Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ALO24 188 24 24 IŞLEM T A M A M ' PAMUKBANK 68. Yıl; Sayı: 24037 Cumhuriyet Kurucusu; Yunus Nadi 1500 TLJKDV Pamukbank Telefon Bankacılığında BirNumara : 188 24 24 PAMUKBANKE dahü> 25 Temmuz 1991 Perşembe Tahliye / 1 Sayfada Festival / 7. Sayfada işçi / Ekonomide Ulaşım / Arka Sayfada Hükümlüde gerekçe bekleyişi Müziği paylaşan ikili Evın llyasoğlu Halk Ekmek'te açlık grevi İkinci köprü tıkanmayacak Başbakan Mesut Yılmaz'ın kamu işçîsine vendiğizam Cumhurbaşkanı'nı kızdırdı Ozal, hukümete yüklendi C u m h u r b a ş k a n ı Zonguldak'ta yapılan hata yeni toplusözleşmelerde tekrar edildi. Bunun sonucu üç rakamlı enflasyona gider. İpin ucu kaçar hale geldi, ama ümit ederim tavsiyelerim düılenir. Falanca şunu söylemiş, fılanca bunu yazmış, kimse aldırmaz. Mesul olan iktidardır. nucu uç rakamlı enflasyona gider" dedı Ozal, "Ipin ucu kaçar hale geliyor, umit ederim, tavsiyelerimi dınlerler" dıye uvarıda bulundu. Sendıkaların geleceğımn karanlık olduğunu ıfade eden Ozal, "EdepsizlikJe bak aranmaz" suçlamasını getırdı Başbakan Mesut Yılmaz, Özal'ın sozlerıyle ılgılı "yorum yapmak ıstemedığını" vurgularken Zonguldak sözleşmesinin "hata" olduğunu söyledı O dönemın başbakanı Yıldırım Akbulut ıse Ozal ve Yılmaz'ı yanıtlayarak, "Hata yapmadık. O donemin koşulları içinde sozleşmeyi imzaladık. tşçiye i)i para vermek hata olur mu" dedı Turklş, Özal'ın ışçıye hakaret ettığını ılerı surdu özal, dun Malatya'da Sabancı Kultur Sıtesı'nde sanayıcı ve ışadamlarıyla bır toplantı yaptı lşadamlaruun fınansman ve kredılerle ılgılı sorunlarını dmleyen Cumhurbaşkanı, devletın fabrıka, tesıs yapmasının kalkınmanın henuz yenı başladığı ulkelerde doğru olabıleceğmı söyledı Turkıye'de bu donemın geçtığını ıfade eden özal, Doğu ve Guneydoğu Anadolu'nun kalkınmada oncelıklı yoreler statusune alınmasıyla sanayıcı ve ışadamlarının bu bölgelere yatınm yapmaya başladıklannı hatırlattı Doğu ve Guneydoğu Anadolu'nun kaderını devletın fabrıka yapmakla değıştıremeyeceğı, bu bolgenın altyapı sorunları oldu Y ı l m a z Cumhurbaşkanı'nın takdirleridir. Yorum yapmam. Zonguldak sözleşmesinin hata olduğunu Türklş yöneticilerine söyledim. Bu tür hatalann en kötü tarafı kendinden sonraki uygulamalan bağlamasıdır. A k b u l u t Zonguldak'ta hata yok. İşçiye para vermek hata olur mu? ğunu kaydeden özal, Malatya'yı örnek vererek kentın 1983'ten bu yana gehşmeye başladığını ve sağlanan kredı olanaklan de başka bölgelerden gelen muteşebbıslenn önem(Arkası Sa. 15, Su. 4'de) MALATYA/ANKARA (Cumhuriyet) Cumhurbaşkanı Turgut Ozal, 600 bın kamu ışçısıne verdığı yuzde 141.5'lık ucret zammı nedenıyle hukumetı ağır bır dılle eleştırdı "Zonguldak Taşkomuru Işletmeleri'nde yapJan hatanın >eni toplusozleşmede yenilendiğini" sö>leyen Ozal, "Bu muesseselerin hepsi zarar edecektir. Bunun so OZAL: MESUL, MESUT BEY'DİR AHMET TAM'ın yazısı 3. Sayfada Bakanlar Kurulu'nda 3 saat tartışıldı Hangi mala zam yapalım? Bakan Aykut, kamu işçisine verilen zammın hangi KİT ürünlerine ne oranda yansıtılacağı konusunda çahşmanın başlatıldığını açıkladı. Sözleşmeli personel olarak çalışanlann maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılması bekleniyor. Hiperenflasyon korkusu Ekonomi kurmayları birkaç ay içinde enflasyonun patlamasından ve döviz dengesinin bozulmasından kaygı duyuyor. Bu yılki kamu açığının 50 trilyonubulacağı tahmin ediliyor. hıperenflasyon tehlıkesıne ılışkın uyanlarına kızan Özal, dun kendısı de bu tehlıkeye dıkkat çektı Özal'ı ANKARA Kamu ışcılenne verilen kaygılandıran temel unsurun kamu ortalama yuzde 142 oranında ucret zammı Cumhurbaşkanı Turgut Özal'da finansman açıklarının 50 trılyon lıraya uç rakamlı enflasyon (hiperenflasyon) yukseleceğı yönündekı belırtıler olduğu ıfade edılıyor Ekonomıden sorumlu üst kaygısı yarattı Akbulut hukumetı duzey bürokratlar da bu gelışmelerın dönemınde ekonomi kurma>larının BÎLAL ÇETİN şıldı Toplantıdan sonra gazetecılerin sorulannı yarutlayan Aykut, Bakanlar Kurulu'nda kamu sektörundekı ışçılerın ucretlerınde yapılan artışın "enflasyona en az etki edecek" şekılde KİT urunlerıne yansıtılmasının ele alındığını söyledı Bakanların bu konudakı göruşlerını dıle getırdıklerını belırten Aykut, kamudakı ışçılere yapılan zamların KlT'lere getırdığı "kulfet'i ın bütun urunlere aynı oranda yansıtılma)acağını ıfade ettı "Ürunlerin fiyatlan nasıl arttmlacak, bu kulfet nasıl karşılanacak, bu konuda bakanlar açıklama yaptılar" dıye konuönumuzdekı birkaç ay içinde enflasyonu patlatabıleceğını kaydedıyorlar. Ekonomi kurmaylarınca yapılan hesaplamalara göre kamu finansmanına memur maaşlarındakı duzenleme ıle 7 7 trüyon lıra, toplusözleşmeler üe de 12 (Arkası Sa. 5, Su. 7'de) şan Aykut, "KİT urunlenne zamlar geliyor mu" şeklındekı soruya şu yanıtı verdr "Esas olarak ucret artışlarının, bu muesseselerin urettigi ürunlerin malıyetini ne oranda etkilediğı konusu goruşuldu. Tabü her urun için aynı oranda olmayan maliyet artışlarıdır ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Hükumet, yüklü bır zam paketı h*zırlıyor Bakanlar Kurulu'nda KİT urunlerıne yapılacak zamlar ele alındı Devİet Bakanı ve Hukumet Sozcusu tmren Aykut, zam oranının ürünlere göre değışebıleceğını behrtırken hukumetın bu konuda bir çalışma başlattığını söyledı. 4 saat suren Bakanlar Kurulu toplantısının 2 saatınde KİT urunlenne yapılacak zam tartı bunlar. Hangi tiplerde maliyeti etkilemiyor, hangileri etkileniyor? Bunlar konuşuldu ve bunlann tabiatıyla hangi şekilde karşılanabileceği hususu uzerinde bir çalışma yapılmasının uy PAKDEMlRLİ: DIŞ KAYNAKLARA gun olacagı duşunuldu." Aykut, yapılacak bu çalışma YÖNELECEĞIZ sonunda, KİT urunlerının fiyat Ekonomide lannda değışıklık olup olmayacağının ve fiyat artış oranlarının saptanacağını belırttı. Aykut, "Tabü ucret artışlan eğer belli seviyeleri aşmışsa, bunlar yine belli oranlarda fiyatlara yansıyor. Belli oranlarda olmak uzere diyorum, çunku eğer rasyonalizasvona gıderseniz, maliyet artışını azaltıcı diğer tedbirleri alırsanız, fiyatlara yansıma oranı daha duşuk, eğer gıtmezseniz, daha fazla olur" dıye konuştu Aykut, ışçı ücretlerındekı artışın enflasyon artışına daha az etki yapması ıçın Bakanlar Kurulu'nda göruş ahşvenşınde bulunulduğunu sözlerıne ekledı Aykut, ışçı ucretlerının fiyatlara gerçekten yansıması gerektığı kadar yansıtılması gerektığıne de ışaret ettı. Bazı (Arkası Sa. 15, Sü. l'de) Teröristleri yurtdışındaki inlerînde de vııracağız Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, PKK'nın Surıye ve Avrupa'dan destek aldığını belırten Cumhurbaşkanı Ozal, "Teror yapanları bız yurtdışmdakı ınlennde dahı vururuz, vuracağız. Lubnan'dakı, Irak'takı yuvalarını vururuz" dedı. Özal başbakanlığı doneminde HEP'lı milletvekilleriyle, "Farz edelim kı 'bu bolgeyi ahn, hadı sızın olsun dedik. Aç kalırsınız' dedım. Turkıye'nın doğusunu batısı besliyor. Bunu ıyı duşunun" dıye konuştuğunu anlattı. FARUK BİLDİRİCİ TUNCAY OZKAN DtYARBAKIR Cumhurbaşkanı Turgut Özal, PKK'nın Surıye ve Avrupa'dan destek alacağını belırterek "Teror yapanlan biz yurtdışındaki inlerinde dahi vururuz, vuracağız. Lubnan1 daki, Irak'taki yuvalannda vururuz" dedı HEP mılletvekıllerı ıle başbakanhk doneminde yaptığı goruşmevı açıklayan Ozal, "Farzedelim ki bu bolgeyi ahn, hadi sizin olsun dedik. Aç kalırsınız dedım. Turkiye'nin doğusunu, batısı besliyor. Bunu iji duşunun" şeklınde konuştuğunu anlattı Cumhurbaşkanı Özal, dun Malatya'dan ozel uçakla, Dıyarbakır'a geldı HEP ıl başkanının cenaze torenınde çıkan olaylar konusunda, Dıyarbakır'a gıtmemesı eleştırılen Içışlerı Bakanı (Arkası Sa. 15, Su. 7'de) Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluş olarak odule layık gorduğu gazetemizin odulunu, başyazanmız Nadir Nadi'nin eşi, Yonetim Kurulu uyemiz Berin Nadi'ye TBMM Başkanı Kaya Erdem verdi. \azı İşleri Mudurumuz Oka> Gonensin kışı olarak Basın Ozgurlugu odulunu aldı. Özal'dan uyaru KURULTAYA DOĞRU Inönii cephesi 'Vitrini yenile? Liste çalışmalan yapan Genel Başkan İnönü'ye 'dinamik bir genel merkez için' yeni isimler konusunda dolaylı talepler geliyor. Parti Meclisi'nde atak ve vitrine donuk isimler isteniyor. 5. Sayfada Baykal cephesi Ankara'da umulan destek bulunamadı Yeni Sol'un lideri Deniz Baykal'm Ankara Etap Altınel Oteli'nde düzenlediği kahvaltıya az sayıda delege katıldı. Aydın Guven Gürkan çağnlı olduğu halde kahvaltıya gelmedi. 4. Sayfada Notlar Gazeteciler Cemiyeti'nin "Basın Özgürluğu" odulleri dun dağıtıldı. Kurum olarak Cumhuriyet gazetesine verilen odulu başyazanmız Nadir Nadi'nin eşi, yonetim kurulu uyemiz Berin Nadi aldı. Kişi olarak Basın Özgürlüğü odulleri de Yazı İşleri Mudurumuz Okay Gonensin ile Sabah gazetesi yazarı Gungor Mengi'ye verildi. Cumhuriyet'e 'Basın Özgürlüğü' ödülleri Sansurün kaldırılışının 83. yılında SHP lideri Erdal İnonu,bugünulaştığımıznoktayıduşundurucu olarak nitelerken, DYP lideri Süleyman Demirel, basın calışanlarının içine duşurulduğu durumun "hazin" olduğunu söyledi. DSP lideri Bülent Ecevit "Türk basını, tarihinin en ağır ekonomik bunalımını yaşıyor" şeklinde konuştu. 3. Sayfada Bitmeyen kavga İki taraf da kurultayda delegeleri 'proje ve yayın' bombardımanına tutmaya hazırlamyor. Baykal yanlıları delegelere kitapçık ve broşürler dağıtacak. Yeni Sol'un 'politikayı kâğıda dokme uğraşısı, genel merkez yanlılarını da olumlu şekilde etkiliyor. CELAL BASLANGIÇ'ın notları 4. Sayfada Cumhurbaşkanı mı, Başbakan mı, Muhalefet Lideri mi?.. ANKARA Mesut Yılmaz başbakan olduğundan berı onu destekleyenler arasında kımılerı, en gec gelecek kasımda erken seçımı savunur Gerekçelerı başlıca ıkı noktaya dayanır (1) Ekonomının, uygulanacak "seçım ekonomısı"r\e uzun sure tahammul edemeyeceğı ve enflasyonun da, dövızın de en çok beşaltı ayda patlayacağı (2) Turgut Özal'ın gerı planda kalmaya uzun sure tahammul edemeyerek yıne sahneye fırlayacağı ve boylece Mesut Yılmaz'ın ANAP'a getırebıleceğı artı puanları, cok gecmeden Özal'ın belkı de fazıasıyla sılıp gotureceğı Şımdı durum nedır' Secım ekonomısının çarkları gıtgıde hızlanıyor Memurdan sonra ışçıye yapılan ucret zamlarını sağlam kaynaklara dayandır(Arkast Sa. 15, Su. l'de) HASAN CEMAL TVl'de saat 21 00'de Memduh Şevket Esendal'ın ıkı oykusunden TV'ye uyarlanan 'Ikı Kadın' fılmınde Aydan Şener başrolde oynuyor 6. Sayfada • 'Demirkırat' açıkoturumu 10 haftadan berı yayımlanan 'Demirkırat' belgeselınde ele alınan donem 30 temmuzda tartışılacak 6. Sayfada • Açıkhava'da Broadvvay yolculuğu Trans World Theatre, Açıkhava'dakı 'Best of Broadvi ay' gosterısıne yann başlıyor 7. Sayfada • Muhafazakârlardan Yeltsin'e isyan Sovyetler Bırlığı Komunıst Partısı Merkez Komıtesı 'nın buyuk onem taşıyan toplantısında sert tartışmalar olması bekleniyor 8. Sayfada • Seden uyarlaması m Tekstilde İTKİB donemı Istanbul Tekstıl ve Konfeksıyon lhracatçı Bırlıklerı, tekstıl sektörunun hamılığını ustlemyor Ekonomide • Trabzon'da yabancı arayışı L'EFA Kupası 'nda Turkıye 'yı temsıl edecek olan Trabzon 3 yabancı futbolcuyu arıyor Sporda • Tuğla harmanında pişen yurekler Tekırdağ Kumbağ'da yaz aylarında 'kara tuğla' yapmak ıçın bolgeye gelen gurbetçı ışçılerın turkulerı yankılanır Arka Sayfada • Ruşdu, yardım istedi Şeytan Ayetlen'nm yazarı Ruşdu, Mısır Dexlet Başkanı Mubarek'e bır mektup gonderdı Arka Sayfada • TÜBİTAK odulleri TUBİTAk odulterını kazananlar belli oldu Oduller btlım, hızmet ve teşvık adı altında 3 ayrı kategorıde verılıyor Arka Sayfada 'Lozan politikaya alet edildi' SHP lıden Inonu, Istanbul'da duzenlenen toplantıda, yenı sıyasetçılerin şohret kazanmak için doğru olmayan yollara başvurduklarını belirtti. Demirel, Lozan'ın gunluk politikaya alet edildiğini söyledı. Hukumet adına Dışişleri Bakanı Gıray'ın konuşması sırasında salonun buyuk bolumu boşaldı. 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog