Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

21 TEMMUZ 1991 HAVA DURUMU Uevlet Meteoroloji işleri Genel Mudürluğü'ncten alınan bilgtye göfE; bütun bölgelenmız az bulutlu ve açık geçecek. HAVA SICAKLIĞl: Onemlı bir değişikjik olmayacak. RÛZGÂR: Yurdun kuzey kesimlerinde kuzey, diğer yerierde güney ve bat yönlerden hafif. ara sıra orta kuvvette, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvveöi esecek. Denizterde, Akdeniz'den geçecek Ruzgâr güney ve batı yönlerden hafif. ara sıra günbabsı ve lodos, diğer deniz orta kuvvette esecek. Göl küçük dalgalı olup göruş uzaklerde yıldız ve poyrazdan saatte lığı 10 km dolayında olacak 1021 deniz mili hızla esecek. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık ı bulutlu yaömurlu ^ g ssstı Adana Mapazarı CUMHURİYET/15 TURKIYE'DE BUGÜN Adıyaman Afyon AJn Antara Antakya A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 35°24°Oıy3rt>alcır A 30° 20° Edıme 41° 24" Erancan 31° 16" Erzurum 30° 13° Estoşehır 34° 19° Gazantep 31° 24° Gıresun 36° 23° Gumuşhane A 29° 17° Halrtân 38° 22° Isparta 32° 21° Isönbul 30° 17° Izmır 37°22°Kare 32° 19° Kastamonu A 30° 15° Kaysen 32° 20° Kırtorelı 32°23°Konya 33° 13° Kutalıya 36° 22° Malatya 41° 23° Manısa 34°20°KMaraş 33° 17° Meran 28° 12° Muflla 32° 17° Muş 39°23°NıCde 29°21°0rdu 34°i7°Rıze 33° 20° Samsun 34° 17° Sıırt 29°22°Sınop 36°24°Sıvas 27° 10° lHanlaO 30° 14° Tratam 33° 13° Tunceü 34° 21° Uşak 34° 18° Van 32°17°Y[Kgat 38° 21° ZonouMak DÜNYA'DA BUGÜN Lertmgrad Londra Madnd Mılano Montreal Moskova Munıtı MUSTAFA EKMEKÇİ B B A A A A A 22° 22° 25° 42° 29° 28° 32° ANKARA NOTLARI BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 1/ "Bir nicenin belin büker / Bir nicenin mülkün yıkar / Bir nicenin yaşın döker / Var gücünü ezer " (Yunus Emre)... Hentbole benzeyen Arjantin kökenli binicilik sporu. 2/ Gemi güvertesine açüan demir zincirin geçtiği delik... Ağırlama. 3/ Bitki, hayvan ya da topraktan ürün sağlama işi... Molibdenin simgesi. 4/ tki yiizü beyaz kapsız yorgan... Gizli yer, köşe bucak. 5/ Çanakkale'nin bir Uçesi. 6/ Hile, düzen... Çok anlamlı olan bir sözcüğün iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öngörme. 7/ Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan araç... Gemi güvertesinin enine konmuş kirişlerinden her biri. 8/ İnce ve parlak nakış... Borsada kesin vadeli değerlerin kuru ile primli değerlerin kuru arasındaki fark. 9/ Çok çalışan öğrenci... Yaprakları salata olarak yenen baharlı bir bitki. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ " âsude bahar ülkesidir bir rinde" (Yahya Kemal Beyatlı)... Sıkı dokunmuş bir tür pamukluJcumaş. 2/ Küçük bir maymun türti... Arka, sırt. 3/ Şalvann üstiine giyilen bir giysi... Hangi şey. 4/ Çok sarhoş anlarrunda argo sözcük... Bir tür tatlı çörek. 5/ Kuyumculukta altın ve gümüş eritüen kalıbın içine konmuş çerçeve. 6/ Metal saplama... iyi yaşamak için gerekli her şey. 7/ Kâfî gelmeyen... Yaşar Kemal'in bir romanı. 8/ Cehennem... Türkiye'nin ilk deniz araştırma gemisinin adı. 9/ Ağır kokulu bir gaz... Açık duran başparmağın ucundan işaret parmağının ucuna kadar olan uzakhk. 60 YIL ONCE Cumhuriyet Paris Konferansı 21 TEMMUZ 1931 Sabahleyin vukubulan ŞiRKETi HAYRiYE beynelmilel mukâlemeler esnasmda M. Laval, bu son günlerdeki beynelmilel müzakereler hakktnda izahat Yanş (ialci dahuOye H knfte vermiştir. M. Brüning, D J ^ i U J h J i fct Alman buhranı hakkında malumat ve izahat vermiş ve memleketini kurtarmak için ittihaa arzu olunan tedbirlerden bahsetmiştir. M. Henderson M. Grandi, M. Hymans ve Japon sefiri, hükümetlerinin Almanya'ya muavenet etmek imkânlarını memnuniyet ve hüsnü niyetle tetkik edeceklerini söylemişlerdir. Mumaileyhin, müttefikan Fransız Alman müzakeratının mes'ut bir neticeye iktiran edeceğine itimatları olduğunu beyan etmişlerdir. M. Laval'in talebi üzerine, Londra konferansının münhasıran mali ve iktisadi Alman buhranının tetkiki ile iştigal etmesi müttefikan kabul ve tasrih edilmiştir. Fransız ve Alman Nazırları arasında öğleden sonra yapılan mülâkat kat'i bir netice vermiştir. Böyle olmakla beraber müşterek bir beyanname müsvettesi kaleme alınmıştır. 30 YIL ONCE Cumhuriyet Tek tip ekmek 21 TEMMUZ 1961 Bakanlar Kurulu bugün yaptığı toplantıda memlekette bugünkü şartlar altında tek tip ekmek meselesini görüşmüştür. Bakanlar Kurulunu müteakip Ticaret Bakanı Mehmet Baydur basın mensuplarına verdiği bir beyanatta 'tek tip ekmek imâli için bir komisyon kurulmuş olup çahşmalanna devam etmektedir. Mehmet Baydur Bir haftaya kadar komisyon çalışmalannı bitirecek ve bu mevzu Bakanlar Kurulunda müzakere edilecektir' demiştir. Ayrıca bugünku Bakanlar Kurulunda dokuma sanayiindeki gelişmeyi hızlandırmak ve döviz gelirimiz ile ihracatı artırmak maksadiyle abnacak gerekli tedbirler uzerinde durulmuştur. Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli 'Kara demiryolu en geç ekim ayına kadar bitecektir. Böylelikle Doğunun kar ve kışı bundan sonra nakliyata tesir etmiyecektir' demiştir. Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tahtakılıç, bir basın mensubunun 'C.K.M.P. ile ilgili bir soru sorabilir miyiz? demesi uzerine 'Ben şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ile meşgulüm, parti ile uğraşmıyorum' demiştir. 'Seçimlerden evvel Bakanhk vazifesinden ayrıhp ayrılmıyacağı' sorusunu ise 'Seçimlerden evvel istifa edip etmiyeceğim belli değil. Her halde seçimlerden evvel bu hususta hükümet bir karar alacaktır.' Şeklinde cevaplandırmıştır. Perşembegünü çıkan "Hirrthorozu'nun Babası..." başlıklı "Ankara Notları"nda geçen Faruk M. Bingöl'ün anlattığı olaya Şeref Bakşık da tanıklık etti; olayı anımsadı. Şöyle dedi: Bıt>j6l Hiç unutmam, İsmet Paşa o zaman şöyle demişti: "Ben BıBıs Şam Botu politikayı balık tutar gibi yaparım. Oltayı ne zaman salacağıfel AkTV Bursa Tunus mı, ne zaman çekeceğimi bilirim!" ÇanaMale Va^ova A 23° Çonjm Şeref Bakşık anlatıyor: Visnedık A 28° Dentztı Vıyana A 21° Balık ortaya vurduğu zaman ağzına takılır; o zaman fazla WashıngiDfi asılmak yanlıştır. Balık kaçar. Balığın vurduğu, titreşimden Aaçık BbuluOu Ggüneşlı Kkarlı Ssısu Yyajmurlu Zılnh A 25° hemen anlaşılır. O zaman hafif hafif bırakıp yeniden çekmek gerekir. Böylece balık yorulur. Onu yorduktan sonra çekmek gerek... Ben balıkçılıktan anlamam; balık da tutmadım. Balığı yemesini severim! Balıkçılar bağrışırlar: Oynama balık, satarım seni! diye. Bu, ikili oynayanlar için de kullanılır. dın kesim de bulunmaktadır. Fakat sorun Torbalı Belediye Başkanı Ertan Ünver, iyi balıkçı olduğuAmaç, kendi kültürümüzü çağdaş değerlerle donatıp Avrupa bu insanların bireysel çabalarla ya da kişisöyler: insanına sunmak olmalıdır. llkel ve feodal ilişkilerden arınmış sel çıkarlarla bir yere ulaşılmayacağını an nu Palavrası hariç, balıkçılığım iyidir! der. Ben bir kilo balamalarında yatmaktadır. Gene elçilik ve bir Akdeniz güleryüzlülüğünü tanıtmalıyız. lık tutarsam, "yedi yüz elli gram tuttum" derim. Şeref Abikonsolosluk gibi yasal kurumlanmızla çağnin anlattığı yöntem doğru; ancak aganta yapmadan olmaz. daş ve demokratik anlamda bir lobi oluşGünümüzde dünyamız hızlı toplumsal, Olta balığın ağzına takılır takılmaz, hızla aganta edilir. Aganturup bu gücü de Avrupa'da göçmen konubilimsel, teknolojik değişimlerin yaşandığı ta, oltayı balığın ağzına sokma yöntemidir. Olta balığın ağzımunda bulunan bizlerin yaranna kullanmabir sürece girmiştir. Bu sözünü ettiğimiz bana yerleştikten sonra hızlı asılınırsa misina kopabilir. Balığı mız olanaklıdır. Ayrıca kültürel anlamda ğıntılı değişim olgularından yeryüzünün en misina kopmadan çekmek gerekir. Bunun siyasal yanına gegösterilecek etkinliklerle ülkemizin ve topücra köşesinde yaşayan toplumlar büe kendi lince; Erdal Bey agantayı güzel yaptı. Ondan sonra kalama lumumuzun olumlu yönleri Avrupa insanıyaşamsal gerçeklikleri ölçeğinde olumlu ya verdi. Kalamayı verince, balık kurtulduğunu sandı, kafasını na tanıtılabilir. da olumsuz anlamda etkilenmektedirler. çevirdi. Yavaş yavaş balık yorulmaya başladı. Bizim Torbalı1 Unutulmasın ki daha önce de belirttiğiDaha düne kadar yakın örneğini gördüğüda da öyle oldu; kalamayı verdik, kurtulduk sanıp Yunan adamiz gibi Avrupa'ya uyumluluk, onun külmüz gibi, eviyle ibadet ettiği cami arasında larına dek gittiler. Olta güzel girmişti; çektik getirdik, tür potasında eriyip yok olmak anlamında ömür tüketen ve dünya işleriyle pek alakasinemadaki kongrede silme aldık... ele alınmamalıdır. Amaç, kendi kültürümüdar olmadığıru söyleyen insan, Körfez sazü çağdaş değerlerle donatıp Avrupa insavaşımn yarattıgı ekolojik tahribat yüzünden Ertan Ünver, geçen olağanüstü kurultayı TTK, yani "Teknına sunmak olmalıdır. llkel ve feodal ilişya kara çamurlu yağmur damlalanna mame Tokat Kurultayı" olarak nitelemişti. Orada tekme tokat olkilerden arınmış bir Akdeniz güleryüzlülüruz kalrruştır ya da daha başka açılardan zamadı, Ertan Ünver belki de geleceği görerek söylemişti. Ertan ğünü tanıtmalıyız. Eğer farkına varabilsek rara uğramıştır. Gene Afrika'nın ilkel kaÜnver, en ciddi konuları bir gülmece havasında söylemesini ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi çağbile insaru atmosferdeki tahribatın belki farseven bir kişi. Ama bu kez onu da öfkeli gördüm. daş ölçüler kapsamında sunabilsek Avrupakında bile değildir, ama ondan etkilenmekOna göre kurultay iki sözcüklüktü. "Genel başkanlık!" Kalının imrenerek bakacağı o kadar çok ekin tedir. zan aynı kazan; hatta kazanın altına yeni ateşler atılıyor, esdeğerlerimiz var ki... Fakat bugün Türk Içinde yaşadığımız toplumun gerçeklikki genel sekreterin genel başkan olma hevesi bitmek bilmiyor. dendiğinde, Avrupalının aküna göbek danleri artık bizim düşündüğümüz kıstasları İki sözcüklük kurultay sıkıntısını gözlerden gizleyerek edesından, arabesk müzikten, kahvehanelerden çok çok fazla aşmıştır. Almanya'da ya da biyat bölümü de senaryoya eklenrveriyordu. Edebiyat, dergiAvrupa'da azımsanamayacak bir potansiyel güç nasıl bir yol izleyecek ki, sözünü ettiği başka bir şey gelmiyor. Bu olumsuzlukta bibülten^gazete, korsan TV demeden yurda tezgâhlanıyordu. güce sahibiz. önemli olan, bu gücün örgüt miz olumsuzluklara karşı bir başarı sağla zim payımızın ne olduğunu hiç düşündük Ertan Unver şöyle diyordu: mü? Çünkü toplum ne/nasıl yansıtıhyorsa lü bir şekilde tavır koymasıdır. Son zaman sın? Gazete sabahın ışıyamayacak zifiri karanlığıydı. TV, korKuşkusuz bu noktada görev, yetişmiş uz onu algıhyor. Iarda yabancılara karşı ortaya çıkan her sanlığı bile devlet zoruna dayandırmanın gülünçlüğü ile halk ALİ CEBELOCLU yönlü saldınlar da ancak böyle örgütlü ça man kadrolara düşmektedir. Aslına bakarkarşıtlığının bileşkesine anten kurmuştu! Olsundu. Machiaüşmalarla boşa çıkanlabilir. Peki bu örgütlü sak Avrupa'da küçümsenemeyecek bir ay Giessen velli boşuna mı geçmişti bu dünyadan... Tüm bu yapılanlar, bir defa "gerçek olmayan bir dünyada uyurgezer kafaların ürünuydü. Insanlara fil gösterilip solucan anlatılıyordu. Herkes fili görüyordu..." nelge yayımlamak kadar basit olabilir, anOlası değildi, ama bir an Deniz Baykal'ın SHP'de genel cak onu yaşatmak yukanda söz edilen huJenerik sistemin uygulanması, ülke çapında köklü sistem başkanlığa geldiğini düşünenler yıldırımla vurulmuşa dönüsusları dikkate almayı gerektirdiği gibi aşadeğişikliği ile birlikte, sağlık sisteminin temel ilkelerinden yorlardı. Kimi: ğıdaki parametrelerin de göz.ardı edilmebirinin değiştirilmesi anlamını da taşımaktadır. Vallahi, diyordu, ben o zaman seçimlerde nereye oy vemesini gerektirmektedir. receğimi düşünmek zorunda kalacağım! 1 Formülasyon öncesi karakterizasyon Jenerik sistemin uygulanması, ülke çapın nabüirliğinden söz etmek olanaksız olacakO zaman SHP, bir "Feyzioğlu" partisine dönüşebilir, soda köklü sistem değişikliği ile birlikte, sağ tır. Çünkü temelsiz her şey yıkılmaya mah üıcelenmesi: Bugüne kadar önemsenmeyen, nunda dağılır mıydı? Belki çok kimsenin, egemenlerin istelık sisteminin temel ilkelerinden birinin de kumdur. ö t e yandan günümüzde jenerik ancak oldukça önemli bir özelliğe sahip dikleri de buydu, ne bilelim? Türkiye'de İsmet Paşa, "ortanın ğiştirilmesi anlamını da taşımaktadır. Bu sistemin oturtulması için gerekli olan özel olan "karakterizasyon" basamağı, ham ve solu"nu ilk ortaya attığında Bülent Ecevit, ortanın solu önsistem genellikle ve yanlışlıkla tescilli ilaç araştırmaların varhğından da söz etmek yardıma madde özelliklerinin saptanmasınderliğini Feyzioğlu'na önermemiş miydi? Turhan Feyzioğlu markalarının patent hakkının ödenmeme zordur. Bu eksikliklerin yanı sıra genellik da formülasyon için vazgeçilmez bir hususiçtenlikli çıktı da ortanın solu önderliğini kabul etmediydi. si ve uluslararası piyasalardan günün fıyatı le jenerik sistem için yapılan en büyük eleş tur. 2 Formülasyon tekniklerinin ilerletilmeDeniz Baykaı'ın dokuz ay önceki yenilgiye uğradığı, olaile etken madde temini anlamına gelmek tiri konusu, biyo yararüğın ve biyoekiv alağanüstü kurultayda yaptığı konuşmayı, herkes bulup bir datedir. Oysa jenerik sistemin temel anlamı; nın yeterli olmaması ve hayati önemi haiz si: Uygun farmakokinetik özellikleriyle forbasitçe, jenerik adların ticari adların yeri olan patentli ürünlerin elde ediliş zorluğu mülasyon teknikleri geliştirilmelidir. ha okumalı. O konuşmayı hazıriarken "sağcı" bir ekonomistin 3 Modern ilaç taşıyıcı sistemlerin araş» görüşlerini alıp almadığını, bir iyice düşünmeli. Sagdaki kine kullanılması anlamından ve tasamıf sağ dur. (Bilindiği gibi patentli ürünler jenerik lanmasından ziyade, büimsel ve teknik iler piyasalara daha geç ulaşmaktadır) Jenerik tırılması: Transdermal ilaç şekilleri, lipomi gazetelerin, Magic Box'ın destek verdiklerini görünce, sağleme ile birlikte sanayi bağımsızlığının ya sistemin önemli sorunlanndan biri de kali zomlar, makromoleküller vb ilaç hedeflencı "ekonomist"in yardımlarına şaşırmamak gerekmez mi? ratılmasından ibarettir. Sistemin diğer özel te sorunudur. Bu sistemde ilaç fabrikaları dirme sistemleri araştırılmalıdır. Bu kurultayda Deniz Baykal'ın da ekibinin de hiçbir varlık liği, ilaç ithalatının azaltılması ve iç piya nın yoksun olduğu rekabet olgusu kaliteyi 4 Klinik farmakolojinih önemsenmesi: gösteremeyeceğini çok kişi biliyor. Ama gözü kör olsun, şu sadaki üretimin arttınlması ile birlikte for düşüren bir faktör olarak göze çarpmakta Klinik farmakolojinin önemsendiği oranda „ „. „ milletvekilliği hırsı yok mu? Tadını bir kez alan, bir türlü bımülasyon çalışmalarındaki teknik ve bilim dır. Bunun için bazı Avrupa ülkeleri ile Ku jenerik sistemin varhğından söz edılebılır. rakmak istemiyor. Ne yapmalı, ne etmeli de bir kez daha sesel ilerlemeden ibarettir. zey Amerika ülkeleri jenerik sistemi sıkı ya . 5 " Farmakolojık tekmklenn gehştırılmeçilmenin yoluna bakmalı. Deniz Baykal'ın da Antalya'da sı: Madalyonun diğer yüzüne göz atıldığın salarla kontrol altına alarak ticari sistemBıyolojık, farmakokinetik, toksıkolojık durumu güç. Kolay olsa böyle biri, yanında bir milletvekili dada, ilk göze carpan husus, zaman zaman deki gibi kaliteli Uaçların üretümesini sağ vb deneyler gehştınlmehdır ha olsun, getirmeli değil miydi? Antalya'da belediye başkanilaç üretimindeki sayısal fazlahğın diğer pa layabilmişlerdir. «" Bıyoteknolojı ve peptık yapılı üaçlalığı bile DYP'de. Eh, Deniz Bey'in durumu böyle olunca rametrelerin önünde yer alabilmesidir. BuDoğal olarak, yukanda söz edilen deza ™ araştırılması: Geleceğın eczacıhğı olarak tayfalarının durumu ne olacak? Kurultay'da kazantrlarsa öyn telend l le n 1 e/ve a rekom nun nedeni, etken madde ve diğer konula vantajların giderilmesi Ue jenerik sistemin ! " ; T ı b'yoteknoloJ y y le mi ya? Parti güdük kalmış da olsa, onlar Meclis'e yeniden b u ı a n t rın araştırılması, en son çıkan formülasyon üstünlüğünden söz edilebilir. Ancak sisteDNA teknolojısı ıncelenmeh ve araşgelebilecekler ya, ona bakın. Ondan sonra gelsin ayıklamatekniklerinin uygulanması, ideal biyoekiv me yönelik eleştirilerin giderilmemesi duru tınlmalıdır. Bu konunun önemını, 20 yy lar... alana ulaşmak vb konuların oldukça paha munda, uygulamanın düzensizliği, mesleki başlarındakı kemoterapının durumuna benCHP'nin eski İzmir milletvekillerinden köy enstitülü Ferhat lıya mal olması ve temel değişikliklerin ge ve dolayısıyla ülke sonınlarına sorun ekle zetmekle yansıtabıhrız. Aslantaş, Ankara'ya gelip döndü. "Ankara Notlarfnı noktaRIZA OMMATY rekliliğidir. Dolayısıyla bütün bu koşulları yecektir. lamak üzereydim ki eve geldi, konuştuk. özetle şöyle dedi: Özetle;fenerik sisteme geçebilmek bir ge Uzm. Eczacı / Ankara yerine getirmeden, jenerik sistemin uygula Ben kalkıyorum, son yazını yaz. Şunu söyleyeyim, Deniz Baykal, Türkiye için çok ciddi bir tehlike. Ve en yakın günde Baykal'ın etrafında uluslararası ittifak Ortadoğu çemberini kendi çıkarlarını burada Deniz Baykal ve arkadaşlarıyla ko8) Ekonomik ve politik istikran olmayan rumanın hesaplarını yapacaklar ve yapıyorlar. Çok tehlikeli Zarar eden KİT'lere sağlıklı bir çözüm bulunmalı ve %50 ülkelerde az vergi alarak özel sektörün az bir noktadayız. Erdal Inönü'yle bir kez yüz yüze gelmedim. vergi aldığınız kısmının yatırıma yöneltilolduğu sanılan vergi kaçırma olayı önlenmelidir. Kaçırılan şey de istemiyorum. verginin kamuya kazandınlmasından başka, vergi sisteminde mesini sağlayamazsınız.toplayıp, sonra da Kendisinden bir beklentim yok, bir gelmesi, yani Lozan'ıAma Deniz Baykal ve ekibinin işbaşına Tür9) Vergiyi çalışandan bir de reforma gerek vardır. kiye'nin tartışması demektir. Ben sermaye ile ittifakı okjuğunbunu size yakın işadamlarına kredi diye dadan kesinlikle eminim. Kişisel kanaatim budur. Ve benim ğıtıp, onlar batırdıkça siz kurtaramazsınız. 20. yüzyılın başında ve daha öncelerin4) Devlet işletmelerini memur mantığıyarkadaşım; ayrıca şunu söyleyeyim, şimdi ben telefon ede10) Vergi; yasalara uygun çalışan bir işade, tarih yazmak 50100 yıllık süreçlerin la verimli işletemezsiniz. yim kendisine, diyeyim ki "Arkadaşım, seninle çalışmak istiürünuydü. Şimdi ise 21. yuzyıla dokuz yıl 5) Gerçekten verimsiz işletmeleri verimli damına ceza değil, kendisinin de içinde buyorum!" Bayram eder! Düşünebileceği siyasette her türlü yeri kala, tarih yazmak birkaç aylık, bazen bir kılacak bir çozum yoksa ya da siz bulamı lunduğu toplumun ekonomik yapısının canlanması için kullanılacak bir devlet gegösterir. Erdal Bey'le bir merhabam bile yok, birtalebim yok, kaç gunlük iş haline geldi. Teknoloji ve ile yorsanız, ozelleştirmeden başka yolunuz liridir. ayrıca bir şey de istemiyorum... tişimin hızla ilerlemesi, toplumsal yaşamın yoktur. 11) Yatırım yapacak bir işadamına uyFerhat Aslantaş, Deniz Baykal'ı, daha birçok kişiyi Zincirda hızla gelişmesine neden oldu. 50 yılda 6) Bir devlet adamı olarak özelleştirmebozan'dan tanıyor. Zincirbozan'ın yazılmayan, kimselerin bilkurulan tarihler, 5 yılda, 5 ayda yıkılıp git yi, verimsiz işletme topluma zarar verdiğ' gun ve adil teşvikler ülke koşullarına göre mediği yönlerini anımsıyor. Öyle ilginç ki!.. tiler. Bu hızlı değişim, bütün tabularla bir için savunursunuz ve ozelleştirirken toplu sağlanmalı, ama bu işadamı da vergisini likte, devlettoplumekonomi üçgeninin de ma yarar sağlamasını düşünürsünuz. Bu ne hakkıyla ödemelidir. TÛBDER eskı genel başkanlanndan, arkadaşımız Göruldüğü gibi bu önermelerin iki temel sarsıcı tartışmalardan geçmesine neden ol denle de bu kuruluşların kime, ne kadar hisdu. Ve bu tartışmalann sonunda çok onem seyle satılacağı çok önemlidir. Işçilerin du sorusu vardır. Biri "verimsiz ve bu nedenrumu çok önemlidir. Yerli ve yabancı or le hem devlete hem topluma zarar veren li önermeler ortaya çıktı: KİT'lerin ne olacağı", diğeri de "nasıl vergi 1) Bir toplumun ekonomisini bütünüyle tak oranı çok önemlidir. Bizden çıksın da ölümü nedeniyle acımız büyüktür. O'nun, Türkiye Demokratik alınacağıdır." ne<olursa olsun denemez. devlete bırakamazsınız. Öğretmen Hareketi'ne katkıda bulunmak amacıyla yürüttüğü 7) Devleti, ekonomik yaşamda ne kadar Indirimler ve istisnalar kesinlikle istihdaonurlu mücadelesini unutmayacağız. Başta ailesi oimak 2) Bir toplumun ekonomisini tumuyle üzere tüm öğretmenlere ve demokrasi güçlerine başsağlığı özel sektöre devredemezsiniz. Bu, gelir den kuçültürseniz küçültün, asla devredemeye ma, yatırıma, ileri teknolojiye, ihracata ya diliyoruz. gesi bozukluğuna ve sağlık, eğitim, doğayı ceği kamu yatırımlan, eğitim, kültür ve sağ da geri kalmış bölgelerin gelişmesine yöneSadiye Adsız, Yıldız Akalın, Mehmet Apaydın, Mevlut Asar, Ali Askoruma gibi toplumsal konuların çıkmaza lık gibi konularda devlet ekonomik olarak lik olmalı, bu amaçlara uymayan indirimker, Ömer Aslan, Süleyman Ateş, Bayram Ayaz, i. Metin Ayçlçek, Cevar olmak zorundadır. Bu da devletin ge ler kesinlikle kaldınlmalıdır. girmesine neden olur. lal Aydemir, Sait Aymaz, Ramazan Aytekln, Kazım Baba, Hakkı Balta, 3) Piyasa ekonomisi diye, devlet eliyle lirlerinin güvence altında olmasıyla mümRıza Baran, M.Gönül Baki, Fakir Baykurt, Hayati Bektas, Haydar Belkündür, yani adil bir vergilendirme politi İBRAHİM TEZ tan, Şatdr Bilgln, Ayten Birol, Abdullah BJrol, Mehmet Biter, Kazım Bupartizan işadamlarınıza avanta dağıtmayı dak, Irtan Cüre, All Çalışkan, Hamit Çaylı, Yusuf Çrtlak, Ali Çopuroğkasıyla... yutturamazsınız. SHP Ankara Milletvekili lu, Z.Servet Çoraklı, All Dağdeviren, Ramazan Deniz, Mustafa Deprem, Artvin Aydın Amaiya New Vbrk Oslo Pans Prag Rjyad Roma Sofya Oynama Balık! Balitesır Bıleak TARITSMA Alamancı Olmak ve OtesL.» J Jenerîk Sisteme Objektif Rakıg Devlet in Ekoııonıideki Yeri CEMİL ÇAKIR'ın FOTOÛRAFIAN.VETİC.A.Ş. ELEMANLAR ARIYOR UÜŞTERİTEMSİLCİSİ (BAYAN) Şirketini her ortamda temsile yeterli, genç, dinamik, pratik, yoğun çalçma temposundan yılmayan, zeki, güleryüzlü ve çağdaş. PAZARLAMA MÜDÜRÜ (BAY) Yeni pazariar oluşturmasını bilen, tecrübeli, denetleyici, sistemli ve programlı çalışabılen, insiyatrfli ve çağdaş. ÜRETİM SORUMLUSU (BAY) Bir süre eğitim amacıyla yurt dışında bulunmasında engeli olmayan, üretimin tüm aşamalarını kontrol edeDilecek, "Elektronik konusunda yüksek öğrenim görmüş." enerjik, kararlı ve çağdaş. YÖNETİCİ SEKRETER (BAYAN) hhalatlhracat bağlantılarını tek başına sürdürebilecek, Yurtiçi ve Yurtdtşı yazşmaları takip edebiiecek, randevu ve yoğun görüşme trafiğini düzenleyebilecek Dinamik, atak ve çağdaş. RESEPSJYONİST (BAYAN) Şirketinin güleryüzü, tatlı di olabilecek, telefon ve müşteri trafiğini düzenleyebilecek, ili pratik, zekı ve çağdaş. bteklilerin Fotoğraflı kısa özgeçmişlerini içeren bir mektupla şahsen başvurmaları rica olunur. Altunizade F. Kerim Gökay Cad. No: 31 ALTUNİZADE / İSTANBUL (Altunizade Polis Karakolu Karşısı) Tel: 325 47 04 / 05 325 30 76 GEÇEN YIL BUGUN CiimhuriYei AVUSTURYA ve ALMANYA'DA YAZ OKULU AVUSTURYA'da 28 temmuz 16 ağustos 19 gün 3.300 DM ALMANYA'da 28 temmuz 17 ağustos 4 Ağustos 24 ağustos 3 hafta 3005 DM FİYATA DAHİL OLANLAR • Tam pansiyon okul konaklaması, • Haftada 18 \eya 15 saat eğitim • Tam gun ve yarım gün gezileri • Sosyal spoptif faaliyetler • Vize ucretleri • Havaalam transferleri • Gidişdonuş uçak bileli Lufthansa veya Svviss Air GB Lisan Okuilan Acenlesi FEFA A.Ş. Hüsrevgerede Cad. K2/3 80200 Teşvıkıye/İSTANBUL FAX. 160 37 10 TEL: 136 18 68 136 13 80 'Karun' için sevinç 21 TEMMUZ 1990 Türkiye'nin, cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez uluslararası bir kaçakçılık davasını kazamp "Karun'un Hazinesi"ni geri alma aşamasına gelmesi, ABD'de büyük yankı uyandırdı ve değişik tepkilere yol açtı. "Karun'un Hazinesi"nin geri verilme kapısının aralanmasının öteki ülkelere de örnek olacağı bildiriliyor. 1946'dan bu yana hazineyi elinde bulunduran ve 18 yıl deposunda saklayan davalı Metropolitan Sanat Müzesi'nin (MET) Başkan Yardımcısı Ashton Hawkins, 'New York Times' gazetesine "Mahkemenin kararını inceleyinceye kadar karar hakkında yorum yapmayacağım" dedi. Şehmuz Dlp, Mustafa Duru, Mustafa Düzgün, Feyyaz Ekmen, Yüksel Er, GüKekln Gazioğtu, Hasan Genç, Ali Gökptnar, Haydar Isık, Kazım Kahraman, Mehmet Kaptan, Enver Karagöz, Nazif Kaya, Emlne Kaya, Düzgün Kaya, Ümlt Kaynar, ibrahim Korkmaz, Ayhan Kutlay, Feride Kutlay. Emine Kuzu, Irfan Kuzu, Fikret Küçükosmanoğlu, Yaşar Mlraç, Sab4ha Otlu, Haydar Otlu, İbrahim Ölmez, Nacl Özçellk. Müslüm Öztürk, Gülsen Öztürfc4/lutluay, Ömer Polat, Nerfman Postacı, Cemal Saygılı. Mahlr S.Sayın, İbrahim Sevimll, Firdevs Sinemillioglu, Niyazi Soyyiğitoğlu. Necatl Şahin, Hasan Taşkale, Kahraman Tırsı, Bülent Uluer, Aysel Uzun, Kemal Uzun, Saclde W1nkelCakar, Mehmet Yslçın, Aydın Yeşilyurt, Nuran Yıldınm, Songül Yıldınm, Tuncay Yıldınm, Celal Yıldız, Turan Yılmaz, Burhan Zengin. MEHVIEDİM YİĞİDİM Dogum Tarihi: 01.01.1964 Ölüm Tarihi: 19.07.1990 Sensizliğe alışamadık, sen ölmeden her gün bizimlesin ve de yaşıyorsun. Seni ölümünün birinci yıldönümünde, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. KARDEŞLERİN VEYSEL ve E I İ F ITKANIK DÜZELTME • Gazetemizde 16 temmuz günü 17. sayıda yayımlanan "Terör Durmuyor" başlıklı haberde Haklar ve Ozgiirlükler Dernegi'nden gözaltına alınan Murat Ozdemir'in soyadı bir yanlışlık sonucu "Öztemir" olarak çıkmıştır. Gözaltına alman kişinin gazeteci B.Murat öztemir'le bir ilgisi yoktur. Duzeltiriz. YOLKESENIRMAK Hıfzı V. Velidedeoğlu 3. bası 15.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad. 3941 Cağaloğlulstanbul Ödemeli gönderilmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog