Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

\^ \U1VX1X U 1 U A L, ± I Kırıın Türkleri y başvurdıı Sırbistariın vetosunu kaldırması ile Hırvatistan temsilcisi Stepen Mesic devlet başkanı oldu mı • MOSKOVA (AA) Kınm Türklerinin, Simferepol kentinde toplanan kurultayı, Birleşmiş Mületler'e başvurarak Kınm Türk halkımn kendi tarihi vatan topraklan üzerinde kendi geleceğini belirleme hakkının tanınması için destek istedi. Kurultayda oybirliğiyle kabul edilen kararla, Kınm TürkJeri, 1944 yılında uğradıkları sürgün ve soykınmın, her ikisi de BM'ninttyesiolan SSCB ve Ukrayna cumhuriyetlerinin hükümetleri tarafından kabul edilmiş olmasına karşın, her iki hükümetin de bu baskılann sonucunu ortadan kaldırmak için hiçbir adım atmamış olduklanna dikkat çekildi. Bu arada yeni meclisin başkanlığına Mustafa Cemilev seçildi. Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlık ilanlarıyla Yugoslavya'da tırmanan gerilim, yeni devlet başkanının seçilmesiyle yumuşadı. Gerilimin azalmasmda, AT'nin çabalan sonucu Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlık ilanlarmı üç ay için askıya almaları da etkili oldu. Yugoslavya Başbakanı Ante Markoviç de Slovenya'daki federal ordu birliklerinin geri çekileceğini söyledi. Anlaşmalara karşın Slovenya'da küçük çaplı çatışmalar sürüyor. Dış Haberier Servisi Yugoslavya'da Slovenya ve Hırvatistan'm bağımsızlık ilanlan ile doruğa çıkan ve silahlı çatışmalara dönüşen gerilim, AT'nin girişimleri sonucu hız kesti. Italya, Lüksemburg ve Hollanda dışişleri bakanİannın (troika) önceki gün yeniden Yugoslavya'ya giderek yaptıklan temaslann ardından, şu konularda anlaşma sağlanınca, tansiyon düşmeye başladı: 1Devlet başkanlıgı sonınu çözüldü Troika, Belgrad'da yaptığı temaslarda, Sırbistan'ı devlet başkanlıgı seçimi için koyduğu vetoyu kaldırması yolunda ikna etti. Böylece sırası gelmesine karşın, Sırbistan'ın vetosu nedeniyle seçilemeyen Federal Başkanhk Konseyi'nde Hırvatistan temsilcisi Stepen Yııgoslavya 'başkanı'na kavuştu Michelis, Jacques Poos ve Hans Van Den Broek, Hırvatistan'm Federal Başkanhk Konseyi'ndeki'temsilcisi Mesic'in, Yugoslavya Devlet BaşkanlığVna seçilmesini bizzat izledUer. Yugoslavya Başkanlık Konseyi'nin troikanın izlediği toplantısı sonucunda, Mesic, Yugoslavya Devlet Başkanlığı'na seçilirken Karadağ temsilcisi Braako Kostiç de devlet başkanı yardımcılığına getirildi. Mesic, YugosMesic, Yugoslavya Devlet Başkanı oldu. lavya tarihinin ilk komünist olmayan devlet 2Bagımsızlık kararian askıya alındı başkanı unvanına sahip oldu. Hırvatistan ve Slovenya, 25 haziranda aldıkBelgrad'da dün bir basın toplantısı düzenlan bağımsızlık karannı 3 ay süreyle ertelediler. Bu konudaki anlaşma, Slovenya, Hır leyen Mesiç, Yugoslavya'nın artık "saldn vatistan ve federal hükümet arasında imza sulara" doğru yol alabileceğini belirtti. Slolandı ve AT tarafından garanti altına alındı. venya'daki çatışmalara katılan herkesin can Bu arada önceki gun ordunun verdiği ül ve mal kaybından sorumlu olduğunu ifade timatomdan sonra Slovenya'da gerginliğin eden Mesic, Yugoslavya'da içsavaş çıkmayayeniden yükselmesi sonucu bu cumhuriyete cağını öne sürdü. Mesic, "Olan oldu. Umagiden Federal Başbakan Ante Markoviç, or nm herkes gereken dersi aumşor. En iyisi ordunun kışlalanna dönmesi konusunda Slo dunun kıslasına dönmesi" şeklinde konuştu. ven yetkililerle anlaştı. Anlaşmaya karşın, Devlet Başkam Mesiç aynca, federal hüSlovenya'da hâlâ küçük çaplı çarpışmalar ol kümetin ordunun niçin silah kullandığım duğu haber veriliyor. açıklaması gerektiğini söyledi. Mesiç'in"OrAP'nin haberine göre Italya, Lüksemburg duda birçok sornyn cevaplandınnası gereken ve Hollanda dışişleri bakanlan Gianni de bazı generaller var" şeklindeki sözleri de dikkat çekti. arasında küçük çatışmalar olduğunu haber Bu arada Hırvatistan Devlet Başkam Fran veriyorlar. AA'mn bildirdiğine göre Slovenjo Tudjman, da dün düzenlediği basın top ya güçleri, olası bir büyük sakün için hazır lantısmda, Yugoslav krizine bir son vermek durumda bekliyorlar silah ve cephane açısınamacıyla AT tarafından ülkeye gönderilen üç dan da oldukça zengin durumdalar. dışişleri bakamnın kendisine, "Eğer yapdan Slovenya ordusunun, federal ordudan kaanlaşmaya sadık kaursanız, her istediginizi çan Sloven asıllı tankçılarla daha da güçlenyapmak üzere özgür olacaksınız" şeklinde diği ve Sloven polisinin de savunma güçlerigüvence verdiklerini bildirdi. Hırvatistan ne katıldığı bildiriliyor. Devlet Başkam, "Troika'nın Zagreb'e gelYugoslavya'nın Hırvatistan Cumhuriyeti'mesi Oe ulnslararası camia bizi tanımış oldu" nin kuzeydoğusunda Sırplann çoğunlukta şeklinde konuştu. bulunduğu bir köyde çatışmalar meydana . Ajanslar, Mesic'in devlet başkanlığına se geldiği bildirildi. çilmesi ile birlikte, ülkenin aylardır içinde bulunduğu krizin aşılabileceğini bildiriyorlar. Kayıplar Yugoslavya'nm Slovenya Cumhuriyeti'nin Yugoslavya Başkanlık Konseyi'deki sisteme göre temsilciler, birer yıl sureyle ve sırayla kuzeybaasuıda Yugoslavya federal ordu birdevlet başkanlıgı görevine seçüiyorlar. Baş likleriyle Slovenya askerleri arasında 2930 kanlık Konseyi, Slovenya, Hırvatistan, Ka haziran günlerinde çıkan çaOşmalarda 63 kiradağ, Sırbistan, BosnaHersek ve Makedon şinin öldüğü, 142 kişinin de yaralandığı bilya cumhuriyetleri ile Voyvodina ve Kosova dirildi. Slovenya Enformasyon Bakanlığı'özerk bölgelerinin temsilcilerinden oluşuyor. ndan dün sabah yapılan açıklamada, YugosAjanslar, Hırvatistan temsilcisinin devlet lav ordusundan 29 kişinin öldüğü, 85 kişibaşkanlığına seçildiği toplantıya Slovenya' nin de yaralandığı kaydedildi. Slovenya birnın katılmadığını bildirdiler liklerinden de 11 kişinin öldüğü, 57 kişinin Ajanslar, vanlan anlaşmalara karşın, Slo .yaralandığı, aynca 13 sivilin çaüşmalarda havenya'da ordu birlikleri ile Sloven milisler v a t ı r " kaybettiği ifade edildi. ABD'de uçak kazası: 6 ölü • JACKSON (AA) ABD'nin California eyaletinin Jackson kenti yakınlarında onceki gün bir uçağın düşmesi sonucu pilot dahil 6 kişinin öldüğu bildirildi. Yerel yetkililer, çift motorlu Beechcraft uçağının, Madesto Havaalanfndan turistik bir gezi için 5 yolcuyla havalandıktan hemen sonra yere çakıldığını kaybettiler. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini söylediler. DlŞ BASIN JranffurtrrAllııcmrinf Baü, Yugoslavya'da hatalı Yuguslav Halk Ordusu sıcak savaşta komünist generallerinin düşündüğu kadar etkili olamadı; kaba kuvvet, savaşta bile tek başına yeterh' olmuyor. Ama ordunun silah ustünlüğü ortaya çıktı. Sırbistan, bir ateşkes için koşullarını kabul ettirdi. Ordu özellikle Slovenya'nın Avusturya ve Italya sınırlan üzerinde fiziki egemenlik kurma çabasındaydı. özgürlük arayışında olan iki cumhuriyetin zaafları yetmiyormuş gibi Avrupa Topluluğu arabuluculuk eylemiyle Slovenya'yı ve Hırvatistan'ı daha da köşeye sıkıştırdı. İki cumhuriyet kendilerine hiçbir şey vermeyen, ama çok şey götürecek olan geçici bir düzenlemeye razı olmak zorunda bırakılmaktadır. Istenen, bağımsızlık deklerasyonlarım üç ay askıya almalandır. Çekoslovakya halkı Nazi işgali altındayken kendini ne kadar 'nasyonal sosyalist' hissetti ise Slovenya ve Hırvatistan da kendini bugün o kadar Yugoslav komünist sisteminin uyesi sayıyor. Hem deklarasyonlannı geri çekerlerse dünya kamuoyu da onlann ciddiyetinden kuşku duyacaktır. Peki Avrupalı dışişleri bakanlan bu iki cumhuriyete ne vermek istiyor? Birincisi Yugoslav Federal Başkanlık Konseyi'nin başına bir Hırvat da gelebilecek. Ama bu konseyin çoktandır bir önemi kalmamıştır ve konsey başkanının sözü zaten artık geçmemektedir. Ikincisi: Yugoslav Halk Ordusu garnizonlarına, yani Slovenya topraklanndaki karargâhlarına geri dönecektir.Batı Avrupa hukumetleri yönlerini şaşırdılar. Bu, Avrupa'ya yakışmayan Yugoslav devletini ayakta tutmayı görev edinmiş bir başbakanla ve dışişleri bakanıyla temasta olmaları yüzündendir. Oysa bu iki devlet adamına halklarının artık hiçbir güveni kalmamıştır. (1 Temmuz) Ingilizlere işkence • LONDRA (AA) Irak'ın Kuveyt'i işgalinden sonra ülkeyi terk etmeye çahşırken tutuklanan iki İngiliz vatandaşı, tutuklu bulunduklan süre içinde işkence gördüklerini açıkladılar. İngiliz Daily Mirror gazetesi, Douglas Brand (51) ve Patrick Trigg (54) adlı iki mühendisin, geçen eylül ayında Basra'da tutuklandıktan sonra casusluk yaptıklarını itiraf ettirmek için Iraklı yetkililerce işkenceye tabi tutulduklarını bildirdi. iki İngiliz, cop ve sopayla dövüldiıklerini, başlarına ve cınsel organlarına elektrik verildiğinı ve kendilerine surekli CIA ya da İngiliz gizli haber alma servisi ajanı olduklannın telkin edildiğini anlattılar. TÜRK TIR'LARI YANIYOR Slovenya halk ordusunun youan kapatmak için kullandıgı ve gendde çoguntagu Türk şirketferine ait olan TK'lar Yugoslav ordusu tarafından ateş altına alınıp yolu açmak amacıyla yakılıyor. (Fotograf: AA) Maribofdaki çatışmakmia bir Türk TIR şoförünün daha öldüğü btidirM Türk sürücüler mahsur kaldı Slovenya askerleri pasaportlanna el koyduklan Türk TIR sürücülerinin aynlmalanna izin vermiyor. Sürücüler günlerdir bitkin durumda, kamyonlarımn yanında yatıyor. cülerinin cesetlerini Türkiye'ye Pogrebne Storitbe adlı şirket getirecek. Sürücülerin aileleri, Yugoslavya'dan 62301225 numaralı telefonu arayarak cesetlerin nakli konusundaki işlemleri takip edebilecekler. Slovenya'da çarpışmalarm başlama' sından sonra bölgede mahsur kalan Türk TIR kamyonlaruıın ayrılmasına hâlâ izin verilmiyor. Askerlerin, şoförlerin pasaportlanna ve araçlann kontak anahtarlanna el koyduklan ve mallann korunması amacıyla soğutma sistemlerinin işletilmesi için kontak açılmasına dahi izin vermedikleri öğrenildi. Yaklaşık 100 Türk TIR sürücüsünün araçlanyla birlikte Slovenya birliklerinin silah tehdidi altında sınırda beklemeye devam ettikleri haber verildi. Sınır bölgesinde tutulan bu sürücülere Türk yetkililer tarafından henüz bir yardım ulaştınlamadığı bildiriliyor. Türk şoförler günlerdir bitkin durumda kamyonlannın yamnda yatıp kalkıyorlar. Bu arada çarpışmalarm başlamasından hemen sonra ormanlık bir bölgeye kaçan dört Türk şoför önceki gece Belgrad'a geldi. Şoförlerden Orhan Özcan başlanndan geçenleri AA muhabirine şöyle anlattı: Intcrnational Henüd Tribune'deiı Rusya'da işsizlik • MOSKOVA (AA) SSCB'nin en büyük cumhuriyeti olan Rusya'da işsizlik sigonası uygulamasına başlandı. tşsiz olduğunu kanıtlayabilen, çalışabilir nüfusa dahil herkes, hükümetten, asgari ücretin yaklaşık yarısı olan 170 ruble aylık alabilecek. TASS, dün başlatılan uygulamadan yalnızca Moskova'da ilic aşamada 60 bin kişinin yararlanmak için başvuruda bulunmasının ve bu rakamın yıl sonuna kadar 300 bine tırmanmasının beklendiğini kaydetti. TASS, işsizlik sigortası uygulamasından tüm Rusya federasyonunda yararlanacak kişi sayısının ise 6'milyonu bulabileceğini duyurdu. BELGRAD/MARİBOR (AA) Slovenya'mn Maribor kentinde, federal ordu ile Sloven milisler arasında çıkan catışmalarda bir Türk TIR sürücüsünün daha öldüğü ortaya çıktı. Böylece, ölen Türk TIR sürcülerinin sayısı 4'e yükseldi. ölen sürücünün adı belirlenemedi. Bu arada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldınlan Akansel Transport Şirketi'nin sürücüsü Miislüm Gülsözlü'nün sağlık dunıma iyiye gidiyor. Edinilen bilgiye göre ölen Türk sürü "ttalya'dan Yugoslavya'ya geçtik. Lyubliyana çıkışında bizi durdurdular. Cuma güniı ise yeniden yola devam edebilecegimizi söylediler. Daha 15 metre gjtmeden konvoyu yeniden durdurdular. Çaresiz beklemeye başladık. Çok geçmeden iki uçak geldi. Ateş açacaklanna hiç ihtimal vermedik. Aniden pike yapıp bize saldırdüar. Hemen araçlann altına sıgındık. Kaçmakta geç kalan dört Yugoslav ile bir Bulgar şoför öMü. Ateş bir ara kesiür gibi olunca yakındaki bir ormana kaçıp geceyi orada geçirdik. Sonra bir köye geldik. Bize yemek verdiler. Ancak araçlanmızı koye çekmek isteyince bizi aynlmaya zorladüar. Önce trenle LyubUyana'ya sonra da Bdjcrad'a geUp büyükeJçUigimizesıgıadık." • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaş, gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendirdi: Wolfowitz'in temaslan • ANKARA (AA) Dışişleri Bakanı Safa Giray. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz'i dun kabul etti. Kuzey Irak'ta önceki gün incelemelerde bulunan konuk bakan yardımcısı, dün sabah Savunma Bakanlığı Müsteşan Vahit Erdem'le bir görüşme yaptı. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz'in, bugün bir basın toplantısı yaptıktan sonra Ankara'dan aynlması bekleniyor. Denktaş, BM Genel Sekreteri Cuellar'ın, Kıbrıs Rum kesimi lideri Vasiliu ile birlikte kendisini 'iki eşit halkın temsilcileri' olarak zirveye çağırdığını anımsatarak "Önemli olan eşitliğimizin gölgelenmemesidir." dedi. FATİH M.YILMAZ SEMtH İDİZ Kıbrıs konusunda yapılacak olası bir zirvenin biçimi ve içeriğine Uişkin tartışmalar sürerken Türkiye ve KKTC'nin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından ortaya atılan "dörtlü zirve"yi geçerli tek formül olarak gördükleri bildirildi. Türkiye ve KKTC, aynca Kıbns Türklerinin siyasi eşitliğini olası bir zirvenin "olmazsa ofanaz" koşulu olarak değerlen Once eşitlik sonra zirve diriyorlar. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs konusunda son günlerde ortaya çıkan gel^neler ve basına yansıyan çeşitli iddialara Uişkin olarak Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı. Denktaş, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın kendisine gönderdiği mektupta Kıbrıs Rum kesimi lideri Yorgo Vasiliu ile brrlikte olası bir zirveye "iki eşit halkın temsücileri" olarak davet edildiklerini belirtti. Denktaş şunları söyledi: "BM Genel Sekreteri Perez Denktaş, Kıbrıs sorununun de Cuellar, dortlu zirveyi kabul göruşuleceği bir zirvede Türkiettiğini bildirdiği mektubunda, ye'nin Yunanistan temsilcisinin Rum kesimi lideri Vasiliu ile be düzeyinde temsil edileceğini ni iki lider olarak goriışmeye ça sandığıru kaydederek böylece ad ğınnıştır. Hukumet adı altında vermeden Başbakan Mesut Yılbir şey yoktur. Sayın Cuellar' maz'a göndermede bulundu. ın ifadesi, iki eşit halkın temsil Denktaş, KKTC olarak eşit kocileri olarak 2 lider biçiminde şullarda masaya oturulması dudir. Biz de kendisine dörtlü zir rumunda Kıbrıs sorununu tüm veyi kabul ettiğimizi bildirdik. yönleriyle görüşmeye hazır olÖnemli olan eşitliğimize gölge duklanm ifade ederek "Meseledüşüriılmemesidir. Biz mesele nin bir özü de garanti sisteminin özunu gorüşelim diyoruz. dir. Türkiye'nin tek yanlı müMeselenin özü siyasidir. Rum dahale hakkına dokunulmamatarafının Kıbns'ta 1966 ortak lıdır" diye konuştu. lık cumhuriyetini yıkıp yerine KKTC Cumhurbaşkanı bir Rum cumhuriyeti koymak Denktaş, toprak ve yerlerinden siyasetinden kaynaklanan bir edilenler konulannda bir açıkraesetedir. Önemli olan Rum ta lamada bulunmak için henüz errafının bu niyetinden vazgeçip ken olduğunu, bundan önce vazgeçmediğidir.'' toplanacak bir zirve için Kıbns Gürcistanida NAID yanlıları • MOSKOVA (AA) SSCB'nin Gürcistan Cumhuriyeti'ndeki radikal gruplar başkent Tiflis'te düzenledikleri bir gösteriyle Gürcistan'ın NATO'ya üye kabul edilmesini istediler. Interfaks Ajansı'nın haberine göre, gösteriyi düzenleyenlerden Ulusal Bağımsızlık Partisi lideri Iraklı Tsereteli, 'işgalci' olarak nitelediği Sovyet askerlerinin en kısa zamanda Gürcistan'dan çekilmelerini ve ortaya çıkacak savunma boşluğunun NATO tarafından doldunılmasını istedi. YUNANİSTAN/KIBRIS RUMKESİMÎ 'Denktaş, Cumhurbaşkanı değfl' riyorlar. olarak kabul edilmediği için bu şekildeki Gayri resmi düzeyde Denktaş'ı 'Son de dörtlü bir toplantımn yapılmasına "ilke ATİNA Yunanistan ve Kıbns Rum ke rece zeid ve iyi bir siyaset adanu' olarak da olarak" karşı çıkıyorlar. Ancak Yunanistan simi, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk gören Atina ve Lefkoşa' Rum kesiminde Türkiye hükümet temsilcilerinin yam sıra taş'ın *deviet başkanı' olarak görülemeye Denktaş aynca *çok sert ve başkanlık Kıbns Rum ve Kıbns Türk taraflannın da ceğinde ısrar ediyor. 'Denktaş'ın sıfaü' ko sevdausı' olarak da görülüyor. Bu karu, ge "mutlaka yer alması" gerekiyorsa, bu topnusunu tartışmak bile istemeyen Yunan hü nel olarak Yunan ve Rum kamuovunda da lantıya Vasiliu'nun "Kıbns cumhurbaşkakümet çevreleri, "Denktaş'ın başkanlıgını hâkim. nı", Denktaş'ın "Kıbns Türk toplumu kabul etmek, yasadışı flan edilen KKTCnin lideri" olarak; Denktaş'ın "karşıtı" olarak variıgını kabul etmek anlamma gelir" düAncak Kıbns sonmunun çözümü için da Rum tarafının tayin edeceği başka bir şüncesini savunuyor ve bunun hiçbir du tartışılan olası bir toplantımn 'dörtlü' ve rumda hiçbir Yunan hükümeti ya da Rum *esit siyasi düzeyde' yapılmasına olanak ta temsilsinin katılması gerektiğine inamyoryönetimi tarafmdan kabul edilemeyeceğine nımayan Yunan hükümeti ile Kıbnsfı Rum lar. Her şey gösteriyor ki Atina ve Rum tadikkat çekiyorlar. Denktaş'ı nasıl gördük lar, böyle bir toplantının soruna çözüm için rafı her şeye karşın böyle bir toplantımn leri sorusuna ise Rauf Denktaş'ın, var olan yararlı olacağma kanaat getirilmesi duru şekli ne olursa olsun ancak belirlenen bu statülere göre "Kıbns'taki Türk toplumu munda dahi, Denktaş'ın Rum yönetimi li "ilkeler" çerçevesinde yer almasına "olumnun lideri ve özel bir kişi oMugu' yanıtının ve deri Yeorgios Vasttu gibi "cumhurbaşkanı" lu bakmaya" başlıyor. STELYO BERBERAKİS Rum kesimi ve Yunanistan'ın Kıbns Türkünün siyasi eşitliğini kabul etmesi gerektiğini kaydetti. Dışişleri çevrelerinde de KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın olası bir zirve için ileri sürdüğü koşullara tam bir destek gözleniyor. Dışişleri çevrelerinin Rumların "KKTC'yi eşit statüde görüyoruz" şeklinde bir açıklama yapmaması durumunda toprak ve yerlerinden edilenler konulannda bir angajmana ginnek istemedikleri gözleniyor. Ote yandan gerek Genel Sekreter'in gerekse ABD'nin bu konularda istediği "somut" önerilere karşın "rakam veya yüzde telaffuz etmenin Turkive'nin tasarrufunda olmadıgı" bildiriliyor. Bu konularda karar verecek olan tarafın KKTC olduğu vurgulanıyor. Tiırk tarafının bu ve zirve konusundaki görüşlerinin "tarihi ve teknik" gerekçelerinin hafta sonunda Türkiye'ye gelecek ve Marmaris'te Cumhurbaşkanı Özal ile görüşecek olan de Cuellar'a "bir kez daha anlatdacağı " ifade ediliyor. Washington'un olası bir Kıbns zirvesiyle ilgili olarak "perde arkasında yüriittuğü" bildirilen "orta yol" girişimiyle ilgili sorulan yanıtlayan yetkililer, bu konuda "Ankara'ya herhangi resmi bilginin intikal etmediğini" belirttiler. Basında dün yer alan bir haberde ABD'nin YunanRum tarafının 'dokuzlu zirve' önerisiyle Cumhurbaşkanı Özal'ın "dörtlü zirve" önerisi arasında bir "orta yol" bulduğu büdirilmişti. AtiUI D Beyoglu semtin çekK onun Bir romanı gıbı de Beyo|lum"u... Ve Dorsay la vurinlen M vetıyarobn ^ "başlamjs" ^ b kunulamamış. Bu f ^ S k ama bir aşk y ^ de 1§1 sine klan, ma ÇAĞDAŞ YAYINCIUK VE BASIN SANAYİİ A.Ş. Turkocağt Caddest, 3941 CağaloğSu 34334 ISTANBUL Tel: 512 CJ 05 (20 hat) • 526 01 17 Fax: 526 01 17 B ^Eden: 25.000 TLtKDV^nde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog