Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

1**1 ~\^vıvınuıs.1 ıcı Perinçek'ten tehdit savı • İstanbul Haber Servisi 2000*6 Doğru Genel Yayın Yönetmeni Doğu Perinçek, son günlerde 2000'e Doğru Dergisi'nin Diyarbakır bürosunun bulunduğu apartmana kontrgerilla tarafından tehdit mektuplanrun yapıştırıldığını öne sürdü. Doğu Perinçek, dergi merkez bürosunda düzenlediği toplantıda yasal basın faaliyetlerinin kontrgerilla tarafından düzenlenen saldırılarla engellenmek istendiğine ve bu nedenle dergi ve tHD bürolannın bombalandığına dikkat çekti. Perinçek, 28 haziranı 29 hazirana bağlayan gece Diyarbakır 2O0O'e Doğru bürosunun bulunduğu apartman dairesine "Apartraan sakinleri: 2000'e Doğru ve Perinçek piçlerini dışan atın. Aksi takdirde bu bina havaya uçacaktır. Can ve malıruzdan biz sorumlu değiliz. Beş gün süreniz var" yazüı mektupların yapıştınldığjnı ve gazete bayilerine gönderilen bildirüerde de "2000, Ülke, Deng, özgür Halk gibi ayınları satarsan, önce malın sonra da beynin dağıtılacaktır" denildiğini belirtti. 'Baykal, adaylığa yaklaşıyor' Istenbal kongresini Yeni Sol ağırlıklı ittifakın kazanması üzerine Deniz Baykal'ın genel başkanlığa yeniden adaylığını koyması olasılığı belirdi. Baykalcılar, "Partide başkanhk sorunu ortaya çıktı" dediler. Genel Merkezciler, "Madem kongrelerde güçlüyüz diyorlar Baykal aday olsun ya da ikinci genel merkez kapansın" diyorlar. Genel Merkezcilere göre Istanbul'u kendileri kazandı. Ancak delege kayıplan var. Baykalcıların hesaplarına göre bugüne kadar yapılan kongrelerde 100 delege önde gidiyorlar. ANKARA SHP'de, İstanbul kongresi ardmdan kurultay kulisi yoğunlaştı. "Yeni Sol" hareketi, eski CJenel Sekreter Deniz BaykaJ'm genel başkanlığa yeniden adaylığını koyma olasılığının güçlendiğini ifade ediyor. Baykal ve çevresi, "Partide genel başkanlık sorunu olduğu ortaya çıktı, Inönü gitmeli" değerlendirmesini yaparken, Genel Başkan Erdal tnönü'nün ise yakın çevresine, "Malasın.yoksaikincigenelinerkezi kapasın dediği belirtiliyor. Baykal yanlüan, İstanbul kongresi ile birlikte kongresini yapmayan 7 il dışında, 398 delegenin kendüerine destek vereceğinin ortaya çıktığını savunurlarken genel merkezi destekleyen delege sayısımn 300 dolayında kaldığmı iddia ediyorlar. Alınan bilgilere göre İstanbul kongresi ardından Baykal ve arkadaşlarında oluşan dü du kalmayacaktı. Ancak şimdi hâlâ umudu var." şünceler şu noktalarda toplanıyor: Baykal yanlılan, genel merkezin, Parti "• istanbul önemli bir dönüm noktasıdır. Burada kazanılan delegeliklerden öte, genel Meclisi ve milletvekillerinin oylannın yam sıra merkezin dayattıgı angajman kongrede tut bazı illerde "merkez yoklaması sözii vererek" mamıştır. Kamer Gök ise bizim adayunızdır. kendine destek arayacağını, ancak bu durumİstanbul kongreye büyük oranda bizim yanı da bile aradaki farkı kapatmasırun olası olmadığım öne sürüyorlar. mızda girecektir. Genel merkez yönetiminde oluşan düşün• Bugüne kadar yapılan kongreler, parti celer ise şöyle ortaya çıkıyor: de bir arayış olduğunu açıkça ortaya koyu"İstanbul'da önemli bir kayıp yoktur. Eryor. Kaybedilen yerier 35 oyla kaybedilmiş can Karakaş'a yönelen tepki bu biçimde kentir. Sorun, genel başkanhk sonınudur. 8 yıl dini göstermiştir. Baykal yanlılannın kazangenel başkan kalmıştır ve taban degişiklik is dıgı delege sayısı 1520'yi geçmez. En aşın hetemektedir. Partinin yansının reddettiği bir sapla 90 delegenin üçte biridir. başkanın artık otunıp düşünme vakti gelmiş• Kazanılan delege sayısında ise genel mertir. Hareket artık 'Baykal hareketi' degildir. kez açık farkla öndedir. Bu 200 dolayındadır. Son olarak Samsun, Siirt, Kayseri de alınau™öy> • Genel merkez, Ankara kongresini kazan mıştır. Baykal'ın iddia ettigi kadar gttcü varsa da aradaki farkı kapayamaz. Eger 'Yeni sa, aday olsun. • Baykal ve arkadaşlan, bundan sonra kuSol', Balıkesir ya da Mersin'i de kazanmış olsaydı, tnönii'niin kurultaya yönelik hiç umu rultaya da yönelik olarak İstanbul'dakine benzer ittifak arayışlanna girecekkrdir. Bugttne kadar yapılan kongrelerin sonuçlanna partide 'genel başkan arayışı ya da Inönü'ye tepki yoktur'. Taban iktidar istemektedir ve yönetim de kurultay iradesiyle buna uygun olarak biçimienecektir." Istanbul kongresinden sonra SHP'de "Yeni Sol" kurultay hesaplarını yeniden değerlendiriyor Gözler son kongrelerde Bu arada iki tarafın gözleri 6 Temmuz Cumartesi günü Adana'da, 7 Temmuz Pazar günü de Ankara ve Eskişehir'de yapılacak büyük kongrelere çevrildi. Bu üç büyük ilden Eskişehir'de genel merkez yönetimi aday sayısını bire indirme çabalannda başarıh ohnuş gözükürken Adana kongresi "kritik" diye değerlendiriliyor. Ankara'da ise "zayıf olan Baykal yanlılannın", Istanbul'dakine benzer ittifak arayışlanna girdikleri belirtihyor. Ankara'da da genel merkezin ittifak halinde olduğu "Yenilikçiler" ile aday konusunda bazı anlaşmazlıklara düşülebileceğine dikkat çekiliyor. Pazarkklar platfortnu tstanbul İl Kongresi öncesinde SHP'de belki ilk kez otel odaları kapatıldı. Karargâhlar kuruldu, komiteler oluşturuldu. Taraflar arasında elçiler tayin edildi. Ve milyonlarca lira para harcandı. enflasyonu yaşandı. Genel Merkezciler, Topuzcular, Gürkancılar, Belediyeciler, Sol Kanatçılar ve Karadenizliler kıyasıya yarıştı. YALÇIN ÇAKIR SHP İstanbul ll Kongresi bitti. Başkanlığı CHP parti kademelerinden yetişmiş Kamer Gök kazandı, Almanya'da sosyal demokrasi pratiği içinden gelen Ercan Karakaş kaybetti. Mart ayında başlayan mahalle delege seçimlerinden mayıs ayında ilçe kongrelerinin tamamlanmasına kadar eski Genel Sekreter Deniz Baykal'ı destekleyen Yeni Sol'a karşı ortak hareket eden gruplar il kongresi geldiğinde nasıl bölündü? "tmkânsız" gözüyle bakılan ittifaklar nasıl sağlandı? Belki de SHP'de ilk kez otel odaları kapatıldı, karargâhlar kuruldu, komiteler oluşturuldu, taraflar arasında elçiler tayin edildi. Bu işler için milyonlarca lira para harcanırken İstanbul il kongresi bir anda kurultaya ve partinin geleceğine yönelik "pazarlıklar platformu"na dönüştü. SHP'nin son olağanüstü kurultayında Genel Başkan Erdal İnönii şu anki genel merkez yönetimini destekleyen Karakaş ve arkadaşlan ile tstanbul örgütünde Baykal yanhlanna karşı bir bütUnleşme sağlanmıştı. Bu kurultaydan sonra oluşan "genel merkezciler" birlikteliğinde "Topuzcalar, Gürkancılar, Belediyeciler, Inönücüler, Karadenizliler, Sol Kanatçılar" gibi gruplaşmalar bir araya geldi. Mart ayında başlayan kurultay takviminde zaman zaman mahalle delege seçimleri ve ilçe kongrelerinde karşı karşıya gelen bu gruplar Baykal yanhlanna karşı ortak hareket ettiler. İl kongresi kulislerinde ilk başlarda yanşmamn "Yeni SolGenel Merkez Biriikteligi" arasında geçmesi bekleniyordu. Merkezciler arasında bir aynşma, bölünme gündemde yoktu. Tüm hesaplar bu tabloya göre yapıhrken genel merkezciler birlikteligi içinde "Yeniükçi Sosyal Demokratlar'ın ön plana cıkıp çıkmaması, örgütbelediye ilişkileri ve diğer gruplann il yönetimi ile kurultay delegeliklerine daha fazla isim sokmak isteme BîR KONGRENİN ÖYKÜSÜ NOTLAR Anayasa boşlugu • ANKARA (UBA) DYP Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu. Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın Anavatan Parti kongresine karışarak anayasa suçu işlediğinin eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve 90 arkadaşı tarafından da açıkça ortaya konulduğunu bdirterek "Sayın özal, anayasa suçu işlemiştir. Ancak kendisine vatana ihanet suçu dışındaki bu tür anayasa ihlalleri ile ilgili ne tür ceza verileceği bilinmiyor. Bu konuda anayasada boşluk var" dedi. Esat Kıratlıoğlu, eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un Cumhurbaşkanı Özal'a yöneük olarak yaptığı çıkışları gecikmiş bir isyan olarak nitelendirdi. Akbulut'un uzaktan kumandalı başbakanlık yaptığını kendisinin de sonunda itiraf ettiğini belirten Kıratlıoğlu, "Ama bu itiraf ve çıkışlar makamı elinden gitmeden yapmış olsaydı, şimdi belki daha değişik bir nitelikte olabilirdi" dedi. Kongrede grup Doğu, BrüksePde • ANKARA (AA) Milli Savunma Bakanı Barlas Doğu, NATO'nuîi Avrupa üyelerinin, teçhizat ve silahlarda standardizasyonunu sağlamak ve üye ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek üzere kurduklan Avrupa Bağımsız Program Grubu'nun (IEPG) bakanlar düzeyindeki 9. toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti. Doğu, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, toplantının yanı sıra NATO ve IEPG üyesi ülkelerin savunma bakanlanyla ikili temaslarda bulunacağını belirtti. Yeni başkan Kamer Gök omuzlarda tasınırken partiyi hep birükte iktidara taşıyacaklanm söyledi. leri tartışması başladı. Sol'un kurmayları bu noktadan • Karakaş ve arkadaşlan ilçe sonra başka diyalog arayışlanörgütleriyle görüşmelere başla na girdiler. Karakaş ise "Ben ddar. Baykal yanlısı ilçe başkan pazariıga oturmam. Zaten bu lannın da katıldığı bir toplantı yapıyı degiştirmek için cabalıyoyapıldı. Genel merkez birlikte ruz. Sagduyulu partililer istiyorliğindeki ilçe başkanlarından larsa bize destek verirler" şekFikret Şimşek aracılığıyla bas linde açıkladı tavnnı. kanlar Kumkapı'daki bir restotstanbul ve diğer illerden milranda buluştular. Yeni Sol'un letvekillerinin de katıldıkları kurmayları da kendilerini des toplantılarla gelişmeler sürerken tekleyen ilçe başkanlan araah Karakaş'a karşı aday olarak ğıyla Karakaş'ı destekleyen baş Kartal eski İlçe Başkanı Kamer kanlara "uzlaşalım" mesajını Gök'ün ismi çıktı. Bir grup pargönderdiler. Ancak Kâğıthane tili SHP'ye yeniden dönen eski ilçe Başkanı Zeynel Öztürk, Ba genel başkan Aydın GUven Görkırköy İlçe Başkanı Seyit Ali kan'ın Gök'ü desteklediğini Güneş ve Fikret Şimşek yemekte söylediler. Kongreye çok az za"Genel Başkanımız Erdal İnö man kalmıştı ve Karakaş tarafnii'dür. Ve bunun tartışılmamatarlan Gök'ün ciddi bir aday olsı gerekir" görüşünü savunan madığım belirtiyorlardı. Baykal bir deklarasyon istediler. yanlılan ise Cavit Savcı'nın Işte Karakaş ve Baykal yan aday olabileceğini ancak gelişlısı partililer arasındaki ilk kop meleri izlediklerini söylüyorlarma burada oldu. Deklarasyon dı. Savcı, Karakaş'a gitti, kençıkmadan yemek bitti. Yeni disiyle görüştü. "Yeni Sol" kanadına göre Karakaş'la uzlaşabilmek için bu 2. girişimdi. Karakaş, ilçe başkanlanyla görüşmeden fikir yürütmesinin demokrat bir tavır olmayacağıru belirterek süre istedi. tlçe başkanlarından olumsuz yanıt geldi. Yeni SolKarakaş birliktehği girişimi böylece sonuçsuz kaldı. Gök cephesinde ise ilk günlerdeki tablo oldukça karıfık bir izlenim veriyordu. Beyoğlu Beledîye Başkanı Hüseyin Aslan'ın girişimiyle Sıraselviler Caddesi'ndeki Dilson Oteli'nin 2. ve 3. katında 3 oda tutuldu. Baykal yanhsı olan Aslan'ın yam sıra Beyoğlu tlçe Başkanı Yüksel Kdıç, Eminönü İlçe Başkanı Rafet İşık, Sanyer tlçe Başkanı Ali Yılmaz, Üsküdar tlçe Başkanı Ayhan Algantürk, Fatih tlçe Başkanı İsmet Taka ve TIDER Başkanı ve eski PM üyesi Fermani Altun ile Kadıköy Beledi SPTilere işkence savı • ANKARA (UBA) Sosyalist Parti Genel < Sekreteri Yalçuı Büyükdağh, Sosyalist Parti Van ll Yöneticisi ömer Kaplan ve merkez ilçe yöneticileri, Ahmet Kaya ve Hacer Kaya'ya bir haftadır Van Emniyet Müdürlüğu'nde işkence yapıldığını öne sürdü. Yalçm Büyükdağlı, yaptığı yazılı açıklamada bayramın ikinci gününden ıtibaren Van il merkezinde yoğun gözaltı olaylan olduğunu belirterek yapılan operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alınarak evlerinin arandığını bildirdi. ye Başkanı Yardımcısı Yalçın Ersoylu'dan oluşan "Çekirdek komite" çalışmalara başladı. Komite görüştüğü partüilere ilk amacın "Partiyi ükadığına inanılan Karakaş'ın indirilmesi", ikinci amacın da "Kumltayda yenilikçi sosyal demokratlann egemenliğini zayıflatmak ve örgütün belediyeyi yargılamasını engellemek" olduğunu söylüyorlardı. Zaman gectikçe bu çerçevenin "çapı" da genişledi. Karakaş'ın "Pazaruk yapmayalım. Ağalık ve delege patronlugu düzeniyle bir yere gelemeyiz. Tutarlı olalım. tsteyen bizi desteklesin" göruşünün surmesi, kendisini destekleyen ilçe başkanlannın da bu yönde dayatmalan sonucu Gök çevresinde oluşan ittifak "kemikleşmeye" başladı. tlçe kongreleri sırasında merkezcilerle birükte hareket eden Kiraz Biçici, Cafer Özerkoç, Karade: nizliler grubundan Ibrahim Cehavir, İstanbul Milletvekili Ali Topuz'da görüşmelerde bulunanlar arasmdaydı. Hemen herkes il yönetimi ve kurultay delegelikleri için uğraşıyordu. Karargâhlar arasında dolaşan isim ise Fermani Altun oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in önce Genel Sekreter Yardımcısı Beyzade Özkabraman'ı desteklediği duyuldu. Ancak belediye ekibinin tek aday çıkartacak delege sayısı yoktu. özkahraman da kendi adaylığını açıkladı ancak Gök ve arkadaşlanyla otel odasında görüşmelerini sürdürdü. Kongreden 4 gün önce Gürkan, Sozen ve Altun, Sözen'in konutunda toplandılar. Kongreden 2 gün önce Baykal yanlısı ilçe başkanlan ile Lamartin Otel'de Gök'ün de katıldığı bir toplantı yapıldı. Yeni Sol'un kurmayları "Daha çok kurultay detegeiigi" için ısrarlıydılar. Topuz ve Cevahir ise listenin Baykal ağırlıkh olmasını istemiyorlar dı. Kongreden bir gece önce otelde tam bir kargaşa yaşadı. Kiraz Biçici ve arkadaşlan "Bizim Karaoğlanımız dedikleri Gök'ün yanından çekildiler. Gök'e yakın bir partili Topuzcularla 8 defa kopma noktasına geldiklerini anlattı. Ali Topuz'la 2 defa otelde buluşuldu. Ve bu görüşme kongre günü saat 12.00'ye kadar sürdü. KurulUy delege sayısında ortaya çıkan anlaşmazlık sırasında tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül devreye girdi. Otele gelen Sangül'le yapılan göriişme sonunda Topuzcu isimler listede belli oranda korundu. Yeni Sol'un kurmaylarıyla da kongre günü saat 12.00'den son görüşme yapıldı. Liste matbaadaydı ancak Baykal'a yakın tanınmış isimler yerine, diğerleri alınmışlardı. Böylece Karakaş'a karşı ittifak sağlanmış oluyor ve saat 15.00 sıralarında oluşturulan "tarihsel uzlaşma listesi" divan başkanlığına teslim ediliyordu. Kim kazandı kim kaybetti? CELAL BAŞLANGIÇ Bazı sorulann tek bir yanıtı yoktur. Hele politikada öyle karmaşık oluşumlar gündeme gelir ki durumu saptamak için çok yanlı yanıtlar bulmak gerekir. tşte "SHP tstanbul kongresinde kim kazandı" da bu türden, yanıtı çok yanlı bir soru. Genel görünüm çerçevesinde, kimin kazandığım sıralayahm. Kazananlardan birincisi, belli ilkeleri Ercan Karakaş'la. çelişen, il yönetimini "dar kadro", "tek adam egemenligi" diye niteleyen kendi içinde tutarlı sosyal demokrat kesim. lttifaklan ne olursa olsun il başkanlığına seçilen Kamer Gök, kazanan bu gnıbun arasındadır. Baykalcılar da kongrede önemli kazanımlar elde eden bir gruptur. Yeni Sol olarak destek verdikleri Kamer Gök .listesinden çok sayıda kurultay delegesi kazanmayı başardılar. özellikle tsmail Cerri'in başarıh organizasyonu sonucu Baykalcı ekip, ilçe kongrelerinin büyük bir bölümOnü yitirdiği tstanbul'dan ummadığı sayıda delegelik elde etti. Ancak Baykalcdann böyle bir "ittifak curcunası"nın içine girmemek için son ana kadar direndikleri ve Karakaş'la anlaşmak istediklerini de belirtmek gerekir. SHP İstanbul kongresinde üçüncü kazanan grup ise "örgüt denetiminden rahatsız olan" belediye başkanlan. Başta Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve Beyoğlu Belediye Başkanı Hüseyin Astan, Gök'ün listesine yoğun destek verdiler. Karakaş'ın belediyeye yönelik eleştirilerinden rahatsız olan, kongrede güçlü çıkması halinde parti tüzüğünün, belediyelere daha net bir örgüt denetimi getirme yolunda değişiklik isteyeceğinden çekinen belediye başkanlan, "Karakaş ohnasın da kim olursa olsun" mantığından hareketle bir araya geldiler. Bu birükte öyle kişiler vardı ki, zaten başka bir amaçla yan yana gehneleri de olanaksızdı. özellikle belediyede çalışan kongre delegelerine dönük baskılar, belediyeyle iş yapan müteahhitleri "istihkakını zor aursın" tehdidine kadar uzandı. Hatta belediyeye ait şirketlerin bazı yöneticileri, müteahhitlere bu tehditleri, oylamaya geçmeden önce, herkesin duyacağı biçimde yapmaktan bile cekinmediler. Yenilikçilerle birlikte hareket eden bazı ilçe başkanlan, belediyede çalıştıkları için başkana göre yanIış olan siyasal düşüncelerinden "köşk"te caydırıldılar. Bir başka kazanan grup da belediyeyle iş yapan müteahhitler. Özellikle birkaçının yoğun çabası, mali desteği Gök'ün kazanmasında etkili oldu. Elbette siyasal inançlanndan dolayı Karakaş'ın karşısındaki listeyi destekleyenler olduğu gibi, il örgütünü, belediyede iş takipçüiği yapacak bir organ olarak görünler de vardı içlerinde. Kazanan beşinci grup ise SHP'yiı "okus pokus gelenekleri"ne göre yönetip parti yönetiminde gücünün üzerinde bir etkinlik sağlamak isteyen gruptu. Ancak grup bu kez "garaj"da değil de otelde çalıştı. Aydın Güven Gürkan'ı da kazananlar içinde saymak gerekiyor. Gürkan'ın SHP'ye yeniden dönüşünden sonraki ilk kazancı bu. Ancak Gürkan'ın durumunun bir kişisel çıkara ya da bir grubun çıkarına dönük olduğunu düşünmek yanlış. Bir "tepki" kazancıydı bu. Olaya bir de tersinden bakıp şu soruyu soralım: SHP İstanbul Kongresi'nde kimler kaybetti? Bunun ilk yanıtı elbetteki, il başkanı olmasına karşın örgüt genelinde saygınlığı olan, çeşitli örgütlerle işbirliğini şu anda SHP'nin de düzeyinin çok üstünde gerçekleştiren, belediyeleri sosyal demokrat çizgiye çekmek için uğraş veren Ercan Karakaş. Kaybedenlerin bir başka boyutu da Asaf Savaş Akat, Seyfettin Gürsel gibi bilim adamlan, ekonomistler, SUIeyman Çelebi, Rıdvan Budak gibi sendikacılar, Halil Ergün gibi sanatçılar açısından değerlendirilebilir. "SHP'de kimler kazandı", "İstanbul kongresinde kimler kaybetti" gibi sorulara yamt ararken bir görüntüye de dikkat etmek gerekiyor. Geçen mart ve nisan aylarında yapılan ANAP tstanbul ll Kongresi'ni akla getirecek çizgiler de yaşandı SHP İstanbul ll Kongresi'nde. Otellerde kurulan karargâhlardaki çahşmalar ve içinde bulunan insanlar açısından elbette fark vardı, ama SHP'de de "oteUi çalışmalar" dönemi başlamıştı. Elbette başka bir açıdan da ANAP'ın kongresine benzetilemezdi SHP'nin kongresi. ANAP'ta Semra Özal "devlet gücü" kullanılmıştı. Kamer Gök listesinin kazanması için kullamlan ise sadece yerel iktidarın gücüydü. Politikada bazı karmaşık oluşumlan çözümlemek için sorulan sorulara tek bir yamt bulmak güçtür. SHP'nin İstanbul kongresi bazı ohışumlann ilk habercisi gibi. Bu koşullarda sorulacak sorular da güç yanıtlanabilir: Örgüt denetiminden kaçan belediyelerin yarattığı tahribatla SHP nasıl iktidar olacak? Belediyeörgütmüteahhit ittifakı nasıl bir SHP'ye doğru yönelecek? SHP'de çok parçalı ittifak tDRİS AKYÜZ SHP'nin "mini kurultay" diye nitelendirilen İstanbul il kongresi "ilçe kongrelerinde beklediklerini buiamadıklanna" karşın eski Genel Sekreter Deniz Baykal yanlılarının başansıyla sonuçlandı. Genel Merkez desteğindeki Ercan Karakaş karşısında "SözenGürkanTopuz ve Baykalcaar" ittifakından oluşan liste 311 oyla seçimi kazanırken, kurultay delegeliklerini de "blok" halinde aldılar. 88 kurultay delegeliğinden 44'ünü Baykal, 15'ini Gürkan Kamer Gök; 12'sini AliTopuz, 10'unu da Büyükşehir Belediye Başkanı Sözen yanlılannın aldığı öne sürüldü. Bir başka iıcsaplamaya göre delegeliklcıden 25'inin Topuzcuların, 22'sinin Baykalcıların aldığı, geri kalanının da Sözen yanlılan ile Aydın Güven Gürkan desteğindeki Kamer Gök yanlılan arasında paylaşüdığı ifade edildi. ll Yönetim Kurulu üyelikleri de bu "ittifak" içerisinde paylaşıldı. 14 kişilik yönetim kurulunda "Karadenizliler" grubu ve Topuz yanlılan ağır basarken Baykalolar 2 üye ile temsil edildi. Lütfı Kırdar Spor Salonu'nda önceki gece geç saatlere kadar süren SHP tstanbul il kongresinde Ercan Karakaş ile Kamer Gök'ün listeleri "amansız" bir mücadele verdi. Genel sekreter yardımcıları Ertuğnıl Günay ile Mehmet Moğoltay'ın "açık" desteğindeki Ercan Karakaş listesinde, Asaf Savaş Akad ve Seyfettin Gürsel gibi ekonomistler yer alırken "dörtlü ittifak"ın destek verdiği Kamer Gök'ün listesinde başta Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen olmak üzere Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Naci Akgün, Beyoğlu Belediye Başkanı Hüseyin Aslan ile Eyüp Belediye Başkanı Kadir Akpınar'a yer verildi. Her iki listede ortak isim olarak sadece Tüses Vakfı Başkaru Korel Göymen buiundu. Önceki gece geç saatlerde sonuçlanan seçimleri 297'ye karşıhk 311 oy alan Kamer Gök'ün listesi kazandı. Oluşan yeni yönetim kurulunda, TV'deki "Bizimkiler" dizisinin "Katil"i Aykut Oray da yer aldı. "Yeni Sol" ya da Baykal yanlılannın destek vermesine karşın, Kamer Gök'ün listesinde Baykal'ı destekleyen "sivri" isimlere rastlanmadı. Yıldırım Aktuna, Mustafa Tosun, Fatma Girik, Cengiz Özyalçın, Ümit Sılaa, Mustafa Özyürek ve Cavit Savcı gibi isimler kurultay delege listesinde gözükmediler. Ancak bunun bir "taktik" olduğu, " 2 . ve 3. derecede" Baykal yanlılarının listede ağırlıkta bulunduğu sonra anlaşıld). "Yeni Sol" adıyla yola çıkan PM üyesi tsmail Cem önderliğindeki Baykal yanldannın, Kurultay delege listesinde, "daha once kazandıklan ilçe kongreleri çerçevesinde" Kadıköy'den 11, Beyoğlu'ndan 8, Beşiktaş'tan 6, K.Çekmece'den 5, Fatih'ten 3, Şişli'den 2, B.Çekmece, Sarıyer, Epinönü ve Beykoz'dan birer "uzlaşma" ile de 5 aday olmak üzere toplam 44 ismin yer aldığı belirlendi. bunu kendimizin değil 'Yeni Sol'un başarısı olarak göriiyonız" dediler. Topuz yanlılan ise yaptıklan hesaplarda kurultay delegeliklerinin 25'ini kendilerinin, 22'sini Baykal yanhlanmn aldığım söylediler. Geri kalan 41 delegeliğin ise Kamer Gök'ü destekleyenlerle Nurettin Sözen yanlılan arasında paylaşıldığı ifade edildi. Aynı çevreler, "Her şeye karşın delegasyonun kesin olarak şu laraf ya da bu tarafı desteklediginin söylenemeyeceğini ve gelişmelere göre dengelerin değisebileceğini" belirttiler. Yürüyüşe SP destegi • lç Politika Servisi SP Istanbul il merkezinden dün yapılan yazılı bir açıklama ile memur ve öğretmenlerin bugün Istanbul'dan başlatacakları "Ankara YürüyüşU"nün desteklendiği bildirildi. Açıklamada eylemin nakli ve meşru olduğu belirtilerek "Özal iktidarı, sefalete ve onursuzluğa mahkum etmek istediği memur kitlesine mücadeleden başka bir yol bırakmamıştır. Tüm memurlarımız grevli, toplusözleşmeli sendika hakkına mutlaka kavuşacaktır" dendi. Türkiye'nin en iyi ticari programını uygun taksitlerle, iyi eğitim ve destekle almak için belki de en uygun fırsat. LOGO STOK CARİ ÇEK/SENET BANKALAR MUHASEBE FATURA Bilgi İşlem Sistemleri LTD. HalitağaCad. 31/10 Kadıköy İSTANBUL Tel: 345 14 37 336 02 60 Fax: 349 08 26 14 kişilik yeni yönetim kurulu üyelerinden 4'ünün Topuz, 4'ünün Kamer Gök, 3'ünün SöBaykal yanlılan, kurultay de zen, 2'sinin Baykal yanlısı, bilegeliklerinin çoğunluğunu ka rinin de "tarafsız" olduğu öğzandıklannı dile getirirken "Biz renildi. KILIM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog