Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 İtalyada çığ felaketi • MADONNA DI CAMPIGLIO (AA) Italya'nın güney bölgesinde dağ gezisine çıkan ve yaşlan 1215 arasında değişen 10 kadar gencin üzerine çığ düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Gagavuzların talebi • MOSKOVA (AA) SSCB'nin Moldavya Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk asılL Gagavuzlar da yeni birlik sözleşmesine taraf olmak istediklerini açıkladılar. Ayrıca Gürcistan'daki Abaza ve Ossetlerin, Estonya'daki Rusların ve Litvanya'daki Leh asıllıların Yüksek Sovyet'e gönderdiği ortak başvunı mektubunda, Sovyet Parlamentosu'nun, yeni birlik sözleşmesi taslağında kendi sorunlarına çözüm getirici değişiklikler yapması istendi. Dış Haberler Servisi SSCB Devlet Başkanı Mihail Sergeyeviç Gorbaçov, sanayıleşmış ülkelerin (G7) liderleriyle Londra'da yaptığı görüşmelerde, ülkesiyle Batı arasında yeni bir sayfanın açılmasını sağladı. Gorbaçov, önceki gün G7'nin liderleriyle 4 saat kapalı kapılar ardında görüşmeden önce ABD Başkanı George Bush'la bir araya geldi. tki lider, Stratejik Nükleer Silahlann Indirimi Antlaşması (START) konusunda pürüzleri gidererek süper zirvenin önünü açtüar. Bu, Gorbaçov'un Batı gözünde puan kazanmasını sağlayan bir faktör olarak gösterildi. SSCB lideri, 7'lerle yaptığı görüşmede ise ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik açmazı GorbFnin G7 çıkarıııası anlattı ve Batı'nın bu konuda yardımını istedi. Görüşmeden sonra Ingiltere Başbakanı John Major ile bir basın toplantısı düzenleyen Gorbaçov, SSCB'deki reformlann başarıya ulaşmasının Batı'nın yaranna olduğunu vurguladı. Major ise Gorbaçov'a 6 maddelik bir plan önerildiğini, SSCB'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'na ortak üye olarak alınacağını bildirdi. tngiltere Başbakanı, ayrıca Gorbaçov'un istediği nakit para yardımını telaffuz etmeden, SSCB'ye teknik yardım yapılacağını ve bu ülkenin dünya ekonomisi ile bütünleşmesi için her türlü desteğîn gösterileceğini belirtti. Gorbaçov'un temasları, SSCB liderine belki nakit para sağlamadı, ama Batılı basın ve yayın organları, görüşmelerin Sovyetler Birliği açısmdan büyük kazanımlara yol açtığını büdiriyorlar. Londra'daki tarihi göriişmeler, bundan sonra uzun bir süre dünya kamuoyunu meşgul edecek. SSCB liderinin, sanayileşmiş ülkelerin liderleri ile yaptığı görüşmelerin, "G7 a n : 1" kavramını ortaya çıkardığı da konuşulmaya başlandı. Batı'nın şu an için Gorbaçov'un desteklenmesinden başka bir alternatife sahip olmadığı da Londra'da ortaya çıktı. G7 zirvesinden Batı mı, yoksa Gorbaçov mu kârlı çıktı? Gözlemciler, bu sorunun yanıtını zamamn vereceğini belirtirken "Gorbaçov'un eli boş, ancak kollan dolu" bir şekilde ülkesine geri döneceğini belirtiyorlar. DIŞ HABERLER 19TEMMUZ 1991 FRANSA Mali yardım şart MİNE SAULNIER Fransa, bu kez tümüyle AT kararlan doğrultusunda düşünmektedir. Bu ülkeyle Avnıpa açısmdan ilişki kunılması için birinci koşul ateşkes, ikinci koşul demokratik bir çözüm olmalıdır. 3 SSCB'ye nasü ve ne kadar yardım konusunda ise Fransa, Alman görüşünün yamnda yer almaktadır. Söz konusu ülke ile lideri Gorbaçov'a acilen para ve teknik destek sağlanması gerektiğine yüzde yüz inanmaktadır. François Mitterrand, kayıtsız koşulsuz Şansölye Kohl'ün önerisini desteklerken ABD'nin SSCB'ye "çok uzak" olduğunun altım çizmeye özen gösteriyor. Fransa Cumhurbaşkanı'na göre Gorbaçov'un sağladığı hassas denge bozulduğu ve SSCB tümüyle çöktüğü takdirde Fransa, Almanya ve genelinde Avrupa bu çöküntünün sarsıntısından birinci derecede etkilenecekler. Gorbaçov'a destek yoluyla SSCB'ye yardım edilmesi, her şeyden önce Avrupa'nm selameti açısmdan şart. Batı'ya 'serbest piyasa' sözü Gorbaçov, START konusunda taviz verip serbest piyasaya geçileceği yolunda sanayileşmiş ülkelere söz verince, teknik yardım ve ticaretin geliştirilmesi konusunda destek sağladı. G7, SSCB'ye parayardımı yapmaktan kaçındı. Ancak SSCB liderinin, buna karşın Londra'dan eli boş dönmediği belirtiliyor. EDİP EMtL ÖYMEN LONDRA Dünyanın önde gelen 7 sanayi ülkesi ve Avrupa Topluluğu ile Sovyetler Birliği arasında "yeni bir anlayışa dayalı yeni bir Uişki" doğdu. Serbest piyasa ekonomilerinin lokomotifleri ABD, Japonya, Kanada, Ingiltere, Fransa, Almanya ve ltalya, bundan böyle Sovyetler Birliği'ndeki tüm ekonomik ve siyasal gelişmeyle doğnıdan ilgilenme ve bunlan yönlendirme kararı aldılar. Böylece Batı, Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'a, ekonomi ve siyaset alanındaki bilgi, anlayış ve tekniğini aktarmaya artık hazır olduğunu ilan etti. Gorbaçov da 65 milyar dolar dış borçla yüklü, ithalat yapamaz hale gelmiş, parasının değeri düşmüş, ekonomisi iflas eşiğinde olan ülkesinin, 70 küsur yıldır uygulanan komuta ekonomisinden piyasa ekonomisine geçişi için gerekli zor ve çetrefıl adımlann atılmasında yardımcı olacak Batı'ya "gerekli kolaylıklann gösterileceğini" belirtti. Karşılıkh bu anlayışı Batı basını söz birliği etmişçesine, "doğmakta olan yeni bir ilişki" diye selamladı. ABDSSCB arasında 9 yıldır sürüncemede kalan 'Stratejik Silahlann İndirimi Anlaşması" (START) konusunda da Gorbaçov'dan geldiği anlaşılan taviz, planlanan ancak tarihi sürekli belirsiz duran Moskova Donığu'nun kapısını açtı. Doruk, 3031 temmuzda yapılacak. Daha anlaşmamn aynntılanna ilişkin pürüzler bulunduğu halde şimdiden Start2 anlaşmasının çerçevesi çizilmeye başlandı. Dünyanın önde gelen 7 sanayileşmiş ülkesinin liderleri geçen pazartesi günü Londra'da yılhk toplantılarına başlarken Sovyet liderinin, Uç gün önce yolladığı "niyet mektubu"ndaki ekonomik ve siyasal reform reçetesini "yetersiz" bulduklannı saklamamışlardı. Hele Sovyetler Birliği'nin sorunlanna "nakit para" ile çözürn bulunabileceği görüşüne ABD, Ingiltere, Japonya ve Kanada hiç yanaşmadı, Sovyet sorununa "adım adım yaklaşımı" benimsedi. Almanya, ltalya ve Fransa ise "Acil müdahale yapılmazsa, perestroyka tehlikeye düşer" diyerek yardıma daha pragmatik yaklaştı. tngiliz basınında "elinde kepi iie para düenen" Gorbaçov karikatürleri yayımlandı. Oysa Gorbaçov'un para yardımı alamayacağım iyi bildiği, "Batı ile ilişki kurmayı amaçladığı", doruktan en az bir hafta önce Londra'ya akın eden Sovyet uzmanlan tarafmdan sürekli ifade edildi. Nitekim, doruk sürerken Sovyet ve Batılı teknisyenler düzeyinde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda Gorbaçov'un önerileri 7'lerce daha benimsenebilir bir çizgiye getirildi. 7'ler de Gorbaçov'a, 'para dışında' kalan diğer yardım türlerini 'çeşitlendirdiler' Böylece Gorbaçov'la 7'ler, doruk ardından buluştuklannda aralannda hafta başındaki çatlak kapanmıştı. Gorbaçov, 4 saatlik maraton bir toplantıdan sonra Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'na ortak üyelik elde etti. Kamu kuruluşlaruıın özelleştirilmesi için Batı'dan işlem bilgisi (knowhow), aynca aynı kuruluşların sağladıklan hizmetlerin daha iyi yapılmasını sağlamak amacıyla teknik bilgi, askeri ve savunma amaçlı sanayinin sivil amaçlara yöneltilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması, Sovyetler ile Batı arasında daha iyi ticari koşullar sağlanması da Gorbaçov'un kazanç hanesine yazıldı. 7'ler tarafmdan temsil edilen Batı, Sovyetler'deki bu kökten değişimi, Maliye ve Hazine bakanlan aracüığı ile yakından izlemeye kararh olduklarını da vurguladılar. Gorbaçov, gelecek yılki G7 toplantısına şimdiden davet aldı. Batı için yanıtı henüz bilinmeyen bir soru ise Gorbaçov'un yönetimde ne kadar süre ve ne güçte kalabileceği ve merkezi hükübir yasal altyapı oluşturulması" gerektiği de sürekli vurgulanıyor. Gorbaçov, düzenlediği basın toplantısında, "Batı ik ilişkimizradikaibiçimde degişmiştir. Biz de oyunnn, Batı dünyasında geçerli olan kurallannı benimsiyoruz" diyerek güvence vermeye çaJıştı. Gorbaçov, Batı'ya güven vermeye çalışırken Batı da geçen aralık ayından bu yana çıkmaza giren "Serbest Ticaret ve Gümriık Tarifeleri Anlaşması" (GATT) görüşmelerinin bu yıl sonuna kadar "başan ile" tamamlanması konusunda güvence vermeye çalıştı. Sovyet reformlan, uluslararası ticaretin her türlü kısıtlama ve sübvansiyondan annmış biçimde serbestleşmesi ile atb&şı gitmek zorunda. SSCB lideri dünya ekonomisiyle bütünleşebilmek için G7'nin desteğini aldı PARİS Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Londra'daki 7 büyükler toplantısından, zirveye katılmadan önce bilip ya da tahmin ettiklerinin kesinleşmiş biçimiyle döndü. Mitterrand'ın Londra zirvesi öncesinde ABD Başkanı Bush ile baş başa geçirdiği 24 saat, Fransa Cumhurbaşkanı'na kimin ne diyeceği konusunda en önemli fırki vermişti. Mitterrand, Londra'dan döndükten sonra yaptığı basın toplantısında, zirvede alınan kararlar konusunda temsil ettiği ülke açısmdan şu açıkiamalarda bulundu: 1 Fransa, Irak konusunda başta ABD olmak üzere 7'lerle fikir birliği içindedir. Saddam Hüseyin, nükleer kapasitesi konusunda yalan yoluyla zaman kazanmakta direnirse müttefıklerin yeni bir BM kararı desteğinde askeri müdahalede bulunmalan uygundur. Fransa, böyle bir müdahalede yer alacaktır. 2 Yugoslavya konusunda SBKP'de huzursuzluk • MOSKOVA (AA) Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin en büyük iki kentsel örgütü olan Moskova ve Leningrad komiteleri, partideki "ciddi bunalım"ın görüşülmesi için yıl sonundan önce olağanüstü bir kongre toplantnası çağrısında bulundular. önceki gün yayımlanan bildiride, partinin ideolojik bir sarsıntı geçirdiği savunularak partiyi ve ülkeyi ilgilendiren kararların örgüte yeterince danışılmadan, tartışılmadan ve "çok sınırlı bir kadronun katılımıyla" alınmasından duyulan rahatsızhk dile getirildi. turulması, bunun için "dognı met ile 15 cumhuriyet arasında büyük ölçüde çözülmeden duran sonınlar. Batı, "Sovyetler Birliği derken kime muhatap oiacagımm tam kestiremiyoruz" kaygısını taşıyor. 7'ler adına yapılan açıkiamalarda, ekonomik ve siyasal reformu gerçekleştirmesi beklenen bürokratik kadrolann "dogru kişiler"den oluş İTALYA Gorbi boş dönmedi NtLGÜN Başyazılannda daha nüansh CERRAHOĞLU görüşlere yer veren ttalyan ROMA Batıya hoşgeidiniz..' RepubbUca' gazetesinin başyazısı böyle başhyor. Bu sözler ltalyan kamuoyunun ve ltalyan siyaset dünyasınm '7 + 1' zirvesi karşısındaki tepkisini en öz biçimde özetliyor. Nükleer terörün sonunu müjdeleyen ve Sovyetler Birliği'nin burjuva demokrasileri toplumuna katıldığının haberciliğini yapan zirvenin sonundaki 15 dakikalık basın konfer;\nsı; ltalyan kamuoyunun 45 yıldır duymak istediği bir haberi verdi aslında. Batı'mn en büyük parlak döneminde seçmenlerin üçte birinin oyunu alan komünist partisini bağnnda banndıran ttalyan toplumu tüm savaş sdnrası dTönem boyunca Baü ile Doğu'yu ayıran ince bir çizginin üzerinde yaşamanın tedirginliğini duyduğu için Gorbi'nin sorunlanna özel bir hassasiyet gösteriyor. Bunun yanı sıra ltalya, Sovyetler'deki büyük ekonomik çıkarlan da, ltalyan politikasını başından beri kayıtsız şartsız 'Gorbaçov'cn' bir çizgiye itmiş bulunuyor. gazeteleri 'Gorbi'nin cebi hâlâ boş, ama elleri boş degil" diye yazdılar. 'Repubblica' şöyle dedi. Örneğin, "Gorbaçov, Moskova'ya kendisine vaat edilen bir dizi kavramla donuyor. 'İşbirliği', •partnership', 'teknoloji yardımı' gibi kavramlar henuz Gorbaçov'un hiçbir şeyi çözümlemesine yetmeyecektir, ama perestroykarun ardında koskoca Batı'nın olduğu umudunu verecektir... Şimdi söz konusu olan risk, kazananların Gorbaçov limonunu sonuna dek sıkmaya kalkmasıdır. Sembolik başanlar ve vaatlerle oynayarak bir dizi şantaj yoluyla Gorbaçov'dan son reforma dek taviz kopanaaya, „ çahşmak gerçek bir risktir. Tabii ki Gorbaçov, bir Marksist olarak politikanın bir 'güç ilişkisi' olduğunu çok iyi bilir. Moskova ise bugün Batı'ya yalnız zaaflannı sergilemektedir:' ttalyan delegasyonu aynca hararetle savunduğu bir aynntı olan 'silah pazannın denetimi' konusunun, sonuç bildirisinde yer almasına sevindi. Dd Türke suçlama • ATİNA (AA) Yunanistan'da, ana muhalefetteki PASOK'un üç milletvekili, Iskeçe ve Gümülcine bağımsız milletvekilleri Ahmet Faikoğlu ve Dr. Sadık Ahmet aleyhinde "zararh faaliyette" bulunduklan iddiastyla kanuni işlem yapılmasını istediler. PASOK milletvekilleri parlamentoya verdikleri bir soru önergesinde, iki Türk milletvekilinin "her geçen gün Yunanistan'a karşı tahriklerini arttırdıklarını ve azınlığı kışkırttıklarım" öne sürdüler. START ABD'ye yarayacak LONDRA (Cumhuriyet) İki hafta içinde Moskova'da ABD Başkanı George Bush ve Sovyet lideri Mihaiel Gorbaçov Stralejik Silahlann İndirimi Antlaşması' (START) ile ilk kez bu tür silahlarda gerçek bir indirim sağlanmış olacak. Birçok teknik pürüz içermekle birlikte, bu anlaşmayla bu tür silahlarda yüzde 2530 dolayında bir indirim söz konusu. Uzun menzilli stratejik nükleer füzelerde karşılıkh indirim öngören anlaşmaya göre her iki tarafın da elinde 1.600 adet kıtalararası balistik füze, denizaltılardan atılan türden balistik füze ve uzun menzilli savaş uçakları ile taşınır türden 'fıriaücT kalacak. Aynca iki taraf da bomba, havadan atılan füze ya da savaş başhğı türünden 6.000 adet savaş başhğına sahip olacak. Ancak bu tavanlar, beUi tür fırlatıcı ve savaş başüklanm içeriyor. Denizaltılardan atılan Cnıise füzeleri, START'a dahil değil. Bunlann karşıhkh olarak 880 savaş başhğına indirümesi öngörülmekle birh'kte, bu konuda ayn bir sözleşme yapılacak. Tüm bu hesaplardan sonra ise, her iki tarafın da elinde aslında 6.000 değil, Amerikalılann 9.000 kadar, Sovyetler'in 7.000 savaş başhğı kalıyor. Ancak genelde, uzun menzilli stratejik nükleer füzelerde yüzde 2530 dolayında bir indirim sağlanmış olacak. START, karmaşık hesaplar içeriyor. Her iki taraf için de öngörülen 6.000 savaş başhğından 4.900 adedi balistik füzeler üzerinde, 1.540 adedi karada konuşlandınlan füze sistemlerinde, 1.100 adedi de karada seyyar sistemlerde olmak zorunda. Ağır bombardıman uçaklanndaki savaş başhklan için de ayn sayım yapılacak. Bu tür silahlarla donatılrmş denizaltılar, karşıhklı olarak 2O'şer olarak sınırlandınhyor. önce orta menzilli füzelerde indirim sağlayan INF Antlaşması ve uzun menzilli füzelerde de indirime gidümesi ardından, daha START anlaşmasımn tüm pürüzleri giderilmeden START2 için ön çahşmalara başlandığı acıklandı. arasında imzalanacak olan Stalin'in telefonu çalındı • MOSKOVA (AA) Stalin'in telefonu, özel eşyalarının sergilendiği tek yer olan Gori kentindeki müzeden çalındı. Hırsız ise yakalandı. Kucağında müze pencerelerinden çıkarılmış üç jaluziyle dolaşan bir adamı durduran polis, adamın jaluzilerle beraber Stalin'in telefonunu da çalmış olduğunu derhal itiraf etmesi üzerine çok şaşırdı. Dertli hırsız, Stalin'in Ikinci Dünya Savaşı'nda kullandığı telefonu, sürekli arıza yapan şimdi telefonlardan daha güvenilir olduğu için, evinde kullanmak üzere çaldığını söyledi. HATIRA Batılı lideıier, G7 zirvesi ertesinde bir araya geldikleri Sovyet lideri Gorbaçov'la hatıra fotoğrafı çektirdiler. 'Sosyaliznıi izlemeyecegiz' • JOHANNESBURG (AA) Nelson Mandela, iktidara gelirlerse sosyalizmi izlemeyeceklerini, aynca Güney Afrika Komünist Partisi ile de işbirliği yapmayacaklarını açıkladı. ANC (Afrika Ulusal Kongresi) lideri Mandela bir gazeteye yaptığı açıklamada daha önce ANC ile ırkçı rejime karşı mücadelede işbirliği yapan Komünist Partisi ile yollarının aynldığını belirterek "Sosyalizmin takipçisi olmayacağız, kendi programımızı ohi'îturacaSız" dedi. îlisküerde dönüm noktası ABD Başkanı Bush ile SSCB lideri Gorbaçov arasında bu ay sonu Moskova'da gerçekleştirilecek zirvede yaklaşık 12 anlaşmamn imzalanması bekleniyor. WASHINGTON (AA) ABD Başkanı George Bush'la Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında bu ay sonunda gerçekleşmesi beklenen süper zirvenin, iki ülke ilişkilerinde "Batı degerlerinin bir gün Sovyetler Birligi'nce tam paylaşılabüecegi umudunu taşıyan" yepyeni bir devri başlatabileceği belirtildi. Associated Press ajansınm GorbaçovBush doruğuyla ilgili yorumuna göre ABD Başkam'nın, "Sovyetler'in Batı'yla bütünleşmesi açısmdan tarihi bir fırsat" şeklinde değerlendirdiği zirve, START antlaşmasımn imzalanmasıyla iki ülke ilişkilerini geçmişe oranla benzersiz bir canhlık düzeyine getirirken, 'BaüSovyet peldşmesi'nin de yolunu açabüecek. ABD Başkanı ile Sovyet liderin Moskova'daki görüşmeleri sırasında yaklaşık 12 anlaşmamn imzalanması bekleniyor. AFP'nin Sovyet haber ajansı Novosti'ye dayandırdığj haberine göre, Bush ile Gorbaçov stratejik silahlann karşılıkh olarak indirimini öngören anlaşmadan başka, yatınm ve vergi anlaşmalanmn sürdürülmesiyle ilgili belgelere de imza atacaklar. İmzalanacak diğer anlaşmalar arasında uzay, sağlık, kamu işleri alanında işbirliğini sağlayacak belgeler de bulunuyor. ABD'li yetkililer, 3031 temmuzda aceleye getirilerek gerçekleştirilecek bir doruğun, Başkan Bush'un Sovyet başkenti dışındaki temaslannı engelleyebileceği veya en azından sıkıştırabileceği endişesini taşıyorlar. Ilk SSCB ziyaretinde gerçekleşecek doruk sırasında George Bush, yeni filizlenen Sovyet demokrasi hareketinin lideri eski Dışişleri Bakanı Eduard Şevardnadze'nin yanı sıra Moskova muhalefetinin diğer üyeleriyle de görüşmeyi ümit ediyor. Zirvenin kiliti ise, dünyayı nükleer tehlikeden anndırmakta tarihi bir aşama niteliği taşıyan stratejik nükleer silahları kısıtlayacak birinci START anlaşmasının imzalanması. BushGorbaçov zirvesi, SSCB açısmdan tarihifırsat olarak değerlendiriliyor The Independent'ten ALMANYA Hayal kınklığı DİLEK ZAPTÇIOĞLU BERLtN Alman Dışişleri Bakanı Hans Almanya, birleşmesinin ve Dietrich Genscher'in Körfez savaşımn getirdiği deyişiyle 'Londra zirvesi, olağanüstü maliyet uluslararası politikada bir karşısmda ne SSCB'ye ne kilometre taşı olarak de diğer Doğu Avrupa anılacak.' Genscher, dün devletlerine tek başına basına bu kısa yorumu yardım edecek durumda. yaparken zirvenin iki Kohl hükümetinin SSCB sonucuna dikkat çekiyordu: için önerdiği sihirli formül, ABD ile SSCB arasında 'kendi kendine yardım için yıllardır sürüncemede kalan yardım' olarak START anlaşmasımn ay özetlenebilir. Yani sonunda Moskova'da Sovyetler Birliği'ni imzalanacak olması ve parçalanmaktan koruyup SSCB'nin 'dünya serbest pazar ekonomisine ekonomisine yavaş yavaş geçirecek tek lider olarak entegre edilme' perspektifi. görülen Mihail Gorbaçov'un ayakta Genscher'in iyimser kalabilmesi için acil bir yorumu, Alman tarafının yardım paketi hazırlamak, Londra zirvesinden belli ilk dürtüyü verdikten sonra ölçüde hayal kınkhğıyla eve yardırmn dozunu döndüğü gerçeğini ayarlayarak Sovyetler gizlemiyor. Zirve öncesinde Birliği'ni ekonomik Başbakan Helmut Kohl darboğazdan çıkartmak. Kiev'e uçarak Mihail Gorbaçov'la ikili bir Zirvenin böyle görüşme yapmıştı. sonuçlanmasından sonra Sovyetler Birliği'ne Almanya, SSCB ile geçen yardırmn Batı'daki yıhn kasım ayında avaıkatlığını üstlenmiş olan irazaladığı anlaşmadan Helmut Kohl, Mihail doğan yükümlülüklerini Gorbaçov'a zirve öncesi bir yerine getirecek. Ama reform programı hazırlayıp ekonomi, sanayi ve bilimBatılı ülkelere göndermesini teknik alanlannda ilişkilerin salık vermişti. Hatta yoğunlaşmasını öngören bu Gorbaçov'un Londra'ya anlaşmamn ne ölçüde davet edilmesinde Kohl'ün uygulanabileceği tayin edici rol oynadığı tartışılıyor. belirtiiiyordu. Kohl'ün önemle vurguladığı ikinci gerçek şuydu: Bush ile Gorbaçov, bu hafta içinde Londra'da düzenlenen sanayileşmiş ülkeler G7 doruğunda başlattıklan ekonomik alandaki temaslannı da sürdürecekler. Gorbaçov, geçen yıl Bush ile Camp David'de buluşmuş, ülkesinde ABD yatınmlan için Minneapolis ve San Francisco kentlerinde temaslarda bulunmuştu. BAŞSAĞLIĞI Değerlı hocamız. iyi dost, onder ınsan Yıidız Unıversıtesı Mımarlık Fak Oğretım uyesı Y MımarArkeolog FATSA SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1990/435 Davaa Mehmet Acar vekili Avukat Şükrii Tuncel tarafmdan davalılar Sakine tnanlı, Osman oğlu Mustafa Uygun, Arif oğlu Mustafa Uygun ve Ahmet Uygun aleyhlerine açılan Taksim veya izaleyi şuyu davasının mahkememizde yapılan yargılaması sonunda taraflar arasında dava konusu yapilan Fatsa ilçesi Kurtuluş mahallesinde tapunun ada 79, parsel 34 numarasmda kayıtlı taşınmazın 23.11.1990 tarih 1990/435542 sayılı karanmızla satılarak ortakhğının giderilmesine karar verildiği, verilen kararın davanın davalıları olan ve davadan sonra ölen Paydaş Sakine lnanlı mirascılan Ömer Lütfı Kızı Hamide lnanlı (Ceylan), Ali Osman oğlu Cahit tnanlı, Ali Osman kızı Esin lnanlı, Ali Osman oğlu Sezgin tnanlı ve Ali Osman oğlu Selçuk lnanlı tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilemediğinden karann adı geçenlere ilanen tebliğine karar verildiğinden, işbu ılanın tebliği tarihinden itibaren sekiz gün içerisinde temyiz yoluna başvurmak uzere mahkememize muracaatta bulunmanız, bulunmadığınız takdirde yukanda tarih ve sayısı yazılı mahkeme kararının kesinleşeceği tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 48331 ANKARA ASLtYE 21. HUKUK HÂKİMLİĞÎ'NDEN 1991/162 Güneş Sigorta A.Ş. vekili Av. Gürkan Güneri tarafmdan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmeüeri Genel Müdürlüğü ve Ferit Yurdakul aleyhine açılan rücuen alacak davasında 16.6.1990 günü meydana gelen trafik kazasında; davalüann plakasız iş makinesinin davaaya sigortalı 06 V 3338 plakalı aracına çarparak 3.408.355 TL. zarar meydana getirdiği ve davalılann tam kusurlu olduğu Ueri sürülerek bu tazminatın davalılardan alınmasına karar verilmesi istenmektedir. Davalılardan Ferit Yurdakul'un Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara adresinde olduğu büdirilmiî, çıkartılan tebligatlar iade edilmiş ve yapılan zabıta araştırmasında bulunmadığı bildirilmekle, hakkındaki dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir Davalı Ferit Yurdakul'un 10.10.1991 günü saat 9.3O"daki duruşmaya katüması veya vekil göndermesi, aksi halde H.U.M.K:nun 213. ve 377. maddeleri gereğince yokluklannda davaya devam edilerek karar verileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine ilanen tebliğ olu LEMİ Ş. MEREY'i vazıfesı başında kaybetmenın uzuntusü ıçındeyız Ulu Tanrı'dan rahmet ve yakınlarına sabır dılerız DEKORAMA Inşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog