Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/14 KARA KUVVETLERI KOMUTANLIGI'NDAN DUYURU 2. Aynca, bu adayların ev adreslerine iadeli taahhutlu mektupla ikinci aşama sınavına çağrı yazısı gönderilmiştir. 3. İkinci aşama sınavı 25, 26 ve 27 Temmuz 1991 tarihlerinde Çankin, Teknik, Mızıka, Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu ile Sahra Sıhhiye Er Eğitim Merkez Komutanüğı'nda yapılacaktır. 4. Adaylar, ev adreslerine gönderikn ikinci aşama smavına çağn yazısında belirtilen tarihte ve yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen tarihte ve yerde hazır bulunmayan aday lar haklannı kaybedeceklerdir. 5. Her sınav merkezinde sınava girecek adayların listesi aday numarasına göre yazılmıştır. Bu listedeki sıralama, başan sıralaması değildir. 6. İkinci aşama sınav ından sonra asil ve yedek adaylar belirlenecek ve adaylara aynca duyurulacaktır. 19 TEMMUZ 1991 1. 30 Haziran 1991 tarihinde yapılan K.K.K.'lığına bağlı Astsubay Hazırlama Okullan (Çankırı, Teknik, Mızıka, Sağhk, Samsun Vet. Sağbk Mes. Lis.) yazılı test sınav sonuçlarına göre Astsubay Hazırlama Okullan tkinci Aşama (Fiziki Kontrol, Beden Yeterliliği ve Mülâkat) smavına girecek olanlar arasında yer alanlarm, aday numarası ve hangi Astsubay Hazırlama Okulu'nda sınava gırecekleri aşağıya çıkanlmıştır. SINAV MERKEZLERİ: 1. Çankin Astsubay Hazırlama Okul Komutanlığı ÇANKIRI 2. Teknik Astsubay Hazırlama Okul KomutanüğıBALIKESİR 3. S.K. Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okul Komutanlığı ANKARA Sağlık Astsubay Hazırlama Okul Komutanlığı ANKARA 5. Sahra Sıhhiye Er Eğitim Merkez Komutanlığı SAMSUN 1991YILI ÇANKIRI ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU SINAV SONUÇLARI M a y No. Soyadı 4UQQUUv AN 40007 GOK £./\ft^n Atff A V ° «OUcUAK Ç*ı irtn J» r i|,|ı %Uw£3 LANAı. 40029EROER 40031KAYA 40035 9AYINL1 4nn \? F Bnı ^UUJı C^ UL ^* h# v v ^* W ~ W ^» 43G3S E3 3L ^ ^0 \4 ^T ^p w A »^ ^ "^ w ' w *• 40043 91NARONU 40047 ^£ \f ^ ^ >j ^ r^ r^ ^v \^ ^^ ^v • GUL9ENK 40052 TOPRAK ^ \f >4 ^ ^ • V • "^ ^ '^ 40056 C1FTC1 4 0 3 6 0 OCAL ^* ^# S^ ^# S# W v ^v ^B Mı HURAT TUSUr CU^ALt 0 Z GUR 9URAK AHRET Q U l. 1 n T T o , .cC M 3|i| C U T MflOAT İHCII£ ^ nrt n n ıır A M • J 1 7 6 T 3 R A Z 4 3 1 3 9 Ay ı AR eROAL OKTA Y 3Nt<< '.1X6 3 J L A I 4 0 V J ı •j t " } E K '«091 1 43917 İJVE1'3A} c 4 'J > 2 7 3c > K L t 4 JVl'J T . J S C » 4 3 9 34 5 ü .9 •< < Z • T ILLA 4 J959 K3Ç 4 396U K A T I X Ç I 4 3161 A K Ç A 4JVÖ4 K I L I ; 43979 S»9 * i 40937 K A Y A 3 A j l 1E S t ^ t 40990 Y I L O I R I N 4finıS4 S t l P K S E RtC A N ™ w W "*• J * W C »^ 40991 AKG'JN FATtH 4 *# 0 6 6 0 J E ™ 0 %• «» w V t* ^ 409)8 OZBUOAK • IKTKl 40076Ç03AN N y 11 A r A 41001 T O P Ç U trınııi n ı ı n n n ^ i M AI1 l I CC W AlL f V I H N k 41039 Ne 5 E K I R A N 40334ZEY8EK T C AlA M 1tUnMK 41014 B U Y J K E R t a c id tnnııı THO1NIN 4102J CAN 40091ÇELIK H A KA*( 413 55 ÇASLA.1 40095 ERGuNER t DHI ) VUL v A M I A 01 c u nı Fİ*H 41340 Y A L Ç I N a 1 ~lrt^ w « v M r M KADtR 41332 K A R P U Z 4 <jlOU U K L J T O L SEROAR 41369 G U N G O R D U /rt^ r 1 " > C O H C A » 0 1 U c c HDt * AHflE T 4 1 3 7 0 H 3 K ü N 3A< t ^\ • 4 ^ ^\ C W% 1 ^ rt "^ X • 401129ER3cR0îLjsu»<>iANtı I 11 41071 A R S L A S HJı1JÇO 9A1 ^URH 1 41031 3Z #r^44 7 C A A 1 CENK 41331 yOSTAJCI / ^ a ^ "^ A • • * * 43122IUHAN ^URSEL 41137 SOFJ t 0 1 j * TııEEtfrmt **JİC3 H j r t JEVKE T 4111V u N A! A 1 AJ aULCi • L E V E HJ H A SAN C E NK SEOAT FEVZ £ T T 1 H NURAT 3fRuAR 3N0ER YILOI»AY TURG'JT SONE» HAKAN NEHNtT "3OKHA1 SONER 3RKUNT YAStN N U R A T «ıc j f I NURA T ORHAN I9RAHIN ^U jT A F A r 4 U 1 ; 4 8 İ ) ( K A L 0 S L U luitiT 4 0 1 2 ) 0 2 ENtH rUAl HATH l 4Q1<!>1 o N O E M fAT tM 4Q134 KIVA H VOLKAN * 1 1 2 J UV A 3 • n : 7J : ü Z • .1143 KA NI } • 1 1 4 1 ÇIL 4 U 1 J 7 KA LK * N 40139 KUZH4N 4 9 1 5 5 GO K A L P 0163 CKCAN 4Jl71 <UZJ 401 73 Gc Rt JILILS 4Q133AKKAN 40133 GETIREL 40139 T u R E M î 43199 1LHAN 4U20JKATALI 40231ULA 40232 OZTuRK 40234 KALAÇAY 40207 OZOKÇU 40203ERTILNAZ 43212 EROAL •32159AŞA4AÇ 4U224SA4LAN 402 5J AYOOÎAN ' 4O237DEN1R 40253ERSÖZ 40243BAYCAN 40242 C05KUN 40244 UÇAR HJdJC KU KflUi / r\4 * 7tf« ItfA ü E RKAN N E H N E T '«. ALI K E » » L tSNAIL NURETTt< ÜİUR « U T L U 1*1N SERKAN »tRIF 1URAT bRHAN ••JRAT 4A9i; YAVUZ tH îAN APTJLLAH NUR t H A RUN AT A t SNET HUflAT E«RAM 1U < A U ;i 1 » . D J ^ \ < 41 1 5 5 4 1 li! <JCA«A>niL«LI ;ı 1 1 7 X 3 •)< N A » TURGAY 411 7 J Y IL"A Z İİHI 41171 • 1 1 İ T JLOC^ «^C t 3ZCA» •UİTAFA *Husevtft «119J t x : ı • J S £ Y I i 4 it 1 94 } 1 L İ I N S £ Ç < t\ Î E Y H A»» 41 W > ; t u< >«1 1 "> " A X. 0 1 ', A . jJ8AT A .1 1 ~> ) O A j A»1R •JA^AZ AN 4 1 2 İ 1 TA? 4 1 2 2 4 3A3HAL AYHAN .1 » ? 5 3u^^AY EYuP 1 2 . 1 Y t î t I ISNAtL 41257 t L Ç t CA1 .1 25 i A T E * S.9IKAYA CfcNGlZ ILYAS 1 2 6 3 K A N T A ^ OSNAN ' 1 l ) J *£ H Z A • •.1273 A<YA<) OSNAN FATtH 41 335 3 A Y S A 1 ORHAN 41 3J? C ASTA 5 .1 513 03Nt * •fcHNET 41 526 AL» 1ARI5 t tl ? S \ftK ^ i 1IV f*! 1 fl EN H A H OSNAN RUHI 41 152 ILGüY 4 0 c 5 4 *0APtL 1 NEL IH 41 554 HR tKLt YUNt S f fy ^ A E ^ f% & S 1 J ^% 1 40265ÛOOHUOL JUKRU 41 342 J S T U N 3 A C L I FATIH 402 71 8A.5 AaOULKAOIR 4 1 3 4 6 ILHAM â r^^Yr^ T M X 3 || 4 Q 2 ? 9 T U jK*L SEFER 41 332 Y A L Ç I N 3EKTA* 4 3 ^ 9 1 G J 2 E L E *) ABOuLHANt T 41354 Ç A P<IN CE1 4 3 2 9 / 0 A 5L I uG JLı.c K u t n 41 359 G u V E N SERKAN 4J 509 0 Z KAT * tKK»1 ONER 41371 O Z A T A 4 J j 1 % KArC*"™ RA t F ISNAtL 4 1 3 7 4 TETtK 40315 jE^ C I HA N NUSTAFA 41 380 tLÇE 40 32 3 YIL3I"ÎIN UuUR HAKAN 41334 AKSOY / r\f ) 4 A ^ l. t l 4 . U J~c / t n lI r A IIM SERKAN OZGUR 41391 YAR 40 310 K t Ç l t l 3E YHAT NUSRET 41 396 Y 1 L 0 I R I N VO333 £<7t NURAT TARIK 41408 UÇAN 4 1 3 J4 LA T IK TEZCAN VOLKAN 41425 UÇAN * *^ 1 t A> T 1 1 M ^ C ^ »31 16 TU NCE< SURAT OURNUÎ 41440 ÇAKIR 4Ü 141 GjNUÎ SELtN GAZt KURJAT 41446 SATAR 40144 YIL3IZ 0U4SUN GuRCAN 41451 SAŞ 4U 543 Sc Z;3 TAHStN RANAZAN 41460 GENCEL 4015*3 K O R K N A Z NEHNET HAKAN 4 1 4 6 3 GOR CUNHUR 4 3 359 K O R K N A Z NEHNET 0. KuRŞAT 41472 YANAK 40163 ÇETtN TANER NUHITTIN 41473 EROAL 4 0 571 G O K J S tSNAtL 41483 3IKLAR3SLİJ UNUT 43331AFACAN 31LGEHAN ŞAKIR 4 1 4 3 4 IŞIK 40401 ÇcNOcK TANER NURAT 4 1 4 3 7 EK IZKATA 43407 UNAL tSA 3ULENT 41496 T O P A L 4 Ü 4 3 3 5£NTü l ÎK NEHNET RANZZAN 4151 3 Ç A K I R t ^% t * ^^ ^ A A A W A G 40429 KA RA 1AŞ ERSAN ONER 41522 90ZKURT 40413 ACAR ALI NURAT 41525 P t R t 43440 USLUKUN NESUT LEVENT 41534 GuN 43441 00 SAN 1LKER CIHAN CE1 41575 Y E J I L 40449 OZ EN NURAT tSNAİL 4153ü T E K Î O Z 40457 tLGu HUSEYtN TURGAY 415*4 Î 6 L I K 40439 PA T SUAT ABOULLAH 41 610 SASA 4 0 4 6 1 KILINÇ ALt 3AYRAN 41 614 4 0 4 7 3 SARI NUSTAFA CEN 41613 N c R A L 40475 KA3ATEPE HASAN .1619 « A V A L HASAN 4 0 4 7 3 9KSUZ AHNET YENAL 41 J2J S o i N E Z 404 96 ULU0A4 NUANNER IdRAHfN 41622 Ç A Ğ I N 1 I 40507 SAVAÎ YAStN 41 644 îcN ALt 4 0 5 0 3 ŞENtuRK YAS1N NUSTAFA 41 547 40509 ÇINAR SERHAT .1653 G u R T E K I N OLCAY 40523 OURNAZ LAT1F 41695 O R A K 9 I Ç E M NUSTAFA 4 0 5 3 0 TORANAN ÇETtN FIKREI 41733 K I L I ; 40336 OZTuRK I8RAHIN F. 41 7ii K J T S A L OKAN 4 0 5 3 7 AYDIN NURAT SEOAT »1 733 YANAN 4U544 KARA BATUHAN VETSEL 41 743 OZNgN 4 0 5 4 8 TARTAR CEYHUN 41756 OENIR NEHNEI 4 0 5 5 0 ŞAHtN YUNUS FERHAT 4177J CANSEVER 4M532 3AYDA9 HAKAN 41 771 YILNAZ AYrtAN 43553 ÎES30Y tBRAHIN 41779 KOÇAK 43537 JÇNIZHAN 4 1 7 3 0 KIRACI06LU ABEN * J ?A T 4J471 YIL3IZ KAYHAN 4 1 7 3 3 AKSOY 4 3o04 K A T * a « j l » U S I A f 5 41795 îtNŞEK HuSEYtN J'JL . N T 436İ3 ;ALI> M ATtLLA 41796 KULA •4'JbLY ! . 1 4 J445 A O 3 4 A N 4 1 3 0 2 YASNU3 NEHNET FATtH '1 J544 İJH iOS SUAT 413U6 AKKURT <[.KH T • J İ 4 J FvjS'OcN • UâUR 4 1 3 1 2 ÇELIK J3 <AN 4'J654 D Ç n C I NUNuR 4 1 3 2 0 BAYSAL »t (NFT 434]) O Î C »N 4 1 3 2 8 ERD06AN CELtL »U > T AF A 4 3 5 M ^ » NT A 7 • 1829 TOKNAK OZGUR İC*" A\ ÎENOL V)IM nı 4 1 8 3 0 OÜZGuN J1JT 4 3 7 3 3 AY DI * 41831 ERCAN NUSTAFA 4J7J5 AıOJLUT 31fcfi 3 Z J O > 4 1 3 3 9 SAYI» AZIZ IAIAS 4U7J4 ULUSOT 4134'J BUYuKKA^IJ NESUT "U » M M «O'il 41841 CtNEK 4 C I 7 1 4 îü * j 3 « î TURGAY 1 »TIH <*jrı.! M A S T » I L I 41846 O Z Ç E L U 3N6R Ij»»IL M J M 41 356 OENtRHAN *??if 3ÎR3AN C IHAN 'A T I H 4j72J J K I I 4 1 3 5 4 ORHAN FATtH Jf J K 4 J 7 2 ' î^Çcîl • 41376 K I Z I L T A ; • AFAt CAFER 4 J» 5J T 3 i J ^ 41 356 •JLUTAj FATIH 1 H A SA » Y U C C L .^7 51 E î ' i j ^ 4 1 3 3 7 G'JLcR TALIP »'J7İ7 T A Y ' A < T 4 ' r * y A R 41393 O E N I R K O L »UZAFFfcR )U9Ç I \ 41894 EKtCt 4C'«2 < v J , T : L J I8RAHIN 3 . TUL'JA 4 J 7 4 İ 3? 4 L 4190U G3RE\":R TAS)IK 41909 K A N T A R y 31: N I Z 3ERKAN Y1 * 1 1 3 = $ ', J 7 ? ) 3 1 Û J tLHA\ 41913 il^I fAIIt 41 523 A L K A 1 40? 7i ) JLA < OKER 41939 A K 3 A L CEN 4J7S1 YIL1>! 41950 KAYA 4 ) 53 J « J L ONDER c. S J T 1951 U Î I 4jıii T U F : < T » ALTAY 4 1 9 5 2 Ç3P ıtLAHAI TI " ı ÎIHAN TEVFIK 4J1J2^&JL 41957 Y I L * A i rtA<A ^ SULFYNA1 4J1? 5 «JLA , 41963 Ç A L Y A < A NJSTAFA V O L < AN 4 1 9 6 7 ÜJLiSY'jZ HUSEYIN '*'}••. ii < » Y a ••1 * o l O Î T J R K 36VRIN 4 T 3 5% »YS^.Ni * 3 L t 1 P A T 9 İ » •*<!*>< AHN£T 41971 4:)3>.J d* Y î A 1 ZIYA 4 1 9 7 7 DA5 HASAN 4 J552 D J*MN " JRAT 41 9 3 7 N İ N T E AHNET 4J171 PESLlVAt t 5FA M HURAT CENK HURAT ALt T U « A T NUSTAFA GOKHAN HARUN SEfFETTtN HuSETtN SELÇUK YAStN HAYOAR 3AYR4* ENOER NURAT NU RA T 0 A VUT 3 1 NAN NE SUT ÇA âL *ft HAKAN YUR3A£S JüLE^T 41991 41992 41991 41994 42032 42001 42035 42013 42J11 42326 42029 42'Jil 42034 42035 42347 42356 42056 42064 42067 42369 42073 42331 42037 42089 42091 42395 42096 42097 42099 42100 42103 42107 42117 42118 42119 42121 42122 42112 42114 42115 42135 42133 42142 42149 42159 42174 42173 42173 42132 42192 42193 4220U 42201 4221 1 » 4221 6 42211 42241 42242 42245 4224 i «2251 42239 4226b 42261 42J7 J 42275 42276 42232 42234 .2236 42237 42292 42334 421U5 4231 7 ".251 1 45ÜU4 45027 4332i 45U3U 45045 45047 45043 4S07U 45073 45331 45Ü85 45337 45091 45116 45113 45131 45134 45146 45150 45165 45167 45134 45193 45235 452JS 45215 4521 3 45219 45222 45221 45241 4525i 45251 4 İ26 * 45272 45217 43 299 ••5 1'JU »5104 43111 4511 3 45331 4534J 43341 45353 45335 4533J 45436 45413 45416 45427 45429 45434 45433 43442 45454 45463 45459 45483 45513 45519 43543 43559 45570 4)578 43386 43590 43600 45609 45613 43627 45639 45645 45645 45634 45637 SAOt 46914 Y I K I L M Z IBRAHIN 4691«SAK TJR'JUT 4692CÇETINKAYA NUSTAFA ONER 469220ANIJNAN C£N5tZ YALÇIN TANSEL 46923AKTAÎ TANSU AHNET A 46925KALKIN SERKAN 46931KARA8ULUT ENGtN AHNET YAVUZ 46933KILIÇ FAT tH 50036 SERTDENtR TARIK NEHNET HASAN 53007 SARIKAYA FATtH ERKAN HAKAN 50317ÇEVIK LEVENT AOEN 60023 BURGU UNtT SULENT 50324 SEV1P NEHNET RENZt 50025 URAY8AÎ NuRAT FATtH 53026USLU HUSEYtN tSNAtL 50033 DI1Ç 3IRKAN tLKER 50049 ÇcLEN SAVAŞ TUSUF 50351 ORHAN SONER ALTAN 5007J G3ÇER jOKHAN NEHNET 53372 ÇAKIR HuSEYlN 50071POLAK CENGtZ HASAN AJKIN 50Jİ1 ALTI* 53335 ARPACIOuLUCuNETT ERKAN AYHAN S. 9ATRAN 53u!<* KARAASAÇ 3UNTANIM 50J91 OcNtR BULENT HASAN TAHStN BULENT 53Û92 AKINCl tLKER LOKNAN 33095 ENtR VURAL CENAL 50131 3AYRA1 CENIL NAHSUN J O 1 O 5 AKSOY UIK ••URAT HAKAN ARI 50107 OERtN HASAN HA>NET ERSOT 50113 TİNÜL TAHStN KARATAf 50127 Y'JNRUKAYA CELtL 5AHAN GOKÇER ÇAKIR 53115 AYOIN KORAY .NURAT TILNAZ 50142 KORKNAZ AYHAN 3IR0L KUÇUK 50145 c'JZURUN FATtH ATTtLA ONER 30147 ERZ'JRUN HAKAN 5015J OZOîULLARIâlROL KAZANCI CENK ORKUN GOKÇE 50167 EVCI SRSIN ERCAN ÎENOL 50168 ULUTURK KAOIR SEOAT SÖYLENEZ 30172 EVLtYA YILNAZ 9ULDU NURAT 30175 DENtR HALIS AK3ULUT 50176 ERKOCA NUSTAFA U6UR ARSLAN AYTtKtN NESUT 50196 OZKAN RAŞtT vEL U 50221 KARA3ACAK C E N 6 I Z ELVAiı ALVES SEROAR 50221 AKBULUT HAYRI S6N3L UâUR 50249 AKTA) "»EHNET ÇELIK UÖUR 50267 OcNIR HASAN AKTuRK YENAL 50275 O«AK AYOOJAN HASAN ZAFER 50237 GEZER 3cKTA) >AFAK D04AN 50239 ALTIk YUKSEL VICIL ALt 50305 «ERtÇ AT AY U3UR 50311 OENtRTA} N U H A R R E N B'JflAL t )CL U ^ E C E P B 6 R A T 50113 ALTINTA} NUSTAFA HAKAN AYHAN K1C»KAYA 50315 tZCt AL l P3LAT HAKAN 50319 IZCt ^EHNfT IBRAHtH AİZI3JYJ \ 53330KUJAN r Ai,ın 8ULENT YtLNAZ 50342 KIRAY RA 5 I T KAZIN Gt RGIN 30343 UZGUR GALIP LEVENT ALI <*U»AT d A T »<( 50356PAKS0Y UNIT TUNCAY 30371BOZKURT YIL^A • İAH11 GOKHAHt 3tKIAj 33175 03NNEZ SER«AN NUSTAFA 50377 ÇET1N O.O': 3ULENT NUHAT YILOIRAY 53373 JEKERÇt IÇ T e N duLENT FATtH SîV tNî 30401 BOZKURT HA jAN 504U4 H05 KURTULU5 ATtK VELt RANAZAN 50425 ÇALlî E^E'< NURAT 53437 KILIÇ ALI KJTUKLJ ISNET NUTLU cYuP 50438 AKTA5 c4L£NC£ AHNET NUSTAFA 50443CEYLAN A^ IKAN EHHAN ALI KAFt 50442 H3RAS tN SERKAN NURAT 30454 YALÇIN * zH3EN NURAT 3ZKAN 53457 KARACA OZKAN FAZIL ÇETtN 53453 EZERCELI 3ZS0Y JEVKET NECATt A<TA} 50471 ALTINTAj FATtH ZEKt 53472 YUKSEL PEKSOT EOIP 5U43Ü AYOID KANIL ER3EK ERKAN OZAi ERStN 5J494 )EMOL UYSAL CuNEYT 50531KILINÇ YANAN HAKAN teRARIN N. 50511 TARZAN ISTIK LEVENI S1NAN 50519 İUNAY GuNVER 3UNYANIN 5352J HAR1A>«İ)A UâUR DAâ SELÇUK SERKAN AY3IN 30527 YASIZ AHNET EVREi 3ULENT 53514 dOZAN YILOIRIN 3AHR1 ABOULLAH SER1N 53517 ÇALIŞIR AHNET GvJtSU 50541 OZCAN SERDAR ERKuTuK ERS3Y TtYtT KENAN 53574 GJR ONta BALC1 JO5 7 3 IjLCK NEHNET ENIN NEHNET ARISOY GOKSEL 305İJ ELPc TuRKER 3U532 KARA0EN1ZLtERKAN AKYuüEK CENK 004AN ONUR 53535 AKNEJE HASAN CEN 305İ1VURAL NETE GULEN NgMNET FAHRt G9KPINAR >3594 tKtEL FATM KOÇAK BULENT 50595 NUTLU CEN 3039y I'JZER HAKAN G0KÇE1 KENAN 3ULU5 505J5 KUJÇU3ĞLU RECEP TZGUR E< REN HAKAN 53639 Ç03AN FIKREI 5062i T3SUN U3UZ OUROU 4 6 3 3 9 OREN tLHAN «UHSt1 HASAN 50613 UİLU 4 6 3 4 3 DENI«SOY OR ÇUN G3KHAN 3İKER 8ARI1 50642 ÇAKIR 4 6 1 5 2 OVACIK AHNE T UN IT 3ZPIHA") OZCAN 50643 KARA 46373 YAfllZ GOKSEL OZKAN aZPItAR 9URAK 50647 şENTORUN 4 6 3 3 2 KAYA 3U RHA h ERHAN NUSTAFA 50671 6uNg} JRUN3UL 4 6 4 1 0 ELLtK NUST AF A TUNCAY AHNET AY03J3U 53635 03NNEZ 4 6 4 1 8 YILNAZ *UTLU HAKAN NEOtN GJN3UZ 53636 KuÇuKOĞLJ nA ~ Lm " U K * 1 4 6 4 2 3 GuRPINAR RECEP <I T I V NUSTAFA F. 53728 NORT»? AL 1 4 6 4 3 5 YAVUZ UNSAL C * N 3 0 îA OZGuR 4 6 4 6 4 YALÇ1NKAYA rmf.rı NUHARREN 3ULUT ERHAN 50743 OZKAN M A rc ı 4 6 4 9 6 K*ALAYCI FATtH DcVL£l ERDAL 50758 BEKNEZ S u L E Y NA H 46502 0 £ N t R ERKAN 30764 GuLTEKlN 3ULENT VURAL ALPER 4 6 5 1 0 5SN SEOAT 3IGE3 ONER 53766 ZOBP 46513 ALTINTAJ •CAHIL JFUK VJNAL YAVA'jÇA 50769TJNÎ *L t ENGtN 46321 K3SE0ÛLU AL°ASLAN 3AY3IH 50779 T»Z? .6539 KARA K UORET YUSUF T ;K i 1\ FATIH 30331 3ZT0RJN 45545 SARİKAYA l8WAHt N A9IL ATKAÇ SRNAN 33101 < jR3uZ 3 t S N A tL 45561 SAVCAN CE"tL ^ Z K UL NETtN 50319 AY e ç jv *** C " VtK 4 6 5 4 4 A T IC I NE HNET AHNET 50346 I : N E L 4 6 5 7 0 O Î C AN TALtP 03RTYA1A NEHNET 50 34i 1}I< 4 6 6 7 5 J U Ç JK jnvct .1Z3EN TJNCJL SELtN JO351A<KOL luarr 4553 J K A R A CEN5Il ÇSLtK 1IL ;KSERAFcTTtS 50359 0Z 0E S t H • I Z A J ••65 15 T 3 Z X A Y H A '« KORHAN 33352 G5NÎ 5 E 0A T a 4 6 5 9 9 5 ~i K c R 533 54 = H L t V A N KA'LUHA'* YUSUF ?t * I r 4 6 4 1 4 A< 3 A 5 YILNAZ 5 3 i56 3 J N 3 A ^ L I 3 ILJ'JSNAN ;AL 4 6 6 3 7 G 0 R 3 : J L t 0 'SL J H A S A N YF.NER VJ'i/O^t' tSRAHIN U&UR EVSAI» S AL t H 46651 ^ A K A S ^fi^1 ALP 3J17 2AtGjM TURA» ALt tLKt^ 46659 U V A R O i L J F ETH t CIHANGIR KESKIN 303İ7 K J S " ALI IHSAN 44465 Z 3 Y 3 E K <UTSAL H.OENtZ KESTEN ıQ397 Ç t Ç E * ? I 4İ566 T'JRSUT 3 ZuJR ZEKERtYA ALI UVEYİK >GJ99KILIÇ 45675 A T E ? FATtH AOEN OSNAN 53II)ATI>O;A< EFE 4 4691 BJTUN F AH JK ALt CENGtZ VETSEL >'J i*7 KA YA AH3Aİ 46596 RJ ZGAR AL t uAZt OSNAN FATtH 5 J95 İ C Y L A N TJRKKAN 4 6 7 3 4 SAHA3I İALt3 NEHNET 8. YAVUZ j Q 9 6 i ET IR SARI JNAL 4 5 7 3 ü SARAÇ TALtP IA«ER JAHtN 53'V73Aı/KA.% 46751 UYAR C • •i 1 ^ < tSNAtL UNIT TEKOANAR >1313YILai!T.J ; 4 6 7 5 2 SARIG3Z NU R A T HALtS HuSEYtN KA8AŞ 31 J I H U İ * ^ 4 6 7 7 9 OENİR 410VAN NUSTAFA NUSTAFA SELÇU 51 J24 3J4AR 4 6 7 3 7 G JRAY 1ULE<I CAFER ONER AHNET ÇET1NEL 31O55SARP 4 5 3 0 0 KARATAJ OZ&UR 13RAHIN I3RtS OZEL 4 6 3 0 6 BTZOOÎAN tSNAtL NUSTAFA ALI OUT 513»lTJ VÇ 46307 ALTUNAYY IASAN ERKUT AVOIN S1J4 5 0 Z 3 " * ! 3 ERDEH 45321 YAVUZ tSNAtL 3rOAT HALtL KARAKUS 51T>1 A<TAŞ 4 6 3 2 9 KAYNAR UNtT HU>tYIN Y* <URULLAH SULENT TuRKER 4 5 3 3 4 OZ KURÎAO RAGIP HAKAN TURIER 31339Kt3A» 4 6 3 3 7 UYSAL HASAN SELtN 3ZuUR AYOIN ıl 054 ş»N 46341 OURAK ERCAN ERCAN ZAFER MJ7J3ZÇ0İ» 1 » TAVJAN 4 6 8 5 5 ACAR CUNALI RANAZAN ALI PINAR 31012YILNAZ 46351 AK IN NECOST SATILNI5 NUANNER GEOtKTAŞ 51Q^4YAVUZ 4 5 8 5 3 ÇAHZEY 3EK ALI OSNAN UNUT ARAP LEVtNT AKSOY 31'J'JIYAROINCI 4 6 3 6 7 SlVACI A69AS SRKAN 5111İTJR3UT JULE H SA3LAN 46371 D A R I L N A Z NEHNET NUSA SERKAN 5112JPSKŞEN AYAN EROEN NUILU 46373 SEYRAN NEHNET AYHAN AFŞAR 311219A5K0«A< 4 6 3 3 3 CEYLAN UNUT NEHN6T ALt 5 1 1 2 9 U » R A K ZA tN 3ENIZ 4 6 9 1 0 KAPLAN NEHNET KORAY AVOIN KURT 611 İOSAĞO ILE1C KARAYEL KA3AYEL İ3İU3 1 ? JL 3cLt ıfERN 1j G3NULTA5 SOR ÇASIKÇ10 £JLLA OZTuRK DENIR ERTU4RAL SAYGI KANCA OUNOAü KAYIP CE9EC1 YENtAY AÇIKfiOZ KOCANAN tNCt KOCANAN SAHtN OZOENtR SEZGİN KAPLAN GuftAKIN ŞALAK TA8L1 FURAT NESUT NURAT tSRAHIN 45691 atÇcR ALt 45697 TEKE OENtZ 45715 JARLAK HAZIN 45715 TAN ftETIN 45737 îtNŞtR 19RAHIN 45733 N E Ç O İ L U 45750 ÇAâtRKAN ERSAN NURAT 45752 G 0 K T A 3 OENtZ 45769 A Ç I K ^ O Z SULEYNAN 45794 3ZTURK HuSEYtN 45302 JAYAK RIZA 4 5 3 3 3 3LDAÇ FAItH 4 5 3 1 7 OAVRAN 8ULENT 4 5 3 1 9 GEZfcS 45325 Ç A K I * ILHANt 3ULENT 4532V ER9AY NEHNET ENIN 43337 EtRE ' FATtH 4534^ K « R A T A ; •IMAT 4 3 1 5 0 KORKNAZ • 6362 ALTI^SOY <ENAL 45344 GyÇLu RANAZAN I>jRAH t • H . 45J65 OZNACAR 3ULEHT 45371 ATACA* 43376 3uYUKÇ tÇ E CEP1L AHNET 45177 ÎAPL U NESTA1» 45111 PANUK GuRHAN 45335 3IENÇ »5335 TANRISEV3 NURAT tLKER 45333 EROAŞ KORAY 45905 KILIÇ NUSTAFA 459J7 ÇINEN TANER 45912 USTuKEL 4592'J KARAKAYA SEOAT CENGtZ 46921 KESK |N NUSTAFA 45923 NANOAL EROAL 45913 INAN OZGUR 45941 CENGtZ UNAL 45951 NUTLU SERDAR 45951 HANKAN NUJDAT 45956 KATA ENGtN 45957 KAFKAS 45969 O t K t d O İ L U Ç E T I N HAKAN 43971 YA?A« 45991 YURTSEVEN HALIT N U H A N N E T N. 46032 OHUÇ ZuHTu 46003 DENtR tLKER 46006 8EYAZ 46315 TOSUN ALt SAOIK 46018 OZTuRK ONER FARUK 46029 GUN0035U NUTLU 460S7 GULERYuZ ESAT ENRAH 46340 YUCEL NUSTAFA 46360 ÇAYIR ULKU 46065 A K 8 A } NURAT 46063 5AHAN HASAN 46071 UİVER 46073 KIL1*ÇKAY<t HASAN ERHAN 46079 UNAL YAStN 46336 CEYLAN NESUT 46039 Ç08AN ENGtN 46091 KASAP 46U95 ÇANKAY* ALI NEHNET ALt 46101 0JJTÇU NURAT 46102 3ZTURK 461 Ji Ç&TI1KAYA SULEYNAN N. cRStN 46113 KAYA VEYSEL 4611 3 ETOZ Ç 9 C A N 46113 IÎIK 44119 G j N 3ZEL 5OKHAN 46145 3A3ITAi TOLGA 45147 UTSAL AHNET 46163 t ^ > A h t J Y1L0IRAY 46161 KURAN YUSUF 46171 TOPÇU AKAY 45172 8 3 Z D E 1 I ° AH"<e T 46133 °6HL 1 VA< 46132 K A R A O S N A N O ^ L U V O L K A N OZGÜR 46134 CdCE 3EHIÇ 46232 E R B t L G i ; TINUR 46201 T A J K I N 4 6 2J4 U3UZ AHNET YAS1N 462T5 A ; I K 2 3 Z UNIT 4 5 2 0 7 OZTURK NEHHET 4 6 2 2 0 SANOAL HARUN RtŞIT 4 6 2 2 2 GuNt? ERSOY 4 6 2 1 3 ATAK 4 6 2 3 7 TEKÇE TAHStN HASAN ARIF 4 6 2 5 4 AK3A5 SAVA} 46255 OtNÇER HASAN 46233 ERKURUN tSRAHtN N . 4 6 3 1 3 TA }AR ALt 4 6 1 2 0 ÇELIK SEYFETTtN 46321 ERKAYA TUGAT 4 6 3 2 7 AVCI 46314 YILNAZ CENK NUHANNET 4 6 3 3 6 URKUCU TUFAN 35244 3AKIREL HuSEYtN 55232 SEVtNOtR LEVENT 55269 NARAî 55271 G 3 Z J Y I L N A Z U4UR 5527a E R Y I L K A Z NURAT NUSTAFA 55279 GUR3UZ NURAT 55232 3iET NECATt 35233 ARtKAN 55235 3ATGUL ENRAH >529l «ARAASLAN ERKAN 353U9 9A3ER ALPASLAN 55313 SA60ELEN HARUN 55313 ŞtNjEK NESUT EROtNÇ 51224GUVENÇ 55120 SEYHAN GOKSEL HUSEYtN 55128 FtOAN SEROAL 512420NCEL 51249ATKAKAT ABOULLAH NUSTAFA 55331 KARA 51251KISA 65347 ŞINJEK 8AHA0IR NUHfTTIN 51264 GÜNAT AHNET 35371 ONOE» NUSTAFA 51272A0EN NUSTAFA duLENT 55377 YURTTA5 51292 ORHAN 35384 CEYHAN ÇETtN KORAL GuRKAN 51297 OZKAL NUSTAFA 55339 AYHAN 5131 5 ALTIkTAŞ UNIT ERStN 55396 9 Z B A L C I I8RAHIN ONER KU3ÎAT 55399 T E M Z T U R E K 51116YUCEL 3N0ER 55433 C9JKUN 51319 TENEL HALtS 55425 T A R L A 3 3 L E * ERSOY 51332 JİOAK A90ULLAH 35433 GULJEN AHNET 31333 KARAKUŞ YUKSEL 33440 OZYUNSEL LEVENT 51341AKG3L NUTLU }AHtN 53443 ÇELtK 51345 3JYUK HASAN SERHAN 55443 KARACA FATtH 31İ47ÇELINLI SEOAT 35452 GÜLEŞEM 51143 KULA HAKAN NUSTAFA 55459 KOSE 5 1 3 5 1 K O Ç t N A L I NELtH NURAT 55463 JtNJEK 31 364 EDTOY SUNYANtN 5 5 4 7 7 KEKLIKÇI A 3 0 U R R A H 1 N 51 355 OZLJK ASIN ALt 55534 GURSOT 51 330 «URAY AYHAN NETtN 51131 G3ZETLIK GOKSEL 5 5 5 0 7 aZOEKİR A8DULLAH 55510 NERT 5 1 3 9 3 YURTTA3 JNER NEHNET' 55312 OZEV 5139» tNCt FARUK HAKAN 5 5 5 2 9 ERTAN 51401 K A R A O S L A N O Z G U R tLHAN 55336 KORAL 51401ÇAKIR TURGAY ZULFtKAR A.H 55543 GuLCAN 51436 ÇARNAN 3AYRAN CANER 5 5 5 4 9 UMVER 314J9 uNLuYURT NUSTAFA 3ÖUZHAN 55559 YILOIZ 3İ410 U C E SULEYNAN HALtL 1. 55573 AY00J3U 31425 PAKER AL I ERAY 55579 GUNEY HAKAN 5 1 4 2 3 GJLEÇ ARIF 55533 KARAKU5 51 453 OZKOK NURAT FATtH 55607 «ANtN 51439 GURuP SEYFULLAH SE8AHATTIN 35610 OCAL 31453 ELaE» K E R A N E T T tN ALIN 5562ü Y U I T 51436 1 5SI t SNA tL 3ZGUR NEHNET 55630 KAYA 51457 ÇETtN ORHAN ULA5 65635 ATYARKIN 51 463 TUNÇ FAT tH 5367ü TANRIVEROlH.lBRAHtN 51467 UîUZ SULEYNAN AHNET 35631 AÇIKG3Z 5İ472 NAT R ^^ N A Z A N T A '^ ^ ^ r^ •» SEYtT 53696 KIZIKLI 5 1 5 1 6 K INAY t HSAN GOKHAN 35713 YJSTOâLU 51 * 51 7 3 3 6 A N t R F AN ' ' " * V V V ^N IV 55711PcNLtVANLl**"AZAN 5153ü OZ ER H A L t L I• YILNAZ 35713 ARSLAN 51511 EN tNOİLU SERKAN FEVZt 55745 OURAK 51559 OZEL ERDIN SELNAN 35757 EHEN 51570 SAY NUSTAFA NURAT 35761 CAN8UL 61 530 HANER AHNET NURAT 55763 3AİUÇ 51517 SEZER YAVUZ 55772 YcjtLYURT ILTAS 61 533 A O A 3 A NURAT HALtS 357719ACAK 3139U GuVEN YALÇIN SELÇUK 55777 E1S0Y 51 609 KONAKNAN 18RAH1N AHNET 55773 U^IAL YALÇIN 31611 GULTEN NEHNET , .. : " b5731CANSEVER 31 629 AL AN SULEYNAN EROtNÎ 55797 DA9AN 51637 ÇETtN VEYSEL JAHADIR 55793 KALAYCI 31645 YuCE tSNAIL AONAN FATIH 33305 OZOÇK1R 3165S CEYHAN HAKAN HAKAN 553OS TuLEK HUSEYIN 31667 BATUR HtOAYET 55819 YUROAKUL 31672 SONAKALAN tSNAtL ORHAN 53322 TA2ECAN NUflt 51676K0YUNCU AOEN HASAN H 35340 Ç1RAK 5167STILNAZ ALTAN TURGUT 55349YASLI 516S7TUCEL RENZI OSNAN 55364 OAKIKCI 31794 AKÇA HASAN AHNET 55365 tLHAN 51711BAKtYE FATtH VOLKAN 55972GJNU5 51713 OtNOAR 553796ULDI3t ueuR ALt OURSUN 51735 GuNDuZ FATIH 558890YLUN ENGtN 5 1 7 3 8 ÎENOL 55938KARACA SERKAN AHNET NEHNET NARUF 55923YILNAZ SEROAR 51742&ÜLTEKIN SELtN 55925ÇETINKAVA NURAT 31764 JENOtL NURAT Î5968ÇINAİ SEROAR 51771TÜRK 55971KUROILU ERKAN HASAN 51792ACAR 55977YA1 000AN ALt 51306K0RKNAZ 55984TARLA80LEN NURSEL NEVZAT 51307 CERtl 559860ENtZ AHNET ALI 5 1 3 1 0 09ÛAN 35988K1LIÇ OENtZ NUFER 31821TA?AR 55991 IİDE YAVUZ OZGuR 51327 GuRGEN 55995SAYLAR UNtT OAVUT ERAT 51323OZTOPRAK 56001SATILNIJ TUSUF ASLAN SELÇUK 51341ÇETtN 56009KARA8IYIK NESUT CENGtZ 51353 J'îNER CUNEYT 56013ÇALUKAN SAVAS 31371OjZERDtK VOLKAN 36019GULHAN ISNAtL 51175CETAL NUSTAFA 35023EROOAAN HASAN' 31333 AXIN NELtH 563290ZKAN OZOEN 513S3 A<ACAN GULHAN 313870ENIR 560429R OZ&UR 56343KARASAN HANIFt ULVt 513S8 OÎRETEN SALIN YUCEL 56346ŞAHIN 51392 DAfi 563589AŞGEDIK NEHNET ALI 31391ÎINAR 360830EAtRNENCt YUSUF ERHAN 51399 ACAR VURAL 31936 A; K Y U R E * RECEP 3ULENT 56334KJZU AHNET 5603JHARNANKAYA HALtL 31916 GOZEL tBRAHt.N 56094GULER ATTAÇ 51932 A<A« 56105Y3NDEN tLKER NEHNET 51914 9tLEK 36122KAYI ALPARSLAN E 51933 ANILİURK UNIT TANER 36134G3RAL AOtL TANER 51940 TALAY 56175KISACIK MtHAT NEHNET ENtN 51946 ALİJAN OZGUR OSNAN NlYAZt 56176TîNtZ 519^9 3 A 4 C I 36134C03KUN RANAZAN 5 1 9 5 4 O E L t A L I O S L U NEHNET 561930UYGU LEVENT 51967 3ÜTUN S t NAN 56226KAYAR TAJAR 51969 GUNEŞ TURAN HATALt 56214AKTAJLl 5 1 9 8 0 3ZKA3AN ALTAN 56242YILPAZ ENGtN HAKKI 51985 T I L N A Z 35247SAYAK HUSEYtN 32007E19AY 36270AY0UGAN OSNAN 520J9.NERTASLAN HALtL 3 627i"IZRAK StNAN )201 6 Y t 3 t T GuRCAN 5523133LA1 NURAT 32324SENTURK KENAL 36233KALKAN NURAT 5 2 3 2 3 AROA HALtL 36233A^NA4AN HuSEYtN 52031 ATALAY EFKAN 3İ297ALTUSOARAK CEVHER 52013 30ZKURT jENOL 56111K3ÇER ENGtN 52045 8AL GENCAY 553213AYRAKTAR0 ÎLUSuLE^NAN 52052 TEZEL YALÇIN SAVAÎ 56122K1LIÇ 52060 ARSLAN HALtL 56534G3LE5 HAKAN 3 2 0 6 4 OZCAR NES UT 5 2 0 3 4 ÇAY 3614'JACAR KAOtR UNtT 56344KARAÇAY ERGuL 52035 Ü S T E * NEHNET YA«AR 32091 SETREK 56137NJRAT ONUR NUSTAFA 56571G3NCU 55030 ILtKER YUROAKUL SERKAN 56371ÇAKI» 5 5 0 1 S *SAR NEHHET OAVUT 35044 tPEK 56190TaBLAK NUSTAFA NAHNUT 56404ŞAH8AZ 55361 8t8ER LEVENT 5 5 0 6 2 ÇAKNAK 56409UNALIR UÖUR LOKNAN 55074 8AYRAN 364208EREKET NURAT FEYYAZ 55J8J TEK HUSEYtN 56429CEYLAN NUSTAFA 55082 BA5LAN 56436tKCE SELÇUK OENtZ 55092 9ALYENÇZ NEHNET 564430ER1RHAN KANtL 55102 URGENÇ 56464 YARICI ALt ERCAN 55119 AOOfiAN 56476 8ATE TECELL1 RENZt 55137 KURT 56431 3Z0ENIR NEHNET KAOIO AYHAN 56433 ÇOBANGtL KAOtR 55133 TOPAL CENGIZ 56506 0A5 55141 KARA9ULUT NEHNET NUSTAFA 36515 ScNTuRK 55154 3UYUK3IÇER HAKAN NUSA NESUT 56517 TILOIRIN NUSTAFA 55144 3A4RIYANIK ç\HhR RUSTEN 56533 INCt 551 SA TEKPINAR YUNUS 35131 TAÎ5AN 56537 ALPSAHtN YALÇIN NEHNET 55191 ULÜTAS 56554 8ARAN NEHNET NURA1 RECEP 56532 AKÇA YUSUF 55193 OÎNIR HASAN 56537 GUL 55193 3AYT0K HAYDAR SAVAŞ 56593 USTA 5 5 2 1 0 CEYHAt NEHNET ENtN NURAT 56610 ATEŞ SALtH 55217 KARARTI SATILNIJ 55223 3AŞTU1K OKAN (Arkası 15. Sayfadaj 35242 K 3 Y A S A 3 I YILNAZ 51112 5iN 51153 A<YOL 51142 K A R A Ç A N 51155 80ZKURT 511 3İ 004AN Üİ133ULJT 311313AYRAK 51194 A5SLAN 51196AZEKEN 31207ÇELIK 31216SENTORK 51219GEZER 5İ222T3PAL A?IF HACI AYOIN NURAT ERStN NUHARREN ISNAIL SEÇKtN KENAN EROOâAN FATtH HASAN 3ASRI TUNCAY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog