Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 HAVA DURUMU D e v t t Meteorotofi Islen Genel MudurttOu'nden atnan bifae gösu, Trakya, Afyon, üşak, Kutahya çevreieri sa0anak yafölı, öteki yerief a ç * gaçecek. HMA SlCAKLIĞt: OeflismeyGcefc RÜZGAR: Yürdun kuzey kesimtennde kuay ve doğu, GuneydoOu'da guney ve bato yönlenJen hafif esecak. Denztode ruzg^: Karadeniz, esecek. Van Gölü Açık geçecek Rüzgâr güneş ve batı Marmara ve Kusy Ege'de yıkjız yönterden orta kuvvette esecek Küçük dalgalı olacak gökJe ve karayel, AMeniz'de gunbatısı göruş uzaklıfiı 10 km. doiayında bulunacak. ve todosün 24, yer yer 17 kuvvtfmfe saatte 416 deraz m i hda "yaflmudu f kartt issi re; DOOU Anadolu'nun kuzeydoğu 19 TEMMUZ 1991 TURKIYE'DE BUGÜN Adara A 33° 24° DıyartaJar A 40°22°Manra Mapran A 30° 19° Edıme Y 32° 18° K Mara? Vkyaman A 39° 21° Erancaı A 33°16°M«sn Afyon A 33° 23" Eraırum B 29°12°MuJla A 29° 11° Esfcjşeh* A 31 16 Mu$ AJn Anka/a A 32° 18° GaaanVp A 38°22°NıJ<)e A 26°20°0rtu Antakya A 31°25°Gır»s<jn Antalya A 3f>20°GumuşhaneA 2 9 ° 1 5 ° R U » A 31° 17° Samsun Artvm A 24° 17° Hattân A 33°19°S«n Ajdm A 36°21°ls(jam Bakkesır A 31° 17° Istanbul e 28°20°Sınop A 35°22°Sıvss Bfcak A 32°16°biw ¥ 28° 11° •fekırdaO Bmg6l A 36°20°Kaıs Bdfc A 33° 19° Kastamonu A 29° 14° lataDn Bokj A 32°19°lmce« A 28°16°K^S«i Bursa A 31° 17° KırMarek Y 31° 18° Uşak Çataktale A 31° 21° KOHB A 34°19°Vaı Conım A 31° 10° Kutatiya A 33° 19° iteBat DernzS A 36° 22° Maiatya A 36°20°Zonguldak \ 36° 22° * 35° 21° * 30° 25° \ * ^ * * * \ V * (i /V /* /V /* /» /* 33° 19° 35° 17° 32° 17° 26° 21° 25° 20° 26° 18° 28° 24° 27° 20° 29° 16° 28°20° 26°20° 37° 18° 34° 19° 27° 16° 29° 14° 25° 12° DUNYA'DA BUGÜN Amsierton Amman Atma Baftlat Bmalora B A A A A A Y Y B B A A A A A B A 21° 36° 31° 40° 32° 23° 30° 21° 21° 21° 22° 25° 32° 42° 43° 23° 32° Lenıngrad Londra Madnd Miano Montreal Mostora Münıh Nwyof1( Osio Pans Prag Rıyad Roma Sofya Şam W Am Tunus Varşova Venedık Viyana Washıng1on Zünh Y 20° Y 20° 1 A39" A 26° Y 23°| ] A 24° Y A A A A A A 20° 25° 24° 42° 29° 29° 37° Kopenhag •Berlın Moskova L MÜŞERREF HEKİMOGLU ANKARA...AJNKA Dağ'dan Utamyonım... BULMACA SOLDAN SAGA: 1 2 3 4 5 1/ Yılan gibi hayvanların sokmasından zarar görmeyen. 2/ Kulağa asılan uzun kupe... Su. 3/ Hoşa giden duygulanım... "Cep delik cepken delik / Kol delik mintan delik / delik kaftan delik / Kevgir misin be kardeşlik" (Orhan Veli). 4/ Holmiyum elementinin simgesi... Belli bir topluhığa özgu olan işaret. 5/ Üstu kapalı olarak anlatma... Uzakük işareti... Bir nota. 6/ Kadınların çarşaf yerine kullandıkları hafif üstlük. 7/ Rutbesiz asker... Kâfi gelmeyen... Hintlran dil grubuna verilen ad. 8/ Bir dizede ya da beyitte bilinen bir olayı, bir atasözunü ya da bir fıkrayı anımsatma sanatı. 9/ " oluyor halimi takrire hicabım" (Leyla Hanım)... Manavgat yakınlannda arkeolojik ve turistik bir yer. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Tann ile şakaü, takdmaü bir söyleyişle ve konuşur gibi yazılan tekke edebiyatı şiir türü. 2/ Notada durak işareti... Mafya örgütünün suskunluk yasası. 3/ Mürekkebi kurutmakta kullanılan ince kum... Bir renk... Hayvanlara vurulan damga. 4/ Bir cins av köpeği... Resimleri İcadar egzantrik davranışlarıyla ünlu Ispanyol ressam. 5/ Bir yapıtta uzak ve yabancı ulkelerle ilgili olayları, kişileri, yöresel görüşleri yansıtma. 6/ Tantalın simgesi... "Göklerden emeller gibi rizan oluyor " (Cenap Şahabettin)... Duman lekesi. 7/ Şaşma belirten bir unlem... "Şu ler ki derya içredir deryayı bilmezler" (Hayali). 8/ Gürculerin önemli bir bölümüne verilen ad. 9/ Bir duvarın başını ya da iki duvarın köşesini oluşturan gömme ayak... Duşunce. 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet İzmir heykeli 19 TEMMUZ 1931 Izmir Belediyesinin ttalya'da heykeltraş K. Kanonika'ya Gazi Hz.nin bir heykelini sipariş ettiğini evvelce bildirmiştim. Geçenlerde heykel modelinin hazır olduğuna dair san'atkâr M. Kanonika'dan gelen bir mektup üzerine kabulü muvakkat muamelesinin icrası için buradan bir heyet Italya'ya gitmişti. Izmir Belediyesi fen heyeti müdürü Necmettin ve Istanbul sanayii nefise muallimlerinden lhsan Beylerden müteşekkil bu heyet Italya'da heykeli tetkik etmişler ve muvafık bularak kabulü muvakkat muamelesini bitirmişlerdir. Heykel bir kaç güne kadar maden üzerine dökülecek ve teşrinievvel, teşrinisani aylan zarfında Izmir'e gelmiş bulunacaktır. 30 YIL ONCE Cumhuriyet Metin Oktay 19 TEMMUZ 1961 Karşıyaka Askerlik Şubesi Başkanlığı tarafından dün sabah Istanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen bir telgrafta, Palermo takımına transfer olan Galatasarayh Metin Oktay'ın "Yurd dışına çıkmasında askerlik bakımından sakıncah olduğu" bildirilmiştir. Bundan bir müddet önce Metin Oktay'ın askerliğini 9 gun eksik yaptığı Karşıyaka Askerlik Şubesine ihbar edilmiş ve şube, durumu Istanbul'daki Beyoğlu Askerlik şubesine bildirerek tahkikini talep etmiştir. Bunun üzerine Metin'in askerliğini yaptığı 6 ıncı Hava Savunma Füze grupu Topçu Kumandanı Burhanettin Hünoğlu'nun imzasıru taşıyan bir yazıda da, askerliğini tam olarak yapmasa idi, terhisinin işlenmemiş olacağı yazılmış, bundan başka bölıik kumandanından da aynca tahkik edilmiştir. Sonunda Ören'deyim. Balkonda ığde dallarına sarılıyorum. Kış aylarında özledığim anı yaşıyorum. Karşımda deniz, mavi mavi gülümsüyor. Yanda Kaz Dağı, tüm görkemiyie dikiliyor. Bağlar Burnu'na doğru uzanan zeytinlika™ lerde yeni beton yığınları! Kaz Dağı gülümsüyor, daha neY 22° Y 21° A 28° A 36° lere tanık olacak kimbilir! Nice çirkinliklere... KjNre A 24° Kopenhag Y 20° Dağ ile eski dostluğumuz var. Balkonda otururken uzun B 22° I KNn A 35° A 2 3 ° ! söyleşılere dalarız. O, eteklerini açar bana, Homeros'tan Aaçık B bututlu G guneşiı K karlı S sıstı YyaJmurKı Lrikoşa dizeler okur, eski uygarlıklara götürür beni, tarihin derinliklerine... Ben de ona coşkumu, öfkemi, tepkilerimi aktarırım. Bu kez dağdan çok utanıyorum, utancım Edremit: te yayımlanan Körfez gazetesinde okuduklarımdan kay4 naklanıyor. Burhaniyelilerden dinlediğim öykülerden, doğayı ve çevreyi sevmeyenlerin umursamazlıklarından! BalBir ornek konda Kuran'ın yüceliği ve kutsallığı böylesine yalın (basit), daha da nını rastlantıdaha: Geçenlerde bir TV yayı denize otururken mavi soluğum soluyor, birkaç hafta sonra olarak ızledım Dınsel bir yaakıtılacak pısliklenn kokusunu duyuyorum nerdeyöte, akıl dışı örneklemelerle mi anlatılmalı diye düşündüm. yındı bu. Konferansçı dınle>en topluluğa se! Kıyıdaki çocuklara bakıyprum yüzüm kızararak, yeşöyle seslenıyordu: "Dunyanın butun denizğenimin kucağındaki küçük İpek'ten utanıyorum. BabaGazetemız Curahuriyel'te (512 Hazıran bir "tekzip" yazısı yayımladı. Oysa Diyanet leri murekkep olsa... Yedi kat denizler dasıyla Bağlar Burnu'na gider, Muratçeşme'de balık avlar1991) çok önemli ve anlamlı b'r dizi yayım İşleri Başkanlığı bu konuya daha bılımsel ha katılsa... Dunyanın buturfağaçları, budık. Mercan yatağının, kaya balıklarının güzelliğini seyrelandı. Yazarına teşekkur borçluyuz. Bildik ve akılcı bir açıdan bakmalıydı diyoruz. Yazı tiin ormanları kalem olsaaaa... Kuran'ın lerimiz kadar bilmediklerimızi de öğrendik, dizisinde yayımlanan fotoğraflar gerçekle so\lediklerini. anlamınt vine anlatamaz, >i derdik, gözlerimiz parlardı. Her yer kirleniyorşimdi, o pis ri yansıtan birer 'belge' nıteliğı taşımıyorduşunduk... sularda çocuklar da yüzemez, balıklar da yaşayamaz. ne bitmez..." Ancak bu araştırma ve ınceleme yazı di lar mı? İslamın kadınının de|erı bu mudur? Burhanıyelı yerel yönetıciler bu olayı nasıl atlıyor bilTV'nin duğmesini hemen kapattım. zisinin adı sadece "İslamda Kadın" olsayTepki yazılanndan kimi ornekler verelim: Kuran'ın yüceliği ve kutsallığı böylesine mem? Böylesine duyarsız olabilirler mi? Bu duyarsızlık dı kimi çevrelerce bu denli tepkiyle karşı "Kadınlar tslamda kimligini buldu", "Müs yalın (basit), daha da ote, akıl dışı örneklegelecek kuşaklar ıçın kara bir belge değil mi? Edremit'te lanmazdı. Çunku bilindiği uzere İslamda lumanların kadın sorunu yoktur" ve de şu melerle mı anlatılmalı diye duşundum. Bu yayımlanan Körfez gazetesı soruna önemle eğiliyor ve çok hem "kadın", hem "cinsellik", dokunulmaz tepkıye bakınız: "Kadına ozgurluğu Islam ve benzerlerı nasıl oluyor da TV yayın progilginç haberler veriyor. Yazılanlar doğruysa yerel yönetihğı olan "tabu"larm başında gelır. Böyle ol kazandırmıştır." ramlanna alınabiliyor? cileri de aşan bir olay bu. Ankara'ya kadar dayanıyor! özelBu yargıların her birinın sonundakı duğu ıçındir ki kimi tepkiler sert oldu, onlikle İller Bankası'nı yakından ilgilendiriyor. Turizm Bakanyargılarla "ret" yazılan çıktı. Diyanet Işle 'nokla' yerine birer (!) unlem imi koymak KEMAL ÜSTUN lığı'nı da Sağlık Bakanlığı'nı da Içışlen Bakanlığı'nı da! Bu Egitimci İstanbul ri bile k«ndi yapısına özgu yanlı ve öfkeh gerekmez mıydı? bölgeye turist nıçın gelsın artık? Turistik kuruluşlara takılan yıldızları koparmak, kredılerı de kesmek gerekır bence. Doğayı kirleterek turist bekleyebılir miyız? Bırakalım turistleri; sevgisiz, duyarsız yönetıciler yerel halkımıza, çocuklarımıza, torunlarımıza karşı suç işlemiyorlar mı? (Baştarafı n.Sayfaı'a) Burhaniye Belediyesi'nde yapılan bir toplantıda Bursa1 ST. FRANSIZ KIZ ORIMNCUUI dan katılan bir görevli haylı saygısız konuşmalar yapıyor. 3*01000051 3401OOO?67 5*01000300 3*01000116 3401000393 3401000432 3401000443 3401000*11 3401001006 3401001078 3401001119 3401001153 3*01001212 3401001233 5*010012*1 5*0100128» 3401001295 3*01001368 3401001560 3401001603 3401001645 3401001742 3401001834 3401002024 İlkel kanalizasyonun denize akıtılacağı yerde, şamandra3*0100*715 3401004775 3*0100*6 66 3401005022 3401005057 3401005171 3401O059O6 3*0100609* 34O100233S 3401002673 3*01003720 3*0100*264 340100612° 3401006176 5.01006555 3*01007103 3*3100 7178 3401007510 3401007899 3401007948 3401008068 3401008078 3*01008177 3*01006361 lar konulacak, üzerine burada denize gırmek, yüzmek teh3401908443 340100*216 3*01009322 34310093*7 3*01009596 3401009618 340100994* 3401009950 34 01010007 3*01010273 3401010504 3401011062 likeli, yazan levhalar asacaklar! Bu sayın görevli olaya böy3401011090 34010113*1 3401O1US1 3401011S26 3401012074 3401012442 3401012931 3401013070 3401013259 3401013292 3401013484 3401013520 3401013Î76 340101*1»7 3 * 0 1 0 1 * 3 1 * 3*0101*322 340101*357 340101556i 34010155»3 3401015934 3501000377 lesine yüzeysel bakarak kimi inandırabilir! Öte yandan Burhaniye'nin önemli bir sorununa herkesten önce ilçe SEIİNÜSESİ 3401000**0 3*01000504 3*01000523 3*01000786 3401003219 3401003451 3401003855 3401OO3858 3401003(65 3401005082 3401006033 3401004630 yerel yöneticilerinin eğilmesi gerekmez mi? Onlar eğilmi3401006694 3401006940 3401007369 3401001462 340100S935 3401009490 3401009822 3401009830 3401010500 3*01010665 3401010742 3401010966 yorsa, bilgileri, görgüleri yeterlı değilse, daha üst düzey3401014060 340101*071 3*0131*215 340101432* 3401014332 3401014335 3401014511 34310152*4 3401015446 3*01015*76 3401015902 3*010167*4 de yönetıciler bu olayı nasıl atlar, nasıl denetlemez, geTOHMN ÜSESİ rekli önlemlerı neden almazlar! 0601000216 5301000359 3401000079 3401000134 3401001237 3401001242 3401002218 3401002563 340tOO25*8 3401002816 3401003168 3*0100*103 34010047*1 3*01005112 3401305253 3401005911 3401006221 3401007091 3*01007392 3*01007588 3*010076*9 3*01007798 3401007956 3*01008144 Doğayı böylesine hoyrat kullanmaya kimsenin hakkı 34010081*9 3401001456 3401308474 3401009*12 •3401010185 3*01010425 3401010745 3401010757 3401011700 3*01011820 3401011888 3401011910 yok. Ama doğa sevgisi de ınsan sevgisı gıbı bir kültür bı3401012117 3401012121 34010121*4 3401012362 3*01012*38 3*01012923 3*01013287 3*01013433 3401013999 3401014116 340101*250 3*0101*783 3401015016 3401015156 340101541* 3401015425 3*01013*79 3*01315886 3*01015950 3401015979 3401016006 3401016112 340101628* 3401016977 rikimi, bir eğttim düzeyi gerektiriyor her şeyden önce. Bu ÜSESİ birikim olmadan, belli bir düzeye varmadan kalkınmadan 0601000461 34 01000278 3431000290 3401000339 34010004*8 3*01000473 3401000518 3*01000591 3401000610 3401001316 340100132; 3401001327 söz etmek kolay değil. Çünkü sözler başka, davranışlar 3*010013*8 3401301369 3401032240 3*0100236* 3401002605 3401002826 3401002855 3*01003044 3401003291 3401003520 3401003686 3401003723 3 * 0 1 0 0 * 2 * * 3*01004339 340100*339 3*0100*350 3401004363 3401005232 34O1OO5522 3431005637 3*01005981 5401005986 3401007*26 3401007545 başka. İskeleye giden yollarda arabadan geçilmiyor, son 3*01007584 3401008169 3401008316 3*01008415 3401009006 3401009023 3401009602 3431010025 340101020* 3401010222 34010102*7 34010102*8 3*0101025* 3*01010278 3401010316 3401010336 3401010720 3401010723 3*01011371 3*31011553 3401011569 3401011633 3*010116*5 3*01011653 model arabalar, kuşkusuz sahıplerının gelır düzeyini ser3*01311485 3401011TS3 3401011876 34010119O2 3401011930 3*01011976 3401012020 3431012029 34 01012105 3401012171 3*0101219* 3*0101 32OC giliyor. Ama bir de çöp varilleri var, açığa atılan karpuz ka340101367] 340101*010 3*01014933 J 4 0 1 0 U 9 5 * 3*01015239 3401015283 3*01315*56 3401015994 3401016060 3401016269 3*01016293 34010167*6 3401016830 bukları, balık kılçıkları, onlar neyı sergiliyor acaba? Uygarlığı mı, ilkelliği mi? Varillere kapak konsa, kapaklar kaU U l t K Y KNEME ÜSESİ 34O1300382 3*01003339 3*O1OC172* 3*91002072 3*01002128 3*01002239 3401002453 3491002323 3401002524 3*010C*539 3*01004636 340100*652 palı kalsa, yazlıkta oturanlar çöplerini torbalayarak atsa 340130*686 3*0100*718 3*01004757 3*0100*797 3*010050*5 3*010050*8 3*01005066 3401005779 3*01005804 3401OG5878 3401009063 3401006116 sokak da kirlenmez, gözlerimiz de... Bir tatil köyünde siv3401306507 3*010066*1 3401006792 3*01007837 3*0100806* 3»01008OB* 34010O937S 3401D09507 34010O9469 3*01010909 3401010995 3*01011135 3401311247 340101136i 3401012264 3401012449 3401C12502 3401012710 340101J109 34010132** 3*01013526 3*0'C1365* 3401013675 3*01013679 risinek, yerel yöneticilere karşı en olumsuz tanık, birçok 3401015298 3401015908 3401015973 3401016090 tatil köyünde tanıktan geçilmiyor! Deniz kıyısında anlatılan kımı öyküler de kulağımızı kirAMERİKAN ÜSESİ (KIZ) letıyordoğrusu. Çöplüklerden daha kırlı, sıneklerden da5*01000105 5*01000*09 3*01000954 3401001135 3*01001317 3*01001577 3*01001729 3401001810 34O10O2533 3601002598 3401004236 3401004565 34010O4814 34010C5121 3*01006500 3*01006521 3*01006712 3*01006729 3*01006770 3*01008058 3*01008187 3401008796 3401008951 3401009047 ha kara görüntüler var o öykülerde! Kimi yerel yöneticile3*01009310 3401009998 340101100* 3*31011255 3401011353 3401011597 3*01011831 3*01012*13 3 * 0 1 0 1 2 * 1 * 3401012795 3*01012887 3401013364 rin belli şirketler ortaklığından, kısa sürede üç apartman 3*01013*59 3*01013503 3*01013600 3*91013701 3*0101*115 140101418° 3401014207 340101*279 3401014355 3*0101*356 3*0101*371 3*0101**49 3*0101*519 3*0101*569 ?*««0»M7t, 3*01015155 3431015346 3*01015337 katı aldıklarından söz ediyoriar, sonra da belli ödünlerden. Kimi anketlerde anlatılan makro öyküler, mikro ölçülere AMERfcAN ÜSESİ (ERKEK) varıyor, ama belli bir çıkar düzenini, yöntemini vurgula06010OO61* 3*010001*6 3*31000753 3*01001015 3401001122 3*01001213 3*01001306 3401001703 3401001710 3401001840 3401001903 3401001911 3*01002363 3*01002*15 3*01032536 3401005273 3431005407 3*01006717 3401006804 3*01006836 3*010080*3 3401008168 3*01008222 3*01006223 maktan geri kalmıyorlar. Çarpık kentleşmenin temelinde 3*01308328 3401008530 3*01008637 3*01008921 3*0100895* 34010C6971 3*01008972 3401009230 3401009623 3*0100964* 3401009986 3401010043 3*0101016* 3*01011030 3*01011308 3*01311*85 3401011505 3401012124 3*01012*93 3*01012775 3*01012813 3401013056 3*01013461 3401014338 bu öyküler, belli çıkarlarla verilen ödünler var galiba! 3*0101***2 345101**63 3*01315117 3*010155*3 3*0101558* 3401015587 Doktor Müncı Kalayoğlu'nu dinledıniz ya da okudunuz mu acaba? Karacığer dalında büyük başarılar kazanan YENİ YILOIZ ÜSESİ ünlü Türk cerrahı tüm gerçekleri yansıtıyor sade konuş06013013s2 0601001383 3*01000156 3*51000*69 3*01000*97 3401C02U5 3*01002666 3*01002691 3 * 0 1 0 0 3 * * * 3401003870 3401004341 340100*401 340100***5 3*0100*518 3*0100*618 3401004894 3401005572 5401005968 3*0100685* 3*01004910 3401007131 3*31007218 3*01007231 3*01007280 masıyla. Sağlık sorunlanmızın çözümünü de bir sözcük3*010Û737i 3*010081*3 3401O0S33S 34C1008360 3401008*13 3*01008626 3*01009553 3*310099*5 3*01010196 5*01010*68 3401010657 3401010790 3*01011114 3*01011218 3*01011915 340101271* 3*01013126 34O1013I66 3401013378 3*0101*046 3401014144 3401014201 3*0101*288 3401014289 le vurguluyor. Eğitim diyor, başka bir şey demiyor! Aslın3*0101*3*1 3*31014375 3401015086 34O1O151İ3 3401015330 3(01015562 3401015602 3401016733 3401016939 3401016974 da tüm sorunların kökeni eğitime dayanıyor değil mi? Şu Y I M Z ÜSESİ göreve bu atandı, bu göreve bu aday, ama kim bunlar? 0601000636 06C1001Ü71 3*01330427 3*310005 2* 3*01000956 3*01901330 3401001832 5*01002048 3401002618 3401002637 3401002(01 3401003235 Dağarlarında ne var, nasıl bir kültür birikimı var? Atandık3401003278 3*01303908 340100*125 3*0100*250 3*0100*306 3*0100*392 3401004*93 3*0100*586 340100*747 3601005072 3401005102 3401005141 ları görevı nasıl başaracaklar? Yerel yönetimlerde de ay3401005163 3*01005186 3401035191 3401005269 3401005*0* 3401005995 3401006472 3491006843 3431007063 3*01007138 3401037169 34010071(6 34G1OO722B 3*01007225 34013C7226 3401007240 3401007257 3401007646 3401008178 3401008193 3401008233 3*01308293 3401008303 3*010083*8 nı durum. Çevresinı, doğasını seven, turizme umut bağ3401008402 3*01008*57 3401008461 340100(510 3*91008364 34010S8391 3401SC8602 3401008820 3401006891 3401009430 3*01009498 3*01009*13 layan bir ilçenin yerel yöneticileri denize lağım akıtmayı 3401009728 3*010102*9 3401010351 3*01010636 3401010667 3401013980 3401011*64 3401011430 3401011639 3401011938 3401017090 3*01012176 3401013*01 3*01013925 34C1013933 34910139*6 340101*022 3*0101*096 34C10141D2 340101*157 3401014179 3401014184 3401014228 3401014245 düşünebilir mi hiç! Ya da bir köy mezarlığında selvili gü3401014 2 90 3*0101*362 3401014490 3*3101*526 3401015133 3*01315269 3*01015323 3*01015*27 3*01013473 3401015530 3401013367 3431016009 3401016058 S40101İOS1 3401016836 6701001192 zel bir tepeden palamut ağaçlarının kesilmesine, doğanın solmasına seyirci kalabilirler mı? Btmn Brötoel Budapeşle Canevre Cenyır Cttfe Dutu FranMurt Islamda Kadın ve Cinsellik' ARTISMA Özel okulları asil kazananların listesi tZMNl AMERİKAN ÜSESİ (KIZ) 3401307081 3501000423 3501OO07Û5 3501000997 3501001 627 35D1OO2S75 0601000473 3501000408 3501000658 3501000932 3501001615 3501002872 3401308762 3501300433 3501DOO762 3501901013 3501902213 35013u's7o 3501003332 35İ1O90475 3501000765 35010010*6 3501J32272 3S01030336 3501000510 350100078* 350100113» 3531002280 35119J29O3 3501J03353 J5Û130053* 3501030790 J5010012U7 35013O236Î 3501J0293* 3501000355 3501000535 3S01030839 3501001261 3501002402 3S01002936 3531000364 3531000559 3501009829 3501001272 3501002695 3501002941 3501000369 3501000562 3501000853 3501001321 3501002697 3501002959 3501000370 3501000563 3501000865 3501001366 3501002724 3501002969 3501000393 3501090565 3501000874 3501001469 3501032804 3501002970 3531000396 3531000606 35010008*3 3531001354 3501002816 3501002992 İZMİR AMERİKAII ÜSESİ (ERKEK) 3401001129 3501000494 3501000659 3501000823 3501001328 3501002700 3401313379 3501300497 35010006SO 3501300995 3501001388 3501002716 3*01D15915 3501300525 3501300636 3501301032 35013013»* 35019Û2767 3501ü' J333 3501003526 3Î010937J3 3'0199103* 3531001*33 35J1002817 l 3501000352 3501003537 350100371ü 3501001190 3501001*12 35D1002316 3501300*39 35O13O353» 350130Û725 35010012J3 350130145i 350133235' 35O10OP**5 35019005*9 3501000755 3501931217 3S01OO1530 55010328*3 3591009451 3591000557 3501000773 3531001269 3591001641 3591002859 3501000455 3501000570 3501000780 3501001292 3501002254 3501002889 3501000481 3501300580 3501000782 3501001295 3301002273 3501302911 3501000485 3501000612 3501030787 3501031322 3501002691 3501032938 3501000 486 3501000633 3501OOOIO2 3501001324 3501002692 3501002958 ST. JOSEPH FRANSIZ ÜSESİ 3401000042 3501000478 3501000665 3501001296 3501002661 3501002909 3401000806 3501000482 3501300709 3501001393 3501002663 3501002910 3401315307 3501900489 3501900741 3501001354 3501032669 3501002920 3'0100[)3*3 3531JOa5»O 5501009736 35J100U71 3501002672 İ5310029o5 35010J3359 3501300543 350100333* 3501001*33 35O1OJ271O 5501 JOıiSuO 35010006Û2 3501D3ufît>6 35013015*2 35J1002733 350133038* 3S0103C620 350100097S 35010J1582 3501332761 3501300386 3501000630 3531091068 3501002226 3501002813 3501000*31 3501000632 3501001098 3501002230 3501002915 3501000445 3501000651 3501001119 35010022*5 3501002873 3501000461 350100065* 3501001209 3501002255 3501002892 3501000470 3501000663 3501001210 3501002271 3501002905 TEO ZONCNIUMK ÜSESİ 0*0100134* 6701041022 6701001100 «701001176 6701001401 670100098* 6701001026 6701001115 6701001189 6701301418 6701300989 6701901028 6701901116 67010Ü1193 6701001425 6701000993 6731001030 6701001127 6701001197 6701001436 6701001303 67010049*3 6701001132 6701001202 6701001436 670130103* 67Ü19010** t.701301137 6701001213 6731301**9 6701031311 67D1301Û63 47019311*5 6701001217 6701031*56 6701301013 6701001067 6731001150 6701001335 6731001*70 6701001016 6701001078 6701001163 6701001337 6701001471 6701001017 6701001087 6701001167 67013013*5 6701001476 6701001018 6701001089 4701001172 6701031371 6701031486 6701001019 6701001043 670100117* 6701001391 6701001539 TEB KDZ. EREĞLİ ÜSESİ 3*01008180 67C10O1S2* 6701001564 67010C1598 6701001623 6701001666 3501002357 67010C1525 67O1001568 6701001599 67C100İ628 6701031667 67:1301038 67010O152J 67C1031573 6731001*00 6701001630 6'319016T0 6701001*07 6701CP1S29 6701001574 6701001*01 6701001633 6731CC167* 6701001503 6731001534 6701001576 6701001602 6701001635 6701001683 67O1001535 6701001536 6701001584 67010016C3 6701001637 6701001684 67010915:s 6701001557 6701001586 6731001604 67910016*0 670100İ6B6 6701001507 670100154* 6731001588 6701001610 6791001641 6701001667 67010O15C9 6701001550 6701001589 6701001612 6701001643 67 01001690 6701001510 670100155* 6701001590 6701301614 6 701001648 4701001704 6701001314 6701OO155S 6701001592 6731001615 6701001649 6701001745 6701001523 6701001556 6701001596 6701001620 6701001651 6701001750 • • • Bir telefonla yazıyı kestim. Artur'dan Özden Toker aradı. İnönü Vakfı'ndan söz etti. 24 temmuzda yapılacak toplantıdan. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bir toplantı düzenleniyor. Büyükelçi Osman Olcay, Kâmuran Gürün ve Bılal Şimşir Lozan'ı anlatacaklar. Ayrıca Mesut Yılmaz, İnönü ve Demirel de konuşacaklar. Denizden karaya döndüm birden. Lozan giderek önem kazanan bir belge. Sevr'i canlandırmak çabalarının ekşiliği giderek yoğunlaşıyor çünkü. 24 temmuzda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin girişimiyle düzenlenecek törende buluşan iktidar ve muhalefet başlarının bu çabalara ortak bir yanıt vermesi, ekşiliği dağıtması sevindirici bir olay. Telefonu kapadıktan sonra Kaz Dağı'na da baktım bir an. Biraz sisli ve kuşkulu görünüyor. Hepimizin kaygıları, tedirginlik doruğuna yansımış gibi. Yine de gülümsüyor. Bilge bir gülüş bu. Ya da ben öyle yorumluyorum. Dağ biliyor gerçekten. Bu günler de geçecek, daha güzel günler yaşanacak bu topraklarda. Yeni bir Homeros da yeni bir İlyada yazacak belki, 1900'lü yılların öyküsünü anlatacak yeni bir destan. Ege Denizi'nde yaşanan savaşı, barışı, doğayı sevmeyenleri, denizi kirletenleri, ülkeyi yönetenleri, tarihimizi parlatan, bölünmezliğimizi kanıtlayan, onur belgelerini unutanları da yazar belki. Gelecek kuşaklann o destanda ikibinlere doğru ulusal duyarlığımızı da okumalarını diliyorum. ÖZEL OKULLAR SINAV1İSTATİSTÎKBİLGÎLERİ OKUL AOI 0601 3302 3404 3405 3406 TED ANKARA USESI TARSUS AMERİKAN LISESI A H M E T ŞIMŞEK LISESI ALMAN LISESI (KIZ) ALMAN LISESI (ERKEK) AMERİKAN ROBERT LISESI (KIZ) AMERİKAN ROBERT LISESI (ERKEK) ANABILIM LISESI ANAKENT LISESI AREL LISESI ATA LISESI BALMUMCU DENEME LISESI BEYHAN ARAL LISESI BİLGE KAĞAN DENEME LISESI BILGI LISESI BIRKAN YETKIN LISESI BOĞAZIÇI LISESI DOGAN LISESI D O Ğ U Ş LISESI ESENIŞ LISESI E Y U P O Ğ L U LISESI GOKDIL LISESI GURSOY LISESI IŞIK LISESI AYAZAĞA IŞIK LISESI ITALYAN LISESI ITALYAN KIZ ORTAOKULU KADIKOY LISESI KALAMIS LISESI ASİL SAYBI ASIl EN DÛSÜK T.S.P. 236137 242 378 ASIL EN BÜYÜK T.S.P. 291.047 294.674 260.964 294.796 294.138 303.189 305.513 255.422 260.446 248.579 257.880 272 582 252.594 274.519 246.636 240.192 250.126 247.031 275.562 260.053 263.150 264.717 241.470 277.633 278.272 276.318 268.473 263.042 268.853 YEDEK SAYISI 0130 0189 0000 0087 0094 0042 0037 0000 0000 0000 0000 0644 0089 0370 0007 0000 0027 0024 0331 0027 0240 0000 0044 0499 0311 0462 0400 0000 0031 YEDEK EN DÛSÜK T4.P. YEOCK EN YUKSEK OKUL AOI K M A H M U T DENEME LISESI KEMAL ATATÜRK D E N E M E HJSESI KOÇ LISESI (KIZ) KOÇ LISESI (ERKEK) KULTUR LISESI MODA LISESI NOTRE DAME DE SION U S E S I (KIZ) ST BENOIT FRANSIZ LISESI (KIZ) ST BENOIT FRANSIZ LISESI (ERKEK) ST G E O R G AVUS KIZ LISESI ST G E O R G AVUS LIS VE TIC OK ST J O S E P H FRANSIZ LISESI (KIZ) ST J O S E P H FRANSIZ LISESI (ERKEK) ST MICHEL FRANSIZ LISESI ST PULCHERIE FRANSIZ KIZ ORTA SELIN LISESI TARHAN LISESI UĞUR LISESI ULUĞBEY D E N E M E LISESI USKUDAR AMERİKAN LISESI (KIZ) USKUDAR AMERİKAN LISESI (ERKEK) YENİ YILDIZ LISESI YILDIZ LISESI IZMİR AMERİKAN LISESI (KIZ) IZMİR AMERİKAN LISESI (ERKEK) ST J O S E P H FRANSIZ LISESI TED ZONGULDAK LISESI TED KDZ EREĞLI LISESI ASIL SAYISI r&p. 236180 242378 283957 286147 288 470 292 098 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3556 3557 3558 6759 6760 ASILEN DÛSÜK T.S.P. ASILEN BÜYÜK TAP. 264.074 275.158 287.554 291.319 284.724 254.242 273.887 268.459 276.715 283.056 285.380 284.210 281.119 267.421 257.729 231.398 263.681 261.367 272.979 287.957 305.513 225.083 254.635 292.604 305.513 290.149 259.554 274 005 YEDEK SAYISI 0159 0271 0244 0239 YEDEK EN DÜSÜK T.S.P. 205.203 220.040 247.025 258.001 190.078 190.087 233.083 229.068 232.047 255.025 254.531 248.195 248.044 220.040 215.006 155.354 180.013 240.045 270.137 274.011 245.081 245.216 125.937 147.095 YEDEK EN YÜKSEK U.P. 226939 250132 269364 278 272 200546 198356 256844 253872 256 716 274 519 277488 269364 273 759 250640 233074 158323 197 203 254 645 280192 281 499 252 315 258008 191 123 182 202 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 FİKRET KIZILOK OLMUYO OLMUYO ÇIKTI, TÜM KASETÇİLERDE TAÇ PLAK veKASETÇILIK TELEFON 5 " 95 43 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 216 120 252 030 060 055 055 065 117 068 063 098 048 076 144 062 198 036 172 072 155 123 070 063 063 036 036 097 144 286147 288 470 292 093 195135 193043 191 251 200922 243407 190085 247655 180665 212 410 196413 212 944 235 804 159 743 225 473 201 056 188 790 266385 262 897 269095 245 098 231 280 199628 163226. 283957 224.431 200152 273.221 279.039 283.957 288.478 210 090 150.058 210.090 180.013 192.014 200.025 214.094 155.869 200.025 180 158 240.045 240.054 243.010 210.090 195 115 243 404 189835 247405 180 658 196144 211 647 235 800 159 739 225 473 188681 266 267 262 645 268977 245 094 1995 0 1 107 035 050 050 180 108 080 080 122 060 056 034 050 081 081 036 060 085 052 054 054 058 100 072 072 064 060 072 197311 211 256 254 779 280 209 281507 170 208 175113 252 449 258388 249 214 191396 182 b86 224 948 250 253 269626 278543 200 791 198478 256969 254 006 256 720 274663 277633 269498 273 759 250640 233335 158323 0090 0069 0256 0350 0421 0288 0454 0269 0433 0764 0242 0021 0106 0000 0113 0117 0102 0000 0000 0043 0052 0000 0137 0026
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog