Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

19 TEMMUZ 1991 PtYASMMDftVtZ Alış ABO Dolan AlmanMarfcı Isviçre Frangı Hotenda Horinı İngibz Stertinı Fransız Frangı 100 I Lıretı S.A.Rıyah Avus. Şinı 4440 2495 2875 Satş 2215 7340 735 333 1155 352 4450 2505 2885 2225 7420 742 338 1165 357 65 75 2.232 4427 742 Iç ve dış borçlar ertelensîn ABDURRAHMAN YILDDUM Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Yalım Erez, emisyonun sağlam bir kaynak olmadığını ve ileride Türkiye'nin başına büyük sonınlar açacağını söyledi. Hükümetin sağlam kaynaklar bulmaması haliiıde, ekonomide 1992 yılımn da kay bedileceğini belirten Erez, iç ve dış borç konsolidasyonuna gidilmesini, buradan elde edilecek kaynaklann uretime yönlendirilmesini önerdi. TOBB Başkanı Yalım Erez'e, hükümet programı, kaynak arayışlan, sanayi ve ticaret sektörünün durumu ve seçimler konusunda sorular yönelttik. Hükümet programııu nasıl degerfcndiriyorsunuz? EREZ Yeni hükümetin programını bizim yülardan beri söyledi klerimizde ne kadar haklı olduğumuzun ortaya konulduğu bir belge olarak kabul ediyonım. Bizim senelerden beri Türk ekonomisinde alınmasını gerekli gördüğümuz tedbirleri bizim kullandığımız cümlelerle hükümet programına almışlardır. Hükümet programı bizim senelerdir söylediklerimizin ne kadar doğnı olduğunun bir belgesidir. Bunlann tatbik edilmesi, yerine getirilmesi bizleri memnun edecektir. Tabii bu hükümet programının çok büyük bir eksikliği var. Programm anası eksiktir. O da enflasyondur. Halbuki Türkiye'nin temel sorunu enflasyondur. Türkiye'de enflasyonu halledemedikten şonra ülkenin problemlerini halİetmek mümkün değildir. Hükümet programı içinde ülkenin temel sorunu olan enflasyon konusunda bir tek cümle dahi yoktur. Türkiye1 de enflasyon önlenemedikten sonra bu hükümet programının içinde yazılanlan yerine getirmek de mümkün değildir. Herşeyi hallettik enflasyonu halledemedik demek, bence Türkiye'nin temel meselesini halletmedik demektir. Türkiye'nin temel meselesini halletmedikten sonra her şeyi halletmek mümkün değildir. EKONOMİ Odalar Birliği Başkanı Yalım Erez, kaynak arayışına öneri getirdi CUMHURİYET/U EKONOMİ NOTLARI OSMANULACAy M.BAMCAS PtYASAUUU TL Piyasası Mvc Hyasası Aron Piyasâsı OrtFac (%) IslHac (MüyarTL) Dolar kapamş (TL) Isl Hac.(MHycn $) Kapanış (ons/$) tşiem Hacrm (kg) 369 25 750 ALTM6ÖMÛŞ Alış Cumhuriyet Reşat 24 ayar attın 22 ayar bılenk 900 ayar gumuş Satış 356 000 370 000 53 200 352 000 360 000 52 950 47.500 661 52 100 Borsa aşağı, nıark yukarı • Ekonomi Servisi lstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senedi fiyatlan yüzde 2'ye yakın düşüş kaydederken mark ilk kez 2SO0 lira sınınnı geçti. Taze para bekleyişi içinde seyreden borsada dün hisseler ortalama yüzde 1.91 değer kaybetti. Endeks de 6 ay önceki seviyesine yeniden döndü. Haftalarca 3500 dolayında seyreden İMKB Endeksi dün 3384 puana geriledi. Serbest döviz piyasasında ise mark ilk kez 2500 TL. sınınnı devirdi. önceki günü 2485 liradan kapatan mark, dün 15 liralık primini de yaparak 2500 liraya yükseldi. Markın iç piyasadaki bu atağı, dış borsalarda dolann 1.77 marka gerilemesinden kaynaklandı. Erez'den Emisyonu arttırmak çok tehlikeli bir şeydir. İleride Türkiye'nin başına daha büyük problemler açar. Türkiye'de yapılacak olan şey, iç ve dış \ borç faiz ödemelerini belirli sürelere yayıp bütçenin yükünü hafifletmek, buradan elde edilecek kaynakları da üretime yönlendirmektir. (Fotograf: Uğur Giinyüz) Bu progrunm uygulanabilirlik şansı var mı? EREZ Şimdi Türkiye'nin sorunlan çok kısa bir sürede bu işleri yapmaya imkân vermez. Sorunlar o kadar boyutlu ki. Artık en geç bir sene içinde seçim yapılacağı en yetkili çevrelerce ifade ediliyor. Türkiye'nin sorunlan da bir sene içinde çözülecek sorunlar değildir. Uzun vadeye ve yeni istikrar paketine ihtiyaç vardır. Bu nedenle ben burada yazılanlann hepsinin yerine getirileceği konusunda bir kere samimi de olsalar, imkân olmadığı görüşündeyim. Ama bu bir başlangıçtır. Başlarlar, geri kalam kendileri de gelseler, başkalan da gelseler devam eder ve ülke bir süre sonra problemlerden kısmen de olsa kurtanlmış olur. HükiimetİA bsşan şansuıı nasd göriiyorsunuz? Yapacagı Ifler için kaynagı nereden btılacak? EREZ Bu hükümetin işi hakikaten zordur. Kısa dönemde bu meseleleri halletmek mümkün değildir. Bu kaynaklan bulmak da kolay değildir. Bugün meselelerin halli için kullanüacak kalemler Türkiye'nin geleceğini tehlikeye sokar. İç borçlanma imkâm minimum seviyeye getaıiştir. Yani iç borçlanmayla kaynak yaratmak mümkün değildir. Kısa sürede bir vergi reformu yapıp devletin en sağlam kaynağı olan vergi geürlerini arttırmak da çok zor. Kısa sürede bu hükümetin kullanacağı iki enstrüman vardır bana göre. Biri emisyonu arttırmaktır. Bu, çok tehlikeli bir şeydir. Kısa sürede insanlan biraz mutlu edersiniz, ama uzun sürede bunlann getireceği problemlerin faturası çok ağır olur. Fakat benim gördüğüm kadanyla hükümet kısa sürede başan sağlamak için biraz emisyona ve biraz da dış borçlanmaya bel bağlamış dunımda. Ama emisyon sağlam kaynak değildir. tleride Türkiye'nin başına daha büyük problemler açar. Daha büyük sıkıntılar getirir. Sizce, yeni hükümet bir nmut ışıgı yâkabUdi mi? EREZ Bu hükümet çok kısa bir süre önce işbaşına geldi. Henüz önemli bir icraatım göremedik. Yeni şeyler yapacaklarım ifade ediyorlar. Her şeyden önce dünya görüşleri parlak olan insanlar. Ben çok fazla iyimser de değilim, çok fazla kötümser de değilim. Bunu açıkkkla ifade edeyim. Ama dediğim gibi Türkiye'nin meselelerini kısa sürede çözmek mümkün değildir. EkoDomi, yapısal sorulanndan tteri geien ve Körfez krizindeıı dolayı artan bir durgunlnk içinde. Şu tnda durgunlugan boyudan nedir? EREZ Körfez krizi başansızhklann bahanesidir. Türk ekonomisi geçmişte uygulanan yanlış politikalann sonucunda 91 yüındaki durgunluğa gelmiştir. İlk yan yıl ekonomi için kayıp bir dönemdir. Yıhn ikinci yansında, yeni hükümetin alacağı tedbirlere bağh olarak biraz rahatlama olabUir. tlk yandaki durgunluğun biraz aşılacağını söylemek mümkün. Ama bu, durgunluğun tam aşılacağı anlamına da gelmemelidir. Burada bir tehlike var. Eğer harcamalara sağlam kaynaklar bulamazlarsa, sadece yılın ikinci ya Hampetrol ithalatı • ANKARA (AA) Türkiye, bu yıl 5 ayda alınan 7 milyon 264.4 bin ton hampetrol karşılığı 1 milyar 28.3 milyon dolar ödedi. Geçen yılın ocakmayıs dönemine oranla bu yıl aynı dönemde hampetrol ithalatında miktar bazında yüzde 13.6, tutar bazında da yüzde 12 azalma kaydedildi. nsmı değil, 1992 yılını da kaybederiz. Peki bu kaynak nereden bulnnabilir? EREZ Bugün Türkiye'de kaynaklan kemiren, bütçe açıklanna neden olan en büyük sonın iç ve dış borç faizleridir. İç ve dış borçlanmanın bütçeye getirdiği külfeti belirli bir plan ve program dahilinde yıllara yaymadıktan, bir tedbir almadıktan sonra Türkiye'nin en önemli sorunlannı çözmesi mümkün değildir. Ve sorunlann temeli de zaten budur. Türkiye bütçesine baktığınız zaman faiz ödemelerini bir yana bırakırsanız, gelirler fazla vermektedir. Türkiye^ de yapılacak olan şey, bütçeye büyük yük olan iç ve dış borç faiz ödemelerini belirli sürelere yayıp bütçeyi hafifletmek ve buradan elde edilecek kaynaklan da üretime yönlendirmektir. Bu, halledilebilecek bir sorundur. Ama cesaret isteyen bir iştir. Yani siz ekonomik sorunlann çözümüne dış ve iç borç konsoüdasyonııno öneriyorsunuz EREZ Evet. Her ikisini de. Konsolidasyondan o kadar korkmamak lazımdır. Bu, Türkiye'nin ilk defa yaptığı bir olay değildir. Türkiye borcuna sadık bir ülkedir, fakat devamlı kaynak ihraç ederek Türkiye, geüşmesini sağlayamaz. Konsolidasyon, borcunu ödememek değildir. Bunu bircok ülke yapmaktadır. Bu, Türkiye'nin ihtiyaadır ve gelişebilmelidir ki borçlanru daha rahat ödeyebilsin. Türkiye'nin bir kaynak sıkıntısı vardır. Bu kaynak sıkıntısı giderilir ve önceliklere göre kullamlabüirse sorunlar çözülür, ekonomi canlanır. Geçmiş dönemlerde Türkiye önceliklerini şaşırmış, kaynaklanm ısraf etmiştir. Borç konsolidasyonundan başka bütçe açıklannı kapatacak başka imkân göninmemektedir. Borç faizleri bütçenin açık vermesine sebep olmakta, bunlan ödemek için devamlı borçlanılmakta, yük daha da ağırlaşmaktadır. 'Zamcı' ve 'Enflasyoncu' Olmak Şart mı? Son günlerin gazete başlıklarından örnekler: "Yılmaz da zamcı çıktı... Akaryakıt tamam; Tekel, şeker, ulaştırma, elektrik ve çimento sırada." "Zamlar çığ gibi." "Memur için para basıldı." "Hazine dış borç arıyor." "Bütçe açığı 365 trilyon TL." Tüm bu başlıklar Mesut Yılmaz hükümetinin devraldığı ve içinde bocaladığı çıkmazın yansımaları. Hükümet, memuruna daha çok para vermek istiyor, işçisine daha çok zam yapmak istiyor. Aynı zamanda çiftçiyi, sanayiciyi, tüccarı memnun etmek, ekonomiyi canlandırmak istiyor. Bütün bunları yapması için paraya ihtiyacı var, ama devletin vergi gelirteri bu ihtiyacı karşılayacak düzeyde değil. Şimdi bir seçim dönemine girildiğıne göre vergi gelirinı arttırmaya çalışmanın sırası da değil. O zaman ne yapılacak? Malum çevrelere başvurulacak. Banknot matbaası çalıştırılacak, yani para basılacak. vergileri arttırmaya cekinenler enflasyon vergisini arttırmayı yeğleyecekler. KİT ürünlerine zam yapılacak, ama gene seçim gerekçesiyle bu zamlar sınırlı kalacak ve KİT'lerin zarariarı büyümeye devam edecek. İç borçlanmada sınırlar zorlanacak. Dış borçlanmayla ve sağlanacak dış yardımlarla bir rahatlık sağlamak için dış politikada tavizler göze alınacak. Günü kurtarmak için basvurulan bu çarelerin her birinin pek çok sakıncayı beraberinde getirdiği, ertelenen sorunlan daha da büyüttüğü artık çok iyi biliniyor. O halde neden hâlâ bu tür çarelerde ısrar ediliyor da sorunlann özüne inilmiyor, asıl çözümlere yönelinmiyor? Çünkü dar ufuklu politikacılar, içine düştükleri kısır dongüyü kıracak adımı atamıyorlar, "millet enflasyona alıştı, vergileri arttırmak daha fazla tepki çeker" düşüncesinin dışına çıkamıyortar. Ayrıca Sayın uzal'ın ANAP'a yadigâr bıraktığı bir düşüncenin izleri de sürüyor. Buna göre sermaye kesimini daha etkili vergüendirmenin, vergi ağını yaygınlaştırmanın ekonomik ve politik bakımdan yararlı olmadığı görüşü ağırlık kazanabiliyor. ANAP'ın çıkmazı burada. İktkJar alternatifi olmaya hazırlanan siyasal partiler için de kılıç darbesi bekleyen düğümlerden biri bu sanıyorum. Enflasyonu düşüreceğini, istikrarlı kalkınmayı gerçekteştireceklerini iddia edenlerin önce bu düğümü nasıl çözeceklerini açıklıkla ortaya koymalan gerekiyor. Türkiye'nin vergi rakamlarını diğer OECD ülkelerinin rakamlarıyla karşılaştırdığımızda bu alanda ne denli yaya kalmış olduğumuz daha iyi anlaşılabıliyor. 1989 yılı verilerine göre bazı OECD ülkelerinin toplam vergi gelirlerinin GSMH'larına oranı şöyle: %49.9 44.4 43.7 42.3 40.9 38.2 P»rt»kb %37.1 35.6 29.4 29.0 20.1 19.0 StRECEK BANKA SKANDALINDA YENİ GELİŞMELER Polonya'ya borç indirimi • VARŞOVA (AA) ABD, Polonya'nm borçlarının 2.5 milyar dolannı sildi. ABD ile Polonya arasında, Polonya'nın ABD'ye olan 3.67 milyar dolarlık borçlannın yüzde 70'inin silinmesi konusunda anlaşma imzalandı. Borç indirimi, geçen nisan ayında Paris Kulübü ile Polonya hükümeti arasında imzalanan ve Polonya'nın borçlannın yüzde 50'sinin indirilmesini öngören genel anlaşma kapsamında yapıldı. BCCTııın braîl bağlantıları SİNA KOLOĞLU BCCI skandalı giderek büyüyor. Bankanın CIA ile yakın ilişkide olduğu ve ünlü silah kaçakçısı Adnan Kaşıkçı'nın da bankada hesabı olduğu yolundaki haberlerin ardından, kapanan bir dosya daha gündeme geldi. trangate skandalı. New York Times gazetesinin BCCI'mn silah tüccan Adnan Kaşıkçı aracıhğı ile gönderilen silahlann 'banka işlemlerini' yaptığı yolundaki haberlerinden sonra Liberatktn gazetesi olayın başka bir boyutunu gündeme getirdi. Gazetede çıkan haberlere göre bankanın, lrangate skandalında adı çokça geçen tsrail ile Iran arasındaki 'kredi mektuplannı' hazırladığı öne sürüldü. Gazete, BCCI'mn Avrupa'daki bir kaynağına dayanarak verdiği haberde bankanın tsrail ile lran arasında CIA garantili silah satışında rol oynadığını bildirdi. Gazete, bu iddianın tsrailli bir kaynak tarafından da doğrulandığım yazdı. BCCI'nın Avrupa'daki kaynağuım verdiği bilgilere göre Israil, silah kaçakçıhğı konusuna girmeden önce banka konusunda garanti istedi. Söz konusu kaynak, lsrail'in bu konuda CIA tarafmdan 'güveniUr ve ilişkilerinin iyi oldngn banka' sözü aldıktan sonra harekete gectiğini söyledi. Liberation'a göre sistem şu şekilde yürüdü: Banka, Israilli yetkililer ile Tahran arasında 'kredi mektuplan' vermeyi kabul ederken gizli finans üişkisini resmileştirmiş oldu. Aynı zamanda paranın ulaşması ve ödemelerdeki sonınlar konusunda da garanti verdi. Bu sistemin tüm lrangate skandah boyunca aksaksız yürüdüğü aynı kaynak tarafından açıklandı. Bu konuda gündeme gelen diğer bir konu silahlann bir bölümünün tsrailli generaller tarafuıdan Türkiye üzerinden de gönderildiği yolunda. özellikle Türkiye bağlantısmda Israil'in eski Bağdat askeri ataşesi ve emekli olduktan sonra kurduğu silah fırması ile lrangate skandalında adı çokça geçen Yaacov Nimrodi. Nimrodi ve tsrailli generallerin BCCI'nın Türkiye'deki şubesinin bu tür kredi işlemlerinde kullanılıp kullanılmadığı konusunda sorular gündeme geliyor. Şimdilik CIA, bu tür haberleri 'temclsiz iddialar' olarak değerlendirirken BBCI'nın kurucusu olan Pakistanlı Aga Hüsan Abedi'nin ülkesinde CIA ile yakın ilişkide bulunduğu ve bankanın kapılannı gizli servise açtığı öne sürülüyor. •VV AJO TftHdYE IMyt Dünya Bankası'nın son kalkınma raporundan alınan bu rakamlar Türkiye'deki vergi yükünün gelişmişsanayileşmiş ölkelerdekine göre çok geride kaldığını, yalnızca büyük bütçe açıklarıyla yaşayan ABD'de Türkıye'dekine yakın bir rakamın bulunduğunu gösteriyor. 1990 yılında eski mılli gelir (GSMH) verilerine göre Türkiye'de vergi gelirlerinin GSMH'ye oranı yüzde 21'e erişmiş görünüyor. Ancak kişi başına milli gelirimizi bir anda 2 bın 500 dolann üzerine sıçratan yeni milli gelir rakamlannı esas alırsak bu kez vergi gelirinin GSMH'ye oranı yüzde 15B'e düşüyor. Gerçeğe daha yakın olduğu iddia edilen yeni milli gelir verileri, Türkiye'deki vergi yükünün sanılandan da daha düşük olduğunu düşündürüyor. Kapsamlı bir vergi reformunun, kamu gelirini arttırmanın yani sıra ülkede gelir dağılımının daha adaletli bir hale getirilmesi açısından da önemli rol oynaması olası. Kim ki, "ben kronik enflasyonu ekonominin bünyesinden atacağım ve daha adil bir gelir dağılımı sağlayacağım" diyor ise vergi cephesinden başlamak zorunda. Kamu açıklannın son yıllardaki geniştemesinde KİT açıklarının da önemli katkısı var. Bu nedenle ANAP yöneticilerinin çok fazla laf, ama çok az iş ürettiği bu alana girilmesi, KİT'lerin tutarlı bir program içinde ele alınması da zorunlu. Vergi reformu ve KİT reformu. Bu iki reform gerçekleştirilip kamu açıkları makul düzeylere indirilebilirse işte o zaman istenmeyen yan etkileri istenen etkilerinden daha fazla olan tatsız ilaçlara başvurmak gereği kalmaz. Banknot matbaasına fazla mesai yaptırmak, KİT'leri zam fabrikası haline getirmek, borç bulmak için ona buna taviz vermek gereği ortadan kalkar. "Zamcı" ve "enflasyoncu" damgasından kurtulmak isteyenlerin cesaretle bu iki alana el atmaları şart. Bu iki alana el atılmadığı sürece 'büyük kamu açığıyüksek enflasyonadaletsiz gelir dağılımı' kısır döngüsünden çıkmamız olanaksız. Son yazılanmda bu noktayı belki ısrarta vurguluyorum, ama şu ortamda bu noktanın sürekli vurgulanması gerekli görünüyor bana. Zammın ve enflasyonun faziletine inanmayanların verginin faziletine inanmaları zorunlu galiba. Pakdemirli AT ile temas arayışında Işçi çıkanmı • ANKARA (AA) Karakaya Kömür Işletmesi'nde çalışan 335 işçi ile Dedeman Madencilik'te çalışan 230 işçinin işten çıkanldıklan bildirildi. Türkiye Madenlş Sendikası Genel Başkanı Hasan Hüseyin Kayabaşı konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Karakaya Kömür Işletmesi'nde çalışan işçilerin sendikalı olmalan ~ üzerine işlerine son verildiğini, Dedeman Madencilik'te calışan işçilerin ise grev kararı asılmadan iki gün önce işlerinden çıkanldıklannı söyledi. Ek görüşme 'sürprizsiz' Bangemann'ın da, Pakdemirli'nin ziyaretinin "zamanlaması"nın taşıdığı öneme dikkat çektiği aktanldı. Brüksel BRÜKSEL Avrupa Topluluğu'yla Komisyonu'nun sanayi ve teknolojiden ilişkilere yeni hükümetin verdiği buyuk önemi vurgulamak uzere iki gunlük bir sorumlu başkan yardımcısı Bangemann, komisyonun, Avusturya'nın tam üyelik Brüksel ziyareti yapan Başbakan başvurusunu önümüzdeki günlerde Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, dun yanıtlamaya hazırlandığını, Türkiye"den Avrupa Komisyonu başkan yardımcılarından Martin Bangemann ile sonra tam üyelik için başvuru yapan bu görüştü. "Sürprizsiz" geçtiği ifade edilen ülke ile ilgili mütala belgesini vereceğini Pakdemirli'ye söyledi. Başta Isveç olmak görüşme sırasında Pakdemirli'nin, üzere diğer başvuruların da içinde Türkiye'nin toplulukla ilişkilerindeki bulunduğumuz günlerde gündeme donukluğu gidermek üzere çaba gelmekte olduğunu kaydetti. harcanması gereğini belirttiği öğrenildi. Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, Yümaz hükümetinin ekonomiden komisyon üyesi Martin Bangemann'a sorumlu başbakan yardımcısı, Türk ekonomisinin son on yıl içinde hükümetinin güvenoyu aldıktan sonra gösterdiği ilerlemeleri anımsatarak yaptığı ilk temasın AT ile olduğuna ekonomik açıdan Türkiye'nin liberal dikkat çekerek topluluğa verdiği önemi ekonomilerle bütünleştiğini belirtti. göstermek istediğini komisyon başkan Pakdemirli, komisyon üyesinden yardımcısına aktardığı haber verildi. SABETAY VAROL toplulukla olan tıkanıklığın giderilmesini isteyerek, Ortakhk Komisyonu'nun toplanması talebini yineledi. Pakdemiru, Türkiye'nin tam üyelik başvurusuna verilen yanıt ile birlikte önerilen "pakef'in de yürürlüğe konması gereğini muhatabına tekrarladı. 'Matutes Paketi' adı verilen bu önlemler Yunanistan'ın engellemesi yüzünden bir türlü yürürlüğe giremiyor. Bunlardan başka Pakdemirli, bazı sanayi dallannı kapsayan bir konferansın Türkiye ile topluluk arasında gerçekleşmesini komisyondan talep etti. Aynı şekilde Martin Bangemann'ı Türkiye'ye davet etti. Bu arada özellikle tekstil ve demir çelik ürünlerinde Türkiye aleyhine açılan anti damping davalardan söz ederek Ankara'nın topluluk ülkeleri ile dış ticaretinin giderek daha çok açık verdiğini belirtti. ıVAYI TEMİZLER + NEMLENDİRİR Ben SANYO CERA hepinize uygun nem sağlanm Ben SANYO CERA otomatik açılır. kapanınm Havada gözle görülmeyen sayısız toz parazitlerı, akar böceklen, çiçek tozlan, küf ve mantarlar, bakterıler soluduğumuz zararlılardan bazılan. Bunları gözle görebilseydik mutlaka havayı temizlemek isteyecektık. SANYO CERA, üstün teknoloji urünü 3'lü elektrostatik filtrestyle havayı bu zararlılardan temızler. Sevdiklerinizi alerjik sıkıntılardan ve tozdan korur. Sağlıklı hava solumanızı sağlar. İnsan vucudu belli oranda nemli bir hava ister. Uygun nem, daha rahat soluk almamızı sağlarken, burun tıkanmalarını önler, cildimize ve saçlanmıza yararlı olur. SANYO CERA, havaya buhar vererek ortamı uygun oranda nemlendirir. Su haznesine koyacağınız 2 darnla parfüm ile aynı zamanda odanıza hoş bir koku da sağlayabilirsiniz. Seçeceğınız zaman aralığında açılır/kapanır, ısıtmanemlendırme ve hava temızleme fonksiyonlarını otomatik olarak yerine getirir. SANYO CERA, çocuğunuz uyanmadan, ısıtmaya, havayı temızlemeye ve nemlendirmeye başlayabilir. Ona "günaydın" diyerek sıcacık ve sağlıklı bir ortamda uyanmasını sağlar. İş çıkışı programlarsınız, sabah büronuza girdiğinizde aynı sıcak ve sağlıklı ortam sizi karşılar. İSTEDİGINIZ SAATLERPE OTOMATİK ACILIR/KAPANIR Türtiyı G « M I DisirikOtör» EMES Ege Makına DeMronık San ve Tıc A.Ş 1382 Sokak 18/A. Alsancak • Izmır Tel(51) 220578 214404 • 05 Fax(51)222068 Bölg» Müdürtüklon İ2mır (51) 214838, 214404 05 Ankara (4)1383290 1394743 Adana (711130775 145337 Samsım (36)111436 113827 Mannara Bölge Distrıbutöru Burove Müzık Sıstemlen Ticaret A Ş Abtdeı Hümyet Cad Hacıonbaşıiar I; Merkezı Kat 5.80270 Şışlı lstanbul Tel(1) 1312752 (5 Hat) Fax(1) 1411220 EMES A.Ş • BÜRO ve MÜZİK S,s ıc A Ş TATIŞ HOLDİNG KURULLŞLAfl'OIR T ırKoll 11800DüzceZaferTıc 11089 BURSA Evap Ltd. 149156Gürol Tıc. 148299 • GuvenaJ Tc 214755 • Naım Ulukardeşter211929 NurayTıc. 215632 Kıncabey Şahınoğlu Elektronık3069 Mustatakemalpaşa Mebaş Oay Tuk Malları 13236 ÇANAKKALEGökhanoğulları Tte 12366 ESKİŞEHİR Abacı Halı 107200 • Eklem Tc. 110691 • Denge Tc 119623 BTANBUL Aksaray Levent Tc. 5249315 Aveılar AyyıMız A.Ş 5917184 Baflcılar Galen Ozgur 5693987 Bajlarbaşı Izzet Müzik Market 3331641 Bahçelıevler Gözde ümıted 5754287 Bakırkdy 2530OnurAŞ 5671258 • Sargın Ltd 5772816 Beşiktaş Rom Ltd 1601324 SOOEvler Seitof A Ş 5376263 Beykoz Bayseçkın Tıc 3232677 Bahariye Atamanlar Tıc 3381393 Çajlayan Anlılar Ltd 1407953 Erenköy Selem Tic 3855907 Feneryolu Emapa Paz 3473362 Ferıköy ısmanpaşa Selkor A Ş 5376262 • Tuna Mobılya 5788562 Kadıköy Astel Ltd 3458188 • Güntay Ltd 3551519 • Gursey Ltd 3372595 • Gürsey Ltd 3364305 • Ûzak Ltd 3367377 • Ozyaşar Mües 3361388 Kartal Galen Imren 3534513 Kocamustafapaşa Keban Lımıted 5862672 Ceytan Elektronık 1699563 4 Levent BatıTc 1682852 Mecıdıyekoy KaradenızTıc 1733167 Pendik Galen Can 3758022 Sefaköy Akın Tıc 5792476 • Ayyıldız A Ş 5800077 Sirkeci Ayyıldız A Ş 5112009 Suadıye Gaye Tıc 3722719 Şaşkınbakkal Gonca Ltd 3636860 Tophane 313 Üskıidar Arkadas Sıvı Gaz 3340987 • Akçakıl Tıc 3334449 • Erdem Elektronık 3422013 • Ekşıoğlu Kardeşler 3415809 KIRKLAREÜ Hancer Tıc 13454 KOCAELİ Başak Tıa 120711 • Cengız Tıc 113029 • Sanallar Teknık Eşya 120499 • Serkanlar Ltd 143960 Gölcük Ûzmenler RV* Arta Elektronık 13711 TEKİRDAG Erol Mobtfya 13046 Çorlu Ersıntef T c 15990 • Yüksel Tonguç 2035 ZONGULDAK Papüa Tıc 15054 Alaplı Gökman Tıcareı 1283 Bartın Bayraktarlar Koll Şü 11320 Karabuk Anıt Pazarlama 12033 Krd. Erefllı Gokman Tcaret^3443
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog