Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/2 Evli kadının ve küçüklerin yurttaşlığıyla ilgili kongre kararları da yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızı yakından ilgilendirecek niteliktedir. Bu kararların gerçekleşmesi için ilgili ülkelerde görüşmeler yapılması yararlı olacaktır. Uluslararası Kongrenin Kararlan OLAYLAR VE GÖRÜŞLER larında ve yargısal kuruluşlarda kadınlann erkeklere eşit düzeyde üst görevlere atanmaları için fiili uygulamamn gerçekleştirilmesi, 3 Kadınlarla erkekler arasındaki eşitliğin ve iktidar bölüşümünün gerçekleşmesindeki başlıca engeller olan kültürel ve ideolojik engellerin giderilmesi için eğitim programlarımn bu esasa göre düzenlenmesi ve toplumda var olan kadınerkektiplemelerininkaldınlmasını sağlayacak bir egitim politikasının oluşturulması, larım koruma hakkımn tanınması gibi konulardır. 18 TEMMUZ 1991 Sonuç PENCERE Acıklı Güldürü!.. Soruyorlar: " SHP'de olan bitenler için yazmayacak mısın?" Ne yazayım? Her şey o kadar açık seçik ki yazmak gereksiz gibi geliyor. Eğer SHP'liler bunca aydınlık bir ortamda oltayı yerlerse, demek ki bu partide ne tarihsel bilinç var ne de güncel akıl!.. Daha önce bir kez anımsatmıştım: En büyük hazinemiz aklımızdır!.. • Baykal, SHP Genel Başkanlığı'na adaylığını koyacak; doğal hakkını kullanıyor. Desteği ne? "Etkiliçevreler" değil mi? Cumhurbaşkanı Özal'ın oğlu Ahmet'in televizyonu başta geliyor... 12 Eylülcü işadamları... Özalcı yazarlar, namı diğer: "YağdanlıklarL" Boyalı basının çok satışlı gazeteleri Baykal için seferberliğe girdiler; sola karşıt, emekçiye düşman, liboşizmin şampiyonu gazeteler tarn gaz... Körfez savaşında "1 koyup 20 almak" siyasetine sıvanan gazeteciler ve eskiden hızlı Marksist iken tanassur ederek liberalizmin erdemlerini keşfedenler Baykalcılardan yana... Sağcı basın ve Özal'ın oglu Ahmet'in televizyonu, İnönü : ye karşı savaş açtı... Ne yazayım ben? • Yazmaktan çok, Baykalcı takımın yayımladığı broşüıieri ve demeçlerini okuyorum. Eskiden, MarksistLeninistMaoist çevrelerde yirmi yaş kuşağı gençler dergiler çıkarır, halkımız adına konuşur, dünya ve Türkiye için durmadan kuram üretirlerdi; ögrencilerimiz güzel zihin jimnastiği yaparlardı; polis de peşlerine düşerdi. Ne var ki bütün bunlar ülke gerçeklerinden çok uzaktı. Otur masa başına yaz!.. Erbabı kalem (ben de dahilim) eline tükenmezi aldı mı, sabahtan akşama solun her bir fraksiyonu için bir tane bildiriyle bir tane programı rahatça yazabilir; hızını alamayıp bir tane Ecevit'in DSP'si, bir tane de SHP'nin Baykalcıları için döktürür; hele bu sonuncusu için büyük holdinglerin dergilerinde bir yıldan beri çok malzeme türetildi; adına "Yani Sol" denen hikâye, daha önce çok yerde tefrika edilen piyasa romanından aktarılmış laf salatası... Komik işler bunlar. Fraksiyon siyasetinin bildiri ve broşür hevesi gençlerin eylemlerinde hoşgörülsün; ama, koskoca bir parti; programı var, vakft var, toplantılar araştırmalar yapıyor; kurulları çalışıyor; hizipçilik oyununda soyut laf türetimine prim mi tanıyacak? Akıl hastanesinin duvannda ne yazıyor: En büyük hazinemiz aklımızdır. •k Prof. Dr. AYSEL ÇELİKEL îstanbul Üni. Hukuk Fakültesi Günümüzde uluslararası hemen bütün kongrelerin gündemini insan hak ve özgürlükleri oluşturuyor. Yaklaşık çeyrek ytizyıldan beri başlayan bu hareket Batı'da yeni bir uluslararası hukuk düzenini oluşturdu. Gücünü insan onur ve saygınlığından alan bu hareketten devletlerin etkilenmemesi olanaksız. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirge. si, Avrupa İnsan Hakları ve Ana özgürlüklerini Koruma Sözleşmesi ve ona bağh yargı organlannın kararları, Helsinki Nihai Senedi, Kopenhag Insani Boyut Konferansı ve Paris Şartı metinleri, Türkiye'nin de insan hak ve özgürlükleri ile ilgili standardıru oluşturma yolunda. Kadın ve çocuk haklannın temeli, insan hak ve özgürlükleridir. Ancak her iki konunun uluslararası sözleşmelere konu olması, kadın hakları ve çocuk haklarının dünyadaki az gelişmiş düzeyinin özel önemine bağlanabilir. Birleşmiş Milletler'in 1981'de imzaya actığı ve ülkemizin 1985'te taraf olduğu "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi" ve yine ülkemizin 1990'da imzaladığı "Çocuk Hakları Sözleşmesi" toplumumuz bakımından çok önemli aşamalar. Geçen günlerde (37 Haziran 1991 tarihleri arasında) Lizbon'da Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu'nun üç yılda bir yinelenen genel kongresi yapıldı. 71 ulusal kuruluşun hukuksal ilişki içinde bulunduğu federasyona bu yıl yeni üyeler de katıldı. Kongreye yaklaşık 23 yıldan beri federasyonun en saygın üyeleri arasında bulunan Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, bu yıl genel rapor teşkil etmek üzere hazırladığı "Kimlik ve Yurttaşlık Hakkı" konulu bildiriyle katıldı. Türk grubu adına federasyonun uzun yıllar 2. başkanlıklanndan birini üstlenmiş olan Av. Süreyya Ağaoğlu'nun ölümünden sonra uzun yıllar federasyonda Türk kadın hukukçularını başarıyla temsil etrni<: olan hir TürV kadın avukatın seçilmesi gerçekten gururlandıncı bir olay oldu. Türk hukukçulan için onurlu başka bir olay da 1976 yılında Istanbul'da yapılmış olan kongreden beri federasyonun resmi marşı olarak kabul edilmiş olan yapıtın beste ve güftesinin Türk yurttaşı bir kadın avukat tarafından yapılmış olmasıydı. Üç ana konu Türk hukukçu kadınlann başarıyla temsil edilmiş Dİduğu kongrede alınmış olan kararların önemli bir özelliği, bu kararlann Birleşmiş Milletler'in ilgili kuruluşlarına sunulma olanağırun bulunması ve federasyonun istişari oy'a sahip bulunmasıdır. Bu nedenle de kongrede alınan kararların yerine getirilmesi ve uygulanması olanağı bulunmaktadır. Her ulusal kuruluşun kendi ülkesinde yaşama geçirilmesi için çaba göstermesi gereken kongre kararlarının Türkiye'de de yerine getirilmesi için yetkili kuruluşlarla işbirliğine gerek vardır. Kongrede üç ana konu tartışıldı: "Kadın ve Iktidar", "Çocuk Hakları" ve "Kimlik ve Yurttaşlık Hakkı". Her üç konu için alman kararları kamuoyunun bilgisine sunînak için aşağıdaki biçimde özetleyebiliriz: Kadınlann siyasete ve öbür karar mekanizmalarına katılmalarımn düşük düzeyi göz önüne alınarak; 1 Kadınların siyasetin her kademesine katıhmını sağlamak için eşit oranda cinslerin seçilmelerine olanak verecek kotaların kabulü, 2 Devlet yönetimi ve öbür kamu kuruluş Kongre kararlarımn büyük bir bölümü Türk hukuku açısından önem taşımaktadır. Özellikle evli kadımn hukuksal durumuyla ilgili olarak Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddelerinde değişiklik yapılması, toplumda kadınerkek tiplemelerine ait önyargıların kaldırılması için eğitim politikalarının ve eğitim izlencelerinin (programlannın) değiştirilmesi 4 Kadın kuruluşlannın kendi ülkelerinde yıllardır kadın derneklerinin savundukları kaKadınlara Karşı Her Türlü Ayınmcılıgııı Kal rarlardır. dınlması Sözleşmesi ve Nairobi Kadın KongYine derneklerin ısrarla üzerinde durdukresi'nde alınmış olan kararların (Kadınların lan bir konu da kongre kararlarına yansımış Gelişmesi İçin lleriye Yönelik Stratejiler Belbulunmaktadır: Kadınlara Karşı Her Türlü gesi) yerine getirilmesi için dönenceli (periyoAyınmalığın Kaldırılması Sözleşmesi'nin ardik) raporlar vermeleri ve hiikümetlerin bu tık ülkemizde uygulamaya konulması! amaçla BM Sekreterliği'ne sunduklan raporAyrıca irnzaladığımız Çocuk Hakları Sözlann dograluğunun denetim olanağının sağleşmesi'nin, yakın tarihte onaylanmasıyla birlanması... likte gerçekten uygulamaya konulacağının Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin "Çocuk umudu içindeyiz. Haklan Sozleşmesi'ne kaülmaya cağnlması ve Evli kadımn ve küçüklerin yurttaşlığıyla ilkatılmış olan devletlerin sözleşmeden doğan gili kongre kararian da yurtdışında yaşayan yükümlülükleri yerine getinneleri için caiışma yurttaşlanmızı yakından ilgilendirecek niteliklar yapılması da kongrede alınmış olan karar tedir. Bu kararlann gerçekleşmesi için ilgili üllar arasmdadır. kelerde görüşmeler yapılması yararlı olacakTürk Hukukçu Kadınlar Dernegi'nin sun tır. Bilindiği gibi Türk Yurttaşlığı Kanunu'nda duğu "Kimlik ve Yurttaşlık Hakkı" konulu ra 1981 yılında yapılan değişiklikle çifte yurttaşporda, "kimlik" konusu, genel olarak kimli lık esası kabul edilmiştir. Ancak çifte yurttaşği oluşturan çeşitli öğeler açısından ele alın lık, birçok Batı ülkesinde reddedilmekte, o mış ve yurttaşlık bağının kimliğin korunma devletin yurttaşhğının kazanılması, önceki sındaki önemi ayrıntılarıyla belirtilmiştir. yurttaşlıktan çıkma koşuluna bağlanmaktadu. Kongrede devletin, ülkesinde yaşayan kişile Başka bir deyişle yabancı devlet yurttaşlığına rin kimliklerinin korunması için gejekli olan geçmek isteyen ve o ülkede oturan Türk yurtdil, din ve kültürel özelliklere saygı gösteril taşlan, Türk yurttaşlığından aynlmak zorunda mesi karar olarak vurgulandıktan sonra, ka bulunmaktadırlar. Yabancı ile evlenme halindımn kimliğini koruyabilmesi için yapılması de de durum çok kez böyledir. Kongrede alıgerekli yasa değişiklikleri konuları belirtilmiş nan kararlara göre evlenme ile kazanılan yurttir. Evli kadımn genç kızlık soyadım kullan taşlığın, eşlerin önceki yurttaşhğım etkilemema hakkı, eşlerin aile soyadım serbestçe seç mesi ve küçüklerin herhangi bir şekilde kazanme hakkı, eşlerin ortak ikametgâhlarını bir dıkları yurttaşhğın önceden sahip olduklan likte seçme hakkı, evlenme yolu ile eşlere, ken ana ve babalannın yurttaşlığını kaybetmeleri di yurttaşlığını terk zorunda olmadan öbür sonucunu doğurmaması, çifte yurttaşhğın en eşin yurttaşhğım kazanma hakkımn tanınma azından yabancı ile evlenme ve küçüklerin sı, yurtsuz (vatansız) doğan çocuklann doğum yurttaşlığı açısından kabulü sonucunu doğuyeri yurttaşlığını kazanma hakkı, küçüklerin racaktır. Bu kararların yasalara geçirilmesi, doğum yeri nedeniyle kazandıkları yurttaşhk yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın yurttaşlarının yanında ana ve babalannın yurttaşlık lık sorunlanna bir ölçüde çözüm getirecektir. EVET/HAYIR OKTMAKBAL "Kapsadığı 1473 kişi ve 4 yıl 2 aylık ve 257 savunma öncesi süreci ile birlikte dünyanın en geniş ve en uzun davası sayılabilecek bir davada nihayet savunma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Yargılamanın başında davanın hızlı görülmesi gerekçesiyle alınan savaş hali kararına rağmen savunmala rımıza ancak 4 yıl 2 ay sonra sıra gelmiştir. Sıkıyönetim Askeri Savcılığı'nca hazırlanan ve 47 sayfalık fotoğraf ekleriyle birlikte 964 sayfadan oluşan DİSK1 iddianamesi 67 günde okunabilmiş ve okunduktan 42 gün sonra sorgular başlamıştır. Yalnızca DİSK Genel Başkanı olarak benim sorgum 109 gün sürmüş ve 21 celsede tamamlanabilmiştir. Bu da sanırım dünyanın en uzun sorgusudur." DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk 25 Şubat 1986'da yaptığı savunmasına bu sözlerle başlamıştı. Gerçekten de •dünyanın en uzun süreli davası! 52 DİSK yöneticisinin idam istemiyie ve en başta da dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren'in şiddetli suçlamasıyla büsDütün önem kazanan bir dava! Bay Kenan Evren'in 15 Ocak 1981'de Adana'da yaptığı kcnuşmayı anımsatmak isterim. Ne diyordu Bay Evren: "Bu sendikanın ismini vermeyeceğım. Çünkü adalete intikal ediyor bu yaptıkları. Şimdi açıklamam doğru olmaz. Bu sendikanın 8 milyar TL'ye varan mal varlığı var. Sekiz milyar! Bunlarla neler yapıyor şimdi size anlatacağım." Ardından bir bir sıralryordu DISK'in mal variıklannı, Ankara'da sendika merkezi olarak yaptırılan şimdi Anayasa Mahkemesi'dir16 katlı binadan Oren'deki eğitim ve dinlenme tesıslerıne kadar! Bay Evren 'sekiz yüz kişilik konferans salonunda ne eğitimi yapılacağını şöyle açıklıyordu: "Komünizm eğitimi yaptıracaklardı, komünizm..." Şu şatırları yazarken Bay Evren'in Marmaris'teki görkemli köşkünde ne yaptığını, ne düşündüğünü merak ediyorum. Siz etmez misiniz? 52 DİSK yöneticisini idam etmek isteği, dört beş yıl süren tutukluluk, Otağı Hümayun denen yerde Baştürk'e ve Fehmi Işıklar'a, öteki DİSK'çilere yapılan işkenceler. Bütün bunlar kolay unutulacak şeyler değildir. Yarım milyon emekçinin üye olduğu bu dev örgüttü DİSK... Bu yarım milyon emekçinin parasıyla yapılan binalar, tesisler, araçlar. Bir anda hepsine el koydular. Şuna buna dağıttılar. Hangi hakla? Hangi yetkiyle? Hangi güçle? 12 Eyiül 1980 günü 'içeri' alınan dönemin devlet başkanınca en ağır sözlerle suçlanan, yilarca hapislerde acılar çeken, yüzlerce kez duruşmalara çıkan insanlar bugün aklanmıştır. Askeri Yargrtay 3. Dairesi DİSK yöneticilerini suçsuz bulmuştur DİSK ve ona bağlı sendikalar, federasyonlar yeniden çalışmaya başlayacaktır. Yarım milyon emekçi yeniden sendikalarına, federasyonlarına, konfederasyonlarına kavuşacaktır. Sonunda adalet yerini bulmuştur. 12 Eylül kafasına, jurnalcilere en başta Bay Kenan Evren'e karşı... DİSK davasının duruşmalarını yakından izleyenlerden biriyim. Hiçbir suçu bulunmayan insanların yıllarca adalet önünde hesap verdikterini gördüm. Hiçbiri eğilmedi, ezilmedi, açık vermedi. Emekçi olmanın bilincinde, haklılığın güveniyle dimdik ayakta kaldılar. DİSK davası tarihe geçmiştir. Bu konu bugün de gelecekte de pek çok yanıyla incelecek, yarınki kuşaklara bir ibret örneği olarak sunulacaktır Savunmasının sonunda Abdullah Baştürk şöyle demişti: "Zaman DİSK ve bizleri haklı çıkaracaktır. Bu davayla sanık sandalyesine oturtulan bizlerin demokrasi ve özgürlükler mücadelesinde verdiği uğraş ve bu davadaki savunmalarımız, geleceğin gerçek demokrasisinin ve özgür sendikacılığın oluşumunda silinmeyecek kalıcı izler bırakacaktır." Bugünlerde okurlarıma iki önemli kitabı öğütlemek isterim Abdullah Baştürk'ün 'Yargı Önünde Savunma' (Çağdaş Yayınları) ve Fehmi Işıklar'ın 'DİSK Davası'nda Savunma'sı (Güreli Yayınları)... GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 3289 sayılı kanunun 30. maddesi uyannca; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne aşağıda sayılan genel ve özel şartlan haiz mülakatla sözleşmeli personel almacaktır. AL1NACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN: Uırrenı Şıyuii Görtv yeri Tahsil şartı Mütehassıs Hekim (Spor Hek.) Mutehassıs Hekim (PartTime) Ziraat Muh. (Kültur Tek. Bolumü Mez.) Ziraat Müh. (Peysaj Mimar. Bölümü Mez.) tnşaat Mühendisi Mimar Makina Mühendisi Elektrik Mühendisi Elektronik Mühendisi Spor Tesislerini lşletme Uzm. Antrenör (çeşitli branşlardan) 3 2 5 5 20 5 5 1 429 Muhtelıf ıllerde Sesam Merkez Merkez, Merkez ve Taşra Merkez ve Taşra Merkez ve Taşra Merkez ve Taşra Merkez ve Taşra Merkez ve Taşra Muhtelif iller Tıp Fakültesi Tlp Fakültesi Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Fak.ve Yük.Ok.ll.Böl " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Yüksek Ok. Lıse ve Dengi Okul Mezunu DİSK Yeniden Gündemde... BEYOĞLU ve SİNEMA ŞÖLENİ •2H Tmma ÖLÜMSÜZ Z ClMl Yon Costa Gaıras 20T..K, ÖRÜMÇEK KADININ tı» ÖPÜCÜĞt Von Hecıor Babenco 5 5 21 Imma ROSA LUXEMBÜRG ?12M >on Margarct Von Trolıa B Immu ATEŞLİ SABIR Plw S* Yon Antonıo Slurmcta Yon Luıs Pucnzo a I Ü M RESMİ TARİH 2tlmmı Cif» YEŞİL KARINCALARIN D Ü Ş CÖRDÜĞÜ \ER Yon NVerner Hcrzog Yon Costa Gavras A GENEL ŞARTLAR: a) Turk vatandaşı o'mak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Sabıka kaydı bulunmamak, d) Askerlikle ilışkisi bulunmamak, ?rs\ ş «f f w¥" ** '•''' VT/''»î ITtKTj J " ~ " e) Görevini devamlı yapmasına engel olabfleceV vflcuf Veya akıl hastalığı veya sakatliğı ile özürlü bulunmamak. " 0 Genel müdürlük kurullannca bir defada bir yıldan fazla ve iki defa 6'şar ay hak mahrumiyeti ile cezalandırılmamış olmak. (Antrenörler için) B ÖZEL ŞARTLAR: 1a) MÜTEHASSIS HEKİM: (Spor hekimi) tıp fakültesi mezunu olup, Tababet Uzmanhk Tüzüğü'ne göre tıpta uzmanhk belgesi almış olmak. b) ZtRAAT MÜHENDİSİ: (Kültür Teknik ve Peysaj Mimarisi bölümleri mezunu): Ziraat Fakultesinin ilgili bölümlerinden mezun olup bilgi ve deneyimini belgeleyenler arasından kendilerinden yararlanılabileceğine genel mudürlükçe karar verilmiş olmak. c) İNŞAAT MÜHENDİSİMİMARMAKİNA MÜHENDİSİELEKTRİK MUHENDÎSİELEKTRONİK MÜHENDİSİ: Fakülte ve yüksek okullann ilgili bölümlerinden mezun olup bilgi ve deneyimini belgeleyenler arasından kendilerinden yararlanılabileceğine genel müdürlukçe karar verilmiş olmak. d) SPOR TESİSLERİNİ İŞLETME UZMANI: Üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümlerinden mezun olup bu konuda mastır veya doktora yapmış olmak. (Yukarıda unvanları belirtilen görevler için yabancı dil tercih sebebi olacaktır.) 2 ANTRENÖR: ANTRENÖR OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR: a) Genel mudürlukten antrenör eğitim yönetmeliği uyannca verilmiş antrenör belgesi ve federasyon yönetim kurulunun olumlu görüşü bulunması, b) Üniversite, akademi ve yüksek okullar ile okullann beden eğitimi ve spor bölümünden veya yurtdışında bu okullara denk okullardan mezun olup, fiilen bir yıl antrenörlük yaptığını belgelemek, c) Spor meslek lisesi veya en az lise veya dengi okul mezunu olup iki yıl fiilen antrenörlük yaptığını belkegelem, d) En az 10 defa sporcu olarak milli formayı giymiş olmak. 3 AŞAĞIDAKt NİTELİKLERİ TAŞIYAN ANTRENÖRLERDE TAHSİL ŞARTI ARANMAZ: a) Milli takım antrenörlüğü yapanlar, b) Olimpiyat, dunya ve Avrupa şampiyonları ile Akdeniz Oyunları'nda ilk üç dereceye giren sporcu ve takımları çalıştıranlar. c) Üniversite ve Gymnasiade Oyunları'nda takımlannı birinci yapanlar. C İMTİHANLA tLGİLl HUSUSLAR: a) Antrenörlerle ilgili müracaatlar taşrada Gençlik ve Spor 11 Müdürlüklerine; merkezde; antrenör, hekim, mühendis ve spor tesislerini işletme uzmanlan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğu Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı'na yapılacaktır. b) Müracaat başlangıç tarihi 22 Temmuz 1991 olup 6 Ağustos 1991 mesai bitimine kadar devam edecektir. c) Müracaatlar ilgili yerlere bizzat yapılacaktır. d) Mulakat 1214 Ağustos 1991 günü saat 9.00'da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Ilgililer imtihana giriş belgelerini 12 Ağustos 1991 tarihinde Personel ve Eğitim Daire Başkanhğı'ndan alacaklardır. D İSTENECEK BELGELER: a) Hizmet tanımlarında öngörülen nitelikleri belirleyen belgeler, (antrenör belgesi) b) Sabıkasızlık kaydı, c) Genel müdürlük ceza kurullannca bir defada bir yıldan fazla ve iki defa altışar aylık ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olduğunu gösterir belge, d) Nüfus cuzdanı örneği, e) Ikametgâh belgesi, 0 Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, g) Sağlık kurulu raporu, (Her bölgede görev yapabileceği belirtilecek) h) 4 adet vesikalık resim, ı) Tahsil durumunu belirtir belge. Basın: 31154 25 T M M I MÜZİK KUTUSU Ptr% Beyoğlu Sinema»ı 151 32 40 120014 1516 3019 0021 15 Ne yazayım? Yaşanan olayın mostrası vltrindeyken, sorumsuz Cumhurbaşkanı Özal'ın oğlu Ahmet'le, boyalı basınla, yağdanlıklarla, Amerika'ya göbeğmden bağlı sermaye takımıyla, yupilerte, liboşlarla birlik olup kalem mi oynatayım: " inönü çekilsin, Baykal genel başkan olsun, yeni yüzlere gerek var..." Baykal'ın yüzü çeyrek yüzyıllık; İnönü, şunun şurasında sekiz yıldır işin içinde... İnönü denenmedi... Baykal denendi... Enerji Bakanı olunca Baykal, hem Türkiye hem de Türkiye'nin solu rezil oldu. Piyasada ne benzin kaldı, ne tüpgaz, ne mazotl.. Ülke kilitlendi. Çiftçi ürününü pazara taşımak için traktörünün deposuna koyacak akaryakıt bulamadı. Baykal, SHP'ye Genel Sekreter oldu, ne parti içi demokrasi, ne hukuk, ne yasa kaldı; aldı eline baltayı, Baykalcı otmayanları doğramaya başladı. Parti genel sekreteri, genel ÖSşkanla işbirliği yapacağına altını oydu. Ne yazayım? Ben yazmıyorum, akıl hastanesinin duvannda yazıyor: En büyük hazinemiz aklımızdır. LISKUR TAKSİTLE Devreler: HaftaŞonu: 27 Temmuz Hafta Içi: 29 Temmuz SabahAkşam KADIKÖY (Sasutluçevn» Cami yan) SURUCU KURSU UGUR MUMCU 349 18 24349 18 25 336 02 06336 02 79 KAYSERİ 1. SULH CEZA HÂKtMLİGt'NDEN KÜRT İSLAM AYAKLANMASI 19191925 Esas No: 1991/269 Karar No: 1991/423 Taklit ve tağşiş edilmiş sayılan sucuk imal edip satışa arz etmekten sanık Pınarbaşı ilçesi Han köyunde nufusa kayıtlı ve halen Kayseri Karpuzatan mevkii No: 52'de icrai faaliyet gösteren Özdanacı sucuk ve pastırma imalathanesi mesul müdüru Ali Şahin'in müsnet suçtan dolayı yargılanması sonunda: TCK 398, 3593506 Sa. CK 402/12, 59/2, 647 Sa. 4/1 maddeleri gereğince 425.000 TL ağır para cezası ile cezalandınlmasına, 2 ay 15 gün süre ile cürme vasıta kıldiğı meslek, sanat ve ticaretinin taüline, 7 gün süre ile işyerinin kapatılmasına karar verilmiştir. tlan olunur. Basın: 31068 isteme adresi TEKİN YAYEVEVİ CağaloSlulSTANBUL Tel: 527 69 69 T.C VAN SULH CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETtDİR : 1990/15 : 1990/404 : Turgut Boysan: Şaban ile Fahriye'den olma, 1932 D.lu Van merkez Şerefiye mahallesi nufusunda kayıtlı olup halen aynı yer kale arkası Iskele Cad. No: 1 sayılı yerde ikamet eder. Suç : Bozuk un satmak ve standartlara uymamak Suç Tarihi : 24.10.1989 Karar Tarihi: 9.10.1990 HÜKÜM: Sanığın suç tarihinde etiketsiz elastik ve homojen olmayan ekmek urettiği bilirkişi raporu ve sanığın kaçamaklı ikran ile suçu sabit olduğundan eylemine uyan TCK'nun 398. maddesi gereğince 3 ay hapis ve 5.000.TL. ağır para cezasıyla cezalandınlmasına, Hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarı göz önüne alınarak 647 SAYILI YASANIN 4. maddesi gereğince günlüğü 5000. TLUan olmak üzere ağır para cezasına çevrilerek diğer para cezası ile birlikte neticeten 455.000 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, Paranın al:m gücü göz önüne alınarak 647 sayılı yasanın 5. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, TCK'nın 402. maddesi gereğince mahkumiyetinin eşit miktarda sanığın curme vasıta kıldığı meslek ve sanatı ile ilgili icrasının tatiline takdiren 7 gun işyerinin kapatılmasına, karar suretinin C. Savcılığı'na gönderilerek TCK'nın 402/2. maddesindeki gerekli ilanlann yaptırılmasına, Yargılama gideri 102.400. TL'nin sanıktan alınmasına Yasa yolları açık olmak uzere verilen karar sanığın yokluğunda açıkça okunup anlatıldı. 9.10.1990 Basın: 30852 Esas No Karar No Sanık TEŞEKKUR Geçirdikleri trafik kazasında aramızdan ayrılan insan haklan savunucusu, sevgili Av. Elif Tuncer'imizin, tmam Turan, Celal Ölçmez, Hasan Üzüm, Yusuf Üzüm'lerin cenaze töreninde özveriyle ilgilenen Siverek Belediye Başkanı M. Lami ODABAŞI'na ve yardımcısma Seyhan Belediye Başkanı Yalçın Akyol'a, Anakent ve Yüreğir Belediye Başkanlanna ve personellerine, törene bizzat katılan İHD yöneticilerine, Çağdaş Hukukçular Derneği temsilcilerine, diğer demokratik kitle örgütlerine, duyarlılıklarını gösteren Elif imizin yakın arkadaşlarına, telefon, basın ve diğer yollarla acımızı paylaşan SHP Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü ve HEPSBP mensuplarına, Milletvekili Kamil Ateşoğlu'na, isimlerini anımsayamadığımız dostlara ve tüm halkımıza içten duygularla selamlar. Onları saygıyla, sevgiyle anıyoruz. İnsan hakları mücadelemizde yaşatacağız. TEŞEKKUR Rahatsızlığım sırasında yakın ilgilerini esırgemeyen değerlı hoca, sevgılı ağabeyim Sayın Prof.Dr. Ferruh KORKUT Prof.Dr. Mehmet Merlç, Prof.Dr. özen Cüven, Doç.Dr. Kamil Adalet, Uzm.Dr. Taner Cören, Ass.Dr. Şükrü Öztürk, Başhemşire Semra Çetln ve ÇAPA Tip Fakültesi Kalp Damar Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezı'nin tum personelıne teşekkuru borç bılırım. BİR DÜNYA CENNETİ MARMARA ADASI ÇINARLI KÖYÜ TOPRAKOĞLU DEMOS TURİSTİK TESİSLERİ Denız görür çam möblelı odalarda 2 kışı yarım pansıyon 120 000 TL + KDV 3 kışı yarım pansıyon 165 000 TL + KDV 4 kışı yarım pansıyon 210 000 TL + KDV denız kenannda cafe, bar, dısko, restorant, ^ SAÂT"' * ocakbaşı, oyun salonu unıtelenmız vardır Af£sj«î^ !*•" Rezervasyon: ^*f*Of ittanbul: 165 22 51 165 89 88 583 80 97 572 02 09 Marmara: 9.1986.5481 veya 5425ten 110 istenecek. S. Tamer KARAHAN MARMARAADASI A.ENÖN Tatil Köyü DENİZ OTEL ••• • 24 saat scak su, balkonkj banydu odaiar. 1 kışı, 1 gır(YP!45.000 55J00TL TÜRKİYE'DE MEMUR SENDİKACILIĞI Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları Konur Sokak No: 1 KızılayAnkara 34623 44347 33 22 Ev:337Ş152 M. Adam: 9.1986.5032 v» 5600 3462344347 3322337 3152 SATILIK DAİRE Bakırköy'de sahile çok yakın 2 oda, 1 salon. Tuncer Ailesi adına babası MEHMET TUNCER Tcl.: 583 09 30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog