Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

18 TEMMUZ 1991 CUMHURtYET/17 1991YILIMIZIKA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU SINAV SONUÇLARI May « • • S^a* SOYOA* a^iaE^lJL'J SE55HDIK KUZiUN 6356J O Z K A N L I 405a* ALIIPARNAK 4049*OJDENIR 4071* PEKÎE* S096S «T1K 4U973AOA 5117* 5123* 11237 51233 61*70 DENtZ KO; 531<UT K3CAEFE K3NJRCU Adi OIMfEH EROL SALtN GOKHAN FATtM IHSAN TEKIN GOKHA* ZAFER AL t NURAT 51*71 51*52 41*99 61503 51599 11535 517*1 617*3 61?Hİ 41 515 Ç«<m FAT tH SENKAK AK.3AÎ E3334AN tJZDEMR GEÇ33İAN 453*' 45349 5 53 4 J 5536i ÇI IA< KA 3A JHAL THAŞ OZGuR 1991 YILI SAĞLIK ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU SINAV SONUÇLARI TUGRUL AHHET VOLKAN tNANÇ R6CEP TUNCAY NEVZAT 56531»;A*AYEL 3o582KARA<OÇ NURAT 353V3TuH!«UKLÜ ÖZfaUÜ 36424KAHAE* FERHAT 5S425YIL0IZ HuSEYtN 56448 8ALCI NURAT 5 6 4 8 0 OZBAY ALt 56531 0 B A C I 0 4 L U AVCAN 5 6 5 6 8 KÖKSAL 56568 A B O U L L A H ALP 56569 YARICI AMRET MURAT 5 6 5 7 * Ş1HJEK BOSTAFA 5 6 6 1 9 KATA Z A F £ R 56640 KÖKSAL TASKIN 16697 CAN HAHRUT 5 6 7 9 0 AKYÜZ TANER İ6807 JAHİN «URAT İ6837 GUBUŞ 9ULENI 40036 OZEL 0Z6ÜR İ0069 6EZES CEN61Z 4012U URAN NURAT FEHtft İ3139 ALDA3 ALt EKBER AU1*6 PARLAK T0L6A 5U16U ER3E1 «ttMAT İO222 AL03LU ALPER 5022> ÇAKI» FATtH JU271 K 3 S E K 0 Y L U laRAHtN 3031* SOYUDAL 91R0L 603*1 ICASAOAu UNIT 50357 A!»T1K 1RFAN oO*86 KARSLI NEHNET UsRA» 60523 CONE'JT şüKRU 43535 ESOL »USTAFA M 43669 ZO*LU C E N 6 1 Z HAN 534S1 OfJHAN NECtT 33İÜİ60ZİJAS 1991 YILI SAĞLIK ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU SINAV SONUÇLARI 43061 4006V A<3AH 4 3059 4'J104 İ Y 1 N Ç 4U11 1 K,<»W£L'Jc 4 J İ 3 2 K»Y>İ* ? *J154 KI^NIZ] 41170 c l l K 4 3 263 l î l < « 3 2 7 J faOL 4Jİ'J'J 0ZTu<.< '•3544 4U3J2 l . j J l ^ JiL J Jİ9 7 •ı: T j ^ Hj ^ = L . *LAATTIN Cc.iAL J t ;l Û A H lüıJAT lUSRrTTIN AH^T trfd'JS AYK'JT US1AV 3LCAY SAVA> 4AHATT IH ı Jı1 5 ı . TUFAN • JSiü ERCAN 3'JL J I JURAT ' j 4 m <» n « HAtCAN i ' 71 5 J I "4 OZENÇ AHNET . 0 7 7 1 U" ) < j 43S31» K 3Y3 J^IN HASAN 43«»0;ı» * L V £ < FATtH VJV14 oULJl ISMAIL 4 3 V * 4 ÇlF T v t SELÇUK 4U*S5 StliIN »•USTAFA • 110 3 A î L A * M0SEY1N 41 .'2'S P î H L t V A N L I "USTAFA 41331 AT3İ KORAT 41 3* 1 * O T E H NEVZAT 41557 T6K «UftAT 41*1d POLAI RARA2AH *İİ57 OZYUBT 11569 36 HEHHETALI *1 523 K M L I AVTEKtN K. HAi.A'İ 5521ü EKKE^ 3ULEN1 65214 TUMCAY NEVZAT 31 72 55235 K*PL»N FERHAT TUNCAY ILMA^I ,1 71'i»^Tt'<E* 55251 (INKARA GURKA1 U«UR ,1 113CAL AURAT 55271 ALKA1 LEVENT 518438AYKAL 60KAY 55273 A K 0 E M * YUSUF 3511* HURAT 3ZĞUR 518S0 YURTSEVEN KAHIL 55299 «KaUL'JT A5KAN 901 551*2 FAT1H HALIT 5 1 9 0 2 ŞAH1N NEHMET 55303 OZCAN "••USTAFA ALTA» 551*9 AHMET A30IL VOLKAX 51957 CANDEAIR 5552? ERDOeAN ENIN 0Z».«< 55162 UNIT ÇA4DAJ 55094 UNAL 55332 UNSAL OURAN ; 55161 YIL3IZ IAHER TAMStN 35099K3YLU 55165 A3LAJI I S H A t L HAKAM YUSUF ALKI 3 6 5 1 4 ? M 1 U T C U 0 4 H J OSNAN 5537Q TIL^AZ 55127 Z E N 3 1 * SEROAR NEHNET ENtN 5 5 1 7 2 YÇ JEN . 3»E<J 5539S »1ASQT İ5130ULUTURK t.HAKKI YAKUP IS1ET » 5 1 1 i 1114 GUNGOH 55*ü2 03 ÎA1KILI BARI } HA3A1 35145 ENE6ER KAOIR FAZLI 45302 ALKAN 5 5 1 3 5 AHIJZ ALJ 55200OZOtZLEKLTUSUF YILHAZ EROIMÇ 45313 OZSOKJE 5 5 1 SS YIL<*AZ KENAN 35211 t L E R l SERKAN SEZEf» 4 5 Ü1 ? A Y 0 Q 3 A W 5 5 2 0 7 GuNES FARUK 3321İURE0! SEROAR ALt tHSAN 35?14 A ^ I K A ^ SERKAN 3 5 2 1 8 AT ALAY AONAN 3 3 2 8 7 KANK REHZ1 3528S AK3ULUT YALÇIN 33512 E L H 0 L YUSUF 4 1 5 2 * YA10IHCI BÜLENT ) > i M M L J « N T 0 . ; L J «'JTLU ^>J226 ÇANKAYA HUSTAFA K. 33537 KA3AKCI EKHE» 4 1 >>t 13HAN '• = 13 Ç" T M K A Y A ALI •> 1 3 2 4 0 ONCUL FAZLI 416S1 KAN9EM1R SUA* ALTAN • S''j } T ; L 7 lt CE1 bJ26J AYSUL UîUR 33371KOÇBAY OSMAM N. 41 5V2 NEHMET T i ı7 54 »KÎIJNLJ ZAf EH 3 3 25* UL'JJOY SIZA 4 1 6 9 7 ILK8AHAR RAHAIAN 354Ü1 IAŞKAL3IKANHUSTAFA '• '4 > Y^LIIIA'İ OZuüR '5 3U36U 4AYKAL YUMJ 3 41 709 ÇETl^KAYJ» FAHR1 •J7ii5*^1 LcVcNI 53*053ZATA NUHAHKET ALI •>Q3İİ TOSü^ı MAHO t 4 1 7 5 * SARA( 35416 = I J Y U < Y A Z I TUNCAY İ 3 1 9 5 uLKE» ZAFER • i J 3 Î uı.'JT »r< OSMAN '< k C h P 41 797 OZCAN SEÇKtN JJ444 ;•? 30Y SuLEYNAN St ZAI 41321 KARANAN AHMET ÜHtT 35*31 XUZÜCU NURAT «EH6T 4 1 8 4 8 TORANAN TALJP * 5 71 HURAT J J4V2 HRTA^A 4 1 8 7 0 ÎETtKEH 3 > o 2 V ICAT3I 8ATTAL 6AZ1 VEDAT •EH^tT ""JHAT ı M l KîKILLI 4 1 9 1 1 KELE} 3 5 3 3 ? OOİAK ÇE» AHHET ÖZSÜR AHHtT >)3.Iİ 0 : TJ?^ 4 1 9 8 8 StOAL 3 3 5 6 3 jfcNS 81L6EMAN 4 ' ! J 1 "; » j J L • > • iA N : < SEROAR FAT1 H 4 1 9 9 5 6ÜVEN M.IH tBSANtH AYOIN ALI NOHAN VJ5IJİ j ) Ç ^ N 4 2 0 6 2 YILBAZ AtMET U*UR n u S T A F A U G U K J l i i i J ; '•I t«3L YILHAZ İURHAN 42123 130E KRI İC HALIL t. TALIP 'J SONER ) J ! 3 7 ij i > J «URAT '2212 K^ÎLI 35 511 HAOIR HASAN T0L6A • '' I > HCl «EHHET 4 2 * 5 ? YSŞtLBAj VEYSîL «EHBET Ö. ORHAM 4 5 3 3 1 UÎTJ SEZt* AH»f T S A L 1 H 6OKHAN ?t TNAL 45J57 tBRAHtn ISKAHI^ 1 CiYH » •USTAFA HAYOAR ALt j J 7 i ) K 'J i J < A î I L I B R A H I B 3 3V63 '.3191 C t H 5 1 Z ;i svi j ' j ^ j j ' j ;*iLAR CIHAHâlR . l/i?riL)MM AHOULLAH 4 3»U4 D J İ A N »»AZI1 • •)5'y5 S U A t ü î ' J I S S A I L OcUZHAN •> ) / 7 ' A T r > > i A T U L T " Hl 5 K. J I E 5 IOLCA • J'!21 AYİJ03AN > • > İ 2 * Î J < Î "• A'JOURflAHNAN ) ) 7 T 3 > < 1 ) ; A i YILOIRIft HuScYtN 0 i 3 £ H 1 ( TOLSA 3İJİ3 U L b E T t C A N HAKAN ,oi*7 j\.Hli 1S«A1L UA1T ıJi34MTLILn <UK»AI 0 Z K AN NAH.İUT • J3 J2 3 ^ jGu'f » StfKAN TOLSA AHHET S'JAT ttSEN *3 Z<UST 16 353 hAYKI» i a / i i DAj «lEH^ET NIHAf ) ) i 'J " 1 '. T J < ,< • TURHAN 4531 J J J V i S Ç NU^F.TTtN 4i?75Sl«^l fUAT VOLKAN '•jOURıiAHHAN «•>51 3 <İN A13'JLLAH IZZfcT >1 JU' »7 1 JT SABI 4 i i } V FUAT ISNAtL AH^ET 43 S j 2 RAHAZAB *6938SU3AJ1 MUSTAFA A. YAKUP '. J S " 4 î : T I * > YAVUZ 40531 3 : . 1 H I A ) 5Ü002ZİYA nuCAHIT IhKtR " ^ (11 , FA.^UK 1SKEN0ER 3 0 0 2 0 BNURLUOĞLU KEHAL OZbuR AHNET AKIN H AYTEKtN 41 21 4 5Ü036HISA âuRKAN IHfcR OZCAN CUHHU'* 41219 3 3 3 A N C I 5 0 0 6 8 8ELSEÇ HARUN >1J44 İENOL 4 S 4 ^ i :YLAN TANER 41542 İ 0 0 9 3 SOYKENAR HEHflET EROHn .•; . V J 3HER 42OS4 fl'JSTAFA 50110KOÇAK LEVrNT " 3 4j 1 » tZ KAHIL 42240 ALI KtMAL 13171 6ULTEK1N ÜAZ1 ALPER OEOE AL'.t HuSEYtN 45374 5ENJL VJ217 ŞEKEHCIOOL'J NECAT 1 )1 )1'*S0YUc) YUSUf 454S2 YİL IAZ ÇROEn 5U225 ÜHLU ALI i i 5*1«Y KADIR 3İİ7İAYA 35259CIVH OI^ >4293ULUT4Ş J 5 V 1 K^^^^ULUT 5 fvUBf JÜ764 ERCAN ALİ A Y O I N 43SÜ5 K u Ç u K S E Y N E N C f M 4fJ<69 SAÇAN iSNAtt 53İ32 U L U D O s A N QZAN 33591 K A L K A N L I 0 4 L U S E » » * . 50965 E9CAN H l t A 410^1 CAN TANER 41204 6ÜN60» SUNTANtN 61 206 OZKAN 51 319 d:TE 51 551 SEN 61449 TOPÇU 51 İ84 ASLAN 41971 AKDENtZ OOĞAK 35022 EFE 55024 O Z O E M R 45040 UHAL 6505? YAZI 45053 ÖZKAk 35055 EVCt 55060 ĞEN; 65082 6ÜDAY 65091 KUS 65104 ARTU9 65115 KU^MAZ 65139 AKLAN 13163 OZBAŞ 65167 ÖZÜREN 43182 Ç 6518V GuNOuZTEPE 55190 UNLU3AY 55221 HI ZLI 4522/ AYNI 65229 KOÇAK 65240 E M R A L 65274 3ATU» 65301 OZOEPttR 45309 TOPUZ 65323 TAÎ8AT 65339 GuNEŞ 65341 OZREN 65348 6ÖKSUĞUR 65349 OZTuRK 65356 OVA 65366 E30ĞLU 65367 KANIK 55404 OAHaURACI 65420 BAYIAKTAR 65423 AÇtKALIN 65437 1EK 65497 TÜRKREN ILKâT NUB1 AMRET YAVSZ 8ATİAR S0KMAN ALTftü IBRAMİH HâKAM ERMH SELÇUK A»ER HASAM ALt COJKUN HASAN OZKAN YUSUF FARUK TANER ALPER «UHAHHED ENGtN ALI TAYFUN TANER ERKAN HUSREV ÇAsRI B1R0L ELVAN YILOIRIN HtKftET tLKER ERKAN ATHAN FA11H HALIL AHHET AZ1Z VOLKAN V. AYTEKİN FE»Zt AYTEKİN SAMSUN VETERİNER TEKNİSYENLERİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ SINAV SONUÇLARI '«3751 q*HAi< 43 5U3Ç»VÎA.^ 43244 A<AICMCI 4 4 3 1 3 KAİJAA5LAN 4 4 5 6 5 DuNDA'î 5J547 T3PÇU 3P762 OLCAY 35351 &3KALP 33S9>) KAPLAN SAOIK VELI ALI «EHHET FAHRt MAHtR AYDIN EROL FAT1H lBRAHtR 5J559 S E K T A Ş 0 4 L U ERHAN «URAT 45'J'J4 J5U35 45314 T3U20 63021 35U23 GOSuuN 0UR6UT AKKAYA TAN3AL ISRAtL ZAFER OENtZ ERStN Galeri • Atölye IA 146 97 38 • 132 64 26 OSMANU KUMAŞ VE İŞLEMEIİRİ SERGİSİ KATALOfiU GELMIŞTİR £. C i ETEİ S A N  T G  L E R İ S İ ^ ^ ' KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSÎTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN DUYURU Üniversitemiz çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyannca öğretim elemanı ahnacaktır. Adayların üniversite ve>a 4 yıllık yuksekokulların ilgili bölümünden mezun olmaları ve 657 sayılı Sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşımaiarı gerekmektedir. Yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adaylar dilekçelerinde başvurdukları anabilira dalını ve sınava girecekleri yabancı dili belirterek (Yabancı dil başan belgesi olanlar ekleyeceklerdir.) ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma ve doktora belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarını (4) takım halinde vereceklerdir. Öğretim Görevlisi kadrolanna başvuracak adaylaı, ba^vurdukları anabilim dalını ve sınava girecekleri yabancı dilini belirtir dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan ve diplomalarının onaylı örnekleri ile yayınlarını vereceklerdir. Uzman kadrosuna başvuracak adaylar dilekçelerinde başvurdukları anabilim dalını ve sınava girecekleri yabancı dilini belirterek ekinde (2) adet fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, diploma ve transkriptlerinin onayk •örneklerini vereceklerdir. öğretim Görevlisi ve uzman kadrolarına başvuracak adayların başvurdukları kadronun iki alt derecesini kazanılmış hak olarak almış olmaları gerekmektedir. Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün sure ile KTÜ Personel Dairesi Başkanhğı'na sahsen yapılacak; posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav yeri ve tarihleri ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip ayrıca adaylara bildirilecektir. Jlgililere duyurulur. BtRİMİ Yrd.Doc. Der.Adt. OgrGör. Der.Adt. Uzman Der.Adt. AÇIKLAMA SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DUYURU Bakanlığımıza bağlı Sağlık Meslek Liselerinde görevlendirilmek üzere üÜniversitelere bağlı Hemşirelik Yüksek Okulu mezunu olup halen Devlet Memuru Statusü'nde çalışanlar arasında naklen tayin yolu ve açıktan atama ile meslek dersleri oğretmeni ahnacaktır. 1. MÜRACAAT EDECEKLERDE ARANACAK ŞARTLAR: a) Üniversitelere bağlı asgari 4 yıllık Hemşirelik Yüksek Okulu mezunu' olmak, b) Devlet Memuru Statusü'nde çalışanlar için adaylığı aJdırılmış bulunmak. c) Sağlık durumu bakımından sakat sayılmamak, aynı zamanda kekemelik, ileri derecede görme ve işitme kaybı gibi sağlık yönunden öğretmen olmayı engel özürü bulunmamak. 2. BAŞVURULAR: . ı . ::;:.,., Bakanlığımıza bağlı Sağlık Meslek Liselerine naklen tavm almak ' r iste> enler listedeki okullardan birini belirten dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Açıktan atanacaklar ise form dilekçe ile aşağıdaki belirtilen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir. Listede bulunmayan yerlere yapılan muracaatlar dikkate alınmayacaktır. a) Mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli sureti, b) Tam Teşekkullü Devlet Hastanesinden alınacak, "Her Bölge ile Iklim Şartlarında" çalışabileceğini belgeleyen "Öğretmen Olur" kayıtlı Sağlık Kurulu Raporu, c) Devlet Memuru statüsünde çalışanların kurumlarından çalıştıklannı ve adaylıklarının kaldırılmış olduğuna dair yazılı belge. (Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda görev yapanlar hariç.) d) 2 adet fotoğraf. 3 MÜRACAATA tLİŞKİN BİLGİLER: Muracaatlar en geç 24 Temmuz 1991 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Personel Genel Müdürlüğü'ne bizzat veya posta ile yapılacaktır. Naklen aunacaklar için muracaatlar ilanda belirtilen okullara, ihtiyaçtan fazla olması halinde o okul için yarışma imtihanına, açıktan atanmaya müracaat edenler 27 Temmuz 1991 Cumartesi günü Personel Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek yerde yazılı imtihana tabi tutulacak ve bilahare mülakât tarihi ilan edilecektir. tlanımızdaki alınacak sayı kadar müracaat olmadığı takdirde aynı tarihte sadece mulakât imtihanı yapüacaktır. Açıktan atanacak müracaatçılar imtihan gününden bir gün önce Personel Genel Müdürlüğü'nden imtihana giriş kartlarını alacaklardır. 4 ATAMA İŞLEMLERİ: Müracaat edenlerin atamaları ilanda belirtilen yerlere istekleri doğrultusunda Personel Genel Müdürlüğü'nce yapılacaktır. Atamalan yapılanlar Bakanhk Tayin Nakil Yönetmeliği'nde belirtilen Bölge sistemine göre, hizmet sürelerini doldurmadan tayin talebinde bulunamayacaktır. Müracaat edenlerin atanacakları yerler hakkındaki bilgiler 11 Sağhk Müdürlüklerinden temin edilebilir. Basın: 30707 Scb Sergi 27 Mayıs8 Ağustos 1991 A y lo ( I 19Haılran2STwmnuı 1991 Taio» Enlı 4HOA EKflNOZUMtl KOUfkSlYONU S»»«! MLEIIISI TEL 524 35 » GUZEL SANATLAR . içın herk'es'ku'rs veriyor. Kaç kışi kazanıyor^ Şu kadar deseler acaba doğru m u ' galeri atölye 146 97 38 132 64 26 Gelin sizi gerçek hocalarla eğitim garantisi ile hazırlayalım, kazanın. TC M E B RÖNESANS Caddebostan 368 00 88 FATİH EĞT. FAK. SOSYAL BİL.ECtT.BÖL. Tarih Eğitimi ABD. RESİMIŞ EĞT.BÖL. MÜZİK EĞİT.BÖL TRABZON EĞT.Y.O. Â& AOANA ÇİMENTO SANAYİİ TAŞ. ' ÇUKUROVA'DAN GÖRÜNTÜLER II. RESİM YARIŞMASIŞARTNAMESİ Sanaîokırımıza sanııt ürünlerini ortcıya kryma fırsatı AOANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 1992 yılı ıçın baslıracagı lakvimde kullanılmak uzere Turkıye genelmde butun sanatçılara açık ÇUKUROVA'DAN GÖRÜNTÜLER II. RESİM YARIŞMASI duzenlemiştır. geççr y{ r, GoriıniL'er / Res<m Yansmasının öevamt nıtehgtndedır i 5 5 1 1 4 1 5 4 1 1 (Öğr.Gör. için en az 3 yıllık yüksekokul mezunu olmak) (En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak) (Eğitim Bilimleri Eğitimi mezunu ve ilkokullarda en az 10 yıllık hizmeti bulunmak). (Her iki kadro için de 4 yıllık hemşirelik yüksekokulu mezunu olmak). (Her üç kadro için de Veteriner Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yük. Okulu Sağlık Teknolojisi Yük. Okulu, FenEdb. Fak. Biyoloji veya Biyokimya Kimya Bölumü mezunları, Mikrobiyoloji ve>ıa Biyokim>:a veya Histopatoloji, Sitoloji laboratuvarlannda deneyimli olanlar tercih edilir.) SAĞLIK HlZMETLERl MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HlZMETLERl MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HlZMETLERl MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HlZMETLERl MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HlZMETLERl MESLEK YÜKSEKOKULU 2 3 1 1 Tum sanalcılanmıza sanal urunlerını ortaya koyma Itrsatı vererek guzel sanaüara ılgıyı arttırmak. Çukurava bolgesınm mevcut guzellıklerını kulturel ve tarıhı değerlerını ve ya^amından goruntuterı sanat urunlenne yansılmak ve yasaımaklır tukurova öan Gorıjriuier ^j* YARISMA ESASLARI: ' Ur tmı Turtıyt Oefi vt Turtifi dıtındır T C u^rutlu İS yitmittn yukin t u * i m i t c ı l i r i IC'klır Yl>nı: ttOCt Kurul uyılırı ılc 1 ÛVK* »Uınîıri f i n t f l l f i kliıl»m*zl*f 2 VırıtmıvJ unsicılır ugtın Duln mi<n(jı ıs!edıkrcn •ftrnit.it eserlt u!ıiıOtlıri»r 3 ' ı r t j m ı y ı joofljntm jruntefln Ûlhı DfictMul ıtnımtt tUi \»krm i u Mırık TiymlnıiMffliı »liHlı g c r M M k M t r 4 t ı r i f A i n k j t i l ı o t uruniır Ufltn Micik İDtt Onci kltılmrt v i y ı ytatlmı* M*r4ırdtfi kıpft <ıtllm>t 6 Suımıırın t ı u k t f i v l v ı 35 m 1 50 mttreırtn Ouyuk olmjmılıtlır n«if OıcınHdl » t f ı n e«ıl<Mfi6tr 7 Urıinu" v k ı fuzonc >l<$ttn!tcek fhHelrt S»n»tcinıe ıd< My»dı ttoğum f t r ı vt yıit ev ve >ı «Irıjt »eit)w numarıt< urunufi D«yu1u dffnctrt gırnırtnji tıküırfls s*if ıpn dDfnnırim tıytiı kmitfu vt iıkmiını behden Kiklımılır btlhMMİHtır Ayrıci jtlunet ıflı vc svyıdı yaz>lı Z K I ıpndf matçiflnı k o ı ozçscRHfi'» tnt'r'peii lartkır & Tjnjmjdj oflui « ^ Tnantyim ılın »t Sıpcı Knryl arılından İD 19 Ekı» (981 UnW«rt rtnıyKiklır 5 Hir unffcı pı n * 3 urunla y i n u n i i ı l kıttlMılır Sen kucuk uzun k m H a r ı Resımttr terg»lwiiteyı t«l»m n*eeetıt«fi)if 1 rıntsıadı urjtttnmtre öti|tr Bufuun ırunter ı lonrı t m ı t c ı l ı r i urunitnnt ) i r i Ititim ttmtitn ıçın ı > r i a 12 Svgıp gırtmyn «nıntırın 11 Z2 Kıttn igsi lırıhtsn ırııındı tnlını ıdıtıtıhltn mrltrılcn ılınmuı gırıkınrttflifir Surıu ıCIKM ınnmM.gı tlklırlll I D M t ÇtMEIITO SANATII TJI.Ş. dtgttilKck Mr1)ifl«t brr huar vt nımd») tsnı«(u natornu 1 Mınsak «Mf«ııMr nkı ıMılutfc • n U a h v u n I M U ÇİMEHT9 » R t r l l TA.9.'nl ttnMh MMiazlır 14 OM n « M | « Uf mıaıKr t a > < > CttUaTO SUATII T.A.$.nın 1992 flı ofcvmndı iv tlıcıktır Tıkvnvı Im^ıufc ruıalvın MÇIM IMkkı SlrkBt • ımır Ayrıca «tııl n mmuim am n nrgHtmnf « 0 « M a w ı rtsrttrfcn Mufw hf kMlMo tutiınlacıktjr 15 MUUEIfc Sıocı Kanıl u t SfcılM vum 20000000. TL 2 SKIInvımt 10000000 TL 3 SKilnurım 5000000 TL •bnSKOna lltlk J»o*n 9 •nnMl MfKrmlonOSOTL O U nnlıccknı ttnca Mal n mRinn kuınn uncrları OL Baurı Plıkeı vtnlccBkiır 16 P n Mu(u llMayın «ynlır »rgi tsrasmfı ultp tBnutmuı «İKaktır Satnı «AKI umnlif svgıimıiMltTi nnuııriiAdıktMi unrı ıfıcıları ınlHn cdıltCfklır Satılan uruıılenıı p*U! HUIÇITI 17 Tvıtmıyı urun veren un*[ı yırıjıııı Hllllriflı vc Sepeı Kurul kjrırlırmı DnceAen kaöul etvııt tlıriır 18 SECİCUUBUL J '.:?•« v i u j / ı Ahmct AKATA [RessMtl «s.m rSCESOT Prof Devnm ERBll Prot Ergtn İNAN IflCSMHl) Ooc HanUn Tynç B1LER jSanıi Knrımlırı Ûçr U Prof Dr Isnuıl TUU1I ISinaı Yızan EMtıkcıj DoçOr KayaazSEZGM {SJRK Ya2arı| MehlMt EÜSUVEK ISvut Vıı»rı) Mustala SUUI« sergıienm«y( B^e suiuna" jrunl(r ı r u m d ı ADANA DEVLET 6 0 Z E I S A H A T U R CALEMS1 HACI OMER S A I A N C t KİİLTUR SlTCSlnctetergıltnccekür 10 Ekim 1991 •anhımJe t » 1 'SOOdt ÖOÜL dlşttınn scrgı ıcılıtı y»ılıc*kt>r 9 00uf « mtnsiron ılan urunler utm IIIRIHI; gıfii i(lwı rtrıimz qw « i ı n c ) beflet BOtnmK « j e r ı Bu uruntp AOANA AOANA ÇİMENTO ÇİMENTO SANATİI T.A $ . ksieks^onun]g<rgf Odul ve mjnürnfi ıl*n ururherm bulur ^ıkljr 10 'finsrnjya »UılKai îinıtcıljr SANATlt T.A.5 ne Oe«rtd>t>ns HV>l:r ^rjnlerın • " X » e iı*a*r Keciıs. ««öu !ST*KBıfL Kİreıındrtı MÜDİMLU6ÜNE * ZOEyitıl 1 » ! C u * i a u " u « a t C»()dııt BuJijıHjfi Kıi 3 SıHBirjn ÇİTOSAN ISTANBUL ALIM VE SATIM B 23 E»lut 1991 Pızınet^ gunu saai 17OC*« kKİJ' Etk s * i ' OfvleifalL SOJMIUU KJIJJÇ Ne 6 Beît(|M MKARA ıdrtımıteki OTAK tHŞAAT * $ GENEL M U 0 M L U 6 ( M E C I Ekım 1991 Salı gunu s»t l 3 0 ı ««)»' TZKRB *Û»N* T.A $. GENEL MUOUflLÜfiÜNE r 1 Gümrüğümüzce tescilli 24.6.1990 günlü 665 sayılı manifestonun HK 6500 konşimentosunda kayitlı eşya için MTZ Hediyelik Eşya Aksesuar Paz. Ith. ve San. Ltd. Şti. tarafından verilen 19.11.1990 günlü ek süretalep dilekçesi İstanbul Gümrükleri Başmudürlüğü'nce Gumrük Kanunu'nun 2817 sayılı kanunla değişik 175. maddesi gereğince süre verilmesine imkân bulunamamıştır. Ilanen tebliğ olunur. HAYDARPAŞA GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRÜ Basın: 31116 T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN BOZCAADA ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DOSYA NO: 1991/1 E. 1991/15 K. Davacı Bozcaada Belediye Başkanlığı tarafından davah TC vatandaşı Atinalı Kostanti Ludari kın Elpida aleyhine mahkememizde açılan acele el koyma ve 2942 sayılı yasanın 16. maddesine göre tescil davasımn yapılan açık duruşması sonunda; Dava, mahkememizce 20.6.1991 tarihinde davalı hissesi olan 1/4 orarundaki hissenin ilçemiz Terazi mevkii 1.3.1945 tarih ve 4 sıra Nolu Tapu kaydı maüki olan Elpida'nın hissesinin Bozcaada BeledJyesi adına tapuya tesciline karar verildiği, Davalııun adresi tespit edilemediğinden ilanen karann tebliğine karar verilmiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve izleyen maddelerine göre ilan tarihinden itibaren davalı Kostanti Ludari kızı Elpida'nın 15 gün içerisinde temyiz etmediği takdirde mahkememizce verilen 20.6.1991 tarihli karann tebliğ edilmiş sayılacağı ve temyiz etmemiş sayılacağı hususu tebliğ olunur. 2.7.1991 Basın: 31087 T.C HINIS KADASTRO MAHKEMESİ 1978/230 Davacı Hınıs Mal Müdürlüğü'nün davalılar Hınıs Parmaksız köytinden davalılar ölü Ismail mirasçıları, ölü Hanım mirasçıları, ölü Mahmut Büker mirasçılan, ölü Sait mirasçıları, ölü Haysiye mirasçılan, ölü Senem mirasçılan, Necmettin Özdil ve müşterekJeri aleyhine dava konusu parmaksız köyü 264, 521, 522, 523, 541, 542, 543, 544, 546 nolu parseller hakkındaki komisyon kararınm iptaline ilişkin dava dilekçesi aşağıda isimleri yazüı davalılann varislerine dava dilekçesi ve dahili dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden, açık adresleri de tespit edilemediğinden, aşağıda isimleri yazıh şahıslann duruşmanın atılı bulunduğu 9.8.1991 tarihinde mahkememizde haar bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsü ettirmeleri, aksi halde yargılamanın gıyaplarında yürütülüp karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7.6.1991 tlanen tebligat yapılması istenen şahıslar; 1. Hanım özdil Hınıs Parmaksız köyünden. 2. Faik Büyükyıldınm Parmaksız köyünden. 3. Şerif Atmaca Parmaksız köyünden. 4. Nurettin Atmaca Parmaksız köyünden. 5. İsmail Atmaca Parmaksız köyünden. 6. Nazif Büyükyüdırım Parmaksız köyünden. 7. Hafız Büyükyıldınm Parmaksız köyünden. 8. M. Sıddık Büyükyıldınm Parmaksız köyünden. 9. Bedriye Özdil Parmaksız köyünden. 10. Kıyasettin Atmaca Parmaksız köyünden. 11. Sait Büyükyıldınm Parmaksız köyünden. 12. Mustafa özdil Parmaksız köyünden. 13. Memet Özdil Parmaksız köyünden. 14. Güleser Özdil Parmaksız köyünden. 15. Ahmet Özdil Parmaksız köyünden. 16. Atik Büyükyıldırım Parmaksız köyünden. 17. Abdulgafur özdil Parmaksız köyünden. CeyPıap Tnlu Uren j D r u ı ^ e * . AOANA ÇİMENTO SAMAYİI gssttrefek mttbıu k K t ı i ^ i .4/M.V.4 ÇÎMESTO SASAYİİ T.A.Ş. yarışmaya ılgı gösu n>n sanatçı ('<• sanatsrvvrlırv başarılar dılrr. tısrkkürlvrını sunar. SAĞUK v e GÜZELLJK REHBERİ PROKTOLOGIE HEMOROİD^İSTÜL ÇANAJANS TB. : 151 0044 FAX 1514155 VARİSLERİN INFAROT, IĞNE İLE TEDAVİSİ Op. Df. Hayati F. KOCAL Bankalarta anlaşma va/dır RumeiCd.OganAp. BENT OTEL Tel: DtŞHEKİMl vm LOZAN KAYNAK doğa tutkunuz Dr. Med. Dent için, bir Çağlıyan SEVGİN KAYNAK kıymında (Univ.BONN) Muayan* taat. 1016 Okaumt dopingi CUMHURBAŞKANI GAZİM.KE1VIAL PAŞA'MN SONBAHAR GEZtLERİ Nuri Onat (yayına hazıriayan) 8.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 3941 CağaloğluIstanbul Ödemdi gönderilmcz. İLAN YEŞİLYURT (TOKAT) SULH CEZA MAHKEMESİ'NDEN Dosya No : 1990/9 Sanık : Musa Ertürk Ali Oğlu, Fatma'dan doğma, 1949 doğumlu, Tokat ili Yeşüyurt ilçesi Yeşil>iırt mahallesi nüfusuna kayıllı, aynı yerde oturur. Suç : Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet Suç Tarihi : 6.2.1990 Karar Tarihi: 9.5.1991 Yukarıda açık kimliği ve müsnet suçu yazılı sanığm Tokat ili Yeşilyurt ilçesindeki işyerinde imal ettiği ekmeklerden alınan numunenin üzerinde yapılan analiz sonucu, etiketsiz ve tuz miktarının yüksek sayılacak durumda olduğu ve böylece Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet ettiği anlaşıldıgından; TCK'nun 398, 80, 647 S.KÎnun 4, TCK. 72, 402/1 maddeleri gereğince neticeten 571.666 lira ağır para cezası ve 3 ay 15 gün cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatının ve ticaretinin taıiline karar verilmiştir. Samk hakkında verihp kesinleşen karar TCK'nun 402/2. maddesi gereğince ilan olunur. 28.6.1991 Basın: 30834 TORBALI ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1991/104 Esas Davacı Hasan Şevki Dibik vekili Av. Gülderen Şentürk tarafından davalılar Mehmet Aydın vs aleyhine açılan tazminat davasının yapılmakta olan açık muhakemesinde: Davalı Adnan Güran'a Torbalı ilçesi Karakuyu köyü adresine çıkarılan tebligatın bila ikmal iade edildiği, yapılan zabıta araştırmasında davalının adresinin bulunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 4.10.1991 günü saat 11.00'de yapılacak duruşmaya gelmesi, duruşmaya gelmediği takdirde haklı bir mazeret göndermesi, veya kendini bir vekille temsil ettirmesi ve duruşma gunüne kadar tüm delillerini bildirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilip karar verileceği hususu tebligat yerine kaim olmak uzere ilan olunur. Basın: 30821 SAĞLIK VE GÜZELLİK İLANLARINIZ İÇİN ÇANAJANS 151 00 44 151 41 55 No.162 Nlşantaşı Tel: 141 35 89 132 0120 Altınoluk KLODFARERCAD.40/6 (9671) 61070 6156 Ist: 142 30 03 ÇemberlrtaşİST. Yeni telefon numaramız 5IS 22 7S İNGİLİZCE'yl 8 AYOA konuşun. Sizi Amerikalı dostlarımızla tanıştıralım. 349 59 38
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog