Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 17 TEMMUZ 1991 HİKMETÇETİNKAYA Sığınmacılara ilaç dagıtımı • BATMAN (Cumburiyet) Sığınmacıiar için Kmlhaç^ın gönderdiği 2 milyar lira tutarındaki ilaç, Batman ve ilçelerindeki sağlık kuruluşlanna dağıtıldı. Sığınmacıların Kuzey Irak'a dönmelerinin ardından sağlık kuruluşlanna dağıtılması kararlaştırılan iki kamyon ilaç Batman kent merkeziyle Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçelerindeki sağlık kuruluşlanna gönderildi. Batman Sağlık Müdüru Alaattin Severaydın, Kızılhaç'ın hibe ettiği Uacın malı tutarının 2 milyar lira dolayında olduğunu soyledi. Severaydın, "Sağlık kuruluşlarımızda ozellikle vitamin, antibiyotik ve cerrahi malzeme eksikliği büyuktu. Bu açıdan hastanelerimizde bir rahatlama oldu. Altı ay kadar ilaç sıkıntısı çekmeyeceğiz" dedı. Mahkuma tahliye ışıgı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesi raportoru, Terörie Mucadele Yasası'run bazı suçlar için oran sımrlaması getiren geçici 4. maddesınin iptalini istedi. Anayasa Mahkemesi, konuyu 25 temmuzda goruşecek. Söz konusu maddemn ıptal edilmesi halinde bınlerce mahkum ozgurluğune kavuşacak. Teroıle Mucadele Yasası'run iptali için bazı askerı mahkemeler ile SHP, başvuruda bulunmuştu. SHP'nin başvurusu, Terorle Mucadele Yasası'nın tumunu kapsadığından, bu başvurunun daha sonra ele alınması kararlaştırıldı. Anayasa Mahkemesi raportoru Alpaslan Nazlıoğlu, Istanbul, Ankara ve Erzincan sıkıvonetım aakeri mahkemelerinin şartlı tahliyede TCK'nın 125 ve 146'ıncı maddeleriyle, ırza geçme ve uyuşturucu suçlanyla, kamu gorevlilerını olduren ya da oldurmeye teşebbus edenlerin cezalarını dığer suçlarda olduğu gibi 1/5 oranında değıl, 1/3 oranında çekmelen halinde şartlı tahhyeden yararlandırılacaklarını ongoren yasa maddeleriyle ilgılı başvurulannı ınceledi. Nazlıoğlu, incelemesını tamamlayarak raporunu Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na sundu. Nazhoğlu, bazı suçlar için oran sımrlaması getirilmesini anayasanın 'eşitlik ilkesi' ile ilgili 2 ve 10. maddelerine aykırı bularak iptal ısteminde bulundu. Nazlıoğlu'nun daha kapsamlı iptal ıstemi içeren SHP'nin başvurusunu ıse ıncelemeyi surdurduğu bildirildi. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, rapor örneklerini mahkeme uyelerine dağıtırken esas incelemenın 25 temmuz perşembe gunu yapılmasını karariaştırdı. Bu sure ıçinde, mahkeme uyeleri, raportor Nazhoğlu'nun hazırladığı raporu inceleyecek. Mahkemenin ilk oturumda olmasa bile onu izleyen gunlerde iptal istemine ilişkin karannı açıklaması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin 25 temmuzdaki oturumunda geçici 4. maddenin 1. fıkrası (a) ve (b) bentlerinı iptal etmesı halinde, ilgili yargı mercılerının tahliyelere başlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Şakir Şeker de iptal çıkması halinde en kısa surede buna uygun duzenlemeye gidileceğini soyledi. Askeri mahkemeler, yaptıkları iptal başvurusuyla birlikte tahliye istemlerıni "bekleme>e" almışlardı. Iptal karan çıkması halinde halen cezaevinde PKK ve diğer sol orgut davalanndan mahkum olanların çoğunluğunu oluşturduğu 4 bini aşkın hukumlu tahliye edilecek. Terorle Mucadele Yasası'nın geçici 4. maddesi, geçici 1. madde ıle bağlantılı bulunuyor. Soz konusu geçici 4. madde aynen şoyle: "8.4.1991 tarihine kadar: a) Bu kanunda teror suçlarından sayılan eylemler sonucu memur ve kamu gorevlilerini gorevlerini ifa ederken veya sıfatları kalmış olsa bile bu gorevlerini yapmalarından dolayı oldurenler veya öldürmeye teşebbus edenler ıle bu suçlara iştirak edenler, b) TCK'nın 125, 146 (son fıkra hariç), 473, 404/1, 405, 406, 407, 414, 416 ilk ve 418. maddelerine gore suçları ışleyenler, c) TCK'nın ikınci kıtabının devlet idaresi aleyhinde işlenen curumler başlıklı uçuncu babında yer alan hukumlere aykırı hareket edenler ile Bankalar Kanunu'na aykırı hareketle bankalardan haksız ve usulsuz para alanlar, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun hukumlerıne muhalefet ederek menfaat temin edenler; usulsuz, yolsuz ve gerçek dışı işlemlerle ihracat, ithalat ve yatınm teşvikleri suretiyle vergi iadesi, prim, kredi, faiz farkı ve benzeri adları kamu kaynaklanndan haksız menfaat temin edenler, yukarıda belirtildiği şekilde haksız, usulsuz ve yolsuz olarak sağladıklan menfaat karşılıklan ve bunlann ferilerini zamanaşımma bakılmaksızın ödemedikleri takdirde, d) Askeri Ceza Kanunu'nun 55, 56, 57, 58 ve 59. maddelerine giren suçları işleyenler, Hakkında bu kanunun geçici 1. maddesi hukümleri uygulanmaz, ancak bu maddede sayılan suçlar dolayısıyla verilen olum cezaları yerine getirilmez. Bu hükümler hakkında: Ölum cezasını hukum giyenler 20 yıllarını, muebbet ağır hapis cezasına hukumluler 15 yıllarını, diğer şahsi huviyeti bağlayıcı cezalara mahkum edilmiş olanlar, hukumlulük suresinın 1/3'nu çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklanna bakılmaksızm ve talepleri olmaksızın şartla salıverilirler. Bu surelerin tayininde hukumlu, tutuklu kaldığı sureler de hesaba katılır. Anayasa Mahkemesi raportörü şartlı tahliyenin iptali görüşünde POLİTİKA GÜNLÜGÜ '10 nıilyara ANAPTı olıınım' • ZONGULDAK (AA) Zonguldak Belediye Başkanı Yuksel Aytaç, gerekli ekonomik desteğin sağlanması durumunda ANAP'a geçebileceğıni söyledi. Bir sure once SHP'den istifa ederek bağımsız kalan Belediye Başkanı Aytaç, beledıyenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar yuzünden işçilerin grev aşamasına geldiğini belirterek, "Bana en çok lazım olan şey, paradır. Ben işçimin çıkarlan için ŞHP'den istifa ettim. Eger işçime faydası olacaksa ANAP'a geçerim. ANAP bana 10 milyar lira versin, hiç durmam bu partiye girerim" dedi. Yılmaz: Çeteleri tepeleyeceğiz \NKARA (Cumhurivel Burosu) ABD Başkanı George Bush'un gelışı oncesinde artan teror olayları hukumeti kaygılandınyor. Başbakan Mesut Yılmaz, "Memleketin muhtelif yerlerinde huzursuzluk çıkaran gafiller vardır. Bunları tasfiye etme>e kararlıyız" dedı. Yılmaz, "Çeteler" ve "Vatan hainieri" olarak nıteledığı bu kişilerle mucadele konusunda vatandaşlardan ve ANAP'hlardan guvenlik guçlerıne destek olmalannı istedı. Içışlerı Bakanı Mustafa Kalemli, bugun Bakanlar Kuruluna teror konusunda brifing verecek. Brıfinge, Olağanustu Hal Bolge Valisı Hayri Kozakçıoglu ile MIT ve Emnıyet Genel Mudurluğu yetkılilerınin de katılmaları bekleniyor. Başbakan Yılmaz, dun ANAP Genel Merkezi'nde Simav ANAP ılçe orgutunden gelen heyetı kabulde yaptığı konuşmada, hukumetin en onemli hedefının ortadıreğin guçlendırilmesı olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bir diger onemli hedefimiz de ulkede huzur ve guveni bozmaya çalışanlara karşı şimdiye kadar olduğundan çok daha etkili biçimde mucadele etmektir" dıyerek sozlerinı şoyle surdurdu: "Turkiye'de kendi amaçları doğrultusunda, ulkenin tnenfaatlerine ters amaçlar doğrultusunda toplumun huzur ve guvenini bozmak için çaba harcayan, memleketin muhtelif yerlerinde huzursuzluk çıkaran gafiller vardır. Bunlann son gunlerde faaliyetlerini arttırdıklarına hepiniz şahitsiniz. Ama huzurunuzda bir kez daha ifade edivorum. Bunlarla mucadelede Turkiye Cumhuriyeti Devletinin butun imkânlannı seferber etmeye, bunları tasfiye etmeye Içişleri Bakanı bugün Bakanlar Kurulu'nda tervr brifingi verecek Sığacık, Seferihısar'a bağlı bir sahil köyü... Denizın rengi bir başka mavi. İnsanları sıcakkanlı, sevecen.~O küçük limandaki balıkçı tekneleri, kahveler ve gazinolar Sığacık'a ayrı bir hava veriyor. Temmuz sıcağı tepemizde. Teos ise birkaç kilometre uzaklıkta... Sığacık'ta bir kitaplık ve okuma odası yok. Oysa hemen bitişiğindeki Teos'ta İÖ. 100 yıllarında Aristo kitaplığı vardı. Bu kitaplığı büyük paralar harcayarak Apellikon korumuş ve yaşatmıştı. Bınlerce yıl önce bu topraklar kültür ve eğitim kentiydi. Teos ilkçağda sanatçıları ve bilim adamlarını yetiştirmiştı. Kumsal bir insan yumağı sankı. Sörf yapan turistler, acılı Adana kebabıyla kumda rakı içenler; Anadol kamyonete doluşmuş genç kızlar; kaytan bıyıklı, siyah donlu delıkanlılar; kızının mayoyla değıl, Sümerbank emprıme elbısesıyle denize girmesine izin veren anneler. Hemen ötemizde içkili gazınodan yükselen bir arabesk türkü öğle sıcağında plajda yankılanıyor... Gülüm seni koparmışlar, hoyrat ele atmışlar... Tepelere doğru vuruyoruz... Zeytın ve çam ağaçlarının arasında kalmış Teos. llkçağın görkemli kentinin Dionysos Tapınağı, büyük bir yalnızlık içinde... Bu ünlü lonya kentı artık turistlerin pek ilgısıni çekmiyor. Teos yağmalana yağmalana bugünlere gelmiş. Binlerce yıllık tarih yok edilmiş. Melih Cevdet Anday bır yazısında Teos'u şöyle anlatır: "... Burada öncelerı Lelegler oturmuşlardı. Savaşçı bir halk olan Lelegler, Anadolu'da Hıtıtlerle çatışmışlar, onlardan ve Ege çevresı halklarından aldıkları öğelerle karışık bır uygarlık kurmuşlardır. Yunanlıların sonradan 'barbar' diye nitelediklerı Asyanık bir dil . Tarih Denizinde Kısa Bir Yolculuk... tik çağdan (iö. 111) Teoslular Trakya'ya unm mımar Hergoge geçtiler. Burada Abdera nes tarafından yapıl kentjnj bk kurdular. çarça u dığı soylenır. ..^ J. £ Bu tapınağm yüz, (10. 540454) Protagoras yüz elli metre kadar ve DemokrİtOS'un ilerisindekı bay.rda yurduydu Abdera. ağaçlar içinde kalmış, % . 7 . A . , , , . denize bakan güzei Atomcular Okulu burada bir tiyatro kalıntısı var. kkurulmuştu. GÖZİehmİ adım sos) Tapınağı Helenıs konuşuriardı. Gezdiği Perslerin lonya kalelerini mızDıyonızos (D.ony e / e geçirmelerinden sonra T , , r , , pîmTRoKönt *P Bartın sevgisi • ZONGULDAK (Cumhuriyet) SHP Zonguldak 11 Başkanı Muzaffer Saraç 4 ağustosta yapılacak Bartın seçimlerinın ANAP yönetimi ve yeni hukumetin var olma ya da yok olma savaşına donuştuğunu bildirdi. Son 20 gun içinde Bartın'a çok sayıda bakan geldiğini soyleyen Saraç, ANAP yönetiminde 'Bartın sevgisi'nin bir hastahk halini aldığını söyledi. Saraç, bu sevginin Zonguldak'tan tamamen silinme korkusundan kaynaklandığını belirttı. YILMAZ KOMUTANLARLA Başbakan Mesut Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgenerai Doğan Gureş ile kuvvet komutanlannı kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgenerai Doğan Giireş, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgenerai Muhittin Fisunoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral İrfan Tınaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgenerai Siyami Taştan ile Jandarma Genel Komutanı Orgenerai Eşref Bitlis'in Başbakan Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundukları bildirildi. kararlıvız. Elbette ki bir siyasi partinin halkın ekonomik durumunu iyileştirmeye yonelik hedefleri kendi açısından onemlidir. Netice alabilmesi açısından onemlidir. Toplumun refahı, bir hukumetin onde gelen hedeflerinden biridir. Ama, ulkenin bolunmezliği, ulkenin birliği, soz konusu olduğunda gerekirse bundan dahi fedakârlık yapılabilir. Turkiye'de bu yonde faaliyet gosteren butun orgullere, teşkilatlara, organizasyonlara karşı bunlann guçlerinin devletin karşısında yetersiz kalacagını gostermek de hukumetin en başta gelen gorevidir." Yılmaz, Amasya'dan gelen partililere hitap ederken de hukumetin onemli hedefleri olduğunu belirterek, Guneydoğu'dakı olaylar konusunda şu goruşlerı dıle getırdi: "Ozellikle son gunlerde memleketin huzur ve guvenliğini bozmaya çalışan belli merkezlerden idare edilen memleketin muhtelif yorelerinde, bühassa buyuk şehirlerde ve Guneydoğu bolgesinde Turkiye'nin butunlugune, bolunmezligine yonelik hareketlerde bulunan belli çevreler vardır. Bunlann her gun sebep olduklan can kaybına, mal kaybına, vatandaslarımızın ve guvenlik kuvvetlerimizin yaralanmalanna sebep olan olayları takip ediyorsunuz. Hukumetimiz sizden aldığı guçle, destekle ve en kararlı biçimde bunlarla mucadele edeceğini ifade etmek istiyorum. Bu çetelerin, memleket duşmanlarının hedeflerine ulaşmamalan için, Turkiye'nin birlik ve beraberliğinin korunması için devletimizin butun imkânlannı seferber etmeye kararlıyız." Yılmaz, Amasya'dan gelen partili heyete de teror konusunda, "Hükümetimiz bu vatan hainlerini ezmekte sonuna kadar karariıdır" dedi. Hukumetin kuruluşundan bu yana "ciddi olaylar" olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu konuda bütün milletimizden ve tabii en başta bizimle kader birliği, gonul birliği yapan parti teşkilatlarımıza mensup arkadaşlanmızdan hayatlan pahasına vatandaşların huzur ve guvenini sağlamak için mucadele veren guvenlik guçlerine destek olmalannı bekliyorum" dıye konuştu. Mahkemenin ret karan • ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) Anayasa Mahkemesi'nin "Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma ldaresi Teşkilatı'nın Kuruluş ve Gorevleri Hakkında" Kanun Hukmunde Kararname'nin bazı maddelerinin iptali için SHP'nin yaptığı başvurunun reddine ilişkin karan Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. SHP'nin soz konusu karamame ile kurulan idarenin, yerel yönetımleri ışlevsiz hale soktuğu gerekçesiyle yaptığı iptal başvurusu Anayasa Mahkemesı'nce reddedilmişti. Başbakan, Diyarbakır olayîanndan mhatsız olan doğulu milletvekilleriyle görüştü Konut hazırlanıyor • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Başbakanlık Konutu Yıldırım Akbulut'un Kader Sokak'a taşınmasından sonra Başbakan Mesut Yılmaz için hazırlanma>a başlandı. Yılmaz, konutta yapılan onarım ve duzenleme işlerinin tamamlanmasından sonra Cinnah Caddesi'ndekı Dışışlerı Bakanlığı Konutu'ndan buraya taşınacak. Yılmaz'ın konuttaki onarım çalışmaları tamamlanarak, taşınma ışlemı bıtmese de ABD Başkanı Bush ıle burada goruşeceğı belirtıldı. ANAP Muş Milletvekili Alaattin Fırat, Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın Diyarbakır olaylarına ilişkin tutumunu protesto ederek "Bu tavır hukumetin meşruluğuna gölge düşürüyor" dedi. ANKARA (Cumhurijet Burosu) Diyarbakır olayları, ANAP'ın Doğulu milletvekillerinde rahatsızlık yarattı. ANAP Muş Milletvekili ve MYK uyesı Alaattin Fırat, Başbakan ve lçışle ANAP'ta Güneydoğu sancısı Türkiyeföe işkence Aykufun BBC'ye demecu ri Bakanı'nın Diyarbakır olaylarına ilişkin tutumunu protesto ederek "Bu tavır hukumetin meşruluğuna golge duşiıruyor. Meclis olaya el koymalı" dedı. Başbakan Mesut Yılmaz'ın da bolgeden donen İçişleri Bakanlığı heyetinin raporunu incelediği ve göruştuğu bazı ANAP milletvekillerine "bölgeye bir milletvekili heyeti gonderilebileceğini" soylediği oğrenıldı. Başbakan Yılmaz, Diyarbakır'dakı olaylardan rahatsız olan partili milletvekilleriyle goruşmeler yaptı. Bu goruşmelerde İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin bolgeye gitmemesinin yanlışlığının vurgulanması uzerine Yılmaz'ın "bir milletvekili grubu gonderebiliriz. Hatta partiden bir yetkili de birlikte gider" dediği belirtildi. Yılmaz'ın bu konudakı karannı teknik heyetin raporunu ayrıntılı olarak inceledikten sonra vereceği kaydedildi. Alaattin Fırat ise hukumetin Diyarbakır'daki tavrından "utanç duyduğunu" soyledi. Fırat, bolge milletvekilleri olarak Başbakan Yılmaz ile topluca goruşmeyi duşunduklerini belirterek goruşlerini gazetecilere şoyle anlattı: "Diyarbakır olayları sırasında polis, gazetecileri, milletvekillerini dövüyor. Milletvekillerini döverken Meclis'e, Cumhurbaşkam'na, Bulent Ecevit'e hakaret ediyor ve İçişleri Bakanı bolgeye gitmiyor. Bakanın bölgeye gitmesi için daha ne olması gerekiyor. Bu tutumunu protesto ediyorum. Kendisi Kutahya'ya gidip gelsin. Bu memleketin dogusu batısı ayn mı? Başbakan Mesut Yılmaz da 'tahrike kapüanlardan hesap soracağını' söyluyor. Tahrike kapüanlardan hesap sorulmaz.. Bolgede polis de tahrik ediyor, bazı orgutler de. Tahrik edenlerden hesap sorulur. Başbakan'ın bu konuşması meseleyi çözmez. Daha da girift hale getirir. Başbakan'ın bu sozlerini kınıyorum, protesto ediyorum. Diyarbakır olayları sırasında 200'e yakın insan yaralandı. Ölü sayısı resmen 3, ama bolge halkı 3040 olu olduğuna inanıyor. Bolge halkının yuzde 9O'ı HEP Diyarbakır İl Başkanı'nın polisler tarafından oldurülduğune inanıyor. Devletin lakayt davranmaması, bunun boyle olmadıgını kanıtlaması gerekir." Bolgede devlete karşı guvensizlik olayı ortaya çıktığını soyleyen Fırat, "tş artık ciddidir, siyasi sorun haline gelmiştir. Olayın boyutları çok buyüktür. Meclis bu olaya el koymuştur. Biz devlete karşı kurşun sıkılmasına da karşıyız. Ama devlet bu politikaya devam ederse memleketi böliinmeye goturur. Devlet mekanizmasının kurallan vardır. Suç işleyenlerin infazını bazı kuruluşlar yapar. Bazı kişiler infaz mekanizmasının yerini alamazlar. Bunun uzerine de gitmek gerekir" diye konuştu. Fırat, taraftarlardan ve ozellikle Guneydoğu'dan insan hakları ihlallerinin yaygınlaştığını ve kendisimn de uyesi olduğu TBMM İnsan Hakları Komısyonu'nun bu konuda "sınıfta kaldığım" kaydetti. küçük tiyatrosu var ki varcj, buranın kent meclisi '" üyelerinin toplantı yeri olması gerekiyor. Tapınak, beton sütun destekleri ve ara yolları yapılarak biraz onarılmıştır. İlkçağın ünlü ozanı Anakreon (İÖ. VI. yüzyıl) buralrydı. Şiirlerınde en çok yemekten, şaraptan ve ozellikle aşktan sözederdi. 1554'te Avrupa'da 'Anakreon'un Odaları' adlı kitap basılınca, 'Anakreon şiiri' diye bir moda doğmuştu. Rönesanstan ben taklit edilen bir türdü bu. Anakreon'dan kimine göre 100, kimine göre 60 şiir kalmıştır." Tüm ionya kentleri Teos gibi yağmalanmış yıllardır. Nasıl kıyılar paylaşılmışsa tarih de aynı biçimde darmadağın olmuş. Doğanın güzelliği bir bakıma çökmüş. Teos'u gezerken yıllar önceye döndüm. Kaç yıl geçmişti aradan? Çok değil, altı yıl. O dönem şöyle not düşmüşüm. ...Mısır denınce akla ehramları ve mumyaları gelir. Kapkaranlık ve mutsuzluk dalga dalga yayılır. Ama Anadolu denilince mavı bir aydınlık sarar insanın içini. Tiyatrosuyla, oyunlarıyla, müziği ile ve stadyumlarıyla bir coşku sarar insanın yüreğıni. Teos'ta şaırlerin, tiyatro sanatçılarının taç dıye boyunlanna defne yaprakları asılır, zeytın dallarından çelenkler verilirdi. Bu, Anadolu insanının ağaç sevgisini gösterirdi. Eskınin yenisinde yani günümüzde sanatçıların, yazaıiarın, çizerlerin ve bilim adamlarının sevgi simgesi olarak acaba boyunlarına ne takılıyor diye düşünmeye bile gerek duymadım Teos'u gezerken... Uygarlık kenti Teos'ta halk, yaşamını deniz yolu ticareti ile sağlıyordu. Daha sonra yapısal değişiklikler başladı ve halk Efes'e göç etti. Perslerin lonya kalelerini ele geçirmelerinden sonra Teoslular Trakya'ya geçtiler. Burada Abdera kentıni çarçabuk kurdular. (İÖ. 540454) Protagoras ve Demokrıtos'un yurduydu Abdera. 'Atomcular Okulu' burada kurulmuştu. Gözlerimi kapadım binlerce yıl önceye indim... Buralarda ilkçağda kültür ve bilim vardı. Şimdi ise yozlaşma... minde onanimış ve onceye ındım... Buralarda büyütüimüş. Bir de ilkçağda kültür ve bilim binlerce y,l yoktur denemez ANKARA (AA) Devlet Bakanı ve Hukumet Sözcusu Imren Aykut, Turkiye'nin siyasi, ekonomik ve hukuk sisteminde Batı'yı örnek aldığını, ancak Batılıların kendi ulkelerinde uygulamadıklan birtalam haklann Turkiye'de uygulanması konusunda baskı yaptıklannı soyledi. Aykut, "Batılılann takip ettikkri politikalar sanki Turkiye'yi aniamadıklannı veya anlamak istemediklerini gösteriyor" dedi. Devlet Bakanı ve hukümet sözcüsü Imren Aykut, Türkiye ile ilgili geniş bir program hazırlamakta olan BBC muhabiri John Renner'ın, yeni hukumetin hedefleri, enflasyon sorunu, insan haklan, Güneydoğu olaylan ile ilgili sonılannı yanıtladı. Devlet Bakanı Aykut, "Bu temel olarak bir seçim hükiımeti midir" sonısuna ise şöyie yanıt verdi: "Bir anlamda evet. Çünku normal seçimlerin 1992 sonbahannda yapüması lazım. Ancak biz 1992 ortatannı veya yaz başını hedef alıyonız. Ancak tabii ki seçim tarihini parlamento belirleyecegi için kesin olarak şu tarinte yapılacak di Seçim kampanyasının Seguela'ya verilmesine Türk reklamcılardan eleştiri Hükümete yemek • ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) Başbakan Mesut Yılmaz ve bakanlar için Gaziantep'te, 10 bın kişinin katılacağı bir vemek duzenlenecek GAP'ıa yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı oncesi de Başbakan Yılmaz \e bakanlar 27 temmuzda Gazıantep'e gidecekler. Devlet Bakanı Mustafa Taşar ve ANAP Gazıantep II Örgutu, Yılmaz ve bakanlar onuruna 10 bın kişının katılması programlanan bir yemek verecek. PARİS/İSTANBUL (Cumhuriyet) tiği seçim kampanyalanyla almak isteyip de eğer urunu beğenmezse tozu çöpe atar, bır butçeleri pek kimse dahaki sefer de gider başka bir markayı deANAP Genel Başkanı ve Başbakan Mesut alamadıgı Yılmaz'ın seçim kampanyası için Fransız hatırlatmıyor" dedi. Italyan Komunist Par neyebilir. Ama şimdi bir siyasi lidere, bir reklamcısı Jacques Seguela ile anlaştığı yo tisi'nden Bulgar Demokratik Hareketi'ne, partiye, bir başbakan ya da cumhurbaşkalundaki haberler, ajansın Paris'teki merke Polonya'da Dayanışma'dan Çekoslovak nına kefil olmak ne demek? Seçmen, bu zinde ve İstanbul reklamcılık çevrelerinde ya'daki Hürriyetler Hareketi'ne kadar Se adayı 5 ya da 7 yıllık bir donem için seçeguela'nın son zamanlarda ozellikle Doğu cek. Ya sonradan seçmenin fikir ve tutumfarkh değerlendirmelere yol açtı. lanm da değiştirecek siyasal değişiklikler Seguela'nın ortağı ve iletişim sorumlusu Avrupa'da birçok kampanyaya aday oldu olursa ne olacak? Başbakan çamaşır tozu ğunu, bunlann bir kısmını alamadığmı, alolan RSCG ajansına yakın bir kaynak "Sedeğil ki çope atıp yenisini alacaksın..." guela, son dönemlerde siyasi kampanyala dıklanmn bir bölümunde ise başansız olduğunu one süren bu rakip reklamcı, teoTurkiye'deki reklam çevrelerı de esas ra ağırlık vermeye çalışıyor. Bunun son derece belli bir hedefi var. Eğer kampanyası rik bir konuyu yeniden gündeme getirdi: olarak "Turkiye'yi, partiyi ve seçmeni en iyi Turk reklamcılan tanır" goruşunu sanı yaptığı siyasiler iktidara gelecek olursa vunurken ANAP'ın neden yabancı bir rekSeguela piyasada çok fa/la mucadele ve re ANAP çamaşır tozu mu? "Seguela hâlâ çamaşır tozuyla siyaset lamcıyla anlaşmak istediğini anlamadıklakabet etmeden iktidardakl siyasi dostları aracılığı ile buyuk muşteriler kazanabilir. arasındakı ayrımı fark edemedi. Amerika rım soylediler. Ozellikle de kamu kuruluşlarını muşterile lı reklamcı Jerry Della Femina'nın itirazı Goruşlerine başvurduğumuz reklamcılari arasına kolayca alabilir" goruşunu sa na hâlâ aklı başında bir yanıt veremiyor. rın onemli bir kısmı ANAP'ı 'riskli bir vundu. Turkiye'de lıberal ekonominin yu Oysa ki olay basıt. Tuketici ile seçmen, ça müşteri' olarak tanımlarken "Seguela'nın rurlukte olmasına rağmen, ozellikle banka maşır tozuyla başbakan çok farkh kam işi kolay, ANAP seçimde yenilirse, ANAP ve dev sanayıi kuruluşlannın buyük bir kıs panya urunu ya da hizmetleridir. Mesela ça kurmaylanna 'Siz 9 yıldır doğru dürüst bir mının hukumetin denetıminde olduğunu maşır tozunun reklamını yaparak ona ke şey yapamamışsınız ki ben size bir seçimde bildiğıni soyleyen bu Fransız kaynak açık fıl olabilir bir reklamcı. Bu kefaletin sorum zafer sağlayayım' der ve çeker gider. Onun lamasma devamla, "Seguela, son zaman luluğu da çok ağır değildir. Çamaşır tozu zaten Turkiye'de yitireceği herhangi bir çılarda çok şişiriliyor, ama girip de kaybet nu reklamın ovgusune kanıp alan tuketici kan yok" diyorlar. İktidar riskli müşteri yemeyız." Aykut, Diyarbakır'da HEP İl Başkanı Vedat Aydm'm öldürülmesi ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili bir soruyu yanıtlarken de Aydın'ın cenaze töreni sırasında bazı olaylar çıkabileceği haberi üzerine büyük onlemler akndığını hatırlatarak "Ancak aşın boyutlardaki tahrikler kalabalığın suruklenmesine ve 4 vatandaşın hayaünı kaybetmesine ve bir kısmımn da yararlanmasına sebebiyet venniştir. İçişleri Bakanlığımızın bu konuda soruşturması sürmektedir. Bittiğinde geniş açıklamalar yapılacakür" dedi. Imren Aykut, "Turkiye'de işkence var mı" sorusuna karşılık "İşkence bir sistem değildir. Vardır ya da yoktur denemez. Baülı ülkeierin bazı yargılamalar sırasında uyguladıklan yontemlere de işkence diyebiliriz. Bu tiir iddialann kanıtlandığı durumlarda sorumlulan gerekli cezalara çarptınlmıştır. Ancak işkencenin sistemli bir şekilde uygulanması bahis konusu değildir" dedi. Aykut, "Türkiye'ye bir kadın başbakan gelebilecek mi" sorusuna ise "Biz çok umutiuyuz" yanıtını verdi. SATILIK DAİRE Bakırköy'de sahile çok yakın 2 oda, 1 salon. Tel.: 583 09 30 Nufus kâğıdımı, Oğretmen Evı kartımı, ÎTU tanıtma kartımı kaybettim Hukumsuzdur. ŞENER ERTUNA Yıldız Unıversitesi Mak. Muh. 19881989 öğretim yılı 00557 nolu kimliğimi kaybettim hukumsuzdur. HAMDİ YÜZAK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog