Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

DlSK'e 11 yıl sonra beraat DlSK'İN MALVARLIĞI ~~ DİSK ve uyesı sendıkalarm şubat 1991 başında yapılan hesaplamalara göre bankalardakı parası yaklaşık 180 mılyar lıra, taşmabılır ve taşınamaz mallanmn (sendıka bınaları, arsalar, tatıl köylerı, eğıtım ve dınlenme bırımkrı, otomobıller, matbaalar, bılgısayarlar, büro malzemelen v.s) değerı ıse yaklaşık 1 trılyon 440 mılyar lıradır DİSK ve uyesı sendıkalarm bankalardakı nakıt para ve malvarlığının dolar olarak dökümu şoyle. Mahorlıiı BanlrıhmMrl naktt para (S) 350877 526J316 421053 21053 10526 17543860 35088 115789 1404 210526 8772 17544 561404 3588 702 350877 87719 877193 5263 17543860 175438596 875.305 157395 414035 315789 421053 98246 385965 877193 4 210526 2577 298246 210526 4912 281 210526 1929825 2 631579 298246 236842 350877 526316 456140 5964912 280701754 210526 526316 3157395 350877 8772 70175 175539 188772 17544 5S.178J36 466.17SJ42 DİSK Asts Asterlş BankŞen Basınlş Baysen DSağhklş DTopraklş DYapı Iş Dev MadenSen Fındıklş Genel Iş Gıdalş Hür Camlş i Denlş Keramıklş Lasöklş Lımterlş Naklıyatlş Oleyıs Petkımlş Sıne Sen Sosyallş TIS TMadenlş Tek Geslş Tekstıl Tumkalş YMadenlş Y Haberlş TOPLAM ANKARA (Cumhunyet Burosu) Devrımcı Işçı Sendıka lan Konfederasyonu (DİSK), 11 yıllık aradan sonra özgurluğune kavuştu Asken Yargıtaj 3 Daıresı'nın dun açıklanan kararıyla DtSK yönetıcılerı beraat ettıler Yargıtay'ın beraat kararında DtSK Başkanı Abdullah Başturk ve arkadaşları hakkında ışletılen TCK'nın 141 \e 142 maddelerının kaldınlmış olması gerekçe gösterıldı DİSK ve bağlı 28 sendıkanın kapatılma karannın 3713 sayılı Terörle Mucadele Kanunu çerçevesınde geçersız olduğu ayru kararda yer aldı 12 Eylul darbesıyle bırlıkte faalıyetı durdurulan, 1477 yonetıcısı yargılanan, yönetıcılerı or talama 4 yıl hapıs yatıp ışkence gorduklerı yargı tutanaklarına geçen DISK'ın açılmasının onundekı yasal engeller 11 yıl aradan sonra kalktı 12 Eylul 1980 harekâtıyla bırlıkte once gozetım, sonra da gozaltında sayılıp arkasından da tutuklanan DİSK yönetıcılerı hakkında ancak bır yıl sonra 21 Arahk 1981'de 977 sayfalık bır ıddıanameyle dava açılabılmış tı DISK'ın seçımle gelmıs butun yönetıcılerının "MarksıstLeninist, illegal orgut uyesi" ve DtSK'ı de "Ulegal orgut" olarak gösteren ıddıanameye gore DISK'ın 12 Eylül oncesı olarak bılınen butun faalıyetlerı, organ toplantıları ve kararları da suç kanıtı sayılmıştı Dört yıl suren yargılama sonunda Istanbul 2 No 'lu Sıkıyonetım Mahkemesı tarafından 23 Aralık 1986'da aynı suçlamalar çerçevesınde kapatılan DISK'ın yönetıcılerı ınfazı yattıkları yıllarla başabaş gelen sureler ıçın hapse mahkum edılmışlerdı O tarıhten bu yana da on bınlerce sayfa tutan yargılama, delıller, mutalaa ve dosyalar Asken Yargıtav 'da sonuç kararı beklıyordu Ancak, bu arada 3713 sayılı yasa çerçevesındekı yargılamada DİSK \e yonetıcılennın muhatap olduklan 141 ve 142 sayılı TCK maddelerının yururluİcten kaldırılması DİSK davasının Askerı Yargıtay'ca ıncelemeye alınması zorunluluğunu getırmıştı Yenı durum karşısında davayı ınceleyen Asken Yargıtay 3 Daıresı, uç yıllık bır ınceleme sonunda dun verdığı kararda DİSK'ın yenıden faalıyete geçebıleceğını bıldırdı Davada sanıkların tumu beraat ettı Kararda, bunun dışında "TCK'nın 141/1 ve 141/5 maddelerıne gore sanık Abdul lah Başturk ve arkadaşları hakkında 3713 sayılı kanunun 23/C, TCK 2 ve ASYUK'nın 162 220/A maddelen gereğınce adı geçen sanıkların resen beraatlerıne" denıldı Asken Yargıtay kararında, DISK'ın açılması onundekı ya sal engelı ortadan kaldıran hukumde ıse özetle şu sonuca varıldı "1402 sayılı Sıkıyonetım Kanunu'nun 15/1 maddesi aracılığı ile mulga 274 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 30. maddesine tevfikan haklannda kapatma karan venlen DİSK ve bağlı 28 sendikanın kapatılmalarına ılişkın kararlann 3713 savılı Terorle Mucadele Kanunu muvacehesınde hukukı dayanağı kalmadıgından soz konusu kapatılma kararlannın resen kaldırümalanna." Asken Yargıtay'ın, DİSK ve yönetıcılerıne ılışkın kararı DİSK'ın açıimasına ılışkın butun yasal engellerı ortadan kaldırıyor 2821 sayılı Sendıkalar Yasası'nın geçıcı maddesınde yer alan, DÎSK'ın faalıyete geçmesını engelleyen hükumlen geçersız kılıyor DİSK ıçın daha önce Bakırkoy Iş Mahkemesfnın Sendıkalar Yasası'na gore vermış olduğu kapatma kararı da, bu kararın daha sonra Yargıtay'da DİSK davası ıle bırleştırılmek uzere bozulması ve soz konusu kararın açılmış davanın DİSK davası ıle bırleştınlerek bozulması sonucu ıptal edılmış oluyor Hukuksal açıdan önumuzdekı gunlerde hukumetı zorlayacak ve kararlara yöneltecek en önemlı konunun, DİSK'ın yenıden faaüyete geçınlmesı ıle ılgılı hukuksal yorumlar uzerınde odaklaşması beklenıyor 12 Eylul ıle yururlukten kaldınlan 274 sayılı Sendıkalar Yasası'na göre faalıyet gösteren DİSK'ın, 2821 sayılı yururluktekı Sendıkalar Yasası çerçevesınde faalıyete geçebılmesı ıçın, hukumetın daha önce dığer sendıkalar ıçın tanınmış olan bır geçış suresını tanıması gerekıyor DİSK ve üyesı sendıkalarm yenı yasalar çerçevesınde faalıyete geçebılmelerı ıçın, uyelerı ve tuzuklerı anlamında yenı yasalara uyum saglamalan ıçın geçış koşullarının çıkarıiacak ozel yasa ya da hukuksal yorumlara gereksınme bulunuyor Bu arada en önemlı konunun, para ıle bırlıkte 1 trılyon 620 mılyarı bulduğu bıldırılen DİSK'ın mal varlığının tartışılması olacağı beklenıyor Bılındığı gıbı 141 ve 142 sayılı yasaları kaldıran 3713 sayılı Terorle Mucadele Yasası, DİSK'ın mal varhğına el konulmasını hedefleyerek geçıcı 9 maddesi ıle para ve mal varlığının Iş ve Işçı Bulma Kurumu'na devredılmesını öngörmuştu Ancak o tarıhe kadar kayyımlar sorumluluğunda olan DİSK'ın mal varlığının ne olacağı bır yandan DISK'ın açılması gundemde ıken hukuksal tartışmaya konu olmuş, açılan davalarda yargı, Asken Yargıtay'ın DlSK'le ılgılı karannın beklenmesı eğüımınde olmuştu DİSK ve sendıkalannın Asken Yargıtay'ca açılması karan çerçevesınde şımdı mal varlığının da sahıplerıne teslım edılmesı doğal bır hukuksal sonuç olarak bekleruyor Konu aynca SHP'nın, söz konusu yasanın ıptalı ıçın Anayasa Mahkemesı'nde açtığı dava gundemınde de yer alıyor EVREN NE DEMİŞTI 17 TEMMUZ 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 ALİSİRMEN DUN1ADA BUGUN Içyuzu • Komünizm eğitimi yaptıracaklar tşSendıka Servısı 12 Eylul askerı darbesı ıle bırlıkte Konsey Başkanı Kenan Evren doğrudan DİSK ve yönetıcılennı hedef almıştı Evren'ın 12 Eylül gunü harekât nedenı ıle yayımlanan 6 numaralı bıldırı ve ilk konuşmasında aynen şu ıfade yer almıştı "Ancak temız Turk işçisini somuren, onlan kendi ideolojik gonışlen ıstikametinde kullanmak içın her turlu baskı oyunlanna baş>uran, ışçının hakkı >erıne kendı menfaatlannı on planda tutan bazı ağalann bu faaliyetlerine asla musaade edilmeyecektir." Evren'ın DtSK ve yönetıcılerını çok daha açık hedef alan 15 Ocak 1981 tarıhını taşıyan ünlu Adana konuşmasında ıse bazı önemlı paragraflar aynen şöyleydı "Sizlere 12 Eylul koauşmamda sendıka ağalanndan babsetmıştım Sımdı o agalsrdan bazı mısaller vereceğım. Neler yapmışlar sızın paralannızla? Bu sendıkanın ısminı vermıyeceğim. Çunku adalete ıntıkal edıyor bu yaptıklan. Şımdı açıklamam doğru olmaz. Bır sendıkanın 8 mılyar Turk Lırası'na TARİH 24 ARALIK 1981 DtSK davasında yargılamanın ilk gunu. Duruşma salonu, Topkapı oğrenci yurdunun spor salonu. DİSK yöneticileri Abdullah varan mal varlığı var. Sekız milBaşturk, sonradan olen Kenan Akman, Fehmi Işıklar, Rıza Guven, Celal Kuçuk ilk sırada, parmaklıklann arkasında. yar. Bunlarla neler yapıyor, şımdı sıze anlatacağım. Ama bu sendıka, kendisıne bağlı ışçıler greve gittiğı zaman grev suresınce lutfen ayda 100 lira, 1500 lıra verir, fazlasını vennez. Bu sendika, Ankara'da sendıka eden DİSK yonetıcılerının payı nnın gen verılmesı başta olmak ten haksız bır karardı DISK'ın merkezi olarak 16 katlı ve 160 ANKARA (Cumhunyet Bu dırda dahı olsa faaliyetlerimızi olduğunu belırten Çetın, "As uzere bu alandakı tum hukuk açılması da haksız bır ışlemın odah bır gokdeien yapünyor. Bu rosu) Asken Yargıtay 3 Da surdureceğız" dedı ken Yargıtay ın bu karanndan dışı uygulamalara son verılme sona ermesı anlamına gelıyor gokdelen 200 mılyon Turk lıraıresı'nın DISK'ın kapatılmasına Turktş Genel Başkanı Şevket sonra ışçilenn alın terının ve hdır." Ancak bundan sonrakı gelışme sı'na ıhale venlmış, bır kışının, ılışkın asken mahkeme kararı Yılmaz, karan "gecıken bır SP Genel Başkanı Doğu Pe ler ne olur, ış hayatına >arar mı o kişinin ısını vermeyeceğim. nı ıptal etmesı, sendıkalar ve sı adalet tahakkuku" olarak nıte emeklennın unınu olan mal varŞimdi sıvalan yapılıyor. Daha lıklannın gaspedılmesı anlamı rınçek, "DİSK'ın kapatılması getırır bılemıyorum yası partıler tarafından olumlu lendırdı Adaletm yerını buldu Atilaj Ayçin (Havalş Sendı yenı sıvalan, bugune kadar 250 kanunsuzdu. Açıhnası haklıdır, na gelen bugunku uygulama\a karşılandı mılyon lıra sarf edılmış. Bundan ğunu kaydeden Yılmaz, "1980'son venlerek DİSK >e bağlı sen jasaldır" dedı DİSK'ın "12 kası Genel Başkanı) Boylesı bır DİSK Başkanı ve bağımsız Is den bu yana Turktş, sendika dikalann mal vaıiıklannın sa Eylul'un zorbalığına uğradığı kararı sevınçle karşüıyoruz sonra sarf edıleceklenn de hesatanbul Mılletvekılı Abdullah ların kapatılmasına, yoneticıle hıplerine derhal venlmesını bek nı" soyleyen Perınçek, Yargı Sendikal hareketın gelışmesın bını soracağız. Bu yapılan gokBaşturk, "Kaldıgımız verden nn cezaya çarptınlmasına kar liyoruz" dıye konuştu Bu ko tay'ın karan ıle hakkın yerını de, bugunlere gelmesınde delenin yanında sekız yuz kişiekonomık \e demokratık muea şı çıkmışür. Çok geç kalmış bır nudakı gecıkmenm "haksızlıgın bulduğunu kaydettı DİSK'ın buyuk katkıları var lik bir eğitım salonu var ne egıtimı yaptıracaklar onu da biledelemizi surdurmeye kararlı karardır" dıve konuştu TurkIş'e bağlı bazı sendıka Ozelhkle Turklş bunyesınde miyonız. Komunızm egitim yapbıknerek devamı" anlamına geolan DİSK y oneticilerını, sendıkacılığın gelıştınlmeye caSHP Genel Sekreterı Hıkmet leceğını savunan Çetın, şu gö larm temsılcılerı de kararı tıracakJardı, komünizm... Yine DİSK'ın sendıkacüık anla>ışına Çetın, "Askeri Yargıtay'ın ruşlere yer verdı UBA'ya şoyle değerlendırdıler lışıldığı Turkıye'de özgur sendı bu sendikanın Ege kıyılanmızguvenıp ınanan ışçılenmızı cıd DİSK konusundaki kararı ıle Huseyın Doğdu (Petroltş kal hak ve mucadele anlamında da bır dınlenme yen diye, yahut "Bu, hukuka ve kurallara da dı gorevler beklemektedır" de demokrasının yıllardır suregelen aykın bır davranış olacaktır. Genel Sekreten) Guzel ve sağ DİSK'ın ışçı hayatına gırmesı dı Başturk, Askerı Yargıtay'ın bır ayıbı gecıkme ıle de olsa or Buna yol açmamak ıçin SHP' lıklı bır karar Geç de olsa ada daha da buyuk bır önem taşı egıtım merkezi dıye yaptırdıklan karanndan sonra kayyımların tadan kalkmış oldu" dedı Bu nin Anayasa Mahkemesı'ne bu let yerını bulmuştur Hak sahıp yor Turkıye'de gelışen ışçı ha bir kamp tesısı var. Dunyanın en ve onları atayan mahkemelerın kararın alınmasında yıllardır konuda açmış olduğu davanın lerıne butun haklanrun venlme reketını ust noktaya taşımasını modern kamp tesısiennden. 300 kişilik kapasitelı bu kampta 7 görevlennın sona erdığını belır haklı davalan ıçın ınançlanndan sonucu beklenmeden DİSK ve sını ıstıyoruz Bız her zaman ış dılıyonız Toplumun demokratık gelışımıne önculuk yapaca adet luks villa, 112 adet iki kiterek "Şu andan ıtibaren yone odun vermeyerek mucadele bağlı sendıkalarm mal varlıkla çının bırhğınden yanayız Bu zağına ınanıyoruz Turk ışçısı ka şilik çok luks dınlenme odalan, ticiler konfederasyon ve sendi3 ile 4 tane yuzma havuzu, spor zançh çıkmıştır kalan devralma>a başlavacaktesısleri. Feda olsun ama buralardır" dıye konuştu Başturk Selahattin Gokdemır (Denlş ya işçiler gıtmiyor. O sendikanın şunları soyledı Sendıkası Genel Sekreterı) De başındakiler gidiyor buraya. Bu çırket yemeklen mokrası ve ışçı haklan anlamın aynı sendika \nkara'da bir mat Yaş gunu kutlamaları "DİSK davası 12 Eylul askeda DİSK'ın kapalı tutulması baa yaptırmış. Ne y^pılıvor matri darbesimn vuz karası olan da Poyrazkoy'de denıze gırme fırsatı yanhştı, ancak açılmasının da oaada sıze soyleyeyım. Devvalanndan bınsndı. HakkımızDaıresı tartışmasız sonuca bağlıyor 3713 Yemeklı, yemeksız mehtap gezılen kokteyl partılerı AV. FİKRET İLKİZ Turkıye'nın bugunku şartlann Yol'un bildirilennı, gazetelenni, dakı suçlamaların otesınde sayılı yasa uyarınca "kapatma kararlannın" ve guneşlenme terası ıle da olumlu ızlenım yaratacağını mecmualannı basıyor. YakalanDİSK yonetıcılerıne yapılan 27 Aralık 1980 tarıhınde "DtSK" nedenıyle hukukı dayanağının kalmadığını YUZER RESTAURANTIMIZ hızmetınızdedır ummuyorum Hukumetın ışçı dı. baskı ve işkenceyle uyelerimiz surguluyor Buna gore de kapatılma ilk tutuklama karannın venlmesınden sendıkalarına olan tavn DİSK Bılgı ve rezervasyon ıçın 145 77 93 ekonomık, demokratık mucakararlannın re'sen kaldınlmasına karar sonra, 25 Hazıran 1981 tarıhını taşıyan uzennde de baskılar şekhnde sudeleden soyutlandı. 12 Eylulcuverıyor Terörle Mucadele Yasası'nın geçıcı ıddıaname ıle DİSK yönetıcılerı ve DISK'e recektır 550 bın kışının toplulenn toplumun butun demokra9 maddesınde >azılı hıçbır tartışmaya bağlı sendıka yönetıcılerı hakkındakı sözleşme bekledığı bır donemde tik kesımlennı susturarak kurgırmeden kapatma kararları ortadan davada yargılanan sanık sayısı 1477'ye Haklş'ı onur kuruluna seçen duklan faşıst >onetımın bir urukalkıyor Sıkıyonetım mahkemesınce ulaşmıştı Kamuoyuna ilk ıddıanemenın hukumet DISK'ı ışçı sınıfı gonu olan DİSK davasının sona haarlanmasından sonra yapılan askerı DISK'ın 15 Mayıs 1975 tarıhınden ıtıbaren zunde kuçuk duruma duşurmeermesı haksız bir tasarrufun sosavcıhk basm açıklamasıyla, 52 DİSK tum sendikal faalıyetlerının askıya alındığı ye çalışacaktır DlSK'e dığer ışçı na erdirilmiş olmasıdır." yonetıcısı ıçın "idam talebıyle" 12 9 1980 tanhıne kadar geçen sureçte sendıkalannın destek vermesı TCY'sının 141/1 maddesi anlamında gerekıyor DİSK Genel Sekreten, HEP yargılandıklan duyuruhnuştu 23 12 1986 tarıhınde karara bağlanan davanın yasadışı orgut konumuna donuştuğu kabul Genel Başkanı Bursa MılletveDİSK avukatlanndan Lutfu "ğerekçelı hukmu" 35 kıtaptan oluşuyor edılerek kapatılmasına karar verılmıştı kılı Fehmı Işıklar, karan "adil, Gulergun konuya ılışkın şunlaGerekçeh kararda yazıldığı gıbı "çok Karar kesınleşmedığı halde, tum mal fakat gecıkmış bır karar" oları soyledı boyutlu ve sendikal nitelikli" bu davanın varlığının 3713 sayılı yasanın geçıcı 9 rak ruteledı Işıklar, halen baş "Askeri Yargıtay'ın bu karan tanhı bır önem taşıdığı ne kadar açıksa, maddesi uyannca Iş ve Işçı Bulma kanlığını yaptığı HEP'e ışçı sıDİSK'i ve DlSK'e bağlı sendiAskerı Yargıtay 3 Daıresı'nın 16 7 1991 Kurumu'na devredılmesı ıçın başvunılar mfı tarafından venlecek her gö gunlu kararın da hukukı tum tartışmaları kalan 11 Eylul 1980 gunundeki yapıldı Işte bu başvurulann geçersız revı seve seve yenne getırmeye durumuna getirmişür. Faaliyetsonuçlandırrruş olması bakımından tanhsel olduğunu, geçıcı 9 maddenın hukuken hazır olduklannı kaydettı lenmız onundekı tum engeller nıtelıkte Çunku karar ulaştığı sonuçlar uygulama olanağa kalmadığını Askerı kalkmıştır. 2316 sayılı yasanın bakımından sanıklar hakkında "beraat' HEP Istanbul Mılletvekılı ve Yargıtay 3 Daıre kararı açıkça gosterıyor ilgili hukmu gereğınce DİSK ve kararı verılmesı gerekır dıyor Bu karardan Tabanın soz ve karar sahıbı olduğu ılkesını DİSK yonetıcısı tsmail Hakkı bağlı sendıkalarda gorev yaphareketle hakkında TCK'nın 168/2 Onal, kararla konfederasyonun yaşama geçırmek ıçın yıllarca edılen makta olan kayyımların gorevi maddesıne gore mahkumıyet kararı verılmış mucadele ıle DlSK'ı DİSK yapan ılkelerı fıılen açılmış olacağını soyledı doğrudan doğruya sona ermişsanık hakkında dahı, eylemlerının sendikal Anayasa Mahkemesı'run DİSK' savunan sendıka yönetıcılerı yıllarca hapıs tir. Hukuk gereğı şu andan itinıtelığı dıkkate alınarak TCK'nın 141 ın mal varlığma ılışkın vereceğı yattılar Ancak bu karardan sonra DİSK ve baren DİSK'ı ve bağlı sendikamaddesi çerçevesınde değerlendırme yapıyor karara kadar da faalıyetlerını bağlı sendıkalar hakkındakı kapatma kararı lann temsıle yetkılı olanlar, bu ve bu sanık hakkında dahı "beraat" kararı surdureceklerını açıklayan ortadan kalktığından, sendikal hak ve sendikalann ve DISK'ın seçılnuş verılmesı gerektığıne re'sen karar verıyor Onal, "Sendikalar Kanunu'nun ozgurlukler ıçın mucadeleye devam edenlerı yoneticileridır. Yani 11 Eylul Kamuoyunda tartışılan ve DİSK ve bağlı geçıcı 5. maddesıne gore kay1980 tanhh DİSK'ın ve bağlı sendıkalarm mal varhklan konusunda nasıl daha zor ama daha ınançlı DİSK ve bağlı yımların gorevı kaldınlmış olusendıkalar mucadelesının bekledığıne ve sendikalann yoneticileridir. Kabır karar çıkacağı merakla beklenen Genel Mudurluk Ankara Cad No 221 34430 Sırkecı / İST yor. Şımdi toplanarak onumuzmucadelenın kaldığı yerden devam rar, hukukun kabahatlanyla bu "kapatma" kararını, Asken Yargıta> 3 dekı gunlerde yapacağımız ışleTel 511 42 80Fax 520 94 55 edeceğıne ınanıyorum sonuçlan dogurmuştur." re ılışkın karariar verecegiz. Ça Başturk: Mucadele sürecek Turkıye'nın bugun karşı karşıya kaldığı en buyük talıhsızlık yabancı guçlerın Bırıncı Dunya Savaşı sonrası oyunlarını bır kez daha bölgede sahnelemek ıstemelerı mıdır, yoksa yıne aynı gunlerde bu topraklar uzerınde yaşayan ınsanlann ıçıne duşuruldüklen kavram karmaşasının yenıden yaşanıyor olması mıdır'' Öyte görünüyor kı ıkıncı olgu daha buyuk bır talıhsızlıktır. Çünku toplumda bır kez kavram karmaşası egemen oldu mu yabancı guçlerın oyunlarına karşı kendını savunmak ve çözumler uretmek daha guçleşmekte, oyunlar daha kolaylıkla hedeflerıne ulaşabılmektedırler Bugun ne yazık kı boyle bır durumu yaşamaktayız Dıyarbakır olayları bahane edılerek HEP'ın başına çorap örmeye çalışılıyor Gerekçe ıse HEP'ın bır Kurt partısı olması HEP olayına yaklaşırken, öncelıkle bır soruya açık yanıt getırmek zorundayız 'Turkıye'de bır Kurt sorunu var mı yok mu?" Sanmıyorum bu soruyu yok dıye yanıtlayabılecek aklı başında kımseler olsun O zaman hemen ıkıncı soruyla karşılıyoruz "Kurt sorunu baskıyla mı çözülebılır, demokratık yontemlerie m ı ' " Kurt sorununun baskıyla çözulup çozulmeyeceğını bugüne kadar yaşadıklarımız bıze gostermıştır Hatta dıyebılırız kı sorunun en önemlı nedenlerının bırı de, tum Turkıye yuzeyıne yayılmamış da olsa, bolgede şımdıye dek uygulanmış olan baskı yontemlerıdır Durum boyle olunca, sorunun yanıtı da kendılığınden verılıyor O zaman da bır başka soruyla karşılaşıyoruz "Demokratık çözum, şıddete başvurulmadığı surece, herkesın uygun gcrdüğu çozumlerı özgurce önerebıleceğı, herkesın her türlu duşunce çevresınde ozgurce bırleşıp, örgutlenebıleceğı b*r yöntemle sağlanmaz mı?" Çağdaş demokrasılere ve orada benzerı durumlarda uygulanan yontemlere bakınca bu sorunun yanıtı da kendılığınden ortaya çıkıyor Bu durumda HEP'ı Kurt partısı olduğu gerekçesıyle kapatmaya kalkmanın demokratık çozumle taban tabana zıt olduğu gorulüyor Dunku Cumhurıyet'te "Olayların Ardındakı Gerçek" sütununda, bu konu enıne boyuna ıncelendı, çozum arayışlarının parlamento çatısı altında kalmasının, yeraltına ıtılmemesının gereğı vurgulandı Gerçekten, HEP'ı kapatmak bazı güçlerı yeraltına ıtmek, bazı ınsanları ıstemedıklerı halde terörün kucağına atmaktan başka bır sonuç sağlamayacaktır Butun bunlara karşı ıse bölucüluk savı ılerı surülebılır Ve ışte o anda kavram karmaşası çıkar karşımıza Bölucüluk eğer ulkenın bır bolumunde devletın egemenlığını ortadan kaldırmak ve bu konuda Meclıs'ı de etkısız kılmak ıse ıster "çekıç" deyın ıster "çevık" Turkıye'de konuşlandırılan ve gerçekten ne ıduğu belırsız olan "guç" ıle bu sonuç zaten sağlanmıştır Dunku Mıllıyet'te sekız sutun manşetten soruluyordu "Uluslararası bırlık konusunda hukumet neden sessız? Vatandaş açıklama beklıyor Çekıç Guç kımın?" Sonra da beş büyuk soru sıralanıyordu 1) Çekıç Güç hangı sıyasal zemıne oturtulacak? 2) Süresı ne olacak? 3) Komutanı hangı ulkeden seçılecek? 4) Irak'a hangı gelışmeye göre mudahale edılecek ve Kurtlerı koruma dışında da mudahale edebılecek mı? 5) Türkıye'dekı harekât alanı nasıl çızılecek? Bu sorulann hepsı yanıtsızdır Ne Türkıye'dekı ınsanlar ne de Meclıs uyelerı bu konuda bılgı sahıbıdırler Hele hele Guneydoğu'da olayların gıttıkçe tehlıkelı bır hal aldığı donemde, bu gucun orada neler karıştırıp, neler yapabıleceğı sorusu ınsana soğuk terler dokturecek, gecefen uykunuzu kaçıracak nıtelıktedır SHP'nın Inonu'ye yakın mılletvekılı ve yonetıcılerınden bırı yaptığımız konuşmada aynı kaygıları dıle getırıyordu Genel Sekreter Hıkmet Çetın'ın bu kaygılarını kımı özel toplantılarda ABD'nın temsılcılerıne ılettığı de bılınmeyen bır olay değıl Yalçın Doğan dunku Mıllıyet'tekı yazısında, Erdal Bey'ın Başbakan Mesut Yılmaz'ı kararlı bır bıçımde uyardığını, "Turkıye'nın Sılopı'de boyle bır guce ızın verdığını" soyleyen Başbakan'a, "Turkıye boyle bır guce ızın vermekle egemenlık haklarından feragat etmış oluyor Bız bunu kabul edemeyız" dedığını, sonra da "Böyle bır yetkıyı, geçen yıl Meclıs'ten geçen ve ulke ıçıne asker çağırmak, ulke dışına asker göndermekle ılgılı yetkı yasasına dayandıramazsınız Çunku o yetkı tumuyle Kuveyt ışgalı ıle ılgılı olarak tanındı hukumete Şımdı Kuveyt yok Yasa da artık geçeriılığını yrtırdı" dedığını belırtıyor Yalçın Doğan'ın yazısında açıkladığı konuşma, ıkı gerçeğı apaçık ortaya koyuyor Bunlardan bırıncısı, en yaşamsal konularda, Yıldırım Akbulut ıle Mesut Yılmaz arasında en ufak bır fark olmadığı, her ıkısının de Özal polrtıkasına kaderın ruzgârına kapılmış bır yaprak gıbı kapılıp gıttıklerıdır Ikıncı gerçek ıse Turgut Radyo Televızyonu (TRT), Ahmet oğlumuzun korsan sıhırlı kutusu Magıc Box ve bır bolum yayın organı ıle gazetecının de şevkle katıldıkları Inonu'yu devırme operasyonunun ardındakı guçlerın kımlıklerı ABD, Sevr duzenını egemen kılmak ısterken, buna tok sesle karşı çıkan, Lozan'ın mımarı Ismet Paşa'nın oğlu Erdal Inonu'yu kurultayda devırmek ıstıyor SHP'de yaratılmak ıstenen "yenılık" Lozan savunuculuğunun yenne "Sevr" kabullenmesını egemen kılmaktır "Sılopı'ye Hayır" dıyecek ve Turkıye'nın sorunlarına demokratık çözümler arayacak olanların teker teker saf dışı edılmesı ıçın sıvanmıştır kollar Yaratılan kavram karmaşasının ıçyüzu budur Kaldığı yerden devam ,„ BOĞAZGEZİSİ "Geleceğin Sigortası" Primlerinizi Yatırmayı Unutmayınız! ANADOLU HAYAT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog