Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

DIŞ HABERLER CUMHURİYET/10 Süper zirvede Cumhurbaşkanı Özal, ABD Başkanı'na ekonomik isteklerini yineleyecek belirsizlik • Dış Haberler Servisi ABD Dışişleri Bakanı James Baker, G7 zirvesi nedeniyle bulunduğu Londra'da dun bir basın toplantısı düzenleyerek Moskova ile VVashington'un Stratejik Silahların Sınırlandırılması Anlaşması (START) konusunda mutabakat sağlandığı ve ABD Başkanı George Bush ile SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov'un bugün Londra'da yapacakları görüşmede süper zirvenin tarihini ilan edeceklerine ilişkin söylentilerin doğru olmadığını bildirdi. Baker, Sovvet meslektaşı Aleksander Besmertnih ile geçen hafta yaptıklan görüşmede bir nokta üzerinde hâlâ anlaşma sağlanamadığını anımsattı. Besmertnih ile konuya ilişkin yeni bir goruşme yapmadıklarını belirten Baker, anlaşmazlığın doğrudan BushGorbaço\ arasında çozulemeyeceğini söyledi ve "Sorunları halletmenin >olu bu değıldir" dedı. 17 TEMMUZ 1991 KöNUK YAZAR TÜRKİYEABD İLİŞKİLER Bush'a 'Karadeniz dosyası' Güçlü Ortakhk Cumhurbaşkanı Özal, Başkan Bush'a Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi'ni anlatacak. ÖzalBush görüşmesinde, TürkABD ticaretinin serbestleştirilmesi ve AT ilişkileri gündeme gelecek. YASEMİN ÇONGAR ANKARA Cumhurbaşkanı Turgut Özal ABD Başkanı George Bush'a Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi (KEIB) konusunda brifing verecek. Bush'un Özal'la 20 temmuz cumartesi günu Çankaya Koşku'nde yapacağı gcruşmenin ağırlık noktasını siyasi ve askeri konuların oluşturması beklenirken Türkiye'nin 'daha fazla ticaret, daha fazla yatırım' istekleri de bir kez daha en ust duzevde ifade edilecek. Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynağa göre geçen hafta Soyyetler Birliği'nde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirve Bildirisi'nin imzalanması, söz konusu projeyi BushÖzal görüşmesinin gundemine soktu. Aynı kaynak, Cumhurbaşkanı'nın Dışişleri Bakanlığı yetkililerince hazırlanan geniş bir 'Karadeniz dosyasınf Başkan Bush'a aktarmaya hazırlandığını belirterek, "Özal, bu dosyayı Doğu Avrupa ve Sovyet ekonomilerine açılmanın bir modeli olarak sunacak. Aynı zamanda, Amerikan ihracatçı ve yatırımcılannı Türkiye'ye davet edecek ve Türkiye'de iş yapmanın doğu pazarlanna açılmayı kolaylaştıracağını anlatacak" dedi. BushOzal görüşmesinin iktisadi gündeminde >er alacak diğet konu ise Ankara'nın yaklaşık bir yıldır gündemde tuttuğu 'serbest ticaret anlaşması' önerisi olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Özal'ın TurkAmerikan ticaretinin serbestleştirilmesi yonundeki isteği yinelemesi ve Başkan Bush'tan tekstil kotalarının iyileştirilmesi başta olmak üzere serbest ticarete yonelik adımlann hızlandırılması için destek istemesi bekleniyor. Aynı çerçevede, Türkiye'nin Avrupa Topluluğu (AT) ile ilişkileri ve ABD'nin Türkiye'nin tam uyelik perspektifine verdiği desteğin devamı da gündeme gelecek. Koşke yakın kaynaklar, ÖzalBush görüşmesinin iktisadi önemini Türkiye'nin "ABD ile Meksika, Kanada ve İsrail gibi tam bir ticari ortaklığa girme" istediğini yineleyerek alternatif ekonomik entegrasyon modellerine açık olduğunu dile getirecek olmasında görüyorlar. Buna gore Türkiye'nin AT üyeliği dışındaki seçeneklere daha 'sıcak' bakmaya başladığı Başkan Bush'a ifade edilecek. Öte yandan, BushÖzal görüşmesinde olası bir seçime yönelik ekonomik önlemlerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu çerçevede Özal'ın, Bush'un Kuveyt'in Türkiye'ye vaat ettiği 1.2 milyar dolarlık ekonomik yardım başta olmak uzere çeşitli nakit musluklarının açılması için yardımını isteyebileceği ve bu isteği 'seçim ekonomisi' ile gerekçelendirebileceği ifade ediliyor. NÜZHET KANDEMİR T.C. Washington Büyükelçisi M. ilrkiye ile ABD arasında bugün mevcut yakın ve dostane ilişkiler, iniş ve çıkışları ile uzun bir tarihi geçmiş ve ortak çıkarlara dayalı bir gelişim sürecinin sonucudur. Iki ülkenin demokrasiye, banş ve özgürlüğe ve piyasa ekonomisine olan bağhlıkları, Batı savunması için yüklendikleri sonımluluklar ve genelde birbirleriyle uyumluluk gösteren ulusal çıkarları.aralarındaki güçlü dostluğu perçinleyen bağları oluşturmaktadır. Bundan kırk yıl kadar önce Kore savaşında omuz omuza özgürlük uğrunda mücadele veren iki ülke son defa Körfez savaşı sırasında uluslararası hukukun açıkça ihlali niteliğindeki bir saldırganhğın ortadan kaldırılması yönünde benzer bir işbirliğini başarıyla sergilemişler ve zor zamanlarda birbirine güvenebilecek iki yakın müttefik olduklannı kanıtlamışlardır. Gerçek odur ki ABD ile ilişkilerimiz, uzun süre güvenlik işbirliği boyutunun ağırhklı yer tuttuğu bir yapıya sahip olmuştur. Ancak son yıllarda, ozellikle Türkiye'de ekonomik alanda elde edilen başarılar, iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin gelişmesini ve ilişkilerin her alanda yaygınlaşıp ileri düzeylere ulaşmasını mümkün kılacak bir sürecin işlerlik kazanmasma yardımcı olmuştur. NATO ittifakı içinde birlikte yer aldığımız ABD ile savunma alanındaki işbirliğimiz bugün çok yönlü bir niteliğe sahiptir. Bu işbirliği, şimdiye dek yalnız iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına değil, ittifakın ortak hedeflerine de başarıyla hizmet edegelmiştir. Bu işbirliğinin, çalkantılı bir bölgede yer alan Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de bir istikrar unsuru olarak oynayacafcı banscı rolü de takviye edecek tarzda devam etmesinde yarar bulunduğu kuşkusuzdur. Bu çerçevede milli bütçemizin büyük bir bölümünü savunma harcamalarına ayırmak suretiyle karşılamaya çalıştığımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin acil modernizasyon ihtiyaçlanna cevap verecek çabalara ABD'nin güvenlik yardımlarıyla katkıda bulunmaya devam etmesi önem taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ihtiyaçlardan bir bölümünü karşılamak yamnda, üçüncü ülkelere ihracatı da mümkün kılacak şekilde savunma sanayii alanında başlatılan ortak üretim projeleri çeşitlenen iliş [ kilerimizin bir diğer önemli veçhesini oluşturmaktadır. Şu anda ülkemiz savunması için semalarımızda uçan, yüksek teknoloji ürünü F16 savaş uçaklan başanlı bir ortak projenin somut örneğini teşkil etmektedir. Ekonomik işbirliği alanında son yıllarda kaydedilen gelişme, mevcut imkânların henüz tümü ile kullanıldığı bir düzeyde olmamakla birlikte, memnuniyet verici bir nitelik taşımaktadır. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi son on yılda üç mislinden fazla bir artış göstererek bugün 3.5 milyar dolar düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. Aynı dönemde ülkemizde faaliyet gösteren 19 dolayındaki Amerikan fırmalannın sayısı 180'e ulaşmış ve fllkemize yönelik Amerikan yatınmlan her geçen yıl önemli artışlar göstermiştir. Günümüzde Amerikan iş çevreleri Türkiye"deki karşıtlanyla ortak teşebbüsler halinde yalnız ülkemizde ve gelecekte Ortadoğu piyasalarında faaliyet göstermekle kalmayıp hızlı bir değişim içindeki Doğu Avrupa piyasalarında ortaya çıkan yeni iş fırsatlannı da birlikte değerlendirmeye çalışmaktadırlar. ABD ile Türkiye arasında imzalanan Karşılıklı Yatırımların Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşma ABD Kongresi ve TBMM tarafından onaylanarak nisan 1990'da yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmanın ülkemize yönelik Amerikan yatırımlanrun önümüzdeki yıllarda daha da artmasına yardımcı olacak hukuki bir çerçeve oluşturması bekIenmelidir. Başkan Bush'un yabancı ülkelere nadiren gönderdiği "Başkanlık Heyeti"nin 58 Haziran 1991 tarihlerinde Ticaret Bakanı Mosbacher riyasetinde ulkemizi ziyaret etmiş olması da ABD yönetiminin Türkiye ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde bizimle paylaştığı siyasi iradenin bir göstergesi niteliğinde sayılmalıdır. Ekonomik işbirliği bahsinde değinmekte yarar olan diğer bir husus, ABD tarafından uygulanan ve Türkiye'nin bu ülkeye yönelik ihracatında engelleyici bir etki oluşturan birtakım himayeci tedbirlerin bertaraf edilmesi gereğidir. Serbest piyasa ekonomisi felsefesine inanmış iki ülkenin, aralarındaki ticareti her türlü kısıtlamalardan anndırmalan bu felsefenin lafzına ve ruhuna uygun bir davranışı olacaktır. Son defa ABD ile yapılan tekstil müzakerelerinde ülkemiz ihracatına uygulanan kotalann önce yüzde elli, daha sonra yüzde yüz arttırılmış olmasını doğru yolda atılmış emsal teşkil etmesi gereken bir adım olarak görmek mümkündür. Şam'ın ABDplanını kabul etmesi Araplan memnun etti UGOSLAVYA Bush'a mektup • LEFKOŞA (AA) Kıbrıs Turk halkından ABD Başkanı George Bush'a gonderilecek bir "açık mektup" dun imzaya açıldı. Mektupta, Kıbrıs Türklerinin 19631974 yılları arasında Rum liderliği tarafından hazırlanan bir soykırım planı çerçevesinde uğradığı saldırılar anlatılıyor ve geçmişte böylesine ciddi olayların yer aldığı bir ulkede, bu olayları görmezlikten gelerek girişimlerde bulunmanın hiçbir sonuç vermeyeceği belirtiliyor. Israil bansa direnîyor İsrail Başbakanı Şamir, ABD Başkanı'nın banş planını daha önce reddettiklerini, şimdi de bu kararlarını değiştirmeyeceklerini açıkladı. Muhalefet liderleri ise İsrail'in karannı gözden geçirmesi gerektiğini savunuyorlar. Dış Haberler Servisi ABD'nin Örtadoğu'da banş sağlanması amacıyla onerdiği planın Suriye tarafından kabul edilmesi, Arap dünyasında 'memnuniyetle' karşılanırken İsrail tutumunu değiştirmeyeceğini açıkladı. Muhalefet liderleri de İsrail'in barışı engelleyen ısrarından vazgeçmesi gerektiğini dile getirdiler. ABD Başkanı Bush, Surıye'nin tavrını "Ortadoğu barışında donum noktası" olarak değerlendirdi. ABD Başkanı Bush'un onerdiği Ortadoğu banş planının Şam'da kabul gormesi, dun Korfez bolgesinde bulunan ulkelerin basınında 'olumlu' bulundu. Önceki gece Suudı Arabistan yonetımi tarafından yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı'nın Washington'a verdiği yanıt "Şam'ın bolge guvenligi ve banşı için kaygılandıgını gösteriyor" şeklinde değerlendirildi. Reuter'in Suudi basın ajansına dayandırdığı açıklamada, karar "Ortadoğu banşına doğru bir adım" olarak nitelendi.Suudi gazetesi ElBilad'da çıkan bir yorumda da Surive'nin VVashington'a verdiği olumlu yanıtın "israil'in Şam'ı öne surerek banş girişimlerini baltaladığı doneme de nokta koyduğ u " belirtildi. Gazetede "Suriye'nin yanıtı İsrail'in kartlarını elinde yaktı" cumlesine ver verildı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayımlanan ElBayan gazetesi Israil'i 'barışı engellememesi için' uyanrken "Araplar, mumkiin olan her şeyi yaptılar. diinyanın gözleri şimdi İsrail'in uzerinde. Kapıyı açacak mı yoksa banş için son çabaları da baltalamayı sıirdürme riskini göze alacak m ı " sorusunu on plana çıkardı. Diğer bir BAE gazetesi El Fecir'de, Suriye'nin yanıtının "İsrail'in suratında bir tokat gibi patladığı ve Araplann barıştan yana olduğunu ortaya koyduğu" belirtildi. ABD Başkanı George Bush, Ortadoğu Banş Konferansı'na tüm tarafların katılmasını ve BM'nin gözlemci bulundurmasını oneren planına Esad'dan 'olur' yanıtını aldığını oğrendikten sonra yaptığı açıklamada, gelişmenin 'çok olumlu' olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Izak Şamir, önceki gece yaptığı açıklamada, "Bush'un haziran ayında yaptığı teklifi o dönemde reddettiklerini ve bu kararlarını değiştirmeyeceklerini" belirtti. israil Işçi Partisi lideri Şimon Perez de "ABD'nin, Suriye'nin yanıtını olumlu bulması, tüm yiikiin İsrail'in omuzlarına bindiği anlamına gelir" dedi. Aynı parti üyesi Izak Rabin görüşlerini "İsrail, BM'nin gözlemci olarak banş konferansına katılmasını kabul etmeli" şeklinde açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Marlin Fitzwater, G7 toplantısı nedeniyle Londra'da bulunduğu sırada gelen haber üzerine, "ABD Dışişleri Bakanı'nın Ortadoğulu liderlerle yeniden yapacağı goruşmeler sırasında Suriye'nin yanıtının olumlu katkısı olacağına inandıklanm" söyledi. James Baker, yarın Suriye'ye gidecek. Mısır, Ürdün ve S.Arabistan'a uğradıktan sonra pazar günu îsrail yetkililerle bir araya gelecek. Kürt sıgınmacılar • BRÜKSEL (AA) Avrupa Parlamentosu'nda, Türkiye ve Iran'daki Kürt sığınmauların durumu ile ilgili incelemeler vapmak uzere iki grup oluşturulduğu oğrenildi. Turkiye ile ilgilenen grupta, bugun Istanbul'da toplanacak olan TurkiyeAT Karma Parlaınento Komisyonu'nun bazı uyelerı de bulunuyor. Soz konusu grubun, 1623 eylul tarihleri arasında, Türkiye'ye gelerek yerinde incelemeler yapacağı \e Brüksel'e donuşunde Avrupa Parlamentosu Siyasi Komisyonu'na bilgi vereceği bildirildi. Besmertnih de gidiyor ABD Dışişleri Bakanı James Baker'in yanı sıra SSCB Dışişleri Bakanı Aleksandr Besmertnih'in de bolge ulkelerini zıyaret edeceği açıklandı. SSCB Dışişleri Bakanlığı Sözcusü Vitaly Çurkin düıı düzenlediği basın toplantısında önerilen Ortadoğu Banş Konferansı'na ABD ile birlikte evsahipliği yapma yükumluluğunü ustlenmiş olması nedeniyle, ulkesinin de Ortadoğu sorununa taraf olan ulkelerle yeniden bir değerlendirme şapacağını ka\detti. Çurkin açıklamasında, Besmertnih'in bu gezisinin kesin tarih ve programına ilişkin ayrıntı vermedi. 3 2 yıl aradan sonra bir ABD Başkanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaretin, iki ülke arasında güçlenen eşitlerarası ilişkiler bakımından önemli bir dönüm noktası oluşturmasını beklemek yanlış olmayacaktır. Azerilerde bölünme • MOSKOVA (AA) Azerbaycan Halk Cephesi'nin geçen hafta sonunda Bakü'de başlayan büyük kongresinde örgüt içindeki bölünmenin kesinleştiği bildirildi. Kongreyi izleyen yerel gazetecilerden edinilen bilgilere göre Halk Cephesi'nin ulusal bağımsızlık mucadelesine başlaması gerektiğini savunan radikal kanadın önderleri İtibar Memedov, Rahim Gaziyev ve Iskender Hamitov onceki gun yayımladıkları ortak bir açıklamayla "Ulusal Cephe'nin oluşturulması için bir örgütlenme komitesi kurduklarını" bildirdiler. a f »CTTlî^lîJT t » i ÇC111Ş111CUCU* Il fVfCfBî lİ lTllI' llîlv^r *UI *l ^ * O b ' ' l > j a ' n ı n HırvatMai: ' umhuriyeti'ndeHırvat i i i s | e r | e Sırp milliyetçiler arasındaki çatışmalar, AT gözlemci heyetinin ulkeye geldiği sıralarda da sürdu. Çatışmalarda son iki gunde iki Hırvat milis ölürken 17'si de yaralandı. Reuter'in haberine göre bir ordu yetkilisi Sırp yaralıların olduğunu da belirtirken kesin sayı vermedi. Brioni anlaşmasına göre ateşkese uyulup uyulmadıgını gözlemlemek üzere dun Belgrad'a gelen 20 kişilik AT heyeti çatışma bolgelerine girmemeleri konusunda uyarıldı. Onceki gün Sırpların saldınsına uğrayan Hrastoviçe köyünde, Hırvat milisler otomobillerin arasında sipere yatarak kendilerini savundular. (Fotograf: AP) m Ui BosnaHersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'ten Cumhuriyelfe demeç Avrupada banş bize bağh İzzetbegoviç, Bosna Hersek'in bölünmesi halinde Yugoslavya'da iç savaş yaşanacağını öne sürdü. Bu durumun tüm Avrupa'da barışı tehlikeye sokacağını belirten İzzetbegoviç "Avrupa'da banş BosnaHersek'teki barışa bağh" dedi. SEMİH İDİZ ANKAR.\ BosnaHersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, BosnaHersek'in bölünmesi halinde 1 unun Yugoslavya'da bir iç savaşın başlangıcı olacağını belirterek, "Yugoslavya'da iç savaş çıkarsa bu yalnız Balkanlar'da değil Avrupa'daki barışı da tehlikeye sokar" dedi. Bu gerçeğe dikkat çekmek için Türkiye'ye geldiğini belirten İzzetbegoviç, Hırvatistan ve Sırbistan'ı, BosnaHersek'teki karışıklıkları körüklemekle suçladı. Müslaman olan İzzetbegoviç, bir Islam cumhuriyeti kurma peşinde olduklannı da yalanladı. Resmi bir ziyaret için hafta sonunda Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli ile gorüşen İzzetbegoviç, Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı. Basında yer alan bazı demeclerinizde Slovenya ve Hırvatistan'ın Yugoslavya'dan aynlması durumunda BosnaHersek'in de aynrılacağını soylediniz? İZZETBEGOVİÇSoylediklerim biraz farklıydı. BosnaHersek'in, Hırvatistan ve Slovenya'yı da içeren bir Yugoslavya'da kalabileceğini söyledim. Hırvatistan olamadan bize gore artık Yugoslavya olamaz. Biz de boyle bir Yugoslavya'da yer alamayız. Bu demecim ayrılma nivetimizi gösteren bir açıklama olarak yorumlandı. Ama Bosna Hersek olarak biz Yugoslavya'nın bütünlüğü için çalışıyoruz. BosnaHersek'te Muslumanların, goreceli çoğunlukta olmaları, buna karşı çok büyük Sırp ve Hırvat azınlıklarının bulunması cumhuriyetinizde çıkacak olası karışıklıkları diğerlerine oranla daha tehlikeli kılmıyor mu? İZZETBEGOVİÇDoğrudur. Söylediğiniz gibi BosnaHersek karışık bir cumhuriyet, bu uç mület neredeyse 500 yıldır beraber yaşıyorlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında farklı etnik gruplar arasında çatışmalar olmuştu. Bugun de çatışmaların çıkması tehlikesi var. Şu anda BosnaHersek sakin ve henüz çatışmalar yok. Ama Hırvatistan ve Sırbistan dışarıdan müdahale edip karışıklıkları körükluyorlar. Amaçları, BosnaHersek'i bolmek ve bir bölümünü kendilerine bağlamak. Bu da tabii BosnaHersek'te tansiyonu ve dolayısıyla çatışma olasılığını arttırıyor. Bunun Türkiye'ye ziyaretiminnedenlerinden biri olduğunu vurgulamak isterim. Aynı şekilde yakında ABD'ye ve Sovyetler Birliği'ne gideceğim. Bu ziyaretlerim sırasında uluslararası camianın dikkatini BosnaHersek'in bölünmesi tehlikesine çekmek istiyorum. Bu gerçekleşirse, Yugoslavya'da banş tehlikeye girer. Aynı zamanda butün Yugoslavya'da bir iç savaşın başlangıcı olacağını soyleyebilirim. Yugoslavya'da iç savaş çıkarsa bu yalnız Balkanlarda değil, Avrupa'daki barışı da tehlikeye sokar. Bundan, Avrupa'da barışın BosnaHersek'teki barışa bağh olduğu sonucunu çıkarmak zor değil. Peki Türkiye'den somut talepleriniz oldu mu? İZZETBEGOVİÇÖzel bir talebim olmadı. Ama Avrupa'da ve Doğu'da etkin bir ülke olarak Türkiye'nin dikkatini BosnaHersek'teki gelişmelere çekmek istiyorum. Lübnaıula saldırı: 1 ölü • BEYRUT(AA) Güney Lübnan'da İsrail yanlısı milislerin, BM devriyelerinin görev yaptığı bir köyü bombaladıkları bildirildi. Güvenlik güçleri, Sur kentinin 17 kilometre güneydoğusundaki Yater köyüne 'Güney Lübnan Ordusu' milisleri tarafından düzenlenen saldırıda bir kadının öldüğünü, iki kişinin de varalandığını bildirdiler. Önümüzdeki dönemde ortak bilimsel ve teknolojik projeler geliştirilmesi, üniversiteler ve diğer eğitim ve öğretim kurumları arasında işbirliğine ve karşıhkh bilim adamı değişimine yönelinmesi, tıp ve sağlık hizmetlerinde dünyanın belki de en gelişmiş ülkesi dunımundaki ABD ile ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlannın karşılanması ve mevcut altyapının yuksek teknoloji ile takviyesi yönünde işbirliğine gidilmesi her alana yaygınlaşan ilişkilerimizin ileriye götürülmesi çabalarında önemle üzerinde durulması ihmal edilemez hususlar olarak belirmektedir. İki ülke halkları arasında birbirleri hakkında bilgi eksikliğinin olabildiğince giderilmesine ve anlayış birliğinin takviyesine yardımcı olacak faaliyetlere katkıda bulunmak yeterlik ve azmini taşıyan ve giderek güçlenen bir TürkAmerikan toplumunun ABD'deki varlığı da gözden uzak tutulmalıdır. Bu çerçevede ABD'de sayılan 650'yi aşkın Türk bilim adamının bizlere gurur veren yapıcı rolüne değinmek gerekir. TürkAmerikan Bilim Adamlan Derneği çatısında örgütlenmekte olan üstün vasıflı bu vatandaş ve soydaşlarımız, giderek etkinlik kazanan bir faaliyet içindedir. (Arkası 17. Sayfada) Dünyanın en iyi spor malzemeleri ve spor oreoa A M 8F OZEL MARKALAR OZEL FIYATLAR g i y i m d e d ü n y a n ı n en ünlü m a r k a l a r ı 18 Temmuz 18 Ağustos arasında "çok özel fiyatlarla" mağazalarımızda. Sport & Sport Sport & Sport bir Cankurtaran Holdıng kurulu$udur. İ S T A N B U I GALLER1A TEL OSMANBEY TEL (1) (1) 5 5 9 99 57 • ATAKOY ATRIUM TEL 40 • Ş A Ş K I N B A K K A l TEL |1) 5 7 2 \S 89 54 81 141 4 1 |1) 3 8 5 ANKARA ATAKUIE TEL (4) 139 17 74 • BODRUM TEL (614) 72 21 «KEMER TEL |3214) 27 82 UUHTA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog