Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

15 TEMMUZ 1991 1980Yeşil vadi .aîffi** *** HABERLER CUMHURÎYET/3 TARİHİ GÖKSU Anadoluhisan'nda Boğaz'a kavuşan tarihi Goksu deresinin arkasındaki bu vadiler 80'li vıllara kadar goz okşa PARALAR BEYKOZ BELEDİYESİ'NE Küçüksu sırtlan bugün beton yığını! Bogaz'ın 'geri görünüm bölgesi' oldugu gerekçeyan yeşilliklerie suslenirdi. Boğaz vadilerinde inşaat furyası 83ten sonra Dalan doneminde ANAP'lı belediyelerie biriikte başladı. siyle verilen nıhsattan Beykoz Belediyesi 2 milyar lira gelir sağlıyor. ANAP'ın başlattıgı yagma SHP'li belediyelerce sürdurülüyor. Boğaziçi yaslı gönüller yatağı Fatih Sultan Mehmet REMZİ GÖKDAĞ Köprüsü'nün Anadolu Eminönü'nden Sanyer'e doğRUMELI KAVAĞI yakası çıkışında ru giderken Rumelihisan önünSARIYER ^ ' A N A D O L U başlayıp Göksu de durun. Başımzı Boğaz'ın KAVAĞI deresine uzanan ve üç karşı yakasına çevirin. Bir zamarüar Istanbul'un en guzel meyıl öncesine kadar yeşil sirelennden olan Kuçuksu çayıolan geniş arazide rının hemen ardında yukselen beton yığınlarını görup irkıleşimdi büyük bir ceksiniz. Bu göruntü üe Boğaz'mahalle kuruluyor. daki son talana tanık olurken, Yaklaşık 600 bin metre yureğiniz bir kez daha burkulakare alan üzerindeki cak. "tstanbul elden gidiyor" diye mınldanacaksınız. yeni mahallede 2 bin Sanyer sırtlanndan sonra Bodairelik kooperatif ğaz'ın hızlı yainşaatları yükseliyor. püaştığıen yoğun ve en kazanan USKUDAR bölge unvanuu Anadoluhisan'nın hemen ardından başlayan Kavacık bölgesinde üç yıl önce var olan yeşil doku artık yok. Yeşilin yerinde ise yer yer 7 kata varan yükseklikte binalar bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yakası çıkışmdan başlayıp Göksu deresine kadar uzanan ve üç yıl öncesine kadar yeşil olan geniş arazide şimdi büyük bir mahalle kuruluyor. Yaklaşık 600 bin metrekare alan uzerine kurulmakta olan yeni mahallede 2 bin dairelik kooperatif inşaatları hızla yükseliyor. Söz konusu alanın planı 21.2.1989 yıhnda Istanbul Buyükşehir Meclisi'nce onaylanarak Beykoz Belediyesi'ne gönderildi. 26 Mart yerel seçimleriyle işbaşma gelen SHP'li belediye yönetimi, Bedrettin Dalan doneminde onaylanan bölge planlarına ruhsat vererek inşaatların başlamasına neden oldu. Konuyla ilgili görüştüğumuz Beykoz Belediyesi Imar Müduru Hasan Yetkin, Büyukşehir Belediyesi'nin aldığı bir karara uyduklarını, bu karara göre ruhsat verdıklerini belirterek topu Buyukşehir Belediyesi'ne atıyor. Ruhsatı vermeme konusunda bir girişimleri olup olmadığı yolundaki sorumuzu yanıtlayan Yetkin, "Böyle bir girişimimiz olmadı. Ruhsat vermeme konusunda sıkıştırabilirdik. Ama yapmadık" dedi. 26 bin hektarlık aJanıyla Istanbul'un en büyuk ilçeleri arasında yer alan Beykoz'da belediyenın 100 hektarlık imarh alanı bulunuyor. Kentin orman alanı en fazla ilçelerinden olan Beykoz'un imarlı alanları arasında şimdiye kadar en büyük gelıri getiren alan şu anda inşaatı süren Kavacık bölgesi. Beykoz Belediyesi'nin söz konusu kooperatiflere imar izni verinesiyle belediyenin kasasına toplam 2 milyar liranın üzerinde para giriyor. Bu miktann, belediyenin şimdiye kadar sağladığı imar gehrlerinin 4 katına eşit olduğunu ifade eden Hasan Yetkin, belediyenin yaşayabilmesi için bu paraya ihtiyacı olduğunu belirtiyor ve şunlan ekliyor: "2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na göre Bogaz, ön görünüm, geri görünüm ve etkileme bölgesi olmak üzere uçe aynlıyor. Bn bölgeierin dısında kalan yerler ise mücavir alan konumonda kahyor. Söz konusu Kavacık •bölgesi de mücavir alan kapsamında kalıyor. Kanunun 47 ve 48. maddeieri bu bölgelerdeki yıiksekligi 5 kat olarak belirUyor. Bu kanun ile Bogaz adeta Imara açüıyor. Buyükşchir Belediyesi'nden onaylanan karar Uçe betediyesinde de onaylandıktan sonra bölgede 1989 yıhnda inşaata başlandı. Yogunluk 1000 metrekareye 35 kişi olarak beliriendi. Bölge, karsıdan bakıldıgında beton binalar ve çorak bir alan olarak gözüküyor. Ancak altyapı çalışmalan tamamlandıktan sonra agaclandırma cabşmalan başlayacak." Bir zamanlar İstanbul'un en güzel mesire yerlerinden biri olan Küçüksu çayırı da betonlaşıyor Dognı belirlenemedi Kavacık'taki yapılaşma ile ilgili sorulanrruzı yanıtlayan eski Boğaziçi tmar Muduru Erdogan Yddız, Boğaz'daki yapılaşmarun temelınde, 1983 yıhnda çıkanlan 2960 sayılı kanunun yattığı görüşünde. Plan hazırlanırken arazi üzerinde inceleme yapılmadığmı ve kısa sürede ortaya çıktığıru söyleyen Yıldız, "Plan hazuianırken sağhklı çalışma yapdmadı. 1/5000 ölcekli planlar üzerinde çaüşmalar yapüdı. Eski haritalardaki yanuşlıklar aynen yeni karitalara geçirildi. On görünüm ve geri görünüm bölgeteri dognı belirlenemedi. Bütün bunlann sonucu şimdi gördügumüz manzara ortaya çıktı" dedi. Boğaziçi İmar Müdürü Bütent Tatar da 2690 sayılı kanunun eski kanundaki yanhşlan da beraberinde getirdiğini belirtiyor. Söz konusu plandaki yanhşlığı duzeltme yetkilerinin olmadığıru söyleyen Bülent Tatar, "Yasayı, Boğaziçi Yüksck Koordinasyon Kurulu'nun karanyla TBMM'de çıkanlacak yeni tasan ile defiştirmek mümkün" konuştu. 1983 yıhnda yürürlüğe giren 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile Boğaz Uç bölgeye ayrıldı. Birbirinden tümüyle aynlan bu bölgede yapılaşma şartlan da farklı olarak behrlendi. ö n görünüm bölgesinde her türlü yapılaşma yasaklanırken geri görünüm bölgesinde yapılaşmaya izin verildi. Bu kanuna göre geri görünüm bölgelerinde S kata kadar yükseklikte bina yapılması serbest bırakıhrken, Boğaz'ı gören bu bölgelerde binalar yükselmeye başladı. 3 kooperatifin inşaatlannm yapıldığı Kavacık bölgesi de 2960 sayıh yasaya göre geri görünüm bölgesinde kalıyordu. Bayan yöneticiler şimdi fark ediliyor SSK Muğla Hastanesi Başhekimi Mine Yılmaz: ÖZCAN ÖZGÜR Çok mutluyum. Kadınların butun ust kademeMUĞLA Turkiye'nin ilk bayan valisi Lale lerde ve polıtıkada insan olarak hak ettikleri yeAytaman, Muğla'da "kadın yonetici" olarak yal ri almalarını bekliyorum. Sayın Valimiz ile Muğnız kalmayacak. Yeni valinin Muğla'ya atanma la'da güzel ışler yapılacağına inanıyorum. Mesaisi sıyla varlıklan daha da göze çarpan çeşitli ku sırasında bana duşeni fazlasıyla yapmaya hazırum ve kuruluşların bayan yöneticileri, Ayta rım. man'a her turden desteği vereceklerini söyluyorNÜSHED Muğla fl Temsilcisi Dr. Bedriye lar. Gurkan: Turkıye'dekı kadın hakları mucadelesi Tanm tl Muduru Ayten Çelik: Sevincim Muğla'ya bir bayan valinin gelmesinden çok bir bayanın vali olması. Çalışmamızda önemli bir değişiklik olmayacak. Erkeklerle kadınlar arasında bir zekâ farkı yok. lerin kalkmasına vesile olmasını diliyorum. Yeşiller Partisi Genel Başkanı Bilge Contepe: Oldukça sevindirici bir olayla karşı karşıyayız. Ancak benim kuşkularım var. Göstermelik olmasın, kukla gibi perde arkasındaki erkekler tarafından kullanılmasın istiyorum. Ben Bodrum1 da oturuyorum. Muğla'nın çok önemli çevre sorunları var. Bir kadın olarak çevre sorunlarına karşı daha duyarh olacağmı umuyorum. Nufus Muduru Suheyla Şengul: Çok mutlu oldum. Sa>ılarırun artmasını diliyorum. Sadece valilikte değil, daire mudurluklerınde de kadınlarımızın yaygınlık kazanmasının yararlı olacağına inanıyorum. Çunku kadınlar daha banşçı, seMnğla Valisi Lale Aytaman açısından olumlu bir gelişme. Bence olayı fazla buyutmeye gerek yok. Olması gereken fazlaca gecikme ile oldu. Sayın Lale Aytaman'ın Muğla Valilığı'ne atanmasının, kadınlarımızın yaşamın her alanında söz sahibı olmalannın önundeki engelvecen ve hoşgoruludur. Kadın yöneticiler devlet dairelerinde işı olan vatandaşlara daha farklı yaklaşırlar. Defterdaıiık Muhasebe Mudüni Nezahat Eren: Gerçekten memnuniyet vericı bir olay. Olumlu bir gelişme. Bayanlar adına gerçekten sevindirici. Mimarlar Odası Şube Başkanı Rukiye Uslu: Kadın haklarının dunya gundeminde bulunduğu bir sırada yaşanan bu olay kadınlar için umut verici, Turkiye için onur verici. Ustelik ilk uygulamarun Muğla'da olması da Muğlalılar için onur verici. Olay Muğla'mn sosyoekonomik ve kultürel gelişmesi açısından çok önemli. Lale Aytaman'ın Muğla'ya atanması 'moraV getirdi Özel okullara kayıt heyecanı Veli de öğrenci de 18 temmuzu bekliyor Asil ve yedek listeden kontenjanını dolduramayan okullar ön kayıt sistemi ile öğrenci alacak. Bu gruptaki okullar taban puanlarını 12 ağustosta duyuracak ve üç gün ön kayıt yapacaklar. Eğitim Servisi Sınavla oğrenci alan özel okullara kayıt heyecanı suruyor. Tercih formlarını doldurma işlemlerini tamaınlayan veliler, şimdi de okullann asil ve yedek listelerini açıklayacakları 18 temmuz tarihini bekliyorlar. Çocuklarının puanı en çok istedikleri okula girmesine yetmeyen veüleri oldukça uğraştıran tercih formlarımn doldurulması işlemi dun sona erdi. Okullann asil ve yedek listelerini ilan etmelerinden sonra asil liste kayıtlan 25 temmuzda başlayacak, 29 temmuzda sona erecek. Okullar, varsa acık kontenjanlarım 29 temmuz gunü saat 17.00'de duyuracaklar. 1. yedek liste kayıtlan 31 temmuz gunü başlayacak. 2 ağustos gunu tamamlanacak. Bu kayıtlar sonunda kontenjan açığı kalan okullar 5 ağustos gunu 2. yedek listelerini ilan edecekler ve 5,6,7,8 ağustos gunlerinde kayıt yapacaklar. Asil ve yedek listeden kontenjanını dolduramayan okullar, ön kayıt sistemi ile öğrenci alacaklar. Bu gruptaki okullar, taban puanlarını 12 ağustosta duyuracaklar ve 12,13,14 ağustos gunlerinde ön kayıt yapa'caklar. Sıralama listesine göre kayıtlar 15 ağustos gunu saat 16.00'ya kadar yapılacak. Bu saatte hâlâ kontenjan açığı olan okullar, ön kayıt yaptırmış adaylardan bekleyenleri tutanakla tespit edip puan sırasma göre kontenjanlan doluncaya kadar kaydedecekler. Bu arada Anadolu liselerıne asil listeden kayıtlar 2229 temmuz tarihlerinde okul mudurlüklennde yapılacak. Okullarda açık kontenjan kalması halınde yedek listelerden kayıtlar 31 temmuz15 ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Müfettişlik sınavı . yargıdan döndti ^ o c c c » r v ı ı B o s t a n c ı ' d a k i mendi yiiriir de mechul ressamın cabşmasını daha yakından görmek isterseniz, figürleg İ ^ S S t t l I U reğj,, m e ç h u ı b i r ressa. rin arasında, "Biz denizi kirleüyoruz diye düşünürken deniz bizi kirietiyor" yamı var. Bostancı deniz otobusu iskelesini kullanarak karşıya geçenler mendirek zısını da okuyabilirsiniz. 'Çevreci mendirek ressamı' balıkçüann aktardıgına göre boyunca bir resmin, her gecen gün biraz daha Uerlediğini goruyorlar. Hızla gi mendirege arasıra geliyormuş. Balıkçılar mechul ressam için "Galiba tktisat Faden deniz otobusunden gorunen bir dizi figür... Ama mendirek üzerinde biraz kultesi'nde okuyor" diyorlar. (Fotoğraf: Aslı Kavabal) ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) Yöneanelikle 70 olarak belirlenen smav başan notunun bakan onayı ile 50'ye düşurülmesı nedeniyle usulsüzlük savlarına konu olan ilköğretim müfettişliği sınavı Danıştay tarafmdan hukuka aykırı bulunarak durduruldu. Danıştay, bu değişikliğin ancak yönetmelikle yapılabileceğini, bakan onayının gecersiz olacağını öngördü. Danıştay 5. Dairesi bu karannı, Kadk Savaş adlı öğretmenin açtıgı dava uzerine verdi. Danıştay, Avukat Yahya Zabnnoilu kanaüyla açılan davaya ilişkin karannda, yönetmelikle belirlenen bir konunun ancak yönetmelikle değişebileceğini, bunun dışındaki işlemlerin hukuken gecersiz olacağını hükme bağladı. Davayı açan Avukat Zabunoğlu.Milh Eğitim Bakanı Avni Akyol'a bir mektup göndererek karann uy gıılanmatını istedi. dULETLE MAVI YOUULUC ÇIKANLAR SİZİ KISKANACAK. KARADENIZ'IN GELENEKSEL Ç.EKTIRMELERINDEN BİRİ ARTIK ECE VE AKDENİZ SULARINDA : CUMALILAR. CUMALILARMUTHİŞ BİR TEKNE.BOYU 26 METRE,ENİ 8 METRE, KULLAN I M ALANI 80 METREKARE DENIZIN UZERINDE ADETA BİR EV. 5EKİZ KAMARANIN SEKİZINDE DE TUVALET VE DUŞ VAR.HERBİRI UÇER KIŞİLIK. ÇOK RAHAT.ÇOK KEYİFLİ, ÇOK KONFORLU. YEMEKLERDEN SONRA İSTERSENİZ HORON TEPIN. KARADENIZ ÇEKTIRMESI CUMALILAR ARTIK CÜNEY'DE. CUMALILAR' DA YAŞAMAK İÇİN BİZİ ARAYIN. KlSA KISA • Antalya'mn Kaş ilçesiyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalışan minibus esnafı, turizmde yaşanan knz nedeniyle birbirine duştu. Fethiye'den KaşKaikanPatara yönune işleyen minibus seferleri yolcu yokluğu nedeniyle kaldınlırken aynı yönden Fethiye'ye yolcu taşıyan PataraKalkanKaş minibuslerinin terminaldeki peronu belediye encumeni kararıyla iptal edildi. Polis, şehre KaşKalkanPatara yönunden gelen Antalya plakah ticari minibüslerin yolcu almasım engelliyor, para cezası kesiyor ve boş olarak geri gonderiyor. • Gaziantep'in Kilis ilçesinde yaptınlan Turkiye'nin ikinci buyük sınır kapısı 'Öncüpınar' 7 ağustosta hizmete açılacak. Kih's Kaymakamı Ali Gun, sınır kapısıyla ilgili bilgi verirken, 647 bin metrekarehk alan uzerine kunılan tesiste 10 dairelik lojman, sağlık ocağı, PTT, 6 TIR kontrol unitesi, 2 araç muayene istasyonu, 4 muhafaza kontrol ünitesi, 100 tonluk gömme su deposu ve 4 gümrüklü eşya ambarının bulunduğunu söyledi. • Uşak Şeker Fabrikası yakınlarında meydana gelen trafik kazasmda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Uşak'tan Afyon'a giden Aü Kılıç yönetimindeki otomobil, E23 karayolu üzerindeki Uşak Şeker Fabrikası yakınlarında aşırı hız ve hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen İbrahim Çelik'in kullandığı kamyon ile çarpıştı. Otomobil surucüsu Ali Kıhç ile aym araçta bulunan Mehmet Sunak ve Hürriyet Sunak olay yerinde ölduler. Yaralanan kamyon şoförü Ibrahim Çelik ile Hayrullah Kuk, Uşak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ASETTELEFON143 09 30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog