Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

A iıirAJ.1*. Ankara'dan SSCB'ye yanıt • A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kuzey Iraklılann savunmasına yönelik olarak Türkiye'de konuşlandmlacak "çokuluslu" güce ilişkin tartışmalara Sovyetler Birliği'nin de katılması konuya yeni bir boyut getirdi. Ankara, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Churkin'in bölgenin kendi ülkesine yakınlığı nedeniyle dile getirdiği endişenin "gereksiz" olduğu görüşünde. Dışişleri Sözcüsü Sungar dün düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi: "Hükümetimiz tarafından onaylandığı takdirde Türkiye'nin Irak'a mücavir sınır bölgesinde konuşlandınlması söz konusu bu birlik, Sovyet sözcüsünün de atıfta bulunduğu şekilde bir acil müdahale kuvveti değildir. Bölgede geçici bir süre için konuşlandınlması öngörülen bu sınırh kuvvetin amacı bir süredir Kuzey Irak'ta sürdürülen insani amaçlı çalışmaların olumlu sonuçlarının, çokuluslu gucün Kuzey Irak'tan çekilmesi sırasında muhafaza edilmesine yöneliktir. Parçalanma felake ir LAZAR JARKOVIC'DEN Slovenler, son bunalımda kendilerini ezilen taraf olarak göstermeye çalıştılar. Oysa onlar ezilen değil, saldırgan taraftılar. Yugoslavya'nın parçalanması sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı „. etkiler. Türkiye'nin de bu durumdan etkilenmemesi düşünülemez. GÜNSELİ KARTAY Yugoslavya'nın Istanbul Başkonsolosu Lazar Jarkovic, Cumhuriyet'e verdiği demeçte Yugoslavya'nın parçalanmasının tüm dünyayı etkileyeceğini ve Türkiye'nin de bunun dışında tutulamayacağını söyledi. Ülkede son günlerde ortaya çıkan çatışmalardan Slovenya Cumhuriyeti'ni sorumlu tutan Jarkovic, Slovenlerin kendilerini Sırp otoritesi altında ezilen taraf gibi göstermeye çalıştıklarını, ancak çatışmalar sırasında sürekli olarak saldıran tarafın Slovenler olduğunu belirtti. Jarkovic'e sorduğumuz sorular ve yanıtları şöyle: Yugoslavya'daki kriz nasıl sonuçlanabiiir? JARKOVİC Bu krizin nasıl sonuçlanacağını Tanrı bilir. Biz Yugoslavya'da demokratik bir toplum yaratmaya çalışıyoruz. Yugoslavya'da üzücu olaylar yaşanmasını hiçbirimiz istemeyiz, ancak çok uzucu şeyler yaşanacaktır bu ülkede. Sırbistan'ın, birlikten aynlmak isteyen cumhuriyetlere baskı uyguladığı ve diğer cumhuriyetlerin topraklarını ışgal etmek istediği yolunda propaganda yapılıyor. Oysa ki birlikten ayrılmanın yoll h k b iddiaları herkese açıktır ve bu iddi lar aptalcadır. Birliği oluşturan cumhuriyetlerin hiçbiri, Yugoslavya'dan ayrılmayı, ülkenin bölunmesini istemiyorlar. Yalnızca Slovenya ve Hırvatistan, birlikten ayrılmaları durumunda kendi ayakları uzerinde durabileceklerini ve kendi kendilerini daha iyi yönetebileceklerini sanıyorlar. Bu iki cumhuriyet, daha önce bağımsız devlet olmadılar. Bu konuda deneyimleri yok. Yugoslavya'dan aynlmadan önce hesaplarını yapmaları gerekiyor. Kimse onları Yugoslav birliği içinde yaşamaya zorlayamaz. Ancak onlar birliğin parçasıdırlar ve birlikten koptukları anda zayıflamaya mahkumdurlar. şitli açıklamalarında, Yugoslav ya'daki düzeni yıkmak için çaba göstereceğini ve Yugoslavyanın son başkanı olacağını söylemiştir. Böyle bir kişiyi, dünyanın hiçbir ülkesinde başkanlığa getirmezler. Batı, federal ordunun kontrolden çıktığını öne sürüvor. JARKOVİC Ordunun kontrolden çıktığı iddiası, orduyu bölmek için kasıtlı olarak ortaya atıhyor. Ancak federal ordunun bir anlamda bölünmüş olduğu doğrudur. Çünkü ordu, ulke nufusunu meydana getiren tüm halklann ve azınlıkların bir Belgrad hükümeti, AJman Yugoslavya'da yaşanan karışımıdır. Fakat bu, ordunun ya'yı, Slovenya'ya gizlice silah krizden Sırbistan sorumlu tutu kontrolden çıkması için yeterli göndermekle suçladı. luyor. Huvat Stipe Mesic'in dev bir sebep değildir. JARKOVİC Almanya'nın let başkanlıgına seçilmesini Sır Yugoslavya'nın dağılması Slovenya'yı silahlandırmaktaki bistan'ın engellemesinin bu çatışmalara yol açüğı savunuluyor. durumunda. bu gelişme Tiirki amacı, lkinci Dünya Savaşı sırasında bölgede var olan şartlan ye'yi ve bölgeyi nasıl etkiler? yeniden yaratmaktır. Özellikle JARKOVİC Bu son dereJARKOVİC Yugoslavya Hırvatistan'ın bağımsız devlet 1 ce saçma bir iddia. jugos.avyace saçma bir ıdd.a. Yugoslavya ~ ^ l olmasını destekliyorlar. Yeni tür da bugun yaşanan krızın koke* e t k i ] e r B u bir Nazi saldırısı sayılabilir bu. nı çok daha der.nlerde, ulkenın ş Birleşmeye doğru Yugoslavya'ya yeni bir Tiilk bö.ündüğu 1054 y,l öncesın felaket ^ J ^ ^ ^ de aranmalıdır. Başkanlık seçiizin verilmesi yeni dünya duze to mu gerekiyor? mine gelince, ulkeyi yöneten Fenini olumsuz yönde etkileyecekJARKOVİC Hayır. Şimdideral Başkanlık Konseyi'ndeki tir. Türkiye'nin de bu durumdan ki şartlar Tito'nun yaşadığı doHırvatistan temsilcisi Stipe Me etkilenmemesi duşunulemez. nemdekinden çok farklı. Yeni sic, Yugoslavya'nın butunluğüne karşı olduğunu pek çok kez Federal ordu ile Sloven mi bir Tito'nun çıkması aruk olaaçıkça dile getırmıştir. Mesıc, çe lisler arasında pek çok kez ateş naksız. kes ilan edildi... JARKOVİC Çunku Slovenler çatışmayı surdurmek istediler. Sorunun çözümünu değil, surmesini istediler. Slovenya topraklarına giden federal ordu birliklerinin onlarla savaşmayacağını, yalnızca denetim görevi yapacaklannı biliyorlardı ve bu avantajdan yararlanarak askeri üstunlük elde ettiler. Diğer yandan da sürekli olarak Batı 1 dan siyasal yardım beklediler. Yugoslavya'da ezilen taraf olarak göstermeye çalıştılar kendilerini. Oysa İci onlar ezilen değil saldırgan taraftılar. Yugoslavya'nın Istanbul Başkonsolosu Jarkoviç'in Cumhuriyefe demecv 1KAD SORU1NLAR ERGUNBALCI Avrupa'nın Sorunları Soğuk savaş sonrasının ilk krizleri Balkanlar'da (Yugoslavya) ve ekonomik sorunlarla cebelleşen Doğu Avrupa'da yaşanıyor. AT ise bir yandan bu sorunlarla uğraşırken bir yandan da siyasal ve ekonomik birleşme planını aşamalı biçimde uyguluyor, daha doğrusu uygulamaya çalışıyor. Ortak bir güvenlik ve dış politikaya ilişkin çalışmaların aralık ayında tamamlanması bekleniyor. 1993'te ortaya çıkacak tek pazarla birlikte ortak para ve Merkez Bankası'nın da oluşturulması öngörülüyor. Bu tabloya bakarak "Balkanlar kaynıyor, Doğu Avrupa huzursuz, ama AT içinde her şey tıkırında. Program uyarınca nihai birleşmeye doğru düzenli biçimde yol alınıyor" diye düşünebilirsiniz. Ancak böyle bir değerlendirme pek doğru olmaz. Çünku AT içinde de her şey tıkırında değil. Sadece topluluğu bekleyen sorunlar henüz tüm boyutları ile ortaya çıkmadığından ya da diğer güncel sorunların gölgesinde kaldığından konu ile yakından ilgilenenlerin dışındakilerin dikkatini fazla çekmiyor. Bu sorunları şöyle sıralamak mümkün: Önce ekonomik ve özellikle parasal birlik, sanayilerinin gelişmişlik düzeyi üç aşağı beş yukarı aynı ya da birbırine yakın olan ülkeler arasında başarılı biçimde gerçekleştırılebilir. Yunanistan, Portekiz, hatta ispanya'nın bu tür birlik ıçın hazır oldukları herhalde söylenemez. Kaldı ki Ingiltere "tek para" ilkesıne karşı çıkmaktadır. Bu sorun, diğer gelişmiş Avrupa ulkelerinin AT'ye katılmaları ile kuşkusuz daha da karışık niteliğe bürünecektır. Isveç ın yakınlarda üyelik için başvuruda bulunması bekleniyor. Bunu muhtemelen Avusturya, Finlandiya ve Norveç'ın başvuruları izleyecek. İsviçre'nin bile AT'ye üyelik ıçın başvurabıleceği bildiriliyor. Türkiye'nin 1987'de yaptığı basvurunun ıse bu ortamda daha uzun süre raftan indirilmeyeceğı apaçık or O.Doğu:Nükleer silahapaydos • PARİS (AA) BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi Ortadoğu'nun kitlesel silahlardan arınmış bölge olmasını kabul ettiler. Konsey'in 5 daimi üyesi olan ABD, SSCB, Ingiltere, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin temsilcilerinin, silah kontrolü için dünya çapında yeni bir sistem aradıkları Paris'teki 2 günlük görüşmenin ardından yayımladıklan ortak bildiride, Ortadoğu ulkelerinin, nukleer programları uzerinde uluslararası denetimi kabul etmeleri ve nukleer silah yapımı için gerekli malzemenin üretim ve ithalatırun yasaklanması gerektiği belirtildi. tada. Tamflar arasında vanlan Brioni Anlaşması Slovenya Parlamentosu'nca onaylandı Slovenya'dan banşa evet ı* • • ^ B k • f I Dış Haberler Servisi Yugoslavya'da iç savaşın önlenmesi yolunda "son şans" gözüyle bakılan AT destekli Brioni Anlaşması, Slovenya Parlamentosu'nca da onaylandı. Böylece Yugoslavya'da barış yolundaki umutlar yeniden güç kazandı. Reuter'in haberine göre Slovenya Parlamentosu, dün ll'e karşı 189 oyla Brioni Anlaşması'nı kabul etti. Anlaşma uyannca, federal ordu ve Sloven milisler karargâhlanna dönerken Slovenya ve Hırvatistan bağımaskıya alacaklar. Federal hükümet ve Hırvatistan, anlaşmayı önceki gun onaylamıştı. Anlaşmanın onaylanmasma karşın gerginliğin sürdüğü bildirilijor. Ajansl?.;, Yugoslavya'nın iç savaşa sürüklenip sürüklenmeyeceğinin, anlaşmanın uygulanıp uygulanmamasına bağlı olduğunu bildiriyorlar. AT'nin girişimleri ile geçen pazâr günu Yugoslavya'nın Brioni Adası'nda federal hükümet, Hırvatistan ve Slovenya yetkilileri bir araya gelmiş ve iç savaştan kaçınmak amacıyla bir çerçeve anlaşmaya vanlmıştı. Varı 4 Yııcrmlavvfl'ria iç Yugoslavya'da \c savaşın önlenmesi yolunda "son şans" gözüyle bakılan Brioni Anlaşması'nın onaylanması ile barış umutları yeniden arttı. Doğu Avrupa ülkeleri AT için ayrı bir sorun oluşturuyor. Çekoslovakya Polonya, Macaristan, Romanya ve Yugoslavya (eğer ayakta kalabilirse) AT'nin dışında kalmak istemiyorlar. Almanya, bu ülkelerin bir an önce AT'ye alınması gerektiğini savunuyor. Aksi takdirde Avrupa'nın parçası olma umudunu yitirecek bu ülkelerde tekrar otoriter akımların guçlenebileceğini, genç demokrasilerin yıkılabileceğini, sosyal ve ekonomik kaosun Batı'yı da etkileyecek (örneğin buyuk bir göç dalgası) derin çalkantılara yol açabileceğinı belırtıyor. Almanya'nın görüşünün doğru olduğu AT içinde genellıkle kabul ediliyor. Ancak kendi içinde henüz birliği kuramamış bir AT'nin kısa süre içinde Doğu Avrupa ülkelerini nasıl kabul edebileceği sorusunu da kimse yanıtlayamıyor. Ote yandan Yugoslavya'daki kaos da bu ülkelerin AT'nin dışında uzun sure beklemelerinin ne gibi tehlikeli gelişmelere yol açabıleceğini ortaya koyuyor. Tut ki AT bir yolunu bulup Doğu Avrupa ülkelerini içeri aldı Bir yanda Almanya, İngiltere, Fransa, Italya gibi sanayıleşmiş devler, öte yanda Polonya, Romanya gıbı pıyasa ekonomisine geçmeye çabalayan, derin bir malı krız içinde bulunan ülkeler. Üyelerinin gelişmişlik düzeyi böylesıne dengesiz olan bir toplulukta ortak para, ortak merkez bankası gibi hedefler nasıl gerçekleştirilecektir? Doğu Avrupa ulkelerinin yaratacağı sorunları bir an ıçın ""Avrupa "federasyonu" kavramından Başbakan John Maior'ın İngilteresi bile yan çizmektedir. Major, gerçı Margaret Thatcher'dan çok daha esnek bir tutum içinde ' Ingiltere nın Avrupa'nın bir parçası olduğunu" söylüyor, Söylüyor ama Inailtere haziranda Lüksemburg'ta yapılan AT dışişleri bakanları toplantısında siyasal birleşmeye ilişkin olarak hazırlanan metinden "federal" sözcüğünün çıkartılması için yoğun çaba harcamıştır. = Ayrıca AT'nin ortak savunma ve güvenlik polıtıkası ile Irlanda gibi tarafsız politika izleyen bir üyenin nasıl uyum sağlayabileceği de merak konusudur. Aynı soru; AT'ye gırmeyı tasarlayan tarafsız Avusturya ve İsveç için de ortaya atılabıAlman vönetimi, eski Doğu Almanya'yı Batı'nın ekonomik gelişmişlik düzeyine getirebilmek için 20 yıla gerek olduğunu belirtiyor. Peki Polonya, Romanya gibi ülkelerin bu düzeye gelmeleri kaç yıl alacak? Ya Bulgaristan, Arnavutluk? Zaten derin bir siyasal ve ekonomik krizin yaşandığı bu ulkeler uzun süre dışarıda kalırlarsa Avrupa'da ıstıkrarı tehdıt edeb'ilecek büyük çalkantılara sahne olamazlar mı? Zamanla içeri alınsalar bu kez Jean Monnet ya da AT Komisyonu Başkanı Jacques Delors'un düşlediklerı ekonomik, parasal ve siyasal birliğin gerçekleştirilebileceği düşünülebilir mi? Avrupa'yı zaman geçtikçe daha belirgin niteliğe kavuşmakta olan çetin sorunlar bekliyor. o Daşnak Partisi giyasi sahnede • MOSKOVA (AA) Ermenistan'da Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan'ın izlediği politikaları "ılımlı" olduğu gerekçesiyle kınayan ve Ermenistan'ın Türkiye'den resmen toprak talebinde bulunması gerektiğini savunan "Daşnaksütyun" Partisi, bugün Ermenistan Adalet Bakanlığı tarafından kayıtlara geçirilerek resmen siyasi hayata atıldı. Rusya Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Daşnaksütyun Partisi, siyasi faaliyetini büyük ölçüde cumhuriyetin bugünkü yönetimine yönelik eleştirilere dayalı bir siyasi platforma dayandıracak. liy^na'da başkanlık, saraymı koruyor. Sloven asker de gergın bekleyışını surdurujor. (Fotograf. Reuter) Yugoslavya'daki krizin Avrulan anlaşma, "Brioni adıyla şimlerine karşın federal ordu, Slovenya, federal yönetimi an pa Topluluğu'nun (AT) Avrupa1 laşmayı ihlal etmekle suçlarken Slovenya'ya helikopterlerle asker anılmıştı. federal yönetim de Slovenya yet daki problemlerin çözülmesinde yığmayı sürdüruyor" dedi. Bu arada AT'nin girişimleri anahtar rolü oynayabilecek bir AP'nin haberine göre de kililerini, ordunun etrafındaki sonucu Slovenya'da susan silahnoktaya geldiğini kanıtladığı beLyubliyana'nın yakınlarındaki kuşatmayı kaldırmamakla suçların yeniden faaliyete geçebilelirtildi. luyor. ceğine ilişkin kuşkular da dün bir federal ordu karargâhında İngiliz Haber Ajansı ReuterSlovenya'da bekleyiş sürerken arttı. AFP'nin haberine göre yoğun savaş hazırlıkları yapılıyor. Ajans, karargâhın dışının Hırvatistan'da da gerginlik bu in yorumuna göre 35 üyeli AvSlovenya İçişleri Bakanı Igor yüyor. Ajanslar, Hırvatistan'da rupa Güvenlik ve Işbirliği KonBaucar, yüzlerce Yugoslavya as mayınlarla korumaya alındığını ve federal ordu askerlerinin ye ordu ile Hırvatlann çatışmasının feransı (AGİK) kendi içinden gekerinin takviye olarak Slovenya'ni siperler kazdıklarını bildirdi. büyüme eğilimi gösterdiğini ve lecek bir tehdide karşı mekanizya gönderildiğini söyledi. Brioni Adası'nda vanlan an bu cumhuriyetteki durumun malar oluşturmasmdan hemen Baucar, Lyublı>ana'da düzenlelaşmanın ardından federal ordu Slovenya'dan daha tehlikeli bo sonra patlak veren Yugoslavya diği basın toplantısında federal yutlara ulaşabileceğini belirti krizinde beklenen çözümleri georduyu gizli şeyler yapmakla ve Slovenya arasında başlayan tirmedi. karşıüklı suçlamalar da sürüyor. yorlar. suçladı. Baucar, "AT'nin giri 2 bin dinci gözaltında • CEZAYİR (AA) Cezayir askeri yetkilileri, 30 hazirandan bu yana, 2 binden fazla aşırı dincinin gözaltına alındığını bildirdiler. Resmi Cezayir Haber Ajansına yapılan açıklamada, Islami Selamet Cephesi'nin önde gelen yöneticilerinden Abbasi Medeni ve Ali Belhac'ın bu tarihte tutuklanmalarının ardından gözaltına alınan Islamcılann sayısı, 2.046 olarak bildirildi. Açıklamaya göre aşın dincilerin sıkıyönetime yol açan eylemlerinden bu yana 1.067 kişi mahkemeye verildi ve 545 kişi tutuklandı. GROUP BROUP Taş'ı bilen, üstdüzeyy Kuruluşlarımızın nızla geiışen taş ve taş urunlen (Mıcır. vs.) ışletmelerı ıçın aşağıdakı koşullara uyan ustduzey yonetıcıler arıyoruz Hazır Beton'u Bilı Bir Genel Müdür Dunyanm uçuncu en buyuk çımento uretıcıs. olan Cıments Françaısnın Turk!yedek, kuruıuşlanndan bn olan ve Ankarada az,r beton u ete bir şırketLz ç,r aşağıdakı mtelıklere sahip br "Genel Mudur ar.yomz • ^az'r beton veya benzerı konuiarda ust duzey yönetıcılığ: yapmış • mşaat makına jeolojı veya ışletme dallarmdan bırmden un versıte mezunu • Ing.lızceyı rahatiıkla konuşan ve yazan (Fransızca bılmesı tercm nedenı olabılır) « dnariK lıder ptelıkh şın bılen ve seven Bu ntelıkere sahiDsenz ve nzla buyuyen ve gelşen çokuluslu bir kuruluşta çalışmak ıstıyorsamz utfen detaylı ozgeçmışmızı, bir fotoğrafınızla brl kte 29 Temmuz akşamna kadar elmıze geçecek şekilde aşağ'dakı adrese yollayın Başvurular, kesinlikle, gizli kalacaktır. Makedonya, Türkiye ile işbirliği istiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Resmi bir ziyaret için onceki akşam Ankara'ya gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov temaslarına dün başladı. Yugoslavya'nın federal yapısı çerçevesindeki bir cumhuriyetin cumhurbaşkanı olmasına karşın Türkiye'de gördüğü üst düzeyli kabul ile dikkat çeken Gligorov, dun Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli ve Dışişleri Bakanı Safa Giray ile bir araya geldi. Gligorov, dün ilk önce Anıtkabir'i ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu ve ozel defteri imzaladı. Gligorov, Atatürk'e atıfla deftere, "Büyük önderin Makedonya kökenli oluşu, Makedon ulusu ile Türk ulusu arasındaki dostluğun aynca önemli bir halkasını oluşturmaktadır " diye yazdı. Gligorov daha sonra Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli ile bir araya geldi. Pakdemirli, görüşmeden önce yaptığı kısa açıklamada Cumhurbaşkanı Gligorov'un ziyareti ile iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliğinin daha da gelişeceğıne inandığını belirtti. Konuk Cumhurbaşkanı Gligorov ise iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini istediklerini belirterek Türk müteahhitlerinin Makedonya'da iş yaptığını hatırlattı ve Türkiye'nin ekononnsinin daha da gelişmiş olduğunu gorduklerini söyledi. Genel Müdür ı taş ocağı veya benzer konuiarda yonetıcılık deneyımı olan (uret'm pazarlama Dersonel ıdaresı \/s) , makna Kmya jeoiOji muhendıslığı veya şletme aaılar ndan bınnaen unıversıte mezunu » Maden Kanunu ve diğer ılgılı mevzuatı bılen , dmamık lıder nıtebkl, ışını seven » Ingıhzce yaap konuşabıien (Fransızca da bılmesı teroh neder olabılırl 'Türk ve Slav devleti' • MOSKOVA (AA) SSCB'nin reform yanlısı yayın organlarından Komsmolskaya Pravda, ülkenin yeni federatif yapısının "bir Slav ve Türk devleti" yaratacağını belirterek yeni SSCB'deki beş Türk asıllı nüfusa sahip cumhuriyette, MÇP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in görüşlerinin giderek daha fazla taraftar kazanmaya başladığını savundu. Gazetenin dünkü sayısmda yer alan yanm sayfadan uzun bir incelemede, Başkan Mihail Gorbaçov'un yeni birlik sözleşmesi projesine imza koyma kararlılığındaki dokuz cumhuriyetten Azerbaycan, Kazakistan, Kırgizistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın Türk asıllı halklardan oluşan bir nüfusa sahip olduğu hatırlatıldı. Üretim Müdürü • taş ocağı ışletmesı veya benzerı konuiarda uretımle ılgılı yonetıcı'ik deneyımı olan • dmamık. Kadrosunu motıve edebıien • mşaat makına veya jeoloj. dallarmdan bırmden unıverste mezunu « Ing ıızce yazıp konuşabıien Cnento konusunda dunyanm en DuyuK uçuncu uretıcısı olan Cıments Pançaıs nın yuraumuzdakı kuru.uşlannda çalışmaK ıstıyor ve yukanaakı 1 koşullara sah'osenız lufen deta> ı ozgeçTiışınz'e or resmınz b'ze ,c' a, ° Başvurular, kesinlikle, gizli kalacaktır. Murat Eroglu Set Group Holding A.Ş. Büyükdere Cad. 40 Adahan kat: 7 Mecidiyeköy 80300 Istanbul Bahçelievler Ünverdi'de kiralık veya satılık 2 oda, 1 salon, 80 m 2 kaloriferli giriş kat daire; işyeri de olabilir. SATILIK Gazeteciden 47.000'de Murat Eroğlu Set Group Holding A.Ş. . Büyükdere Cad. 40 Adahan kat: 7 Mecidiyeköy 80300 Istanbul Tel: 173 15 06 satılık 85 Yugo 10.500 000 384 38 42
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog