Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ıı ımvuvnjz, CUMHURIYET/13 GÖRÜ$ Kadın HAYVANLAR tSMAİL GÜLGEÇ INSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN Kadınlara bakış tarzı yaşla çok değişiyor. Ben uzun seneler annem gibi bir kadın aradım. Fakat aslında annem gibi bir kadın aramadığımı ancak şimdi anladım. Halil Bezmen IKI AYAKll KADIN VE TEK AYAGINDAN BAGLI KADIN Hükümet, kadını paylaşamıyor MESUT Yümaz hükümeti "hamınefeadi" destekli olduğu için kadın konusuna sıkı bir el attı. önce bir "lurin vaH" atayarak hava yarattı. "tld ayaftıaıa üzeriıde duran kadnlar" ile "tek ayagından bafh kadınlar" konusundaki çahşmalar için kurumlan paylaşünrken ikisini de başbakanhğa bağladı. Hükümete bağü olup kadın konusunu ele alan iki kunım var. Birisi Kadının Sutüsü ve Sorunlan Genel Müdirlügâ. Bu kurum tmren Aykut'a bağb. Imren Hanım hangi bakanlığa geçerse kurum da peşinden gidiyor. Diğer kurum ise Aik Araştuma Ktınunu. Bu kurum ise eskiden Cemil Çiçek'e bağlıydı ve aile içinde kalmış kadının nasıl boyun eğip ses çıkarmadan kocasının hizmetinde olacağım anlatmakla uğraşıyordu. Şimdi bu kurum devlet bakanlanndan Cenap Gölpınar'a bağlandı. Gülpınar, çiftçi kökenli bir bakan olarak geleneksel aile yapısı anlayışı ile Çiçek'in mirasını devam ettirebilir. Bu arada bağımsız ve çalısan kadın tmren Aykut'a bağü Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'ne atanan Gül Aykor 1967 yılından bu yana Devlet Planlama Teşkiİatı, Sosyal Planlama Dairesi'nde çalışan bir uzman. Kadın, gençlik, sosyal güvenlik ve kırsal kesim sorunlan uzmanı olarak uzun süre görev yapan Aykor, Ankara'da yükseköğrenimini sosyoloji ve psikoloji dalında tamamladıktan sonra İngiltere'den sosyal antropoloji diploması almış ABD'de master yapmış. Gül Aykor, kadın ile ilgili iki ayn kuruluşun konumunu belirlerken şunları anlatıyor: "Kadının Statüsü ve Sorunlan Genel MUdüıiüğü, kadını tek başına inceliyor. Aile Araştınna Kurumu ise ailc içinde ele alıyor. Bizim genel modürtütümıız öncdikle kadının iki ayagının üzerinde durabilmesi sonınunu irdeliyor. Aynca Birieşmiş MilkÜer'in kadının statüsü konusunda verdifi kararlaria paralel poliükalar üretilmesine çalışıyor." Aile Araştırma Kurumu yetkilileri ise kadın konusunun böyle bağunsız ve iki ayağırun üzerinde duran kadınlar açısından da ele alınmasına fena halde bozuluyorlar. Kadının temel işlevinin aile içinde olacağından hareketle " t k i ayn sosyal kunım halinde örgütlenmek yanksbr. Biz zaten kadınlarla ilgili olarak o statücülerin ele aldığı konulan çoktaaan ele almıştık" diyorlar. Ancak ele alış biçimleri arasındaki farklılığı vurgulamaktan çekiniyorlar. Ne de olsa Aile Araştırma Kurumu Cemil Çiçek'in ellerinde kadını eve kapama temel anlayışı ve tslami yaklaşırru içinde doğmuştu. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ise Birieşmiş Milletler çerçevesinde ve daha dünyevi. Bu çatışmanın üstüne şimdi bir de kadın vali eklendi. Hacca gidip viski içen harumefendi anlayışı hükümetin kadın politikalarına da yansıraış görünüyor. KİM KİME D U M D U M A BEHİÇ AK fipimct*' 1 / 1366'/y/ FESHANE 14 AYDA YENILENECEK HIZLI GAZETECI NECDET y \ dlZLEKE l4UKMeO£H MÖŞPİK ve YA2 AYLAÇl, içİtAtZPB DOYeUtMNl Ç&TıMA, hioKTAS'hik PAMAU PA AKQP£A FUX1LEQ V^ZLIKLARIVLA KıSA 1989'da bir grup sanatçı diizenledikleri "Seratonin' sergisi ile dikkatleri Feshane'ye çekmişti. Çağdaş sanat müzesi Sümerbank tarafından belediyeye bırakılan EYÜP'teki Feshane binası projesi tamamlandıktan 14 ay sonra "tstanbul Büyükşehir Bele Feshane'de aynca Sümerbank Genel Müdürlüdiyesi Dr. Nejat Eczacıbaşı Çağdaş Sanat ğü'nün isteği üzerine bir de "Tekstil Teknoloji Müzesi' yapılacak. Bu bölüm için de gerekli Müzesi" olarak açılacak. tüm imar ve inşa harcamalan vakıf tarafından Belediye ile Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı karşılanacak. ve Nejat Eczacıbaşı arasında 10.6.91'de imzaMüze tamamlandıktan sonra işletilmesi ve lanan protokolle Feshane binası 49 yılhğına yönetimi amacıyla "Yürüüne Kurulu" oluştuvakfa tahsis edildi. Müze binasının oluşturul rulacak. Belediye başkanının başkanlık edeceması için gerekli onarım, tadil ve yenilenme va ği kurul, belediyece belirlenmiş iki, vakıfça bekıf tarafından yapılacak. Belediye onayından lirlenmiş üç üye olmak üzere altı kişiden sonra başlanacak proje ve eklerinde öngörülen oluşacak. bütiin iş ve işlemlerin tüm giderleri vakıf araEyüp'te Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi cılığı ile Dr. Nejat Eczacıbaşı tarafından karşı oluşturulması projesi içinde yer alan Feshane lanacak. Belediyenin, binanın tamamlanarak binasının müze haline getirilmesinden sonra işmüze olarak kullanılmaya ve açılmaya hazır ha levi devam ettikçe adı "Istanbul Büyükşehir Bele getirilmesine kadar harcamalan karşılamak lediyesi Dr. Nejat Eczacıbaşı Çağdaş Sanat üzere herhangi bir mali katkısı olmayacak. Müzesi" olarak kullanılacak. .KAPr/t ALXAC»M ÖHCE &' ö DOŞyrO PATuRALfi&t \\0fec ÇİZGİLÎK KÂMtL MASARACI L'si....os%\'ı« o ' ^ . W f c e R n ALIAÛA TERMIK SANTRALI ALİAĞA'ya termik santral yapılmak istenmesiniYeşiller, Aliağa Belediyesi ve halk büyük tepkiyle karşılamıştı. 1989 yılı Bakanlar Kurulu kararnamesinde yapişletdevret modeline göre serbest bölgede bir termik santral kurulması öngörülmüştü. Bu kararnamenin iptali için Aliağa Belediyesi'nce Danıştay'a dava açılmış ve iki kez yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Daha sonra bu kararname 1990 tarihli bir başka kararname ile iptal edilerek Aliağa'da yaklaşık aynı sınırlar içinde yeni bir serbest bölge oluşturuldu. Bu kez yine Aliağa Belediyesi tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olmadığı gerekçesi ve diğer nedenlerle bu kararnamenin iptali için yeni bir dava açıldı. Danıştay bir kez daha yürüt Çevresel etki raporu meyi durdurma karan verdi ve idare bu kararlara uymak zorunda kaldı. Danıştay 10. ve 6. daireleri 28.1.91 'de naip üye Aysel Pekiner başkanlığında keşif ve bilirkişi incelemesine karar verdi. 4 temmuzda keşif yapıldı ve 9 Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Uslu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Ali Osraan Solak, tstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Prof. Burhan Aytuğ ÇED raporunu hazırlamak üzere bilirkişi olarak göreve başladı. Danıştay'ın, Aliağa Termik Santralı ve serbest bölgesi ile ilgili her türlü idari tasarrufu durdurmasına rağmen geçen ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Izmir Milletvekili Keroal Anadol'un soru önergesine yanıt verirken projenin gerçekleştirilmesini üstlenen Japon firmasımn ÇED raporunun hazırl?nması için Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile anlaşma yaptığını belirtiyordu. Bunun üzerine Aliağa Belediye Başkanı Hakkı Ülkü ODTÜ Rektörlüğü'ne bir yazı göndererek ÇED raporunu hazırlamak üzere Prof. Ertuğrul Alp başkanlığında oluşturulan heyetin çalışmalarının bir an önce durdurulmasını, bunun yasalara ve Danıştay kararlanna aykırı olduğunu bildirdi. Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu hazırlanacak ama Japon şirketinin hazırlatacağı değil de Danıştay'ın tayin ettiği kurulun hazırlayacağı bir raporun belirleyici olması için uğraş veriliyor. Aliağa çevresi termik bir santraldan nasıl etkilenir? Bilim adamları bu sorunun yanıtını bakahm nasıl verecekler? 1984'TEN 199VE Özal Bodrum'da ESKİ Cumhurbaşkanı Kenan Evren 1984 yılında Başbakan Özal'a sinirlenmiş. Hatıra defterine şu satırlan yazmış: "PKK baskınlar yaparken Özal Bodrum'da tatilde.." Tam bu anıların yayımlandığı gün gazetelerde yine iki haber: "Özal Bodrum'da tatilde." "ABD askeri gücüne ait Apaçi helikopterieri PKK'lüarı izliyor.." 6 yılda ne fark etmiş? Özal Bodrum'da tatil yapmaktan vazgeçmiyor. PKK yine baskınlar yapıyor. Ama bu kez PKK'ya karşı baskın yapma işi 'yapişletdevret' metodu ile Amerikan ordusuna devredilmiş. Keyfimiz gıcır. GARFIELD jm DAVIS / E E M I M BÜTUN } ĞİM , BAMA DÜPÜSTÇE SlMDI SÖyLB. FV\^,A.L1M , Nl'Çl'N SE.M İKİ KaiRABlVE. yi>OESUN DA , BEM a ' C E 1 > M ? TARİHTE BUGÜN MİJMTAZ ARIKA\ alan li 1962'PE.8UGİM,İU( HA&ERLEŞME UYDULAR.IM ıstasycn " DAKI "7ELSTA/?" UZAYA GÖAID£RlU>İ İUC. U2AY ARACI °SPUTNiK.r'PEN S YIL SOURA,A8D TARAFtNDAU 6e£Ç£KLEŞTtRıl£N SU AT7L/M, KITALAR ARASI r£L£l/rZVON yAYIMIkJl SAĞLIYACAKT1R. DÜZ GÎPEH r&EI/r2YOU DALGA LAR.I,BU ĞZSLUâl N£DeNİYLE,AiSACI OLUAKSIZfM U2AK V£BL£EB GONDERİLBMlyoeDÜ. BİR ARACILIK GOüevt YUKLSfJECEK OLfiM TEIS.TAK, OÜNYA'NIN DÖMÜfÛYLE UYUMLU BİR YÖeÜAJ6£Y£ OTURTVLUYOR. VE Göe£YİNE SA?UYOe.PU. BU UYOU, UYAMPIfiPIĞl YOGUH İLGİYlS, Z/SA SuREPE ŞARJÜLARA BİLE KÛNU OLACAICTIR.. Uydunan gândtrd ILKKITALARARASI W YAYINL ği djalaalart 11 Temmuz Galeri • Atölye 146 97 38 • 132 64 26 •h 1. İSTANBUL SANAT FUARI PI.ASTİK SANATI.AR a+A D H R N F Ğİ 1017 TEMMUZ/TÜYAP SERGİ SARAYI KEMAL ÖNSOY Galeri Nev Bilgisayarla veya Yabancıdille DAKTİLO vevaMUHASEBE bilenlere UuılııCullccliun ATOLYE l'ÇGEN m Scrgisi 3 Ahmcl Kurut;a\ Canan Puk fcser Fa/ilcî Oncr knra\ Guncr İŞSİZLİK SORUNU YOK!.. cerçekten işsizsENiz CELİN KANITLAYALIM L sahasında DÜNYA ŞAMPİYONU olan © 1017 TEMMUZ 1991 İSTANBUL 1. SANAT FUARINDAYIZ ZEKİ FAIZ IZER TULINONAT ISMETERGUN ADNANÇOKER SERVER DEMIRTAS OZDEMIR ALTAN HALUKGEDIK OMER ULUÇ NURCAN PERDAHÇI TOMUR ATAGÖK TANJU DEMIRCI D E R I M O D K Ü L T Ü R MERKEZİ N 1031 Tcmnuı: I ARKEON S\\AT ÜALF.RİSİ Nurcan Oztıulc Okla\ KtK'aııoncu Scmral aşdcmır Sc\daBirol Şükran t'rcMn BOĞAZİÇt ÜNİVERStTESİ 1015 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULAMALI YAZ OKULU Boğaziçi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 29 Temmuz 22 Ağustos 1991 tarihleri arasında 1015 yaş grubu öğrenciler için İngilizce, spor ve bügisayar programlama derslerini içeren uygulamalı yaz kursu düzenleyecektir. 1017 T Ü Y A P İ S T A N B U L S E R G İ T E P E B A Ş İ S T A S A R A Y I B U L Gazeteciler Ccmiycti Basın MÜAC?>İ Divanyolu 84 Çemberlitaş 513 84 58 Temmuz ! • 1 Istanbu! Sanat Fuarı'ndayız IUYAP Utanbul Sergi Sar«iyı UYGULAMALI VAZ OKULU PROGRAMI ÖZEl DAKTİLO 5EKBETER VE BİLGİ5*Y»R K U B S U H I PSD'yeue İSTANBUL 1. SANATFUARr'na BASARIDİLEKLERİMLE RAMİS AYDIN BALABAN EKREM KAHRAMAN MEHMET PESEN 1017 Temmuz 1991 TUVAP İSTANBUL SERGİ SARAYI TEPEBASI ISTANBUL SANAT CALERtSı NEVZAT METIN T E M SANAT GALERJSİ İSTANBUL 1. SANAT FUARI 1017 Temmuz 1991 HEYKEL AYTAÇ KATI SALİH COŞKUN USTALARDAN SULUBOYA ZEKİ FAİK İZER SABRİ BERKEL ABİDİN DİNO NEJAD MELİH DEVRİM METİN TALAYMAN SEYYİT 8 O Z D O Ğ A N FEVZİ KARAKOC MİTHAT ŞEN SELMA GÜRBÜZ ALMELEK HANEFİ YETER MEHMET GÜLER MOİZ BENEZRA AKIN YILDIRIM Re$im ve Heykel 1. istanbul Sanat Fuarı TUYAP ALMELEK SANAT GALERİSİ Nispetiye Aytar Cad Ntl Apt 24 Levent Tel 169 B0 14 6 MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ ÜCRETLERLE; Hiçbir bağlayıcı ö d e m e z o r u n l u ğ u olmaksızın BONOSUZ + TAAHHÜTSÜZ veya ÖNCE OCREN; SONRA ÖDE usulüyle ya da ÖNCE ÖÇREN; SONRA ÇALIŞ; daha sonra da ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDE AİLENE YÜK OLMA, KENDİ KAZANCINLA OCREN Beyazıt, Mithat Paşa Cad. 14/1 Altıyol, Kuşdili Caddesı. 6/8 Çırağan, Asariye Cad. 7/23 Abidei Hürriyet C. Hasat Sok. 15 Hüsreviye S. 18/4 (Migros sırası) Tel Tel Tel Tel Tel 5 17 338 158 130 571 92 08 24 90 31 57517 42 336 97 158 37 175 31 561 galeri atölye 146 97 38 132 64 26 seçenekleri + her türlü ödeme kolayhkları \\e SİZLERİ BEKLİYOR. Merkezi Kadıköy Beşiktaş ŞlŞli Balcırköy 92 11 24 43 29 58 50 98 14 06 IİİLİM SANAI ÜAI.KRİSİ Muhurdır C I J Ü C M Vkııı.ır l'.ı.ıı. V ı "ıı Mıl.ıı Mjrırsi IIUIMSI. Kulıkın !T\\IİI k'l A)" Jlı III F:l\ 1 ı'l 2l'!l> 1. İngilizce (başlangıç, orta ve ileri seviyede öğrenciler için). 2. Bügisayar programlama (temel basic ve paket programlar) 3. Spor (tenis, >1jzme, jimnastik, basketbol) KATILMA ŞARTLARI 1. 1015 yaş grubundaki tüm öğrenciler kurslara katılmak için müracaat edebilirler. 2. Kayıt için 2 fotoğraf ve istenen yaş sınırını kanıtlayıa belgenin gösterilmesi gerekmektedir. NOT / Yemek ve servis kurs ücretine dahildir. ADRES: Boğaziçi Üniversitesi M.Y.O. Elektronik Programı Kuzey Kampüs Eğitim Teknolojisi B Blok Giriş Katı R.HisarüstüİSTANBUL TEL: 163 15 00 / 360 veya 760 Basın: 30212 Dıkkat. Bu 5 adresten başka ŞAMPIYON adıyla çalışan hıçDır Daklılo Sekreter ve Bılgısayar kursu şubemız değııdi' TÜYAP İSTANBUL SERGİ SARAYI TEPEBAŞIISTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog