Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank'ın yanşma programı Penaltı-91 her Pazar 19 15'de TV2'dei Penaltı'yı kaçırmayın! %%ı X 0 PAMUKBANK Cumhuriye Gonul Uyesı Kartı'nız Pamukbank'ta Jeraftara selam: Işlem tamam 1 •"5 v BANK2A IŞLEU U U t M 68. Yıl; Sayı: 23994 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL «ov **./> 9 Haziran 1991 Pazar ÛYS'de 607 bin aday yarışacak Sınavda başarının ipuçları ÖSYM'nin 16 haziranda yapılacak sınavla ilgili olarak getirdiği yenilikler. Sınav taktikleri... Tercihlerinizin puan türüne göre sınavda hangi bölümlere ne kadar zaman ayıracaksınız? Sınavda nasıl başarıh olabilirsiniz? İstanbul Üniversitesi'nden psikolog Doç. Dr. Acar Baltaş'ın adaylara önerileri... Yann Cumhuriyet'te İSLAMDA KADIN VE CİNSELLİK Kadına örtü, vahiyle indi Medine'ye hicretin 4. yılında gelen Nur suresindeki ayetler, Müslüman kadınlar için örtünmenin başlangıcı oldu. Erkeklerle kadınların arasına perde çekilmesi ve kadınların kapanması şart koşuldu. Örtünme adım adım gerçekleşti ve giderek ağırlaştı. ORAL ÇALIŞLAR 'ın araştırması 15. Sayfada Öncesi ve sonrasıyla Ş E Y H S A İ T ÂYAKLANMASI Ankaırfyakarşı cîhatçağrısı ı • I Şeyh Sait'in kardeşi Şeyh Abdürrahim Şeyh Sait'in kardeşi Şeyh Abdürrahim evini saran jandarmalaraateş açtırır, subaylan esir ahr, daha sonra öldürtür. Ok yaydan çıkmıştır. Yaklaşık iki yıldır hazırlanan isyan bu olayla başlar. UĞUR MUMCU araştırdı ve yazdı 14. Sayfada Cumhurbaşkam Özply işadamlannın demeçlerinden yakmdı x ' Horoz kavgasıÖzal'dan işadamlarına: Siz bu işi iyi bilen Ertan'dan yanıt: Eğer horozsak biz senelerden insanlar değilsiniz. Ekonomiye karışacağınıza beri bunu muhafaza ediyonız. Baş horoz belli. işlerinizi dana iyi yapsanız olmaz mı? Türkiye'de çok Cumhurbaşkanımız demek ki kendinden başka horoz horoz var ötmeye meraklı. ötsün istemiyor. Ekonomi hakkındaki görüşlerimiz belli. İç Politika Servisi — Cum- hurbaşkanı Turgut Özal, muha- lefet ve basından sonra ışadam- larına da çattı. Iş dunyasınm temsilcılerırli ekonomiyı bilme- mekle, basında ısımleri çıksm diye olumsuz demeç vermekle suçlayan Ozal, "Bizim Turkiye 1 de çok horoz var, otmeye meraklı" dedı. Odalar Bırlığı Sanayı Konse- yi ve Ege Bolgesı Sanayi Odası Başkanı Şinasi Ertan Cumhur- başkam Özal'ın bu çıkışına "Özal kendinden başka horoz istemi>or" sözlerı ıle yanıt verdi. Cumhurbaşkam Turgut Ozal, önceki gun lstanbul'da resmı te- maslarını surdurdu. Akşam us- lalabani yîne geldi Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani dün Habur sınır kapısmdan Türkiye'ye girdi. Haber Merkezi — Irak'ta yö- netıme karşı mücadele eden Kurdıstan Yurtsever Bırliğı'nin (KYB) lideri Celal Talabani'ye Ankara'da Dışışleri ve MIT yet- kılılenyle goruşmesinden uç a> sonra yenıden Turkiye'ye gırış izru verildi. Talabani, dun Zaho- Habur sınır kapısından Turkı- ye'ye geldi. Habur'a gelmeden önce AA muhabıriyk Zaho'da görüşen Talabani, önumuzdekı salı günü başlayacak Sosyalıst Enternas- yonal toplarmsına kanlmak için İstanbul'a gideceğinı söyledl Ta- labanı, ancak Turkiye'ye gelışiy- le ilgili başka bır bilgi vermedı. Irak'ın Zaho kentınden Ha- bur sınır kapısına bir araçla ge- len Talabani, daha sonra Turk guvenlık kuvvetlerının sağladı- ğı başka bır araçla kapıdan aynldı. Bolgede ıncelemeler yapan Içışlen Bakanı Abdulkadir Ak- su'nun Ankara'ya hareketı nede- nıyle gazeteciler Talabani'nin de aynı uçakla gıdebileceğıni duşu- nerek havaalanına gıttiler. Ak- (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) SOSYALÎST ENTERNASYONAL: SHP'YE ÖVGÜ 19. Sayfada tu Dunya Ekonomik Forumu'- nun kapanışında bir konuşma yaptıktan sonra forum uyesı Enka Holding Yonetim Kurulu Başkanı Şank Tara'nın Enka Spor Tesisleri'nde duzenlediği yemeğe katıldı. Dunya Ekono- mik Forumu'nu ızleyen işadam- lannın, bankacılann ve bürok- ratlann çağnlı olduğu yemeğe, ekonomi ağırhklı derneklerin yönetıcilerinden TUSIAD Baş- kanı Bülent Eczacıbaşı, Turki- ye Odalar Birliği Başkanı Yalun Ereı, tstanbul Sanayı Odası Başkanı Memduh Hacıoğlu ka- tılmadılar. Yemekte Devlet Planlama Teşkilatı Musteşan Ali Tigrel, DİE Başkanı Orhan Gıivenen gibı burokratlar, ln- terbank Genel Muduru Melih Anu, Eximbank Genel Mudu- ru Turgay Özkan gibi bankacı- lar, TISK Genel Başkanı Refik Baydur, tshak Alaton, Nasrul- lah Ayan gıbı işadamlan bulun- dular. Turgut Özal, Enka tesislerin- deki yemekten gece 22.00'den sonra aynlarak eşinın bır buçuk saat önce yerini aldığı Hasekı Hastanesi'nin 424. kuruluş yıl- dönumune katıldı. Özal, kutlamamn yapıldığı Cemal Reşit Rey Salonu'na gı- rişinde Osman Yağmurdereli ta- rafından yapılan "Modern Turkiye'nin miman geliyor" anonsuyla karşılandı. Şarkı söy- lemek uzere sahnede bulunan tbrahim Taüıses ve Osman Yağ- murdereli larafından bir konuş- ma yapması istenen Özal, sah- neye çıktı. Özal, çoğunluğunu doktorların ve tıp mensuplan- nın oluşturduğu salondaki kışı- lere hıtaben yaptığı konuşmada gun boyunca yaptığı eleştırilerı tekrarladı, ayrıca bu kez de işa- damlarını eleştirerek şunları söyledi: "Odalann, modalann yanı sı- ra bir de TÜSİAD ve benzeri ekonomik ağırlıkh derneklerin yoneticiliğini yapan işadamlan hemen fırsatı buldular mı gaze- lelerde isimleri çıksın diye 'Turk ekonomisi kotuye gidiyor' diye yapıştınyorlar. Va, binız sabıriı olun karde- şim. Siz bu işi iyi bilen insanlar degilsiniz. Siz ekonomiye kan- şacağınıza işlerinizi daha iyi yapsanız olmaz mı? Bizim Tur- kiye'de çok horoz var otmeye meraklı. Ama hayır, ille bir yer- leri kanştıracaklar. Neücede şöyle gorüyonım, bonlar bagı- nrtar, çağuırlar, ama biz işimi- (Arkası Sa. 19, Su. 1de) DEMIREL: ÖZAL HAKARETÎ GEÇİM KAYNAĞI YAPMIŞ 19. Sayfada Oramiral Tınaz: ABD'nin üsisteğini reddettik BODRUM (AA) — Genel- kurmay Başkanlığı, Amerika Birleşik Devİetleri'nin, 6. Filo'- nun Ege veya Akdeniz'de bulu- nan 'metnık' bir adayı eğitim alanı olarak kullanma yolunda- ki isteğinı kabul etmedi. Ege ve Akdeniz'de süren •Denizkurdu-2/91" tatbikaU- nın Bodrum - Antalya arasvnda- ki üçüncü safhasını Genelkur- may Başkanı Orgervtral Doğan Gıireş üe birlikte Turgut Reis Firkateyni'nden izleyen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral trfan Tınaz, konuyla ilgili ola- rak gazetecilere yaptığı açıkla- mada, ABD'nin bır sure önce Türkiye'den 6. FUo'nun Ege ve- ya Akdeniz'de bulunan herhan- gi 'metruk' bir adayı eğitim ala- nı olarak kullanma ısteğinde bu- lunduğunu kaydetti. Oramiral Tınaz, söz konusu bölgelerin Tûrkiye'nin turistik yerleşim alanlan içinde yer al- dığını vurgulayarak bu nedenle ABD isteğinin sakıncah görule- rek Genelkurmay Başkanlığı ta- rafından reddedildığını bıldırdi. YUNANISTAN'A SERT NOTA 11. Sayfada ÖZAL, STRATEJtK tŞBlRLtĞlNDE ISRARL1 UFUKfiÖLOEMİR'inhateri 11. Sayfada ÖZAL, YAGMURDERELİ VE TATLISES — Haseki Hastanesinin kunılnş yıldönümunde tb- RLIMLARDAN'DOKUZLU rahim Tatlıses şarkı soylerken, Cumhurbaşkam Özal salona girdi. Osman Yağmurdereli, 'Modern KONFERANS' ÇAGRISI Tnrkive'nin mimari geliyor' anonsuyla Ozal'ı sahneye davet etti. (Fotograf: Gundiız İmşir) 11. Sayfada Hacizden kurtulmak ve dul maaşı alabilmek için çeşitliyollar deneniyor 'Hilelf boşanmada artışDevlet Istatistik Enstitüsü'nün (DİE) verilerine göre en çok 20-29 yaş arasındaki kadınlar mahkemeye başvuruyor. Boşanmalar, en çok evliliğin ilk yıllarında ve 15. yıldan sonra oluyor. Hukuk Mahkemeleri'ne 1987 yıhnda 60 bin 140 boşanma davası açüdı. Bu sayı 1988'de >-uzde 33.3'lük bir artışla 80 bin 158'e ulaştı. İDİL GÜRSEL ANKARA — "Ekonomik kaygılar" ne- deniyle açüan "hileli boşanma davalan" ar- tıyor. Ankara Barosu'nun yaptığı araştır- maya göre son yıllarda çiftlerin buyuk ço- ğunluğu "haciz işlemlerinden kurtulmak, yurtdışıoda çalışmak, dul maaşı alabilmek amacıyla" boşanmak istiyorlar. Türkiye'deki hukuk mahkemelenne 1987 yıhnda 60 bin 140 boşanma davası açüdı. Bu sayı, 1988 yüında yüzde 33.3'lük bir ar- tışla 80 bin 158'e ulaştı. Türkiye'de her yü boşanma davalannda ortalama yuzde 4 oranında bir artış gözleniyor. Ankara Barosu avukatlannın yaptığı araştırmaya göre "geçimsizlik" nedeniyle açılan boşanma davalannın büyuk çoğun- luğunun gerçek nedenini haciz işlemlerin- den kurtulmak oluşturuyor. Araştırmaya göre Ankara'da haftada 800 boşanma da- vasına bakılıyor. 1991 başmdan bu yana açılan boşanma davası 3 bini buldu. Bun- ların yuzde 10'undan fazlası "hileli boşanma" gerekçesiyle mahkemelere yan- sıyor. Yurtdışında sürekli olarak çalışabil- mek ıçın açılan boşanma davalannda, çift- ler yurtdışında bulunan akrabalarıyla dahi evlenebiliyorlar. Avukatlar, bu amaçla "kocasının kardeşiyle" de evlenen kadın- ların bulunduğunu anlatıyorlar. Daha çok Almanya'da sürekli olarak kalabilmek amacıyla boşanan çiftler, bir yıl sonra eski eşleriyle evleniyorlar. Bu tür evlenmelerin artması nedeniyle, boşandıktan sonra ye- niden evlenebilmek için belirli bir surenin geçmesini şart koşmayan ülkeler, artık bo- şandıktan sonra 300 günün geçmesini zo- nınlu tutuyorlar. Örneğin bu nedenle tsviç- re'de çalışmak isteyen bir çift "geçimsizlik" nedeniyle boşanma davası açtı. 1988 yıhn- da çıkarüan 3444 sayüı yasayla "nzayta bo- şanmak isteyen çiftlerin" kolayca boşana- bilmeleri sağlandığından çift ayrıldı. Jsviç- re'de kocasının kardeşiyle evlenen kadın, bir yıl sonra yeni eşinden aynlarak eski eşıy- le dunya evine girdi. Alacaklılaı nedeniyle haciz işlemlerinden eşyalannı kurtannak için de birçok çift boşan- ma davası açıyor. Bu çiftler, aynldıktan sonra "gayri resmi" biçimde bir arada ya- şıyorlar. Bu gibi durumlarda icra borçlan- nı tahsil edemeyen kişi ve kurumlar avukat- (•irkast Sa. 19, Sü. 7'de) Paristen Şehirde saklambaç MİNE G. SAULNDER Ve hiç buyümemek için mumlar yakıyorum Notre Dame'a. Ozan Anatole France'ın "Bir fil gibi ağır ve böcek gibi ince" diye tanımladığı görkemli kilise. Notre Dame'a havale edilen dileklerin gerçekleşmemesi mumkun değil. Berlin'den liddetin layaleti NEDtM GÜRSEL Bulanık durgun suyun kıyısmdan başlayan yol, bahçe, camekânh verandanın gizemli boşluğu, salonun bir köşesinde terk edilmiş piyano, her şey bilinen bir dünyayı anımsatıyordu. Her an şiddete dönüşebilecek ürkütücu bir sessizliği. Londra'dan Margaret, Paul, Hang ve diğerleri RAGIP DURAN Kraliçe hazretlerinin başkenti bir şey kaybetmemişti bu yaz canlılığından. En çok televizyondaki Spitting Image (hık demiş burnundan düşmüş) programı formundaydı. Garibarum Margaret Thatcher alay konusu olmuş ki vaay... Demir Leydi başbakanhktan aynldıktan sonra geçim sıkıntısını çektiğini söylemiş de mizahçüara gün doğmuş. New Yorktan 'Hindi' nasıl Türk' oldu? ŞEBNEM ATtYAS Başkan Bush'un eşi Barbara Bush, Türk topluluğundan gelen mektuplara verdiği yarutlarda Amerikan çocuklarının Türk çocuklanyla 'hindi' diye alay etmelerinden son derece üzüntü duyduğunu belirtmiş. Bayan Bush, en kısa zamanda 'Tûrkiye'nin nasıl telaffuz edileceğini öğreneceğine de söz vermiş. Kopenhag'dan Dansöder bölünerek ürüyor FERRUH YCLMAZ Kopenhag'da şimdiden iki tane dansözler derneği var. Bu dernekler piyasadaki dansöz tarifelerini belirlemeye çalışıyorlar. 10. Sayfada Bugün / Dergi Eae'den Akdeniz'e kıyı kıyı Protesto / 3. Sayfada İşçiler yola çıktı Pazar Konuğu/12. Sayfada f . x -- Erbakan: * A Hkir ve inanç J hiir olmalı Gencay Şaylan Sovyetler Bırliğı/20 Orta Asya'da 'milli •n vt 1 m ^ % <, Kerem Çalışkan Nev'i Şahsına Münhasır Zat... Başbakan Akbulut'la dün öğle yemeğin- masının yararlı olabileceğine inanmıyordu, de birlikte olduk. Konu bellıydi: Gelecek haf- onun için kesin karşıydı. ta sonu yapılacak ANAP Büyük Kongresı. Bunun üzerine kendısine şu soru yönel- Genel Başkan kım olacaktı? tildi: Sayın Başbakan kendınden emın bir ha- "Diyeiim ki siz genel başkanlığı kazandı- vada "Allah'm ıznıyle biz guçlüyüz" diye ya- nız. Ama Cumhurbaşkam da sonradan bır nrtladı bu soruyu. başkasım hükümeti kurmakla görevlendirdi. Cumhurbaşkanı Özal'ın "ikili formülü"ne Ne olacak o zaman?" ise bir kez daha hayır dedi. Genel başkan- lıkla başbakanlığın ayrı ayrı kışilerde toplan- (irkauSu. 19, Su. rue) HASAN CEMAL • Aldrich imzah vvestern Bır Kızıldenh • Cenevre'den sonuç çıkmadı ABD ve savaşçısı ile bır Amerikalı subay Apaçılere karşı SSCB Dışışleri Bakanlarının goruşmelen olan bırlığın danışmanltğtnıyaparlar. 6. Sayfada stratejık sılahlarda indirim konusundaki • 'Mavl Eşarp'tan 'Mavi Mercedes'e anlaşmazlığı ortadan kaldıramadı. 11. Sayfada Yönetmenlığını Yücel Uçanoğlu'nun yaptığı • Para kapana kısıldı İstanbul Menkul 'Mavi Mercedes'te Serdar Gökhan, Bahar Kıymetler Borsası durgunluk dönemine girdi, Erdeniz, Ahu Tuğba rol alıyor. 6. Sayfada mark yuzde 0.42 değer yıtirdı. Ekonomide • Yazar olmak kolay |Mr"~ " ^ 1 • Küçük paraya diişük faiz Bankalar, genel 'Kurtlar' adlı yapıtıyla K : ^ B olarak 100 milyon liramn Uzenndekı Orhan Kemal Roman Hk^ ^ B mevduatlara kademelifaiz verıyor. Ekonomide ödülü'nü alan Peride Celal, ^ F ; "** "nB • Engin Fenerbahçe'de Beşıktaş ve mıllı romanmı ozyaşamla ^L"7 •*/& takımın başarıh kalecisi Engın, Fenerbahçe fıksıyon karışımı olarak ^BjP* »' ^ ( ' e ' rnılyar 400 milyon lıra karşılığında 2 değerlendırıyor. 7. Sayfada f//^r^" " yıllık sozleşme ımzaladı. Sporda • Açgözlülük, kibir ve tutkular Brian de • Memleketin hali duman' Ferhan Palma'nın yönetmenlığini yapltğı 'Şenlik Şensoy, yarından mbaren Ankara'da Ateşı' dört sınemada gösterilıyor. 7. Sayfada 'Yorgun Matador'u oynayacak. Arka Sayfada fiÖZLEM UĞUR MUMCU Moskova Yolu! İsmet İnönü, 1965 yılında CHP'nın "ortanın solunda" o^ duğunu açıklayınca nasıl da kıyametler kopmuştu? 0 günlerin AP'sı hemen karşı propagandaya gırişmışti. — Ortanın solu Moskova yolu.. Ecevit'li CHP'nm, 1977 yılında Bülent Ecevıt'in "Sos- yalist Entemasyonal"e başvurması yine Demirel'ın başın- da bulunduğu AP tarafından "komünistlık" sayılmıştır. (Arkası Sa. 19, Sa. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog