Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank K R [ D I S I Taksi ve Taksi Plakası Krediniz Pamukbank'ta Cumhuriyet "İyi Banka" desteğini Taksi Kredisi'nde ladjpnın fAMUKBAI iyi b a n k a d ı rm 68. Yıl; Sayı: 23993 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDV dah,ı> 8 Haziran 1991 Cumartesi Yasa 10 ay yürürlükte Hükümete btiyükyetkiTBMM'de kabul edilen Yetki Yasası mecut kurum ve kuruluşların birleştirilmesine veya kaldırılmasına, bunların gorev ve yetkilerinin değiştirilmesine olanak tanıyor. Örneğin hükümet bu yasaya dayanarak İstanbul'da birden fazla idari yapılanmaya gidebılecek. TURAN YILMAZ ANKARA — TBMM'de ka- bul edilen yenı yetki yasası hu- kumete çok genış yetkıler tanı- yor Yenı yasa, Cumhurbaşkan- lığı ve Başbakanlık da dahıl ol- mak uzere "mevcut kamu ku- nım ve kunıluşlannın birieştiril- mesine, kaldırılmasına, gorev, yetki ve teskilatlannda degişik- lik yapılmasına" yetki venyor "Kamu kurum ve kunıluşlann- da gorevlı personelin" malı ve sosyal haklannda ıyıleştırme ya- pılmasını ıçeren yasa, yargı or- ganlan, TBMM'nın ıdarı bınm- lerı ıle Genelkurmay Başkanlı- ğı dışındakı tum kurum ve ku- ruluşlann "gorev ve yetkileri"n- de değışıklığe gıdılmesını de olanaklı kılıvor Yasanın, Ana- yasa Mahkemesı'nce ıptal edılen konularda hukumete yenı du- zenleme yapma yetkısı sağladı- ğı savunuldu Yusuf Bozkurt Ozal'ın, "Vir- gulune dokunulursa, tasanyı Gend Kurul'dan komisyona geri çekenra" tehdıdı altında kabul edilen yenı yetki yasasının amaç maddesı şöyle "Bu kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlannda gorevli personelin çalışmalannda etkin- liği arttırmak, kamu hizmeüeri- nin duzenlı, suratli ve verimli bir şekilde yunıtulmesını sağlamak uzere bunların mali ve sosyal haklannda ivıleştinneler yap- mak; yunıtme organı bunyesin- deki kamu kurum ve kunıluşla- nnın (Genelkurmav Başkanlığı hanç) kuruluş, gorev ve vetkıle- rine ilişkin konularda duzenle- melerde bulunmak amacıvla Ba- kanlar Kurulu'na kanun huk- munde kararname çıkarma yet- kisı vermektır." Anayasa Mahkemesı, öncekı yetki yasasım ıptal eden 1 Şubat 1990 tarıh ve 1990/2 sayılı kara- (Arkası Sa. 19. Su. i'de) Özal basın zengini Kongreye 8 gün kala ANAP Akbulut'un umudu Köşk Özellikle Semra Özal ile Ahmet Özal'ın Mesut Yılmaz'dan yana tavır koymaları, milletyekillerini Yılmaz'a yoneltti. Akbulut, çevresinin giderek daralması karşısında umudunu Cumhurbaşkanı Özal'a bağladı. Mesut Yılmaz'ın bugün çıkacağı Adana gezİ8İ, bir govde gösterisine dönuştürülecek. Akbulut, pazartesi günu Kahramanmaraş ve Gaziantep'te bölge toplantıları yapacak. Hasan Celal Güzel, Yılmaz'ı 'îstanbul dukalığımn temsilcisi' diye niteledi. 5. Sayfada 900 milyon aldım Tazmınat davalarından 800-900 milyon lira almışım, böyle giderse kimse benim zenginliğim hakkında sual soramaz. Yazarlar Bana can duşmanı olanlar var. Sadece kendileri ile benim aramdaki meseleyi yazıyorlar. Basın Konsey i Hiçbir faydasını görmedim.Bizimi koruyor, müşterileri mi, yoksa basın mensuplarını mı koruyor? 19. Sayfada SEPETÇI KASRI, BASIN MERKEZİ Arfca Sayfada . r ^ 1 i tlk ve orla dereeeli okullar tatile gırdi. Oğrencüere karneleri dun dağıtüdı. 400 | JY\ I Q T* Q T*f"1 K " b i n kadar ogretmenın yaz tatili ise 21 haziran akşamı başiayacak. 23 bin 573 ilk V-/1ULC4J. CU. LXJ^. ve ortaogretim kurumunda okuyan 2 mil>on 430 bin ögrenci dun yaz tatiline girdi. Yeni oğretim vılı 16 ejlulde başiayacak. Bu arada Ankara'da bugun Cum- 1 <~Y\ T /\ r 7CX r İ\T* nur başkanı Turgut Ozal'ın katdımıyla yapdacak "Dunya Çevre Gunu" kutlama- d y y V I J Î L \ 11 lanna geniş katılım sağlamak amacıyla, bazı okullarda karne dagıtımının * / c ? pazartesiye ertelendiği ogrenildi. (Foloğraf: Erdoğan Koseoglu) Yenistmteji • • Once NÂFO, sonra Ayrupa NATO Dışişleri Bakanlan'nın ortak bildınsınde, NATO'nun, Avrupa'nın yenı mımarisınde ana unsur olacağı vurgulandı. Bıldirinin, NATO'nun kurallarının Avrupa'ya dıkte ettirilmesı yönunde olduğu belırtilıyor. 3. Sayfada Firmalar kredî seferînde Türk malı kunıluşlannın 1990 yılında yabancı pıyasalardan aldığı borç 3.5 milyar dolar. International Financial Rewıew tablolarına göre kredı ışlemleri, ekim 1990 ile 1991 şubat sonuna dek tumuyle donduruldu. ŞEBNEM ATİYAS'ın haberi Ekonomide ÖZACA BUSHTAN MEKTUPEkonomMe 24 saat oynanabilecek Toto ve Lototya 6 alo' ANKARA (AA) — Spor- Toto Teşkılat Mudurü YuceJ Scçkiner, onumuzdekı sezon ra- kam loto ve bank 24 aracılığıy- la telefonla 24 saat sureyle Spor- Toto ve Loto oynanabıleceğinı söyledı Seçkıner, önUmüzdeki tezon Spor-Toto ve Loto kuponlann- da takımlann ısımlerının yer al- mayacağını, her hafta raaç programlarının, bayüere dağıtı- iacağını, bu programın gazete- lerde de yer alacağını söyledı. (Arkası Sa. 19, Su. H'riet Bugün/Bilim Teknik Afrika kökenimiz kesinleşiyor Yarın / Dergi Eg^den Akdeniz'e kıyı kıyı İşçıler/16. Sayfada Onbinlerce çalışan direnişte Spor/Arka Sayfada 'Dev'ler ıstaka sallıyor Çukurca'da güvenlik güçlerine saldırı Pusuda 11 şehit JVAN 2-Çukurca-Hakkâri karayolunun Kiprilû »Mkiinde askerlere pusu İRAK ı 1- Çayırlı köyûnde | | askerlefe pusu \ HAKKÂRİ/ŞIRNAK (Cum- huriyet)— Çukurca yakınlann- da ıkı avrı yerde guvenlık guç- lerıne pusu kuran terorıstlenn açtığı ateş sonucu 11 erın şehıt edıldığı bıldırıldı Ola>da çok sayıda askenn de yaralandığı ha- ber verıldı Bu arada, Sıırt- Şırnak karayoluna mayın döşe- yen terorıstlere mudahale eden guvenlık guçlen bir PKK'byı öl- durduler Edınılen bılgıve gore ılk olay 5 haziran akşamı Hakkârı'de meydana geldı Çukurca ılçesı- nın Çayırlı köyu Mevzıtepe me\- kıınde pusu kuran bir grup te ronst, bolgede devnye gorevı ya- pan guvenlık guçlerıne ateş aç- tı Iddıava gore bu saldında 4 er şehıt edıldı lkıncı ola> Çukurca-Hakkârı karayolunun Koprulu mev kıın- de oldu Dağıtıma gıden asker- lerı goturen askerı konvoya, pu- su kuran terorıstler tarafından çapraz ateş açıldı Saldırı sonu- cu 7 er şehıt oldu, 10 er yaralan- dı Bolgedekı bir kaynak, saldı- (Arkası Sa. 19, Su 4'de) Cingöz suikastı Saldırganlar belirlendi Ö N C E S İ Y L E S O N R A S I Y L A ADANA (Cumhuriyet Guney tlleri Burosu) — Görevine gıderken makam otomobılınde suıkas- te uğrayan ve kaldınldığı hastanede yaşamını yı- tiren Jandarma Bolge Komutanı Tuğgeneral Te- mel Cingoz'e saldıran 4 kışıden ıkısınm kımlığı- nın saptandığı bıldınldı Adana Emnıyet Muduru Mete Altan, Tuğge- neral Cıngöz'u vuranlardan bu-ısının Hasan Hu- seyin EUuygun olduğunu söylerken dığermın adı- nı ıse "polisin iz uzerinde" olduğu gerekçesıyle açıklamadı Cıngoz'un oldurulmesınden sonra duzenlenen operasyonlar sırasında yakalanan ıkı- sı doktor 18 kışı, dun sevk edüdıklen Adana Nö- betcı Mahkeme tarafından tutuklandılar Sanık- lar, Malatya DGM'de yargılanacaklar Tuğgeneral Temel Cingoz, koruma görevhsı Jandarma Astsubay Yaşar Işık ve sıvıl makam (Arkası Sa 19, Su 7 de) Şeyh Saıt ayaklanması Doğu'da Kürt-Nakşi isyanı Şeyh Sait Sunni Şafi mezhebıne bağlıydı. Bu mezhebin kurucusu, Hz. Muhammed'ın soyundan gelmekteydı. Bu mezhep Kurtler arasında çok yaygmdı. Şeyh Saıt ayaklanması Şafi mezhebının Nakşibendılerınce hazırlanmıştı. Ayaklanma başladığında Şeyh Saıt, 'Emırelmucahıdın Elseyıt Muhammed Saıdı Nakşıbendı' adını kullanmaktaydı. UĞUR MUMCU araştırdı ve yazdı 14 Sayfada ŞEYH SAİT — Kurt-Nıkşi ayaklanmasııun Uderi. İSLAMDA KADIN VE CİNSELLİK HZ. MUHAMMED VE KADINLAR tslami metinlere ve rivayetlere göre Islamiyet'in kurucusu, 'aşk-evlilik- cinsellik' konularında da örnek alınması gereken bir tutum içinde. Yüzyıllar önce yazılmış Islami kitaplara bakınca, bazı cinsel sorunların bugüne kıyasla daha doğal kabul edildiği or. O R A L Ç A L I Ş L A R ' ı n a r a ş t ı r m a s ı 1 5 . S a y f a d a OLAYLAREV ARDBNDAKI GERÇEK Bıçak ve Kemik... TZOB (Turkıve Zıraat Oda- ları Bırlığı) Başkanı Osman Oz- bek, orgutun Manısa'da yaptı- ğı toplantıda "bıçak kemiğe dayandı" dedıkten sonra sozle- rını şoyle surdurmuş "Zongul- dak işçısmın Ankara'ya gidecek bir guzergâhı vardı. Bızım ıçm ıse butun yollar Ankara'ya çı- kar. Bir sabah bakarlar ki çiftçi Ankara'da. Bizı nasıl durdura- caklar? iılkenın her yanında çiftçi heyecan içindedir." Bırlığın Ege bolge toplantısın da erken seçım ıstenmış; uretı- cıler "yeterartık, Ankara'yayu- ruyelim" dıve bağırmışlar Turkıye'mn her yanmdan ge len haberler tarım kesımmde bu- yuk bir rahatsızhk yaşandığmı doğruluyor Kuşkusuz tedırgın- lık yalnız tarım kesımmde \e çıftçıde değıldır, yaklasan fırtı- nanın habercısı sayılan toplum- sal ruzgârlar dınıp durulacak gı- bı gorunınuyor Olavın ardındakı gerçek ne- dır 7 Tarım kesımındekı bu bu- yuk tepkımn kaynağmda ne var 9 Hıç kuşkusuz sorunun yanıtı hem karmaşık, hem basıttır Turkıye'de vaşanan olav çarpı- cı bıçımde meydanda: Yıllardan ben yaşanan yuksek en/lasyon, tabandan ta\ana doğru gelır fada * • * I tlkllil Vi /'/ 1 ' I U) • Rock'ın orumceği ekranda Bu akşam TV3'tekı Vıdeo Muzık Turkıye'ye The Cure topluluğu ıle konuk oluyor. 6. Sayj • Olivier ve Leigh'in aşklan Tannlann Sevgtlılen adlı 3 bolumluk dızının bu gece tumu yayımlanıyor Ftlmde Sır Laurence Olıvıer ıle Vıvıen Leigh'in aşklan konu edılıyor 6. Sayfada • Gorbi'ye adım adım yardım Dışışlen Bakam James Baker ıle SSCB Dışişleri Bakam Besmertmh dıin tsvıçre'nın Cenevre kentmde bir araya geldıler 10. Sayfada • Cezayir'de tekblrli direniş İslamalar, sokağa çıkma yasağım "Allahuekber" dıye bağırarak protesto ettıler 11. Sayfada • Surgunluk zor zanaat' Surgunler kulubunun en yenı uyesı Etıyopya'mn devrık lıderı Mengıstu Haıle Marıam 11. Sayfada • Borsada Adana fırtınası KOt'mn açıklamasından sonra yaşanan satış panığı, alım hucumuna donuştu Ekonomide • Venglos Fenerbahçe'de Istanbul a gelen Çekoslavak teknik dırekıor Venglos, Fenerbahçe ıle 400 bin mark karşıltğı bir yıllık sbzleşme ımzaladı Sporda • Ben bir muzik delisıyim Galatasaray Voleybol Takımı kaptanı Ahmet Gulum, spordan arta kalan zamanımn buyuk bolumunu muzıkle uğraşarak geçırıyor. Sporda • Kutüphanelerin durumu karanlık Ögrenci başına duşen kutuphane alanları standartların gerısınde. Arka Sayfada CJCVHFM UGUR MUMCU Olmaz Olur mu? 12 Eylul askerı rejımi ile ANAP hukümetının memlekete hıç mı hızmetlerı olmadı'' Olmaz olur mu' Tabiı kı olmuştur Orneğın 12 Eylul'un en buyuk hızmetı Ankara'da bir ban- kanın katkısıyla "Seymenler Parkı"n\ yaptırmış olmasıdır "Park" deyıp geçmeyın, Ankara'da Seymenler Parkı gıbı kaç t trkası Sa. 19. Su 7 ile)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog