Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 24 I Ş L E M : T A M A M ! Cumhuriyet Borsa, faiz, döviz, kredi, kredi kartları konusunda bilgiyi Alo24'ten alın. Bir telefonla işlem tamamlayın. 188 24 24-İstanbul PAMUKBANKPI 68. Yü; Sayı: 23992 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 T~L(KDVdahtitl Haziran 1991 Cuma Bugün / TV Polanski'den 'Sudakî Bıçak' Sinema / 7. Sayfada 'Rus Evi': Romandan beyazperdeye Festival / Aıta Saytada Muhammedov, 'Don Kişofla dans edecek Çevre / Arfca Saytada 100 bin ağacı öldürdüler Yetkiyasası, Meclis'ten komisyonun sunduğu şekliyle geçti Küçük©za1*ıııdediğioldııYusuf Bozkurt ÖzaTın, genişletici önergeler verilmesi halinde tasarıyı geri çekeceği tehdidini yinelemesi üzerine, ANAP yöneticileri önerge vermediler. Muhalefetin engellemesine karşın tasarı kabul edildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — TBMM Plan ve Bütçe Komişyonu Başkanı Yusuf Boz- kurt Özal, ağabeyi Cumhurbas- kanı Turgut Özal ile giriştiği "yetki yasası" kavgasım kazan- dı. Yusuf Bozkurt Özal, yetki yasasını TBMM Genel Kurulu'ndan istediği şekilde ge- çirmeyi başarırken, tasarının kapsamını genişletici önergeler verilmesi halinde tasanyı geri çekeceği tehdidini yineledi. Bu- nun üzerine göruşmelerde ANAP'taadaylar direniyorCumhurbaşkanı Özal'ın başbakanlık ile parti başkanhğını ayırma formülünü Semra Özal adlandırdı: Mesut Yılmaz başbakan, Yıldırım Akbulut genel başkan. "Başbakanlık ile parti başkanhğı aynı zamanda iyi yürütülmüyor" diyen Cumhurbaşkanı Özal, böyle bir formüle karar verilmesi durumunda protokol imzalanabileceğini söyledi. Özallar'ın bu formülüne Yılmaz da Akbulut da karşı çıktı. Akbulut "istifa edebileceğini" söylerken Yılmaz da genel başkanlık yanşından çekilmeyeceğini belirtti. 4. Sayfada ANAP yöneticileri hiçbir öner- ge vermediler ve tasarı rnuhale- fetın enjgellemesine karşın kabul edildi. Ozal, teşkilat ve personel duzenlemeleri konularında ka- rarname çıkarılmasında ana>a- sal sakınca olmadığmı, ama ge- nel konulardaki duzenlemelerin yasayla yapılmasının daha de- mokratik olacağını savundu. TBMM'nin II haziran salı gunünden itibaren tatile başla- ması yönundekı Danışma Kuru- lu karan genel kurulda oylana- rak kabul edildi. Ardından yet- ki tasansı, ceza yasası tasansı ve imar yasası degişiklik önerisinin göruşulmesinin saat 24.00'e ka- dar sürdurulmesı, tamamlana- maması halinde de gorüşmele- re ertesi gun devam edılmesıne iüşkin öneri oylandı. SHP'nin itırazı üzerine karar yeter sayı- sının olmadığı belirlenince otu- ruma 15 dakika ara verildi. Bu- nun üzerine ANAP yöneticile- ri, partili milletvekillerini oda- lanndan telefonla çağırtarak ge- nel kurulda yeterli sayıyı buldular. Yapılan ikinci oylamada ça- lışma saatierinin uzatılması ka- bul edildi. SHP grup başkanve- kili H. Fehmi Guneş, usul hak- kındaki konuşmasında, yetki ta- sarısının 48 saat beklenmeden genel kurulda göruşulmesinin içtüzuğe aykın olduğunu savun- du. Ancak bırleşimi yöneten SHP'li başkanvekili Aytekin Kotil, Güneş'in itirazına karşın yetki tasarısını göruştürmeye başladı. Yetki tasarısı göruşmelerine başlanırken komisyon sıralann- da Devlet Bakanı Mehmet Ke- çeriler ile Plan-Butçe Komişyo- nu Başkanı Y. Bozkurt Özal yan yana oturdu. Göruşmelerin başlamasından soara ANAP milletvekilleri yine kulise çıka- rak görüşmelerı izlemedi. DYP grubu adına konuşan Guneş Müftüoğlu, daha önceki yetki yasalanyla başlayan yan- lışın surdürüldüğünu, Anayasa Mahkemesi'nin benzer niteükte- ki üç yetki yasasım iptal ettiği- ni söyledi. tptal edilen yetki ya- salanna dayanılarak hazırlanı- lan 117 kararnamenin yürürlük- te olduğunu ve söz konusu ka- rarnamelerın TBMM komis- yonlannda beklediğini kayde- den Muftuoğlu, "Yanhşta ısrar etmenin anlamı yoktur. Bu da anayasa ihlalidir" dedı. Müftü- oğlu, "Bu yetki kanunuyla ya- sama Çankaya'ya tasınmakta- dır" diyerek tasanrun "padişah yetkisi" olarak tanımlanması- nın hakhhğını anlattı. Müftuoğ- lu, tasarının geri çekilmesini ıstedi. SHP adına konuşan Hüdai (Arkası Sa. 16, Sü. J'dt) Çiftçîlerde btiyük öfke TZOB Başkanı Özbek, erken seçim için ANAP konşresini beklediklerini belirterek "Bıçak kemığedayandı. Hükümeti uyarıyoruz. Bir sabah bakarlar ki çiftçi Ankara'da" dedi. YÜKSEL GÖRDES MANtSA— Turkiye Ziraat Odaları Birliği Ege Bölge Top- lantısı'nda erken seçim istendi. tki bine yakın ureticinin katıldı- ğı toplantıda konuşan TZOB Başkanı Osman Özbek "Erken seçim istiyoruz. ANAP kongre- sini bekleyin. Size işaret verece- |im. Btçak kemige dayandı, hü- kümeti uvanyoruz: Butun yollar Ankara'ya çıkar, bir sabah ba- Karavanlıya kolayhk liabancı turîste 'kıyak' Ekonomi Semsi — Turizm Bakanhğı, Körfez krizi nedeniy- le büyuk bir darbe yiyen turizm sektörünu yeni teşviklerle yeni- den cazip bir yatınm alanı hali- ne getirmeye çalışıyor. Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan ye- ni düzenlemelerle indirimli elek- trik, gaz ve su tüketiminden ya- rarlanan tesislerin kapsamı ge- nişletilirken Türkiye'ye karavan- lanyla gelen yabancı turistlere çeşitli kolaylıklar sağlandı. Ka- nuna, turizm sektönınde ihtiyaç duyulan ve kamu kurumu nite- liği taşıyan yeni meslek kuruluş- lannın oluşturulmasını destek- leyici ek bir madde konuldu. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Ka- nunu'nun değiştirilen 16. mad- desine göre bundan böyle Tu- (Arkast Sa. 16, Sü. S'de) kariar ki çiftçi Ankara'da" dedi. Bölgenin tanmsal, ekonomik sorunlannın tartışıldığı toplan- tıda, hukümetin tarım politika- sı eleştirildi. Ege Ziraat Odala- n Birliği Başkanı Dincer Tugsuz "Artık kendimiz için nihai karan verelim. Ne yapacaksak, vapa- lun. Ülkede enflasyonun yüzde 70'lerde surduğu bir devirde ta- rım subvanse edilraediği gibi çiflçinin bankası sanayicilere peşkeş çekiliyor" dedı. Tuğsuz- un bu sözleri alkışlarla karşıla- nırken, TZOB Başkanı Osman Özbek de "Bıçak kemiğe dayan- dı, seçim ıstiyoruz" diye konuş- tu. Üreticiler "Yeter artık baş- kan, Ankara'ya yumyelim" di- ye bağırınca Özbek "Zonguldak işçisinin Ankara'ya gidecek bir güzergâhı vardı. Bizim için ise bütiin yollar Ankara'ya çıkar. Bir sabah bakarlar ki çiftçi An- kara'da. Bizi nasd durduracak- lar? Ülkenin her yanındaki çiftçi bu neyecan içindedir" karşılığı- nı verdi. TZOB Başkanı Osman Öz- bek de ureticileri yatıştırmaya çalışarak sözlerini şöyle sürdur- dü: "On yılı aşkın bir sıiredir çift- çilerimizin gelirleri azaldı. Satın , alma guçleri duştü. 1989 ydın- da yaşanan kuraklık, 1990 Kör- fez krizi, çiftçinin sonınlannı daha da arttırdı. Temel sorun çiftçilerimizin fakirleşmesidir. Fakirleşmenin ana sebebi ise iiriin girdi fiyatlanndaki denge- nin çifçi aleyhine bozulmasıdır. Desteksiz tanm duşuniilemez. Fiyat ve destekleme politikasın- dan vazgeçilemez. Son 10 yılda desteklenen urun sayısı 22'den 9'a dusüruldu." ANAP 'Sanat Komişyonu' üyesi Tuğba, "Ben ANAP'ta degilim" diyor. Ahu Tuğba'dan itiraflarTeiif Aimanya ve Amerika'da bıflasyon Arkadaşlanmız 'ben 40 televizyonda fılminiz oynadığı milyon alıyorum' dediği zaman zaman hayat boyunca geliriniz var yalan. Hava olsun diye söylüyoruz. demektir. Yılmaz Güney'in karısı Ben 40 milyon alıyorum, ama 6-7 Fatoş böyle yapıyor. ay sonrasına çek verüiyor.5. Sayfada Dunya Forumu İstanbul da Körfez'e ekonomi zirvesiEkonomi Sendsi — Dünya Ekono- mik Forumu'nun düzenlediği yerli ve yabana 190 kişinin katıldığı Turkiye Forumu dün Istanbul'da başladı. Katılanlann üçte ikisinin Türk, üç- te birinin de yabana olduğu toplantı- da özellikle Körfez krizinden sonra Ortadoğu'da ortaya çıkan yeni durum, Türkiye'nin de bu ortamda oynayabi- lecegi rol tartışıldı. Başbakan Yıldınm Akbulut, forumun açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin Körfez krizin- den sonra ortaya çıkan yeni uluslara- rası koşullarda neler yapabileceği üze- rinde durdu. Türkiye'nin "Sık sık bu- nalımlar yaşayan hassas bir bölgede is- tikrar unsuru oluşturan bir ülke" ol- duğunu vurgulayan Akbulut, Türki- ye'nin gerek Batı gerek Doğu gerekse Ortadoğu ulkeleriyle çok yönlü ilişki- ler gerçekleştirdiğini söyledi. Akbulut, Avrupa'da Türkiye'nin hem EFTA {Avrupa Serbest Ticarct Bölgesi) hem de AT ile yakın ilişkile- rini hatırlattı. Ortadoğu ile ilişkilerin ise ancak ekonomik işbirliğiyle geliştirilebilece- ğini söyleyen Akbulut, bunun için böl- ge ulkelerinin ulaşım, haberleşme, enerji gibi alanlarda bölgesel entegras- yona gitmesini önerdiklerini, bunun da "banş suyu boru hattı" gibi proje- lerle yapılabileceğini belirtti. Doğu Avrupa ile ilişkilerde Karade- niz Ekonomik Işbirliği Bolgesi proje- (Arkası Sa. 19, Su. l'de) Meclis yolunda olayTerörle Mücadele Yasası'nı protesto amacıyla TBMM'ye gelen bir gruba güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu olaylar çıktı. Iki milletvekili tartaklandı. 100 kişi gözaltına alındı. 5. Sayfada DEMJREL Esas iiıalıkemelik Çankaya DYP lideri, Cumhuriyet Başsavcıbğı'mn partisini soruşturmasını değerlendirirken,''Siyaset mahkemeye düştüyse o iktidarın sonu gelmiş demektir" dedi. Demirel, " Çankaya'da oturan zat anayasayı ihlal etmiştir" şeklinde konuştu. 4. Sayfada BAŞKENTTEN AHMETTAN Rektörlere Semra Hanım Güvencesi ANKARA — Semra Hanım. Ankara- da dolaşırken hangi kimKgini kuUamyor? ANAP Genel Merkezi çevresinde de- ğilse, herhalde "Cumhurbaşkanı eşi" kimliğini... Imren Aykut, Halil Şıvgın, YÖK Baş- kanı Profesör Doğramacı ve bazı rektör- lerle yapılan UNICEF'in kuruluş yüdö- nümü toplantısına da sanınz, "eş" kim- Ugi Ue katıldı. Gerçi AN AP'lılar "Anamız, ananuz" diye diz çöküp ellerini öpüyordu ama, dunya çocuklanmn ANAP il başkanlan Ue bir münasebeti olamazdı. UNICEF toplanüsında laf birdenbire "bölünme" veya "yerden bitirme"yle oluşturulacak yeni 43 üniversiteye geldi. Iki bakanı, YÖK Başkanı'm ve hepsin- (Arkası Sa. 19, Su. 2'de) İSLAty'DAKADJN VECINSELLIK ORAL ÇALIŞLAR'ıngeniş yankılara yol açan yazı dizisi bitiminde, değışik çevrelerden gelen görüşlere de sayfalanmvzda yer vereceğiz. Oral Çahşlar'ın yazı dizisinde kullandığı bazı kaynaklar: • Kuran-ı Kerim (Müliyet Yaymları-Okat Yayınlan) • Kırk Hadisi Şerif (A. hkn Yavuz, Turkiye İlmı-İçtımai Hizmetler Vakfi) • Islam'da Kadın, Tesetnir ve Izdivaç (Hüseyın Erdoğan, Çelık Yayınevi) • Din Kültürü ve Ahlak Bilg^si (Doç. Dr. Süleyman Hayri Boian, MEB Yayınevi) • İslam'da Helal ve Haram (YusufEl Kardavı, Hdal YayınLn) • İslam'da Hikmetler ve Ületler (Bosnalı ŞeybAliDede) • islam'da Kadının Yeri ve Vazifeleri (Hacı Ali Bozkurt-M.Nacı Orban, Can Kitabevı) • Islam'da Kadın (Bekır Topaloğlu, Yağmur Yayınevi) • Yeni Kadın (Cemil Sena Ongun) • İslam Meydan Okuyor (Prof. Dr. Vahidüddın Han) • İslam'a Göre Onsel Hayat (Ali Rıza Demırcan, Eymen Yayınlan) • Marifetname (Erzurumlu îbrahim Hakkı Efendı, Veli Yayınlan) • İslam'da Dört Evlilik ve Resulullah'ın Çok Evlenmesindeki Hikmetler, (AbdulUh Uluan, UysalKitabevı) • Sahihi Butun (Bûtün cütler) • İslam Tarihi (Bahnye Üçok, MEB Yayınevi) • Siyasetname (Nizamülmülk) • Ihya-i Ümüddin (Gazali) • Hz, Muhammed'in Felsefesi (Cemil Sena) • Kimya-yı Saadet (Gazali, Bedir Yayınevi) • Milleder ve Hükümdarlar Tarihi (Rben) 1 5 . S A Y F A D A Ö N C E S İ VE S O N R A S I Y L A ŞEYHSAİTAYAKLANMASI Mustafa Kemal: Kürtler özerk olacak UĞUR M U M C U a r a ş t ı r d ı v e y a z d ı 1 4 . S a y f a d a OLAYLARIN ARDENDAKI GERÇEK AnormalL Iki sözcük, bir sureden beri gazetelerin manşetlerinden aşa- ğıya inmiyor: ANAP ve Özal!.. Paninin genel kongresine bir hafta kaldı. Kim başbakan, kim genel başkan olacak? Soruların yanıtı özal'ın karanna bağlıdır. Gazeteler olayı yakmdan izle- mek durumundadırlar. Özal ve eşi de her gün "fütursuz " konu- şuyorlar; hiçbir çekincelen yok- tur; ne anayasa ne de kanun say- gısı duyuyorlar. Soruna -yuzeysel politıkayı bir yana bırakıp- daha derinden bakabilenler, ANAP kongresi- nin, önemim bir bakıma yitirdi- ğinı görebılirler. Özal ailesi par- tinin başma kimi getırırse getir- sın, değışecek bir şey var mıdır? "Atanan kişi" kişıliğim sümeden özal ailesine nasıl bağlanabılır? "12 Eylül'un sonparrisi"nm bir hafta sonra yapılacak kongrey- le canlanıp gerçek bir parti ola- cağına ınanan kalmamış gibıdir. ANAP, yazgısını Cumhurbaş- kanı'na teslim etmiştir; Cum- hurbaşkanı'nın kaden de ANAP'a bağlanmıştır. Karar yı- lu görunurde 1992 olacak. Sayın Özal, ulkenin, devleün, milletin, halkm cumhurbaşkanı olmak şansını yitirmiştir ve yazık et- miştir. Ortada "anormal" bir durum • • • (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) • Böyle bölünme yaşanmadı Devlet sanatçısı ve öğretim uyesi Yıldız Kenter yeni üniversite tasarısma karşı çıktı. 3. Sayfada • Horzum suçlu Horzum Komişyonu Başkanı ANAP'h Ledin Barlas, TBMM Başkanı Kaya Erdem 'e atfedılecek bir itham ve sorumluluk bulunmadığını söyledi. 3. Sayfada • Polanski'nln uzun filmi Cenç ve hali vakti yerinde bir çift ile otostop yapan bir kişi arasmda geçen gerilimli ılişkiler... Sudakı Bıçak 23.05'te TV2'de. 6. Sayfada • 104 bölümlük yeni dizi Arkası Yann'da yer alacak 'Aileler' dizisi 1990 yapımı, İngılız-A vustralya ortak yapımı. 6. Sayfada • Şehvet ve yalnızlık Bertoluccı'nın filmı 'Çölde Çay', seyircismı Paul Bowles'in romanını okumaya çağınyor. 7. Sayfada • Enflasyon ve işsizliğe dikkat OECD, yayımladığı 'Ekonomik Görünüm' raporunda sanayıleşmiş ûlkeleri uyardı. Ekonomide • Beşiktaş'ta pazarlık Sözleşmesi sona eren futbolculardan Ali, dün Beşiktaşlı yoneticilerle bir ^ • saat göruştü, ama anlaşma sağlanamadı. Pazartesı tekrar masaya oturulacak. Sporda • Cennet'in diploması uzuyor Manyas Kuş Cenneti'nin sahip olduğu A sınıfı diplomanın suresi 5 yıl daha uzatılacak. Arka Sayfada • Foklar için protesto kampı Karaada'nm turızme açûmasını önlemek amacıyla 3 gün protesto kampı yapılacak. Arka Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU Yansıma... Toplum olarak acı ve düşündürücü olaylar yaşıyoruz. Ekonominin acımasız kuralları hemen hemen her yerde ve her kesimde sorunlar yaratıyor; bu sorunlar, toplumsal barışı ve siyasal dûzeni olduğu kadar insan ilişkilerinı de derinden etkiliyor. Bu bir süreçtir. (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog