Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

HAZİRAN 1991 CUMHURİYET/9 INSANLAR FÜSUN ÖZBtLGEN G Ö R Ü S Çevre Soru: Adem ile Havva neden cennetten kovuldular? Yanrt: Yedikleri elmanın çöpünü ve incir yapraklarını ortalığa atarak VA çevre kiriiliğine yol açtıkları için... TUGRUL ERKIN'İN ATAMA YAZISI BAKANLIGA GONDERILOI Istanbul'a yeni genelsekreter tSTANBUL Anakent Bele- diyesi'nin Genel Sekreterliği'- ne TuŞrul Eıidn'in atanması ile ilgili yazı Içişleri BakanlığY- na gönderildi. Onaydan son- ra Erkin yeni görevine başla- yacak. Tuğrul Erkin de eski genel sekreter Alev Coşkun gi- bi Başkan Nurettin Sozen'in okul yıllanndan bu yana arka- daşı. Sözen federasyon başka- nı iken Erkin de İTÜ Talebi Birligi Başkanüğı yapıyormuş. tTÜ mezunu mühendis olan Erkin hem devlet hem de özel sektörde deneyimli. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğı müsteşar yardımcılığı yaptık- tan sonra özel sektörde çalış- maya başlamış ve Alarko Şir- ketler Grubu başkan yardım- cılığına kadar yükselmiş. Alarko fînnasının iki patro- nu tshak Alaton ve Üzeyir Ga- rih'ten sonra gelen üç numa- ralı ismivdi. Erkin'ın belediye genel sek- reterliğine getirilmesi çeşitli çevrelerde değişik tepkilere yol açtı. Olumsuz söz edenler şunla- n söylüyor: Belediyenin bazı önemli ihalelerini Alarko al- ÇEVRE 6UNUMPE ÇEVREMIZ C e v r e çevremizde doğaya ilişkin emare kaimamış. tstanbul tam bir beton kent görünumünde. Doğayı hatırlatacak tek görüntüyü helikopterden çekilen bu fotoğrafia deniz veriyor. Ancak yakından bakıldığında denizin rengi ve uzerinde yüzen nesneler de denizin bittiğini gösteriyor. Çevre gününde beton kentin içinde beton binaların arasında egzoz salarak gezen otolar, kamyonlar ve otobüsler ile korkunç bir gürültünün yarattığı kirlilik yer alıyor. Uçakla Istanbul üzerinden geçerken görülen en geniş yeşil leke, Yıldız Parkı'ndaki ağaçlar. Sahi oraya ne zaman yeni bir iş ve ticaret merkeziyapılacak?Çokkârgetirir nede olsa... TUBKIYE'HIH HABIKA ÇOCUGU Susmasını iyi biliyor CAN Cangır, mayıs 1985'te Teksas Üniversitesi Işletme Fakültesi'nden mezun oldu. Babası Houston'da doktor ol- duğu için Turgut özal'ın ame- lıyatı sırasrhda Semra özal'la tanıştı ve Türkiye'ye geldi. 27 yaşında üniversite bitir- mişti ama yaşamdaki başarısı okuldaki gecikmesini hızla te- lafi etti. 1988 yılında henüz 30 yaşında iken devlet hayatında- ki ilk resmi görevini aldı: Başbakan danışmanı. 1989 yılında Başbakanhk Toplu Konut ve Kamu Idare- si Başkan Yardımcısı oldu. 1990'dan bu yana da bu top- lu konut idaresi başkanvekili. Aynı zamanda şu görevler- de bulunuyor: Türkiye öğretmenler Ban- kası Yönetim Kurulu üyesi. Ereğli Demir Çelik Fabrika- ları Yönetim Kurulu Başkan- vekili. Bilkent Üniversitesi Müte- velli heyeti üyesi. Üç yılda gösterdiği bu baş- döndürücü yüksetişte susması- nı çok iyi bilmesinin de rolu olduğu söyleniyor. Bilindiği gibi Toplu Konut Idaresi'nin Ankara'da kirala- dığı helikopter pistli saunalı bınanın dedikodusu ayyuka yükseldi. Rayiç bedelin çok uzerinde kiralandığı belirtilen bu binanın kiralama işlemi ile ilgili olarak Başbakanhk Ka- mu Ortakhğı İdaresi Başkaru Ökkeş Özuygur bir açıklama yaptı ve kiralama işleminin kendileri ile ilgili olmadığını söyledi. Bu demekti ki bu binayı ki- ralayan Toplu Konut İdaresi Başkaru Can Cangır'dır. Gi- din ona sorun. Kiralama ile ilgili sorular günlerce teker teker maddelçr halinde basında soru konusu yapıldı. Ancak Can Cangır bu sonı- ların hiçbirisine yanıt verme- di. Yani susmasını iyi bildi. CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ BEYOĞLU BELEDİYESÎ işbırlıgı MisSokak'ta Q 9 ^T Yk kadar tMZA GÜNLERt V'BUGÜN • 6 Haziran Perşembe 16.00-19.00 HÎLMİ YAVUZ SELİM İLERİ N AİL GÜRELİ ATİLLA BİRKİYE • Üyelere indirim • Her türden binlerce yapıt HERGÜN 10.30-20130 ISTİKLAl CADDESİ MİS SOKAK (BEYMEN YANİ) mış durumda. IGDAŞ'la bir- likte Fransız fîrması SEA'nin ortağı olarak doğalgazı yapı- yor. tSKl'nin biyolojik antma tesislerini kuruyor. Bu görüş- melerde masanın bir yanında olan bir kişinin masanın öbür yanına geçmesi yanlış olur. Olumlu söz edenler de şun- lan söylüyor: Özel sektörde başanlı olmuş, neyin nasü ya- pıldığını çok iyi bılen bir kişi- nin bu kez Istanbul halkına hizmet için seçilmesi çok isa- betli bir karardır. Hem devle- ti hem özel sektörü bilmesi ya- rarlı olacaktır. Alarko çevreleri de bu ata- madan biraz rahatsız. Hem kıymetli bir elamanlarını kay- bettikleri için üzulüyorlar hem de bu konuda gelecek eleştiri- lerin belediyenin çeşitli kade- melerindeki işlerine engel çıka- rabileceği endişesini taşıyorlar. SHP yöneticilerinin de bu atamayı eleştirdiği yolundaki dedikodular lizerine, SHP yö- neticilerine konuyu sorduk. Hiç de aynı yaklaşımı görme- dik. tstanbul tl Başkaru Ercan Karakaş ise bu konudaki soru- muza şu yanıtı verdi: "lsim bizi ilgilendirmez. Planiama ve organizasyon bi- len, siyaseti tanıyan. iş dunya- sını bilen birisi olması ve İstan- bul halkına iyi hizmet etmesi partimize güç katar." SOSYALISTLERIN YENİ SL0GANURI Başka Istanbul yok 5 Haziran Çevre Günu'nde sosyalistler de eski sloganian nı unutarak çevreyle ilgili slo- ganlar geliştırdiler. SBP İstan- bul ll Örgutu Çevre Grubu 'kuışunsuz benzin ve katalizor' projesi hazırlamışıı; İstanbullulara çevreyi kirlet- meyen kâğıttan yapıîmış bro- şurler dağıtıyordu. Sosyalistle- rin dünku sloganian şoyleydi: 'tstanbul, İs-tanbul ol- maşın.' 'İstanbul'un kirlenme hızlı- lığı, hayatımızda günden güne büyuyen bir leke.' 'Temizlemek için Istanbul seyircisi olmayı bırakıp Istan- bul yurttaşı olalım.' Kaybolan geçmişımizdir, geleceğımizdir.' 'Ha>atımız giirültiıye git- mesin.' 'Boğaz'ımız sıkıhyor.' 'Yeşil kınmı sürüjor. Boğaz hızla betonlaşi) or. Talan edi- liyor. Kanalizasvona donu- şüjor.' 'Istanbul denizi, deniz ol- maktan çıktı.'İnsanlar ve tüm canlılar için deniz bitti.' 'Karanmız ne: Elveda istan- bul mu? Merhaba İslanbul mu? 'ünutmayalım: Başka Is- tanbul vok.' SBP ğaliba Yeşiller Partisi'- nın oylarına da göz dikmiş du- rumda. KARAADA İÇİN ANKET Hangisi uygun olur? BODRUM Karaada'nın ya- pılaşmaya açılmasına tepki gösteren Yeşiller Partisi bir an- ket hazırladı. Bodrumlulara gönderilen ankette şunlar so- ruluyor: "Sizce Karaada için aşafı- da belirtilen seçeneklerden hangisi daha uygun olur? a) Karaada 1. derece doğal sit ilan edilip tamamen konı- ma altında bulunmalı. b) Milh' Park ilan edilip açıkhava müzesi, yeşil alanlar, spor alanlan, sıcak su kaynak- ları duzenlenip gunubirhk tu- rizme açılmali. c) Adada Akdeniz foklany- la ilgili bilimsel araştırma mer- kezi kurulmalı. d) Üç bin veya daha çok ya- takh bir turizm kompleksi, oto trafik yolları, büyuk gemi ya- naşma iskeleleri, helikopter iniş pistleri, kuyumcu, halıcı, derici sarayları inşa edilip uluslararası paket turizminin hizmetine sunulmalı. e) Diğer." Birden fazla şık işaretlene- bilen bu anketin sonuçlannı Yeşiller Partisi 9 haziran per- şembe gunıi Bodrumluiarla tartışacak. KİM KİME DUM DUMA BEHlç AK ^ <*$ 10 rm/^on Ukuf ofyor,,^ <t$hyor Sorn*. jbm». fflZLI GAZETEÖ mCDET ŞEN »rc^t> i r ı s a n ı r ı . t>ir E ü n d e . k o n ı r t c a d n r » âlmnn t y Lu bonbar d ı mnndı UldUrülaıeBj nrasıncJa h a z l n t>Aı farK. v a r . U u t e l i k . s ö y 1 &nert L «s r 1 n B k a l t l n , t . l r L n s a n i hinurmokla, t>ln ınKanı ö l d ü r m ^ l c a y n x ^ o y d e S H - O R a d a r vok k l ş l y l e h l v t> 1 r Ö2:«l ma a s 1 er» A ?•- oJ-amaz. h a s t>X r n l a K . s i z l i U . t i r ÇİZCİLİK KÂMİL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİIİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES GARFIELD JM DAVIS C K&İOM BOŞUK3A ZAMANI SELDf eeM TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN ı 6 Haziran 193O' OA SUSUN, SAKTtMV, BATfSFERLE <244 M£7REYE D/İLO/MR/ DB- 8İG 2OO- CHARL£S 244- Şf O EA/ ÇOK 1JO AÂET7e£y£ LOG OWtf>/ BEEBE QEM SOLDAKİ HENOIS leKADAŞI &A&TV/V ( Ş A ) KU/SE OIAM a#Tİ£/ : £&J.E/Z/yi.E, ptgE, CEUK SA&K/T-fLAA/ŞTf. SAriSFe/Bffi/ MorOOU 8ULUNMADIĞ/NMH, HdLArrM KOPM/IS/ Du/SU- SEESE fL SOıV- P(- İLAN DEVREK SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1989/831 Davacı DevTek tsmetpaşa Mahallesi'nden Muharrem oğlu Baki Ko- şer tarafmdan davalı Bağ-Kur Caddesı Üzumcu Sokak 18/16 Sey- ranbağlan / Ankara adresınde mukim Yıldız Karadağ aleyhine mah- kememizde açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık du- ruşması sonunda: Taraflar arasında müşterek bulunan Devrek ilçesi hmetpasa Ma- hallesi sınırlan içerisinde kain 63 ada 2 nolu parsel sayılı tasınmazın aynen taksimi mumkun olmadığından satışına karar verilmıştir. Karar davaünın adresınde bulunamamasından ilanen tebliğine, adı geçen davalının ilan tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde yuka- rıda numarası yazılı dosyaıruza muracaatı ve yasal yola başvurmadı- ğı takdirde karann kesinlestirileceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 47495 İLAN T.C. İZMİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1989/194 Davacı Mustafa Yetistiren Vekili Av. Ismet Arslan tarafından da- valı Maliye Hazinesi aleyhine açılan tzmir Menderes ilçesi, özdere Köyü, Çukuraltı mevkiinde kain, doğusunda ve kuzeyinde tescil ha- rici fundalık, baUsında 780 parsel, güneyinde 1916 ve 1919 parsel sayılı tasınmaz ile çevrili 18.843 ra ! 'lik tasınmazın züyetliğe dayanılarak ad- larına tescili için dava açılmıstır. Taşınmazda hak iddıa edenlerin ilanlardan itibaren 3 ay içinde iti- raz davası açmalan ve mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri ilan olunur. Basın: 27969 İLAN DENİZLİ KADASTRO MAHKEMESİ NDEN Esas No: 1980/34 Karar No: 1990/658 Davaalar Arif Yeni ve arkadaslan tarafmdan davalılar Mehmet Ece ve arkadaslan aleyhine açılan itiraz davasında: Denizlı merkez Yeşılyayla köyü 882, 883 ve 884 nolu parseller hak- kında açılan davada rnahkememizce davanın kısmen kabulune ve kıs- men reddine karar verilmiştir. Mahkememizce 13.9.1990 tarihinde verilen karar dahili davalılar- dan Ahmet Uylu ve Ali Siler'e yapılan tüm araştırmalara rağmen iş- bu karann tebliği mumkttn olmadıgmdan, hükum özunün gazete ile ilanına karar verilmis olmakla işbu karar tebliğ yerine kâim olmak üzere ilan olunur. Basın: 47486 İLAN T.C. İZMİR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1989/981 Davacı AJi Veral vekili Av. lsmet Arslan tarafmdan davalı Maliye Hazinesi aleyhine açılan Izmir Menderes ilçesi, özdere Köyü Kuru- kemer mevkiinde kain güneyinde dere ve 1155, 1163, 1184 ve 1165 parseller, kuzeyinde 1172 parsel, batısında 1156 ve 1172 parsel nolu taşınmazlar, doğusunda fundalık ve çalüık ile çevrili 29379 m"lik ta- şınmazın zilyetliğe dayanılarak adlanna tescili için dava açılmıstır. Taşınmazda hak ıddia edenlerin ilanlardan itibaren 3 ay içinde ıti- raz davası açmaları ve mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri ilan olunur. Basın: 27967
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog