Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 6 HAZÎRAN 1991 05.58 Açılış - Açıköğretim 07.00 Haberier 07.05 Gün Başliyor (08.00'de haber yayımlanacak.) 09.00 Haberler 09.05 Çocuk Kuşağl Yok yok televizyonu dizide, bütün kişiliklen hayvanlardan oluşan kuklalarça canlandınlan bir TV kuruluşunun yayını ve yayın öncesı ıle ilgıli ilginç öyküleri dramatıze edilmektedir. 09.35 Kadin Saati Hanımlara yöoelık programın bu bölûmünde Dr. Alpaslan Bilen akupunktur ıle tedavi konusunda bılgi veriyor. 10.00 Haberler 10.15 Arkası Yarın: Kuğu Sılvana. Victor ve Valentio'den intikam almak ıçın planlar hazırlamaya devam etmektedir. 10.40 Okul TV'si ve Televizyon Dershanesi Akış içensınde 11.00, 12.00 , 13.00 ve 15.00 saatlennde haber bülteni yayımlanacak. 15.05 Çocilk Kuşağl Atlı Kannca, Dağ Gülü, Elifin Rüyalan adlı bölumler ekrana geliyor. 16.30 Bu Toprağıo Sesi Prograroda. ömck köylenmızden Rıze'nın Taşkoprü köyü tanıülıyor. 17.15 Arkası Yarın: Hayat Ağacı Ruth'un sarkıcılığınm basında uyandırdığı yankılar Henry yı ıyıce kızdırmıştır Bu arada Jordan HaJe'ın oğlunun ortaya çıkması Sam ıçın büyük bir sürpriz olur. 18.00 Haberler 18.10 Gençlik Konserteri 18.30 A Stûdyosu'ndan 19.10 Merhaba Çocııklar 19.20 loanç Dünyası 20.00 Haberler ve Hava Dunımu 20.40 Spor Günün spor olaylan ekrana getinbyor. 21.00 Dizi: Manhattan Benim Olacak Maksı. Rocco'dan aynldıktan sonra Monte Carlo'ya gıder ve orada tanıştıgı petrol milyarden Denıs'le evlenir. 2135 Ayışığı 22.40 Belgesel: Altaylar Belgeselin bu bölûmünde Gansu eyaletının sınırlannda jaşayan Müslüman Hui'ler tanıülıyor. 23.10 Haberier 23.20 Haber Program: Gündem (Bugün köşesinde) 00.25 Dizi: Kurtarma Operasyoou Harry ve Carolin, Jngıltere'de parasız kalınca uyuşturucu kaçakçılıgına kanşan Susan'ı aramaktadırlar. 01.05 Kapanış 07.58 Açılış - Okul Televizyoou 10.45 Açlköğretim fktısadi Analız: Makro Iküsadı Polıtıkalan tstatıstik: İndeksler. tngılızce Fınalc. Muhasebe Denetımive Mali Analız: Kredı Analizi. 12.15 Kapanış 18.00 Açılış - Arkası Yarın: Yalan Rüzgftn Phillip'in 18. doğum gününde genç çocuk resmen babasının soyadını almıştır ve o günün şerefine annesıyle Bayan Chancellor dosl gıbi görünmeye çahşmaktadır. 19.03 Haberkr 19.20 Haftanın Sohbeti 19.40 Kazakistan Halk Dansları Topluluğu 20.30 Belgeseh SanaviJeşme Yoluoda Türk otomotiv sanayunın dunu ve bugürîü anlatılmaktadır. 21.00 Günlerle Gelen 21.30 Sorularda Nağmeler Pürşen Ergüder'in hazırlayıp Bcngül Erdamar'ın sunduğu yanşmaya uç yanşmacının yanı sıra konuk olarak Samı Aksukat'ılıyor. 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.35 Kamera Arkası (Bugün köşesinde) 23.15 Gece Konseri (Bugün köşesinde) 1939 Açılış • Dizi: Rutfa Readeü HikâyeJeri Charlıe Hacton, Jack Penwee adında çok yakın bir arkadafi evlenırken sağdıcı olacaktır 20.55 Müzik: VVired Show 21.10 Belgesel: Atlantik Ülkesi Belgeselin bu bölûmünde Kuzey ve Güney Atlantik Okyanusu'nun nasıl oluştuğu anlatılıyor. 22.10 Sinema Tarihinden Bir Yaprak: Tepe (Aynntılı bUgi yandaki sütunlarda) STAR1 SİNEMA: BENİM AFRİKAM 22.45 Afrika fonunda duygusal serüven Benim Afrikam (Out of Africa) / Yönetmen: Sidney Pollack / Oyuncular: Robert Redford, Meryl Streep, Klaus Maria Brandauer, Michael Kitschen, Malick Bowens, Michael Gough, Joseph Thiaka / 1985 CIC (Universal) fîlm yapıraı. Süresi: 105 dakika. STREEP — Gerçek Afrika fonunda geçen fılmde Meryl Streep başrol oynuyor. TV Servisi — Danimarkalı yazar Karen Bltaen, dığer adıy- la Isak Dinesen'in, "Out of Africa" kitabından ve bunun yanı sıra Judith Thurman tara- fından yazılmış biyografisinden derlenen senaryosuyla "Benim Afrikam", yazann yaşamımn, anılannın, Afrika günlerinin ağırhğını, kitabındakinin tersi- ne, serüvenci fil avcısı Denys Hatton'la olan ilişkisine veri- yor... Böylece film, Karen'in Afrikası'nı fon olarak aian ro- mantik ve duygusal bir aşk se- rûvenine dönüşüyor. Bu bir iha- net midir, "Benim Afrikam"da Karen Bluen'in Afrikası'ndan Jcalan ne vardır, bu filmi seyre- derek gerçek Karen Blixen'i, 1885'te doğup tam 19 yılını Af- rika'da geçiren ve 1962'de ölen bu ilgi çekici Danimarkalı yaza- n tanımak mümkün müdii;.' Tttm bu sorular sorulabilir ve yanıtlan da hep olumlu olmaya- bilir... "Benim Afrikam"ın, özellik- le iki tetnel niteliği belirgin... Bi- rincisi: Bu Fılm, Afrika'yı, film- lerden bildiğimiz ve Hollywood mitolojisinin kalıplanyla tanıdı- ğımız Afrika'yı (kuşkusuz bura- da geçmiş günlerin Afrikasın- dan söz ediliyor) bambaşka bir gözle gösteriyor. Hem de temel- de bu mitolojinin kalıplannı ve hemen yalmzca o kaljpları kul- lanarak... "Soylu olmak" vede "yalnız kalmamak" için sevmediği bir adamla evlenen, hikâyeler an- latmayı, yazmayı seven ve gü- nün birinde kendinı, 1910'lann Afrikası'nın gobeğinde bulan bir kadınla; hayatım kimseye, hiçbir yere ve fikre bağlanma- dan bildiği gibi yaşamayı özle- yen bir serüvencinin egzotik Af- rika görüntülerinde gelişen aş- kı, tipik bir Hollywood teması değil mi? Tüm aksesuar da bir- likte olarak Türlü çeşitli hay- vanlann, aslan avlan, safariler, kızıi günbatımlan, kıtayı bölüş- meye çalışan Ingiliz-Alman işti- haları yanı sıra olaya "hümanist" biçimde bakan, yerlileri seven, tedavi eden ve topraklarını onlara bağışlama- yı deneyen daha "uygar" Batı- lılar... Belki eskinin Afrika filmlerine kıyasla tek fark, Ka- ren'in kişiliğinjn ve yaşadıklan- nın alabüdiğine güçlü bir kadın portresini yansıtması... Bu açı- dan, örneğin Karen'in "erkek- lere mabsus" bir Ingiliz kulubü- ne iki kez (ikincisinde çağnlı olarak) dalması veya toprakla- n konusunda yeni atanan genel valinin kansıyla arasında bir an- da oluşan "ittifak" kuşkusuz tüm "feminisüeri" zevkten tit- retecek sahneler!.. Ancak bu bildik öğelerden ol- dukça yeni bir Afrika tasviri çı- kıyor ortaya... Pollack, kalıp- laşmış öğeleri kullanarak yeni, canlı, yaşayan bir Afrika görü- nümü çiziyor. TV3 SİNEMA TARİHİNDEN BİR YAPRAK: TEPE 22.10 Kara-mizah örneğiTepe (The Hill) / Yönetmen: Sidney Lumet / Oyuncular: Sean Connery, Harry Andrews, Michael Redgrave, Ian Bannen, Alfred Lynch, Ossie Davis, Roy Kinnear, Jack Watson / 1%5 MGM yapımı / Süresi: 120 dakika. 00.35 Kapanış 13.59 Açılış - Okul TV'si ve TV Dershanesi 19.01 Ylldiza Ulaşmak Papla, babaa ile konuşur ve müzık grubunda kalır Bu arada Cessika'nın da aynı grupta çalışacagını ögrenen Paulma evi terkeder. 19.25 Melodi 19.45 Arkası Yann: Hayat Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programlan 22.10 Belgesel: Dogaya Açdan Pencere Sıcak su kavnaklarından buzullarla tzlanda. 22.35 DİZİ: Sidney Sydnev özel dedektiflık yapmakladır. İki sene önce bir markelı so>arken yakaladığı ve hapse attırdıiı Jake, hapisten çıkmışveSydney'ıaramaktadır Arama sebebi birazdeğişikur. 23.00 1 Numara -Kapanış Tekrar program. 19.00.Açıhş- Haberler 19.20 SusamSokağı 19.50 Türkçe Dil Dersi: Okuyaum KoDUşalun 20.15 Bir Konu Bir Konuk 20.30 tnsanllk Halİ Ali Poyrazoğlu ve arkadaşlannın rol aldıgı çeşıtlı parodılerle ekrana gelen bir program. 21.05 GönülSohbetleri 21.30 tnanç Dünyası 22.00 Haberler, tngilizce ve Almanca Haberler 23.45 Belgesel: Bir Damla Su İçin 23.15 Yörelerüniz Türkülerimiz Mustafa Şemin'in hazırlayıp yönettığı ve Atilla Içli'nın sunuculuğunu yaptıiı programda yurdumuzun çeşitli yörelerinin Otantık özellıkTen anlatılmaktadır. 23.45 KÖroğlu Köroğlu'nun Nigar'a zaafını ögrenen Kiçel Hamza bir tuzak kurarak Köroğlu'nu yakalatır ve zındana atar. Koç Köroğlu artık esır düşmüştür. 00.10 Spor 00.50 BirSolist 01.15 Devlet Sanatçılan: Aydın Gfin 01.40 Kapanış 13.00 Haberier 13.05 Çizgi Film: Hayalet Avcıları 13.30 Hollywood Yaramazlan 14.00 Pembe Dizi: Bütün Çocuklannt 14.55 Haber 15.00 Pembe Dizi: Hastane Gûnlüğu 15.50 Pembe Dizi: Komşular 16.20 Müzik 17.15 Çizgi Film: Taş Devri 17.45 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar 18.15 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel (Bugün köşesinde) 19.15 Komedi Dizisi: Mufateşem Ikili 19.50 Haberier 20.10 Komedi Dizisi: Çocuklarla Evülik 20.40 Haftanın Dizisi: Yemyeşil 21.40 Orhan Boran'lı Dakikalar (Bugün köşesinde) 22.40 Haberler 22.45 Sinema: Benim Afrikam (Aynntıh bılgı yandaki sütunlarda) 01.30 Gece Jimnastiği - Kapanış Sean Connery'nin başrol oynadığı film Sidney Lumet imzalı. TV Servisi — 2. Dünya Sava- şı'nda Kuzey Afrika'da İngiliz- İerin yönetimindeki bir kampta yöneticilerin gitgide artan bas- kısı kamp sakinlennde tepki ya- ratır. Amerikan sinemasında TV'den gelen kuşak diye bilinen yönetmenlerin başını çeken Sid- ney Lumet'in bir TV oyunun- dan uyarladıği oldukça ilginç bir film. Toplama kampı terö- rü üzerine oldukça yoğun bir dramatık malzeme içeren film yer yer giildürü öğelerinin de kullamlması ile genelde bir tiir kara mizah tonunda gelişiyor. Melodramdan farsa ani geçişler, filmi oldukça özgun ve surpriz- li bir yapıya kavuşturuyor. Biz- de de "12 Öfkeli Adam", "Ser- pico", "Dogu Ekspresi'nde Ci- nayet", "Kopeklerin Günii", "Hoküm" gibi filmleri ile tanı- nan Sidney Lumet'in diğer ya- pıtlarından oldukça farklı olan bu filmi 25 yıl önce sansürden geçemediği için ülkemizde gös- terilememişti. Filmin başrolle- rinde hepsi de Ingiliz kökenli olan Sean Connery, Harry And- rews, Michael Redgrave ve İan Bannen gıbi oyuncular birbirın- den sağlam kompozisyon çizi- yorlar. Bu arada Amerikalı zen- ci aktör-yönetmen Ossie Davis '- ın da ilginç bir rolü var. STARl ÇOCUKLARLA EVÜLtK 20.10 Tipik Amerikan ailesinin yaşamı TV Servisi — Star'ın yeni di- zisi "Çocuklarla Evlilik" Ame- rikan tipi aileyı eleştiriyor. Filmde Chkago'nun banliyö- sünde yaşamlannı sürduren Al ve Peggy Bundy 'nin 15 yıllık beraberlikten sonra artık pek de yolunda gitmeyen e/liliklerinin sergilenmesi söz konusudur. Al kadın ayakkabısı satmaktadır. Ayakkabıları sattığı kadınlar- dan dinlediği şikâyetler onun için karısı ile kan davasına dö- nüşen kavgalanmn yanında ne- redeyse bir zevktir. Amerikan ailesine mizahi bir bakış getiren ve başrollerde Ed O'Nettl, Kute Sagal, David Gar- rison'm oynadığı Amerikan ya- pımı eski tarz komedilerin yeri- ne çarpıcı espri anlâyışı getiren Star'ın basın bülteninde belirtil- diğine göre "tdeaJ Amerikan ai- lesi prototipini artık unutalun". Amerikan ailesinin yasamından kesitlerin verildiği komedi dizi- sinde. Ed O'Neil, Katev Segal başrol oynuyorlar. RADYOLAR RADYO 1 04^5 Açılış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Türküler geçıdi. 05J0 Şarkı- lar ve oyun havalan. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Gunaydın. 07.00 Haberler. 07.05 Her şey bizler için. 07J0 Ha- berler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Istekleriniz, seçtiklerimiz. 09.35 Rek- lamlar. 09.40 Arkası yarın. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklarnlar. 12.00 Haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Gunü yaşarken. 1235 Reklamlar ve rad- yo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 13J0 Bölgese) ya- yın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 Din ve ahlak. 17J5 Saz eserler. 17.40 Ç.ocuk bah- çesi. 1735 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Ha- berler. 18.05 Hayatın ıçınden. 1835 Bölgesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 So- listlerden seçmeler. 20.00 lyi aykular çocuk- lar. 20.10 Türkuler geçidı. 20.40 Şarkılar. 21.00Haberler. 21.05 Hafıf müzik. 21J0 Be- raber ve solo şarkılar. 22.00 Erkeklar toplu- luğundan türküler. 22J0 Kuçuk konser. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin ıçinden. (2). 00.55 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanıj. OiJ>S - 0435 Gece yayını. RADYO 2 07.00 Açılış, program ve ha- berler. 07.05 SoUstlerden seçmeler. 0730 Ha- berler. 07.40 Türkuler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08.30 tkı solıstten şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Edebiyatçılanmızdan gezi notları. 0935 Çe- şitli müzik. 10.00 Sazlardan mikrofona. lOJfl Bir bebek buyüyor. 10.40 Turkçe sözlu hafıf muzik. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 11J5 Hafıf müzik. 12.00 Açıklamalı klasik kora 12.30 Türkuler geçidi. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 1330 lyi insan iyi vatan- das. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 14.45 Gençlik korolan. 15.00 Haberler. 15.05 TUrizm deyince. 15J0 Türk halk çalgılann- dan ezgiler. 15,40 Arkası yann. 16.00 Okul radyosu. 16.30 Yurttan sesler. 17.00 Haber- ler. 17.05 Solistler geçidi. 17J0 Minyatür mu- zik. 18.15 Tıyatrodunyasından. 19.00 Haber- ler. 19J0 Hafif müzik. 20.00 V&bana dil dersi. 20.45 Türkçe sözlü hafıf müzik. 21.00 Açı- köğretim. 2130 Hafif müzik. 22.00 Gece kon- seri. 22.30 Şarkılar. 22.45 Bir roman / bir hi- kâye. 23.00 Haberler. 23.15 Türküler geçidi. 23.40 Hafif müzik. 2335 Müziğe övgu. 0035 Günün haberlerinden özetler. 0038 Program kapamş. nADYO 3 07.00 Açılış. program ve ha- berler. 07.05 Guııe başlarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Muzikli dakikalar. 11.00 ögleye dogru. 12.00 Haberler. 12.15 Latin dünyasından. 12.45 Gunün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Atmosfer. 15.00 Konser saati. 16J0 Caz dün- yası. 17.00 Haberler. 17.15 Disko dünyasın- dan. 18.00 Haftanın plaklan. 19.00 Haber- ler. 19.15 Arya. 20.00 Türk pop muziğı. 20JO 8. Uluslararası Ankara Sanat Festivali- nden.22.00 Haberler. 22.15 Perşembenin ge- tirdiklerı. 23M Genç solistler. 24.00 Gece ve müzik. 0035 Günün haberlerinden özetler. 0038 Program ve kapanış. RADYO 4 07.00 Açılış, program ve ha- berler. 07.05 Türkuler ve oyun havalan. 0730 Solistler geçidi. 08.00 Türkuler. 08.15 Şarkı- lar. 08.30 Turkülerden bir demet. 09.00 Ha- berler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09.30 Türküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Saba- hın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Tür- küler. 11-20 Şarkılar. 11.35 Beraber ve solo türküler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bah- çesi. 13J» Solisder geçidi. 13.30 Yurdun dört bucagından. 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14.30 Türküler. 14.45 Hafif Türk müziği. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Kadmlar topluluğundan türküler. 16J0 Şarkılar ve oyun havalan. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 17-30 Fa- sıl. 18.00 Yurttan sesler. 18J0 Solistler geçi- di. 18.58 Program ve kapanış. POLIS TURKİYE 06.58Açılış,prog ram. 07.00 Guoe Başlarken. 07.45 Enstruman- tal Muzik. 0SM Sabahın Komıklan. 08J0 Yol Durumu. 08J5 Işte Saz lşıe Söz. Solist: ts- met Akvol. 09.00 Solistler Geçidi. 09-30 Yol Durumu. 09J5Akıf Özüşen'den Şarkılar. 0935 Hava Durumu. 10.00 Hayatın Içinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Nesrin Körükçü. 11.25 Serbülent Yasun'dan Türku- ler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Seç- tikleriniz. 12.55 Turkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Nil Burak. 13.15 Ögleden Sorira. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Nilgun Balkanlrdan Şarkılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Mü- zik Dağarcığı. 16.45 Necla Akben'den Türk- üler. 17.05 Turkçe Sözlu Hafif Muzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Progıam ve Kapanış. Galerİ • Atölye 146 97 38 • 132 64 26 SANATÇI EŞLJGİNDE Seramik. Cam Kumaş üzerine desen. Resim ve Güzel Sanatlara Hazırlık çalışmaları.. 3 4 7 9 9 7 Hergün 13.00 - 24 00 arası resim yaptp. btterilerini geüştirertkeğfemricen 348 79 97 İMRE DALJBAR Resim Sergısı 5-22 Haziran '91 tş Bankası Sanat Galerisi Bagdat Cd Nıı 296 4 Erenkd.v İ.Î6 01 » RESİM HEYKEL, ÖZGÜN BASKI SERGİSİ 5 Haziran - 8 Temmuz Nlapeüy» Aytar Cad. Mİ Apt 24/6 169 80 14 GORBON SANAT GAL BILGEHAN UZUNER SERAMİK SERGİSİ 9 Mavıs - 9 Haaran 1991 I D E Çocuklarla ve Gençlerfe Resim - Heykel Çabşmalan 363 6O 37 JMAÇKASANATGALERISİ MURAT RECEVİK 7 Mayıs - 8 Haziran Eyiam Cad. 31/A l 140 S0 23 M İ N E SANAT GALERİSİ YAZ SERGİSİ'91 özctorrrir Altao Koray Arl# Hate Arpacıoûkj MuMtafa Ata Tomuf Atagdk Şohnj Ay»«n a#drtBaykam AdnanÇolıor Adem O«rtç Husaytn Oezer Mttrtç Hızal Balkan Nad taHmyeH B Hur Koçak HO«0mettln Koçan Zûfttu Murtdoötu Tuln Onat Bunyamln ösguttvkin ZafcaJ Ormanc* S«iayÖn0İ Yusuf Taktak 24 Mayıs - 30 Ağustos Kuşdll Cad. 21 AltıyoJ KaAköy 343 64 4O Sezon Sonu Karma Resim - Heykel Sergisi Küçûkbebek Cad. Noc 7 B«bek 163 32 38 KEMAL KURBAN Yağlıboya Resim Sergisi 6 Hoziron -16 Hazıran Pendik Belediye«i Atatürk Kültürevi 354 98 83 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Ataturk Eğıtım Fakültesı Resim Bolumü Oğrencılerı GENÇLER SERGlSt 7 Haziran - 31 Temmuz DERİMOD K O L T Û R MERKEZİ S a h ı l y o l u B e i k ı r d e ı l e r O u ' ı k K ı z l i c e ı m e I S T A N B U L S O t O K n l POZCT dcınıl herjjur 190Ca kodoı ocğu RESIM HEYKEL MÜZELERİ DERNEĞİ Yaz dönemı çalışmalan YUSUF TAKTAK denetıminde YILDIZ ÜNİVTRSİTESİ Yüksel Sabancı Sanat Merkezi'nde başladı. Her Perşembe Saat: 16.00-20.00 Kayltlar içm: Tel: 160 42 5» Hakm Anl, TEM SANAT GuERisi• Senrıt Bozdogon Korat lot.lt Cıhai Burok a^ ^ ^ V^tf 2 hıkmef Koraoult Fahır Aksoy ^ 9 ^ ^ l % ] • Husey n Ertunç ŞAny» Olfliıti ^ Fra Karaltot Mm Vbnnre 27 Moyıs - 20 Temmuz 1991 5,1* Co ,tU n ıad M«lıh Oevnm Fual Accroglu Oırvr U!u( fclol Enlıl Ömer Kal«^ı Yuksel ÖZBD rülscl A-üor VbAmg> Caa M Df Orhon :n« iok U17 M * a l Şen " I U70l« Srtno Gurbu; afölyı 146 97 38 132 64 26 TV'de yaz ekranı • ANKARA (Mak Ajaos) — Yaz ekranı için şimdiden hazırbklar başladı. TRT Eğlence Programlan MUdürlüğü tarafından "Gece Başlarken" adlı yepyeni bir program hazırlanıyor. Tenunuz,. ağustos ve eylûl aylannda (ayda bir) yayımlanacak olan program beğenilirse ilerki aylarda da sflrecek. llk programın çekımi lstanbul'da oldu. 60 dakikalık programda Fatih Kısaparmak (Karadut, Nazlı bebe); Seda Sayan (Sevgisiz yaşayamam, Hiçbir şeyde gözüm yok); Gökben (Git yoluna, Gittiğinde hazirandı); Sami Aksu (Seni sordum yıldızlara, Sen sevgini bana sakla) ve Selahattin Alpay (Tepeden inesin yar, Evlerinin önü) yer alacak. Ayrıca çeşitli kamera şakaları ile parodilerde Abdullah Şahin, Jale Öz ve Tiyatro Gnıbu bulunuyor. Yılbaşından bu yana devam eden "Ekonomi Dosyası" yaz dönemi de devam edecek. TV2 içîn Ankara'dan hazırlanan bu programda mevsimin ozelliği nedeniyle bir de Turizm Dosyası açılacak. Mak Ajans'ın haberine göre özellikle Türkiye"de turizmin 1980'den bu yana gdişmesi ile bugün içinde bulunulan krizin sebepleri araştırılacak. Bu bölüm temmuz ayından itibaren yayına girecek. tşletmeciler, otelciler ve turistler konuk edilecek. Turistler için belgesel • NEVŞEHİR (AA) — Tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen Alman turistlere Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmak amacıyla Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayımlanması planlanan Turistler için Turçke" adlı belgeselin çekimleri Kapadokya'da süruyor. Yönetmenliğini Rathıas Laermanns'ın yaptığı, Vesely Television'un (VTV) yapımcılığını üstlendiği belgeselde, Haydar Zorlu, Reiner Lott, Petra Baldauf ve Heike Kosmann rol alıyor. TRTnin ANAP çekim ekibi • ANKARA (Mak Ajus) — 15-16 haziranda yapılacak ANAP Büyük Kongresi'ni TKT, 20 kişüik bir ekiple izleyecek. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak kongre için büyük naklen yayın arabasından biri salonun bahçesinde konumlandınlacak ve kongre, link aracılığı ile , Haber Merkezi'nce de izlenecek. Banda kaydedilen kongre, daha sonra haberlerde bölumler halinde ekrana gelecek. Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede 3 haber kamerası ile 4 aktüel kamera görevlendirilecek. UGUN m Gündem TV1 23.20 Gazeteci-Yazar Ertan Karasu'nun hazırlayıp sunduğu programa Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol katılıyor. Programda ayrıca eğitim sorunları ile ilgili olarak Vehbi Koç'la yapılan bir söyleşi de yer alacak. • Orhan Boranlı Dakikalar Star-1 21.40 Programın bu geceki î konuklan Pelin Erbil, Emd \ Uysal, İnanç Güraslan ve \ Murat Kürüz. • Dizi: Cesur ve Güzel Stari 18.15 Staıi'in 100 bölümlük yeni pembe dizisinde Beverly Hills'te yaşayan zenginlerin, moda imparatorlarmın etrafında dönen dolaplar, yaşanan tutkular konu ediliyor. Dizinin başrol oyunculan arasında John McCook, Susan Flanney, Terry Ann Linn ve Ron Moss yer alıyorlar. • Kamera Arkası TV2 22.35 Haldun Dormen ve Ömer Çalışkan'ın yapımcılığını üstlendiği programın bu bölûmünde Azerbaycan sineması tanıtılırken Azeri oyuncu Hamide Ömerova ve yönetmen Oktay Mirkasım ile roportaj yapılıyor. • Gece Konseri TV2 23.15 Turgut Masatçı'nın hazırladığı programda, Istanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Orkestrası, şef Erol Erdinç yönetiminde Mozart'ın 40 numaralı senfonisini seslendiriyor. Ikinci bölumde ise Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası şef Inci Özdil yönetiminde Prokofief in Romeo ve Juliet bale suitinden bölumler seslendiriyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog