Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

6 HAZİRAN 1991 HABERLER CUMHURÎYET/5 Mataracı siyasete döntiyor • RtZE (AA) — Terörle Mucadele Yasası'ndan yararlanarak tahliye olan eski bakanlardan Tuncay Mataracı, "Hemşerilerim beni ister-istemez siyasetin içine itiyorlar" dedi. Mataracı, geçen hafta geldiği Rize'de köyleri dolaşarak gezisini sürdüruyor. Tlıncay Mataracı bugüne kadarki gezilerden edindiği izlenimler konusunda yaptığı açıklamada, vatandaşın perişan, siyasetçilerin ise kış uykusunda olduğunu ileri sürdü. Terörün tanımı • ANKARA (AA) — HEP Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve arkadaşları, TBMM Başkanlığı'na bir yasa önerisi vererek Terörle Mucadele Yasası'nın, "Terörun tanımı ve terörle ilgili suçlan" içeren ilk 20 maddesınin yururlukten kaldınlmasını istediler. Yasa önerisinde, Terörle Mucadele Yasası'nın "Şartlı sahvermeyi duzenleyen" maddelerinde de değişiklik yapılması istendi. Oneride, 8 Nisan 1991 tarihine kadar verilen ölüm cezalarının yerıne getirilmemesi, bu durumda olanlann, cezalarının bir yıhnı çektikten sonra serbest bırakılmalan talep edildi. IDP yönetiminde degişiklik •• ANKARA (ANKA) — Islahatçı Demokrasi Partisi genel merkez yönetiminde değişiklik yapıldı. Buna göre yeni yönetim şu isimlerden oluşuyor: "Talat Nevruzoğlu (örgütlenmeden • sorumlu genel başkan . yardımcısı), Ali Ülker (mali işleTden sorumlu genel başkan yardımcısı), Mehmet Gungör (haberleşme ve t istihbarattan sorumlu genel ; başkan yardımcısı), Hacı Ali özdemir (genel sekreter), Recep Sazan (genel sayman), Tahsin Serdaroğlu (genel sekreter yardıması), Isa Keleş (genel sayman yardımcısı)!' Miili bakiyeye dönitimesini isteyen SBP Genel Başkanı Aren: Seçim sistemi değişsinSBP Genel Başkanı Sadun Aren, milli bakiye sistemi gibi barajların kaldırıldığı bir sistemle seçimlerin yapılması gerektiğini belirterek şimdiki uygulamanın ülkenin politik renklerini Meclis'e yansıtamadığını söyledi. İç Poliüka Servisi — SBP Ge- nel Başkanı Sadun Aren, seçim sisteminin değiştırilmesini iste- di. Bu seçım sisteminin demok- rasıye ters düştuğünü soyleyen Aren, "milli bakiye sistemP'nin getirilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhuriyet'in sorularım ya- nıtlayan Sadun Aren, er geç ya- pılacak seçimin şimdiki seçim sistemıyle yapılması durumunda hiçbir şeye çözüm getirmeyece- ğini vurguladı. Aren şoyle dedi: "Bugiinkü siyasi krizin teme- linde zaten bu seçim sistemi, bu parlamento yapısı yatmaktadır. Bugun iki aşamalı baraj sistemi var. Birçok partili bu barajı aşa- mazlar ve yine bu durum olur. Bu sistem birinci partiye çok bıi- yük ağıriık \eriyor, ikinci parti- ye değil, ama olmaz bu. Ülke- nin politik renkleri yansımaz. Parlamentoya girmeyen p'artiler sönerler süreç içerisinde. Bövle- ce çeşitli düşunceler, gorüşler yankı ve temsilci bulamazlar." Aren, aynca bu seçim sistemi- nin kendilerine yöneltilen bazı itirazları da haklı çıkardığım be- lirterek şunları söyledi: "Diyor- lar ki SHP'ye engel olacaksınız. ANAP yine getecek. Oy alacak- sın, barajı asamayacaksın, oyun yanacak. hem bizi kuçülteceksin hem de sen bir şey olamayacak- sın. O zaman biraz haklıhk ka- zanıyor bu goruş. Oysa seçim sistemi milli bakiye sistemi gibi barajların kaldınldığkbir sistem olsa, 1965te boyleydi. TİP yuz- de 3 oy alarak 15 milletvekili ile boyle ginnişti parlamentoya. gerisinde kalacağımızı zannet- miyorum. Çağımızı yakaladığı- mızı zannediyorum. Biz sosya- lizmi de kapitalizmi de, demok- rasiyi de dunyada başkalanndan aldık. Bu sefer biz kendimize gore yapacağız bu işi. Bizim sos- yalizm anlayışımızın detavlan oluşum halindedir, tartısma ha- lindedir. Ve bu tartışmada oldukça farklı insanlar aynı parti içinde barınaeak durumdadır. Henuz çok sesimiz var. Boyle bir şevin Örgütlenmelerinin taızla sür- î dügiınii, 25 civarında Ude örgüt <***»* ** a* olarak gormu- kurduklann., seçimlere kadar >o™z. Çunku oturmad, daha, yeterii il sav.s,m tamamlayacak- <»uıuwia oturmadı. Şunu ne ya- laruı. da vurgulayan Aren, par- Pacagız bümıyoruz, ama vonte- ti içi tartısmalara değin rken m ı n ı ™W>™- Demokratık b.r şöyle devam etti: S0 ™* b « l a c a ^ o n a d a - „ * Aren, Kurt sorununun bağım- "Bizim cagdaş bir sosyalist s ı z bir Kürt devletinin kurulma- mücadele konusunda dünyanın s ı y ı a çozümlenemeyeceğini, bu- TBKP1 yaşındaİç Politika Servisi — TBKP'nin 1. yasal ku- ruluş yıldönumu önceki gun Kuruçeşme Doma- ni Restaurant'ta duzenlenen kokteylle kutlandı. SBP Genel Başkanı Prof. Sadun Aren'in de ka- tıldığı kutlamada bir konuşma yapan TBKP Ge- nel Sekreterı Ha>dar Kutlu "1. yasal kunıluş >ıl- dönömiunuzu 141-142'nin olmadığı bir Turkiye1 de kutluyonız. Bu kazanım demokrasiye emeği geçen herkesin ortak başansıdır" dedi. TBKP'nin yasallık mucadelesini anlatan Kut- lu, kamuoyunun vicdanını ve sağduyusunu ka- zandıklannı belirterek sozlerinı şoyle surdurdu: "Mücadelemizi özetlersem, biz Türkiye'yt dön- düğumuzde böyle yiiz binler degildik, bir avuç- tuk. Ama o bir avuç kamuoyu yarattı ve halkın degisiminde rol oynadı. Haklılığımızı gosterebil- digüniz için kazandık. Türkiye'de önumüzde hâlâ almamız, yünımemiz gereken yol var. 141-142'nin kaldınlması bizim sorunumuzdu, demokrasinin sonınuydu ve biz bunu pa>laşamadık. Biz yasal- lık mücadelesine berkesi yeterince katamadık. Ama şimdi bu sonucu sizlerle paylaşmak istiyo- _ _ _ ^ nız. Uzun zamandır sol olarak elde ettiğimiz şey- TBKP'nin kuruluş yıldönümü kutlamasına,Genel Sekreter Haydar Kutlu ile SBP ler az, ama pavlaşabiliriz." Genel Başkanı Sadun Aren de katıldı. (Fotoğraf: Behzat Şahin) na karşı eşitlik esası ile beraber yaşamamn bütun koşullarının yerine getirilmesi gerektiğini dü- şünduklerini belirterek sözlerıni şöyle surdurdu: "Eğer siz bir balka 'Canun aynlma, beraber yaşayalım' der- seniz ve iki gunde bir falakaya yatınrsanız. adam ne diye siziıile birlikte yaşasın, 'Ben bağımsız- lık isterim' der. Bundan ötürii biz şöyle bir kavrama. belki biraz teorik ge- lebilir. ama şoyte bir kavrama da oturtu>oruz bunu: Millhet so- runu devletin dışına çıkarılma- lıdır. Uluslar bu topraklar iize- rinde demokratık koşullar altın- da, ozgurce gelişebilmelidirler. Gelişmelerine hiçbir engel kon- mamalıdır. Devlet hele hiç engel olmamalıdır buna. Bunun için de devletin dışında olmalıdır." Avukatlık Yasası değişiyor A.NKARA (AA) — Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, avukat- lık yasaMnda yapılması öngoru- len değişiklikle staj sonraM sınav sistemi getırileceğini açıkladı. Sungurlu, duzenlediği basın toplantısında avukatlık yasasın- da yapılması duşunulen değişik- lıklerle ilgılı taslağın başbakan- lığa sunulduğunu bildirdi. Sungurlu, şoyle konuştu: "Barolar uzerindeki mali ve idari denelimi asgariye, Adalet Bakanlıgı'nın direkt denetimini aşağı vukan yok denebilecek se- \i>e>e indiriyoruz, ancak nasıl mahkemeler bakanlık mufettiş- lerincc inceleniyorsa baroların da mali işleri incelenmeye de- vam edilecek." Tasarı ile avukatlara, baro- nun aidığı karara karşı ıdarı yargıya başvurma imkânı geti- rildiğinı belırten Sungurlu, "Yargı denetimi herkesin baş- vurabileceği bir yol oluvor" di- ye konuştu. Anti-Terör Yasası'nıprotesto eylemleri yaygınlaşıyor Doktor gözetimînde açlık greviADANA (Cumhuri>et Guney hleri Biirosu) — Anti-Terör Ya- sasını protesto etmek amacıyla tutuklu ve hukumlu yakınları- nın, HEP, il ve ilçe örgutlerin- de başlattıklan açlık grevleri ya- yılarak surüyor. Bu arada tstan- bul'da, aralannda İnsan Hakla- n Derneği Istanbul Şube Başka- nı Ercan Kanar'ın da bulundu- ğu bır grup, Anti Teror Yasası'- nı protesto etmek amacıyla dun duruşmalara girmedi. Avukat- HEP ıl ve ilçe örgutlerinde yapılan açlık grevlerinde ise Nu- saybin'de ">asanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvu- rulduğu" ıçın son verilirken, Bismil'de durumu ağırlaşanlar eyleme doktor kontrolunde de- vam ediyorlar. Açlık grevleriyle ilgili son du- rum şöyle: ADANA: Terörle Mucadele Yasası'nın protesto edilmesı amacıyla tutuklu ve hukumlu lar yasayla toplumsal muhalefe- yakınlarından oluşaıı 60 kişinın tin ve emekçi kesimlerin HEP il bınasında başlattığı aç- "terörist" ilan edilip susturul- hk grevi 17. gunüne girdi. maya çalışıldığmı savunarak ya- GAZİANTEP: HEP ıl bına- sanın "toplumsal muhalefetin s ,n da bulunan tutuklu ve hu- onlenemez yukselişi karşısında kumlu yakınlarından 40 kişinin tarihin çopluğune atılmaya eylemi 15. gununde. mahkûm olduğunu" belirttıler. MUŞ: Yenı katılımlarla 60 ki- şınin surduıduğu açlık grevi ya- parak yasayı protesto eylemi "suresiz" devam ediyor. Eylem bugun 4. gununde. DİY ARBAKIR: Tutuklu ve hukumlu yakınlarından 94 kişi- nın başlattığı açlık grevi 15. gu- ne ulaştı StLVAN: 30 tutuklu ve hu- kumlü yakınının protesto eyle- minde 8. gün geride bırakıldı. LtCE: Tutuklu ve hukumlu yakınlarından 11 kişinın başlat- tığı eylem bugun 7. gununde. DERİK: 40 tutuklu ve hu- kumlu yakınının başlattığı açlık grevi de bugun 7. gununde. MARDİN-NUSAYBİN: HEP'in il ve ilçe binalannda 70 kadar tutuklu ve hukumlu ya- kının surdurduğu açlık grevi 8. gununde sona erdirildi. Aıleler adına yapılan açıklamada, 'Uyarı ve destek mahiyetindeki açlık grevinı, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvu- rulması uzerıne şimdilik bırakı- yoruz" denildi. BİSMİL: HEP ilçe binasında partili yöneticilerin de katıldığı toplam 92 kişi tarafından surdu- rulen eylem 12. gunune girdi. Durumu kötuleşen 5 kişi, açlık grevini doktor kontrolunde sur- duruyor. tZMtR: HEP il binasında tu- tuklu ve hukumlu yakınlannın başlattıklan açlık grevi 9. gunu- nu doldurdu. 22 tutuklu ve hu- kumlu yakını eylemlerinin sure- siz açlık grevme dönuştuğunu belirterek "Anti Terör Yasası kalkıncaya kadar evlemimize devam edeceğiz" dedıler. Olaysız suren açlık grevinı desteklemek amacıyla çeşitli de- mokratik kuruluşlardan temsil- cılerin HEP il bınasına gelerek eylemci aileleri zıyaret ettikleri ve açlık grevini destekledikleri açıklandı. BURSA: HEP Bursa il örgu- tünde başlatılan açlık grevi 6. gunune girdi. 40 kişinın yaptığı açlık grevi donuşumlu olarak surduruluyor. YALOVA: HEP ilçe örgu- tunde 9 gun once başlatılan aç- lık grevi de devam ediyor. Do- nuşumlu olarak gerçekleştirilen eyleme şu anda 7 kişi katılıyor. CÜNEYT ARCAYÜREK YAZIYOR Başbakanlıkta Iktidar Muhalefet Rotasyon Dönemi... ANKARA — ANAP kulisinde bir gürültü bir patırtıdır gidi- yor. Çankayalı Bay'tn Menderes'e genel başkanlık önerrne- sı.-adaylar ve çevreleri üzennde şok etkısı yapmış, kime rast- lasak boyle soylüyor. Çankayalı'nın son zamanlarda ne denli yanlışlar yaptığı- nı doğrudan yüzüne söyleyecek babayığit yok ortada. Par- tının her kanadıyla ıplerı koparan Hasan Celal Güzel dışın- da, bu cesareti, TÖ'yü doğrudan eleştirme gücünü kendinde bulan aday aramayın, nafile. ANAP öyle bır kıvamda kı alt yüzü üst yüzünü, üst yüzû alt yüzünü idare ediyor. Eskilerin deyimiyle partide her ke- sime sinen bir idare-i maslahatçılıktır gidiyor. Menderes şokunu sindirmeye çalışan kulis, "yukandan" bir darbe daha yıyor. Sadece styaset ve kulis değil. basın çevrelerini de neşelendıren bır "darbe haberi". Ozkökü Çankaya'ya dayanan haber kaynağına birden bır rakıp ÇH kıyor. Parıs yolcusu TÖ'yu giderayak konuşturmuş. Pek gü- zel yapmış. Rekabetle tıcarette verımli sonuçlar alınırken, Çankaya haberlerinin bir kişiye, tekele bağlanması zaten doğru değıldı. TÖ bu kezkı formülde, Akbulut'u genel başkan, Mesut Bey'i başb'akan yapıyormuş. Başbakan yardımcılıklanndan birine -Mesut Bey ekonomiden anlamadığı için- Pakdemir- li'yı, Yılmaz Bey liberal hizip olduğundan miiliyetçisini mu- hafazakârını da elden kaçırmamak amacıyla öteki iki yar- dımcılığa Cengız Tuncer'le son Türk milliyetçilerinden Na- mık Kemal Zeybek'ı TÖ bu kezki formülde, Akbulut'u genel başkan, Mesut Bey'i başbakan yapıyormuş. Başbakan yardımcılıklanndan birine - Mesut Bey ekonomiden anlamadığı için- Pakdemirli'yi, Yılmaz Bey liberal hizip olduğundan miiliyetçisini muhafazakârını da elden kaçırmamak amacıyla öteki iki yardımcılığa Cengiz Tuncer'le son Türk milliyetçilerinden Namık Kemal Zeybek'i getiriyormuş. İşte birlik ve beraberlik buna denir. getiriyormuş. İşte birlik ve bera- berlik buna denir. Aklmıza gelen her görüş kabinede. Tam bir çorba. Ya partide? Akbuiut bajkanlığında SÖ'lü MO'lü bır hajitada orada. Ya TÖ'nün amacı? Ikiye ayrıla- bılır. Son formüle göre hükümeti de partiyi de "yukandan" ıda- re edecek Mesut fazla ılerı gıttı mı, Pakdemırlı'den ya da Zeybek'ten Çan- kaya kaynaklı "Ka- rışmam ha!" restle- ri. Yürümedi mi bu planlar, partiyi Me- sut Bey'in ustüne üstühe sürecek. İkinci bir olasılık daha akla yakın. Amacı, Menderes ve son formülle ortalığı daha çok kanştırmak. O veya bu formül derken, çaresizli- ğe çareyı Çankaya'da aramalarını sağlamak! Yakındır, hem de çok yakın. TÖ, Paris'ten şu sıralar han- gısi gözde ise bir yağdanlığa seslenır. Işaretlerı de dün gö- rüldü. Sırtında yumurta küfesı yok ya, yaydığı haberleri ya- lanlar, yadsır. TÖ'sel tarihımiz bu tür davranışlann örnek- leriyle dolu. Yakın tarihimızde TÖ'nün son buluşuna benzer yöntem- ler geliştirildi, uygulandı. Böylesine, "arkadan idare" diyor- lar. Bir çeşit Ittihadı Terakki yönetimı. Bir hükümet başkanı bul, kottuğa oturt, elıni kolunu bağla Oızginleri partide toplal Kısacası davulu başkalarına yükle, tokmağı elınde tut. Ta- bii yutan olursa. Son onerı üzerinde insan şöyle durunca parlak ufukİar yakalıyor. Çankayalı'dan daha bilgili, akıllı, dirayetli bir si- yaset adamı, sadece ANAP'ta değil yurt düzeyinde "tasav- vur edilmedığine göre" devletin Çankaya'dan yönetilmesi- ne neden karşı çıkılıyor? Formül, bıze, biraz eksık soylenmiş, yazılmış gibi geliyor. Ülkenin sorunlarını aşabılmek ıçın birlik ve beraberliğe çok gereksindiğımız bır dönemden geçıyorsak, başbakanlığı, ba- kanlıkları iktidann muhalefet partılerıyle rotasyon usulü pay- taşmasını sağlamalıyız. Örneğin TO yönetiminde Mesut Bey dört, İnönü üç, De- mırel iki buçuk, ANAP kendi hakkını da verirse Ecevit belki altı ay başbakanlık yapabılır. Bal gibi bır arada sıyaset ya- parak geçınip gıderız! Ulkenın birlik ve beraberüğini simgelemeyen TÖ, ülke- nin gereksındığı birlik ve beraberliği öne sürerek son for- mülü böylesine gelıştırebılır mı acaba? Mazda zamanı 1990-1991 yıllarında ithal otomobil pazarında lider bir dünya markası var; Mazda. Şimdi çok uygun ödeme koşullarıyla 36 aya kadar vadeli olarak Emlak Bankası, Mermerler A.Ş. ve Bayilerin güvencesiyle sunuluyor sıze. Bu kampanya tüm Mazda bayilerinde başlatıldı. Görülmemiş ödeme kolaylıklarını kaçırmayın, bir Mazda b a y î s i n e g e I i n, sürprizleri ö ğ r e n i n . Yurt çapında 105 bayi ve servis istasyonu, bol ve ucuz yedek parça sunan Mazda'lardan birine sahip olun. EMLAK BANKASI Tâşıt Aracı Knedisi Bu kampanya 21 Haziran 1991 tarihine kadar sürecektir. A Y R I N T I L I B İ L G İ M A Z D A B A Y İ L E R İ N TOrkiy» Genel OtatribötörO MERMERLER YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Bartaros Bulvan No 127 80700 Beşjktaylstanbul Tel (1)174 55 50 (5 hat) (1)175 84 8012 hat) Fax (1)173 35 59
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog