Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

6 HAZİRAN 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 1VfînîVlİİ«l*»T»îri vrklİAl*1 t P i a t n n Yapdan son zamlaria yfizde lUO'e i T i m i D u s ı e n n y o u a r ı ıa9ianwll F nonuılllrdllllrttmtoI1I1I |I1IblISIlc . retlen, 30 >ıldır bu ulaşım volunu seçen İstanbuHulan güç darumda bıraktı Ayda ortalama 200 bin lırayı nunıbus ucretine ayırmak zonında kalan bir çalışanm, daha ucuz bır ulaşım sistemi ola- rak gördugu otobuse yöaelecegini bcUrten uznuuüv, yülardır duzensiz olarak çalışao minibusle- rin degişik bir yapı>a kavnşturnlraasuuD kaeınılmaz oldugunu betirtiyorlar. 30 }ü once dnzensız olarak çalışmaya başla>an ve gelismelere ayak uyduramayan minihndı» ulaşım sisteminın, Istan- bul trafîginden çıkartılmasınm yollan da aranıyor. Kendiligiııden oluşan minibus hatlanmo ken- tin plansız buyumesiyle birlikıe giderek geliştiğini bcUrten ulasım uzmanlan, 8 müyonluk altyapı- sız kentte. artık minîbuslere "yol kalmaaıgını bebroyoriar. 800 bin aracın trafiğe çıktafı Istan- bul'da bu araçlann 5 binını faal olarak çaiışan minıbusler oluştunıyor. 5 bin mınibusun gunde ortalama bır mılyon kışıyı tasıdığı kaydediliyor. tTl Mimaıiık Fakultesi ögretım uyelerinden Prof. Dr. Ahmet Keskın ulaşım teknigi bakımından mınıbuslenn kent merkezıne gınnemeleri gerektigj- nı belırttı. Mınıbusleri "dılencı vapum"na benzeten Prof. Dr. Ahmet Keskin, "Kent içinde mini- busler rasgele gezinıyor. Hıçbir disiplin >ok. Otobuslerin uygun aralıklarla gelmemesi, vatandaş- lann tembelligi ve raylı sıstemın >etersız oluşu, mınıbuslenn çogalmasımn en buyuk nedenı" dedi. Minibuslen kent trafîğinden çıkannanın cezaı yollardan zor olacağını ıfade eden Keskın, raylı sb- temin minibuslerin sonu olacagı goruşunde. (Fotoğraf: Erdogan Köseoğlu) İstanbuTda dolmuş, mitûbüs ve taksi taşıma ücretlerineyapüan zamma herkes tepkigöstendi Zam taksieîleri de korkuttutstanbul Haber Servisi — Taksı taşıma ücretlerine yapılan yüzde 66 oranında zam, sürücülenn tepkılenne yol açtı Tkksunetre açılış ücretının 1500 lıradan 2500 liraya çıkanlmasıyla müşten sayısında buyuk ölçüde düşüş yaşayacaklannı belırten taksı sürücülerı, tstanbul Otomobılcıler Derneğı yönetıcüennı kendılerıne danışmadan fiyat belırlemekle suçladılar. tstanbul'da dolmuş taşıma ücretlenyle bırhkte zam gören taksı ücretlennı sürücüler "mnşterfeiz *nlP*?tf*" korkusuyla karşüadı Taksunetre açüış ücretının 1000 lıra olduğu dönemlerde bugünkünün bırkaç katı kazandıklarını belırten sürücüler, yenı tanfeyle göreceklerı zaran ya kısa mesafelerde dolmuş yaparak ya da müştenyı pazarlık sonucu behrlenecek ücretle taşıyarak gıdermek zonında bırakılacaklanndan yakındılar Taksı surucüluğune dört yıl önce başladığını anlatan Hilmi Şeren, zamlaria bırhkte müşten kaybedeceklennı vurgularken dernek yönetıcüennı de sadece kendı çıkarlannı korumakla suçladı. Çok sayıda sürücünün TamTnin yaratacağı müşteruızkk nedenıyle kontak kapamak zonında kalacağına değmen Şeren, "Dernek yoneücılennin yaptıgına akıl sır ermiyor. Zamlan bızim varanınıza yaptıklannı soylujorlar, ama zaranmm gormezlıkten getiyorlar. Bızı ışımızden edecekler" dıye konuştu. lsmının açıklanmasını ıstemeyen bır başka sürucu ıse taksımetresınde yenı zamma uygun değışıklık yapmayacağmı söyledı Dernek yönetıcüennı süruculenn göruşlerını dıkkate almadan zam yapmakla suçlayan sürücü, "Bir yıl içinde ikinci kez zam yapmakla hem bizi zor doruma dnşnrdnler hem de tstanbuliulan. Amaçlan bizi yeni eylemlere saroklemekse bu kez biç klmse bundan kârlı çıkmaz" dedı Kısa bır süre içinde tum ulaşım araçlanna zam yapılmasını insaf- sızlık" olarak değerlendıren Taylan Dereü de yakınmalannı sıralarken "muşterisiz kalacağu" göruşunu yıneledı Derelı, daha duşuk oranda zam yapılması gerektığını beürterek yenı ucretlenn uygulanmasuun olanaksız olduğunu savundu Kendılerıne sürücülerden yenı zamlara yönelık şıkâyet gelmedığını belırten tstanbul Otomobılcıler Esnafı Derneğı yönetıcılen ıse zam karannın enflasyon ve akaryakıt fiyatlanndakı artışla orantıu alındığı görüşünü yıneledıler Bu arada Istanbul Buyükşehır Beledıyesı'nce yapüan açıklamada mınıbüs ve taksı ücretlerine yapılan son zamrrun beledıye ıle bır ılgısı olmadığı, duzenlemeıun Esnaf ve Sanatkârlar Bırlığı tarafından yapüdığı belırtüdı. Açıklamada, daha önce beledıyeye bağlı Ulaşım Koordınasyon Merkezı tarafından yapüan duzenlemelerın Esnaf ve Kuçuk Sanatkârlar Yasası'nın bazı maddelennm değışmesınden sonra Esnaf ve Sanatkârlar Bırlığı Başkankr Mecüsı'ne devredüdığı bildınJkiı, , „ , „ Uzmanlardan, öğrencilere öğüt: Tatüde yangelip yatmayınFİGEN AİALAY Sonunda tatü geldı tlk ve or- ta derecelı okullarda öğrenım gören yaklaşık 11 müyon öğren- cı 3 5 aylık uzun yaz tatüıne ya- nn başhyor Uzmanlar, aylardır ders çahşmaktan yorulan ço- cuklar ve gençlere tatıün sırt üs tu yatmak, sadece televızyon seyretmek, başka bır deyışle de pasıfize olmak anlamına gel- medığı, eğlenmeye zaman ayı- nrken yaşamlarmm ılenkı yıl- lannda edınmeye fırsat bula- mayacaklan becenlen, alışkan hklan edınmek ıçın bulunmaz bır fırsat olacağı çağnsını yapı- yorlar. tstanbul Ünıversıtesı Cerrah- paşa Tip Fakultesi Nörolojı Ana Bılım Dalı öğretım uyesı Psıkolog Doç. Dr Acar Baltaş, öncelikle gençlenn bır konuda karar vermelen gerektığıne dık kat çekerek "Gençler ya karar veren, yoneten, yaraücı urunier koymn noktada olacaklar ya da bir carkın dişlisı olacaklar. Bır çarlan dişlisi olmak, basıt, mo- noton, tekmra dayah bır ış yap- mak demektir. Eğer bınncı grupta durmayı seçıvorlarsa o zaman zamanlannı buna gore kullanacaklar. Çunku dunyada ınsana demokraük olarak veril- mış tek şcy zamandır. Başanlı ve başansız botun insanlar için gun 24 saat, hafta 7 gundur. Başan ile başansızlığı ayıran fark, zamanın kullanüma biçimidir" dedı Hıçbir çalışmanın yılda 3 5 ay sırtustü yatarak keyıf ve haz dünyasında yaşayarak "dinlenmeyi" gerektırmedığını ve hakettırmedığını vurgulayan Doç. Baltaş, bınncı gnıpta yer almak ısteyen gençlere tatıl kav- ramını yenıden duşunmelerı ge- rektığını hatırlatarak şu önerı- lerde bulundu "Geocler, 3.5 aylık Utilleri- nj hayat amaclan dognıltusun- da kuHanıiHyı duşuamebdırier. Bu, bılgısayar ogrenmek, dil ogrenmek ya da geliştirmek, ikıncı bır dü ogrenmek ya da geliştirmek olabılır. Bunlar sonradan hıçbir şekilde kazanı- lamayacak, bunlara zaman ayırmak çok guç olacaktır. Us- telik btr yabancı dıl 15 yaşmdan sonra ogrenılırse konuşma ak- sanlı olur. Bu ve benzeri bece- rilere sahıp ounaya çalışmak ış yaşamıyla biriikte çok zor ger- çekkşır. Ve bu beeerilere sahıp olma, ış vaşamında buyuk avantajlar sagfaır. Hayatı zengin yaşamanın bır yolu genış mad- dı ımkânlara sahıp olmak, zen- gın ve doyumlu yaşamanın yo- lu ıse sanattan ve edebıvattan zevk almaktır. Bu da sadece ve sadece okuyarak gelışır. seyre- derek degü. Aksı Ukdırde ınsan varlıklı olmak ıçın hayat boyu satın alır durur. her satm aldı- gında da sahıp olmanın verdi- gı ilk heyecanın ertesınde yeni arayışlara yonelır Ancak sanat >e edebıvattan zevk alarak ya- şanan bır hayat, keyiflı ve do- yumlu bır hayattır. Bunu sağ- layacak olan da hayatın erken yıbannda konulara avrılan za- mandır. Tatiller bu amacla kul- lanılabilecek istisnai imkânlar- dır. Gençlenn ve çocuklann, kendılenne yasamlan boyunca yararh olacak beceri ve auşkao- lıklan kazandıracak etkinlikle- n, dınlenme, eğlenme ve kendi- lenne zevk veren faahyetler ara- sında serpıştınlmeleri gerekir." Çağdaş başannın, çok çahşa- rak değü zamanın lyı kullanıl- masıyla elde edüebüeceğuu vur- gulayan Doç. Dr Acar Baltaş, ınsanın kışılığını ve zıhnını ge- hştuıcı faalıyetlenn dınlenme- ye engelmış gıbı yorumlanma- ması gerektığını söyledı Bu fa- alıyetlenn, gunlük program içinde haz ve keyıf veren faah- yetler arasına uygun bıçımde dağıtılmasının önemıne değı- nen Doç. Baltaş, ozellıkle ılko- kıü öğrencılerının.g,un^ e^,^, ıkı saatlennı kitap okuyarak g»-. çırmelen gerektjğııu Tüketiciyi Koruma Kampanyası. İstanbul Ticaret Odası Taahhütname Sistemine girdiği daha önce duyurulan 337 işyerine ilâve olarak, 7.1.1991 tarihinden bu yana Tüketiciyi Koruma Taahhütnamesinİ imzalayan yeni fîrmalan duyuruyor.(*) rttliyıt Komm ACAASOY EV ALETURITK LTD ŞTİ ALGAZ MUTFAK CIKAZUR1 SAK rt TK «Ş ALTHI KABLO SAN HŞ AIT1NIŞ MADENI EŞY» SA» VE T1C. LTD ŞTİ ARM0NI GiriM SAK VE Tfc. LTO J l t ATIUM DAYANIKLI TUKETIM MALLAM PAZ. AŞ AUERIMALATAŞ eAĞOATU GIDA SAN VE TIC LTD ŞTİ BESAN MAKINA SAN VE TIC AS »ILENEGZOSTSAN VETİC AS BILGE METAL SAN VE TIC AŞ CANAŞ ANAHTAft SAN VE TİC. AŞ CANOĞLU TİCARET IMALAT ITHALAT VE SAN CEN AJANS/GREY REKLAMCSJK AŞ CIHAN OAVANIKLI TUKETIM MALURI PAZ. AŞ DAMP SAN DAMPER 0İN6IL PROFIL KASA SAN TIC AS DIVAH KUNDURA VE ÇANTA TURHAN AK1N 006U INSAAT MAIL MALZEMELERI TİC VE SAN AŞ ECE OUVAR M&ITLARI SAN VE TIC AŞ ELEKTORMAKS ELEKTROH1K CİHAZLAR SAN VEORGANIZASYONAŞ EKAT TEKSTU IÇ DEKORASYON VE IÇ OIS TİCARET PAZARLAMA AŞ EKON KONDANSATÖR SAN VETİC. LTD ŞTİ. ER AY DINAMO KOMURLERI SAN. VE TIC LTO FANSA GIYIM SAN VE TIC AŞ FEMAŞ ALUMINYUM MAMULLERİ SAN VE TİC AŞ FENtŞ SISTEM VE AKSESUAR AŞ FEPOfl tSI YALfTIM VE AMBALAJ SAN AŞ FOTEK REKKIJ FDTOĞRAF LAB LTD ŞTİ GIMATAŞ GURSEV GIYIM SAN. VE TIC AŞ GUVENOTO GUVENÇ TİCARET (YAKO LEVİ) MOHOTEKARITMA INSAAT SAN H C LTO ŞTİ MTRATEK MUH VE DIS TIC. AS ISFTES YAPI VE ENDUSTRITESISLERİ SAN VETİC LTD ST1 1HSAH KJRUKAHVEC10ĞLU HALEFLERİ KAHVECIUK PA2 VE TIC LTD ŞTİ 4 Cm|H (M. No HunAfLNo DayaoıUı hikrtim maHan ı » < dahılî bcant C»d S»ir Ev*l S«». Ho Do«« SM»T* SHMI 1 Blo» Ko 9 Ymıfcm» ZsytukkMat YMııtSoLIMı I I M ı M f ZtrteMMlB Yrtrt Sot «c 1« BaloıM* MaripCrt.il* UKıdıUy IMM|(IMMv<Ca< No 2-<Std«c« No 2»ToM^> SatuaMnt Sot YMİ ÇM|IÜ H M No 34/71E Elektrtk kablon oretteti vttrltteri-ısıkcı ptttç kız n u t DıyıeııUı HMim maHan psartam DıyMiUı n eşyıUn InjMı Bıtarat trcarrt GMftnaS» Sıtni *Wn«trl CM ValS«k. E Mok 41 Na. a K. 1 2 BılnUy Efntl bora n sutana haL Tüketiciye sunulan mol ve hizmetlerin olağan ve makul olarak beklenen kullanım amocına etverişliüğini, TSE zorunlu standartlarına ya da İTO'nun mesleki kararbnna uyguniuğunu, tüketici ile keni arasındo çıkacak ve karşılıklı görûşmelerle bir sonuca bağlanamayan ihtilaflarda hukuk yollan açık olmak üzere fTO'nun kararına uyacağını taahhüt eden üyelerimize teşekkürlerimizı sunanz. İSTANBUL TİCARET ODASI Topt^v Fırtatp^ı CKMkı 13 R»ml iMttfm Sak. Kutvıoty HM Nr 1 Kmklr OkttnnnaCK TrtuiSH.No 2*b*U| niMMll Sok. Nt 171» TtttM M n M n h 137B«sJkla« A. PM>fc. IW—>l|ll DMlp-SM Sot. foUZELTME) aünmlori Rodyo tolnli)W >Moo imalı« utqı Omtpv diagll pntV kan imaM M*l)l tM.ml-9 Albjol Hattad Yote rUfnı Kans Cad. No 3» I M k ı e H EhMınttk d o s t u n efcrttrftlı o> (cyız Karaafıl Sok. No: 291 Lno« Kemaaktf M a t M m Ne 31/205 Karartr • Cad EaotlsHaaı EMdroojk c * s . rtk m ıkıacat bjlen SotNo:10 Y Dotollo Mslbtaa Dsauokty Sot No J4St»il NyfMınCad S « Han No- t&t HocMkjaMf 0J|IUin Cad Stad Hw Mo Mrtttfero C»l SM Hoo No. KH «mmo Uaiıicri Buış>en İSTANBUL TİCARET ODASI ÜYELERİ TUKETÎClYİ KORUMA TAAHHÜTNAMESt ra unzalamıstır (SIH jno. kadttı. No 134.BK.I Yo«M«eı SMrt Sak. Na: H IMıUy PjOkoDoıı Sot r—ık|i HMfat3 Nr 3M tmnini »kjrefl» Spoı CJd No f«tojn(ç*t GHBI n ihtt»*ç i nkalt|Batı. Mlmtu Pangalb HatakM|ni Cad N r 122 « 4 ŞfcfU IrtaatofrtCad Y m J A a t O iGaynaaae OrtakUfCad No 1*2 Moadlythoy Ortabahçe Cad Siıuooaıa U a r t Sot Cellk h) Merkeıi No I M B c t l M a ı Tanmtt Sot (anıkahvocj haı N r 74/ 8 Kootefctlroa Otototom(taımvll yKvelnln Hataraı oloyoMSMfi Topta «e oentmte çorap ktaM-Üıntal • tosfeleri ı t a t n onM(W*al poktt antna Jima taaihlıûlvt Kakve kakaonlM koutanreneyvala Taahhütname imzalayan firmalarda bu levhayı göreceksiniz. Toahhûtnameyi imzalayan firmalart tşyerlerindeki bu işaretten tanıyabilirsiniz. *Lıste,10 051991 tanhıne kadortaafihûtname ımzatayan firmakîi kapsamaktadır Bıfâhare sısterne gjren firmaJaria çtkanla veya çtkaalacaklar, zaman içjnde aynca duyurulacaktff. IHAN TICARET INFRA BAOSAN RABYAN SAN VE TİC LTD ŞTİ KENT GIDA MAD SAN VE TIC AŞ KENT SHOP HAZIR GIYİM SAH. VE TİC LTD ŞTİ KILIM PASTAHANELERIIŞL VE TİC AŞ KOZAKOZMniKEŞYASAN VETİC AŞ KURK MOO COSKUN ŞAHİM KÖLUK MALKAN MAKINA SAN VETİC LTD ŞTt MIGROSTUmTKARnAŞ MOVIDA TIP VE TEKNIK MALZ. SAN VE TK S TURGUT ELIK OSMANOGLU KONFEKSIYON HILMIALTINÇOF 0T0MUZ1KMERKEZİTK AŞ PAŞABAHÇE PERAKENOE SATtŞLAR LTO ŞTİ PERMHIDRO POMPA ELEMANLAfll VE HBROİİK SAN TIC LTO ŞTİ SABA EGZOSTLARI SAIAMATTIN MLEN SABAH YATAK SAN VE TIC AŞ SANKO SANTRAL KONFEKSIYON SAN VE TIC AŞ SAM-PORSAN MAM PAZ.ORG IÇVEOIŞTK LTO ŞTİ SAMET ENDUSTRI MAMUUERI SAN. VETK AŞ SARGIN TUHAf IYE ÇEYtZ VE MANIfATURA TİC LTD ŞTİ SARMAK MAKINA KOMPRESÖfi-FONPA SAN. VE TIC AS SEPA KONFEKSIYON IMAUT VE PAZARLAMA LTO ŞTİ SINMAK DIKIŞ MMUNALAM SAN AŞ SUPERMATIK PAZARLAMA AŞ R. ŞEVKER ERTURKMEN TEKMa BE1E TRKO KONFEKSIYOtl SAN. VE TIC AŞ TRAKYA YAfi SANAYH AŞ TOPRAKINSAAT MALZEMELERİ PAZ. VE INRACATAŞ TURK OEMIROÖKUM FAB AS TURKMEN ADI KOMANDIT ŞIRKETI ULUSOY OORUK TURIZM IŞLETMELERİ VE TIC AŞ UNAL ACARSOY EV ALETLERİ TİC LTD. ŞTİ VIDAS ITHALAT MRACAT HAYRİ UZLU YHOU BAHARAT YAŞATYA KOHEN tafcavuş Sot No 2 M Kadıkoy Oafrı Sanari Sıle» 9 llok No 1 Yeoibnıu Boount Fmn Sot No 40 Şıık YakmSok No 13SakırkOf ittaaM Cad No: 27 Baknttt TirkfiSotNo 9Sakrrto« AMarkOarMrıNo H t A k a n t KııtaCad. Afefc/eSak No 2Topçulaı la#dat Cal Katadar Ssk Fıral Apl No 12/15 Bcstaocı OtÇ 2 »lok No 2315 Udkaaaoı AMo>9 10 Mak Aarwa Ah« Verı) Merkezı BagdatCad No 132KM«epe Ordo Cad Şaır Fitnal Sok No 16 115 Lattlı Çakmak(ila( Yohıta Sumbullu Han No 23/2 Saltanlumajn Bııyukdcre CaH No 19S Leveat Uodfi Asbtti Uomrsıto Mat Uıvao Cd No 1 Avcılat Abkoy TuruB Testılerı Alışvent Morını Ataktv Baidal Cad No 378'7 1 Şa|toobakkal ZanritıvterAtatıırkC*! ElılSok No 5Ka(1al Saaundıra Koyıı Karalat Mevkiı Kaıtal Goao^bUh; Evras Cad 9 Sok No 36 Şmaevler SawnvokjSU.Ho 10Oimaolwy MMkll|ii|i Cad. 1 Sot No 32,1 Şınıımlaf EtU loynkdon Cad. No 49/t 4 Lneot ANmatmi Mak. Oıda Cad No 9 Bayrampaja NocatkOfCad OtcaatKiSotNo 7Karakoy IUmaaH|]e Talatıata Cad No 251 Goltepe itHjayYokıNo t2Cevttlı NocatıkcyCad No MKarakty Mlmar Kemaleflıo Cad Gesttea e) Mertezı No 2677 Sırkecı KmstKikn Sıtetı So{ut Sot No 14 Merter loonu Cad Oevres Han No 96/6 GMMSSUYU Kuıktı Cad No 53 Altunrade MoTtosan Sot Koa Iş Merten C »lok Kat 11/12 Balmumcu MaknııtDap Bezcıler Sot KOçakyılduhaa No 49/1 2 Emırtnu ConlAcıkalmCad Ulusoy Tetıslen Mertet VaHkoııaıı Cad No 6aNi|aatt«j Mtmar Kemaleltın Cad Deımrkapı S*t Gençieo k Merkezı No 22 24/10 Sllfcetl Ujunçatçı Cad Tambııracı Ha« Ha 32 39 TaMakale Nalbunye kHdaval ve bılranm attaat mabemelen LPG (ualttlen Radvaa M«et ocaUan kaap sobavs Şekeı cıklet (ikolata ve (akolatah mamul Sretımı Konteksıyoo Pastahane nletrneıl Koımeiık ambalaı urchna «urtıımalalj pm,e njaat makinaderi ıttıaial [Mracat ışlen Kooltksıyon utu ve ptos njaJalı G da ve ev ıhbyaçtan nad OHJIM. nerakGndc süttn Tıktıalellor mbaııelervocilıazlM clhalalı »esalışılloptanl Toplao ve perjktnıie ertek dıj jıyını iotalatnsalifi OtoonMflere lelelon ndyoleyp alarm Bttan salıı ve montaı temsı Cameşya • Hıdrolıı •ootpa ve vaMenn (ureafannm ıthatı monlaı ve satıp Eszosl boru ve susturuca ıınalatı Yatak mulaD Kotılcksıyon Su antma cıkazı Mobılya mente$e ve akscuıarlan Mamlaiura luhahye çeyave parfBmen tıcarelı Kompresor ve rtrdrotor tmalalı Heı lurtu gıyım ejvası akmı ınulatı toptan ve perakende sa&t Dıkı? matanası uretımı Otomatık koolrol elem ımablı Dayanıklı ve elektnkl evaletlen aiım satım Herçeşıtbebe çocuktrıkove konleksıyon ınMlatı toplaıı ve perakende satı; ıthalat ve ınracab Rafıne vınlenze yemcktık yağ loıarı Tahıl mamullen yan namuller kalı mobılya ve m&M malzemelen ıhracat Hhalatı pa2arl3ması Dokum çelık panei radyatorter dokum ve çet k kazanlar katkaorfen soba ktdrofor pompalar şotüen ve lermosıton ureiıniı ve salışı Konleksıyon ınulı ve lopön satı$ı Tıınstik lokaota ve o M ıjktmecılıgı DayaoıUı tuketım mallan ıthalı ve daMı tıcaıeh Kondisyon ateHen Akiarıye ve ıiını yemls
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog