Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

ClMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 6 HAZÎRAN 1991 Sosyalist Enternasyona1 SHP».. SHP'de uluslararası politik çalışma artık bir' 'vazife'' olmaktan çıkıp bir "rrisyon" olarak anlaşılmahdır. SHP, uluslararası politika konularında dala etkin bir eşgüdüm sağlamalı ve "Dışişleri'ne" artık gereken önemi vernelidir. Aksi takdirde Türkiye'nin Avrupa'daki izolasyonunun SHP'ye de yansıyacağı endişesinden söz edilmektedir. HALÛK ULUHAN 6 ay îstanbul çok önemli bir toplantıya sahıe olacak: Sosyalist Enternasyonal (SE) Kocsey Toplantısı. Uluslararası saygınlığı tar- üşna götürmeyen b\ı örgute, tarihinde ilk kez Türtiye, dolayısıyla uyesi SHP ev sahipliği ya- paok. Ortadoğu'da banş, güvenlik ve işbir- liği.Orta ve Doğu Avrupa'da reform, demok- rasive ekonomik yenilenme, Birleşmiş Millet- ler'n dünyadaki yeni rolü, Güney AJfrika ve Lam Amerika'da gelişmeler, Asya-Pasifik bölfesindeki durum gibi yüklü bir gundenüe toplınacak olan konseyin kulisini îstanbul oluauracaktır. Siiregelen "başöğretmenlik" tavn (J; yüda bir yapüan kongrelerden sonra SE'ün en yüksek organı olan ve kongreler ara- sı surede politika üretmeye yarayan konsey toplantılanna, âdet olduğu gibi örgüte üye sos- yal demokrat / sosyalist partilerin ve işçi par- tilennin genel başkanları, uluslararası sekre- taryalan, dış politika sözcüleri ve uzmanlann- dan oluşan kurullar katılacak. Başkanlığını halen Wüly Brandt'ın sürdür- düğu SE'e, 1989'da eski Fin Genel Sekreteri Vaanânen'in yerine seçilen Luis Ayala'run Şi- li vatandaşı olması, SE'nin bir Avrupalı zcn- ginler kulübü olmasından şikâyet etmeye baş- layan çevrelerde örgütun bundan böyle 3. Dunya'ya daha çok açılacağı umudunu doğur- muştu. Orta ve Güney Amerika bölgelerinde Sosyalist Enternasyonal'in varhğının artma- sıyla da karutlandığı gibi bu beklenti her ne kadar doğru çıktıysa da örgutün siyasal ön- derlığinin hâlâ belli başh Avrupa partilerinin elinde olması ve bu partilerin sosyal demok- rat/sosyalist niteliklerine karşın üstlendikleri "başöğretmenlik" tavrı süregelmektedir. Yeni genel sekreter ile birlikte SE'nin çeşit- li uzman komisyonlanrun daha fazla işlerlik kazanacağı beklentisi de doğnı çıkmıştır. Iş- te burada süreklilik gösteren bir çalışma için partilerin de uzman kadrolarını oluşturmala- n gerekmektedir. Büyük ve deneyimli parti- ler için bir sorun oluşturmayan bu altyapı me- kanizmasına kUçük ülke partileri de düzenli çalıştıklan ölçüde ayak uydurabilmişlerdir. Bu komisyonlarda somut sorunlann yoğun ola- rak tartışılması ile örgütün daha üretken ça- lışabileceği açıktır. örneğin 1989 kasımında Cenevre'deki konsey toplantısında örgütun Türk üyesi SHP, çevre ve yerel yönetimler uz- raanlık komisyonlannda çalışmak için başvu- ruda bulunmuştur. Yine bu toplantıda ttalyan lider Bettino Craxi'nin başkanlığında bir Ak- deniz ulkeleri çalışma grubu oluşturulması fıkri benimsenmiştir. SHP'nin böyle bir oluşumun da kesinlikle içinde yer alması gerekecektir. Böylelikle Ak- deniz ülkelerinin sosyal demokrat/sosyalist partileri içinde SHP kendine saygın bir yer edi- nebilir. Nitekim SE, Türkiye'nin Yunan veto- su ile karşılaşmadığı ender uluslararası plat- formlardan biridir. Bilindiği gibi Doğu Avrupa'daki rejim de- ğişikliklerinden sonra Türkiye'nin gündem dı- şma itilmesi, Körfez savaşı ve ardından Tür- kiye'ye akın eden multecilerle tersine dönmüş, Türkiye'ye eleştirel bakmaya çok hazır olan Avrupa'mn gözleri ülkemize çevrilmiştir. SE, son dönemde Tüıkiye'yi de yakından il- gilendiren bazı girişimlerde bulunmuş, çeşitli kurullarla Türkiye'mn de taraf olduğu buna- hmlı bölgelerde incelemeler ve görüşmeler yapmış ve raporlar hazırlamıştır. Bulgaristan, Kıbns ve Körfez bölgesindeki girişimler bun- lara en yakm örneklerdir. Haziran 1986'da Pem'nun başkenti Lima- da yapüan 17. Kongre ile somutlaşan SHP-SE ilişkileri, SHP'nin tam üyelik başvurusu ile sürmüş, bu başvunı mart 1989'da Viyana'da yapılan Parti Liderleri Konferansı'nda göriı- şülmüş ve SHP başvunısunun oybirliği ile bir sonraki kongreye sunulması kararlaştınlrruş- tır. Stockholm'deki 18. Kongre ile birlikte Turkiye'den SHP, dünya sosyal demokrat/sos- yalist ve işçi partilerinin bu saygın ailesine ka- tılmıştır. Tam üyelikten sonra çeşitli düzeyler- deki toplantılarda kardeş Türk partisinin aile içinde daha etkin (aktif) bir rol alması dilek- leri sürekli dile getirilmiştir. Bunu izleyen dö- nemde SHP, Viyana, Stockholm, Cenevre, Ka- hire ve New York toplantılanna -surekli degi- şen kadrolarla da olsa- katılmıştır. Körfez bu- nalımının ısındığı bir dönemde 1990 eylülün- de Finlandiya'nın Tampere kentinde yapüan Silahsızlanma Konferansı'na ise delegasyon da temsilcı gönderememiştir. SHP'nin durumu Genel olarak Turkiye'nin bir tanıtım bece- riksizliği içinde yuvarlandığı, yülardan beri bi- linen bir gerçektir. Uluslararası siyasal dene- yimi pek de öyle fazla olmayan Türkiye, bu- nun son örneğini "Kuzey Iraklı" mültecilere ilişkin gelişmelerde yine yaşamıştır. Önceleri görmeyen, işitmeyen ve konuşmayan may- munlar örneği bu konudaki sıkıntısını ve hak- lılığını Batı kamuoyuna duyuramayan Türki- ye, daha sonra gecikmiş bir "ucuz propagan- disüik" anlayışıyla "gönülleri fethetmeye" kal- kışmıştır. Batı kamuoyunu bu yöntemlerle ka- zanmanın olanaksızlığını deneyimli Dışişleri bürokratları pekâlâ bilmektedirler. Turkiye^ de gerek yapısal gerekse merkeziyetçi anlayış- tan kaynaklanan bu eksiklik bilinir. Bilinir de bir türlü üstesinden gelinemez. Umanz ki ay- nı uluslararası deneyimsizlikten kaynaklanan bir talihsizlik de SHP'nin yazgısı olmasın. "Bilgilendirme" tanıtımın ilk kuralıdır. SE üyesi SHP ise yabancı dilde bir bülten çıka- ramamakta, kardeş partileri basın, yayın el- çilikler ya da "özel uzmanlar" yoluyla SHP'den bilgi alma yöntemine başvurmaya zorlamaktadır. tlk elden olmayan bilgilerin ne denlı yanıltıcı olabileceği açıktır. örneğin Al- manya'da SPD yetkililerinin ve milletvekille- rinin önemli bir bölümünun SHP hakkında- ki olumsuz tavırlan, tamamen bu ulkede çok faal olan aynlıkçı örgütlerin "bilgilendirme" çalışmalarmdan kaynaklanmaktadır. Haklı olarak SHP'nin daha Türkçe bir yayını dahi olmadığı söylenebiür Ancak yazımızın konu- su SE Konsey Toplantısı ışığında SHP'nin uluslararası deneyimine ilişkindir. Yine aym şekilde SHP'de birimsel bir biçim ve içerikte uluslararası konularda görüş oluş- turan, bildiren, tartışan kadrolann belirsizli- ği ya da en azından eşgüdümsüzlüğü sürekli eleştiri konusu olmaktadır. Avrupah dostla- rırruz, Strasbourg'da başka, Bruksel'de başka, Bonn - Ankara ekseninde kurulan çalışma gruplannda yine başka, SE toplantılannda ise bambaşka çehreler görmektedîrler. SHP'de dış politikanın hangi uzmanhk birimlerinde oluş- turulduğunu, hangi kurullarca onaylandıktan sonra hangi sözculer tarafından dışanya ak- settirildiğini anlamakta zorluk çeken kardeş partı yönetici ya da dış politika uzmanlan, bu durumda genel başkanlık ya da genel sekre- terliğe başvurmak zorunda kalmakta, dolayı- sıyla bu makamlann çalışma yoğunluğu için- de uluslararası konulara yeterince eğilemedik- lerini saptayarak bir yapı değişiküği önermek- tedirler. Süregelen yapı da dostlanmızda "dü- zenli çalışmasını bümeyen ve altyapısını oluş- turamamış bir yoksul ülke partisi" imajının aşümasını engellemektedir. SHP'de uluslara- rası politik çalışma artık bir "vazife" olmak- tan çıkıp bir "misyon" olarak anlaşılmahdır. SHP, uluslararası politika konularında daha etkin bir eşgüdüm sağlamalı ve "Dışişleri'ne" artık gereken önemi vermelidir. Aksi takdir- de Türkiye'nin Avrupa'daki izolasyonunun SHP'ye de yansıyacağı endişesinden söz edil- mektedir. "Başöğretmenler" hem hazırlıkh hem de önyargüı olarak lstanbul'a gelmek uzere va- lizlerini toplamışlardır. Sıkıntılı arüar yaşama- mak için ev sahibinin (SHP'nin) gelecek eleş- tirilere ve gündemdeki "dünya turuna" hazır- lıkh olması gerekmektedir. Dileğirniz, tstan- bul'da yapılacak olan Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın gerek bu saygın ulusla- rarası örgüt gerekse ev sahibi SHP açısından başarıh geçmesidir. EVET/HAYIR OKTffAKBAL 1919 Haziram'nda... 19 Mayts 1919'da Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkar. İs- tanbul'dan ayrılması bir haylı güç olmuştur. Padişahı, sadra- zamı kandırmak, Ingilız Işgal Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Samsun'a gıdebılme ıznini alabılmek kolay olmamıştır. Ça- nakkale kahramanı Mustafa Kemal, îstanbul hükümeti tara- fından Samsun dolaylanndakı bırtakım kanlı olayları soruş- turmak, gerektiğınde bastırmak görevıni üstlenmiştir. Ama gerçekte duşündüğu bambaşka bir şeydır. Ulusal gücü bir araya getirerek Anadolu'yu yabancı güçlerden kurtarmak... Aradan on sekız gün geçer. Istanbul'dakı Ingıliz İşgal Kuv- vetleri Komutanı General Milne durumu anlamakta gecikmez. Mustafa Kemal bir an önce lstanbul'a çağrılmalıdır. General (Arkası 19, Sayfada) " ' 1 İ U " < 4 M W i v ' * Gelecek kuşaklardan ödünç aldığımız suyu, havayı, yeşili ve onlarla beslenen kültürel çevreyi, ÇOCUKLARMZA DOĞRU VE SAĞUKLI TESÜM EDEBİLECEK MÎYİZ? ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI / ÇEKÜL PERDE ARAUĞENDAN NadirNadi 4. bası 20.000 lira (KDV içinde) Çağdaf Yayınları Tilrkocağı Cad. 39-41 Cagaloğlu-lsutnbuJ ödem«ii göndcfflmez. tLAN GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 1984/863 Esas Davacı İsmaıl Adıbellı urafmdan davalılar M. Alı \e Osman Yaman aleyhıne açüan manevı tazmınat davasının mahkememizde yapüan açık yargılaması sırasında, Sonradan davaya dahıl olunan dahılı davalüardan Ankara Aydinlıkevler Du>gulu Sokak No 51/6'da ıkamet etufı bıldırilen Murat Kahraman'ın yapılan tum aramalara ragmen göstenlen adresınde bulunamadığı ve dahılı dava dılekçesınin kendısıne teblığ edılemediğı, bu nedenle mahkememizde görülmekte olan manevı tazminat davasının duruşma günu olan 19.9.1991 günu saat 11.50'de mahkemede hazır bulunmamz veya kendinızi bir vekille terasıl ettirmenız ve davaya cevap vermenız, aksi halde davaya gıyabınızda devam olunacağı ve karar verileceğı hususları ile duruşma gunu ve dava teblığ olunur. Basın: 47424 PENCERE Dünyamız ve Çevremiz Dünya çevre günu... 5 haziran... 1972 haziranında Stockholm'de toplanan Birleşmiş Millet- ler Çevre Konferansı'nda açıklandı: 'Çevre, insanoğlunun temel insan haklanndan yararianması için gereklıdır Çevrenin korunması ve gelışfmlmesi, dünyanın ekonomik kalkınması için en önemli öğedır. Bu, bütün insan- lığın ac/7 isteği ve bütün hükümetierin görevidirf' Çevreye hiç kimse ilgisız kalamaz, çevre kirlenmesine hiç kimse boş veremez. Niçin? • Sorunun yanıtını Oktay Ekınci'nin 'Çevremiz de Demokra- si Bekliyor1 adlı kitabından (E Yayınları) okuyalınr "Atom bombası nasıl ki Hiroşima'da 'proteter' ya da 'burjuva" aynmı yapmadıysa, Bursa'daki hava kırlılığı de sağcı ya da sol- cu ayınmı yapmıyor. Eğer Alıağa'daki termik santral karannda diretilırse, bacasmdan çıkacak zehir ANAFIı ya da SHP'li de- meyecek; yüzbinlerin yaşamına hastalıklar ve her yönden çö- kuntü getırecek. Yatağan'da yaşanan drama bir yenısi ekle- necek. Kıyılar yağmalandıkça, devtef ormanlan hotdingler ara- sında paylaştınldıkça görmek ıstersen denızı/yukarıya çevir yüzu' arttk salt 'ıçerdeki'terrn değil, 'dışardaki'lerin de hüzünlü bir ezgısi olacak. Öte yandan çevrenin korunmasını ekono- mik amaçları önünde engel sayanların, en 'kârlı' gördükleri yerlere fabnka bacalan dıkmelerı ve mavinin yerini isin ve du- manın kaplamasına neden olmaları önlenemez ise; aynı türkü- nün 'denız gibıdir gökyüzü' bölûmü de nostaljik bir antya dö- nüsecek. İnsan haklannı; ekonomik amaç ve beklentilen her şeyin ûs- tûnde tutan demokrasi karşrtı dûşünce ve güçler çığniyor. Çev- re degehenni de aynı güçler bozuyor, yağmalıyor, yok ediyorf' • Çevreyi savunmak ve korumak çok zor bir ış; çok boyuttu bir uğraş... Kıyı yağmasına karşı durmak, betonlaşmanın önüne gec- mek, tarıhsel kent dokulannı korumak, sanayi kuruluşlarının yerlerinı saptayıp atıklarına karşı önlem almak, ormanlann yok edılmesını önlemek, taşınmaz kültür ve tarih varlıklannı gözetmek kolay mı? Bu yolda ne kadar emek verılse yine az- dır ve ancak halkın örgütlenmesiyle amaca ulaşılabilir. Halkın örgütlenmesı demokrasının varlığıyla gerçekleşe- bileceK bir kurumsallaşmaya ulaştığında, çevreyi koruma bir yaşam biçımıne dönüşebılır. Mımar Oktay Ekıncı, kıtabında çevreyi korumanın ne kadar güç bir ış olduğuna ilişkin ör- nek verıyor. "Akademi'de okurken. tat alarak dinledığimiz derslerden bin de 'hukuk bılgisi'ydı Hocamız, 7967 Anayasası'nın hazırlan- masına katılmasını 'meslek yaşamının en onurlu görevi' sa- yan Prof. Dr. Sefa Erkurtdü. Mımarlıkla iigili yasa/ düzentemeten öğretırken, hukukun genel esaslarına da geniş yer venr, böy- lece ımar mevzuatının 'ezbere' değil, 'hukuk sistemimiz için- dekı yerıyle' kavranmasını ısterdı Dersi sıkıcı kılmamak ıçın de yaşamın ıçınden örneklerle hukuk esprilerı yapardı. Yine böyle bir derste sınıfa şu soruyu yönelttı. —Simitçı köşebaşmda satış yapıyor. Anıden bir grup, sim'ıt- çıye çullanarak tezgâhındakı sımitlerı beşer onar kapıp kaç- maya, talan etmeye başiıyor. Bu durumda sımıtçinın ızleyece- ği en geçerli yol nedir? Ders 'hukuk' olduğuna göre bız de 'hukuka uygun' yanıtlar vermeye başladık: 'En yakın karakola kosar... Iki tanık bulup önce zabıt tutar... Talancılann eskâlini ezberiemeye çaiışır... 'Profesör Erkün, her yanıta kaşlarını kaldırarak 'hayır 1 dedik-, ten sonra 'en geçerli yolu' yine kendisi açıkladı: —Simıtçi de kapabildiği kadar simıti kapar, böylece talan- dan en az zaraıia kurtulmayı sağlar ve gülerek ekledr Yani, (Arkası 19. Sayfadaj 'Camın Özü Doğa... Doğanın Dostu Cam." •• TURKIYE'NIN H ISICAM 1 SII YASAMLA MUCADELEn ZLERİ "Isıcam'sız Yaşam", Isıcam'lı evlerde yaşanan "hissedilir rahatlık'tan, Isıcam'ın bir yapıya . kazandırdığı 'deaer'den yoksun kalmak demektir. yGereğinden çok yakıt masrafları, enerji kayıpları, îvrekinliği demektir, \ tıkherKesbunlarıbiliyor... \ dı ola ak, Isıcam'dan yararlanmak isti u yüzden, Şişecam'ın teknik lisansıyla <sıcam üreten tesisler artıyor. yurdumuz: or. yayılıyor. Şimdi herkes, yurdumuzun ner yöresinde Isıcam'ı Yetkili Satıcılarcfan kotayca sağlıyor, çoj kısa bir sürede taktırabıliyor. / ıcam'lı evlef gittikçe artryor. ^ ^ Isıcam'sız^vler geçmişte kalıyor! 'Isıcaraiı Yaşam'dan/iz de yararlanmalısınız. \ ISIcamO İODERN ÇİFT CAM SİSTEMİ" 5 Y I L Isıcam tescılli bir markadır Sayıları gıderek artan, aşağıda adlannı bulacağınız tesıslerde Şışecam garantısıyle uretılır Isıcam'ı sıze en yakın Isıcam Yetkılı Satıcısı ndan guvenle sağlayabılırsınız Sadece Isıcam Yetkılı Satıcıları tarafından takılan Isıcamlar 5 yıl garantılıdır. Camtaş Duzcam ve Cam Ambalaj Pazarlama A.Ş. Buyukdere Cad Bevtem Han Kat 7 80220 Şışlı-lstanbul Tel 147 06 66 -146 09 05 lûıre^t) - 146 11 30 Santral Faks 148 96 70 Teleks 39 108 Cam-tr ŞİŞECAM 5İ5ECAM Br Türadvsfcf mmtnutıu f., ,..i^.- ISICAM/YETKİU URETİCİLERİ : ÇAYIROVA/GEBZE: Cam Işleme Sanayıı A Ş (3-1993-4776-77^ ANKARA. Cansan Cam San veTıcaretA ş (5182015). Gufsan Cam San ve Tıc AŞ (3485142) Koseoğullan Cam San ve Tıc Koll Ştı/ Polatlı (11067) Sınan Cam San ve Tıc Ltd Ştı/ Sıncan (7254) BOLU: Kıler Cam San A Ş (12419) Onm Iç ve Dış Tıc A Ş (19333) BURSA- Campen Camlı Pencere Sısterrlerı Tıc ve San A Ş / Inegol (219828) DENİZLİ- Campet A Ş Cam Petrol Motor San ve Tıcaret A Ş (115441 ESKİŞEHİR: Hatıpoçlu Cam San ve Ticaret A Ş (60027) İZMİR: Yorcam Yorgancılar Cam San ve TıcaretAŞ 1397792-94) KAYSERİ Ak Isı Yalıtım Cam San ve Tıcaret A Ş (127693). Okandan Kardeşler Cam Tıc ve San AŞ (112895) KONYA: Oran Ortaanadolu Cam San ve Tıc AŞ (107986) StVAS Cam Tıcaret Ltd Ştı (61348-49) IStCÂM/VETIdlJ SATIOLAM ADANA Camkranar Cam Tıc Ltd Ştı 112792ı Etcıyes Cam Te 1152420i ICnstal C*r Tıcafethanesı (117806» Mmko Atumınvum San we Tıc AŞ (28O659I AFVON CeW Attta 111975) Otsn Cam Tkaret/Sandıld (4087ı AKSARAY Zaktf Şerses 121928) AMASYA Ayttn Cam Paz Tıc ve San Koll Stı (23 1IANKARA Açıkalın Inş -ıc ve San AŞ (31122421 Açıkalm CamTrC 13244616 Akçakoca Can- Tıcaret (1264-661 Al.me Duru ı35S3594 Anıaş Cam Pa2 nn7S52> BaHaı Cam T* 1252561! aay'aktat Cam (3S540121 Bu-ak Ca<n Aytıa Sar (35102561 Çet.n Cam/Po^tiı ('07781 Çıft El Cam Tıc (3460304) Demz Krıstalın (3485565ı Muhlıs Aldogan Dcflan Cam T,c 13492081. Dogar Ca-n Tıcatet 11828426 Egesay Inş TuT Muş Murr Tıc Ltd Ştı [31246961 Emın Gencel'31069661 Erca-n Tc (1365718) Ercves Cam Tıcarettıanes (3104412ı Erdoflan Cam Ttea'Bt (32' l 1 151 Flotal r Cam San (34881051 Funda T>caret 3124422 GuneşCamTc (3487 36) GjrpaVao SaT ttı ve Ihr Paz M Ştı (3491 '40) Harman Cam/ Pola* 113198ı Hur Cam Tıc 11374764) Huseym »vn Enuık 3417418 Musey n Cam T ıcarey Pola 1 142471 Husmj Ero (1189146) Karataş Car-ı Tıc (3489162) Kurtuluş Cam T,c / Beypa2ar 12355 Krıslalın Aytıa »e Cam San Tc L t d Şt (3411955 Mehmet E ıtogan C829165I Mehmet Guie'ay 3117440) Montaı Cam San ve T« AŞ 13500703) M Jı ,s A doçan Do9an Cam Tc (34920811 Nurcam Inş Mofta, \v Ihr ve T.c Ltd Ştı 3500158 Omu Cam Tcarel 1360974ı Oztten KatOesler Can San hş veTc Ltd Şl 13885961 Ozemek Cam Tc (1265850) OzgenCamSar veTc Ltd Şl (3487137) SıranCa" Tıcatet 11181852ı Sıte Cam Tıc (34868281 Şahın Cam Tıcaret (1380832) Tura Cam (35O9070I bçet Cam Tıcaret (3510909) Ulker Cam Tıcaret (1170413) Vlmaz Cam Koll Stı (3! 10794) Vucel Demırel (2"35480) ANTALYA. Cenk Cam Tıc |118097ı AYDIN Caır =a (26347 Emın Atslan (11407) BAUKESİR Balpen Plastık Inş Mab Ltd Ştı 1400671 Gurpınar Carr Tc ve San AŞ (121441 Kent Cam TcareV Bandırma (14879) Tıtıl Cam / Band rma 16208ı BOLU Dem raş Cam T.c ve Sa" J d Ştı / Djzce C 63401 "ev*ık Ojçelık (13167) BURSA A'ı Başnak Cam ve Ayna De« 1605377 AB Ş Cam Ticacatf Onangazı (153 - ) Avrupa Carn (213835ı Aydrn Cam (6052771 Ç nar Ca-n (6069381 Gavaz Cam San veTc A Ş 12165421 Guroi Yapı Dekoras- yor (606967) Marma-a Cam (1475121 Meh-net Hu usı Barışman/Inegöl B T 75I Mehmet Nun Erzan/ Mudanya (41889) Muhafrem Kuyucj'14850D Neap Cıce-Izotokmk T,c /Or»Bngazı (1471281 Nevzat Ustu->can (216400) Sam Sezgın (• 45903) Sevınç Cam (606237) Vedat Kmnap (603227) Yahya Fıdan 11430311 Yeni Ozer Cam ve Ayna San Tc 211169 v d z C a n - T ı c ve San Lld Şt U5060I ÇORUM UnalCam'c 18785ı OENIZLI Al Akdeı- zl '27281 Alı Outot (11777) Cevner Cam (31316) Efraırr-Outrvifi 111644) EMRNE Hasan Gokçek (15653) ELAZIĞ OZ-IŞ Cam T« 123607) ERZİNCAN Ozcam Koll Ştı (122751 ERZURUM Ibrahım Kuzeylı 111806) ESKİŞEHİR Flaşan Cam Tıc (134241ı Sevef Cam Tıc t U ^ T ) Yuftsevenleı CamTc (140840) Zekı Balık '42336 GİRESUN Arafat Paz ve T ıc AŞ (13079 Azn- Camevı (16"40) B r'ık Camevı C 28251 KTAN8UL Alı Dogan Tukel (1697734) Alı Cötjrk C 696422) Alkon A.um nyum San ve Tıc Ltd Ştı C403877I Aktaş Cam ve Ayna Evı (3362160) Aktaş Can-San »eTc AŞ (147550') Anadolı. Can San ve Tıc j d Şt 137712071 Art Yapı ve Malz San ve Tıc AŞ (3620832ı Ayöooanlar Cart-San veTc Ltd Şt I 3 5 4 3 r i | Aygı.n Cam Paz Ltd Şt (1803082) BaşaranlCol Ştı (33621271 Besceı Tcaret 15224688) Bılıt Cam Tıc (15137131 Bozkun Cam Tıc Ltd Ştı 11 •'2355») Bu'unguz Cam ve Cam M a r TcveSan Ltfl Şt 15138434) Camsan Cam Sar Mam Paz A Ş 5894400 Can Inşaa'MaU San AŞ (1668976) Coşkun Cam Tıcarel 15862928) Dnç Wjrat Toptan Cam Tıc (S714C35I Oıoçet Cam San *eTc Ltd Ştı 5481805) Doguş Cam Tıc 113098841 EmtaşCamSar Tıc AŞ (1411460ı EyupTavıAçuofllu (33835091 Femş Sısten ve Aksesuar A Ş (1743900) Güler Cam (372B606) Gurtan Cam San veTıc Ltd Ştı (3720204) Guven Cam Tıcaret (5791499) Isınsan 11686387) lapen ls Ya tmlı Peocere Sst Sar veTc Ltd Şt Iİ6464531 Ima-Cam San veTc Ltd Şt 13535602) ll*VAT.cate- (358 1 40-| Kısmet Cam " care- 16662271 Koçta; Tıc A Ş 13610316) Koray Paz Iti ve 1 ^ A Ş n701""12) Kf stal Cam (33789061 Mahır Akalın (52784261 M hcılar T>c (1645902) Mımal Alum.nyum ve Piast k Dc^r Sar ve Tıc Ltû Ştı (1759222) Nazar Cam ve Ayna Paz San Tıc Ltd Ştı (1502738) Nusrettın Kantarc, 11644164) Oicav Yapı San veTc Ltd Şt 347971lı 0r ş Cam ve Carr Mam San veTc L'd Şt. 13612587) Olei Cam ve Naib Tic Tıc veSar AŞ 215633 KARAMAN K looSlj-Yatıya Ça« 111249) KAYSERİ Akansu CamTc ve San AŞ 027693ı Akkamar Yap ve Yai Mall San ve T* 4 Ş 113261ı Der,a Can (1' 60801 Deser Cam (137934) E cıyes Cam Tc 1163366) Havdaf Genç (• 36092) Kardeşler C a m ' c '234983ı Kayser Cam Tıc |i 180871 Sa'ay Can (1'05"'6l Seytan Cam T ıc r 34463) KIRIKKALE EfCiyes Cam Tıc (114021KIRICLAREÜ Gulef CamTc Ko I Şt ı Ljeourgaz II 7"i26] KOCAELİ Govengel Cam Tıc, Izmıt H 12961) Kocselı Cam/ Izmıtl122661) LJIusoy Cam Tıc/Izmt (111003ı KONYA ACbas K.pr,k ve Ogul Koll Ştı (11668) Abdulkenm Depeler C36592) Ahmet Lorasugut (1241391 Alı Haydar f*ecatı Korpe 115698ı Attınsoy T catethanesı (11 • 858) Du-a Can-Tıc (1176091 EmekTc (Akşehır 1116381 Fı!ı2 CamTelH3646l Hamza Bayrakl, Bevşeh ı 3173 Haydar ulupolat (1 82'6I Akdenız Cam Paz (111147) Kafal Cam T,c/ EreflH11687ı Konya Selçuklu Top Cam Paz veTc Ltd Ştı C18793) Kuşfâf Cam ve Te Ltd Şt Iİ15998; Mustafa Gencay (139268) Suley-nan Acar C 57844) Zumrul Cam (1287351 KUTAHYA M^mcuc^İLKol Ş- '113981 Srma nş veTc Koll Şt 122214) MALATYA. OZ IŞ Cam T 22605 MANISA O d C S T 1300 MERSIN U C * 156921 RIZE H C T (18607) SAKAFYA A P S S d Ş 08 S t ş p fl y ç p Ş 8 ) uşfâ a e Ltd Ş 5998; Mustaa Gencay (39268) Suleynan Aca C 57844) Zumrul Cam (1287351 KUTAHYA M^mcuc^İLKol Ş '113981 Srma nş veTc Koll Şt 122214) MALATYA. OZ IŞ Cam T.c ı22605) MANISA. Ozvardat Ca-n San veTc 1300 MERSIN Ugw Cam *ıc 156921 RIZE Hıc-etCamTıc (18607) SAKAFYA Adapen Pencore Sıstemı ve »ap Sar Ltd Ştı/Aoapazar 20208 Celal Su e'/Adapazar 1144721 Csvat Su'er (18796) Gufsım Müh Taah (149641 Kardeşler Cam TcJAdapazarni7305) SAMSUN Aendar Cam Boya ("117731 Osman Hasıl Resul Tjfekçı 112235) StVAS Guven Cam Evı (13805) Knsul Cam 111081) TRA8ZON 3ogruluk Cam Koll Ştı (14349) RemZ'Yavuz ve Oflol Koll Ştı (115441 'emel'opatoS'u ve Ort Koll Şt Iİ1547 Yavuz Cam Tıc (14667) USAK Mehmet Oman 16353» YOZGAT FatrDuvsrc 111767) ZONGULDAK Ke-r\al Camcı/ Bamn (12237) Seckın Cam Tıc Kol< Ştı 14625)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog