Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

6 HAZİRAN 1991 **** OLAYLAREN ARDENDAK1 GERÇEK (Baştarafi 1. Sayfada) Paris'te BAB toplantısında yap- tığı konuşma ve Mitterrand'la buluşması bu çerçevenin dışın- dadır. 1989, dünyamızda dönum yı- lı oldu. Gelişmelerin fuzt başlan dön- dürdü; eski düzen yıkıldı, bugün Varşova Paktı feshedilmiştir; NATO'ya yeni görev ve gerekçe aramyor. Ancak bütün sorun, Batı'nın yeni düşmanını saptamasmda ortaya çıkan güçlüklerden kay- naklamyor. Eski düşman, yeni dost olunca, yeni bir düşman yaratmak yolunda fikirler çeli- şiyor. Yani düşman kim olacak? ABD'nin "Yeni Dunya Düze- m"nde bu sorunun karşıhğı he- nüz saptanamadL Avrupa'nın da "güvenlik sorunu"nda açık- seçik ve "ortaklaşa" yaklaşımı belirlenmiş değil. Vaşington ko- nuya gezegensel boyutta yakla- şırken, Batı Avrupa'nın daha dar bir yaklaşımı yeğlediği de ortaya çıkıyor. Turkiye'nin bu gelişmeler karşısmda konumu nedir? Şımdilik NATO'nun şemsiyesi altındayız; BAB'ın kapısım zor- lamak istiyoruz. Uzaktan bir bakışla görünen köy şudun Türkiye'ye şimdilik hem AT'nin hem de BAB'ın kapılan açık de- ğil. Avrupa, uzun sayılabilecek bir sureden beri Ankara'yı dış- lamaktadır. Ne yazık ki, gerçek bu.L. • • • BURSA H1PODROMIPNDAN Sıızaıı II çok şanslı 1. AYAK: Istanbul'dan ha- zır gelen Suzan 2, musait grup- ta en şanslı ısımdir. Yine Istanbul'dan formda gelen Black Moon ve hazırlıklarında goz dolduran Çetinkız daha sonra duşunulebilır. 2. AYAK: Iyi bir form lutan Gulay 3 ve geçen varı^ında startta kaldığı ıçin başarılı ola- mayan Nesibe arasındaki mu- cadele yarışın binncisını belirleyecektır. 3. AYAK: Idmanlarında aşama kaydeden Şeyda 6 ve ge- çen yarışında onu kapandığı ıeın netice alamayan Selın. ilk planda duşunulecek isimler. 4. AYAK: Son yarışında goz dolduran Şahcihan, kendine uygun bu mesafede yine bırin- cıliğe uzanacaktır Sipahi'vı surprizde oneririz 5. AYAK: Geçen hafta ağır sahadan etkilenen SiKer, çok ıyı bir form tuttu. İlk şansa sa- hiptir. Arslankız \e Adsız 2'yı surprizde tutuvoruz. 6. AYAK: İstanbul'dan ha- zır gelen Hatıralar ve uygun kı- losu ile Golden Egg arasındaki mucadele, yanşın bırincısını belirleyecektır Elifim ve Rod- rigo, yarışın surpriz isımlerıdir. 1. KOŞU:F: Umut4(l), P: Elmas 17 (2), S: Değerli (3). 2. KOŞU: F: Suzan 11 (7), P: Black Moon (1), S: Çetinkız (5). 3. KOŞU: F: Gülay 3 (3), P: Nesıbe (4), PP: Ceylan 336 (1), S: Kuçukcansever (9). 4. KOŞU: F. Şeyda 6(14), P: Selin 1 (9), PP: Karacadağgü- zeli (8), S: Hucum 9 (1). 5. KOŞU: F: Şahcihan (2), P: Sipahi (I), PP: Mudanyagu- zeli (8), S: Kılıçhan (5). 6. KOŞU: F: Silver(ll), P: Arsiankız (7), PP: Adsız 11 (2), S: Eros (4), S: Beste (8). 7. KOŞU: F: Golden Egg (4), P: Hatıralar (2), PP: Eli- fim (5), S: Rodrigo (1). PENCEREBaştarafi 2. Sayfada hukuk diliyle ta/ana iştirak eder." • Köşe dönücûlüğün devletin başındakiler tarafından çağ- daş yaşam biçimi olarak benimsenip sunulmasından sonra yağma ve talana nasrt 'dur' diyebileceğiz? Yalni2 büyük hol- dingler değil, artîk sıradan yurttaşlar bile talandan medet umuyor. Turkiye'nin uygarlık karşısmda özel sorunu budur; "talan ve yağma' ülkemizde yaşam biçimine dönüştü. EVET/HAYIR OKTAYAKBAL Baştarafi 2. Sayfada Milne, Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'ya bir npta vererek Mustafa Kemal Paşa'nın vilayetlerde dolaşmasının İngilizlerce istenmedığıni belırterek şöyle der: "Halihazır itibariyle kesb-ı temeyyüz etmiş bir paşanın ma- iyeti erkânıyla beraber memleket dahilinde noktai nazarın- dan kendi mesaisine bence bir lüzum görülmemiştir. Kemal Paşa ile maiyetinin derhal İstanbul'a avdeti için emir buyur- malarını talep ederim." Bu notada 'derhal' sözcüğünün altı özellikle çizilmiştir. 9 Haziran 1919'da (oplanan kabinede İngiliz notası görü- şülür, Mustafa Kemal'in istanbul'a çağrılması kararlaştırılır. Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa, Mustafa Kemal'e şu telg- rafı gönderır: "Maiyeti âliyelerindeki istimbotlardan biriyle buraya teşrif- leri rıca olunur." Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa Istanbul »•.ükümetimn çağrısına yanıt verir. Der ki: "Kömür ve benzin kıtlığından hafeket gecikmıştir". Ve şunları ekler: "Ancak su- reti hareketımi ona göre tanzım eylemek üzre davet sebebi- nin lütfen izah buyurulmasını rica ederim." O günlerde ülke kaynaşmaktadır. Yer yer direnişler, kanlı çarpışmalar sürmektedır. Havza'ya gelen Mustafa Kemal, ulu- sal savaşımın ilk adımlarını atmaktadır. O 1919 yılının mayısın son haftalarında, haziranın ilk gün- lerinde şairler ulusal kurtuluşu destekleyen şıirler yayımla- makta, mitinglerde konuşmacılar, özellikle bayanlar ateşli söy- levler vererek ulusal bilınce seslenmektedirler. Musa Sürey- ya Bey Haziran 1919'da şöyle yazmaktadır "Bir gün sabah olur diye/Katlandık her ışkenceye/Bu felaketli geceye/Ver bir nihayet yarabbı." Faruk Nafiz de şöyle seslenmektedir: "O güzel bağların yas tutsun bu yaz/Vefasız değilsin bize darıl- ma/Sana yabancıdır o mavi-beyaz/İzmir, güzel İzmir bizden aynlma." Genç Yusuf Ziyada Izmır ıçin şunları yazmıştır: "Ey güzel İzmir'in kahraman oğlu/Bir lahza bırakma tuttuğun yo- lu/Bizim de bağrımız fırtına dolu/Eğil dağlar eğil üstünden aşam/Sevgilı yurduma ben de kavuşam." O günlerin ünlü Büyük Mecmua'anda Sabiha Zekeriya da Tanrıya şöyle seslenmektedir: "Biz seksen milyon Türk, genç ihtiyar, kadın çocuk, sesi- mizı işıttirinceye, hakkımızı tanıtıncaya kadar bağıracağız. Hü- kümran olduğumuz topraklarda bizi süründürme Allahım." Son günlerde bazı gazetelerde bir gürültü koparıldı. Efen- dim, Mustafa Kemal Samsun'a İngilizlerin izniyle, padişahın ve sadrazamın önerisiyle çıkmış. Bunu sanki gizleyen va^ mış gibi! Başka nastl Istanbul'dan dışarı adım atabilirdi ki! Elbette bu yola başvuraçaktı. Ama 19 Mayıs'tan on sekiz gün sonra Mustafa Kemal'i İstanbul'a çağırdıklarını görmezden gelirler nedense! Havza'da yapılan toplantıdan sonra Yirmincı Kolordu Ko- mutanı Ali Fuat Paşa'nın şu sözleri ulusal savaşın başladığı- nı göstermektedir: "Madem ki padişah ve onun hükümetı mil- letin haklarını, vatanın istiklalini müdafaada acz gösteriyor, hatta milli mukavemete karşı düşmanlanmızla beraber cep- he alıyor, istiklalimizi ve vatanın tamamiyetini tehlikeye sok- maktan çekınmiyor, artık ondan medet ummakta ve onunla beraber yürümekte mana yoktur. Milletin istiklalini yine mil- letin azim ve kararı kurtaracaktır." Çok geçmez, 24 haziranda, yani 19 Mayıs'tan otuz beş gün sonra içişleri Bakanı Ali Kemal bütün ıllere bir tamim gön- derir, Mustafa Kemal Paşa buyük bir asker olmakla birlikte günün politikasına uymasını beceremedığinden, hamıyet ve gayretıne rağmen memurıyetınde muvaffak olamamıştır" di- yerek 'Mustafa Kemal'in gorevinden azledılmış' olduğunu bil- dirir Işte 1919 yılı haziran olaylarının kısa bir ozeti. SIEMENS Rasyonel üretim ile verimlilik ve kalite ÜÜstünteknolojinin gereğiotomasyon sistemleri Üretimde verimlilik ve ürünlerde değişmeyen kalite çağın vazgeçilmez gereğidir. "Rasyonel Üretim"e önem veren tüm işletmelerde olduğu gibi TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş.'de de "Üretim Otomasyon Sistemleri" en hassas ve hatasız bir düzenle iş başındadır. Fabrika'daki makinalar ve üretim bandı Simatic Programlanabilir Otomasyon Cihazları, Sinumerik Kontrol Sistemleri, Servomotorlar ve Simodrive-Simovert Sürücüler ile kontrol edilmektedir. Ürünlerinde yüksek hassasiyet ve güvenilirliğin öncelikli olduğu otomotiv endüstrisinde, üretim akışını kesintisiz ve uyum içinde sağlayan bu otomasyon sistemlerini Siemens gerçekleştirmiştir. Yeni uygulamalara uyarlanabilme esnekliği, sürat, kullanım kolaylığı ve bakım gerektırmemesi Siemens Otomasyon Sistemleri'nin sağladığı diğer avantajlardır. Liderliğini yaptığı elektronik ve elektroteknığin her alanında üstün teknolojiler sunmak. uluslararası deneyımi ve bilgi birikimi ile ileri sistemler gelıştırmek, sektörün öncülüğünü üstlenmek Siemens'in şirket politıkasının temelini oluşturmaktadır. _ • _ S I M K O TİCARET ve SANAYİ A.Ş. Siemens AG Türkiye Genel Mümessili Meclisi Mebusan Cad. No:125 80040 Fındıklı/İstanbul Telefon: (1) 151 09 00 Fax: (1) 152 41 34 Siemens. Atılımlar Gücümüzün Kanıtıdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog