Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/m SPOR 6 HAZİRAN 1991 G. Samy'ın golcüsü 2 yıllığına 3.5 milyam imza attı Tanju Fenerbahçeli olduJ . 5Galatasaray'la yaptığı görüşmelerinden sonuç alamayan Tanju, önceki geceyi Fenerbahçeli yöneticilerle geçirdikten sonra sabaha karşı 04.00'te kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı attı. Tanju, daha sonra da dün saat 12.00*de sosyal tesislere gelerek ikinci kez imza attı. NECMİ GÜLÜMSEL Ve Tanju, Fenerbahçe ile an- laştı... 4 yıldır Galatasaray'da oynayan ve attığı gollerle Avru- pa gol krallığı kürsusune kadar çıkan 27 yaşındaki futbolcu, ön- ceki gece Fenerbahçe ile 2 yıUık sözleşme imzaladı.. Önceki gün Galatasaray'la son kez goruşüp anlaşamadık- tan sonra soluğu Fenerbahçeli yöneticilerin yanında alan Tan- ju, uzun bir pazarlık sonrası sa- bah saat 04.00'u gösterirken Kadıköy 2. noter başkâtibi Ah- met Ökten huzurunda kendisi- ni San-Lacivertli Kulüp'e bağ- layan imzayı attı... Bu transfer- den Tanju'nun 3.5 milyar ala- cağı öğrenilirken F.Bahçe, G.Saray Kulübu'ne bonservis bedeli olarak 3.5 milyar ödeye- cek. Olay nasıl gelişti? Transfer donemi başlamadan önce fiyatını 4 milyar lira ola- rak açıklayan Galatasarayh Tanju, kulübunden gereken il- giyi görmeyince futbolcu Rıd- van aracılığıyla Fenerbahçeli yöneticilerle göruştü. Lig maç- İan oynanırken yapılan bu gö- rüşme, önceleri San-Lacivertli Kulüp'te huzursuzluk yarattı. Ancak baştaBaşkan Metin Aşık olmak üzere birçok yönetici bu transferi gerçekleştireceklerini açıkladılar. Lig ve kupa maçlarının biti- minden sonra Galatasaray'la masaya oturan Tanju kendisine önerilen 2.5 milyarlık teklifi ka- bul etmedi. Galatasaraylı yöne- ticilerin "Duşiın, 1 hafta sonra yine gd" önerisi sonrası F.Bah- çeli yönetici Mehmet Özbek'ie buluşan Tanju, bu olayın bası- na yansımasıyla birlikte Sarı- Kırmızılı Kulüp'le olan bağları- nı da zayıflattı. 7 günJük bir aradan sonra ön- ceki gün öğleden sonra Galata- saray Başkanı Alp Yalman ile masaya oturân golcü Futbolcu Tanju, kendisine teklif edilen ve "pazarhksız fiyat" denen 2 mil- yar karşısında "Yapabileceğim bir se> yok" diyerek göruşme- nin yapıldığı Hasnun Galip'te- ki kulup binasından ayrıldı. İş ortağı Gökhan Güney'Ie kısa bir göruşme yapan Tanju, daha sonra otomobille Kadıköy tara- fına doğru hareket etti. G.Sa- ray'la gonıştukten sonra bu kez F.Bahceli yöneticilerle 'gizli' bir yerde buluşan Tanju, yoğun bir pazarlığa başladı. Yöneticilerin Schumacher'in jübilesine gitme- sinin ardından 2. göruşme için geceyi bekleyen Tanju, saat 10.30'da yeniden F.Bahçeliler- le buluştu. Başkan Metin Aşık, ra razı oldu. Görüşmenin yapıl- dığı yerden F.Bahçe Kulübu'ne doğru hareket eden Tanju, sa- at 03.00'ü gösterirken sosyal te- sislere gırdı. Bu arada Tanju'- nun F.Bahçelilerle göruştuğunu öğrenen Galatasaray Futbol Şu- be Sorumlusu Yurdaşen Kara- hasan da F.Bahçe lokalinin bu- lunduğu F.Bahçe burnuna gelip otomobili ile bir sjire bekledi. Günün ilk saatlerinden itiba- ren Tanju olayını takip edip yı- hn transferini görüntülemek için F.Bahçe sosyal tesislerinde ade- ta 'kamp' kuran basın mensup- lan da Tanju'nun kulübe gel- mesiyle birlikte yoğun bir çalış- rna temposu içine girdiler. Gol- TANJU'DAN KAMUOYUNA DUYURU 'Beni G.Saıa/dan uzaklastırdılar' .OO'TE İMZA ATTI-FORMAYI GtYDt — Kulubuyle anlaşamayan Tan- ju Çolak, Fenerbalıçe ile gece boyunca siiren pazarlık sonunda sabah 04.00'te kendisini San-Lacivertli yapan sozleşmeye imza attı. Tanju'non ilk isi San- Lacivertli foraıa>ı ghmek oldu. (Fotograflar: Necmi Gölümsel) Spor Servisi — Gece geç sa- atlerde Fenerbahçe'yle sözleşme imzalayan Tanju kamuoyuna bir açıklama yaptı. Tanju'nun açık- laması şö>ie: "Ben Galatasaray 1 dan ayntmıyorum, bana açıkca git diyorlar. Hem de hiç hak et- mediğim bir biçimde. 4 yılırru, en güzel gollerimi verdiğim, sev- giyi, ilgiyi ve başanyı tattığım camiadan beni uzaklaştınyorlar. Tûrkiye standardmın üstüne çıkmayan bir rakamın üç milyar lira ûstünde saym Alp Yalman ile cuma günü prensip anlaşma- sına vardık. Bu şartlar altında dün (önce- ki gûn) yönetim kurulunun ya- mna artık iki yıl daha GaJatasa- rayhyım düşüncesi ile girdim. Ama prensip anlaşmasına rağ- men iki yıl için bana teklif edi- len rakam iki milyar liraydı. Bu çok sevdiğim arkadaşım genç başarılı kardeşim Bülent'e verilen aşağı yukan eşit bir ra- kamdı. Türkiye'de klas bir fut- bolcunun istevebileceği ve alabi- leceği bir rakam. Bu rakam bana artık git de- menin para dili ile ifadesidir. Ben kendime güveniyorum. Ben Galatasaray'da dört yılda 120 gole imza koyan, ben gol atan bir oyuncuyum. Ve en önemlisi ekmek parasını futbol- dan kazanan profesyonel bir futbolcuyum. lnsan sevgisi ile kalbi ile ya- şar. Ama kanu ile'doyar. So- rumluluklanm var. Geleceğim söz konusu, ben istediklerimi bugün zirvede, 27 yaşında iken alamazsam ne zaman basaracak ne zaman alacağım. Yönetim kuruluna dün girdiğimde şok ol- dum. Bugün bana yapılan tek- lif çok büyük. Camia benim bonservis ücretimin Galatasa- ray'a kazandıracağı hesabı ile beni kulüpten uzaklaştırma dü- şüncesini taşıyor. Büyük Gala- tasaray taraftannın tasvip ede- ceğini sanmıyorum. Bu şartlar altmda para için ben Galatasa- ray'ı değü Galatasaray beni göz- den çıkarmıştır. Gitmem istenmektedir. Tek sebebi de transferimden Gala- tasray'a gelecek 3 milyar 500 milyon lirahk bonservis Ucretim- dir. Üzülerek ifade etmek iste- rim. Galatasaray, kulübü benim bonservis ücretime ihtiyaç duya- cak noktaya getiren bu transfer politikasıyla daha çok Semihler- Tanjular kaybedecektir. Amacım Fenerbahçe*ye ve Türk futboluna en olgun döne- mimde hizmet etmektir. Galata- saray camiası içinde gördüğüm büyük sevgiyi Fenerbahçe taraf- tarlan arasında da göreceğime inanıyorum. Golleri bundan sonra Fener- bahçe için atacak, alın terimi Fe- nerbahçe için akıtacağım. Bu zaten profesyonelliğimirin temel yasasıdır. Tum Galatasarayhlara elveda ve Fenerbahçe camiasına merha- ba. cü, kulüpte yöneticilerle yaptı- ğı göruşme sonrası saat 04.00'ıe kendisini 'F.Bahçeli' yapan im- zayı attı. Bu imza töreninde Başkan Aşık, yöneticilerden Aziz Yıldırım, Vefa Küçük ve Nuri Yönver hazır bulundu. öte yandan önceki gece ilk imzasım ata» Tanju dün öğle- yin de ikinci imza törenini ger- çekleştirdi. Rıdvan'ın arabası ile Fenerbahçe kulubüne gelen Tanju imzayı attıktan sonra De- reağzı'ndaki tesislere gjderek Fenerbahçe formasmı giydi. Tanju'nun dünku imzadan sonra ne kadar para alacağı açıklandı. Buna göre Tanju 1 milyarı peşin, dayalı döşeli 1 milyarlık villa ve 1.5 milyarlık da senet aldı. Tanju, 7 milyara mal oldu. Tanju'nun 3.5 milyar lira olan bonservis ücretinin buyuk bölu- münün Başkan Metin Aşık, yö- neticiler Vefa Küçük, Osman G. SARAY CAMLASITANJITNUN GtDÎŞÎNİ ÖNEMSEMİYOR Iferi doldurulmayacak futbolcu değilF. Bahçeli yöneticilerle anlaşarak Sarı-Lacivertli formayı giyecek olan Tanju için Galatasarayh yöneticiler üzülmediler. Alp Yalman, "Elimizden geleni yaptık" derken, Yurdaşen Karahasan da "Hatasını sonra anlayacak. Biz onun yerini doldurabiliriz" dedi. MUSTAFA ERSOY Galatasaray camiası Tanju'nun Fe- nerbahçe'ye transferine üzülmedi. Bir çok yönetici golcü futbolcunun gidişin- den memnun olurken "yeri doldurulma- yacak futboka degil" yorumu yapüdı. Galatasaray camiasında Tanju'nun transferine en soğuk davranan Başkan Alp Yalman yaptığı açıklamada "Tan- ju profesyoneldir. Kimseyi zorla Gala- tasaray'da tutamayız. Biz onun kalma- st için eümizden geleni yaptık. Verebi- leceğimlz en yiiksek rakamı verdik. Bu- nun dışında o Fenerbahçe'yi Istiyordu. Gitti ve anlaştı. Onun yerine ise golcü kolayca bulabiliriz" dedi. Karahasan: Hatasını sonra anlayacak Tanju'nun Fenerbahçe ile mukavele imzalamadan önce uzun süre uğraşı ve- ren Futbol Şube Sorumlusu Yurdaşen Karahasan, "Hatasını biraz zaman geç- tikten sonra anlayacak" dedi. Karaha- san şunları söyledi: "Onun gitmemesi için sabahleyin 04.00'e kadar uğraştun, ama kafasına takmış bir kere. Çok uğ- raştım. Onun ve benim prensiplerim dı- şında bazı şeyier de teklif ettim. Ama ka- bul etmedi. Bana >alnızca 'Fener'e söz verdim' dedi. Artık yalnızca hayırü ol- sun diyebüiriz. Elimizden bir şey gebnez. Yine de yerini doldurnruz." Galatasaray'm yönetim kurulunda is- minin açıklanmasını istemeyen bazı yö- neticiler Tanju'nun gitmesi ile âdeta "bayram" ettiler. Yönetime yakın olan bazı çevreler ise "Aman iyi ki gitti. Ken- disjnden kurtulduk. Her transfer zamanı bizi Fenerbahçe'ye giderim diye korku- tuyordu. Şimdi Fenerbahçe'de. Orada doğrn ile yanlışı kısa zamanda ayırabi- lir, sonra da pişman olur. Bir çok liye kendisinin gitmesinden memnun" dedi- ler. Galatasaray'da yönetim kurulu üyeleri Selçuk Uygur ve Metin Çağlar, Başkan Alp Yalman'm şirketi- ne giderek bir toplanü yapülar. Toplan- tımn nedeninin, Tanju ve yerine gelecek olan futbolcu olduğu söyleniyor. Bu arada Tanju'nun Galatasaray'dan ayrüması ile kulübe hem tepki hem de tebrik telgraflan yağıyor. Başkan Alp Yalman'ın şirketi Tatko'ya tebrik telgraf- lan yağarken gazetemizi arayan bir grup taraftar, sabah Tatko'nun önünde eylem yapacaklanm söylediler. Gazeteleri ara- yan bazı taraftarlar ise "Gitmesi iyi ol- d«. Atügı gollere rağmen bize yakısma- yan bir fntboicuydn" dedileı. kulübe bibe edileceği bildirildi. öte yandan Romanya'da bu- lunan San-Lacivertli yöneticiler Rumen kaleci Stingaciu ile ön anlaşma imzaladı. Futbol Şube Sorumlusu Aziz Bu arada Futbol Şube So- Yıldınm, Vefa Küçük ve Nuri rumlusu Aziz Yıldınm, dün 14 Yönver ile birlikte yoğun bir pa- futbolcuya toplam 350 milyon zarlık yapan "kral", 3.5 milya- Ura para ödedi. BtRBtRLERİNE MİSÎLLEME YAPIYORLAR Transferde de ezeli rekabet GENEL MÜDÜR SARPKAYA, JUBİLE MAÇLNDA YAŞANAN OLAYLAR I DEĞERLENDİRDÎ 'Schumacherîden özür diliyoruz'r Tevfık Sarpkaya, Toni'nin görkemli başlayan r jübilesininışık arızası nedeniyle aynı güzellikle r bitmemesindenbüyük üzüntü duyduğunu belirtti. V 1'Türkiye'yi karanlıkta da seviyorum' diyen Schumacher, Istanbul'daki olaylar nedeniyle İzmir'deki ikinci jübile maçıru kesinükle iptal etmeyeceğini açıkladı. Spor Servisi — Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımlan arasındaki transfer çekişmesi yıllar öncesine dayanıyor. Ge- nellikle "misilleme" şeklinde süren bu transferlerde rakip ta- kım tarafından kaçmlan veya çekici ücretlerle imza atmaya zorlanan futbolcu sayısı da ol- du kça yüksek. 1962-63 yıllarında Fenerbah- çe transfere sadece 160 bin lira ayınnca oyuncuların tepkisinı gördü. Bu tarihte Kadri Aytaç 24 bin liraya Galatasaray'a transfer oldu. 1972-73 futbol sezonunda transfer tarihinin ü- ginç bir olayı yaşandı. İstanbul- sporlu Cemil, kulubü tarafın- dan Galatasaray'a verilecekti. Ancak Teknik Direktör Didi ve yönetim kurulu bu futbolcuyu mutlaka istiyordu. Sonuçta o dönemin yeraltı dünyasında isim yapan kabadayı Sultan Demircan araya sokuldu. De- mircan, Galatasaraylılann ıs- rarlı tutumuna aldırmayarak Cemil'i kaçırdı. Cemil, Fener- bahçe ile mukavele imzalayın- caya kadar ortalıkta görunme- di. Bu olaydan sonra Galatasa- ray ile Fenerbahçe'nin arası açıldı. iki kulup de "misiMeme" yapabilmek için fırsat aramaya başladı. 1979-80 sezonunda Ce- mil'ın aracılığı sonucu Galata- sarayh B. Mehmet de tartışma- lara neden olan transferini ya- parak Sarı-Lacivertli formayı giydi. 1983-84 sezonunda Fe- nerbahçeli Arif Kocabıyık takı- mına karşı ilginç bir oyun oy- nadı. San-Lacivertli kulup yö- neticileriyle göruşen Arif, Ga- ziantepspor ile anlaştığmı söy- ledi ve bonservisini istedi. Bu futbolcuya guvenen yöneticiler çekinmeden bonservisini verin- ce Arif, Galatasaray ile muka- vele imzaladı. Fenerbahçe'ye karşı sert tutumunu surdüren Galatasaray, 1986-87 yılında Ü- >TIS Tüfekçi'yi transfer ederek bir anlamda "öc" aldı. Daha sonra Fenerbahçe'den amatör- lüğe dönebilmek ve sonra Ga- latasaray'da yeniden profesyo- nel olmak amacını guden Er- han da Fenerbahçe'ye oyun oy- nayan futboicular arasında yer aldı. Galatasaray'ın aktif olduğu son yıllarda en büyük transfer olayı, Fenerbahçe forması altın- da kupa maçına çıkmayan Ha- san Vezir'in Galatasarayh yöne- ticiler tarafından kaçınlmasıy- dı. Hasan Vear, kendisine tek- lif edilen yuksek transfer ücre- ti karşısında San-Lacivertli ku- lup yerine Galatasaray'ı tercih edince Futbol Federasyonu'n- dan 5 maç ceza aldı. Ancak so- nuçta San-Kırmızılı forma ile sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin fırsat kolladığı transferde takım değiştiren futbolculardan biri de Semih oldu. Galatasaray ile anlaşamayan futbolcu, kendisi- ne alternatif olarak gosterdiği Fenerbahçe teklifine "evet" de- di ve mukavele imzaladı. Fenerbahçe'nin son transferi Tanju'ydu. Galatasaray ile pa- rasal konuda anlaşamayan Tan- ju'nun Fenerbahçe'nin teklifini uygun bulması, iki takımın ara- sındaki transfer çekişmesinin son halkası. Spor Servisi — Gençlık ve Spor Genel Müdurü Tevfik Sarpkaya yaptığı basın toplan- tısında, Toni Schumacher'in jü- bilesinde yaşanan olaylardan dolayı duyduğu uzuntüyu dile getirerek "Çok görkemli başla- dıgı halde aynı güzellikle devam ederaeyen jübilede Toni Schu- macher'den, Fenerbahçe kulu- biinden ve spor kamuoyundan şahsım ve teskilat adına özür diliyorum" dedi. Tevfık Sarpkaya, Inönü Sta- dı'ndaki elektrik anzası nedeni ile Toni Schumacher'in jubile maçmda yaşanan tatsız olaylar üzerine sorumluların mutlaka cezalandmlacağını ve il mıidü- rü dahil olayda ihmaü tespit edi- lenlerin görevlerinden ahnacak- lanm söyledi. Tevfık Sarpkaya, yaptığı açık- lamada, maçtan bir gün önce elektriklerin kontrol edildiğini ve her şeyin normal olduğunu belirtti. Sarpkaya, şöyle konuş- tu: "lnönü Stadı'ndaki elektrik anzası için idari ve teknik yön- den araşiınnalara başladık. Bu- nnn için teşküat müfettişieri gö- revlendirfldi. Aynca TEK'ten mübendis istedik. Olay çok yon- In araştınlacak ve sorumlolar mutlaka cezalandırılacaktır. Dün geceden beri yapılan ince- lcmeler sonucunda direklere ka- dar cereyan gddigini, ancak bu- radan direklere verinrken şalter- lerin tutmadıguı tespit ettik. Efer tesisatta bir hata varsa bu- nun hesabı sornlacaktır." Gece maçmda tesisatı yapan firma temsilcilerinin bulunduk- lanm beürten Sarpkaya, "Fir- maya bagiayıa bir hükiim yok. Ancak finnanın yapım batası bolnnnrsa nnknk haklanmızı anryacagız" diye konuştu. Türk Pbilips aydınlatma şir- ketinin projeler müdurü Haldun Demirkaş, tnönü Stadı'ndaki ışıklandırmamn kesintiye uğra- ması konusunda şu açıklamada bulundu: "tnönü Stadı ışıklandmnası- nu bakım re iştetaıea tanuumy- U Beden Terbiyesi tstubtd Böl- ge Müdnriüiâ'nnn sonımlulu- gnnda otap, şirketimizin bu ko- nnda üsttendigi lıiçbir görev ve taahhüdii mercnt ohnayıp, sir- ketiraiz sadece tesste kulfauuian mabeneleri yanlts knllanun dı- malat hatalanna karşı l l d EFES'tN BAŞARISI — Efes POsen Genç Basketbol Takımı, fınalde Karşıyaka'yı yenerek mntln sona ulaştı. (Levent Yücelman) Baskette Efes'in gençlerî şampiyon Efes Pilsen: 51 — Karşıyaka: 42 HAKEMLER: Suat Yahyabeyoğlu (6), Yusuf Dakat (6) EFES PİLSEN: Hakan (5)4, Tank (6)7, Oktay (6)4, Gökhan (5)4, Abdurrahman (7)4, Sedat (3), Tolga (4), Ufuk (8)28. KARŞIYAKA: Yamaç (5)8, özgür (3), Orhan (4)4, Levent (6)8, Ali Cem (5), Ali (5)5, Koray (7)2, Burak (8)15 LEVENT YÜCELMAN Türkiye Genç Erkekler Bas- yenen ITÜ, Karşıyaka'mn ardın- ketbol Şampiyonası'nda Efes dan turnuvada üçüncü oldu. Pilsen şampiyon oldu. Son üç PTT ise dördüncü oldu. 5îlik- yıhn şampiyonu olan Efes Pil- öîhk maçmda ise Tofaş SAS, Ko- sen genç takımı bu kupayı da lejlileri 74-71 yendi. Diğer kar- müzesine götürerek üst üste 4. şılaşmada ise Darüşşafaka'yı kez şampiyonluk kazamna ba- 96-93 yenen Paşabahçe turnuva- şansını gösterdi. Günün diğer yı 7. suada bitirirken Darüşşa- karşılaşmalannda PTT'yi 97-94 faka sonuncu oldu. gecki kabnl tarihlnden itibaren iki yıl snreyle garanti etmiştir. Uluslanraa standarttald böy- le bir tesisin bakım ve isletme- sinin titizükle ve ehfl Idşilerce yapdmasnu gerekliügi tarafı- mızca defalarca vnrgnlannuş olup, statta görerli elektrikçiler bn konada defalarca egitlmis ve getekü yerkre balam isletme ta- Umatlan asdnuşar. Firmamu bnnnnla da yetinmeyip, bu ko- nnda kiçbir taahbiidn ve anlaş- •tası olmadıgı «aMe sırf Beden Terbiyesi Bölge Müdnriiitu'ae bir jest olarak her maç sırasuı- da tesisatı bilen teknik eleman- Unnı statta hazır bnhındunnuş- tur." Alman kaleci Schumacher, İnonü Stadı'nda yaptığı jubile maçında stadın aydınlatmasının arıza yapmasına çok uzulduğu- nü belirterek "Ancak Türkiye^ yi karanlıkta da seviyorum" de- di. Schumacher, Almanya'nın Sesi Radyosu'na yaptığı açıkla- mada jübile maçında olan olay üzerine kendisine "Burası Türkiye, olur böyle şeyler" de- diklerini, ancak böyle bir düşün- ceyi asla kabul etmediğini ve böyle düşunenlere karşı olduğu- nu vurguladı. Schumacher, Türkiye"yi ve Türklen çok sevdiğini, bundan dolayı jubiledeki olaylardan do- layı Izmir'deki ikinci jubile ma- çını kesinükle iptal etmeyeceği- ni belirtti BeşiktaşAli ile masaya oturuyor Spor Servisi — Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri bugun başlayacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Süleyman Seba'nın hafta içinde belirlediği trans- fer komitesi dün kulüp bina- sında bir araya gelerek trans- ferde izlenecek politikayı be- lirledi. Transfer Komitesi Baş- kanı Arif Ertunga toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "FutbolcuUnmızla şimdflik bir sonınumuz yok. Kimsenin hakkı Beşiktaş'ta kalmaz, so- run çıkacağmı da sannuyo- rnm. Ancak bu yıl transferde hovardaca para harcamayaca- gız" dedi. Bu arada Beşik- taş transfer komitesi bugün ilk görüşmesini saat 13.00'de Ali ile yapacak, ardından da Ulvi ve kaleci Engin'le göruşecek. Dün kulup binasında Başkan Süleyman Seba'yı ziyaret eden Genç Beşiktaşlılar Derneği yö- netim kurulu üyeleri ise Baş- kan Seba'yı hafta sonu orga- nize ettikleri şampiyonluk ge- cesine davet ettiler. Yabancı futbolcu için te- maslannı sürdüren Beşiktaş Macar Honved takımının gol- cüsü Jozsef ile Ferençvaroşlu Ficher'in üzerinde duruyor. MagicBox 4 büyükler toplantısı ertelendi Spor Servisi — Magk Boxüe dört büyük kulüparasındadün yapılması planlanan ve yeni se- zondaki yaymlan ıçeren toplan- tı, yer celişkisi yuzünden ger- çekleşemedi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Gala- tasaray ve Trabzonspor kulüp- leri ile özel televizyon kuruluşu yetkilileri toplantı yerinin önce- den kesinlik kazanmaması üze- rine bir araya gelemediler. Bu- nun üzerine Magic Box-Dört Büyükler toplantısı ileri bir ta- rihe ertelendi. Veselinoviç Bakırköy ile anlaştı Spor Servisi—Bakırköyspor Kulübü Başkanı Yıldınm Aktu- na, Yugoslav Teknik Direktör Todor Veselinoviç ile bir ydhğı- na 425 milyon lıraya ön anlaşma yaptıklannı açıkladı. Bakırköyspor ile Veselinovjç arasındaki anlaşmanın bugün imzalanacağı bildirildi. Prekazi de tamam Bu arada Yeşıl-Sîyahhlar Galatasaray'ın Yugoslav fut- bolcusu Prekazi ile de anlaştı. Eltopıı takımı Mısır'ı yendi Spor Servisi — 2. Uluslara- rası Boğaziçi Eltopu Tumuva- sı, tstanbul'da başladı. Turnuvamn ilk gün karşı- laşmalannda (A) Milli Takım Mısır'ı 18-17 yenerken, Genç Milli Takım, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne 25-26 mağlup oldu. Bulgaristan ile Yunanis- tan ise 20-20 berabere kaldılar. Yoleybol milli takımı yenildi LAS PALMAS (AA) — Av- nıpa Voleybol Şampiyonası grup elemelerindeki ilk maçm- da, erkek voleybol milli taknm, Polonya'ya 3-0 yenildi. Voleybol miÜi takımı, gru- bundaki 2. maçını bugun Yu- goslavya ile yapacak. ÎTÜyaz basket okuhı Spor Servisi — İTÜ'nün minik ve küçük basketbol ta- kımlarına oyuncu seçmeleri 8-9 haziran tarihlerinde ITÜ'- nün Gümüşsuyu'ndaki salo- nunda yapılacak. Bu seçmele- re 79-81 ve 77-78 doğumlu er- kek çocuklar girebilecek. Avrupa Futbol Şampiyonası Spor Servisi — Avrupa Fut- bol Şampiyonası elemelerine, gece6gruptayapılantoplam 6maçladevamedildi. maçlaıda alınan sonuçlar şöyle: 1. grup: İzlanda - Çekoslo- vakya: 0-1,2. grup: Isviçre- San Marino: 7-0, 3. grup: Norveç - ttalya: 2-1,4. grup: Danimarka - Avusturya: 2-1,5. grup: Galler -Almanya; 1-0,6. grup: Finlan- diya - Hollanda: 1-1. At yanşı sonuçlan Spor Servisi — Dün koşulan lstanbul At Yanşlan'nda altılı ganyan 6-1-2-5-7-5 şeklinde sonuçlandı. TV'de spor TVl 20.40 Günün spor haberleri TV3 15.00 Fransa açık tenis turnu- vası bayanlar yarı finali (naklen) TV5 00.20 Spor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog