Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMÎ 6 HAZİRAN 1991 OÖVİZ KURLARI 6 Huiran 1991 DoVıan Cmsı 1 ABODoUn 1 Aknan Markj 1 Avustralya Ooları 1 Bdçıka Frangı 1 Fransii Frangı 1 Hoffanda Fkmnı 1 Isveç K/onu 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Steriın 1 S A/abtstan Rıyalı Dövo Alış 4138 71 2365 25 3140 04 115 00 698 93 2100 01 658 87 2768 36 319 72 29 74 700145 1103 63 DoVız Satı; 4147 00 2369 99 3146.33 115 23 70033 2104 22 660 19 2773 91 320 36 29 80 7015 48 1105 84 Efefcffl Alış 4134 57 2362 88 3086 66 113 04 698 23 2097 91 652 28 2765 59 314 28 2944 6994 45 1076 04 Efektıf Satış ÇAPIU2IK 4159 44 2377 10 3155 77 115 57 702 43 211053 662 17 2782 23 32132 29 89 7036 53 110916 $ 1 7497 Alman Markı $ 5 9214 Fr Frangı $ 1 9708 Hoi Ftonm $ 1 4950 Sv Frangı « 1294 48 ttal Lıretı $ 139 18 Japofl Yenı i 3 7500 S Arab Rıyalı E 1 6917 i BORSADA 1M1 1NJT7.S71.I5C 19.S75.14S I*MŞ •*** tafekc 35M.22 UtM MMMK UZJM SMI (Öficeta) Bıleşık enöeks 3586 07 Malı endete. 3C2A28 Stnaı endeks 3932 58 Ort*au Mtffc N M K 3M1J3 tt* ırtlltr 3117.13 SMİ N M t 3M1JS (Öncefa) Bıleşık endeks 360940 Maü endeks: 302695 Sınaı endeks 396882 »dana Ç«n (A) Adana Çm ( 0 Htank M0mntt AMnHDUng AstoCjm An» Bokı Çncntor) C B D < DtnUCan DnaHoünı O O t I»KMI EgıGOtn Emek Sıgoro ErtaHottng KonmTv JJ»™*S M OH UpkSmrik ûnceto se- Bugunku ans kzpan e" d u k 500000 101000 3900 68(10 5300 16250 | 29000, 4100! 11 3150 11500 26000 S400 13750 4100 5400 11000 MM 5500 11750 4500 3900 9100 4000 1800 18250 4150 soooo 825 HOt 1600 rm 2800 8100 2900 4900 m «200 1050 20000 2350 1700 2000 N M 2250 M 7200 33OTJ0 6200 32500 2750 6600 3O5C 10200 48O0 1800 100000 M 1300 850 1650 1550 6300 HOOOO 975 2150 9200 1700 «71* 1500 «100 700 1600 tm 3900 4000 S1M 4300 rm 29500 102» 47» 4600 1750 12250 410000 4000 31» 2100 M4M 5500 1600 1250 3150 *m 112Jİ 1350 TtH 6100 1700 2100 1 M 490000 100000 ZMM 3800 6400 5300 16000 29000 4000 1I7M 3100 11000 26000 8400 3600 3900 5200 5400 11500 3800 9000 1750 177» 18000 60000 m 825 1950 8600 im 2800 8100 2850 4M0 1050 20000 2300 1600 1 t T, 1950 MM 2150 6000 1tM 157» 32500 2650 6400 2950 10000 1750 95000 1*M 1300 1MM »M 825 1550 1550 110X0 950 2000 8700 1600 1450 675 1600 tm 3800 3950 28500 10000 Z1M 1700 10750 3550 3050 2000 1500 1100 3100 41M 1123i 1350 77M 6000 1700 2100 Bugunku enyûtert 510000 100000 3900 6700 5500 16000 29500 4100 11Mİ 3150 11500 27500 8600 3900 4250 5300 71M 56O0 11750 3950 9200 1850 61000 tiM 850 1950 8700 7M» 2900 6100 2950 4800 1100 21000 2350 1600 2000 2300 6200 tfT» 172* 33500 2750 6500 3100 10000 1800 100000 SM 1350 78 1HM 850 1650 1600 115000 950 2100 9600 1700 4M8 1550 700 1700 38M 400O 4000 M M 4300 Q M 30000 10500 11M8 tm tm 47M 1«O0 11750 3750 3200 2100 117» 1600 1200 3300 42» 117» 1400 IIM 6100 1700 2150 Buguntaı 500000 100000 3800 6700 5300 16000 29000 «000 112» 3100 11500 26000 8400 3600 4000 S200 5400 11500 3800 9000 1800 18250 60000 81M 825 1950 8600 TM» 2100 8100 2900 4800 1050 20000 2300 1600 1«7M 8H8 2000 2200 6100 32500 2750 6500 3050 10000 1750 100000 M» 1300 1*2» 17» 825 1550 1550 110000 950 2100 9200 1600 4Mİ 1500 700 1600 3800 3950 MM 10850 um 29000 10250 47» 1750 11250 3550 1S7M 3100 2060 117» 1500 1100 3100 42M 11SM 1360 81M 6000 1700 2100 14657 13490 2B3O0 3400 101828 2200 44735 10715 1SI7M* 40050 1600 34250 38925 14600 28200 3843 1HM7 23198 396340 150 12650 27522 55250 147M1 4MT44 637140 22850 1MN 49027 500 1100 tMI 1465150 2500 96600 500 m» 49129 14100 18320 3400 62094 141M 31500 102800 19624 3900 133400 5800 21260 60920 STtM 1000 M4818 53848 16100 96900 1210 9350 9450 93190 20600 176000 495 52900 36800 M M 6842 83750 142M 4400 tm 85800 230275 30350 7600 22800 44730 7911 134550 11500 2000 99500 ZMM 33850 31800 238100 Ençoksta 500000 100000 3900 6700 5300 16000 4000 1 1 1 » 3100 11000 27000 »500 3800 4000 5300 78» 5500 11750 3950 9100 1800 18500 60000 825 1950 8700 TMI 2850 8100 2950 4800 1100 21000 2300 1600 117» 7M8 1950 2200 6000 33000 2750 6500 3100 10000 1750 100000 tM 1350 1MM S7M 7» M7» 825 1650 1550 115000 950 2100 9200 1700 14SC 700 1660 3800 3950 a» 4400 tm 29000 17» 10750 3650 3100 2000 117» 1550 1200 3300 117» 1350 6000 17D0 2100 onfty 499516 100000 ma 5387 16000 23197 4042 IV 3117 11062 26732 84S4 3717 4072 S257 5504 11731 3880 9087 1795 1N11 27141 18500 60241 827 1950 8650 7W 2831 8100 2946 4800 »tt 1077 20592 2311 1600 1967 »a 2221 6091 32948 2725 6466 3023 10000 1765 99965 mi 1325 «M7I rm 71* 14M8 834 1625 1562 112500 960 2086 9204 1671 4TM 1468 1643 H 1 1 3841 3963 29035 10246 11J4» 1749 10986 3578 a i i 3116 2018 1545 1178 3212 4U7 117» 1350 »17 80» 1700 2106 YATIRIM FONLARI S HAZhUM 1991 ıM|Hla* Ç*gMH Iş \Wnm-1 ( V 2 Işfctnm-» iş-ıirtnm-6 lnkrton-1 Irfef1uv2 lntBtn-3 130787 140389 09.1039 170130 040650 bferton-5 M12S7 2702B9 D70B89 09.0130 Msal^t-2 İ MsatAMaıFon Sarant VMmnvi Gararrt Yanm-2 Gaant VStınm-3 Garar* YSûnrM Garant Vatmm-5 Estar*Fon1 Est**Fon2 Este*Fon3 YNIYMnmF YKBScklVF YKBHisseF YKBKanuF YKBLİOtF YtSKamaF YKBDOHBF YKSKapMF YKBAMÜF. \ftWFon-1 MMFon-2 \AMFon-3 VUofHsse MMOûnjafaı «WF« ftşbar* ttw Fon D b k B 1OO2A3 06-0239 280239 1112J9 221087 10.0189 120230 300530 29.0331 «1187 311089 110730 021187 071088 070188 070338 070338 07.COB6 020139 «L0690 19D630 oaoass 24D439 1&1039 220330 2&0330 140690 ftşbankPemt» TüÛiFon-1 TûtûnFon-2 UBHFon-1 MtsuFon-2 Finans Fon-2 finans Fav3 FransFov4 Finans Fon-5 ZiraalFon-1 Zkaal fon-2 Ziraat Ba$ak Rm Z«aatFotv4 HakFon-i Hak Fon-2 PamukFon PanukHEse Errtakfon-1 Emlak Fon-2 knpeı Fon-1 lmpe< Fon-2 TobankFon Sûmer Fon DeneFon EgeFon KUM39 2&0630 0AÜ7B6 1Û1230 K0738 201089 2OO7S9 Oeımr Fon •fenş fon OrtakFon Tûrktaı* Fon Nct Fon EtFan 200330 051130 091039 V40230 14O230 200530 01TI89 08.0190 020130 280630 220130 180730 020230 040590 280330 120250 160430 040530 080590 070530 11069C 270830 030930 05.1130 011130 10300 20.000 laooo 10O00 iaooo 10661 9360 9359 11200 iaooo 9764 9306 9596 9390 10000 9376 9731 1Q437 9336 9209 10319 10000 10000 10477 9785 9713 9795 9693 9828 9.294 10.000 9342 «000 48279 10444 9394 9374 10.000 10057 20556 10.011 11021 10.000 40000 1O000 9356 10428 9358 1O000 10.100 laooo mooo 1OO0O 11397 10357 •K1724 10469 mooo 10000 KL086 9362 1O000 1Q4O5 1Û8O8 mooo 10OO0 10006 iaooo 1O000 10000 moûo mooo 78316 50193 20338 17335 14312 60M8 51736 2B.747 24016 11537 50255 41108 19573 19772 14646 61735 26J55 14326 11040 10258 62342 20738 14448 56322 44223 65540 43326 37535 44 271 18944 14344 13364 44474 113752 20854 13649 18061 13630 39.120 52335 14355 43335 12303 158543 19.192 23498 10368 11234 13.128 23.131 17438 18313 16302 22596 17388 21410 15366 19166 15108 «172 12319 16164 ıao?8 18348 15750 «285 15331 15542 13338 11330 13146 12385 79025 50106 20375 17350 14331 60118 51795 26.778 24044 11512 50323 41163 19600 19.799 14394 61319 26245 14346 11080 10274 62424 20770 56976 44276 65352 43360 3758? 44 252 18391 14363 14124 44525 113386 20376 13349 18062 13345 39.150 53O00 14381 43368 12318 158365 19.218 23534 19385 11305 13158 21227 17465 18346 16332 22324 17421 21480 15892 19197 15139 12394 «184 18047 18975 15768 16305 15332 15570 11652 13348 13163 12 700 0.14 •0.17 018 009 013 012 011 012 012 Q£5 014 0.13 0.14 014 033 014 -0O4 013 036 016 013 015 028 0.09 0.12 -029 012 014 -0.04 025 013 115 an 012 an 000 006 0.11 008 Q12 018 0.12 012 Q14 OM 015 014 063 023 042 015 018 018 012 019 030 016 016 021 015 058 012 0.11 0.14 011 012 aoi 0.18 010 0.14 013 012 Gemlik Büyükkumla'da kiralık veya satılık villalar. Tel.: Akşam: 178 97 33 DISK'în parasını TİSK kullanacak TURAN YILMAZ ANKARA — DISK'in mal varlığının Iş ve Işçi Bulma Ku- rurnu'na devredilmesi halinde, 1.5 trilyon lirayı bulan bu kay- nağı TİSK ve Turk-Iş temsilci- lerinin de içinde yer alacağı bir kurul kullanacak. Devır işlemi- nın gerçekleşmesi durumunda DtSK, bu mal varlığını geri ala- bilmek için yaklaşık 150 mılyar lira harç yatırarak dava açmak zorunda kalacak. DISK'in mal varlığının Iş ve Işçi Bulma Kurumu'na devnne dayanak sağlayan Sendıkalar Yasası'nın 46. maddesine gore, devredilen bu mal ve nakit pa- ralar, TİSK ve Turk-İş temsılcı- lerinin de içinde yer alacağı bir kurul tarafından kullanılacak. 46. maddenin buna ılişkin huk- mü şoyle: "Tasfive neticesinde kalacak paralar, Iş ve İşçi Bulma Kuru- mu'nca belirlenecek milli ban- kalardan birine yatınlır ve mal- lar bu kuruma mal edilir. Bu mal ve paralar, işçileri mesleğe yöneltmek, işçilerin mesleki eği- timi ve rehabilitasyonu hizmet- leri dışında kullanılamaz. Para, mal ve bunlann gelirierinin kul- lanımı, en çok iiyeye sahip işçi ve işveren konfederasyonu lem- silcilerinin de katılacağı bir ku- rul tarafından karara bağlanır. Para ve mallar, bu maddede be- lirtilen kuruluşlar dışjnda gerçek veya luzel bir kişi>e, kuruluşa dev redilemez." Mal varlığının tş ve İşçi Bul- ma Kurumu'na devredilmesi ha- linde, DISK bu mal ve nakit pa- ralannı, daha sonra ancak da- va açarak alabılecek. Askerı Yargıtay'ın kendisini aklaması, Anayasa Mahkemesı'nin de DISK'm mal varlığına ilişkın Te- rorle Mucadele Yasası'nın geçi- cı 9. maddesini ıptal etmesinın ardından, DİSK'in mal varlığı- nı gerı almak amacıyla dava açabilmesi için mahkeme>r e yak- laşık 150 milyar lira harç yatır- ması gerekiyor. Bu miktarın 11 milyar 250 milyon lirasının da- va başvurusu yapıldığı anda "nisbi dava harcı" olarak, 135 milyar lirasının da davanın ka- bul edılmesi haiinde '"ilam harcı" olarak odenmesi ge- rekiyor. DİSK avukatlanndan Liıtfii Giılergun^ DISK'in soz konusu harcı odemesınin mumkun ola- mayacağını belirterek, "Bu du- nımda, ilgili mahkemeye başvu- rarak adli yardım lalebinde bu- lunmaktan başka çare kalmaya- caktır" dedi. Adlı yardım (müzaheret), "as- lında haklı olan bir kimsenin, fakirliği sebebi>le >argılama harç ve masraflarından geçici olarak muaf tutulması" olarak tanımlanıyor. "Fakirlik ve hak- lı olma" koşullarında geçerli olan adli yardım ile şu olanak- lar sağianıyor: "Vapılacak butun yargılama harç ve masraflarından geçici olarak muafivet. Şahit ve bilir- kişi masrafı devlel tarafından avans olarak verilir. Yargılama masrafı için teminat gostermek- ten muafiyet. Tebligat ucret ve masraflarında muecceliyet, ya- ni muvakkaten muafıyet. Dava- nın vekil ile lakibinin gerektiği hallerde ucreti sonradan veril- mek uzere vekil temin olunmak. İcra dairelerinde alınan butun harçlar ve masraflar devlel tara- fından avans olarak verilir. Bu- tun pul resimlerinden muvakka- ten muafiyet. Noterlerin tanzim edecekleri bütün evrak ve suret- lerin harç ve resimlerinden ge- çici olarak muafiyet." Avukat Gulergun, "Ancak, devlel aleyhine açacağımız boyle bir davada, devlet adli yardım sağlar mı, onu bilemem" dıve de konuştu. Gulergun, Sendikalar Yasası1 nın 46. maddesinin OlSK'e uy- gulanamayacağını, çunku DISK'in şu anki durumunun ya- sanın bu maddesinde belırtılen koşullarla hıçbir ilintisinin bu- lunmadığını da belirterek, "DİSK ve bağlı sendikalann hiç- biri kapatılmamıştır, tuzel kişi- liklerini korumaktadırlar. 46. madde, fesihle, infisahla ve ka- patmayla ilgilidir. Bu madde ile işveren sendikası ile Turk-İş >o- neticilerine sanki yeni bir iş sa- hası açılmış olunmaktadır. Çiın- ku. DİSK'in mallan ile bunlar- dan elde edilecek gelirlerin kul- lanımının, işveren sendikası ile Tiirk-İş yönelicilerinin de için- de yer alacaklan profesyonel bir kurul tarafından yapıiması öngorulmektedir" dıye konuştu. Kayyumlar itiraz ediyor Iş mahkemelerının, DISK'in mal varlığının devrine ılişkin ka- rarlarına, gorevli kayyumlardan bazılarının itiraz edecekleri oğ- renıldı. Cumhuriyet muhabirı- nın edındiğı bilgıye gore, kay- yumlar, buna once kararı veren Iş Mahkemesi'nde itiraz edecek- ler. Mahkemenın yapılacak iti- razı reddetmesi yada onceki ka- rarında dırenmesi halinde ise kayyumlar tarafından konu Yar- gıtay'a götürulecek. Yargıtay'ın vereceğı karar ise kesin ve bağ- lavıcı olacak. Su petrolden bile daha değerli Dünyadaki su kaynaklannı akıllıca kullanmak için geliştirilen teknolojilerin maliyeti çok yüksek. Atık suyun yeniden değerlendirilmesi için büyük yatınm gerekiyor. OECD ülkelerinde nüfusun yalnızca yüzde 4O'ı yeniden değerlendirilmiş atık su kullanıyor. Ekonomi Servisi — Suyun ne kadar değerli olduğunu yalnız- ca İstanbullular değil, bütün dunya da yavaş yavaş anlamaya başladı. Hem nüfus artışı hem de su kullanımındaki nüfusa bağlı olmayan artış, dünyadaki su kaynaklannı tehdit etmeye başlayınca, atık suyun yeniden değerlendırilmesı konusu da teknolojinin başlıca ilgi alanla- rına girdi. Dunya Ekonomik Forumu- nun yayımladığı 'VV'orld Link' dergisı, son sayısında, su soru- nuna ekonomik açıdan değişik yaklaşımlar getiren bir dizi ma- kale ve araştırma yayımladı. Bu ozel bolümde, gelişmiş ul- kelerde suyun şimdilik son de- rece ucuz olduğu vurgulanıyor. Örneğin, ABD'de evde kullanı- lan suyun dört kişilik bir ailenin gunlük bütçesindeki payı 10 sen- ti aşmıyor. Aynı biçimde ABD- de çiftçiler de devletin sağladığı çeşitli destekleme pohtikaların- dan yararlandıklanndan, suvu Knruyup çatlayan topraklar insanhgın geleceği için en buyuk tehliLe çok ucuza kullanıyorlar. Dergı, buna örnek olarak Kaliforniya 1 nın guneyinde, tarımın eyalet su- yunun yuzde 85'ini kullandığı- nı, halbuki ekonomiye olan kat- kısının yuzde 3'ten az olduğunu beliriiyor. Ancak dergi, şimdilik suyun ucuz olmasına karşın, son yıllar- da bir pahahlaşma eğiliminin varlığına da dikkat çekivor. Or- neğin İngiltere'de su fiyatı 199O'da yuzde 15 cıvannda art- mış. Bu oran, İngiltere'deki enf- lasyonun ustunde. Fransa'nın büyuk su şirketi Lyonnaise des Eaux'nun Başkanı Jacques Mo- nod da on yıl sonra su fiyatlan- nın ikiye katlanacağını belirti- yor. Dergi, bu gelişmeyi, Avrupa ülkelerindekı özelleştirmelere bağlayarak Ingiltere'de suyun devletin elinden ozel sektöre geçtiğini hatırlatıyor. Özelleştir- me gerçekleştiğinde, devletin yıl- lar boyunca su konusunda hiç- bir büyuk yatırun yapmadığı or- taya çıkmış. İngiltere'deki özel- leştirilmiş olan 10 su şirketinin, suyun kalitesini arttırmak ve çevTe temizliğini gözetmek için 28 milyar sterlinlik bir yatınm yapması gerekiyor. Dergi, dunya su kaynakları- nın şu ana kadar sorumsuz bir biçimde har vurulup harman sa- vurulduğunu belirtiyor. Suyu daha tutumlu ve akıllıca kullan- manın başlıca çaresi ise atık su- ları yeniden işleyerek kullanıma sokmak, bu amaçla geliştirilen teknolojilere yatınm yapmak. World Link'in verdiği rakamla- ra gore gelişmiş ulkelerden olu- şan ve aralarında Turkiye'nin de bulunduğu OECD ülkelerinde nufusun yuzde 40'ının hâlâ bu tür suyu kullanmadığı ortaya çı- kıyor. Atık sûyu işleyen fabrikalar aracılığıyla su kullanma oranı- nın en yüksek olduğu ulke Da- nimarka. Nüfusun vüzde 98'inin bu tur su kuliandığı Danimar- ka'yı, yuzde 95'lik bir oranla Is- veç, yüzde 90'lık bir oranla Is- viçre ızliyor. Avrupa Topluluğu ise bu ko- nuda bir direktıf hazırlamış du- rumda. Atık suya yapılacak ya- tırımların malıyetinin 52 ile 270 milyar dolar arasında değişme- si bekleniyor. ıvrupa'nm ortasında satılık ulke -3- Doğu Almanlar yabancıyadüşman Doğu Almanya'daki araştırmalar, burada homojen bir yabancı düşmanlığı yaşandığını ortaya koyuyor. 1981'de 190 bin yabancının yaşadığı bu ülkede, bugün yalnız 28 bin yabancı var. Doğulular, Batılıların her şeyi para ile ölçmesinden ve kendilerini hiç anlamamalarından rahaîsızlar. Özgürlüğü kazanırken sosyal güvenceyi kaybetmiş olmayı hiç hazmedemiyorlar. CENGİZ TURHAN "Lenin'in çok iyi fikirleri vardı bence, ama insanlar bu fi- kiriere hazır degildi." Kati Glo- dek bir "Ossie", >anı "Doğu- lu". Du\arların yıkılmasından sonra Batı'ya geçmiş, orada bir sure çalışmış. Bir "Wessie" ile yani bir Baiılıyla bırlikte yaş^- maya başlamış. İyi derecede Rusca ve Ingüizce biliyor. "Geri don, bize yardım et," dendiğin- de çok tereddut etmiş. Şimdi ul- kesinın yeniden inşasında bir "Wossie"nın yardımcılığını ya- pıyor. Wossıe, Batı'dan gelip Doğu'nun yeniden inşasında gorev alan yöneticilere deniyor. Buıun bu Ossie. VVessie, Wossie ayrımları "pek şaka de- ğil". Doğu Almanlar, Batı'nın propagandası ne olursa olsun, kendileriyle otekıler arasına ke- sin ayrımlaı koyuyor. Almanla- rı dahi korkutan bir yabancı düşmanlığı yaşanıyor Doğu Al- manya topraklarında. Bonn'da bulunan Turkıye Araştırmalar Merkezi yoneticisi Faruk Şen, Doğu Almanya'daki arastırma- ların, yabancı duşmanlığının homojen bir biçimde eski Doğu Alman topraklarında tum top- luma yayılmış olduğuna dikkat çekiyor. 1981 yılında bu kesim- de 190 bin yabancının yaşadığı, 1991'de ise bu sayının 28 bine duştuğunü belirtiliyor. Bunlann onemli bölumunun. Vietnam, Angola, Kuba gibi ulkelerden geldiği ve aslında geri donmek istemediği duşünülurse, yaban- cıların ne kadar guçlu bir tep- kiyle yuz yuze geldikleri anlaşı- labilir. Kati Glodek'in sözleri, Doğu- luların, kendi rejimlerinin de bazı faziletleri olduğunu duşun- duklerini, Batılıların onları an- lamadığını ve yer yer kabul edil- mesı çok guç bir sistem ile kar- şılarına geldıklerini gösteriyor: "\ilem 60'lannda. Onlar bu sislemi kurmak için mucadele ettiler. İyi fikirleri vardı. Pek çok insan sosyalizmde daha iyi yaşıyordu. Şimdi her giın yeni zamlar ve işsizlikle > üz yiızeyiz. Sınırlar açıldığında herkes mut- luydu. İnsanlar sadece kapita- lizmin iyi yanlannı alabilecekle- rini, sosyalizmin, sosyal giiven- lik gibi iyi yanlannı da koruya- bileceklerini sanıyorlardı. Ben bu sistemde doğdum. Ailem gi- bi mucadele etmedim. Bu yiiz- den bir şeyleri değiştirmeye da- ha yatkınım. Batılılar bizden daha akıllı değiller. Sadece baş- ka bir sistemde dogmuşlar." Glodek'in "Wossie" patronu Thilo Shelling de iki toplum arasındaki psikolojik duvara dikkat çekiyor. Shelling, F. AI- manya'ya yeni katılan beş eya- letten, Mecktenburg Vorpom- men'in Ekonomi Bakanlığı'nda icra komitesı başkanı. "Doğu Almanlar, bir materyalizmden obürune girdiler" diyor Shel- ling. "Burada en kötü ciimle, 'bunu değerlendırmek lazım, iyi para getirir' cümlesidir. Örneğin eski bir şatonun karşısında bir Batılının tavrı bu. Batılılar Do- ğululara gore çok duygusuz. Es- ki materyalizmlerinde Doğulu- ların saklanacak köşeleri vardı. Şimdi yok. Eskiden resmi top- lumun dışında.bir gayri resmi toplum vardı Dogu Almanya'- da. İnsanlar birbirine yakın >e açıklanmamış dayanışma için- deydiler. Şimdi kendi başlanna kalma ve mucadele etme gereği ile yuz yuzeler. Batılılan da iliş- kilerini bozmakla suçluyorlar." Uzun sozu kısası, Doğu Al- manlar, Batılılara ve diğer ya- bancılara hiç de "kurtancı" gozuyle bakmıyorlar. Sokakta kollarını yukarı kaldırmış size yaklaşanlar hiç de kucaklamak niyetiyle astunuze doğru gelmi- yorlar anlayacagınız. Btrrl 95 bin işçi daha uyuşmazlıkta İş-Sendika Servisi — TEK-DSİ Elektrik îşleri Etüd ldaresi ve lller Banka- sı'nda çalışan Tes-Iş Sendi- kası'na üye 95 bin işçi adı- na sUrdürülen toplu iş söz- leşmesi görüşmeleri uyuş- mazlıkla sonuçlandı. Bu yıl sözleşmesi yenilenecek 600 bin dolayında kamu işçisi arasında yer alan enerji işci- lerinin toplusözleşme görüş- meleri iki ayı aşkın süredir devam ediyordu. Ote yandan Petkim'de ça- lışan Petrol-tş Sendikası'na uye isçüerin, toplusözleşme- lerinin YHK'da sonuçlan- masının ardından 14 arka- daşlarının "sürgün" niteli- ğinde işyerlerinin değiştiril- mesine karşı tepkileri sürii- yor. Cumhuriyet Ege Büro- su'nun haberine göre Alia- ga Petrokimya Tesisleri'nden sürgüne gönderüen 7 işçi aç- lık grevi yaparken diğer iş- çiler de dün sabah işyerlerin- de yürudüler ve mesaiye 2.5 saat geç başladılar. TİGEM için Meclis araştırması ANKARA (ANKA) — SHP, Tanm Işletmeleri Ge- nel Mudürlüğu (TİGEM) arazilerinin 4 milyon dekar- lık arazisinin Türk ve yaban- cı şirketlere satış kararı ile TBMM ve kamuoyunun ya- nıltıldığını öne surerek Mec- lis araşttrması açılmasını is- tedi. SHP Grup Başkanvekili Onur Kumbaracıbaşı parla- mentoda düzenlediği basın toplantısında, SHP tzmir Milletvekili Birgen Kdeş ta- rafından hazırlanan Meclis araştırma önergesini açıkla- dı. Kumbaracıbaşı, TlGEM adına tescil edilecek taşın- maz mallar hakkındaki ya- sa tasansı TBMM'de görü- şulurken Tanm Orman ve Koyişleri Bakanı Lötfullah Kayalar'ın "TİGEM'i özel- leştirmeyi duşünmuyoruz" dediğini anımsattı. Müteahhide Almanya'dan iş teklifı SCHWERIN (AA) — Al- manya'nın Mecklenburg Eyaletı Ekonomi Bakanı Conrad Michael Lehment, eyaletindeki inşaat firmala- rına Türk müteahhitleri ile işbirliğı yapma teklifınde bulundu. Bakan olarak ilk yurtdışı gezisini Türkiye*ye yapan Lehment, Schwerin'de dü- zenlediği basın toplantısın- da, Sovyetler Birliği'nde ya- pılacak olan konutlann iha- lesinde yapım işinin bir kıs- mının Almanlara geri veril- mesinden dolayı Türk fir- malannın kızgın olduklan- nı belirterek şunları söyledi: "Sovyetler Birliği'ne geri dönecek olan Sovyet asker- leri için yapılacak konutlar için Mecklenburg inşaat fir- malarının, Turk müteahhit- leri ile ortakhk yapmalarını teklif ediyorum. Önümiizde- ki dönemlerde yapılacak ihalelere Türk ve Mecklen- burg inşaat finnalan ortak olarak katılsınlar." Ortaklık konularını otel, lokanta, otoyol ve konut ya- pımı olarak sıralayan Bakan • Lehment, bu amaçla gerçek- leştirdiği Turkiye ziyaretinin başanlı geçtiğini belirterek "Mobilya alanında da Türk finnalan ile ortak iş yapaca- ğız. Ayrıca gelecek yıl Istan- bul'da yapılacak olan en- dustri fuanna da katılaca- gız" şeklinde konuştu. VEE&T Merhume Hayriye ve merhum Osman Sağmanlı'nın oğlu, Mehmet Sağmanlı ve merhum Mustafa Sağmanlı'nın ağabeyi, merhume Sıdıka Sağmanlı'mn eşi, değerli aile büyüğümüz AHMET SAĞMAMJ vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Haziran 1991 Perşembe günü (bugün) öğle namazından sonra, Teşvikiye Camisi'nden kaldırılarak Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında toprağa verilecektir. Çocuklan: VUSLAT SAĞMANLI, ERDAL-ŞtRİN SAĞMANU, ERGUN SAGMANLI, FATOŞ SAGMANU. Torunlan: OSMAN-DENİZ, EROL, SUZAN, ÖMER-ELİF, CEM, PETEK, BORA, MERT, KAAJN. Not: Arzu edenlerin çelenk yerine Küçükyalı Çocuklan Koruma Derneği'nin îş Bankası Kuçükyah Şb. 2213 hesabına ya da TEV'e bağışta bulunmaları rica olunur. *J&± CELALKIYAK m—. _ J V (Teknik öğretmen) 15* ^*^m 1959-1990 •^ M Şu yana dönsem sen - ~* JHt*. B u Va n a dönsem sen ^W^"*' #• ü Âilesi Adına Yeğeni | [ ^ ^ ULAŞ KIYAK ^g^ CELALKIYAK | S (Teknik öğretmen) \ . V 1959-1990 Benim mezarlarda ölü yok JL Hep yaşamış olanlar var.. rfHlyg, > H Dostları Adına ^ J ^ ^ f M MUHAMMET TOMAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog