Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 24 IŞLEM. TAMAM! Cumhuriyet68. Yd; Sayı: 23991 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL 6 Haziran 1991 Perşembe Bugûn / KİTAP Paul Bonvte^in 'ÇöMeÇay'ı Ulaşım/3.Sayfada Zamma taksici tepkisi Yeni zamlar ve ulaşım sistemindeki tıkanıklık sonucu yolcu, gözünü otobüslere çevirdi. Çevre / Aıfca Sayfada Salacakartıkbâkirdeğil Her şey, sizi, doğanın kucağında mutiu olmaya çağinrdı eskiden... KüçükÖzaldireniyorAğabeyinm ikna edemediği Bütçe Komisyonu Başkanı Yusuf Özal'ın, yetki tasansındadediği oldu. Ancak Özal, 'Yetkî hapsamının genişletilmesi için önerge verüirseyine geri çekerim9 dedi Yusuf Bozknrt kararlı ANKARA (Cumhariyet Bü- rosa) — Cumhurbaşkanı Turgut özal iie kardeşi TBMM Plan ve Butçe Komisyonu Başkanı Yu- saf Bozkurt Özal arasında so- run yaratan yetki yasa tasansın- da Bozkurt Özal'ın dediği oldu. Komisyonda dün yeniden gönı- şülen tasan, yetkilerin genişletıl- mesine karşı çıkan Bozkurt özal'ın istedi&i gibi kabul edil- di. Bozkurt Ozal, yetki kapsa- mının genişletilmesine karşı tav- rını sürdürerek "Bunun için ye- niden önerge verihne tasanyı yi- nc geri çekerim" diye rest çekti. Bozkurt özal, Cumhurbaşka- nı'nın istediği grev, lokavt, top- lusözleşme ve özelleştinne ko- nulanndaki kanun hükmünde karamame çıkarma yetkisini tır- panladı. Yetki yasa tasansı kamu per- sonelinin özluk haklannda dü- zenlemeler yapılabilmesi ama- cıyla heraen yasalaşması için dün Plan ve Butçe Komisyonu- nda yeniden göruşüldü. TBMM Genel Kurulu'nda bugün ele alı- nacak olan tasannın komisyon- da görüşülmesinden önce, Boz- kurt özal'ın Devlet Bakanı Mefamet Kecetiler ile yaptığı gö- rüşmede mutabakat sağlandı. özal, özelleştirme ve çalışma hayatı ile ilgili düzenlemelerin yetki kapsamı dışında tutulma- sı koşuluyla ban önergelerin ka- bul edilebileceğını bildırdi. Bozkurt özal, komisyon top- lantısımn başlangıcında yaptığı konuşmada, tasannın kendisinı sıkıntıya soktuğunu bildirerek memurların özlük haklannda düzenleme yapma yetkisine kar- şı çıkmadıklannı anlattı ve şöy- le dedi: "Bu kadar önemli ve paria* mentonun yetkikrini hukümete devreden bir kanunun, komis- yonda ele alınmayan, son dald- kada Genel Korarda verilen önergeterie degiştirilınesiıü dog- ru bnlmadıgım için geri çektim. Şimdi hükiunetk maUbakat sagtadık. Tasannın bugün ko- misyondan geçmesi onem taşı- yor. Birçok kamu personeli oz- İftk haklannın bu kanun ile du- zdtünedni bekUyor. Üzerimiz- de bir sonımluluk var." tlgisiz konulann tek tek ka- ramamede düzenknmemesi, bir kararnamenin bir başka karar- name ile değiştirilmemesi gibi il- keleTden taviz vermeyeceklerini anlatan Bozkurt özal, yetkinin genişletilmesine yine karşı çıka- cağını ve engel olacağını belir- tırken de "Yetkinin genisktüm*- si için yeniden önerge verilirse tasanyı Genel Kurul'dan yine geri çekerim" sözlenyle Cum- hurbaşkanı ve hukümete rest (Arkası Sa. 16, Sû. 4'de) Cumhurbaşkanı Özal'ın her gün başka bir öneri getirmesi adaylan şaşkına çevirdi ANAP'ın 6 kafası'karıştıCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Toperi, Özal'ın çifte başkanlık önerisini Genel Başkan adaylarından Hasan Celal Güzel,''Ben işâretsiz, isimlendirmediğini açıkladı. Daha önce çifte başkanlık olasılığının icazetsiz, teşkilatın oyuna talip oldum'' derken Akbulut'u getirilmesi halinde istifa edeceğini açıklayan Akbulut, "îşin aslı destekleyen Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, "Özal'ın nedir anladıktan sonra açıklama yapacağjm'' dedi. kafasından geçenlere yetişmek mümkün değil'' diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu) — ANAP'ta "Menderes şoku"ndan sonra "çifte başkan''' şaşkınhğı yasanıyor. ANAP ola- ğan kongresine 10 gun kala Cumhurbaşkanı lurgut Özal'ın genel başkan adaylan arasında açık tercihini ortaya koyamama- sının yanı sıra ANAP grubun- da tepkı toplayan formulleri önermesı, özal'ın çıkmazda ol- duğunu ortaya koydu. Görüştu- ğu milletvekillerine "Duvara dayandım" diyen özal, Aydın Menderes formulunün tutma- ması ve tepki toplaması üzerine bu kez de çifte başkanlık öneri- sini getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi, Özal'ın "ANAP'ın butunluğunun ko- runması için Mesut Yümaz'ın başbakan, Akbulut'un genel başkan olması gerektigini so>lediği" yolundakı haberlerin gerçeğı yansıtmadığını açıklar- ken çifte başkanlık onerısınin isımlendirilmediğini bildırdi. Özal'ın çifte başkanlık önerisi- ni getirmesi halinde istifa edece- ğini açıklayan Başbakan Akbu- lut ise "tsin aslı nedir, anladık- tan sonra açıklama yapacagım" diyerek istifa göruşunden çark etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcusu Kaya Toperi, dun yaalı bir açık- İçvedış borç kıskacı Haziııe yaz bunahınında Hazine 14 haziran günü 2.9 trilyon lira tutarında iç borç ödeyecek. Memur maaşlan için ise 2.4-2.5 trilyon lira ödenmesi gerekli. Bir günde 5.5 trilyon lirayı geçecek nakit ödemeleri için kasasında 1 trilyon lira var. Temmuz ve ağustosta ise iç borç ödemeleri 3-3.5 trilyon liralık düzeyini koruyacak. Dış borç ödemeleri de temmuz ayında 580 milyon dolara, ağustosta 630 milyon dolara çıkacak. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Ekonomideki "zor yaz" en çok Hazine'nin başını ağntacak. Bir süredir yaşadığı nakit sıkışıklığı, bu ay ortasın- dan itibaren daha da ağırlaşacak olan Hazine'nin 14 haziran gü- zaırf ekonomisi Piyasadaki başıboşluk, uygulandığı savunulan serbest piyasa ekonomisini âdeta "serbest zam ekonomisine" dönüştürdü. Mayıs ayında birçok mala toptan fiyatındaki artıştan daha fazla oranda zam yapıldığı, dört mahn ise toptan fiyatı gerilediği halde halka ulaşırken daha yüksek fıyattan satılmaya başlandığı belirlendi. BORSADA KOÇ HEYECANI B(0fl0mMe nu nakit 5.5 trilyon lira ödeme- si gerekecek. ödemelerin önemli bir bölumunun Merkez Banka- sı'ndan para basılarak karşılan- ması bekleniyor. Bu ay iç borç ödemeleri yüzünden sıkışan Ha- zine'yi temmuz ve ağustos ayla- nnda da yüksek dış borç taksit- leri bekliyor. Edinilen bilgiye göre Hazine 14 haziran günü toplam 2.9 tril- yon lira tutanndaki iç borçla birlikte memur maaşlan için de yaklaşık 2.4-2.5 trilyon lira öde- yecek. Bir günde 5.5 trilyon li- rayı geçeceği hesaplanan nakit ödemeleri için ise Hazine'nin ka- salannda şimdilik sadece 1 tril- yon lira (Ziraat Bankası nezdin- deki TEK hesap bakiyesi) bu- lunduğu, vergilerden gelecek pa- ralarla birlikte bu hesabm 14 ha- zırana kadar 2 trilyon lirayı ge- çeceği hesaplamyor. Hazine'nin 14 haziran ödeme- lerinin 2-2.5 trilyon liralık bolü- münun Merkez Bankası'nca pa- ra basılarak yerine getirileceği tahmin ediliyor. Böylelikle halen 15.8 trilyon lira düzeyinde olan emisyon hacmi ay ortasında 18 trilyon lirayı bulacak. Bu arada Kurban Bayramı öncesinde pa- ra talebinin artmasına bağlı ola- rak ticari bankalann da Merkez Bankası'ndan önemli miktarda nakit çekme yoluna gidebilecek- (Arkası Sa. 16, Sü. l'dt) lama yaparak Sabah gazetesın- de Özal'a atfen çıkan "Mesut Yılmaz başbakao, Akbulut ge- nel başkan" haberının gerçeği yansıtmadığını bıldirdi. Toperi- nin yazıh açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanı, soz konu- su gazetenin yazarı ile yaptığı gönişmede, bazı ülkelerde gö- rulduğü gibi parti genel başka- nı ile başbakanın a>n kişiler ola- bilecegıne dair orneklere rast- landığını belirtmiş, belki ulke- miz için de boyle bir imkânın (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) AKBULUT'A "AYI"LI ŞÖLEN 16. Sayfada Skandallarıyla, golleriyle unlıi Tanju bu kez Fenerbahçe'ye transferiyle yine manşetlere çıktı. Tanju'dan 7 milyarlık 'gol' g sonuydu. Henüz transfer dönemı baflamamıştı. Tanju "Fıyatım 4 müyar, yoksa Fener'e gıde- nm", Galatasaray ise "En fazla 25 müyar"dıyordu. Kıdıder, arabuluadar, pazarlıklarla süren Beyo$u- Kadıköy turlan öncekı gün noktalanacak, tstedığı parayt alamayan Tanju 4 ytl boyunca şampıyon- luklar, krallıklar, Avrupalar yaşadığı Galatasaray formasını çıkartacaktı. Fenerbabçe böylece 3.5'u bonservıs bedelı olmak üzere 7 müyar ödeyerek rekor transfennı gnçekkştınyordu. Spordâ | GALATASARAY: YERİ DOLDURULMAYACAK FUTBOLCU DEĞlL Sporda Cumhurbaşkanı 'na hakaret savı Başsavcı, DYP bildirisini inceKyor ANKARA (UBA) — Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı DYP Genel Idare Kurulu'nun (GİK) 23 mayıs tarihlı bildirisinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a hakaret edildiği gerekçesiyle re'sen inceleme başlattı. Başsav- cılık yetkililerinden edinilen bil- giye göre, GİK bildirisinde yer alan "Çankaya'da sapık bir ruta ve kafa yapısı var. Turkiye, bu gorgüsuılukler saltanatını taşı- mayacak kadar buyuk bir ulke- nin adıdır" ifadeleri, TCK'run 158. maddesinde düzenlenen cumhurbaşkanına hakaret suçu olarak değerlendirildi. Basında (Arkası Sa. 16, Sû. 7'de) Özal BAB'da konuştu: 'Avrupa Birlîğî'nî din savaşı engelledi 9 Cumhurbaşkanı özal, Fransa Cumhurbakanı Mitterrand'ı Türkiye'ye davet etti. Mitterrand'm bu yıl içinde gelmesi bekleniyor. özal ve Mitterrand dün yaptıklan görüşmede, Türk-Fransız ve Türk-Yunan Uişkileri ile bölgedeki son durumu ele aldüar. MİNE SAULNIER'in haberi 16. Sayfada LE FIGARO: TÜRKİYE DIŞLANAMAZ16. Sayfada İSLAM'DA KADIN VECİNSELLİK K ADI NLA R E R K E Ğ İ N TARLASI Ml? Kuran, kadının erkeğe itaatini arıyor, cinsel ilişkide inisiyatifi erkeğe tanıyor. Kuran ancak kocasının emirlerine itaat eden kadınların cennete gidebileceğini belirtiyor. Erkeğin kadmdan daha üstün olduğu tezi, iki ana gerekçeye dayanıyor: 1. Kadının fiziki yapısının daha zavıf ohnası, 2. Ruhi yapısının istikrarsızlığı. O R A L Ç A L I Ş L A R ' ı n a r a ş t ı r m a s ı 1 5 . S a y f a d a Ö N C E S İ V E S O N R A S I Y L A ŞeyhSaitAyaklanması Meclis'te Koçkiri tartışması TBMM, Nurettin Paşa'nın görevden alınmasına ve yargılanmasına karar verdi. Ancak Mustafa Kemal, verilen cezanın ağır olduğu kanısındaydı. Koçkiri ayaklanmasının bastırılması sırasında meydana gelen olaylar, TBMM'de sert tartışmalara yol açmıştı. Milletvekilleri Nurettin Paşa komutasındaki Merkez Ordusu'nun halka zulüm yaptığını söylediler. U Ğ U R M U M C U a r a ş t ı r d ı v e y a z d ı 1 4 . S a y f a d a ARDINDAkl GERÇEK Türkiye veBAB... Gazete okurunun bellemesı gereken yeni bir kısaltma ile kar- şt karşıyaytv BABL BAB, Batı Avrupa Birliği'nin *><$ harfleridir. Kuruluşu eskı bir ö r g ü t ; a n c a k ı onemh bir işlevi olmamış; şımdi canlamyor, ken- disine yeni bir kimlik arıyor. Üyeleri ikirciklidin BABhn işlevi ne olmalı? AT'nin silahlı kolu- nu mu oluştursun? NATO'nun yerine mi geçsin? NATO'nun güdümüne mi girsin? Batı Avrupa'nın siyasal ve ekonomik geteceğini AT'de gö- ren kimileri, bütünleşmenin as- keri örgüiü olarak NATO'yu de- ğil, BAB'ı yeğlemek eğiliminde- len Türkiye gelişmeleri izliyor; Cumhurbaşkanı özal BAB'ın Paris'teki toplantısında konuş- mak uzere Fransa'dadır. Hiç kuşkusuz özal'ın bu ge- Ziye çıkmadan önce ABD Cum- hurbaşkanı Bush ile konuşması bir raslantı değil. Çünkü NATO ile BAB arasındakı ılışkilerde Tûrkiye'nin alacağı vaziyet, Va- şington'un BAB'a dönük siyase- tiyle bağmttsım kuracaktır. Dış politikamızın, "yetkisiz" ve "sonunsuz" mımartnın BAB'a yaklaşımı Beyaz Saray'dan esin- lenecek... Doğaldır kı Türkiye 1 nin Avrupa'ya kaîılması isteği- ni de içerecek. Ancak özal'ın • • * (Arkası Sa. 19, Su. l'de) • Tatilde yan gelip yatmayın Uzmaniann, yann üç buçuk aylık tatile başlayacak 11 milyon öğrencıye bazı öğutleri var. i^ Sayfada • Afrlka fonunda duygusal serüven Sidney Polack'ın yönettiği Robert Redford, Meryl Streep'inf başrol oynadıklan 'Benim Afrikam' bu akşam Starl'd yayımlanacak. 6. Sayfada • Beğendiğiniz Gibi'yi izleyin 1. Uluslararast Gençlik Tıyatrolan Festıvalı'nde Cuildhall Drama Okulu, Shakespeare'in Beğendiğiniz Gibı'sini sergihyor. 7. Sayfada • Zamma însaf çağnsı özel okul ucretlenne yapılan büyük zam Oğrenci velilerinin tepkisme neden oldu, 8. Sayfada • 380 milyonluk soygun Kent Gıda'da çalışan personelin maaşlan 3 soyguncu tarafından gasbedildi. 8. Sayfada • Eğlence dönüşü kaza Beykoz'da alkollü olarak eğlenceden dönen üç kişi trafık kazasmda öldıi. 8. Sayfada • Doğu Alman, yabancıya duşman Doğu Almanya'daki araştırmalara göre burada homojen yabancı duşmanlığı var. Ekonomide • Türkiye forumu Türkiye'den 12 şirketin uye olduğu forumu izleyecek olan uyeler 2 bın tsviçre Frangı ödüyorlar. Ekonomide • 'Schumacher'den özür diliyoruz' Genel Müdür Tevfik Sarpkaya, unlu kalecinin jübile maçındakı olayları değerlendirdi. Sporda • 'Foklar yok olmasın' Acil Tedavı Merkezı, fok için herkesten yardım istiyor. Arka Sayfada GOZLEM UĞUR MIMCU Uzaktan Kumanda... Son ANAP haberi de şu: Yıldırım Akbulut parti genel başkanı olarak kalacakmış; Mesut Yılmaz başbakan olacakmış; başbakan yardımcılık- larına da Ekrem Pakdemıriı, Namık Kemal Zeybek ve Cerv giz Tuncer getirilecekmış. Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki yeni ANAP modeli buymuş. (Arkası Sa. 16, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog