Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

5 HAZÎRAN 1991 CUMHURİYET/9 INSANLAR FÜSUN ÖZBtLGEN G Ö R Ü Ş Her büyük ağaç; gizli bir çeşme, hayata bağışlanmış yeşil ve harika bir anıttır. Donald Cu/ross Peatle 1991IKINCIYARISI VE 1992'DE NELER OLACAK? Siyasetin falına baktıkFAL yaşamımızın bir parça- sı oldu çıktı, Herkes ya burcu- na bakıp ya kahve içip gelece- ğini öğrenmeye çalışıyor. Biz de bu işe biraz eğilelim dedik. önümüzdeki günlerden başla- yarak siyasetin falına baktık. Işte kahve fincanının içinde okuduklanmız: ANAP KONGRESİ ANAP'ta adaylar çogalarak yanşacak. Sonunda bol mik- tardaki aday arasından Sem- ranım bir güneş gibi doğacak. Adaylar birbirlerint engelle- mek için yanşırken genel baş- kanlığı Semranıma kaptıra- caklar. Bu arada Turgut Bey de bütün adaylara el altından başbakanhk teklif edecek. Semranım genel başkan seçil- dikten sonra hiçbirini başba- kan yapmayıp Semranımı baş- bakan yapacak. KONGRE SONRASI — Semranım başbakan olunca ANAP'ın şu anda yüz- de 14'lerde dolanan oy oranı hızla yuzde 10'lann altına ine- cek. Bunun üzerine Turgut Bey cumhurbaşkanlığım bıra- kıp partisinin başına dönecek. Yağdanlıklar kalemlerinden yağ damlayarak bu özverili olayı kutlayacaklar. Turgut Bey Başbakanhğa dönünce cumhurbaşkanlığına da Semranımı veya Yıldınm Akbulut'u atayacak. ERKEN SEÇİM — Cumhurbaşkanı ile baş- bakan arasındaki bu değiş to- ŞAMLIURFA'YA TATUSES LISESI Okul pazarlığını vali kazandı İBRAHİM Tatlıses geçen yıl geldiği memleketi Şanhur- fa'da bir ilkokul yaptırma sö- zıi vermişti. Ancak Tatlıses iş- lerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek bir türlü inşaata başlamadı. Tatlıses'in ihmali başına daha büyük bir iş açtı. Şanlıurfa'ya kendi adını verdiği otobüs Fırmasının açı- lışı için geldiğinde, tören sıra- sında kalabalık önünde Şanlı- Uurfa Valisi'ne yakalandı. Vali Ziyaeddin Akbulut bir sandalyenin uzerine çıkıp Tat- lıses'i, "Medan iftihanmızdır; dttnyaya mal olmuştur. Onu çok scviyoruz. Bakın bize de ilkokul yapacak" diye övme- ye başlayınca Tatlıses, "Amaa efendirn neredeyse üniversite yapmak geliyor içimden" de- di. Tathses, yapacağı ilkoku- lun önce 8 derslikli olacağını söylenûşti, ama Vali Akbu- lut'un övgüleri üzerine derslik sayısını 12'ye çıkardı. Ancak Vali Akbulut yaka- sını bırakmamıştı, Tathses ile Akbulut arasında yoğun bir pazarhk başladı. Derslik önce 14'e, sonra 18'e çıktı, daha sonra da "Tamam tamam or- taokul yapanz" sozleriyle da- ha da büyüdü. Ancak Vali Akbulut, "Sizin gibi birine or- taokul değil lise yaraşır" dedi. Sonuçta Tatlıses pes etti. "Ba- şım üstıine, canım Urfa'>a İturban olsun, ben okuyama- dım, bari gelecek nesiUer oku- yabikcek okul bulsunlar" de- di. Mücadeleyi, bir yıldır Ur- fah zenginlere okul yaptırma- ya uğraşan Şanlıurfa valisi ka- zanmıştı. Tatlıses söz verdi, ama pa- rayi sahiden verecek mi o bel- li değil... TOSKAYTEKLIFLERI DEGERLENDIRIYOR "Özel televizyon isteklisi çok' TUNCA Toskay, bir za- manlar TRT Genel Müdürü'ydü, sonra Magic Box Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Şimdilerde ise Semranı- mın yanında ANAP Istanbul tl Başkan Yardımcüığı görevi- ni yürütüyor. — Tuııca Bey nasıl gidiyor başkan yardımcüığı? "Fena değil." — bdeki göreviniz dışında ne iş yapıyorsunuz? "Şimdilik hiçbir şey yaprru- yorum. Buradayım." — Yeni bir iş düşünüyor musunuz? "Tabii, birçok teklif var. Alternatifleri değerlendiriyo- rum.". — Özel televizyonlarla ilgi- li teklifler mi? "öyle teklifler de var. TV kurma işinin çok isteklisi var. Birçok kuruluş düşünüyor. Ama oldukca ciddi bir iş bili- yorsunuz. Sadece televizyon ile ilgili tekhfler değil başka al- ternatifler de var. Ben de da- ha devletten yeni aynldım. Bi- raz dinleneyim, değerlendire- yim." — Politikada bundan son- rası için bir duşiıoceniz var mı? "Bakalım, bilmiyorum. Birçok faktöre bağlı." TEŞEKKÜR T.C ÖKADIKÖY BELEDİYESİ * 5.6.1989 - Kalamış marinasını teknelerin işgalinden kurtararak park haline getirdik ve halkımızın hizmetine sunduk. * 5.6.1990 - Fenerbahçe yarımadasını yeniden yaratarak halkımıza açük. * 5.6.1991 - ...Ve görevimizin 3. yılına girdiğimizde yine Dünya Çevre Günü'nde kentimizin en görkemli doğa güzelliğini içeren Kadıköy-Bostancı kıyı düzenlemesinin 1. kısım (Dalyan-Caddebostan) çalışmalanna başladık. Kadıköy halkının gösteıdigi yakın ilgi ve katilıma teşekkür eder, bu projenin gerçekleşmesinde her zamanki yardımı gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Pıpf. Dr. Nurettin SÖZEN'e ve İŞKİ Genel Müdürü Sn. Ergün GÖKNEL'e Kadıköylüler adına saygılanmı sunanm. Dr. Ccngiz ÖZYALÇIN Belediye Başkanı kuş ANAP'a acaip bir güç ka- tacak. Bu hızla erken seçim gündeme getirilecek. Böylece tıkanmış ekonominin öniinün açıhnası, erken seçim isteyen holding babalan ile yeniden banşılması süreci başlayacak. SEÇİM YASASI — Seçime giderken her za- man olduğu gibi yeni durum- lara uygun yeni bir seçim ya- sası yapılacak. Bu seçim yasa- smda birinci parti ödüllendiril- meyecek de oylann mümkün olduğu kadar her partiye da- ğılımı ve sonunda ANAP'ın en uygun koalisyon imkânını yakalaması üzerine kalem oy- natılacak. KOALİSYONUNUZU SE- ÇİN — Seçimlerden sonra gün- deme gelen olasüıklar da şöy- le sıralanacak. a) ANAP ile DSP ve RP ko- alisyonu. Ecevit ile Erbakan 1974'lerde bir araya gelerek koalisyon kurmuşlardı. özal ise Erbakan'ın partisinden aday olmuştu. ANAP ile DSP ve RP koalisyonu seçim öncesi Korkut Bey'in Suudi'lerden göndereceği ek finansman ile başanya erişir. Ecevit ile özal da iki saatlik görüşmede pek iyi anlaştıklarına göre boyle bir üçlü koalisyon memleketi bir zaman daha götürür. ANAP da bu payandalarla yaşar. b) DYP üe SHP koaüsyonu. Hep birlikte Çankaya'dakini aşağı alma, yeni bir anayasa yapma, bu arada sen mi ben mi devlet mi fert mi diye esas- lı kavgalar yaşama. c) DYP ile RP ve MÇP ko- alisyonu. Buyrun eski MC hü- kümetlerine.. d) SHP ile DSP koalisyonu: Böyle bir şeyi bekleyecek ka- dar siyaset dışı mısınız? e) DYP ve ANAP koalisyo- nu: Abisi, kardeşini affeder mi hiç? Gelecek günlerin falına bak- tık, ama hiç de beğenmedik. En iyisi bugünün keyfini çıka- nn, gelecek fazla parlak gö- rünmüyor... UYGULAMALAR ÇARPICI Devlet teroru yasası BAYRAM öncesi parla- mentodan alelacele geçirilen anti-terör yasası ilk başta sağ- cılan serbest bırakıp solculan içeride tutarak anayasanın 'eşitük' ilkesini çiğnedi. Yasanın daha vahim olan hükümleri ile ilgili uygulama- lar ise giderek belirginlik ka- zanıyor. Birinci uygulama Sıddık Bilgin davasında ortaya çıktı. Bingöl'de gözaltına ahndık- tan sonra işkence ile öldürülen öğretmen Sıddık Bilgin ile il- gili davada mahkeme yeni çı- kan anti-terör yasasmı uygu- ladı. İşkence ile Sıddık Bilgin'i öldüren devlet görevlilerinin Bilgin'e, "Suçunu soyletmek için işkence yaptıklannı", bu yüzden haklanndaki soruştur- manın yeni yasanın 15. mad- desine göre durdurulmasına karar verdi. Ikinci uygulama da İstanbul Hasanpaşa'da yapılan baskın- da öldürülen Hatice Dilek As- lan ve tsmail Oral hakkında gündeme geldi. Silahlı çatışma değü 'infaz' uygulaması oldu- ğu öne sürülen bu pohs ope- rasyonu ile ilgili soruştunna- yı yürütün Kadıköy Cumhuri- yet Savcısı, dosyayı DGM'ye iade etti. Gerekçe: Yeni çıkan anti- terör yasası. DGM savcılığı da aynı dos- yayı yeniden Cumhuriyet Sav- cılığı'na göndermiş. Yani devletin güvenlik güç- leri adam öldürdükleri zaman haklarmda soruşturma yapıl- maması için çıkarılmış bir ya- sa görünümünde anti-terör yasası. Bu yasanın ismini devlet te- rörü yasası olarak değiştir- mekte yarar var. CUMHURBAŞKANI GAZİM.KEMAL PAŞA'NIN SONBAHAR GEZİLERİ Nuri Onat (yayına hazırlayan) 5.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınları Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli gonderilmez. HAYVANLAR tSMAİL GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHlç AK PİKNİK PtYALE MADRA HIZLI GAZETECl NECDET KEMPİ/Mİ P ÖNEMLİ İSLEgİN AOAMl AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES gfuR *>M> / A/ NZ P&m, ••« VoK y4NIBAŞ//v>ızPA- KAuP GARFIELD jm DAVIS TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAX 5 Haziran KANALIN 7EMtZL£MMESt StRAStHDA BATIKLAR Çl- KA&LMtÇ, EUGELLER tCALDlfZ/LMlÇTt.. SÜVEYŞKANALIYENIDEN AÇILDI 1975' WZM£TF AÇHMtŞTI- 1967'DEICJ SAVAŞI SIRAS/NOA KAPANMIŞOLAN KA- MAL, B Y/L ÖLU BlG ÇEK-iLDE SBJO.E- KAIŞTİ.SAVAÇTA SAne/LAfJ SAZI GEAAİ- LBRlN YANlSIKA ONU AÇKIN SAY/PA GSMl PE KAA1ALOA İCAPAU KALMIÇH. POĞUYA GİDBN DEA/IZ YOLUAJU ÇOK kJSALTAN VE GÜMDE OBTALAMA 4-5- 46 &EMINİN GEÇE8İLO/ĞI KAKIALtN YENtDEN AÇILAglUHESİ IÇıN giB TEMİZ- LBME KAMPANYAS/ BAÇLATlLMtŞTI. SÜVEYŞ KAHALI, 8lR Y/L ÎÇıNDE, MlSlg'4 31 sMiLYOfJ POLAG seuK GeriüBCBK. Tiü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog