Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

5 HAZÎRAN 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 ANAF'a Ecevit önerildi • ANKARA (UBA) — Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Yaşar Topçu, aday enflasyonunun yaşandığı ANAP Genel Başkanüğı'na DSP Iideri Bülent Ecevit'i önerdi. Topçu, "Sayın Ecevit ANAP'la koalisyon yapabileceğini ve özal'la uyum içinde çalışabileceğini söylemişti. ANAP'a bundan iyi aday olur mu?" dedi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Topçu, ANAP Genel Başkanüğı için 5 adayın ortaya çıktığını ve aday enflasyonunun yaşandığını belirterek "Bir aday da dışandan ben öneriyorum. Sayın DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, özal'ı çok seviyor, özal da onu. Onun için Sayın özal ANAP Genel Başkanüğı'na Ecevit'i getirsin." Kontrgerilla iddiası • ANKARA (ANKA) — Halkın Emek Partisi (HEP) Kars Milletvekili Mahmut Alınak, "faili meçhul cinayetlerinden hepsinde de kontrgerillanın parmağı olduğunu" öne sürerek TBMM tatile girmeden kontrgerilla konusunda verilen Meclis araştırma önergesinin ele alınmasını istedi. Mahmut Alınak yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de grubu bulunan ANAP, SHP ve DYP'nin kontrgerillanm ortaya çıkarılmasını istemediğini öne sürdü. Alınak, "Yasama dönemi kapanmak üzeredir. Erken bir seçim ihtimali karşısında partimizce verilen bu araştırma önergesi kendiliğinden düşmüş olacak ve böylece suç örgütü kontrgerilla da ANAP, SHP ve DYP'nin korumasında varlığını surdurmüş olacaktır" dedi. TBKP bir yaşında • ANKARA (ANKA) — Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin Türkiye'de yasal olarak kuruluşunun birinci yıldönümü kutlandı. TBKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu, partisinin düşünme ve örgütlenme özgürlüğüne iliskin TKC'nin 141, 142 ve 163'üncü maddelerinin kalkmasında üzerine düşen görevi yaptığını söyledi. Mehmet Unaldı öldti • İSTANBUL (AA) — Eski Cumhuriyet Senatosu başkanvekillerinden Mehmet Ünaldı, Istanbul'da öldü. 1919 yılında Adana'da doğan Mehmet Ünaldı, 1954 yılında politikaya atıldı. Cumhuriyet Senatosu'nda 17 yıl başkanvekilliği görevinde bulunan Ünaldı'nm cenazesi, 6 haziran perşembe gunü Levent Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazından sonra Edremit Altınoluk'a göturülerek burada toprağa verilecek. Akbulut, Bayramiç'e destek vertii Ejıîşte^nîn yatınmlarıSamia Akbulut'un memleketi olan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine Yıldırım Akbulut başbakan olduktan sonra yaklaşık yüz milyarhk yatınm yapıldı. Bayramiç'in DYP'li Belediye Başkanı Zeki Şimşek, "Eniştemiz bizi, biz de eniştemizi çok seviyomz. Bayramiç onun sayesinde şantiye görünümünde" dedi. ADNAN BAŞTOPÇU BAYRAMİÇ — Başbakan Yıldınm Akbulut, eşi Samia Akbuiut'un memleketi olan Ça- nakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaklaşık 100 milyar liralık yatı- rıma destek verdi. Bayramiç'te yatınmların büyük bölumünün Akbuiut'un Başbakan olmasın- dan sonra yapıldığı, 1986 yılın- da ihale edilen Kara Menderes Barajı'nın yüzde 85'lik bölumü- nün 1990 yılında tamamlandığı, sulama kanaletleri ile gövdesi- nin de bu yıl içinde bitirileceği kaydedildi. Bayramiç'in DYP'li Belediye Başkanı Zeki Şimşek, yatınm- larla ilgili olarak sık sık Anka- ra'ya gittiğini ve her gıdişinde de Başbakan Akbulut ile görüştu- ğünu söyledi. "tki gün burada- yım. iki gün Ankara'dayım" di- ye konuşan ve "siyaseti hizme- te araç" olarak kullandığını ANAP'LI SANATÇILAR — Çok sayıda sine- ma, tiyatro OYUDCUSU ve müzisyenden oluşan ANAP Sanat Komisyonu, dün ilk kez Metin Giırdere başkanlıgındaki bir toplantıyla bası- na tanıtıldı. Komisjonun kuruluş amacının, "sanatın, sanatçının içinde bulunduğu sonın- lan çozmek" olduğu belirtildi. Ciineyt Arkın başkanlıgında 17 sanatçının yer aldığı korais- yonun ilk durağı olan ANAP Genel Merkezi, her zamankinden daha hareketli bir gün yaşa- dı. Cüneyt Arkın da "ev sanipligini" üst- lenmiş görünüradeydi. Metin Gürdere, sanat- çılara gosterilen ilginin, politikacılan kıskan- dıracak nitelikte olduğunu vurgulamaktan ken- dini alamadı. Toplantıya; Cune>t Arkın, Celal Kansn, Seren Serengil, Kadir Savun, Güzide Kasacı, Ahu Tuğba, Yıldıray Çınar, Yılmaz Költsal, Erol Taş, Orhan Günşıray, Aykut Duz, Orhan Şener, Necla Akben, Adnan Mersinli, Nazan Şoray ve Salih Kırmızı katıldı. vurgulayan Şimşek, "Eniştemiz bizi, biz de eniştemizi çok sevi- yomz. Bayramiç onun sayesin- de bugün şantiye görünümünde. Biz yatınmı anlatıyoruz. O di- rektif veriyor. fşi takip edip bitiriyoruz" dedi. tlçede halen "Samia Akbulut" adı verilen bir öğretmen evinin inşaatının sürduğünu de anlatan Şimşek, öğretmen evine bu adı, Çanak- kale Valisi Muzaffer Ecemiş'in verdiğini açıkladı. Bu yıl içinde DYP'li belediye tarafından be- lediye binasının bulunduğu ala- na da "Yıldırım Akbulut Meydanı" adı verildi. 15-16 haziran tarihlerinde ya- pılacak ANAP büyük kongre- sinde diğer adaylara göre Baş- bakan Yıldırım Akbıriut'u şanslı" gorduğunu kaydeden Belediye Başkanı Zeki Şimşek, "Enişte kazansın istiyoruz. Hakkında bir surü fıkra uydu- rulmasına ragmen o çok efendi bir insan. Eniştemizi şanslı göriiyoruz" diye konuştu. Ak- buiut'un Bayramiç'in tum yatı- nmlarına 'okey' dediğini belir- ten Şimşek şöyle konuştu: "Sayın Başbakan bize karsı hiçbir zaman partili aynmı yap- madı. Bayramiç'e 6 kez geldi. En son 19 martta gelmişti. Bu- rada vatandaşlara bitaben yap- tıgı konuşmada bizi ve belediye hizmetlerini övdu. Biz de çıkıp 'Sayenizde oldu Başbakanım' diye konuşma yaptık. Kendisiy- le Erzincan AP İl Başkanlığı dö- neminden beri tanışıyoruz. O zaman ben de AP'nin Bayramiç ilçe başkanıydım." Olası bir erken ya da genel se- çimde DYP'nin birinci parti olacağını savunan Şimşek, DYP lideri Demirel'in ilçeye en son 23 yıl önce, 1968 yıünda geldiğini söyledi. Görevi 26 martta SHP'den devraldığını kaydeden Belediye Başkanı Şimşek, ANAP'ın Bayramiç'te SHP'den sonra 3. parti duru- munda olduğunu bildirdi. Belediye Başkanı Zeki Şim- şek, yatınmları şöyle sıraladı: "Kara Menderes Barajı, 85 mil- yara 1986 yılında ihale edildi. Akbnlut'un basbakanlığı done- minde yüzde 85'lik bolumii ta- mamlandı. Sulama kanaletleri ve gövdesi bu yıl bitecek. 3000 abonelik PTT santralı, 2.5 mil- yara bu yıl içinde ihale edildi. Projenin bu yıl içinde bitirilmesi bekleniyor. 10 bin nüfuslu Bay- ramiç'te telefonsuz insan kal- mayacağı gibi isteyen 2. ve 3. te- lefonlanna kavuşacak. TEK Tevzii thalesi bu yıl yapıldı. 4.5 milvara mal olması beklenen ya- tınm 1992 yılı başında bifirile- cek. Proje ile 14.5 kw olan ener- ji 34 kw'ye çıkanlacak. 500 ki- şilik kapalı spor salonu, geçen yıl 18 mart tarihinde ihale edil- di. 2 milyara mal oldu. Bitmek üzere. Bayramiç Ka> makamlı- ğı'nın girişimi ile Çanakkale Va- liliği'nin il ozel idare butçesin- den karşılanan proje, Turkiye'- de 10 bin nufuslu ilçeler arasın- da Bayramiç'e kapalı spor salo- nu olan tek ilçe ozelliği kazan- dırdı. Saıma Akbulut Ogretmen Evinin mayıs ayı içinde temeli atıldı. 2 milyar kesif bedelli. Sonbaharda bitirilmesi hedefle- niyor. Çanakkale Valiligi tara- fından il ozd idare bütçesi ile gerçekleştirilecek projeye 'Sa- mia Akbulut' adının verilmesi- ni de Çanakkale Valisi Muzaf- fer Ecemış önerdi. Geçen yıl mayıs ayında ihale edilen 200 kişilik yatılı öğrenci yurdunun inşaatının kabası bit- ti. Bu yaz bitirilmesi ve hizme- te açdması planlanan yurt 1.5 milyara mal oldu." Yılmazeılar OzaPa kızdı (Baştarafı 1. Sayfada) verdiğini kay- deden Akbulut, "Seçim sonuç- lan belli olunca gazetenin taşra baskısındaki bu klişe değiştiri- liyor. Hakikatlerin miUetten giz- lenme çabası vardır" dedi. Ak- bulut, basınla iyi geçinmeye ça- lıştığını, ama başarılı olamadı- ğını söyledi. SHP ve DYP liderlerinin son seçimlere ilişkin yorumlarını eleştiren Akbulut, ANAP'lılar- dan, "kongre nedeniyle de olsa maksatü propagandalara iltifat etmemeierini" istedi. İyi olanın kazanacağını ve kongre müca- delesinde ANAP'ı yaralayacak hareketlere girişilmemesi gerek- tiğini savunan Akbulut, Cum- hurbaşkanı ile uyumlu çalışma- sını eleştirenlere de "Ben Sayın Özal değil de başka bir şahıs cumburbaşkanı olsa da uyum- lu calismaya gayret ederim" de- di. Akbulut, şimdiye değin hiç- bir partiliyi rencide etmediğini vurgulayarak "Bu 1.5 sene ko- lay olmadı. Seçimler kazanmış bir liderin yerini doldurmak mümkiin değil. Bu konudaki sozlere hak veriyorum. 1.5 se- ne partiyi bölmeden, parçala- madan kongreye kadar getir- dik" dedi. "Nasip olur, tekrar kazanırsak aynı anlayışla çalışacağız" diye konuşan Ak- bulut, gruplaşmalarla başarı sağlanamayacağını, kongre bit- tikten sonra her şeyin geride bı- rakıhnası gerektiğini kaydetti. Akbulut, genel seçimlerin 1992'de yapılacağım yineledi. Başbakan Akbulut, konuş- masından sonra bir gazetecinin, "Bu yıl ara seçim yapmayacak nusınız?" sorusuna, "Ondan evvelki işlerimizi bir bitirelim, bakalım. Önce kongre, kongre- den sonra tezekkür (değerlen- dirme) ederiz. Yeni organlar oluşacak. O organlar konuşup, tarüşıp bir karar verecek" kar- şılığını verdi. Menderes şoku Özal'ın Menderes'e adaylık önermesi ANAP milletvekilleri- nin tepkilerine yol açtı. ANAP Rize Milletvekili Şadan Tuzcn, "Bir şirkete genel miidür mü se- çiyoruz?" dedi. Tuzcu, bir so- ru uzerine, buyük kongreye su- nacaklan MKYK aday listesi için Cumhurbaşkanı özal'ın onayını alacaklannı söyledi. Mükerrem Taşçıoğlu da Mende- res'ın duşunülmesinin yanlış ol- duğunu savundu. Kulislerde değerlendirmeler yapıhrken, özal'ın davranışının nedenı konusunda ANAP mil- letvekilleri üç olasılık sıra- ladılar: ". Özal destekleyeceği aday konusunda karar veremiyor. Bu nedenie de Menderes gibi bir ki- şiyi ortaya çıkartmak istiyor. Menderes'in kabul etmemesi üzerine Özal'ın henüz destekle- diği bir aday bulunmadığı kesin- leşmiştir. • Özal, Menderes'in ANAP'a gelmesini öteden beri önerenle- rin bulunmasından da yararla- narak, aday sayısını çoğaltarak çıkaracağı asd adayın genel ka- bul görmesine ilişkin bir manev- ra yapmıştır. • Cumhurbaşkanı, guçlü ol- duklannı soyieyen gruplara ve adaylara karşı 'Ayağınızı denk alın, Menderes ohnasa da baş- ka bir aday çıkartır pabucunu- zu dama atanm' mesajı vermek istedi." Menderes cevrelerinde, Özal'- ın önerisine "samimi ve ciddi olduğu" yorumu yapıhrken ANAP milletvekilleri, "ÖzaJ'ın halen hiçbir adayı destekleme- digi ortaya çıktı" yorumunda görüşbirliği sağladılar. Yılmaz-Akbulut çekişmesi ANAP içinde en şanslı aday- lar olarak ön plana çıkan Akbu- lut ve Yılmaz arasmda delege yanşı da devam ediyor. Yıünaz, Bursa'da başladığı bölge top- lantılannı Erzurum'da sürdüre- cek. Bugün bu ile giderek böl- gedeki delegelerle bir araya ge- lecek olan Yılmaz'a, Akbulut 'sürpriz' yaptı. Başbakan, Do- ğu Anadolu da araJannda ol- mak üzere birçok bölgedeki de- legeleri bugün Ankara'ya çağır- dı. Özal'ın formülü Ote yandan Özal'ın "ANAP'ın butunlüğunu koru- mak için" 'Akbulut genel baş- kan, Yılmaz başbakan' formü- lü önerdiği öne sürüldü. AA'ya göre konuyla ilgili haber Sabah gazetesinde şöyle yer aldı: "Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Fransa'ya hareketinden önce sohbetimizde duşüncesini açarak, 'Başbakan olacak Me- sut Yıünaz'm ekonomiden so- rumlu yardımcısı olarak Ekrem Pakdemirli, ayrıca yine başba- kan yardımcılığı sıfatlarını üst- lenecek Namık Kemal Zeybek ve Cengiz Tuncer ile takviye edi- lerek, guçlendirilmiş bir ANAP iktidarının oluşabileceği kanısını' beUrtti." Haberde, Cumhurbaşkanı özal'ın, böyle bir durumun ör- neklerinın başka ülkelerde de bulunduğuna dikkat çekerek, "Parti genel başkanınm» başba- kan olması diye bir şart her yer- de geçerti değil. Anayasamızda, başbakanlık için TBMM uyesi olmak yeteıii" dediği bildirildi. Cumhurbaşkaıu'nın düzenle- diği öne sürulen formul ANAP içerisinde tepkiyle karşılandı. ANAP Genel Başkan adaylann- dan Mesut Ydmaz, özal'ın for- mülune bu aşamada bir değer- lendirme yapmak istemediğini belirtirken, Yılmaz'ın yanında yer alan eski bakanlardan Mustafa Kalemli, öneriye tepki göstererek Özal'ın bu açıklama- sının Akbuiut'un başbakanlı- ğından memnun olmadığını or- taya koyduğünu söyledi. Yıhnaz'ı destekleyen Gazian- tep Milletvekili Mehmet Akde- mir de böyle bir teklifin cum- hurbaşkanı tarafından yapıldı- ğı konusunda ciddi şüpheler ta- şıdığını söyledi. Akdemir, "Bu doğru ise çok başlıhk ANAP'ı bugunku durumundan daha Ue- riye goturmez" dedi. Akbuiut'un yanında yer alan Adalet Komisyonu Başkanı Alpaslan Pehlivanh da Özal'ın formülunu benimsemedjğini bil- dirdi. Genel başkan adaylarından Gaziantep Milletvekili Hasan Celal Güzd de "Yılmaz başba- kan Akbulut genel başkan" for- muluyle ilgili olarak, "Bu esas itibanyla beni hiç ilgilendirmi- yor. Çunku ben işaretsiz, icazet- siz, kendi hür iradesiyle sadece tabanın, teşkilatın oyuna talip olarak demokratik bir şekilde mücadelemi sürdürüyorum" dedi. Hüsnü Doğan da şu anda gö- rüş belirtmek istemediğini dile getirdi. Doğan, "Billurlaşsın iyice, ondan sonra göruşıimü açıklarun" dedi. Cengiz Tuncer ise, fonnulie ilgili olarak, özal'- ın bizzat göruşünu öğrenmeden, şu anda bir açıklama yapmak is- temediğini sûyledi. CÜNEYT ARCAYÜREK YA2Y0R Iktidar Sahibi de "Inişi" Kabul Ettikten sonra... ANKARA — İnönü, ikttdann "gidici" olduğunu vurgula- yan çeşitli örneklere değinirken Demirel, genel seçimde ANAP'ın yüzde 10 barajını aşamayacağını söylüyor. Gezilerden dönmüşler, halkla iletişım kurmuşlar, aldık- lan izlenım yargıya dönüşmüş: Bu ıktidar gidici! Siyaset yap- mıyor, doğruyu aktarıyorlar. Günlerden salı. Dün gruplanndaki "haftalık mutat konuş- malar"ında iki lıder, iktidarın gidiciliğini kanıtlayan, üstelik değerı öteki örneklere göre kat be kat fazla olan bir başka olayı es geçiyor. Oysa geçen hafta perşembe günü Köşk'te Aydın Men- deres ile Çankayalı Bay arasındaki görüşme, çeşitli yönle- riyle yorumlanabilir. Üstelik bu yorumlar, varsayımları da içermiyor. Gerçeklerin çanı gitmiş, kayası kalmamış tepe- lerde bile artık kabul edildiğini beigeliyor. Çankayalı Bay TÖ, Menderes'in oğluna genel başkanlık öneriyor. Muhalefet liderleri, iç ışleri diyerek ANAP genel başkanlığıyla ilgilenmediklerini söyleyebilirler. Ne var ki bu görüşme, iki önemli sonuç venyor: Birincisi ANAP'la ilgili. Çankayalı Bay TÖ, yurt düzeyin- de, parti içinde, kulislerde liderlik savaşımı veren genel baş- kan adaylarını adam „ Çankayalı Bay TÖ, liderlik önerdiğiAydın Menderes'e, "inişe geçmiş bir partiyieski çizgısine yükseltmenin siyasi kariyer açısından önemliolay" olduğunu söylüyor. Menderes'e dün sabah bir kez daha sorduk. TÖ'nün pek çok anlam ifade eden cümlesini doğruladı. se! Asıl önemli ikinci nokta muhalefeti ilgilendiriyor. Kimi ha- berlerin satır aralannda kaynayıp gkjen bir cümle, ama Çan- kayalı Bay'ın önemti cümlesi, yadsınan anketleri, gelecek korkusunu, ama akla gelen her şeyı doğruluyor. Çankayalı Bay TÖ, liderlik önerdiği Aydın Menderes'e, "inişe geçmiş bir partiyi eski çizgısine yükseltmenin siyasi kariyer açısından önemli olay" olduğunu söylüyor. Mende- res'e dün sabah bir kez daha sorduk. TÖ'nün pek çok an- lam ifade eden cümlesini doğruladı. Seçim zaferinden, halkın desteğinden söz edilince bur- nundan kıl aldırmayan Çankayalı, yelkenleri indirmiş, ger- çeğe teslim olmuş. ilk kez "ANAP'ın inişe geçtiğini" kabul ediyor. Yayılmasından çekinmeden liderlik önerdiği bir in- sana "partiyi eski duruma getiımenin onurundan" dem vuruyor. Oysa daha düne kadar anketlerde partiye yüzde 13, ken- dine yüzde 14 çıkan desteğı ANAP'lı yönetıcilere gösterip oy oranının -bir puan bile olsa- daha yüksek olduğuyta övü- nüyordu. Çoktandır TV'deki gülümsemeleri bile zoraki. Çevresin- den haber aktaranlar bize göre daha farklı. Geçen haftalar TÖ'deki şaşkınhğa değınmiştık. Bu hafta haber kaynağı doğ- rudan TO olan gazetecılere göre moralman yıkılmış. Çözüm bulamadığını ıtiraf ediyor. Aydın Menderes'i üye ve lıder yap-' maya uğraşmasıntn başka anlamı olabilir mi? ' '*" t ' Bu davranışlar bitmişliğin eseri. Gidiciliğin kanrtlan. Mu- halefet komşu evin bahçesine bakmalı, gidıcilikten söz eder- ken TÖ'nün önlerine uzattığı bir numaralı kanıtı kullanma- Irydı. Kanıtı die getirmek, başka partilerin işlerine burun sok- mak değildir. Kaf dağlarında gezenlerin gerçeği artık kabul ettiğini halka göstermektir. Çankayalıya sorulacak soru şimdi bir kez daha haklılık kazanıyor: İnişe geçmiş bir partiye dayanarak hem iktidar hem de Çankayalı nasıl olabiliyorsunuz? y yerine koymuyor. Parti üyesi bile ol- mayan "dışandan birine" liderlik, kısa süreli de olsa baş- bakanlık öneriyor. Yıldırımları, Yıl- mazları gözü tutma- dığı için adaylıklarını da harcayan bu dav- ranış üzerinde hem onur hem de gele- ceğe bakış açısın- dan özenle durmak gerekiyor. Tabiı adaylar bızler gibi olayı onur ve gele- cek açısından ele al- mayı yeğleyebılirler- İnsanın, doğanın, kültürün acımasız tahribi karşısında artık karar yermeliyiz; "BİZ, BU ÜLKENİN KÖTÜ BİR KİRACISI Mİ, YOKSA GERÇEK SAHİBİ MİYİZr ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI / ÇEKÜL Tire Kutsan Borsa'daTire Kutsan: Türkiye'nin ambalaj ustası. Amsterdam'a gıdecek domatesten, Berlin'e yollanacak ayakJcabıya, balkonunuzdakı çiçekten. odanızdakı müzik setıne, kullandığınız deterjana kadar yaşamınızdaki birçok üriinü Tire Kutsan ambalajhyor. Ülkemizde ve yurtdışmda çok önemli fırmalara hizmet veren bu biiyuk kuruluş artık Borsa'da. Bu büyük fırsatı değerlendirin, kazanın! Kağıt, oiuklu mukavva ve iç kutu üretiminde Tire Kutsan gerçek bir entegre tesis. Işte Tire Kutsan: • Sektöninde kârlılık artışı ve yatınm açısından birinci. • Dünyanın 17 büyük matbaasından bin olan Lemanic 820 sadece Tire Kutsan'da var. • Ambalaj sanayiinin can daman Japon patentli UPS Türkiye'de sadece Tire Kutsan'da var. • Tire Kutsan en iyi Tes-Liner üretimi yapan kuruluş. • Tire Kutsan kendi kağıdım kendi üreten tam bir entegre tesis. Kârlı bir yatınm. Tire Kutsan sermaye amnrnı nedeniyle çıkardığı hisse senetlerini04.07.1991 tarihine kadar satışa sunuyor. İMKB'nda, her hissenin 1000 TL'lık itibari değere tekabül eden kısmı, 3300 TL'lık fiyat baz alınarak Borsa'da oluşacak fıyattan sabhyor. Tire Kutsan 1927 ortaklı bir kuruluştur ve sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip ortağı yoktur. Tire Kutsan Borsa'da. Yatınmcılar,kaçırmayın,kazanın! TireKutsanhisselerini saün alabileceğiniz Halkbank Şubeleri: îzrair: Tire, Çankaya, Karşıyaka, lzmir, Ankara: Necatibey, Halkbank Ankara Menkul Kıymetler Merkezi, Adana. Antalva, Eskişehir, Bursa. Samsun, Kayseri, Manisa, Konva, Mersin. Bu şubelerin dışmda, size en yakın Halkbank Şubesine uğrayıp, yetkili şubelerden rezervasyon yaptırabilirsinız. îfâ Güvenle,kazançla... tire kutsan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog