Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhumel Matbaacıhk *e Gazetecılık Turk Anonım Şırkeıı adına \adır Nadı 0 Genel \a\m Muduru Hssan Crnal. Muessese- Muduru EmiBC L$aklıgıl. >az i&lerı Muduru Ok» Gonensın 0 Haber Vierkezı Muduru talçın hsytt. Sa\fa Duzenı ^oneimenı \h \cat 0 Tems>lıı!er ANKARA \knKI T>B. IZVI1R Hıkmt! ÇeUalupı. *DANA Çelın lıgeooglu U Poiıt *a tdal Bo«laatK. Oiş Hab#rler tfgM Balo. Ekonomı CtmgU T«tH. U Sendtka Şakıu Krteacı Kullur Ota I. mtn. Hıber aı knuj Kımlı Ef tım <«•«• »!«• Vurt Hıtrcrfct Vc*t D^u. Spor Danısmanı AMılkutk V» D zı ^ıla knra Çılttk» Vasl rma Şahln \lpa>. Duzel mt AMallılı Vıacı 0 koordiıuıor *.••« bnbM 0 Malı Ijler tnıJ fcrivf 0 VutıasttK BaarlMfc«*r0 Bu:v c Planlama Scvfi OıaMnbrt*«İl« 0 R*k]Am AyK TonM 0 Ek Tra>ınlar Hvlvı A.k*ol 0 lıiare HIMMR ünrrr 0 Işl«me Oadcr ÇHik 0 Bıig Wem Nail İMİ 0 Pe-sond S* Km/ı ( m k Batkan >adarSadl l*u> tkU. VUpa I m . Ha—• C<ml. HİILBH Çnlakaıa. OU) l|.r I k n lltaa Ah Sarvca. Atart TM Basım n K>^n Cumbunya Matbaacıhl vc Guneolı TA4 TBkooJı Od. »/4J Cıjsloih MJ34 If Pk 246 buatnıl Td 312 05 05 (20 hu). Tdn 22246. Fu (1) 526 60 72 0 Burolar Aakan: ZlJ» Gckalp Blv InkılapS. No 19/4, Td 133 II «I 4" Tehdl 43344 Fu 14)133 05 65 0 iımtr H Zıya Ny 1352 & 2/3. Td 13 12 ». fcta. 52359 Fu. (Sl) 14 53 60 0 U K la«ıll Cld 119 S So I Kat 1, Itt 19 37 52 (4 hai). T«a 62155. Fı» (71) 1» 2J 7» TAKVİM: 5 HAZIRAN 1991 Imsak: 3.29 Guneş. 5.26 öğle: 13.07 Ikındı: 17.06 Akşam: 20.38 Yatsr 22.27 Dünya Çevre Günü'ndesürekli kirlettiğimiz doğayı demeçlerle, panellerle temvdemeye çalışacağız Doğaıımkalbini kırdıkDünya Çevre Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Istanbul'da "Çevre Haftası" düzenlendi. 8 haziranda, Belgrad Ormanları'na 'Çevre ve Doğa ile Tanışalım Gezisi' yapılacak. Çevreyi en az kirleten kuruluşlara ödül verilecek. Haber Merkezi— Hızla kirlettiğimiz, ama temizhk ışini demeçlerle panellere bıraktığı- mız "çevre" içın bugün "özel" bir gun. Bu- günbir "5 Haziran DunyaÇevreGüniı'nuda- ha göstermeük etkinliklerle, verilen sayısız de- meçlerle kutluyoruz. "Kontrolsiiz" şekilde yürütülen sanayileş- me çabaları, "bilinçsiz" tüketim alışkanüğı, Türkiye'de çevre kirliliğinin ana nedenleri. Bu- na sanayileşmiş ulkelerden ithal edilen "çöp- Jer"de eklenince, kirlüik katmerlenerek artıyor. Siyasi partilerin temsilcileri, belediyeler ile Dalgıçlar çöp avlayacakBaşbakanlık Ozel Çevre Koruma Kunımu Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, çevrenin korunması ve temJzliği için ortaklaşa çalışacaklar TAYFUN GÖNÜLLÜ ANKARA — Ankara Sualtı Federasyonu, kırliliğin olduğı bölgelerde "dalma karşılaşma- lan" düzenleyerek deniz dibın deki atık maddeleri temizleye cek. Başbakanlık özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdur- lüğu, çevrenin korunması ve te- mizliğı için ortak çalışmalar ya- pacaklar. tki kurunı arasında protokol imzalanacak. Dünya Çevre Günü nedeniy- le özel çevre koruma alanı ola- rak ilan edilen yerlerde ve çev- resinde Sualtı Federasyonu, ya- nşmalar düzenleyecek. Bu ya- nşmalar kapsamında denizaltı kirliliğinin temızlenmesi hedef- lenecek. Yerel belediyelerden de yardım alınarak çevrenin temiz- İiği faaliyetinde bulunulacak. Paha sonra da bu bölgelere çe- şitli levhalar asılarak yurttaşlar çevre konusunda uyanlacak. Gençlik ve Spor Genel Mü- dürlüğu, çevrenin temizlenmesı konusunda her turlu yardımı yapacaklarını, ılk planda faali- yetlerin dar kapsamlı olmasına karşı bunun ilende her spor ala- nına kaydırılabileceğini belirti- yorlar. Faaliyetlerdeki ücretler ise Başbakanlık özel Koruma Kurumu tarafından karşılana- cak. Yine Gençlik ve Spor Genel Mudürlüğu'nün merkez ve taş- ra teşkilatlarında çalışanlardan "göniıllu çevreciler" oluşturu- lacak. Bu İcişıler Çevre Kurumu tarafından eğitildikten sonra kendilerine tanıtım kartlan ve- riJerek çevrenin korunması için daha aktif görev yapmalan sağ- lanacak. çevre korumaya katkı amacıyla kurulmuş der- neklerin yetkililerince "Dttnya Çevre Gunu" dolayısıyla dun yapılan açıklamalarda, çevre sorunlarına değinilerek bu konuda yetkıliler uyarıldı, halkın duyarhlığının arttırılması istendi. Belediyeler de 5 haziran Dunya Çevre Gu- nu'nu şenliklerle kutluyor. Duzenledikleri çe- şitli etkinlikierle gundeme getirdikleri çevre so- runlanna bir kez daha dikkat çekmeyi amaç- layan belediyeler, "çevreci" imajını pekiştir- meye çaba göstenyorlar. Izmır Anakent Belediyesi'nin önculuğunde bu yıl "Izmir 2. Çevre Şenliği" gerçekleştiri- liyor. Kamu ve özel sektörden kimi kuruluş- ların katkıda bulunduğu bu şealiğin gelenek- selleştirıleceği belirtıliyor. Bu yüki şenlik, Ana- kent Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi- nde açılacak çevre sergisi ve saydam gösteri- siyle başlıyor. Izmir 2. Çevre Şenliği'nin ilk gün etkinlik- leri arasında en önemli yeri, Konak Alanı'- ndan Cumhuriyet Alanı'na uzanacak "Şenlik Yüniyıişü" alıyor. Şehir Tiyatrolan'nın, ço- cuk kulubu topluluklarınm, halk oyunu ekip- lerinın göstenleri ve çeşitli dinletilerin yanı sıra havai fişek göstenleri de etkinlikler arasında yer alıyor. Istanbul Anakent Belediyesi ile gönüllü ku- ruluşlann ışbirliğiyle "Çevre Haftası" düzen- lendi. 1 hazirandan bu yana duzenlenen haf- ta, bugün Açıkhava Tiyatrosu'ndaki "çevre şenliği" ile suruyor. Hafta etkinlikleri kapsa- mında yarın Reşat Nuri Sahnesi'nde "Mavi Masal" adlı çocuk oyunu sahnelenecek. Cu- ma günü balıkadamlar, deniz temizleme mo- toruyla Beşiktaş iskelesi yanında denizi temiz- leyecekler. 8 haziran cumartesi gunü, kımsesiz çocuk- lar için Belgrad Ormanlan'na "Çevre ve Do- ğa ile Tanışalım Gezisi" düzenlenecek. tstan- bul Anakent Belediyesi ile gönullü kuruluş- lann işbirliğinde duzenlenen "Çevre Haftası", pazar günu 1. Boğaz Köprusu'nde "Çevre komoya ve çevre için elele sevgi zinciri" oluş- turulmasıyla son bulacak. Ankara Anakent Belediyesi Sağlık Işleri Daire Başkanlığı ile Kimya Mühendisleri Oda- sı ve Ankara Sanayi Odası'nın işbirliğiyle ger- çekleşen denetimler sonunda "çevreyi en az kiriettiği" belirlenen kuruluşa ödul verilecek. Ankara Metropol alanındaki Altındağ Bele- diyesi, Ulus'taki Ataturk Amtı önünde bir tö- ren düzenleyecek ve burada kent orkestrası konser verecek, halk oyunlan ekipleri gösteri yapacak. Altındağ Belediyesi'nin düzenlediği "Çev- re Şenliği" programı, Ankara Kalesi içindeki amfıtiyatroda şenlikle sürecek. Ardından yurt- taşlara birer poşet ve supürge dağıtılarak te- mizlik kampan>-ası başlatılacak Çankaya Be- lediyesi de "Biz kirietmedik, biz temizli>onu" sloganıyla Seymenlar Parkı'nda halka açık bir konser duzenleyecek. Dünya Çevre Günü, Muğla ve Bodrum'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Insan Hakla- n Derneği'nin düzenlediği panelde "Çevre hakkı ve belediyeler" konusu tarüşılacak. Özel Idare Kultür Merkezi'nde Prof. Dr. Çetin Turkçii "Çevre ve Koruma Sorunlan" konu- lu bir konferans verecek, ardından "Efeler ve Bacalar" konulu saydam gösterisi yapılacak. Bodrumlu gönulluler, kıyılann, denizlerin kirletilmemesi konusunda özen gösteren, kir- letenlerı uyaran kaptanlan "Mavi flama"yla ödüllendirecek. tskele Meydanı'nda yapılacak törende, Bodrum-Antalya arasında anketle se- çilen 20 kaptana "Mavi flama" verilecek. Kap- tanlar "gonulln kaptan", lekneleri de "göniUliı tekne" ilan edilecek. öte yandan Bodnım Belediyesi'nin desteği ve yurttaşlann katılımıyla kıyıların temizliği çahşması yapılacak. Türk ve Bodrum'da bu- lunan yabancı dalgıçlar birükte "deniz dibi temizliği" gerçekleştirecekler. Bu etkinliği, Turkıye Sualtı Sporları Federasyonu ile Bod- rum gönulluleri düzenliyor. Burası İstanbul, Halkalı. Bir yanda çöp yıgınlan. Bir yanda binalar, binalar... Değil çocukların koşup oynayacaklan, nefes alınacak yer bile yok. (Fotoğraf: Erdoğan Köseoğiuj Çevreyi kirletenlere 'yeşü vergi'Çevre kirliliğine yol açan işletmeler maliyet kollarına göre gruplandırıldı. Gruplama esasına B a n d i r n i a ' C İ a g ö r e i§ l e t m e l e r "Çevreyi kirletme payı" ödeyecek. kirülik paneli İDİL GÜRSEL BASRİ ATILGANER BANDIRMA — Bandırma'- da dun başlayan 5. Uluslarara- sı Kuşcenneti Kultur ve Turızm Festivali etkınlıklerı çerçevesin- de duzenlenen 'çevre kirliliğinin insan yaşamına etkileri" konu- lu panelde sanayi kirliliğmden etkilenen Manyas Kuşcenneti ile yuzde 71 'e ulaşan toprak eroz- yonunun da önemli bir doğa olayı olduğu kaydedildi. Panelin açış konuşmasını ya- pan Belediye Baskanı Sedat Pe- kel, 3 milyon kuşun banndığı Bandırına Kuşcenneti'ndeki kir- liliğin giderek arttığını, denizde- ki kirliliği surdurduğunü anlat- tı.Son aldıklan bir haberlegöl- deki kirlılik için hukümetçe bir proje hazırlatıldıgı, yakında uy- gulamaya konacağını öğrendik- lerini söyledi. Lara, Antalyalıya kaldı BÜLENT ECEVİT ~ ANTALYA — Antalya'nın Lara sahilinin 'turizm merkezi' ilan edilerek Turizm BakanlığY- na bağlannıasını Danıştay 6. Dairesi bozdu. 30.8.1989 gun ve 989/14499 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Turizm Bakanlığı'na bağlanan Lara sahilinde tüm altyapı \e yapılaşma izninin beledıyeden alınmasına karşı çıkan Anlal- ya'nın DYP'li belediyesi, Danış- tay 6. Dairesi'ne dava açarak kararın iptal edilmesini istemış- ti. ANKARA— Çe\re kirliliğine neden olan işletmeler kırlilığe yol açma derecelerıne gore "çev- reyi kirletme pa>ı" odeyecekler. Başbakanlık Çevre Musteşarlığı Toprak ve Su Dairesi Başkanı Sami Agırgun, çıkardıklan ka- rarnameyle amaçlarının çevreyi kırletenlerden bir tur ">eşil vergi" almak olduğunu belırttı Ağırgun "Çevreyi kirleten kuru- luşlardan katkı pa\ı alınacak. Bu pa\ı. cezalandırma amacıy- la almıyoruz" dedı SHP Genel Sekreter Yardımcısı Guneş Gur- seler, "Kararname amaç olarak olumlu, ancak uygulanamaya- cak duzeyde" diye konuştu Kararnameye gore gruplara ayrılan işletmeler, "arıtma lesi- sinin varlığına", "arıtma lesisi- nin calışma kapasitesine", "has- sas bolge içinde bulunmasına" gore mahallı çevre kurullarınca derecelendırilecek. Yapılan dere- celendirme uy-arınca belırlı mık- tarlarda "çevreye katkı payı" odenecek. Gruplandırmanın "kirletme oranlarımn birbirini dengeleme- si" esasına göre yapıldığını açık- lavan Ağırgun, "Ayınm, kuru- luşların kirlilik ureticiligi duru- muna gore yapıldı. Kirlilik tur- leri dikkate alınmadı" dedi. Grupların saptanması oncesı sa- nayi ve tıcaret odalarından onay alındığını kaydeden Ağırgun, sıstemi şoyle anlattı: "Sistenıin tşlemesi için mahal- li çevre kurullarına bu\uk gorev duşujor. Valilik başkanlıgında toplanacak bu kurullar, beledi- >e jetkilileri, kuruluş yetkilileri iie universitelerden gelen bir oğ- reiim uyesinden oluşacak. Bu kurullar, beş gruptaki kuruluş- lan derecelendirecekler. Tahsila- tı, buyukşehir belediyeleri sınır- lan içinde belediyeler, dışında en buvük mulki amiriik yapacak. Toplanan paranın yıizde 30'u belediyelere veya en biiyuk mul- ki amire kalacak. Bu para, çev- reyle ilgili harcamalarda kulla- nılacak. Yuzde 70'i de Çevre Kirliligini Önleme Fonu'na ak- tanlacak." Kararname uyarınca her grup uç dereceye ayrılacak. Derece- lendırmeye gore katkı payları şoyle olacak: "1. grup, 1. derece: 600 bin li- ra, 1. grup, 2. derece: 400 bin li- ra, 1 grup, 3. derece: 200 bin li- ra. 2. grup, 1. derece 400 bin li- ra. 2. grup, 2. derece: 200 bin li- ra. 2. grup, 3. derece: 100 bin li- ra, 3. grup, 1. derece: 200 bin li- ra, 3. grup, 2. derece: 100 bin li- ra, 3. grup, 3. derece: 50 bin li- ra, 4. grup, 1. derece: 100 bin li- ra, 4. grup, 2. derece: 50 bin li- ra, 4. grup, 3. derece: 25 bin li- ra, 5. grup, 1. derece: 50 bin li- ra, 5. grup, 2. derece: 25 bin li- ra, 5. grup, 3. derece: 12.500 lira." Gruplandırmayı yapan Mer- kez Çevre Kurulu yetkilileri, be- lirlenen fiyatlann enflasyon kar- şısında Bakanlar Kurulu'nca 10 kat arttırılabıleceğini belirterek gruplandırma hakkmda şunları soyledıler: "Gruplandırmayı >aparken lesislerin potansiyel kirlilikleri- ni dikkate aldık. Kanuna gore beş grup yapma imkânımız var- dı. Tabii beş grupta o kadar ob- jektif olunamıyor. 15 gruba ayırma imkânımız olsaydı daha delavlı bir şekilde gruplar belir- lenirdi." 1. grupta; petrol rafinerileri, petrokimya tesıslerı, termik santrallar, çimento fabrikaları, gemi sökum yerleri, tekstil fab- rikaları, serbest katkılı mamul- lerin uretimini yapan fabnkalar, pil ve akü ureten fabrikalar, de- terjan fabrikaları gibi en çok kirlilik üreten kuruluşlar yer alıyor. 2. grupta; katı ve sıvı yağla- rın uretim fabrikaları, çamaşır suyu imalathaneleri, et ve et urunleri üretımi yapan tesisler, kıbrit fabrikaları, zirai ilaç ya- pan fabrikalar, kimyasal madde depolan gibi kuruluşlar bu- lunuyor. 3. grupta; kuçuk ve büyükbaş hayvan besıcıliğinın yapıldığı yerler, sabun fabrikalan, unıver- sıteler (tıp, bıyolojik bılımler, kimya, eczacılık, muhendislik bolumlerinden en az birıne sa- hip bulunan), sut ve sut urunle- ri fabrikaları, sıgara fabrikala- rı, beşeri ilaç ureten fabrikalar ve laboratuvarlar, otel, motel, kampıng, plaj, eğlence yerleri ve gazinolar gıbı sanayi kırliliğı oluşturma>an ışyerlen sayılıyor. 4. grupta; klinikler, tıbbı tahlil laboratuvarlan, her turlu giyım eşyası fabrikaları, diş protezi ya- pan atölye ve muayenehaneler yer alıyor. 5. grubu; fırınlar, yiyecek ve içecek satışı yapan yerler, şekerli yiyecek ureten imalathaneler, cerrahi mudahale yapılan dok- tor muayenehaneleri, kuafor ve guzellik salonları gibi kuruluş- lar oluşturuyor. SHP Genel Sekreter yardım- cılarından Güneş Gürseler, 26 Mayıs 1991 tarıhınde yururluğe giren kararın bırçok yönden eleştinlebileceğini soyledi. Önce- lıkle kararnameyle mahalli çev- re kurullarına birçok gorev duş- tuğune dikkat çekti. 'Uçurtma uçurmak istiyorum'30 yaşındaki Belçikalı Tine Dereuddre, erkeklerin yollara tükürmelerine sinirleniyor. 27 yaşındaki Rıfat Yücel "Gürültü, ulaşım, şehir yaşamının getirdiği stres bile çevre sorunu" diyor. HÜRRİYET UYMAZ Doğa ve çevrenin korunması vonunde etkinlikler birbirini iz- lerken sokaktaki insan "Dunya Çevre Gunu"nden habersiz. Nasıl bir çevre ve dunyada ya- şamak istedıkleri sorusunu "zamsız bir çevrede" diye yanıt- layan pek çok yurttaş,çevre ve doğanın korunması yonundekı politıkalar ve uygulamaları da bılmiyor. İstanbul sokaklannda soru yönelttığimız ilk kişı, dort yıldır Türkiye'de yaşayan Belçikalı Tine Dereuddre oldu. Dereudd- re, 30 yaşında, tur operatoru Bir Turkle evlı ve bundan son- ra da Turkiye'de yaşamayı pian- lıyor. "Ben böyle bir şeyi Bel- çika'da hayatırnda görmedim" dıyen Tine, erkeklerin yollara tükürmelerine çok sinirleniyor. Boyle davrananlann cezalandı- rılmasını ısteyen Tine, "Kadın- lar tiıkurmuvor, ama onlar da yerlere çop atıyoıiar. Zaten Turkiye'de çöp kutulan boş du- rurken yerlere çop atılıyor" dı- yor. Kapalı yerlerde çok sıgara içilme>inden de şikâyetçı olan Dereuddre, Belçika'da çok sıga- ra içenlere "Türk gibi sigara içiyorsun" dediklerini belirti- yor. Hasan Taştan, 15 yaşında, ayakkabı boyacısı. Çevre konu- sunda hiçbir şikâyeti olmadığı- lilerinden yakınıyor. Ayakkabı tamircisi Bayram Karataş ise çevre konusufıdaki sorularımı- za, "Göriıyorsnnuz, tozun top- rağın, mazot kokusunun içinde vaşıyoruz böyle. 55 yaşındayım. 18 yıl önce koyümde evim, lop- rağım olmadığı için geçineme- dik, buralara geidik. Malım, mülkum, geçim kaynağım ol- saydı, buralara gelmez, mis gi- bi çiçek kokuları arasında, te- miz havada koyumde yaşardım. Ama yok, her şeyden şikâyetçi- yiz burada. tv i kotu ekmek pa- rası çıkarmaya çalışıyonız" di- yor. Cevda Özcan, sekiz yaşında. Ilkokul uçuncu sınıfa gidiyor Okul çıkışmda bakacak kımse- si olmadığı ıçın yoğun trafiğın olduğu yollardan yüruyerek an- nesinın ışyerine gidiyor. Ceyda'- nın ilk sözu "Temiz ve guzel bir dunya istiyorum" oluyor. Cey- da, duşup dızlerını yaraladığı için bozuk yoilardan, trafıkten, yaz aylannda da sineklerden ra- hatsız olduğunu anlatıyor. Hay- vanların oldurülmesine uzuien Ceyda, uçurtmasını uçurmak için geniş yeşil alanlar istiyor. 27 yaşındaki Rıfat Yücel Dunya Çevre Günu'nü biliyor ve çevre sorunlan konusundaki duşuncelerini şöyle açıkhyor: "Hava kirliliği, genel sağlık kurallarına uyumsuzluk, güriıl- tu, ulaşım sorunu, şehir >aşamı- nın getirdiği stres, hatta insan- ların birbirlerine karşı davranış- ları bile çevre sorunu. Çözüm oldukça zor. Yeni bir sosyo- ekonomik diızenlemeyle sanayi- leşmenin kırsal kesime kaydınl- ması, ulke genelinde ekonomik eşitliğin sağlanması gerekiyor. Bu yolla, köyden kente göçun onıi alınabilir ve sağlıklı bir çev- re yaratılabilir. Bu arada insan- lara, formalite gereği değil, belli bir disiplin ve duzenle bir temiz- lik bilinci verilmesi gerekiyor kuşkusuz." Sabah'a 60 gün stire • İstanbul Haber Servisi— Sabah Gazetesi'ne "dizgi, basım ve satışımn yasaklanması" için 60 gunluk sure tanındı. Bu sure içinde gazetenin yayımının durdurulmasına ilişkin istanbul I. Ticaret Mahkemesi'nin aldığı kararın Yargıtay'ca bozulmaması durumunda, mahkeme kararı icra yoluyla uygulamaya sokulacak. istanbul 1. Ticaret Mahkemesi, Sabah Gazetesi'nin dizgi, basım ve yayımını Mehıtıet Ankan'ın sahip olduğu isim hakkını kullandığı gerekçesiyle yasaklamış, bu karar gazete avukatlannca temyiz edilmışti. Mehmet Arıkan'ın avukatlan, temyiz kararını beklemeden mahkeme masraflarının odenmesı ve gazete yayımının durdurulmasını icra yoluyla ıstemişlerdı. Basın Merkezi açıhyor • İstanbul Haber Servisi — Saraybumu'ndaki Sepetçi Kasn'nda hazırlanan Uluslararası Basın Merkezi'nin açılısı 7 haziran cuma günü yapılacak. Törende Cumhurbaşkan. özal, Basbakan Akbulut, Devlet Bakanı Akkaya ve Milli Savunnıa Bakanı Yazar'ın konuşma yapacaklan bildırildi. Açılışta, Türkiye'nin en büyuk basın meslek kuruluşu Gazeteciler Cemiyeti'ne söz verilmemesi dikkat çekti. \alıtımııı öneıııi • İstanbul Haber Servisi — Türkiye'de ısı yalıtımı yapılmayan binalann, aşın yakıt tüketimi nedeniyle hava kirliligini arttırdığı bildirildi. Istanbul'da dun Dünya gazetesi ve bir özel şirket tarafından duzenlenen "Hava Kirliliğinin Azaltılması ve Enerji Tasarrufunda Isı Yalıtımının önemi" konulu panelde, Türkiye'deki konutlann büylik bir bölümünde, ısı yalıtımına gereken önemin verilmediği ortaya konuldu. The Marmara'da duzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Kutsal Tülbentçi, Bayındırlak ve lskân Bakanlığı'nca hazırlanan "Isı Yalıtımı YönetmeliğT'nin '• uygulanamamasmdaki eksikliklerin yerel yönetimlerden kaynaklandığını öne sürdü. Bakırköy Belediye Başkanı Yıldınm Aktuna ise "Ben bunun farkında değüdim, kimse bunu bana anlatmadı" dedi. Stres kısırlık nedeni • tSTANBUL (AA) — Hollanda'nın Erasmus Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. G.H.Zeilmaker, stresin kısırlıkta etkili bulunduğunu söyledi. Zeilmaker, dunyada bütün çiftlerde yüzde 10 oranında kısırlık sorunlarına rastlandığını belirterek erkeklerdeki kısırlığın daha çok genetik kaynakh olmakla birükte, çeşitli enfeksiyonlardan, seksüel yollarla bulasan hastalıklardan da kaynaklandığını bildirdi. 1. Uluslararası Jinekoloji ve Doğum Sempozyumu'nun Atatürk Kultur Merkezi'nde yapılan oturumunda konuşan Prof. Dr. Zeilmaker, erkeklerde yüzde 35 oramnda kısırlık görülduğune dikkati çekti. Kısırlık sorunlarının yarısının erkekten, yansının da kadınlardan kaynaklandığmı belirten Zeilmaker, "Kısırlık tedavisi kadınlarda daha başarılı sonuçlar verirken erkeklerde fazla başarı elde edilememektedir" diye konuştu. Rehabilitasyon merkezi • Haber Merkezi — Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından Ordu'nun Unye ilçesinde yaptınlan Sabancı Zıhınsel Özürluler Rehabilitasyon Merkezi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şukrii Yurür tarafından bugun açılacak. 7-18 yaş grubunda 64 yatılı, 30 günduzlü olmak uzere toplam 94 zihinsel özürlü öğrencıye çeşitli seviyelerde eğitim ve sağlık hizmeti verecek Sabancı Zihinsel Özürluler Rehabilitasyon Merkezi 30 kişilik bir kadro ile hizmet verecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog