Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

5 HAZÎRAN 1991 CUMHURÎYET/17 HAVA DURUMU TÜRKİYE'DE BUGÜN Uevtet Meteoroloji işten Genel Mü- dûriüğû'nden alınan bılgıye göre, yurdun kuzeytesîmlençokbuiutiu, vakya, Marmara, Karadeniz, iç Ege le Iç ve Dorju Anadoiu'nun kuzeyı sajjanak ve yer yer gûkgûrtftülü sa- Janak yağışlı, ûtetd yerter açdc ge- çecetc. H A » StCAKLIĞI: D e f t m - yecak. RÜZGAR: Gûney ve b * yta- terden hafif, ara sıra orta kuvvette yafö anmöa kuvvetiıce esecek. DE- NİZ1İR0E: Karadendde gûndoğusu ve poyraz zamanla Bah Karadeniz1 - de yıldız ve karayel, öteki denızier de günbatısı ve lodostan 6 kuvve- tmde saatte 10-21 Karadenız açık- Adana Adapaon Adıyaman Afyoo Ajn Artara Anakya Aootya Artnn awlın Battnr Bılaak A 28° 18° DıyartHkjr Y 27°15°Edme A 30» W Erancan Y 24° 9°Emmjm Y 21° 3° EsMşehır Y 24» 12° Graanfep A 27°18°&r«sun A 30° 16° Manısa Y 26» 12° K.Maraş Y 25°10°Mersın Y 21° 2°Mu#a Y 24° 10° Muş A 30°18°Nİ*)e Y 22° 13° Ordu A 28°15°GûmûşraneY 23° 6°M» 27°14°Sanwı tannda yer yer 27 deniz mili hda esecek. Deniz mutodii dat- galı olacak. Van Gfltü'rtde hava açık geçecek. Rûzgar, güney VBbabyöntePJenortalaıvvette esecek GM kflçûk daigab otup, görûş uzakltgı 10 km.nın üzennde olacak. Y 22° 10° HaMdrı B 31° 15° Ispam Y 28° 12° Isönbul Y 24° 12° brar B 2S°10°Kars Boiu Bursa ÇanaMofe Çonım Omzt 24»1S°Snop 29°1S°Snas 21° 2°-Uıntafl 8 22° 7°Kasömonu Y 23° 9°*ibzon 25° 8°1üncai 2E°12°U«ak Y 24° 10° Kayssri Y 27° 12° KııMjral Y 25°14°Kon*a Y 28° 14° Kü&fya B 30°M°Matatya 24° p 26° 15° Zongukü» B 29° 14° A 31° 15° A 25° 19° B 28° 14° B 24° 9° B 24=11° Y 20° 12° Y 23° 12° Y2B°13° A30»W° Y 20°14° Y 22° 8* Y 24° M° Y 23° 12° B 25° 12° Y 26° 13° B 21° 8° Y 23° 8° Y23°1S° fbrt A-aç* B-ûuMlu S-flûneşt K-fculı BULMACA 6 SOLDAN SAGA: 1/ 'Paylama, azarlama' anlamın- da argo sözcttk. 2/ Arka tarafında kır- malan çok, bacakla- n dar bir tür panto- lon... Japonya'da bir liman kenti. 3/ Ru- bidyum elementinin simgesi... Kıyı ile ge- mi arasında yük ta- şımada kullanılan altı düz, sağlam ya- pıb sac tekne. 4/ Avuç içi... Bir gös- terme sfatı... Bir no- ta. 5/ Hunna dalı ya da kamıştan ya- pılrruş iki kulplu meyve sepeti. 6/ Canü, etkin. 7/ Bir ilimiz... Kahve- rengi ve tüylü- kabuğu olan, C vita- minince zengin bir meyve. 8/ Kulak iltihabı... Kuşaktan kuşaga geçen ka- lıtımsal öğe 9/ Oylumlu... Borda kaplamalarıru yerleştirmek için ah- şap gemilerin omurgalarına açılan yuva. YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/ EI, kol gibi organlann düzenli hareketleri yapma yetersizliğL 2/ Ku- rufasulye... Hastalık, dert. 3/ Satrançta bir taş... İslam dinine dönmüş olan. 4/ Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeitilmiş tah- ta... Temiz, iffetli. 5/ Türk müziğinde bir makam... Uzaklık an- latmakta kullanılan söz. 6/ At arabası tekerleğinin parmağı. 7/ Bir meyve... Spor karşılaşmalannda seyircileri coşturan kimse. 9/ Akla ve gerçeğe aykın... Bir ceşit sinek. 9/ Vücudunun geli- şimi tamamlanmış olan. 60YILONCE Cumhuriyet SUSUZ, SA8IKSUZ, FıRÇASIZ dak L..TIRAŞ Açlık grevi 5 HAZİRAN 1931 Bir katil mes'elesinden dolayı idama mahkûm edilip idam hükmu Temyiz mahkemesince tasdik edilerek Büyük Millet Meclisine gönderilen iki mahkûm tevkifhanede açlık grevi yapmağa başlamışlardır. îdam mahkûmlanrun isimleri Hamdi ve Niyazi'dir. Bu mahkûmlann vekili, karann Temyiz mahkemesince tasdik edildiğini kendilerine bildirmiş, bunun üzerine bunlar da açlık grevi ilân etmişlerdir. Krmm. kı>IU«n>.t H«r m d . botaımr. rvpo«u Vfüldırtl S n c ı ı n >ı«n No <9 rosio f \ ^e l s 'n | a r s ^ A ı ^ W Lenıngrad , Kon»ntıag/? DÜNYADA BUGÛN Amman ASna Borei Brttsri Cnm CUdi OuM Fmttrl nm Y 12° A 34° B 24° A 36° Y 22° Y 20° Y 28° 8 13° Y 19° Y 22° Y 20° A 29° A 38° A 39* B 17° A 30° Y 13° A 38° Y 14» B 13° A 32° Lmngıad B 14° Londra B 16° Madrid A 27° Y 20° B 18° B 17° Y 12° B 15° Y 16° A 38° B 24° Y 24° A 34° Y 17° Y 25° Y 18 — — Y 19° Pans Sam Vtm Tunus Zûnh lAKITSMA 5 Haziraıı Çevre Günü... Diğer fark ve çelişkilerin yanı sıra çevre- miz için saç ağartmaya, mürekkep tüketme- ye, kaslanmız ve soluğumuzu kullanmaya başladık. Insanlık tarihinde ilk kez hepimiz bir ko- nuda birleşebiliyoruz. Varolduğundan biraz daha uzun süre yaşayacağı hesaplanan or- ta ya$taki dünyamız normal ömrünü ta- mamlayamadan, kendi yaratımı olan oğlu- nun hatalan yüzünden yok olabilir. Görül- dfl ki (fantezi değil) gerçekte tehlikeli bir olasüık süreci başladı. Insan türünün ömrü, örneğin caretta- caretta kaplumbağalan ömrunün sadece 95 binde biri kadardır. Çok gençtir. Yüz mil- yonlarca yıl kaplumbağa aynı gelişim çiz- gisindeyken insan, doğa ile çok yüksek bir uyum hesabı yaparak amansız ve sonsuz bir mücadeleye girismiştir. Bir yandan doğası- nı, dünyasını değiştirirken kendisini de ge- liştirmiştir. Keşfettiklerinin yanında, daha keşfedeceği kozmik sayıda Lşi vardır. İlk yüz bin, on bin, bin yıl, yüzyıllarda insan anı- lan bu mücadelesinde yine kendisini, elini, bedenini ya da doğanın yine kendi güçleri- ni dolaysız kullandı& ve doğayı değiştirdi- ği için doğamız kendisini yenileyebilmekte, veniden üretebilmekte idi. Dpğal dengenin keyfi yerindeydi. Giderek teknoloji ve tek- noloji ile yaratıcı bilimin tekrar geliştirdiği teknoloji, dev Fızik araçlar, kimyasal mad- deler, enerjiler ile doğada değişiklik yapıl- maya başlanıldı. Teknoloji ve sanayi atık- lan da çoğalmaya başladı. Hem kirlenme hem de doğanın bu ölçüsüz teknolojik et- kilerle başedememesi sonucu doğa kendini yenileyemez oldu. Denge bozulmaya başla- dı.Dünyamn bize göre uzak bir köşesinde- ki bozulma ya da kirlenme bize o kadar ya- *Neden ANAP tstanbnl tl Başkanı Bayan Sem- ra özal, Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret ederken bundan sonraki "politik hedefini" şöyle açıklamış: "Gözüm belediye başkan- lığında. Çok önemli bir yer. Neden olma- sın?" (23 Mayıs 1991). Doğrusunu isterseniz, ANAP'm yerel yö- netimlere indirdiği bunca darbeden sonra yine bir ANAP'hnın hâlâ belediye başkanı olmak istemesini anlamak çok zor. 26 Mart (1989) yerel seçimlerinin ardından yürürlü- ğe sokulan yasal düzenlemelerle bu "önemli yerin" yetkileri ve olanaklan öylesine kuşa çevrildi ki artık imar izni için bile yatınm- cılar işlerini Ankara'da bitiriyorlar. Beledi- yeler ise verilen izinleri "ruhsata bağlamaıun" dışında "öBemll" bir işleve sa- hip olamıyorlar. Oysa Semra Harum ne di- yor? "Çok önemli bir yer; gözüm orada..." Bir an için Bayan özal'ın bu dileğine de kavuştuğunu varsayalım. Eğer ANAP ya- salan aynı kalırsa, olup biteceklerdga ba- zılannı şöyle özetleyebiliriz: Maçka-Dobnabahçe arasuıdaki "Demok- rasi Parkı"na on yıldızlı oteller dikmek is- teyen Japon fîrması, buranın "yeşil alan" olduğunu görüp soluğu Turizm Bakanhgı'n- da alacaktır. Bakanlık, teşvik yasasında- ki yetkisiyle döviz gelirini tstanbul'dan da- ha değerli görerek Dolmababçe vadisini de "turizm merkezi" ilan edecek ve otel iznini verecektir. Başkan Semra özal ise bu "önemli görevini", on yıldızlı otel salonla- nnda kimi dost aile gençlerinin nikâhlan- nı kıyarak yerine getirebilecektir. Sultanahmet Camisi ile Ayasofva arası- na "özel okul" projesi geliştiren ABD'liler, buranın da imar planını "uygun hale" ge- tirmek için Baymdurtak Bakanltgı'na başvu- racakür. Bakanlık ise İmar Yasası'ndaki son değişiklikten aldığı yetkiyle, "parsel bazın- da re'sen" onayladığı yeni planı Bayan özal'a bir yazı ekinde ve "elden" göndere- cek; yatırımcılar ise kendisinden inşaatla- nna su bağlanmasını isteyeceklerdir... Boğaziçi'ne Uçuncü ve dördüncü köprü- kındır ki bunun farkında bile olamayız. Henüz uzay bilgisiyarlan ile bile keşfedil- memiş sistemler bulunduğu duşünulürse, kozmik ölçulerle hesaplanırsa, dünyamız çok küçük kalır. örneğin organizmanın ya- nında bir hücre kadardır. Protoplazmada- ki en küçük bir etki nasıl hücreyi etkilerse dürrya yüzündeki değişikliklerin, tümü için ne denli etkili olduğunu kolayca anlaya- biliriz. Bunca hesaptan sonra biraz karamsar ol- mamak olanaksız. Tehlike karşısında so- ğukkanlüığımızı yitirip tepkisel bir karşı çık- ma, endüstriyel, teknolojik gelişmeleri ta- mamen smırlandırma çevre mücadelesini kı- sırlaştırabilir. Eğer hiçbir çaresi yoksa, ya- ni yok olmamızdansa, daha basit ve ilkel ya- şamaya razıyız. Ne var ki bunca işi keşfe- den insan yeni keşif ve teknolojik gelişme- lerinin sonuçlannı önceden hesaplayarak gelişim çizgisini helezonik bir yükselme gra- fıği ile sürdürebüir. Dünyamıza normal ömrünü tamamlama fırsatı tanırsak daha çok sevinçli keşifleri- miz, sanat eserlerimiz, abidelerimiz, şiirle- rimiz, karasevdalarımız, sevgilerimiz, anı- lanmız, tahminlerimiz var önümüzde. Bunlan yaşamaya değmez mi? ALİ FAtK AYDDM ATokat/tsUnbal yü yapmak üzere "sıralannı bekleyen" tn- giliz şirketleri ise DPT'den onay aldıktan sonra belediyeye gelip yeni çevre yolu bağ- lantılan için gerekli kamulaştırmalara "bir an önce başlanmasmı'a' rica edeceklerdir. Bayan özal da hukumetten vizeli bu rica karşısında elde kalan "son yetkilerini" kul- lanacak; metro için aynlmış paraian bir kez daha otoyol projelerine "âktaracaktır". Bu tür gelişmelerin ardından, günün bi- rinde Sayın Turgut Özal'ın ünlü projesine de sıra gelecek ve tstanbul "çok böyüdn" diye "Anadolu ve Rumeli" olarak iki ayn "ütT bölünecektir. Bayan özal, her iki ke- simin de ayn iki belediye başkanlığını tek başına üstlenemeyeceğine göre acaba bir sonraki "politik nedefi" ne olacaktır? tşte bu anda da yine Turgut özal'ın "keo- ö böierek yönetme" planı içinde önerdiği "lstanbul süper valiligi"gündeme gelecek- tir... Elbette, geriye artık "Istanbal' kalırsa... "Neden olmasın?" OKTAY EKİNCt Yük. Mimtr/Mogla POUTIKA VE OTESI MEHMED KEMAL Ahmed Arifin Ardından Ölüm beklenir mi? Kimi beklenir, kimi beklenmez. Ahmed Arifin ölümü bana zamansız geldi. Şiirin doruğuna yükse- lirken bu ölüm de nereden çıktı? Ben Ahmed Arif'i Türkiye Gençler Derneği yıllanndan ta- nınm. 194O'lı yılların ortasına doğru derneği kurmuş, çevre- sinde öbeklenmiştik. Solcu tanınıyorduk, solcular demekte bir araya gelmişti. Dernek üyelen hep arkadaştık, yalnız şa- irler biraz ayn düşerdi. Ahmed Arif de ayn düşen bir kıyıya çekilen, her şeye kanşmayan şairter arasındaydı. Şimdi göz- lerimin önüne Ahmet Oktay, Yılmaz Gruda, Ahmed Arif geli- yor. Belki Ahmed Arif şiirini ilk keşfeden Yılmaz Gruda ile Ah- met Oktay olabilir. Cemal Süreya ile Selahattin Hilav çok son- ra gelir. Ahmed Arif, uzun yıllar gizli bir şair oiarak kaldı. İlk şiirle- rinde pek dikkati çekmiyordu. Son şiirierinde ise bir yasak havası vardı. Pek ortaya çıkmak istemiyordu. Ahmed Arifin gençliğine şöyle bir baktığımızda karşımıza 1952 tutuklamaları çıkar. Zamanın iktidan NATD'ya girecek- ti, onun için bir komünizm tehlikesi çıkaımıştı. Bu tehlike so- mut olmalıydı.. gözle görülür, elle tutulur bir tehlike bulmuş- tu. Ankara, İstanbul, İzmir'i kapsayan bir tutuklamalar zinci- rine sanldı. İktidar partisi kendi icat ettiği tehlikeyi kendi bü- yûtüyordu. Büyütürken de adı solcuya çıkmış herkesi topar- lıyordu. Ahmed Arif şiirini gizliye iten olgu buradan geliyor- du. Çok sürmedi, günün birinde içeriye girdi; çok acı çekti, yattı, çıktı. Pırangaları eskitirken yazdığı şiirier bunlardı. Şi- irier kabarıyor, pırangalar eskiyordu. Ortalık biraz ağanrken de pırangalı şiirier bir kitap oldu. Bu gün bakıyorum 26. bas- kısı olmuş. Her baskı beş binden 130 bin kitap, az mı? Geriye dönüp baktığımızda çok anılanm vardır. Cebeci da- mına attıklan zaman yatağımı sırtlayıp hapishaneye getiren odur. Belki haplshaneyi yatak getirdiğinde tanımıştır. Enver (Gökçe), Şevki (Akşit), kızlardan Melahat, Nuran dernek da- vasından içerdeydik. Dostlar dışarda. Ahmed'in elden ele dolaşan, gizli gizli okunan bir şiiri vardı: 33 Kurşun!.. Bu şiir, tek parti dönemınde Doğu'da kurşuna dizilen 33 kişiyi anlatıyordu. Mustafa Muğlah adında bir pa- şa, verilen emir üzerine 33 kışıyı kurşuna dızdirmiş, bunun hesabı da sorulmamıştı. Yalınkat şöyle bir dokunmuşlarsa da gerçek, karanlık bir kuyuda yatıyordu. Bu öldurülen 33 kişi Kürt kökenliydi. Kürt sözü ise o yıllarda ağza alınmıyordu. Tûrkçe şiir yazan Ahmed'i Kürt şairi yapan bu şiirlerdi. Her baskı döneminde Ahmed'in şiirieri gizlıden gizliye, ku- laktan kulağa okunurokJu. Hani bir zamanlar Namık Kemal- in, Tevfik Fıkret'in şiirieri gizli okunurmuş, Ahmed'in ki de öy- le... Nâzım Hikmet'in şiirieri nasıl çoğaltılır gizli okunursa, aynı... Her askeri darbede Ahmed'i de bir kez içeri alır ol- muşlar. İçeri alınan genç militanların cebinden Ahmed'in şi- irieri çıkarmış. Her çıkan şiırde Ahmed'i durmadan içeri alrr- larmış. Yazıyla, hele şiirle karın doyurmak olası mı? Ahmed de şi- irte karnını doyuramadığı için gazeteciliği meslek olarak seç- mişti. Ankara gazetelerinin murfağında çalışıyordu. Kitabı 26 baskı yapmıştı. Yayımlanmamış başka şiirieri var mıydı? Vârsa onlar ortaya çıkacaktır. Refık Durbaş'a başka şiirlerini soyie- mişti. Ahmed Arif, 64'ünde bir delikanlıydı. Olüm ayırdı. Şiirieri her zaman bizi kavuşturacaktır. Tann rahmet eytesin!.. CUMHUKBAŞKAM GAZİ M.KEMAL PAŞA?NIN SONBAHAR GEZİLERİ Nuri Onat (yayına hazırlayan) 5.000 lira (KDV içinde) Yaymkın Türkocağı Ced 39-41 Cağa/oğtu-lstanbui ödo«eli gfSmOttSmt TURİZM T u R ı PEŞIN FİYATINA TAKSİTLE BAYRAM TURLARI Kıbns Rodos PALM BEACH 1 760 000 JASMINE COURT I.S70.0O0 OOME OTEL 1.740.000 SALAMIS BAY 1 275.000 MARE MONTE 1.190.000 OLYMPIC PALACE 1 7S0 000 TL PARAOtSE HOTEL 1 900.000 71. ASTIR PALACE 2.100.000 TL. Kos OCEAMS HOTEL 1.670.000 TL Side GRAND PRESTIGE 1 950 000 TL SARAY REGENCY 1.475.000 TL GOLF T. K. 950.000 TL. Ketner ŞAMPIYON TATIL KÖYU 1 475.000 TL. SIMENA TATIL KÖYU 2.955.000 TL Kaş KORSAN MOTEL 450.000 TL (Oda • Kahvattı) MATA OTEL 580.000 TL Fethiye MERI HOTEL 1 450.000 TL. ER-ÖZ HOTEL 635.000 TL SESA HOTEL 650.000 TL Marmaris GRAND AZUR 1.925.000 TL MAHTI T.K. 1.325.000 TL YAVUZ 2 -.620.000 TL. MARTI LA PERLA f 225.000 TL MEHTAP HOTEL 540.000 71. Bodrum SUNCLUB 630.000 TL MAGNIFIK 630.000 TL Kuşadası KISMET HOTEL 1.280.000 TL SANTUR HOTEL 650.000 TL Maviyolculuk TAM PANSIYON 1.250.000 TL. 5-12 Haziran taribleri arasında çok özel Ktbrts turu 'FIYATLARA 7GECE8GUN YARIM PANSIYONKONAKLAUA. REHBER- UKHIZUETLERI, IKRAULAR VEBIR YEREL TUR DAHIL.ULAŞIM HARIÇ- Tm.'KIBRtS VE RODOS TURLARINDA TUU VERCILER DAHILOtR 'ULAŞIU YURT İÇİ TVRLAROA LUKS OTOBÛSLERLE GICNŞ-DONÜŞ 240 0O0TL. UÇAKLA 750 000 TL DIR 'SIUENA TURİZM İLE DAHA ONCE SEYAHATEDENLERE VE5.6.1991 TARIHINEKADARKAYIT YAPTIRAN- LARA ŞAHIS BAŞINA 50 000 TL INDIRIM UYGULANIR 'GURUPLARA ÖZEL INDIRIM UYGULANIR 'ĞDEMELER EMLAK BANKAS4 TA TIL KRE- DISIYLE 12 AY TAKSİTLE VEYA SIMENA TURIZMIN OZEL TAKSTT KO- SULLARIYLA YAPILABILIR.'AYRICAKREDIKARTI ILEDEODEMEYAPh LABIUNIR • RODOS VEKOS TURLARI İÇİN, ISTANBULMARMARIS ULA- ŞIMI. FERIBOT, TRANSFER. LİMAN VERGILERI. 7 GECE 8 GUN YARIM PANSIYON KONAKLAUA, I ADET ŞEHm TURU DAHILDm. SIMENA T U R İ Z M ABIDEI HURRİYET CAD ISKETE SOK 3'5 ŞIŞLI TEL: 130 48 02-130 48 03 TUR YAKAMOZ 337 44 04 - 337 96 76 D O Ğ A - K Û I I D R ! U R U « İ FARKLI BİR DİDİM • Tanhte belgelenmış tk grev yap*r\<> • Ht yazıt rekkxn lcakntsı nerede? • En « k ı jehır planlama belgeu nerede0 •4000 yıM< kehanet merkezi nerede'' •Yokotma tehikesınde 207 ç&jıt ku? merkezi nerede? Tüm cevaplar. EFES. MİLET. PRENA. MEN- DEPE5 nrton dshıl, yU2me hsvuzkı, ıkr ve uç yUslı Aygul OcaM^srger Otsl-Volkan Ocat. Tu-an OCBI 7 gecs 0K 3 S 3 . 0 O 0 . - Atunakar OtBl -Burak Oai-Anfara OteMkaaya Otal 7 geca YP konsklama B85.0O0.- • KASADENIZ/YAVIALAA 7 gece ote4lerde. tüm yemek- ler-tutofirt doM 9SO.0OO- •MAVtTUK Maımorjs-fettiiye-Marmarli ÇOK ĞUZa BİR TUR. 7 e e c e yatto TP Konofclcıma. Koyördo î i C t d t 1.600.000.- • PATARA. Antk zengrılk e ^ e öoöa sorstz tcumsal Hovjzkj otel jaıımci fat Tum yemelöer ulajım dahl 8O0.00O.- 22-2* Hcerar 3 gec» 5 gûn •ASSOSYP»Ulajım476.00IJ VP.ÇacMolıonaidama376.000 IARnN/AMAS«A/SAFRANIOlU t * j 4 7 5 0O0TL 16 Hanran ÇATALCA ERGUVAN $ENUÖİ'NO€ BIRLIKTE OLAUM Tur Bedelı Miufınmi>*inıt BAYRAM da YİNE OZEL UÇAK KEYFİ BAYRAM GEZİLERİ 2.TATIL ARMAĞANI BEYAZ GECELER MOSKOVA-LENINGRAD JÛ2Bİ uçak »«uteşım, tûm trarrsfertor. 2 1 / H / a / w | rtfıberlık hizmtfen. gezıler, rtw ücratı.1 sınrfoMar. tam pansryon konaklama hızmıtı [ 850 S IBALTIK GECELERİ MOSKOVA-LENINGRAD-HELSINKIİ Özel uçak ile ulaşm, tûm transferler, rehberlik hizmetieri,: geziler vize ûcreti, 1 stnıf oteller, tam pansjyon konaMama w fevûlerdahi 1150 S ALANYA/SIDE/KEMER EHAHOÜOAYVİLLAGE 1.175.000 KlfliŞ VVORLD 2.200.0M GRAN0 PERSTİÛE HOra 1.900.000 TÜRKIZOTEL 1.350.000 PERGEOTEL 1.150.000 ALARAOTEL 050.000 ALANGUN OTEL 57$.000 ATLANfTA HOTEL 750.000 SOLRJLYAHOTR 1.545.000 KALIPTUS HOTEL B95.000 SOL KAMELYA HOTEL 1.195.000 HOÜDAYCLUB 1.680.000 ASPENDOS 995JJ00 OFOOTa 1.200.000 FETHIYE-KAS 122-29 Haziran KUSADASI/CESME/DIDIM İNKİM HOTEL FANTASIA OTEL CLUBD<ANAOTa CLUB AKOENIZ MARKİZET OTH. CLUB KARDIA 710.000 1.575.000 I9S.0O0 075.000 475.000 075.000 KARADENİZDEN BALTIKA BATUM-LENINGRAD-MOSKOVA Obbû* v» uçak Ha ulafım, lum nrafariar,tempansiyan konaMama gezder, rehberlik hızmeltorı, vıze ucrelı Jahıl • GnMara özel indıran • Taksit lmJtam MİTOS TURİZM »• TİCARET A-Ş. Hateskargazi Cad 48/1 Haıbiye / ls»anbu( Tel: (1) 132 48 42 -132 36 95 - 131 47 74 Fax: 132 36 96 550 S ANKARA SALTUR 140 67 5014 Hal BURSA T-TUR 205604^01446 MERSIN HİTİT TUR 11633-11643 OYKU TURİZM 632020/633555 LETOOI MOTa 57SJM0 MİMOSAOTa 7S0X00 TUANAOTEL 750.000 CLUBCARİA 590.000 MARMARIS GOLOENORANGE mjBBO KALEMCİOTEL 740.000 KARACAN HOTEL 850.000 MURATHANOTa 595.000 ESKIHISAR CLUB ATABAY (4 GECE) 075.000 BOORUM CLUB HOTEL aORA 775.000 CLUBARMONİA > 010X00 GÛNDEMOTB. 875X00 FUNDAOTEL 400.000 TUftOUOISEOTEL(OK) 450X00 PİNA TATt KÖYÜ 550X00 CLUB A0MIRA 825.000 GUMULDUR SOL HOTEL BILTUR 1X70X00 + Fryattarımız 7 gec YP Konaklama içindtr CANAKKALE 22- 26 Haziran4 gece YP konaMan», Aisos, Truva. Geiıbolu. Bozcaada gezıten liaşım dahd, 1 kışı, S75.000 AKCAKOCA PREHİSTORYA D AKKEOLOJİ D ESKİÇAĞ TARİHİ ARKEOLOJI^ I VE SANAT SANAT TARİHİ O ETNOGRAFYA O NUMİSMATİK DERGİSİ NEZİH BAŞGELEN KÜLTÜR+DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ GEÇMİŞ UYGARLIKLARIN ANADOLLTDA YAŞAYAN DUNYASINA YOLCULUKLAR Gl-30 Haziran) (12-21 Temmuz) Cûzel atlar ülkesinden Nemrut dağına Hasankeyften Ağn-dağına Cl-30 Haziran) (12-21 Temmuz) Fethiye'den Kemer'e Işık Ulkesi Likya'da Arkeolojik bir Trekking MURATREİSOTR CLUBVVASHINGTON 1X50X00 990.000 26 Hsirm4 gece YP konaMama, il l 1 kışı 875.000 22 g çevre gazilen ulaşım PAZAR ACIGIZ Halaskargazi Cad. 4^1 Hartaiye/ istenbul Tql:(1) 132 48 42-132 36 95- 131 47 74 Fax: 132 36 96 TURİZM Td: 151 9864 FCK: 1498007 BAYRAM PROGRAMLARI (21-29 HAZİRAN) 1- K A P A D O K Y A [Ad..Oağ BisikJed) [Köyevınde Kanaklama) T.P. 750.000 TL+Ulaşım 2 - K A Ş PYekkıng+Mavı Yalculuk *. Otel 750.000 TL.+Ulaşım 3- AIMTALYA B O Z B U R U M (KöprOçay Kanyonu] Köyevı konaklama T P: 750.000 TL+Ulaşım 4- IMİĞDE ALADAĞLAR T.P: 750.000+Ulaşım 5- INIEMRUT-SÜPHAIU-AHDAMAR-AAI^AĞRI . . Otel 1 500 OOO TL. Tel: 151 98 64 Fax: 149 60 07 j BAYRAMda RODOSİTel 7 Gece 8 Gün YP Konaklama A class ocelleTde kalı$, Rodos Şehir turu, Yunan gecesi, Tüm ülafim hızmetlerı,rehberlik dahil. Bir kişi 3 5 0 $'dan itibaren , Haiaskargazi Cad. 48/1 Harbiye / \stantxi (1) 132 48 42-132 36 95-131 47 74 Fax : 132 36 96 i BOĞAZ GEZİSİ Okulların ve şirketlerin grup gezileri için HAREM 89 gezi gemimiz yemekli yemeksiz turları ile hizmetinizde. Rezervasyon için Tel: 160 49 38 Fax: 159 15 10 BAYRAMDA i 1 1 YILIN TECRÜBESİ İLE UYGUNU £w ı n t r a f u r DIREKT KENDİ UÇAGIMIZLA İTALYA 5 1 9 S PIREKT KENDİ UÇAĞIMIZIA , ITALYA+ _ _ _ * \ FRANSA 6 9 0 $ LUX OTOBÛSLERLE EKONOMIK İTALYA 1.350.000 TL AORES HALASKARGAZİ CAO N0 11112 HARBİYE -IST | TEL 134 1200- 14781 74-1403891 FRANSA'DA YAZ PROGRAMI Okulun Adı Bulunduğu bölge Haftakk eğitim saati Konaklama türii : R.P.L.C - 1NTERNAT1ONAL HOUSE : Nıce : 15 : Aile konaklaması 3 Hafta 4 Hafta 10.220— FF {Fransız Frangı) 12 000— FF (Fransız Frangı) FtYATA DAHİL OLANLAR • Haftada 15 saat Franstzca eğıtımt * Sosyal ve kükure! akttvıteler • Butün ders materyallen (Kitap. Kiasör vs.) • Gidış - donuş uçak biletı • Çevre ve şehır hantalan • Havaalanı vergıJer • Teîefon kartı * Bdnka komısyonEan • Kurs sonu sertıfıka • Havaalanına/dan transfeıler • %nm pansıyon aile konaklaması GB Lisan OkuDan Acentesi - FEFA Hüsrevgerede Cad 142-3 80200 Teşvıkiye / İSTANBUL Tel. 136 18 68 - 136 13 80 Fax 160 37 10 A&Jtours ACILDIK TESEKKURLERIM1ZLE! YtoataMfMna 9 yıUık lOniU deneyımımizle İSTANBU. şubemızi de açlık • İMSİLTERE'da en tyi yabancı dil eğitımi • Canbridga • Mtti • Edlabnrgk • Iristol • Entor Uımntıy • Ludıa 13-17.15* 18 ya$ grupten ve 17,18 ya$ ûstû gnjpiar için yaz kurslan r »17-27yaşgrubu ~\ genç kırlartmız için i fngı&z aüeyonmda B 1 ve 2 yü ûcreoiz 1 dUt I LONDRA 425 £ LONDRA 625 £ 131 08 87-147 73 21 • Okul ve okul kanpüsûnda konaklama dahıl a Her puortMİ ba^lanabılır • 7 l D Hazran 5-« Temmuz 2-5 ve 30 Ajusloe üç veya ddrt halU okul ve yarrn panuyon • Ingıla ale yanında konaMama TATİL BU BAYRAMDA FUĞLA-2'DE AYNI FİYATLARLA ALANVA -AVSAUAR'da neft kumKA.tertemiz b» öeniz ve FuOlo-2 Aparttannn rahatkğı Yatak odolarvta.otırma odauyta.mulfaO'via banyotuvia r«r aport ayn b» ev ayr br r>uzur AYRCA totl tu havuzumiEjiavuz banms ve teraı kortu ie hemetınedeye. BAYRAM ÖZEL FİYATLARIMU. Her Apart ıçn gûnlûk: 2 o d a . l salon : 200.000TL. 4 kijilik ı 1 o d a . l salon 120 000TL 2 kişSik 1 EXTRA yatak 20 OOOTL. Her Apart için l REZERVASYON: FU&LA-2 I Î L 9-32S7-117S, FAX9-3237-147S ' ANICARA TEL- 9-4-118 10 ti FAX 9-4-117 W 20
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog