Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

5 HAZİRAN 1991 EKONOMİ CUMHURtYET/13 SEMESTPİYASADA DÖVİZ ABODolan MmanMarta Isvıçre Frangı HotendaRorini ingSzStertnı Franşz Frangı 100 i.üreti S.ARıyali Avus. Şüni Akş 4145 2375 2765 2093 7000 695 318 1095 336 SaBş 4150 2390 2775 2100 7050 705 323 1105 340 ALTMGÜM0Ş Cumhurtyet Reşat 24 ayarattm 22 ayar bileak 900 ayar flûmûş Valoibank AIDnı 2kMtMtını Alış 318.000 330.000 48.300 43.250 595 245.000 246.000 243.000 Satış 322 000 345 000 48.500 47.400 621 250.000 251.000 248.000 M.BANKASI PfTASAüUU TL Piyasası Ofriz Piysası Attm Piyasası Onfaz (%) işl.Hac. (Milyar Tl) Dobr kapanış (TL) l i H ( M i l $} Kapanış (onsJt) Işlem Hacmi (kg) 75.83 2.120.6 4160 26 55 Emekliye ^ kredili kömtir • ANKARA (AA) — Ankara'da oluran emekli, dul ve yetimlere bu yıl da kredili kömür satışı yapılacak. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nce t yapılan açıklamaya göre ithal kömür almak isteyen emekli, dul ve yetimler 4 haziran - 31 ağustos tarihleri arasında Emekli SandıgYna başvurup kömür çekini alacaklar. Emekliler, bir ton olarak verilecek kömürün alınunda bu çeki kullanırken KDV ve nakliyat bedelini peşin ödeyecekJer. 'Sanat' vergiye tabi • ANKARA (UBA) — Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, son zamanlarda sanat eserierine yatırım yapan vergi mükelleflerini TOBB Başkanı Yalım Erez'e gönderdiği bir mektupla uyardı. Kahveci, "Dekorasyon içitı işyerine alınan resim tabloları gider yazılamaz" dedi. Kahveci, bir firmanın 8.5 milyon liraya aldığı tabloyu gider yazıp yazamayacağını Istanbui Defterdarlığı'na sorduğunu, firmaya "hayır yazamazsınız" yanıtının verildiğini söyledi. Sucıılar köşeyi döndü • tZMtR (ANKA) — Sabancı Holding kuruluşu olan Hayat Su'nun PVC şişelerdeki 1.5 litrelik su satışından 3 milyar liralık gelir sağlamasının ardından Fzmir'de Yaşar Holding kuruluşu olan Pınarsu'da Kuzey Irak sınınnda konuşlandırılan Amerikan ve Ingiliz askerlerine Mardin ve Diyarbakır bayilikleri aracılığıyla 148 bin 132 koli Pınar Şaşal sattı. Skandal bina • ANKARA (ANKA) — Kamu Ortaklığı Idaresi'nın ANAP'a yakınlığı ile bilinen işadamı Mehmet Nazif Günal'dan 22 milyar liraya bine kiralaması olayının peşini bırakmıyor. Gensoru açılması yolundaki önergenin reddedümesinin ardından SHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle Başbakan Yıldırım Akbulut hakkında Meclis soruşturması acılmasını isteyeceklerini bildirdi. SHP'li Ersin, binanın kiralanmasında usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığını öne sürerek "Başbakan Yıldırım Akbulut, TCK'nun 230'uncu maddesini kasten ihlal ederek suç işlemiştir" dedi. İki biiyük fonda para sıkıntısı • ANKARA (AA) — Destekleme ve Fiyat Istikrar Fonu (DFİF) ile Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun (GDF), kaynak darboğazına girdikleri belirtildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Fiskobirlik'in alımlarından kaynaklanan 770.6 milyar liralık zararının iki fondan karşdanmasıtalebigericevrildi. Sumitomo Bank İstanbul'da • Ekonomi Servisi — Japonya'nın en büyük bankaiarının başında gelen Sumitomo Bank tstanbul temsilciliği, çaJışmalarına başladı. Sumıtomo Bank yetkilileri, yeni kurulan temsilciliğin Türk - Japon ilişkilerinde yeni bir dönem başlatacağını ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştireceğini söylediler. 5 İşMahkemesi, DİSKmallannı IşçiBulmaKurumu'na devretti DİSK'în maUarı ortadaTURAN YILMAZ ANKARA— Iş Mahkemeleri, DİSK'in malvarlığının tş ve Işçi Bulma Kurumu'na devredilmesine karar verdi. DlSk'in 1.5 tril- yonluk maivarlığından sorumlu 8 tş Mah- kemesi'nden 5'nin bu yöndeki kararlan, gö- revli kayyumlara iletildi. Baa kayyumlann, bu kararlara itiraz ederek konuyu Yargıtay'a götürecekleri öğrenilirken, Ankara 4. Iş Mahkemesi ile Bakırköy Iş Mahkemesi ise maJvarhğırun İş ve Işçi Bulma Kurumu'na devrine ilişkin başvuruları reddetti. İş ve tşçi Bulma Kurumu, Terörle Müca- dele Yasası'mn geçici 9. maddesi uyarınca, DÎSK'in malvarlıgı için görevlendirilen kay- yumlara noter kanalıyla ihtarname çekerek, mal varlığınjn kendilerine devredilmesini is- temişti. Kayyumlar da, bu konuda kararın kendilerini görevlendiren tş Mahkemeleri1 nce verilebileceğini belirterek, durumu bu şekilde hem başvuruyu yapan kuruma, hem de İş Mahkemeleri'ne iletmislerdi. DlSK'de malvarhğının ynöetimini üstle- nen 8 iş mahkemesinden 5'i, İş ve Işçi Bul- ma Kurumu'nun başvunısunun olumlu ya- nıt verdi. Ankara'daki 1, 2, 3, 5 ve 6. iş mah- kemeleri, kayyumlann kendilerine ilettik- ' leri başvurulara ilişkin kararlannda, Terörle Mücadele Yasası ile DİSK'in mal varlığının İş ve Işçi Bulma Kurumu'na devredildiğini arumsatarak, "Taşınır ve Uşınmaz mallar ile bunlardan eMe edilen geürierin tum na- kit mevcudunun Sendikabv Kanunu'nun 46. maddcsine göre tasarruf edilmek iizere İş ve tşçi Bulma Kurumu'na devredilmesi- ni, devir işleminin kayyum tarafından ya- pılmasına, aynca devir işlemini müteakip kayyumlann görevinin sona erdirilmesine karar verildi" denildi. Ankara 4. İş ve Bakırköy İş Mahkeme- leri ise İş ve tşçi Bulma Kurumu'nun baş- vuruiannı geri çevirdi. Bakırköy İş Mahke- mesi. 10 Mavıs 1991 tarihli- karannda, konunun ancak açılacak bir dava ile so nuclandınlabileceğini öngördü. Borsa eanlanamadıHazine faizinin ikinci kez düşüşü bile İMKB'de etkili olamadı. Dünkü seansta hisse senedi fiyatlan ortalama yüzde 0.85 geriledi. Ekonomi Servisi — Hazine faizinin ikinci kez düşüşü bile borsayı canlandıramadı. Bugun yapılacak bir yıllık Hazine Bo- nosu ihalesi faizinin bir önceki ihaleye göre yaklaşık 15 puan birden düşürülerek yüzde 60.99 olarak açıklanmasının etkisi sa- dece yanm seans sürdü. Dünkü borsa seansında fiyatlar ortala- ma yüzde 0.85 geriledi. 8 mayısta yapılan Hazine iha- lesinde bir yıllık bono faizi yüz- de 75.05 olarak gerçekleşirken bugün yapılacak ihalenin faizi pazartesi günü 14.06 puan dü- şürüldü ve 60.99 olarak belirlen- di. Bunun borsaya etkisi, 3520 puana kadar gerileyen endeksi yeniden yukarı çevirmesi ve se- ansı 3617 puanla kapaması şek- linde oldu. Dünkü seansta ise bu etki kayboldu ve endeks ye- niden düşmeye başladı. Kapa- mşta bileşik endeks 3586 puana indi ve yüzde 0.885 değer kay- betti. Bileşik Endeksi, sanayi hisselerinin değer kaybetmesi düşürdü. Sanayi Endeksi'ndeki düşüş yüzde 1.47 olurken Mali Endeks önceki günkü gibi, yük- selmeye devam etti ve yüzde 0.43 artış kaydetti. Sanayi En- deksi kapanışta 3912 puana inerken Mali Endeks, 3024 pu- ana yükseldi. Bu arada, Esbank, Derimod ve Gima'nın halka arzı sürerken Tire Kutsan'ın da kervana ka- fılmasıyla iki gün içinde 4 şirke- tin birden halka arzı başlatılmış oldu. Bu hisselere talebin gev- şek olduğu belirtiliyor. öte yandan Garanti Bankası altı aylık mevduat faizini 3 pu- an arttırarak yüzde 63'e çıkar- dı. Otoıııobil zaımm tamamlandı Tofaş'tan sonra Renault ile Otosan da ürünlerine yılın üçüncü zammını yaptılar. Gerekçe yine 'maîiyet artışları' oldu. Ekonomi Servisi — Otomo- Taunus'un en pahalı tipi olan bilde yılın üçüncü zam zinciri tamamlandı. tlk zammı her za- manki gibi Tofaş yapmıştı. ön- ceki akşam Renault, dün ise Otosan ürünlerine zam yaparak bu zincire kaüldılar. Otomobil- de yılın üçüncü zammında da gerekçe "maliyetlerin yüksel- mesi" oldu. Geçen yıl yapılan MESS greviyle "Körfez krizi" Taunus Automatic A/C'nin KDV dahil fiyatı 65 milyon 304 bin liraya ulaştı. Nasoto'dan ya- pılan açıklamaya göre Taunus otomobillerinin en ucuz tipi olan Taunus GT'nin fiyatı ise KDV dalıil 43 milyon 44 bin li- radan 45 milyon 624 bin liraya çıktı. Bu arada Renault da üret- tiği otomobillerin fiyatlannı art- zammın gerekçeleri arasınday- tırdı. Renault'dan yapılan açık- dı. lamaya göre, R-12 Concorde klimalı 92 milyon 295 bin lira- ya yükseldi. Koç Grubu'na ait Otosan, ürünlerine yüzde 6 zam yaptı. Renault ve Taunus zammı Tfri Taunus GT Taunus GT A/C Taunus GTS Taunus GTS A/C Taunus Automatic Taunus Automatic A/C R-12 Toros R-12 SW Toros R-9 GTE Broadvray R-9 Spring R-11 GTS R-11 TXE Flash R-21 R-21 Manager R-21 Concorde Klimalı 45.624.000 52 296.000 54.120.000 60.792.000 58.632.000 65.304.000 33.630.000 37.530.000 39.800.000 35.225.000 43.195.000 49.320.000 59.995.000 69.145.000 92.295.000 Ihracat teşvikleri azalıyorANKARA (ANKA) — DPT'nin global ve proje bazında verdigi ihracat teşvik bel- geleri, belge sayısı, alınan ihracat taahhü- dü ve öngörülen net döviz gjrdissi açıların- dan önemli öiçüde azaldı. ANKA'nın DPT'den edindiği verilere göre bu yılm ilk 4 ayında global veya pro- je bazında 605 ihracat teşvik belgesi veril- di. Verilen bu teşvik belgeleriyle toplam 1 milyar 872 milyon dolarlık ihracat taahhü- dü alındı. Teşvik belgesi verilen projelere toplam 929 milyon dolarlık döviz tahsis edi- lirken bu ihracattan toplam 943 milyon do- lar net döviz girdisi sağlanması öngörüldü. Global ve proje bazında duzenlenen teş- vik belgeleri geçen yılın eşdönemine göre yüzde 12 oranında azaldı. Yapılan döviz tahsislerine göre alınan ihracat taahhüdün- deki azalma ise yüzde 22.6 olurken döviz tahsisleri yüzde 17, öngörülen net döviz gir- disi ise yüzde 27 oranında azaldı. Geçen yılın eşdöneminde global veya proje bazında verilen ihracat teşvik belge- leri karşılığında 2 milyar 415 milyon dolar- lık ihracat taahhüdü alınmıştı. Bu ihraca- ta 1 milyar 124 milyon dolar döviz tahsis edilmiş ve 1 milyar 290 milyon dolarlık dö- viz girdisi sağlanması öngörülmüştü. Teşvik belgelerinin sektörel aynmına ba- kıldığında ise belgelerin yüzde 100'e yakın bir bölümünun imalat sanayii sektöriine ve- rildiği beürlendi. 943 milyon dolarlık net döviz girdisinde imalat sanayii sektörünün payı yüzde 99.82, tarım sektörünün payı DPT'nin verdiği ihracat teşvik belgeleri, belge sayısı, alınan ihracat taahhüdü ve öngörülen net döviz girdisi açılanndan önemli öiçüde azaldı. 0.11, madencilik sektörünün payı ise yüz- de 0.07 düzeyinde gerçekleşti. İmalat sek- törü 941 milyon dolar, madencilik sektörü 652 bin dolar, tarım sektörü ise 1 milyon dolarlık net döviz girdisi taahhüt etti. DPT geçici kabul ile ilgili olarak da 243 ihracatı teşvik belgesi düzenledi. Belgelere karşılık olarak 80 milyon dolarlık bedelli ithalat, 236 milyon dolarlık bedelsiz itha- lat izni verildi ve bunlardan toplam 367 mil- yon dolaruk ihracat taahhüdü alındı. Ge- çici kabul ile ilgili olarak verilen teşvikler- den toplam 277 milyon dolar net döviz gir- disi sağlanabileceği öngörüldü. Geçici kabul belgelerinin tamamına ya- kın bir bölümü imalat sanayii sektöriine ve- rildi. İhracat sayılan satış ve teslimler için dü- zenlenen döviz tahsisli ihracat teşvik belge- lerinin sayısı 103 olarak gerçekleşti. 441 milyon dolar döviz tahsisi yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlerden 1 milyar 12 mil- yon dolarlık ihracat taahhüdü alındı ve net 571 milyon dolar döviz girdisi sağlanması öngörüldü. Geçen yılın eşdönemiyle karşı- laştırıldığında ise belge sayısında yüzde 68, döviz tahsislerinde yüzde 366, alınan ihra- cat taahhildünde 327, net döviz girdisinde ise yüzde 301 artış sağlandı. Bu dönemde yalnız vergi, resim ve harç istisnası için duzenlenen belgelerde ise yüz- de 31'lik bir artış oldu. 139 teşvik belgesi duzenlenen bu dönemde 869 milyon dolar- lık ihracat taahhüdü alındı. Ifenî Ortadoğu'da Türkîye Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Türkiye Forumu yarm başlıyor. Toplantılarda Körfez krizi, Ortadoğu'nun yeni düzeninde Türkiye'nin alacağı rol üzerinde durulacak. Ekonomi Servisi — Dünya Ekonomik Forumu'nun düzen- lediği Türkiye Forumu, yann İs- tanbul'da başlayacak. tki gün sürecek olan toplantılara Tür- kiye'den ve yurtdışından ünlü kişiler katılıyor. İstanbul Swissotel'de düzen- lenecek olan bu yılki loplanörun ana konusunun "Ortadoğu'nun yeni düzeninde Türkiye'nin hamlea" olduğu belirtildi. Top- lantılar, her zamanki gibi kay- da geçirılmeden, basına kapalı olarak yapılacak. Yann toplantının açılışı, Dünya Ekonomik Forumu'nun Başkanı Klaus Schwab tarafın- dan yapıldıktan sonra Başbakan Yıldınm Akbulut bir açıhş ko- nuşması yapacak. Daha sonra Sovyetler Birliği-Türkiye ticari ilişkileri konuşulacak. Bu top- lantıya konuşmacı olarak SSCB'de önemli işleri bulunan şirketlerden Alarko Holding'in Başkanı tshak Alaton, SSCB'nin Türkiye Büyükelçisi AJbert Çernisev ve Tacikistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Başkanı Kahor Mahkamov ka- tılacak. Daha sonra yapılacak ikinci toplantı Ortadoğu'da su politi- kaları ve Türk hükümetinin önerdiği Banş suyu projesiyle il- gili. Bu toplantıya konuşmacı olarak Devlet Bakanı Kâmran tnan katılacak. Bir sonraki toplantıda "Kör- fez krizindeki giincel gelişmeier ve Türkiye iizerindeki uzun va- deli etkileri" ele alınacak. Ça- lışma ve Sosyal Güvenlik Baka- nı Imren Akyui, Finansbank'- m patronu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyegin ve New York Üniversitesi Siyasal Bilim- YALNIZCA İMTAŞ ACENTELERİNİN KULLANABİLECEKLERİ BÜYÜK GÜÇ Bu güç, İmtay Slgorto'nın ustalığı, 73 yıllık tecrübesi ve büyük mali gücüdür. İMİaş Sigortcı Ac*nl*si bu gücü müşterisinin hasannı hemen ve tümüyle ödemek için kullanır. Sunduğu bu süper hızlı hizmef nedeniyle lasa sürede müşteri portfeyü genijler, aldığı teşvik primleri yükselir. Acentenin kazancı artar. Bu güç Türkiye'de yalnızca İiMtaş acentelerinin kullanabilecekleri büyük bir güçtür. Ben bu gücü 35 yıldır kuflanıyorum. Bana "Uskı Sigortacı" diyorlar. Bu kadar yıldan sonra doğal değil mi?.. A.OKÇU 35 Yılık imlaş Sigorta Aenelasi Bonicolar, pn>on Hon t t i No: 403 KanAöy-İSTANBUL Tal: 143 15 54- 149 31 54 Fax: 14544 26 İmtaş Sigorta 'Bu Gücü Kullanın" ler ve Sosyoloji öğretim üyesi Dankwart Rustow katılacaklar. Daha sonraki toplantı, muha- lefet partilerine aynlmış durum- da. "Türkiye'nin muhalefet partileri hangi ortak bedefleri paylaşıyorlar" konulu bu top- lantıya, DYP Genel Başkanı Sii- leyman Demirel, DSP Genel Başkanı Biilent Ecevit ve SHP Genel Başkanı Erdai İnönii ko- nuşmacı olarak katılacaklar. Ege Bölgesi'nde iş olanakla- n konulu toplantıda ise Ali Ku- balı, General Motors'un Türk- iye Müdürü Ziad Yusuf Nashif ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı L'gur Yiice konuşacak- lar. "Yapıcı işbiıiiği konnsunda Türkiye ve Avrupa" konulu toplantıda AT Komisyonu Dış İlişkiler Genel Müdürü Juan Pral bir konuşma yapacak. Cu- ma günü yapılacak "Körfez kri- zi Türk ekonomisini nasıl etkiledi" konulu toplantıya Devlet Bakanı Işın Çeiebi, Eximbank Genel Müdürü Tur- gay Özkan, KOİ Başkanı Ökkeş Ozuygur katılacaklar. Daha sonraki toplantıda DYP Genel Başkan Yardımcısı Tansu Çil- ler, TÜSİAD Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Merkez Bankası Başkanı Rüşdii Saracoğlu, DPT Müsteşan Ali Tigrel ve Thom- son International'ın Başkan Yardımcısı Denis Verret katılı- yor. Top'antıda aynca savunma sanayii, finans ve turizm alanın- da sektör yemekleri düzenleni- yor. Forumun bitişinde ise ABD Ticaret Bakanı Robert Mosbac- her, Türkiye-ABD ticaret ilişki- leri konusunda bir konuşma ya- pacak. Kapanış konuşmasını ise Cumhurbaşkanı Turgut Özal üstlendi. T U K E T I C I G O Z U Y L E MERAL TAMER Ucuz ithal otolarda sorunOtomobil ithalatının kolaylaşmasıyla biriik- te Batı'nın ünlü markalarının yanı sıra Doğu Bloku ülkelerinden küçûk ve ucuz otomobil ithaJatı da arttı. Ve özellikle İstanbul sokak- ları, arkalarından kesilmiş gibi duran hafif mat renkli küçük Doğu Bloku otomobilleriy- le süslenmeye başladı. Bu otomobiller özellikle araba sahibi ol- mak isteyip de maddi nedenlerle bunu ba- şaramayanlara çok cazip geldi ve sanıldı ki arabayı satın almak için ödedikleri parayla iş bitecek. Ama ne gezer? Fransız Pasteur Hastanesi'nden dostu- muz Dr. Oya Bayn da bu otomobillerden al- mış ve ilk 3 ayda 2 milyon lira tamir parası ödemiş. "Ben bunu ödeyebilecek güçte olabilirim, ama bu otomobilleri alanlann çogunluğu zar-zor paralarını denkleştirip araba sahibi olanlar. Böyle tanıdıklanm var. Şimdi arabaları aldıklanna pişman- lar..." diyor. Dr. Oya Bayn'nın arabasının öyküsünü kendi satırlanndan ızleyelim: "Aralık 1990'da Çetinkaya Otomotiv'- den 16 milyon 810 bin lirası peşin, 670 bin li- rası ise teslim tarihin- de ödenerek toplam 17 milyon 480 bin li- raya FSM 650 (Po- lonya Fiat'ı) marka bir araba aldım. Ara- dân 1 ay geçti. Ocak sonlanna doğru araba çalışmadı. Getirilen tamirci, distribütörün bozulduğunu söyleye- rek arabayı tamire çekti ve 200 bin lira ödedim. Aradan bir ay daha geçti. Şubarta araba Beykoz'da yolda kaldı. Ümraniye'de bir ta- mirciye çektirdik ve silindir kapağı çatladığı için 515 bin lira ödedik. Martta ise arabanın motorundan acaip sesler,gelince Çetinkaya Otomotiv şfrketine telefon edip durumu an- lattım. Kendileri bu arabaların bakımı için bir servis kurduklarını (arabayı satın aldığımda yoktu) ve oraya getirmemi söylediler. Servis ustası Ömer Ağır arabayı teslim aldı ve yap- tığı inceleme sonunda motoru indirmesi ge- rektiğini söyledi. Kabul ettim, zaten başka şansım yoktur. Motor tetkikinde piston ve segman değişmesi lazım geldiğini bildirdiler. Neticede araba 15 gün tamirde kaldı ve ben- den 1 milyon 200 bin lira istendi. Bu durumu Çetinkaya Otomotiv'in sahibi Hıdır Çetinkaya ile görüştüm. Çünkü araba henüz 3 ayiıktı ve kilometresi 1300 km'yi gösteriyordu. Hıdır Çetinkaya bu parayı ödememiz gerektiğini belirtti. Arabayı yağ- sız bıraktığımızı iddia etti, ki bu doğru değil. Arabayı alır almaz hastane şoförü ile derhal bakıma yollamıştım. Benden istenilen parayı başka seçeneğim olmadtğı için ödedim. Ama 10 gün sonra ara- ba yeniden bozuldu. Usta Ömer Ağır'ı ça- ğırdım. Hastaneye geidi, arabayı çalıştırdı ve distribütörün arızalı olduğunu söyledi. Şimdi araba bozuk bir şekilde hastane bahcesinde duruyor. Ben 3 aylık bir araba- ya toplam 2 milyon lira tamir parası ödedik- ten sonra şimdi yine çalışmayan bir araba- ya sahibim. Sıfır kilometrede alınıp 3 ay de- vamlı tamirle çalışan, garanti belgesi veril- meyen ve 2 aydır da hastane bahcesinde ya- tan bu arabanın ne yapılabileceği konusun- da bilgi sahibi olmak istiyorum." Dr. Oya Bayn olsa olsa bunu satıp yeri- ne bir başka otomobil alabilir, ama ya tüke- tici kredisiyle bu tüm arabalara sahip olup da şu anda maaşlan- nın yansı kadar banka kredisi ödemek zo- runda kalanlar ne ya- pacak? Doğu Bloku ülkele- rinden gelen otomo- billerden şikâyetçi bir diğer okurumuz ise Serdar Hakyeme- zoğlu. Antalyalı oku- rumuz Hakyemezoğ- lu'nun otomobili Sov- yet mali LADA Sa- marra. Yani o küçük arabalardan değil. 1991 model, 3200 ki- lometrede. Ama ne var ki okurumuz nisan sonlanna doğru ara- basının boyalannın pul pul döküldüğünü fark ediyor. Derhal Antalya teknik servisi OTO MERT'e başvuruyor. Kendisine ilk söylenen, "Boyaların bu şekilde dökülmesl normal değil. Kullanma hatası var." Yani firmaön- ce pek oralı olmamış. Ancak daha sonra arkadaşlarımızın da devreye girmesiyle Lada'ların ithalatçısı ÇE- LİK MOTOR, otomobilin ücretsiz boyanma- sını kabul etti ve boyattı. ÇELİK MOTOR'un bize gönderdiği yazıda "araçta olduğu id- dia edilen boya kabarmalarmın gerçekte araç yolda giderken öndeki araçlardan sıçrayan taş ve kum zerreciklerinden do- iayı meydana geidfği" belirtiliyor. Buna kul- lamm hatası denilemez kuşkusuz. Olsa ol- sa LADA'ların boyası ülkemizdeki yolların koşıjllarına uygun değil sonucu çıkar. T U K E T I C I N I N S E S I Bu kadar eziyet niye? Şubat ayında Küçükçekme- ce Cennet Mahallesı'nde De- vecioglu mağazasından Bil- ge marka 5 litrelik düdüklü tencere aldım. İlk kullanışta kapak contasından buhar ka- çırdığını fark ettim. Durumu al- dığım mağazaya bildirdim. "Getirin fabrikasına gönde- relfm" dediler. 3 mart günü tencereyi götürüp bıraktık. Yaklaşık 2 ay oluyor, tencere- miz hâlâ geri dönmedi. Deve- cioğlu mağazasından edindi- ğim telefon numaralanyla 2 kez Bilge Fabrikası'nı araya- rak durumu anlattım. Ama kimse beni ciddiye almadı. Tenceremi kullanılabilir bir bt- çimde geri almama yardımcı olur musunuz? Temel Avcı-İstanbul fArkadaşlarımrzın Bilge firmasıyla temasa geçmeleri sonucunda tencerenin tamir edilerek tüketiciye geri ve- rildiği belirtildi. Ancak okurumuz, tencereyi kullandığında aynı sorunun yine devam ettiğini görünce yeniden bizi aradı. Bu kez Bilge firması tencerenin kapağını değiş- tirmeyi kabul etti. Ne var ki yeni kapak, tencereye uy- madı ve bu kez dûdüklû tencere kapakla tencerenin bir- leştiği yerden buhar çıkartmaya başladı. Bilge'ye du- rumu 3. kez ilettiğimizde, okurumuza yeni bir düdüklü tencere vehlmesi sağlandı. Madem ki tencere bozuk- tu, neden 2 ay hiçbir işlem yapılmadan tüketici bekle- tildi? Daha sonra neden 'çözüm olmayan çözümler' denendi... Neyse ki sonunda okurumuz, düdüklü ten- cere için ödediği bedelin karşılığını, yorucu bir uğraşın ardından da olsa aimış oldu. Tiyatrocu ciddi olmalı Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'- nun kendi organizasyonu ola- rak 4 mayıs cumartesi günü 15.00 seansındaki Çılgınlar Kulübti oyunu için 6 kişilik bi- leti 180 bin lira ödeyerek bir hafta öncesinden aldık. Söz konusu tarihte oyunu izleme- ye gittiğimizde sanatçı hastalandr gerekçesiyle oyu- nun ertelendiği haberiyle kar- şılaştık. Çaresiz 6 arkadaş bi- letlerimizi bir hafta sonraki cu- martesi günü 15.00 seansına ertelettik. O tarih ve saatte he- pimiz bir araya gelip yeniden oyunu izlemeye gittiğimizde, bu sefer organizasyon hatası gerekçesiyle oyunun 18.00 seansına ertelendiği söylendi ve bu son oyundu. Gişedeki görevlilerce belediyenin salo- nu başka bir oyuna ayarladı- ğı gerekçesi getirildi. Saat 18.00'de oyunu izlememiz mümkün değildi. Hepimizin başka randevuları, işleri var- dı. Çaresiz biletleri iade edip, 2 kez sırf bu amaçla buluşup bir şey yapamamanın öfkesi içinde evterimize döndük. Me- met Özkan-İzmir Malınasahipçıkan şemsiyeci 1990 ocağında İstanbul Tahtakale'de şemsiye ve çan- ta satan bir dükkândan Knirps marka bir şemsiye al- dım. Bu şemsiyeyi, diğerleri- ne göre doha kaliteli olduğu için seçirrn Daha önce Cobol şemsiyem vardı. Onu çaldır- mıştım. Kaliteli dıye kullanma- ya başladığım yeni şemsiye- min bezinin kenarları püskül- lenmeye başladı. Hâlâ da ip- ler sökülüyor. Zannedersiniz ki bir süre daha böyle sökül- se, sonuçta şemsiye bitecek. Knirps marka bir şemsiyenin bu duruma gelmesine bir ma- na veremedim ve ben sizden Knirps'e ulaşabilmem için ba- na yardımcı olmanızı istiyo- rum. Turhan Zoraloğlu- Kocaeli emsiyeyi üreten Kortenbach firmasının yetkililerin- len Yalçm Karataş'la görüşen arkadaşlanmız, "Şem- siyeyi bize göndersinler, ne gerekiyorsa yapanz" ya- nıtını aldılar. Okurumuz şemsiyeyi İstanbul'a gönderdi, kısa süre içinde şemsiye bezi yenifenerek okurumuza iade edildi. Metal aksamı bozuk olmadığı için şemsiye yepyeni oldu. ÜRETİCİYE TEŞEKKÜR Arçelitfe teşekkür 1990 yılı haziran ayında Tokat'ta almış olduğum Ar- çelik marka bulaşık maki- nesinden çok memnun ola- rak yaklaşık 8-9 ay süreyle yararlandım. Bu süre so- nunda çıkan arızanın gide- rilmesi için Tokat Arçelik yetkiti servisine, daha son- ra da bağlı bulunduğu Samsun Bölge Servisi'ne başvurdum, ancak gösteri- len çabalara rağmen olum- lu sonuç alamadım. Bunun üzerine Samsun Bölge Şefi Hamit Bey'in ilgili ve sorumlu tutumu sayesinde arızalı makınem yenisiyle değiştirildi. Sevda Aygen- Tokat STEPi kutlanm Zonguldak Gökmen Ec- zanesi'nden 2 yaşındaki oğluma STEP marka bir çift ev ayakkabısı aldım. 1 ay kultandıktan sonra dikis- leri açılınca aldığım yere geri götürdüm, ancak yapı- lacak bir şey olmadığını söylediler. Satın aldıklan yerin adresini istedim. İs- tanbul'da Üçler Itriyat De- posu'nun numarasını ver- diler. Bir aldığım papuçla- nn fiyatını, birde İstanbul'u aramak için vereceğim te- lefon parasını düşündüm, ama vazgeçmedim. Üçler Itriyat, bir dağıtım firmasıy- mış. O da bana üretici fir- ma olan STEP'in telefonu- nu verdi. STEP'e ulaştı- ğımda ise htç itiraz etme- den, "Ayakkabıyı gönde- rin, değiştirelim" dediler. Aradan bir hafta geçme- den STEP Kundura'dan bir telefon, "Paketiniz yolda, bugün yarm elinize gecer" dediler. Çok şaşır- mış ve sevinmiştim. Paket gelip de açtığımda daha da sevindim. Çünkü STEP Kundura bize bir değil, 2 çift ayakkabı göndermiş- ti. Biri evde, diğeri sokak- ta giyilmek üzere... Neba- hat Evren-Zonguldak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog