Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 18824 24 I Ş L E M :T AM AM ! Cumhuriye döviz, bireysel kredi konusunda 68. Yıl; Sayı: 23989 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL (KDV dahü> 4 Haziran 1991 Salı Eski Bulgar gizli servis şefınin 'Papa'ya suikasf ifşaatınıyayımlayan I L G I O R NO gcü Agca 3 milyon ıııarka vurdiı ILı GIOBNO ;R S!0H?im FUVELA IA C0?lsFSS10m ÜF1L'E( CJIPC ütl SlfiyiZI SEBBFH BUIBAJU Ho pagato il killer del Papa CIA da biliyordu Konstantin Karadzhov'un doldurduğu bir ses bandının ele geçirildiğini iddia eden gazete, vaat edilen paranın yalnızca 2 milyonunu alabilen Agca'nın olayı ölüm korkusuyla CIA'ya haber verdiğini, KGB'yi sıkıştırmak isteyen CIA'nın da yalnızca yaralamak koşuluyla suikasta .yeşil ışık yaktığını bildirdi. NİLGÜN CERRAHOĞLU AĞCA tKİ GAZETEDE — D Giorno gazetesi, Agca'nın Papa'ya sui- kast girişimini "D Giorno, Bulgaristan eski Gizli Servis Şefi'nin ifşa- atlannı açıklıyor" üst başlığı ve "Papa'nın kaüline odemeyi ben yaptun" başlıgıyla manşetten verdi (üstte). La Stampa gazetesi de "Bulgar OOTsinin ifşaatlan: Agca'yı ben silahlandırdım" haberini verdi tyanda). ğını haber verdi. Gazete, Bulgar gizli servisinin eski şefi ve eski ROMA — ttalya'da yayımla- Içişleri Bakanı Konstantin Ka- nan "D Giorno" gazetesi Meh- radzhov'a dayanarak verdiği ha- met Ali Agca'nın Papa suikas- berde, bu paranın yalnızca 2 suikasta yeşil ışık yaktığını bil- dirdi. "D Giorno"nun manşetten verdiği haberde, bu bilginin Ka- radzhov'un doldurduğu bir ses bandından ahndığı belirtiliyor. Karadzhov'un, gunün birinde "kazara" öldürülebileceğini dü- şünerek Polonya'daki Dayanış- ma örgütüne benzeyen bir sen- dika olan Bulgar "Podkrierkai ya bağlı bazı muhabirler aracı- îığıyla ses bandını Italyan bası- nına ulaştırdığı da haberde an- latılıyor. Ses bandındaki kayıtlardan çıkarılan bilgilere göre Sovyet gizli polisi KGB'nin emri altm- daki Bulgar gizli servisleri tara- fından kiralık katil olarak kul- New Ouni" Oteli'nde kaldı. Bu otelde, daha sonra Papa su- ikastında parmağı olmakla suç- lanan Roma'daki Bulgar Büyü- kelçiliği veznedarı Todor Ayva- zov ve askeri ataşelikte görevli Zelbo Vasiliev'den mıikast planı- nın emirlerini alan Ağca'ya pa- ranın Roma'da suikast girişimin- den önce teslim edileceği bildi- rildi. Karadzhov, Ağca'ya ödenmesi taahhüt edilen parayı Roma'ya bizzat getirdi. Kararlaştınlan su- ikast tarihinden bir hafta önce Roma'ya gelen Karadzhov, Ay- vazov ve Vasiliev'le temas kur- du. Söz konusu temaslar Ro- ma'da Via 6 Septembre Sokağı adresindeki binada gerçekieşti. Burada, Karadzhov paranın tü- tını gerçekleştirmesi için Bulgar milyon markını alan Agca'nın gizli servisi tarafından 3 milyon ölüm korkusuyla CIA'yı haber- lanılan Ağca, Bulgaristan'a Hint marka (bugünün parasıyla yak- dar ettiğini, KGB'yi köşeye sıkış- pasaportuyla girip Türk pasa- munu Ayvazov a teslim etmesı- laşık 7.2 milyar lira) kiralandı- tırmayı amaçlayan örgütün de portuyla çıktı; Sofya'da da (Arkası Sa. 18, Sü. l'de) 1. lig 20 îakım olacak Küme düşmeye af geliyor •. Başbakan Akbulut'un basın toplantısına "" W) katılan birçok ANAP'lı ligin 20 takıma y çıkarılmasını, küme düşmenin bu yıl *° kaldırılmasını istedi. Akbulut, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yasa çıkarsa, 1. ligden düşen Zeytinburnu, Karşıyaka, Adanaspor, 2. ligden düşen Giresun, Beykoz, A. Sebat, Kütahya, Kuşadası, Afyon, Nevşehir, Niğde ve Polatlı af kapsamına giriyor. 17. Sayfada Akbulut'tan gövde gösterisi Başbakan Akbulut'un verdiği öğle yemeğine 29 işadamı katıldı. 7 işadamı mazeret bildirdi. Akbulut, "İşadamlarımızın bana destek vaat ettiklerini söyleyebilirim" dedi. Sakıp Sabancı, gazetecilerin ısrarlı sorulan üzerine heceleyerek "Des-tek-li-yo-rum" yanıtını verdi. Ekonomi Servisi — Başbakan Yüdınm Akbulut ANAP genel başkanlık yanşında sanayici ve işadamlanndan destek arayışına çıktı. Dün öğlen tanınmış buyuk sanayici ve işadamlarıyla, ak- şam da Erzincanh sanayici ve işadamlarıyla yemek yiyen Ak- bulut, "Sanayici ve işadamlan- mızın bana destek vaat ettikle- rini söyleyebilirim" dedi. Akbu- lut, "Bu kongrede genel başkan olursam dengeler muhafaza edilsin diye pek o kadar hassas davranmayacağım. O dönem bitmiştir" dedi. Sabancı Hol- ding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı da gazetecilerin sıkıştırmasıyla, heceleyerek, (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de) ANAP'ta adaylar birbirini suçluyor GÜZEL; AKBULUT İSTİFA ETSİN Akbulut, Yılmaz ve Tiıncer'i "İcazetli adaylar" diye niteleyen Hasan Celal Güzel, Akbulut'un ANAP genel başkanlığından istifa etmesi gerektiğini söyledi. Güzel, Yılmaz için 'Semra Özal'm arkasına sığınmayı bıraksın'dedi. AKBULUT, YILMAZ'A ÇATTI tstanbul'daki "gövde gösterisi'ne basın toplantısıyla başlayan Akbulut, Yılmaz'ı bir gazetede yer alan demecinden dolayı, "ANAP üzerinde menfi propaganda yürütmekle" suçladı. Akbulut, Yılmaz'a "Nereden biüyorsun partinin yüzde 10'lara düştüğünü, nasıl tespit ettin" diye sordu. YILMAZ, YÖNETİMDEN MEMNUN DEĞİL 2 Haziran seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesinde Akbulut'la farklı görüşleri savunan Yılmaz, "Genel Başkan birinci parti olduğumuzu söylüyor. Ama kamuoyu araştırmalan üçüncü veya dördüncü parti olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu. 5. Sayfada AYDIN MENDERES'E GENEL BAŞKANLIK TEKLİFİ 5. Sayfada Borvunu ödemeyenlene, kartı iptal edilenlere kötü haber Kredi kartına kara listeE k o n o m i Servisi— Borcunu ödememekte dire- nen, bankalardan gelen "ekstreleri" bir köşeye atan kre- di kartı sahipleri için kara liste uygu- lamasına geçiliyor. önümuzdeki gün- lerde Merkez Ban- kası, kredi kartı do- landıncılannın ad- lanm belirten liste- ler hazırlayarak biı- tün bankalara gön- derecek. Böylece kredilerini geri öde- meyen, kartı iptal edilince de başka bir bankadan rahat- hkla yeniden kart alabilenlerin sonu ge- lecek. Türkiye'drçok yskın bir gecmı- şi olan kredi kartı uygulamasında, en olumsuz yön olan kredi batağı sorunu son zamanlarda hissedilmeye başlandı. Kredi uygulamasının doğal bir parçası olan istihbarat ve bilgi bankası eksik- liği, bankaları önlem arayışına itti. GenelMüdür Sigara kararnamesi kabul edilemez Tekel'den büyük isyan OSMAN ULAGAY Tekel Genel Müdürü Mustafa Güçlii, devletin tütün ve sigara alanlanndaki tekeline son veren 'sigara kararnamesi'nin gerek çıkanlış biçiminden gerekse içeriğinden ciddi rahatsızlık duyduğunu belirterek "Bu hadise Tekel açısından kabul edilebilir bir hadise değildir" dedi. Söz konusu kararnamenin tamamen Tekel'in dışında ve Tekel'in görüşü alınmadan hazırlandığını belirten Mustafa Güçlü, kendilerinin son anda konudan haberdar edilmelerinden sonra yapılan toplantılarda sağlanan iyileştirmelerin de yetersiz kaldığını kaydetti. Tekel Genel Müdürü Güçlü, devletin asgari fıyat belirleme yetkisini elinde tutmadan sigarada fiyat serbestisini kabul etmesinin yabancı fırmaların piyasayı ele geçirmelerini kolaylaştırabileceğini belirterek "Kararnameye sonradan konan anti-damping maddesi de bunu onlemeye >etmeyebüir" dedi. Fiyatlandırma serbestisinin konunun can alıcı noktası olduğunu vurgulayan Mustafa Güçlü şöyle (Arkası Sa. 18, Sü. 4'de) Özellikle Ziraat Bankası'nın milletve- killerine dağıttıgı kredi kartlanm, geri ödeme yapmadıklan için iptal ettirmek zorunda kalması, sorunu daha da gun- celleştirdi. Şu anda Visa, Eurocard ve Master Card pazarlayan 17 banka ve finans kuruluşunun herhangi birinden kart alan bir kişi, borçlannı ödemedi- ği zaman kartı iptal ediliyor. İptal edi- len bu kart numarası, Bankalararası Kredi Kartlan Merkezi'ne bildiriliyor. Merkez 15 günde bir iptal edilen kart numaralanndan oluşan listeyi ilgili yer- lere yolluyor. Ancak kartı iptal edilen kişi, rahathkla başka bir bankaya baş- vurarak yeniden kart çıkartabiliyor. Çünkü kimliği, do- landırdığı banka ta- rafından yasal ne- denlerle "müşteri sırn" kabul edildi- ğinden hiçbir yere bildirilmiyor. Baş- vurduğu yeni ban- kaya da borç takan kredi kartı dolandı- nası, daha sonra sı- rasıyla bütün ban- kalan dolaşabiliyor. Bankalar, Bankalar Yasası'ndaki banka- cıhk sırlarıyla ilgili maddelerden ötürü dolandıncı müşteri- lerinin kimliklerini gizli tutmak zorun- da kalıyor. Bu tür istihbarat sorunlannı çözmesi beklenen bir "risk santralizasyonu" ku- ruluşu ise ancak gecen yıl eylul ayında çalışmaya başladı. Bankalann bir ara- ya gelerek kurduklan Bankalararası Kredi Kartlan Merkezi'nin, diğer gö- revlerinin yanı sıra, geri ödenmeyen (Arkası Sa. 19, Sû. 4'de) GELMİŞSE VAKT-t KERAHET — Masada buzlu buğusuyla rakı, şişe suyu, sodalar hazır. Salata ve altına maydanoz döşenmiş beyaz peynir de. Ve daha rakıyla suyun kavuşması vaki olmadan saz heyetinden bir "kara buhıtlan kal- dır aradan..." Kiminin elinde bir klarnet, kiminde darbuka tambur, tef, ke- man... Kadını, erkeği, yerlisi, yabancısı vakti kerahetten geceyanlanna kadar dünü, bugiinü, yannı unutmaya çalışıyor. (Fotoğraf: Muharrem Aydın) Sazlar çalınır Kumkapı'nın sokaklarında REFİK DURBAŞ Kumkapı sahilinden denizin koku- sunu sırtına alıp Çapariz sokağa dala- caksın. "Şöyle alalım!" Sirkeci-Halkah banliyö treninin geç- tiği köprünün altında durup bir soluk aldın. Arkanda Marmara Denizi'nin akşamın karanlığına kanşan kokusu. önünde naylonların altına gizlenmiş beyaz örtüleriyle sırt sırta, omuz omu- za masalarm dizildiği Çapariz sokağı. Kızarmış, buğulanmış balığı, limon ve sirke, roka ve maydanoz, çatal bıçak sesi ve sigara dumanı kokusuyla Ça- pariz sokağı. "Şöyle alalım!" San kovalar içinde buzu buharlaş- mış rakılar, şişe suları, maden sodala- rı... Bir çocuk arabasına doldurmuş yerli-yabancı sigaranın envaını bir de- likanlı, istersen en bir iyisinden Hava- na purolan, üç adımda bir ziîini çala- rak masalar arasında dolaşıyor. Onu geçtin, burnunun ucunda bir ses: "Is- ter mianiz?" Bir fotograt makinesinin flaşı patladı patlayacak yüzünde... Kış gitmiş, bahar bitmek üzere... Gelen yaz mı? "Şöyle alalım!" Nice yağmurlu olsa da akşamlar, ne (Arkası Sa. 18, Sü. 2'de) Ö N C E S İ V E S O N R A S I Y L A ŞEYH SAİT İSYANI KÜRDİSTAN PAZARJJĞI UfiUR MUMCU araştrdı «e yazdı 14 Sayfada İSLAMDA KADIN VECİNSELLİK ORAL ÇAUŞLAR'ın araştırması Yann Cumhuriyefte Cizre'nin Çağlayan köyü yakınlannda pusu kuran teröristler 6 eri şehit etti Pervari'de 1 terörist ölü olarak ele geçti. SİİRT (Cumhuriyet) — Şır- nak'ın Cizre ilçesi yakınlannda operasyondan dönen askeri konvoya pusu kuran teröristler, 6 eri şehit etti Edinilen bilgilere göre dün operasyondan dönen güvenlik guçlerinın konvoyuna, saat 15.00 sıralarında Çağlayan kö- yü yakınlannda teroristlerce pu- su kuruldu. Sayıları belirlene- meyen teröristlerin açtığı ateş sonucu kimlikleri belirleneme- yen 6 er şehit oldu. Teröristle- rin olaydan sonra kaçtıklan ve bölgede operasyonların surdü- rüldüğü bildirildi. Bu arada Pervari'nin Doğan köyünde güvenlik güçlerinin 'dur' uyarısına ateşle karşılık verdiği belirtilen bir terörist ölü ele geçirildi. Olağanüstu Hal Bolge Valiliği yetkilileri, her iki olayla ilgili bilgi vermediler. DGMBaşsavası Demîral: Selerfin katîlleri belîrlendî ANKARA/ADANA (AA) — Emekli Korgeneral tsmail Selen ile Adana Jandarma Bölge Ko- mutanı Tuğgeneral Temel Cin- göz'Un öldurUlmeleriyle ilgili önemli gelişmeler kaydedildiği bildirildi. DGM Başsavası Nus- ret Demiral, Ankara'da uğradı- ği silahlı saldın sonucu ölen Is- mail Selen'in katillerinin kesin olarak belirlendiğini bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü yet- kilileri de Temel Cingöz'e saldı- rıyla ilgili ideolojik bağlantılar üzerinde durulduğunu söyledi- ler. Demiral, AA muhabirinin Se- (Arkası Sa. 18, Su. 1 'de) Kadıköy baskını İsviçreli tutııklııya îşkence iddiası Hasanpaşa operasyonu ile ilgili olarak gözaltına alınan Isviçre uyruklu Barbara Anna Kistler dün tstanbul DGM tarafından tutuklandı. Kistler'in annesi ile İsviçreli avukatı işkence yapüdığını öne sürdüler. 1 Sayfada Tarık Aziz'den yanıt bekleniyor Bağdatla dîyalog kapısı açiıyor AN KARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Türkiye*nin, Irak Baş- bakanı Birinci Yardımcıst Tarık Aziz'in ziyaretine "yeşil" ışık yakması, diplomatik çevrelerde Körfez savaşı nedeniyle gergin- leşen Türk-Irak ilişkilerinin nor- malleştirilmesi yönünde "önemli bir adım" olarak değerlendiril- di. 12-13 haziranda Ankara'da ol- ması beklenen Aziz'in ziyareti- nin aynı zamanda Körfez sava- şı sonrasında Bağdat ile Batı arasındaki ilk resmi temas ola- (Arkası Sa. 18, Sü. 6'da) TBKP'NÎN KELEBEKLİ AMBLEMİ 19. Sayfada Genel Sekreter: Örgüte girişşu sıralarda söz konusu değil Türkiye'ye BAB yolu kapalı MİNE G. SAULNIER PARtS — Batı Avrupa BHi- ği Genel Sekreteri VVillem Van Eekelen, Turkiye ile Yunanis- tan'ın örgüte girişlerinin şu sıra- larda söz konusu olmadığını, BAB'ın ileride mutlaka Turkiye ve Yunanistan ile oteki Akdeniz ulkelerine açılacağını söyledi. Bu arada Turkiye ve Yunanis- tan'ın BAB'a gozlemci niteliğin- de "ortak uye" olarak katılma- ları için "tavsiye" kararı alındı. Batı Avrupa Birliği (BAB) Asamblesi'nın 37. olağan top- lantısı dün Paris'te başladı. Asamblenin ilk birleşiminde. Fransız Sosyalist Partisi üyesi Robert Pontillon yeniden as- samble başkanı seçildi. Pontillon, birleşimi açış ko- nuşmasında, ABD'nin, BAB'ı, NATO'ya bir rakip gibi gorme- sinden şikâyet ederek NATO'- nun Bruksel'de aldığı "Hızlı (Arkası Sa. 17, Su. 4'te) ÖZAL BUGÜN PARİS'E GİDIYOR 17. Sayfada • Mao'nun eşi intihar etti Time dergisinin bu haftaki sayısında yer alan habere göre Mao Zedung'un eski bir tiyatrocu olan dul eşi, evinde intihar etti. 3. Sayfada • Bol klipli film Sinema açısından önemi olmayan "Kim Bu Kız" adlı 1987ytlı yapımı film Madonna için seyredilebilir. Film saat 2235'te TV2'de. 6. Sayfada • Görselliğin usta ozanlan Fotoğraf devlerinin yapıtları 21 hazirana dek Yıldız Üniversitesi'nde sergilenecek. 7. Sayfada • Batı'da Gorbaçov sıkıntısı SSCB devlet başkamnın 7 ulkenin 15-17 temmuzda Londra'da yapacağı G-7 zirvesine katılma isteği yoğun olarak tartışılıyor. 10. Sayfada • Cuellar geliyor BM Genel Sekreteri'nin temmuz ayında gayri resmi bir zıyaret için Turkiye'ye gelmesi bekleniyor. 10. Sayfada • Avrupa'nın ortasında satılık ülke Birleşme ile D.Almanya, "piyasast olmayan" bir piyasa ekonomısme dönüşmuş. Ekonomide • Takım arkadaşları Toni'yi istemedi Futbolcular karşı çıkınca yönetim kurulu, karanndan vazgeçti. Sporda • Baharla birlikte gitti Ahmed Arif son yolculuğuna 'Dağlanna Bahar Gelmiş Memleketimin'şiiriyle uğurlandı. ArkaSayfada • Nazım açık havadaydı Nâzım 90. doğum gunünde coşkuyla anıldı. Arka Sayfada • Üniversiteleri parçalamayın Eskişehir'de toplanan rektör ve temsilciler parçalanmaya karşı çıktı. Arka Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU Konser Salonu Toplum olarak sanat ve kültür varlıklarına ve tarihsel ya- pılara hiç saygımız yok. Varsa yoksa beş yıldızlı otel! istanbul Dolmabahçe Sarayı'nın hemen arkasına Svviss Oteli'ni dikmekte gecikmedik. Birçok ünlü sanatçının yetiştiği Ankara Dikimevi'ndeki es- ki Devlet Konservatuvarı binası da Mamak Belediye Baş- (Arkası Sa. 19, Su. 5'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog