Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 30 HAZİRAN 1991 HAVA DURUMU TÜRKIYE'DE BUGÛN Adana Meteorofoıı İşJen Genel Mûdürlü- (jü'nden aiınan bigiye göre yurdun kuoybab kesımlen parçalı bulutiu Trakya kesımi saflanak yağışlı, öte- kı yerier acık geçecek HAft SICAK- LIGI Bıraz artacak RÜZGÂR Yur- dun ku2ey kesımlennde kuzey, öte- kı yerlerde gOney ve baB yönlerden orta kuvvette esecek DenızlenJe, Karadenız'de yıMız ve poyraz, Mar- mara ve Ege'de kıble ve lodos öte- kı denızierde gûnbatısı ve lodostan L 2-4 yer yer 5 kuvvebnde saatte 21 denız mılı hızla esecek Oalga yükseklığı 1 metre dolayında bulunacak Van gölünde hava açık geçecek Rİızgâr güney ve batı yönlerden orta kuv- vette esecek Göl kûçük dalgalı olacak Adıyaman Afyon Ağr. Anka-3 Antalcya Anölya Artvm Batkesır Bıiec* Bıng*l Brtks Bokı Bufîa Canaldele Çorum Oenzt A 34° 22° OrçartMkır A 28° V° £dım« A 35 o 23°Erz>ncan A 28° 10° Eranjm A 28° 10° Estaşehr A 30° 15° Gazanffifi A 30°21°aresun 36° 18° Mamsa 30° 13° K Maras 30°M°M«an 27°1O°Mu0h 29°13°Muş A 32° 19° Gurauşlıane A A 26° 16° Halddn A 36° 20° Isparta A 30° 12° ısanbui A 27° t2° Izmr A 32°16°Kars A 28° M° ı<asamonu A A 27° 13° Kayserı A 30° 15° KıHüareb A 30° 17° Konya A 27° 13° Küöfıya A 33°20°HUtatya 8 25°18°(Wu 27°14°Rlze 32° 17° Samsun 31° 13° S«rt 27°19°Sınop 35°22°Snas 28° 10° TekmlaJ 28° 14° Traüzon 29° 13° Tuneeiı 29°14°Uşak 30° 13° Van s 32° 17° ZonguMak A 35° 20° A 32° 20° A 29° 24° A 33° 17» A 34» 15° A 29° 14° A 24° 18° A 26° 19° A 24° 18° A 35° 22° A 23° 18° A 27° 11° A 25° 17° A 2 6 ° » ° A 32° 16° A 29° 12° A 27° 14° A 27° 13° A 23° 17° ı bulutiu 'yajmunu A-açık B-buluilu G-güne$i K-kart S-sısi Y-yagmuriu BULMACA 6 9 1 1 I 1 1 1 1 -VHti- ıLnTL H m1 II H 1 SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/ Kuzey Avrupa ve Asya'nın ormanlık kesimlerinde yaşa- yan göçmen bir kuş. 2/ Eski düde göz... Eskiçağ'da Van Gö- lü dolaylannda dev- let kunnuş kavim. 3/ Bir nota... Evre... Parola. 4/ Işlenme- miş toprak... Yunan rakısı. 5/ Asya'da bir ülke... Duyuru. 6/ Yündcn dövüle- rek yapılan kalın ve kaba kumaş... Ser- best meslek adamlannı içinde topla- yan resmi birlik. 7/ Iterbiyum ele- mentinin simgesi... Sıkıntı verme, üz- me... Asker. 8/ XIX. yüzyılın ikinci yansında tstanbul tiyatrolannda or- taya çıkan eğlendirid $arkı~. Mimar- lıkta 'sahın' anlamında kullanılan sozcük. 9/ Rakı için kullanılan bir sözcük. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Göv- desi üç köşeli ve üç telli Rus haik sa- a. 2/ ınce dantel... "Haydi — vakit tamam / Akşam diyordun, işte oldu akşam / Kur bakahm çilingir soframızı" (Cahit Sıtkı Tarancı). 3/ Çinkonun simgesi... Çok iri ve zehirsiz yılan... Hol- landa'nın plaka işareti. 4/ Çurük, temelsiz... tspanya'da Bask bölgesinin bağırnsızüğı için savaşım veren gizli örgüt. 5/ Hat- tatların kâğıt cilalamakta kullandıkiarı bileşik... Ağır kokulu bir gaz. 6/ Gölgede kalan yan... Bahkesir ilindeki Kaz Dağı'nm mitolojik dönemlerdeki adı. 7/ Kripton elementinin simgesi... Mugla'ıun bir ilçesi... Çıplak vucut resmi. */ Yüksek bir maka- ma sunulan mektup ya da dilekçe... Voleybol ve teniste oyunun her bir bölümü. 9/ Yeşile çalan mavi renk. 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet DÜNYADA BUGÜN Amstertam A 19° Amman A 34° Atına Bafldat Barcetona Belgrad Bertn Bonn Brüksel Budapeştt Cenevre Cezjyır Cıdde Dubn Helsnkı Kahın koçenhag W A 33° A 38° A 28° A 21° A 30° A 22° A 16° B 19° A 26° A 20° A 35° A 44° A 45° A 21° A 30° A 30° A 35° A 20° A 16° A 34° Urangrad Londra MaOnd Mlano Montreal Mostam Mûmh NmYork Oüo Pans Prag Hıyad Rone Sofya Şam lelAvn üjnus Varşova Venedk Vtyana Zûnh A 20= A 21° A 35° A 29° A 28° A 19° A 15° B 22° A 21° A 46° A 29° A 29° A 35° A 21° A 29» A 20° A 21° Ressam Ali Sami Bey 30 HAZİRAN 1931 Elyevm Paris'te bulunmakta olan ressam Ali Sami Bey orada Fransız ressamlan tarafından tertip edilen bir sergide Fethiye camii ile Bozdoğan ketnerini gösteren iki sulu boya tablo teşhir etmiştir. AJi Sami Beyin bu iki tablosu son derecede takdir edilmiştir. Paris'te çıkan Les Artistes d'Auyourd'huı mecmuası Ali Sami Beyin fotoğrafile sergide teşhir ettiği tablolann resmini neşrederek dıyor ki: "Istanbul'a ait iki sulu boya tablo ile sergiye iştirak eden ve memleketinde pek maraf bir san'atkâr olan üstat Ali Sami'yi selamlamakla bahtiyanz. 30 YIL ONCE Cumhuriyet Cezayir'de durum 30 HAZİRAN 1961 Doğu Fransarun Lorraine bölgesine giden ve burada dört gunluk bir ziyarette bulunacak olan Fransız Cumhurbaşkanı de Gaulle dün yaptığı ilk konuşmasında, Batı dünyasının Sovyet blokuna karşı daha sıkı işbırliğirtde bulunmasını istemiş, "TehlikeL bir dünyada yaşıyoruz. Bizler hür bir milletiz ve Dt öyle kalmak istiyoruz" demiştir. Konuşmasma devamla de Gaulle şöyle demiştir: "— Karşımızda, Doğuda bir blok var. Bunun hakikaten sulh mü, yoksa harb mi istediğini bümiyoruz. Fakat ilk önce biz Fransızlar kendi aramızda, bilâhare hür dünya halklanm teşkil eden mflttefiklerimizle bir birlik halinde hareket ettiğimiz takdirde futuıayı atlatmak için en iyi fırsatlara malik olabiliriz. Aksi takdirde, zayıf ve bölünmuş vaziyette olursak futma üzerimize çökecektir. De Gaulle geçen gün Cezayirden bir tümen askerin geri çekileceğini bildirmişti. GEÇEN YIL BUGUN Cumhuriyet 'Düşünc^e özgürlük' 30 HAZİRAN 1990 Yazarlar, ozanlar ve sanatçılar 15 gün önce tstanbul ValiliğTnce ertelenen "Düşünceye özgürlük" yürüyüşünü dün "sessiz" olarak gerçekleştirdi. Yürüyüse 300[e yakın yazar, şair, tiyatro, plastik sanat, sinema ve müzik sanatçısı, gazeteci, belediye yetkilisi, milletvekili, yayma katıldı. AÇIKLAMA • Gazetenlzin, 29 Mayıs 1991 tarihli nüshasında yayımlanan "PTT NEREYE GİDİYOR?" başlıkü yan incelenmiştir. Yakjnıcı Nilüfer Voltan Acar'ın gerçek isminin Havva Nilüfer Acar olduğu, "Hüseyin Onat Sokak No: 10/4 Gövenerler-ADkanı" adresinde ikâmet ettiği, aym sokakta 10 nolu yanyana iki ayrı binanın bulunduğu ve her iki binanın girişinde " 4 " nolu posta kutusunun bulunduğu ve her iki adrese de telefon faturalaımın düzenli olarak götürüldüğü anlaşılmakla beraber, yanyana 2 tane 10 nolu binanın olması ve her ikisinin de " 4 " nolu dairesine ait posta kutusunun bulunması nedeniyle ilgili dağıtıcının iş yoğunluğundan yanlışlıkla yanındaki binanın " 4 " nolu dairesinin posta kutusuna telefon faturasım bırakmış olabileceği dikkate aknarak " 4 " nolu dairede oturan Üçel Firnmsı yetkilisi ile görüşülmüş kendilerine ait kutuda yakınıcıya ait telefon faturası çıkmadığını yazıh olarak beyan etmiştir. Diğer taraftan, Ankara Posta tşleme Merkezi'nce herhangi bir sebeple abonelere zamanında ulasmamış ve son ödeme tarihi geçmiş olan telefon faturalan, dağıtım personeli tarafmdan dağıtıma çıkanlmayıp servis yetkililerine verüerek son ödeme tarihlerinin değiştirilmesi cihetine gidilmektedir. Bu nedenle, gunü geçmiş telefon faturasının posta kutusuna dağıtıcı tarafmdan atılması mumkün değildir. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARTISMA Sorun. Egjtim Sbtonıinıizdir Oncelikle, öğretmenlik mesleğine saygınlık kazandırmak ve onu ikinci iş olraaktan çıkarmak gerekir. Unutulmamahdır ki, eğitimin en önemli faktörü öğretmendir. 28 Mayıs 1991 günlü gazetemizin tartış- ma sütunlannda edebiyat öğretmeni bir meslektaşımın, eğitim sistemimiz içersinde sorun olan sadece endüstri meslek liseleri- mizdeki mesleki eğitimmis gibi bir yakla- şımla olaya bakışım açıkça yadırgadım. Endüstri meslek üselerinin gereksindiği- miz ara teknik elemanı yetiştiremediği ve eğitim sistemimizin tümünde olduğu gibi teknik öğretimde de yeni bir yapılanmaya gitmenin gereği açıktır. oncelikle, öğretmenlik mesleğine saygın- Lk kazandırmak ve onu ikinci iş olmaktan çıkarmak gerekir. Unutulmamalıdır ki, eği- timin en önemli faktörü öğretmendir. Eko- nomik, sosyal, kültürel, mesleki, demok- ratik, sağhk vb. yığmla sonınlarla iç içe olan kişilerden mesleğinde başarüı olması beklenemez. Tüm meslek liselerimizde 1986 yılından bu yana uygulanmakta olan 3308 sayüı Çı- raklık ve Meslek Eğitimi Yasası, teknik öğ- retimin niteliğinin daha da düşmesine ne- den ohnuştur. Sanayilesmedeki teknik ve sosyal altyapunız böyle bir sistemin uygu- lanması için yeterli değildir. öğrencilerimizi gönderdiğimiz işletmelerin büyük bir ço- ğunluğu gerekli niteUkleri taşıyan eğitici personelden yoksundur. öğrencilerimiz, meslek üselerinin 1. sınıflannda yeterli bil- gi, beceri ve davranışlan kazanamadan iş- letmelere gönderilmektedir. Bunun sonucu işletmelerde öğrencilerimize sorumluluk ge- rektirmeyen rutin işler verilmekte ve bece- ri kazanmalan smırh düzeylerde kal- maktadır. Kuruluş amacı ara teknik eleman yetiş- tirmek olan endüstri meslek lisesi program- lanna özellikle politik çıkar kaygılan ile yüksek öğrenime geçişi sözde hedefleyen bir kısım programlar eklenmiştir. Bu ikili ve ağır ders yükü altmda öğrencilerimiz her iki hedefe de ulaşmaktan yoksun bir şekilde mezun olmaktadırlar. Teknik öğretim; yuk- sek teknik öğretime öğrenci hazırlayıa, ara teknik eleman yetiştirmeyi ve çrrakhk eği- timini, amaçlayan 3 ayn sistem olarak ye- niden duzenlenmelidir. Bu sistemlere öğren- ci alınmasında, bilgi, beceri ve yetenekle- rin gerçekçi bir ölçumünü sağlayıa gözlem ve sınav teknikleri uygulanmalı, sistemler arası yatay ve dikey geçişler her asamada olanaklı kılınmalıdır. Teknik öğretim programlanmn haarlan- masında ulke ve bölgesel ihtiyaçlann kar- şılanması ilkesinden yola cıkılmalıdır. Bu anlamda sürdürülmekte olan aşın merke- ziyetçi tutumdan vazgeçümeli, başta yerel yönetimler olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerinin eğitim politikalanrun belirlen- mesine ve uygulanmasma katkı ve katıhm- lan sağlanmalıdır. Teknik öğretmenlerin "l* 60'ı bugün ser- best piyasada ve KİT'lerde istihdam edil- mektedir. Okullarda'çalışan teknik öğret- menlere V» 3-9 oranlannda verilmekte olan özel hizmet tazminatı KİT'lerde ve beledi- yelerde ^o 40 olarak uygulanmaktadır. Tar- tışmacı arkadaşımm artılarla ifade ettiği ek ders ücreti, döner sermaye ve çırakhk fo- nu ödemeleri maaş karşılığı okutulan haf- talık 20 saat ders yUkünün üzerine yapılan ek çalışmalar için ödenmektedir. Anılan ek işlere ödenmekte olan ücretlerin düşüklü- ğü nedeniyle hiçbir teknik öğretmen bu tür ek hizmetler almak istememekte ve bu ne- denle bakanlık halen zonınlu ücretli ders saatini 20 saatin altına mdinnemektedir. Teknik öğretmenlerin örgütlü bir biçim- de verdikleri ve yıllar süren uğraşlan sonucu elde ettikleri özel hizmet tazminat hakkı, tüm öğretmenlere ödenmekte olan eğitim tazminatının ortam ve dayanağım hazırla- mıstır. öğretmenler arasında, özellikle 12 Eylül 1980'den sonra kazanılmış haklara sahip çıkma, kalıcıhğının ve yaygınlastınl- masının mücadelesini vermek yerine bilinç- siz bir şekilde elde edilmiş haklara karşı çık- ma hastalığı görülmeye başlanmıştır. E R D O G A N B İ L Teknik ögretmen-tZMtR BODRUM'DA TATIL Ayda 75.000 TL taksitle "Bodrum'da deniz veyeşüyok diyenlere" Bodrum'un en guzel koyu Karaincir'de, ozel plajı, yuzme havuzu.bufe kahvaltı ve akşam yemekleriyle MANASTIR KARAINCIR OTEL 7 gece / 8 gün yarım pansiyon Kişi Başına 495.000 TL. (9 ay vadeli 75.000 TL./ aylık ödeme) Tek yatak farkı 250.0O0 TL. İlave yatak 250.000 TL. 0-4 yaş çocuk ücretsiz ABC— £w EMLAK BANKASI Şener TunOTi A Ş kuruluşudur ISTİKL\L CAD. BALYOZ SÖK BEYOĞLU 151 80 98 - 151 80 99 S T A N B U L DUYURU SHP İstanbul 3. Olağan İl Kongresi 30 Haziran 1991 Pazar günü saat 10.00'da Harbiye, Lütfii Kırdar Spor Salonu'nda toplanacaktır. II Kongremizin değerli delegelerine ve partililerimize duyurulur. ERCAN KARAKAŞ tl Başkanı SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GtRtŞ SINAVI 2499 sayıb Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan SERMAYE PİYASASI KURULU'nda görevlendirilmek üzere 31 Ağustos 1991 tarihinde Ankara'da başlayacak yanşma sınavı ile uz- man hukukçu yarduncıları aknacaktır. Sınava katılma koşulları. sına\ konulan ve başvuru şeldi hakkın- da Sermaye Piyasası Kurulu Baş Hukuk Daıuşmanüğı'ndaıı bilgi alı- nabilir. Başvurulann gerekli belgelerle birlikte en geç 9 Ağustos 1991 tan- hi mesai saati bitimine kadar Sermaye Piyasası Kunılu'nun aşağıda gösterilen adresine yapıhnası gerekmekte olup, postadaki gecikme- ler dikkate abnmayacaktır. BAŞVURU ADRESİ SERMAYE PİYASASI KURULU Çiftük Cad. No: 13 Beşevler/ANKARA Tel: 212 62 80 (10 Hat) T.C. MALATYA î. SULH HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1990/498 Davacı Adil Koluk \ekilı Av Mahir Ataç tarafmdan davalılar M.Nıyazı Özer, Sakıne Ozer vs aleyhuıe açılan ııaleyı şuyu davasın- da verılen ara karın gereğince, Malatya merkez Şifa mahallesı 152 ada, 1 parselde kayıtlı taşın- maz maliklennden Huseyın oğlu Ismet Ervuzlu ve Huseyin oğlu Hık- met Eryuzlu'nun adresi tespıt edilemedığınden adı geçenlenn 30.7.1991 gunu saat 09.00'da mahkememızde hazır bulunmalan veya kendıle- rini bir vekille temsil ettırmedikleri takdirde yargılamanın yoklukla- nnda yürutuleceği tebliğ olunur. CAĞDAŞ YAYINLARI KEMAL ÜSTÜN DEVRİMŞEHİDİ ÖĞRETMEN KUBİLAY 8000 '"" (KDV 'f"" 1 ^ ödemeli gönderilmez ÇACD\!j YAYIMAKI Türkocagı Cad. 39-41 Cagaloğlu-İSTANBUL T.C. FATİH 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1990/199 Karar No: 1990/449 Hâkim: Necati Asçıoglu 18214 Yz.lş.Md.: Recep Paker Vergi denetiminden kaçmak suçundan sanık olup 34 BCU 56 pla- kalı kamyon sahibi, Vatan Cad. Muratpaşa durağı 5/5'te mukira Hü- seyin oğ. Hasbıye'den olma, 1964 d.lu Salıh Kurnaz'ın işbu suçun- dan dolayı 213 sayılı Vergı Usul K.'nun 358/3, 360, 647/4. madde- leri uyarınca 150.000 lira ağır para cezası, 1 ay ticaret, sanat ve mes- lekten menine karar verilerek işbu cezasının 647/S.K.6'ncı maddesi uyarınca (ecıline ve işbu karann tstanbul'da yayımlanan gazeteler- den binnde yayımlanmasına karar verilmiştir. 6.6.1991 ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKQ Çamurdan Eşekler... Taşlama ustası Hasan Çelebi anlatmıştı, Necip Fazıl'ın "Bü- yük Doğu"yu, Adnan Menderes'ten aldığı doksan bin lirayla çakırdığını. Menderes o parayı örtülü ödenekten vermiş. Necip Fazıl'ın tüm yaşamı, CHP'ye, sola saldırıyla geçti. Kendine müritler de buldu! Falih Rıfkı Atay'ın anlattığı bir öv- küyü Nihat Subaşı'ndan dinlemişlim. Falih Rıfkı Atay, o yıl- lar Mithatpaşa'da bulunan evinde gazetecilere bir yemek verir, öyküyü orada anlatır. Şöyle: Bir köyde kayma tehlikesı var- mış. Köyün taşınması gerekiyormuş. Ancak köyiüler çok yok- sul, araçsız, gerecsizmişler. Ne yapsınlar. Tanrıya dua etmışler: — Tanrım bize yardım et de köyümüzü taşıyalım demişler. Tanrı da: — Peki demiş, siz çamurdan eşekler yapın, ben onlara can veririml Koylüler kolları sıvamışlar, çok sayıda çamurdan eşek yap- mışlar. Tanrı çamurdan eşeklere can vermiş, böyiece köyü bir kolay taşımışlar. Ancak çamurdan eşek yaparken ipin ucu- nu kaçırmış olacaklar ki çamurdan eşekler de ortalığı kapla- mış. Tann da bunlann kimini insan kılığına sokmuş. Falih Rıfkı gülerek bağlamış fıkrasını: — İşte insan kıhğında gördüklerinizin kimi de onlardan bi- ri... Eskı Roma imparatoriarından biri, helalardan para alınma^ sını buyurmuş. Imparatorun oğlu buna karşı çıkmış: — Baba, heladan para alınır mı demış. İmparator da ce- binden parayı çıkarmış; oğlunun burnuna tutmuş: — Oğlum, kokmuyor ya! demış. Çevreye bakıyorum her şey kokuyor! Eskı gazeteci arkadaşlanmdan Ayhan Yetkiner'in bayrarrl kartı bu sırada mı geldi ne? 1960 öncesinde Ulus'un muha- binydi Ayhan Yetkiner. Şunları yazmış: "Her zamanki güzel, akıcı ve nefis yazılarının tiryaki oku- ru Ayhan Yetkiner, "Sarı Arının Deliğine Çomak" için de ay- nca seni kırtlar, gözlerıni sevgıyle oper. Blerın dert görmesin." Ayhan Yetkiner, Gazeteciler Cemiyeti içinde Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı Yönetim Kurulu Başka- nı olmuş. Bayramda Ankara bomboştu. Cezaevleriyse solcularla do- lu. Ceyhan Özel Tip Cezaevi'nden "Devrimci Yol tutuklula- rı", bayram kartlarında şöyle diyoriardı: "Sevgili Ekmekçı, Yazdığınız gibi sabırlı bir "bekleyiş" içindeyiz! Anlayama* . dığımız şey ülkenin tüm hukukçularının, sıyasetçılerının, ya- zarlannın karşı çıktığı bir konuda Anayasa Mahkemesi'nin neyı ve neden beklediği konusudur. "Gizlı eller" ya da "iyi saatte olsunlar" acaba bu yaz sıcağında fazla mesai mi ya- pıyor dersıniz? Size sağlıklı ve güzel günler, güzel bayramlar diliyoruz. Se- lam, sevgi ve saygılarımızla" İmzalann soyadları var, şöyle; Müftüoğlu, Başpınar, Yılmaz, Uyan, Yakış, Zaman, Ayyıldız, Akın, Hocaoğlu, Taş, Keleş, Aslan, Şahin, Arıkan, Uçar, Tun- ca, Kantaş, Ovacık, Ak, Eryılmaz, Durukan, Gönenç, Yaprak, Şahin, Güneş, Çoban, Cihan, Saygılı, Özdemir, Üresin, Do* ğan, Kartal, Kocakuşak, Soylu, Baykam." Anayasa Mahkemesı çalışmasını temmuz sonunda bitirir mi? Uç gün önce perşembe günü İstanbul'dan gelen savun- man Fikret ilkin'le DGM'ye gittik. Deniz Teztel ile öbür sa- nıklar getırilmiş, savcı soruşturma yapıyormuş. DGM'nin girişinde, görevli sivil polisler, beni tçeri bırakmak istemedi- ler. — Duruşma yok, ne yapacaksınız girip de? diyoriardı. — Duruşma olması şart mı bir gazetecinin adliyeyi dolaş- ması yasak mı? Neyse sonunda girebildim. Savunman Şanal Sanhan, Fık- ret İlkiz, Erşen Sansal oturuyoruz. Deniz Teztel ile öbürleri yukarıdalar. Onları goremıyoruz. Ancak sanıklardan kimı ge- tirilip götürülüyor. İkisinin haşatı çıkmış. Bellı, ışkencedelert Sorsanız "işkence yok" derler. Bir ara DGM Başsavcısı Nus-. ret Demiral yanımızdan geçti. — Nusret Bey diye seslendim. Baktı: , — Benı tanımadınız! j — Tanıdım! karşılığını verdi, şapkayı değiştirmişsin, bıyık-İ lar da azıcık kısalmış! Az sonra bir görevtı geldi: — Savcı Bey sizi istiyor! dedi. Gittim. Çay soyledi. Çıkari ken: ! — Sizi şuradan çıkarayım dedi. Yan kapıdan çıkardı. Çı-İ kar çıkmaz Denız Teztel'ı orada taş merdivenin üzerinde otu- rurgörmeyeyım mı? Yanında tanımadığım biri var; Deniz iyi, ama o "haşat" gibi! — Nasılsm Deniz? Sana tefgraf çektim, aldın mı? — Hayır almadım! — Fikret İlkiz aşağıda... — Biliyorum, gördüm! — Bir isteğin var mı Deniz, annene telefon edeceğim! ; — Hayır yok; anneme selam söyleyin! ; Deniz Teztel ile o Cumhuriyet'teyken birlikte -İstanbul'da bulunduğum bir sıra bir bayram günü Sultanahmet Cezae- vi'ne gitmiştik. Bayram nasıl geçiyor diye. O zaman yazmış- tım, bu ikinci görüşümdü. Denız'de Dev-Sol'un ileri gelenlerinden bırinin bir mektu- bunun bulunduğu söylenıyordu. Çocuk tutuklu muymuş ney- mış? Bir şey açıklamıyorlardı. İnsanların yaşamları karanyordu. Bende de Dev-Yolcular'ın mektuplan, kartiarı var- dı! Bugün hükümet programı okunacak; hiç önemsemiyorum! Seçimsiz hükümetin programı olsa ne olur, olmasa ne olur! Usları varsa bir an önce seçime gidip belki paçayi kurta- nriar... SATILIK 8 parca KENVVOOD müzik seti dotaplı 2X120 W 6.500.000 TU T»l.: 512 05 05 / 4W - 4«6 Haydi Beyoğlu'na çıkalım IMZA GUNU BUGÜN 30 Haziran Pazar 16.00-19.00 AGAH ÖZGÜÇ BURÇAK EVREN ÜLKÜ TAMER2 Temmuz Salı Beyoğlu Sineması'nda bugün BENİM GÜZEL ÇAMAŞIRHANEM Yön: S. Frears 1986 Rio Büyük ödülü Seanslar 12.00-14 i5-ia30-1900-2115 Beyofthi Sineması, istiklal CaddesJ Cumhuriyet Kitap Kulübü tmza ve Söyleşi Günleri AZÎZNESÎN 2 Temmuz Salı 17.00-19.30 MMM MrGROS ATİIIA DORSAY NECATİ CUMALI 3 Temmuz Çarşamba 17.00-19.30 Cumhuriyet kitap kulübü 4 Temmuz Perşembe 17.00-19.30 : Her gun 900-22 00 Pazar 10 00-20 OV CUMHLRİYF.T KİTAP Kl LÜBl). Migros Atrıum, Atakoy 9. kısım 560 61 37
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog