Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZİRAN 1991 YlLINlLK YARISINDA YATIRIMARAÇLARININSEYRİ EKONOMİ CUMHURİYET/13 Döviz, faiz, altııı 'krizle' parladı ABDURRAHMAN YILDIR1M Yılın ilk altı ayındaki krizler, tasarruf sahibinin cuzdanını de- ğerlendirdi. önce Körfez krizi, ardından ekonomik kriz ve en sonra da siyasi kriz, tasarruf araçlarının genelde performan- sını yükseltti. Geçen yılın ilk altı ayımn tersine, bu yılın aynı dö- neminde doların, altının ve fai- zin yıldızı parladı, borsanın sön- dü. Altı ayda yüzde 30 seviye- sinde kalan enflasyona karşıhk dolar yüzde 49.33, Cumhuriyet Altını yuzde 41.39 değer artışı yaptı. Yaklaşık 15 puan artan mevduat faizlerinin net getirisi de enflasyonun üzerinde ger- çekleşti. Hisse senetlerinin değer artı- şı ortalama yüzde 10.1 oldu. Ama borsada toptan yukseliş veya toptan düşuş devri kapan- dı; yerini, bazı hisselerin duşu- şüne ve bazılannın yukselişine bıraktı. Borsadaki 120 hisse se- nedinden 42'sinin değer artışı yüzde 35-250 arasında gerçek- leşti. Yani her uç hisse senedin- den biri yatınmcısına enflasyo- nun uzerinde bir gelir sağladı. Yatınm fonlarının ortalama ge- tirisi de yüzde 23.67 ile enflas- yonun altında gerçekleşirken, 4 yatınm fonunun getirisi yüzde 35'in üzerinde oldu. Körfez'in gölgesi 1991'e Korfez krizinin gölge- sinde girilirken faizler artmaya başladı, borsa da durgunlaştı. Dövizde ve altında ise kayda de- > >r „«, T - - TJI+î I M T K O S T V I ^ S OFAM VAiW: Körfez savaşı, çimento hisselerini ön plana çıkardı. Çimentoyu, Koç ve Eczacıbaşı hisseleri izledi. Bu hisselerin değer artışı yüzde 40-250 arasında gerçekleşti. Borsadaki her üç hisseden biri de yatınmcısına enflasyonun üzerinde kazandırdı. J \Körfez savaşından / f ^galip çıkması üzerine dolar dış borsalarda hızla değer kazanmaya başladı ve son 19 ayın en yüksek değerine ulaştı. Iç piyasada haziran sonunda 4365 liraya çıkan dolar, 6 ayda yüzde 49.33 prim yaptı ve son iki yılda üzdüğü yatırımcıların gönlünü aldı. yuksek duzeyınûe •Savas s m Borsanın seyir defteri 5434 [•Banslan umut <esılfl [•Savas 1 pasladt •Borsa aususe •Faizler tır"iamyor Endeks en dusuk duzeyınde • Faiz düşürme operasyonu •Borsa ta.2 ' dususure 1 ınanmadı |*ANAP Kongresı beklenıyor • Hûkumtt progr am ve guvenoyy beklenıyor 26 28 4 29 30 16 24 KSUBAT) I-MAR'H I-NISAN< I-MAYISH 7 İO 23 —HAZIRAN-t ğer bir artış yoktu. Ocak ayı or- tasında Körfez krizinin savaşa dönuşmesiyle bankalardan 5 trilyona yakın para çekilişi, emisyon hacminın bir anda 20 trilyon lirayı aşmasına neden ol- du. Emisyondaki patlamaya pa- ralel olarak borsa da patlama yaptı. Savaş zengini olmak iste- yenlerin ve durgunluğa giren sektörlerdeki paranın "nygun ortamı" değerlendirmek isteğın- den kaynaklanan talep, hisse se- nedi fıvatlarını yan yılın en yuk- sek noktasına vardırdı. Savaşın, şubat sonuna doğru yaklaşan fi- naline paralel olarak borsa en- deksi de 5434 puana kadar çık- tı. Savaşın bitmesiyle para yu- valanna donmeye ve borsa en- deksi de duşmeye başladı. Ban- kalardan çekilen Turk Lirası'- nın yeniden sisteme dondurül- mesi gerekıyordu. Faizler de yukseltilıyordu. Savaşın galibi ABD'nin para birimı dolar, dış borsalarda hızla değer kazanı- yordu. Ekonomi krizi Sonuçta, bir yandan dö- vizdeki artışın, bir yandan faîz- deki tırmanışın baskısı altında kalan hisse senetleri değer yiti- riyordu. Doviz ve faiz artışına bir de "ekonomi krizi" eklen- di. Kamu finansman açıklan, doviz durumu, ekonomik dur- gunluk gibı konularda yuksek duzeyli burokratların olumsuz tablo çizmelerine, sonunda Cumhurbaşkanı Ozal da katıl- dı. Ekonomide çizilen bu karan- lık tablo, borsa düşuşünu nisan ayından mayıs ayına taşıdı. En- deks, 5500 seviyesinden 3500'lere indi. Mayıs ayımn ikinci yarısında gerçekleştırilen bir yıllık faizi indirme operasyo- nunun da borsaya önemli bir olumlu etkisı görülmedi. Körfez ve ekonomi krizinden çıkan borsa, bu kez iktidar partisiriîn kongresini beklemeye koyuldu. Kongreden borsanın beklediği aday çıkmasına karşılık "91'ler"in varlığı borsayı "güvenoylaması" kıskacına so- karken, bir yandan hukümetin programını beklemeye yoneltti. Siyasi beklenti Krizler arasında vılın ilk ya- rısında tasarruf sahibinin kade- rıni büyuk ölçüde "kamu fi- nansman açıklan" ve bu açık- lann kapatılma yöntemi belirle- di. Açıkların borçlanmayla ka- patılması faizleri yukan çekti; bu, bankaya para yatırmayı ca- zip kılarken tasarruf sahipleri- nin karşısına "repo"yu da çı- kardı. Borsa ise bir yanda faiz- lerin yükselmesinden olumsuz etkilenirken, bir yandan da ar- tan arzın baskısı altında kaldı. Yılbaşından bu yana halka açı- lan şirket sayısı 20'yi buldu. Bu yolla hisse senedi piyasasından çekilen paranın miktan 1 trilyon lirayı aştı. Sadece Kamu Ortak- lığı Idaresi'nin özelleştirme ça- lışmaları yoluyla borsadan çek- tiğı para 697 milyar liraya var- dı, Toplam mevduattaki artış, tasarrufların önemli bir bölü- munun faize yoneldiğini ve dev- let iç borçlanma senetlerine git- tiğini; borsadan çekilen para da, tasarrufun bir mıktannın hisse senetlerine yatırıldığını gosten- yor. Dolara yatırılan paranın ise geçen yıla göre önemli bir artış kaydettiği tahmin ediliyor. Bu- nun yanı sıra otomobil satışla- rındaki artış ile dayanıklı tuke- tim malları satışındaki artışın "mala >atınm" eğiümini yansıt- tığı kaydediliyor. Yılın ikinci yansı Yılın ikinci yarısında, tasar- ruf araçlan arasında hisse senet- lerine ve dovıze şans tanınıyor. Faizin de kısa vadelerde bugrn- kü cazibesini koruyabileceği tahmin ediliyor. Emisyondaki artış ve seçim ekonomisinin uy- gulamalan hisse senetlerine ya- tırımı cazip kılarken, ekonomı- nin yeni patronunun dövize sı- cak bakması ve doların dış pi- yasalarda yukseleceği tahmin ediliyor. Alftnın ise, en büyük uretici durumundaki Güney Af- rıka Cumhuriyeti'nin üretimi kısması oranında değerlenebile- ceği sanılıyor. Yatınm araçlarının performansları (hisse senetleri, altın, doviz. yatınm fonları) MmUkiTMtı* Aüana Ctmento (A) Adana Çimento (C) Afyon Çimento Kkal fekstıi Akbank AKÇımento Aksa Alarto Hokjıng C«şme AYunus Anadolu Cam Arçelik Aseisan telan Çimento Sagtas Bokı Çimento Bfisa Canakfcale Çımento Çe*k Halat Çımsa Cukurova Elektnk Demırbank (BU) Oeraztı Çam Oeva Holdıng Doğusan Döktaş Eczacıba$j Yatınm Eczacıbaşı llaç Ege Bıracılık Ege Endûstrı Ege Gübre Emek Sıgorta Enka Holdıng Ercıyas Bıracılık Ereğlı Oemır Çei* Esbank Fenış Alümiflyum Fınansbank Gentas Good-Vear Gorbon Işıl Gûbre Fabnkâlap Guney Bıracılık Hektaş Iktsat Fınansa! K Intema Izmtr Oemir Çelık Izocam Kartonsan Kav Kelebek Mobılya Kent GKla Kepez Elektnk Koç Hokjıng Koç Yatmm Korrya Cımento Kordsa Koruma Târım Köytaş Kûtahya Porselen lüks Kaöıfe Makıne Takım Mardın Çimento Maret Marmarıs Martı 0 Marshall Mensucat San (BÜ) Metaş Mıgros Nasas tllllll*! -1058 •1333 -333 -ÎBO -1077 189 -882 690 -5000 -588 15İ6 0.00 435 14J1 -153 •633 633 4038 -ia67 175 •2352 444 -123 199 000 540 189 -4 00 -4 76 •1158 588 000 230 1625 •702 0.80 123 506 12 77 000 •1129 000 244 217 -571 649 256 +a24 000 2500 857 •149 -806 1111 23.81 2154 741 000 •1111 1750 -2500 000 -286 1500 -769 4 59 0.00 •»33 ra.61 588 6*fc 5500 17576 •2564 066 iripUmlM takM* 894 200 866.700 1550000 2 757600 966.700 ı 741600 962.000 -3730 | 892.300 5852 197 58.97 58S5 -2857 13214 6757 15668 15833 •15.46 -452 1053 126.01 517 1959 •1555 -2J» 6667 10.00 3846 19910 110.12 4815 11053 12 00 •2 70 -14,89 14722 2400 -2740 0£0 2239 164 76.67 3571 ooo 1667 9535 1.08 154 24167 13529 10559 222 58.45 -2000 1379 •2739 38B9 8571 12571 1048 2453 9310 4157 •4783 -24 21 16494 64 29 2000 6532 -2063 5234 7330 000 1018900 911800 1069000 50C000 941200 1155600 100000G 1043500 1148.100 964700 936700 1063300 1403800 813300 1017500 760800 1044 400 987700 1019900 1000.000 1054000 1018500 960000 952 400 884 200 1058.800 1000000 1023000 1162500 929800 1008.000 1012 300 1050800 1127700 1000000 887100 1000000 1024400 1021700 942 900 1064900 1025600 1082 400 1000000 1250000 1085400 985100 919400 1111100 1238100 1215400 1074100 1000000 888.900 1175000 750.000 1000.000 971400 1150000 923100 1045500 1000.000 866.700 1196100 1058M) 1006600 627000 1588200 1019700 1589700 413.500 714300 2321400 1675700 2566500 2 583301) 845400 954 800 1105300 2 260100 1051700 1195900 843500 979200 1666700 1100.000 1384 600 2591000 2101200 1481500 2105300 1120000 937000 851100 2472 200 1.240.000 726000 1008000 1223500 1016400 1766700 1357100 1000.000 1160700 1953500 1010.800 1015 400 1416700 2352900 2 055900 1022 20C 1584500 800000 1137900 726100 1338900 1857100 2 257100 1104800 1245.300 1.931000 1415700 521700 757900 2649400 1642900 1200000 1653 200 791700 1529400 173Î0O0 1000000 Degitür» IMaMkrrMt* Netbank Net Hoktoıg Nığoe Çımento OkanTekstH Olmuksa Otosan Parsan PEG Pmfilo Petkım Pınar Sût Pınar Et Pınar Su Pınar Un Pımaş Petrotofisı Rabak Sabah Yayıncılık SantnlHoMng Sarkuysan Söksa Sun Elektnk Tam Sıgorta Teletas TGarantı B T :ş Bankası (B) (B>. T.5 BaıtoSMCı ,BC fıre Kutsan TKaİKinmaB Trakya Çam TSıemens TŞışe Gam TSKB |BÜ> TDemır Dökum Tûpraş THY Tûtûnbank Unye Çimento •625 -113 1364 •5 26 -4 76 • 22 28 1563 326 000 -2 22 •370 •606 24 53 •263 -12 50 582 •1364 -4 76 -977 -4 00 28.89 Q00 32 56 541 •110 •1019 •1017 -385 213 317 455 698 3144 -571 000 353 1556 Uşak Sefamık 1451 Vestel \fekrt F Ki'alama Yasas Yapı Kredı Yunsa •122 000 -571 •682 0.00 20 00 1071 -1179 1818 •14.89 6104 -750 2138 1667 2571 •1333 5500 4211 137 •1250 1750 29.63 3333 67.24 20000 11014 ia87 78.13 -14 29 •30S4 -3582 -10.17 •1667 -3239 3265 •41.87 -1238 119B3 -833 -35.29 1000 3000 2400 7053 •323 000 -889 -571 IB*IMH llllNMİI 937500 968700 1136400 947400 952 400 1222 800 1156 300 1032600 1000000 977800 963000 939400 1245300 973700 875000 1066200 861600 952 400 902 300 960.000 1288900 1000000 1325600 1054100 989000 898100 896300 961500 1021300 1031700 1045500 1069800 1314 400 942 900 1000000 1035300 1155600 1148.100 987800 1000100 942900 931800 1000000 •erifc? < « * 1200.000 1107100 862100 816200 851100 1630.400 925000 1233800 833300 1257100 866700 1550000 578900 1013700 875000 1175000 703700 1333.300 1672 400 1000.000 2101400 118&700 1781300 857100 690.600 641P00 898300 833300 676100 1326500 581300 876200 2198300 915 700 647100 1100000 1300000 1240000 1705300 967700 1000000 911100 942 900 BORSA ENDEKSİ Btleşık Endets Malı Endeks Sanay Endeks AA Fon End (poanl •1075 1834 -2 462 1441 10165 0290 24 224 21667 989 250 1018340 975380 1034 410 1101650 1002900 1242 240 1236670 ALTEV-DÖVİZ ABD Ooları F Alman Markı Ingılız Sterlını Isvıcre Frangı Fransız Frangı Kulce Altın Cumhun>«t 672 147 0Ü5 086 185 924 952 4933 2382 2550 22 71 2328 4111 4139 1067 200 10M700 1008.500 1008.600 1018500 1092 400 1095 200 1493300 1238200 1258.000 1227100 1232800 1411100 1411900 YATIRIM FONLARI Kabfcu ş Yatınm-1 ş Yatırım-2 ş Yatırırn-3 ş Yatınm-4 s Yatınm-6 nterfon-1 nterfon-2 (iterton-3 nterfon-4 nterfon-5 ktısal YaM ktısat Yat-2- ktısat Yat-3 ktısat YaM kt Arjiım F Gararrtı Yat-1 Garantı Yat-2 Garantı Yat-3 Garantj Yat-4 Garant, Yat:5 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKB Yatırım F YKB Sektor F YKBHsse F YKB Kamu F. YKB Lıkıt F YKB Karrna F YKB Dövız F YXB Kapıtal F YKB AktJf F Vakıf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hisse Haziraı nu «pfa 81416 51473 21494 18114 15276 61740 53169 27499 24696 11946 51924 42473 20222 20429 15174 63771 25503 15332 10816 10643 64417 21450 14938 58298 45526 64523 45262 38795 45303 19307 14705 14180 45747 116878 21401 14332 tafOia araatan ( * | krftabk 092 906 090 081 086 082 080 081 Q82 073 096 0.96 095 096 086 096 -002 m -011 103 098 097 082 084 086 -018 089 096 0.71 036 066 025 0.82 0.80 075 081 370 277 166 318 367 330 325 129 331 256 388 388 188 389 328 387 •233 394 •269 4.32 190 400 182 292 145 -091 155 394 300 1.94 111 237 334 123 311 182 1 * * 24 84 2053 2375 2232 2154 2363 2128 2187 20.07 1946 2632 2623 2630 2636 28.26 2688 938 1113 -1177 1557 2601 2661 24 02 22 26 2150 26 26 2321 20.72 2297 15.14 2024 5631 2251 21£0 2201 3830 Vakıf Dûnva Vakıf ForMi Dışbank Mavı Dışbanfc Beyaz Dısbank Pembe Tûtün Fon-1 Tutün Fon-2 Mıtsuı Fon 1 Mıtsuı Fon-2 Finans Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-4 Fmarts Fon-5 Zıraat Fon-1 Zıraat Fon-2 Zıraat Basak Zıraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emta» Fon-2 lmpex Fon-1 lmpex Fon-2 Tûoank Fon Sûmer Fon DencFon Ege Fon Kalkınma Fon Oemır Fon Tans Fon Ortak Fon TurkbankFon Netion Etıfon «279 14001 40137 54621 15396 45220 12669 163896 19840 24320 20692 12719 13623 24004 17913 18866 17320 23383 17939 2*2*4 «355 19943 15653 18720 13127 16661 18472 «515 16180 16760 15846 16136 13985 13680 13585 13072 taüüa Mabn |*| lnfMıfc 045 079 080 089 101 085 086 0.91 097 101 101 287 097 057 075 079 082 (193 015 0S5 096 119 107 079 104 090 073 080 079 079 100 108 073 083 098 093 Mnrtı 253 118 295 367 4 25 142 348 390 195 415 439 1167 448 4 40 117 355 363 397 387 184 150 4.75 408 362 145 355 289 149 120 342 394 4 41 299 318 382 356 8 4 * 4174 2160 2069 2280 2511 2188 2379 2119 22 02 2610 2785 -061 2731 3103 2481 2537 2648 2576 2263 2720 2678 2815 2511 2687 2006 2348 2034 2655 22 70 2530 2404 2573 . 2163 2317 2644 2368 Bankalar ne faiz veriyor? (°/o) Doviz-Altın ne getirdi? Yılbaşı (TL) Kafta ba$ı fîl.) Hafta sonu kapans (TL) Hflfta başına 9*re fark tt Dolar (T kale) 2930 4330 4365 0.81 Dolar (Dövız alıs) 2927 13 4302 38 4330 32 0 65 Dolar (Efk satış) 2941 80 4323 93 4352 02 0 65 Mark (T kale) 1950 2410 2412 0 08 Mark (Dövız alıs) 1947 53 2387 95 2389 85 0 08 Isvıçre Fr |T kale) 2290 2790 2810 0 72 Sterlın (T kale) 5660 "7100 7-20 0 28 ALTIN Cumhunyet 245 000 342 000 345 000 0.88 24 ayar külçe 36 900 51 500 52 000 0 97 1 A» 3 Ay 6 «y 1 Tıl VaMI Vaddi VaMİ Vadtfi İş Bankası Aktank Yapı Kredi Osmanlı Garant Bankası Emlakbank Tûrkbank Ziraat Halkbank Pamukbank Vakrftank iktjsat Bankası TEB Sümerbank Şekerbank Tûtûnbank Demirbank Dışbank Etjbank Netbank Imar Bankası Esbank Adabank Rnansbank Koç Amenkan TYTBank Tarişbank Adabank Egebank Tobank Tekstılbank Kıbns Kredı Bankası 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 51 51 60 60 60 60 61 61 51-54-5660-63-6560-63-6561-61-61 51 51 51 56 51 51-55 56 49 55 55 55 56 57 56 60 60 60 65 60 60 63 57 68 61 61 61 61 61 61 65 57 67 65 68 66 67 66 61-66 61-61 68 68 60 61 62 61 67 69 68 69 60 61 61 61 61 61 50-55 62-65 63-66 61-61 53 66 68 62 10-30 53 68 67 65 10 52 61 65 71 10 55 65 65 66 10 52 61 65 71 45 51 54 61 51-53 60-61 62-63 6?-64 56 66 69 75 56 68 69 65 10 10 10 10 10 10 10 35 20 52 55 56 50 55 61 66 66 65 65 65 68 68 66 67 71 62 61 68 72 BORSADA ÖYENID0NEMYeni hukümetin borsayı canlandırma kararı üzerine gözler yine hisse senetlerine çevrildi. • Uyuyan, ancak borsa canlandığında ük prim yapacak hisseler hangileri? • Endeks 8 bini bulur mu? • Konya Çimento Fransızlara satüdı. • Arçelik, Teletaş, Petkim, Kartonsan, İş Bankası, Şişe Cam, Kav, Bolu Çimento, TKB, Pınar Un, Sun Elektronik ve İMP yaürımcüarına özel haberler. 0TOM0BİL KU1ANAN DAHA ÇOK KAZANIYOR Bundan 6 yıl önce otomobil alanlar ve bu süre içinde otomobillerini kullananlar, alnn ve dolara yatınm yapanlardan daha fazla kazandı. DENİZDEKİ KRALDAN ARMATÖRLERE ÖFKE İki yıl önce evine haciz gelen daha sonra da askere alınan Hilmi Sönmez, "Denizde devletten bile büyüğüm" dedi. Sönmez, armatörleri kıskançhk ve çikarcıhkla suçluyor. DOĞU ANADOLU'YA YILDIZ YAĞIYOR Bayinizde... • Yelkenler fora, fıyatlar vira! • Bedava sektörü patlama yapü. Doğu Anadolu'daki illerde aralarmda 5 • Holdingler aşçıüğı sevdi. yıldızlıların da bulunduğu 50 dolayındaki • Bankalarm zorunlu emlak otelin yapımı sürüyor. satışı çıkmazda. Borsada geçen hafta 28 HAZİRAN 1991 UMka Mlo«k EnMks: 3587.36 (-%0.08) b MaH Eııtfeks: 3108.15 (+%0.85) Sa HİSSE SENEOI Adana Çimento (A) Adana Çimento (C) Afyon Çımentc Akal Teks&l Akbank Akpmento Msa Alarko HoMing Anadolu Cam Arçetik Aselsan U H (İBMrtt Aftu Bagfaş Bolu Çimento M u ^mıHntt Çtaaıta Çelık Halat Çesme Altırryunus ÇfcMa Cukurova Elektnk OevaHoMing Mkta* Eczacıbaşı llaç Eczacıbaşı Yatınm Eft MnioUc Ege Endûstn Emek Sıgorta EAı NtMtaf Ercıyas Bıracılık Erejlı Demır Çehk Esbank Fenış Alümınyum HmabMk Gentaş •MİTMT Gorbon Işıl Gûbre Fabnkalan BİMf Mranhk Mrta» İMhatF. KMaaa Intema istanbul Motor Pts. Izmtr Oemir Çetk bacaa Kartonsan Kav Kelebek Mobilya Kwrt Ma Kepez Elektnk Koç Holdıng Koç Yatınm KMqn Çhnat* Kordsa Koruma Tanm Kftytaş LOks Kadife HlUM TttaB Mardin Çımento Manl Marmans Mart 0. Marshatl Boya Mensucat Sant(BİI) £Ü1 Nasaş Netbann Net Holdıng Nıjjde Çimento OkMTtfcsH OhMkta Otosan Parsan Peg Profilo PMUa NtralOM Pınar Et Pınar Su PMrMt PMV Va Pımaş ftafeak Sabah Yayıncıhk Santral Hokjıng Sarkuysan Söksa SMBtktTM* Taa Sftrta T t M * Tıre Kutsan Trakya Cam Tlpnı THY Tûtûnbank TJİMİrNkİH T.Garantj Bankası Tjş İMfcaaffMBjk TJş OaftM^CÜM) TJUkaaa tataı TJhMM T.SJLI.(B0) TSıse Cam UşakSeramık w p ÇhMaia Vakıf Rnansaı Kıra Vestel Yap tn* takatı Yanş Ttan •MKkHTkU Tire Kutsan UTMSIPAZM Marmans Attrnyunus Işlem rrnktan (Hisse ac) 5.279 7.821 31.250 24.760 510 250 364 606 4.401 23 300 32 808 1026 275 38 650 2.52» 33.144 145 100 179 687 3L275 4&2M 205 650 200 M M 443.426 21.1» 72 230 S2.7M S M M 510 856 193 870 14.541 7600 31J41 2902 000 14.500 6800 1 197 455 6500 2000 •u»4600 5.172 4200 74.395 M.7M 23.571 7 Wf IM 31350 500 220.550 1LO4 45.380 25.400 1000 wt 12.600 191 817 200.286 17tH# 38.571 9.425 34.700 13.3M 1.600 S U N 36.233 21JS0 14 800 38.200 8.200 MMM tnMo57 119 52 600 67 900 300 U M 1SJM 281.890 23.300 182195 135.17» 123.7» 83 620 8.500 2.7» 2 M H 2.600 11441 19.700 26 800 200.420 2.800 MJM 24JM 39.712 1400 249 700 321JM 10000 2500 74.1» 34 450 4.7» S U N 3 J » 1J.4» 1 M M 3350 81 000 41JM 5950 16 050 114J» 31.671 21.6» 800 29 070 En düşük fiyat 455.000 89.000 28 000 3650 5.600 5200 1SJM 30 000 2000 12 500 3000 11i» 3MM 8200 3500 SJM M M 3000 5500 M M 4800 4JM 3.7» 3750 1JM M M 17 250 26 000 sum2100 SM 1.950 I.M0 8.600 2.650 3.150 8.200 2JM 5.300 M M 5.300 1000 2MN 2JM 1.1» 19.500 8.000 1.700 1 7 » 2.250 11.000 7.600 33JM 5800 13.500 19.000 37 J M 2.750 6400 2.700 11JM 3.600 1.7M 95.000 3JM 1.200 10.250 3.700 I2S 14JM 850 1.500 1550 125.000 •M 1JM 10.500 1.800 4.450 1^4» SJM 650 1.500 4 ^ M SJM 3.700 4JM 1850 29 000 9400 7200 13JM 3.1» M M 2650 2 250 1 4 » 1 100 4300 12J» 1850 13JM 3 ^ M L3M 1 M M U H 3450 1500 112» 8000 7800 1JM 1JM 1600 2600 775 Hri: 95.154 mityon (-%80.5) tmm*tarn 15.527.772 (-%72.0) Ol E M M K 3832.33 (-%0.54) En yuksek fiyat 465.000 92.000 29.000 3.800 6.000 5.400 1 M M 31000 2.250 13.250 3.150 12.IOİ 31.Nt 8.300 3.750 4JM TJM 3 200 5500 M M 4.900 4.7M 4.1» 3900 1JM M M 18 500 27 000 MJM 2200 M l 2000 M M 9300 2 750 3200 8200 3.1» 5500 M M 5500 1 100 21JM 2 J » 1 J N 20 500 8000 2.000 M M 2350 11500 7600 SMM 5.800 14 000 19 750 S M M 2.900 6600 2850 12JM 3.600 1JM 102.000 3.4» 1250 10.500 3.750 •»15.2» 900 1.550 1600 125.000 M l 2 J N 11250 1.900 4.800 1JM 3 J N 675 1.500 1 4 » SJM 3.900 4.7M 2.150 30.000 9.700 7.200 14JM SJM S.7M 2 700 2500 1.t» 1 150 4 400 12.7» 1950 13JM 3.7M 2JM 1 M M 2JM 3450 1550 13JM 6000 8 100 2 J » 1.7» 1.7» 2600 800 Kapanış fiyatı 465.000 91.000 29.000 3.800 5.800 5400 1 M M 31.000 2.000 13.000 3.100 12JM 31JM 8.200 3.700 4.2» 7JM 3.050 5.500 M M 4.850 4.7» 4JM 3.850 1JM M M 18 000 27 000 MJM 2.100 M l 2000 M M 9300 2650 3150 8200 3.1M 5.500 S.7M 5500 1050 21 J M 2JM 1JM 20 500 8000 2000 M M 2300 11 250 7600 33JM 5.700 13 750 19 500 H.T» 2900 6.600 2800 11.7» 3600 1JM 102 000 3.4» 1 200 10 250 3.750 M l 1 U N 900 1500 1550 125 000 M l 2JM 11250 1850 4.750 1.MI 3.MI 650 1.550 4J4M 3 J » 3.700 4.7» 1.900 30.000 9.700 7200 14.SO0 3.150 S.7M 2.650 2.400 1.*» 1.100 4.400 12.7M 1.950 13JM 3.7M 2JM 1 M M 2 J N 3.450 1550 13JM 6.000 8.100 2.0» 1.1» 1JM 2.600 800 Oeoisim* Hafta içmfc -1.06 0.00 0.00 -1.30 0.00 -1.82 3J3 0.00 -4 76 0.00 0.00 M 7 1J4 -1.20 0.00 5JI 1M7 -4.00 -5 17 1.7S •1.02 2.17 %2» -1.28 M l 1.22 -4 00 0.00 1JI -4.55 2 J I 000 3^1 0.00 -3 64 0.00 0.00 M l 000 1.71 0.00 000 IM 2.17 M5 -2 38 -3 81 14 29 1.11 -4 17 0 00 -8 43 1J4 -172 -179 000 M S 000 0 00 000 444 000 2JS -2 86 2.M •11 11 000 000 4.M SJI -2 70 000 -313 -3.85 2JI 2.» 000 -2.63 -1.04 345 145 -7.14 -8.82 2J3 M l 0.00 2.17 -11.63 0.00 -1.02 -4.00 3.57 M 0 1.71 -5.36 -5.88 13.71 -4.35 -2.22 2.» -2.50 1JI 5.71 2J4 1.» 2J2 -1.43 000 4.M 0.00 -3.57 5.13 -2J4 •2J4 0.00 0.00 Yıl ıçindt 55.00 175.76 -25.64 0.68 -37.30 58.82 1J7 58.97 -28.57 132.14 67.57 15MI 15MS -15.46 -4.52 1M3 12M1 5.17 -58.65 1 M I -15.65 t» MJ7 10.M 3L4I 1M.1I 48.15 110.12 11MS 12.00 -2.71 -14.89 147JZ 24.00 -27.40 0.80 22 39 1.M 83.33 35.71 000 16.67 •MS 1JI 1J4 241.67 -20.00 135.29 1MJI 2.22 58.45 -20.00 13.71 -27.39 38.89 85 71 121.71 10.48 24.53 93.10 41J7 -47.63 -24J1 164.94 M ü 20.00 65.32 -20.83 52J4 73.» 000 20.00 10.71 -13.79 -U.1I -14JI 63.04 -7.50 23.38 -1M7 -12J0 -13.33 55.00 25.71 •42.11 1.37 17JO •29.63 33.33 67.24 200.00 110.14 1M7 71.13 -10.17 -32.39 •MS -35.29 10.00 11M3 -14^9 •28.71 -32.14 •1M7 32J5 •12JI -41B7 24 00 3M0 -3 23 70.53 - M l M l M l -21.21 -11 11 DÜN\ BORSALARI Japonya'da borsa skandalıJaponya'daki borsa skandahnın olumsuz etkisi, Almanya'da faiz oranlarının yukseleceği beklentisi borsalarda düşüşe yol açtı. Japonya'daki borsa skandah- nın olumsuz etkisi, Almanya'da faiz oranlannın yükseltileceği beklentisi, uluslararası menkul kıymetler borsalannda geçen hafta düşüşe yol açtı. Japonya'daki dört büyük bor- sa şirketinin, bazı itibarh ve zen- gin müşterilerin geçen yıl borsa- da meydana gelen büyük düşüş- lerden kaynaklanan zararlarını, küçük yatınmcılann zaranna ve yasalara aykın olarak telafi edip ödeme yaptıklan ve 'Yakuza' adı verilen Japon mafyası ile de bağlantıları olduğu geçen hafta ortaya çıkarıldı. Bu skandahn patlak vermesi üzerine Tokyo Borsası'nda Nikkei Endeksi de geçen hafta 474.50 puan kaybe- derek 23.290.% puana geriledi. Amerikan fırmalannın kârla- nndaki düşüş ve dışarıda siyasi gerginliğin artması, Wall Street1 te Dow Jones Endeksi'ne geçen hafta 58.81 puan kaybettirdi. Dow Jones Endeksi buna kar- şılık, yılın ilk yarısında yüzde 10.4 oranında puan kazandırdı. Almanya'da faiz, hisse senedi, tahvil ve diğer yatınm araçlann- dan sağlanan gelirlere yeniden vergı konulacağı beklentisi, Frankfurt Borsası'nda Dax En- deksi'ne cuma gunü 43.91 puan (yu/de 2.6 oranında) kaybettire- rek son beş haftanın en duşük Juzeyine, 1.622.18 puana indir- di. Önde gelen sanayileşmiş ülke- lerden oluşan Yediler Grubui nun (G-7) toplantısının ardın- dan ABD Doları ve altın fiyat- lan, geçen hafta ekonomik ve si- yasi gelişmelere göre oldukça dalgah seyir izledi. G-7 toplantısında alınan, "dolann hıziı yükselişini önle* mek için gereküginde piyasala- ra müdahaJe" karan, dolann hı- zını kesemedi. Yugoslavya'da federal hukü- metin aynhkçı cumhuriyet lerde askeri harekâta başlaması ve "Almanya'nın faiz geiirlerinden yeniden vergi almavı planladığı" yolundaki haberler, dolara yeni- den değer kazandınrken Alman Markı ve Alman Markı cinsin- den yatınm araçlanna talebi azalttı ve markın değerini düşür- dü. ABD'de temel ekonomik göstergeler bileşik endeksinin mayıs ayında binde 8 artması ve hisse senedi fıyatlannın da düş- mesi, yatırımcılan dolara yö- neltti. Yugoslavya'daki siyasi krizin askeri harekâtla çözümlenmeye çahşılması sonucu ortaya çıkan gerginlik ve belirsizlik ortamı, altınve petrol fiyatlannı yükselt- ti. Geçen hafta 361 dolara kadar düşen altının ons fiyatı cuma gunü 4 dolar birden artışla 369.25 dolara çıktı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog