Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZİRAN 1991 Bağdat görüşmeleri tıkandı • SAROA (AA) — Irak'ta muhaiif Kürt gruplann, Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in özerklik önerisindeki bazı tetnel koşullan reddettikleri bildirüdi. AP'nin haberine göre, Kurdistan Cephesi liderlerinden Mesut Barzani, en önemli anlaşmazlık konusunun Kerkük'ün özerk bölge dışında bırakılması olduğunu belirtti. Barzani, Irak yönetimi ile müzakerelere devam etmek için yeniden Bağdat'a gideceğini kaydetti. Kürt liderler, Kerkük'e ek olarak Mandeli, Sincar, Zimar ve Hanikin bölgelerinin de özerk bölge içinde yer almasını istiyorlar. Cuellar aynlıyor • BONN (AA) — BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar, yıl sonunda görevinden aynlmakta kararlı olduğunu bildirdi. Perez de Cuellar, Alman Der Spiegel dergisinin yannki sayısında yer alacak olan, ancak daha önce bir özeti yayımlanan röportajında, Fransa ve diğer guvenlik konseyi üyelerinin ısrarlarına karşm genel sekreterlik görevinde "bir yıl bile fazla" kalmayacağını açıkladı. De Cuellar, röportajda, genel sekreterlik makamının yetkilerinin arttırılması gerektiğini belirterek "Umarım benim ardımdan göreve gelecek meslektaşım, benden daha başarılı olur" dedi. Pavlov hükümeti güç dunımda • MOSKOVA (AA) — Rusya Başbakanı Ivan Sılayev, Valentin Pavlov başkanlığındaki SSCB hükumetinin, cumhuriyet hükümetlerine danışmadan ekonomiyi yönetme çabalanna devam etmesi halinde, cumhuriyet hükümetlerinin topraklarındaki tüm ekonomik tesislerin mülkiyetini alabileceklerini söyledi. Sılayev, Rusya Federasyonu parlamentosunda, SSCB Başkanı Pavlov'un 15 haziran tarihli bir kararnamesini eleştirirken, bu kararnamenin fülen Sovyet ekonomisini eski kumanda yöntemleriyle yürütmek amacına yönelik olduğunu ve kararnameyle merkezi devletin, önceden haberdar etmeksizin tüm cumhuriyetlere yeni bir vergi sistemi uygulama zorunluluğu getirdiğini belirtti. DIŞ HABERLER CUMHURİYET/11 Taraflar, Avrupa Topluluğu heyetinin 3 maddelik barışplanını kabulettiler Yugoslavyada silahlar sııstıı 3 MADDELİK BARIŞ PLANI Silahh çatışmalara son verilecek. Slovenya ve Hırvatistan bağımsızlık ilanlarını 3 ay askıya alacak. Sırbistan, Hırvatistan temsilcisinin devlet başkanhğını engellemekten vazgeçecek. Dış Haberler Servisi — Yugoslavya'da Slovenya ve Hırvatistan cumhuriyetlerinin AT temsilcileriyle yaptıklan görüşmelerden sonra bağımsızlık ilanlarını 3 ay askıya al- mayı kabul etmeleri ile kanlı çatışmalara yol açan bunalım hafıflemçye yüz tuttu. Sloven- ya Devlet Başkanı, bağımsızlık ilanını askı- ya almalanna rağmen "hiçbir zaman Yugos- İavya'nın parçası oimayı kabul etmeyecek- lerini" söyledi. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jacques Po- os, dün sabah yaptığı açıklamada, Hırvatis- SLOVENYA Türk şoförler ıııahsur kaldı SPIELFED (AA) — Avusturya-Yugoslavya sınınnda- ki Spielfeld gümrük kapısının Slcvenya tarafındaıı yaklaşık 100 Turk TIR şoförü, Yugoslav ordu birlikleri ile Sloven milis- lerin arasında mahsur kaldı. Sloven milislerin, Türk şofor- lerinin pasaportlannı ellerinden aldıkları ve aynlmalarına izin vermedikleri bildirüdi. Sınırda durumun gergin olduğu görul- du. Sınırdan Avusturya tarafına geçmeyi başarabilen bazı şoför- ler, AA muhabirine, Akanselin ve Çauşkan Kardeşler şırketleri- ne ait ikişer, Sağlam ve Ünkar şirketlerine ait birer TIR'ın olay- lar sırasında Yugoslav ordu bir- liklerince parçalandığını soyledi- ler. Bazı şoförler AA muhabirine isimlerini ve bağlı oldukları fir- maların adlarını verdiler ve şir- ketlerinden yardım bekledikleri- ni söylediler. Bu şoförler ve fir- maları şöyle: Sami Örnek (Türksped), Ali Vatansever (Günransport), Sa- bahattin Türkyılmaz ve Fikrei Garip (Ernaz), Hilunet Şen ve Abdullah Apak (Erentur), Hak- kı Başar (Nevnak), Emnıllah Ünal (Kilerci Transport), Sela- hattin Çelik (Ege Transport), Ahmet Yılmaz (Akaydın), Ibra- him Yıldırım, Hilmi Taşan (Transnakliyat), Veysel Boran (Horoz), Mehmet Gökgöz (Gür- nak), Tevfik Tozkoparan (Uygur Nakliyat), trfan Yıldırım (Bur- sa Birlik), Tevfik Bayrakçı (Nuztrans). tan'la Slovenya'nın bağımsızlık ilanlarını 3 ay için askıya almayı kabul ettiklerini, buna karşılık Sırbistan'ın da Hırvat Stipe Mesic'- in Yugoslavya Devlet Başkanlığı'na seçilme- sini engellemekten vazgeçtiğini bildirdi. Sırbistan ile birükte hareket eden Kosova, Karadağ ve Voyvodina.temsilcüerinin de Me- sic'in devlet başkanı olmasını engellemeye- ceklerini açıklamalanndan sonıa Yugoslav- ya Başkanlık Konseyi'nin sorunu göriişmek üzere dün akşam toplanacağı açıklandı. An- cak daha sonra konsey toplantısuıın ertelen- diği duyunıldu. Erteleme kararının nedeni açıklanmadı. Temsilciler arasında temasla- nn sürduğü, konseyin büyük olasılıkla gele-- cek hafta toplanacağı bUdirildi. Ajanslara göre toplantının bugün düzenlenme olasılı- ğı da bulunuyor. AT ulkeleri cuma günü Lüksemburg'da yaptıklan toplantıda Belgrad'a Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jacques Poos, Italya Dışiş- leri Bakanı Gianni de Michelis ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hans Van den Broek'ıan oluşan bir he>'et göndermeyi kararlaştırmıştı. AT heyeti Yugoslavya'da taraflarla yap- tıklan acil görüşmelerde, bir banş planını ka- bul ettirmeyi başardı. Jacques Poos'un yap- tığı açıklamaya göre banş planı üç madde- den oluşuyor: • Çatışmalar sona erdirilecek. • Hırvatistan ve Slovenya bağunsızlık ilan- larını uç ay için askıya alacaklar. • Sırbistan, Yugoslavya Devlet Başkanlı- ğı'na Hırvat Stip Mesic'in gelmesine muha- lefet etmekten vazgeçecek. Stip Mesic, Yu- goslavya Devlet Başkanlığı görevi sırası ken- disine geldiği halde Sırbistan Devlet Başka- nı Slobodan Miloseviç'in muhalefeti yüzün- den yaklaşık 1.5 aydır bu göreve başlama- yamıyordu. AFP've göre Jacques Poos, "AT heyeti olarak görevimizi yaptık. Yugoslavya'da bu- nalımın derinleşmesi önlendi" dedi. Kucan meydatı okuyor Slovenya Devlet Başkanı Milan Kucan, Slovenya'nın yeniden Yugoslavya'nın bir parçası olmasını hiçbir zaman kabul etme- yeceklerini söyledi. Kucan, dun düzenlediği basm toplantısın- da "Slovenya'nın, ilhak edilmedikçe demok- ratik biçimde Yugoslavya'nın bir parçası ol- ması olanaksız" dedi. Slovenya lideri, ülkesinin aşamalı olarak tam bağımsızlığı zorlayacağmı belirtti. Bu arada Hırvatistan'da Sırp ve Hırvat po- lisler arasında önceki gece çıkan çatışmada 5 kişinin öldüğü bildirüdi. «•«»» mMB TERK EDlLMİŞ ZIRHLIARAÇLAR — Slovenyada Yugoslav ordusu ile Sloven guvenlik güçleri arasında iki gün süreo şiddetli çatışmalarda, Slo ven milisler ordunon birçok zırhlı aracını imha ettiler. Yogun çatışmalann yer aldığı bir yöre de Slovenya'nın Trzin köytt idi. (Fotoğraf: AP) Yugoslav Tanjug haber ajansı, Hırvatis- tan'ın güneyinde Sırpların yaşadığı Gracac kasabasında çıkan çatışmada 2 Sırp polisi, 2 Hırvat polisi ve Sırpli bir işçinin öldüğü- nü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyur- du. Ajans, dun aynca Hırvatistan'm Pakrac kasabasında Sırp olduğu sanılan bir kişinin daha olduğunu haber verdi. Slovenya radyosu, iki cumhuriyetin ba- ğımsızlıklanıu ilan etmesinden bu yana mey- dana gelen çatışmalarda 20'si federal ordu birliklerinden, 8'i Slovenya savunma güçle- rinden ve 12'si sivil olmak uzere toplam 40 kişinin öldüğunü bildirdi. Umulandan fazla direniş AA'run haberine göre Yugoslavya'daki iki günlük çatışmayı değerlendiren Batıu göz- lemciler, hava gücüne ve ağır silahlara sahip olmayan Sloven savunma güçlerinin gerilla taktikleri uygulayarak federal orduya karşı umulanın Uzerinde bir direniş gösterdikleri- ni belirttiler. • Slovenya İçişleri Bakanı Igor Bavcar, ça- tışmalarda 500'den fazla federal askerin tes- lim olduğunu bildirdi. Sloven televizyonu da ele geçirilen kimi Yugoslav askerlerinin gö- rüntulerini yayımladı. Reuter'in yorumu İngiliz Reuter ajansı Yugoslavya'daki bu- nalımın 35 ulkeden oluşan Avrupa Güven- lik ve İşbirliği Konferansı için ilk büyük sınavı oluşturduğunu bildiriyor. Ajansa gö- re soğuk savaşın sona ermesinin ardından, Avrupalılar yaşlı kıtada çıkabilecek bunalım- ların çözümü için dikkatlerini Avrupa ku- nımlanna çevirdiler. Bunlar arasında Avrupa Guvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) en fazla umut bağlanan kuruluşlardan birini oluşturuyor. 1975'te kurulan AGİK, Avrupa'da sava- şın önlenmesi için temel ilkeler koymayı ve insan haklarını geliştirmeyi amaçlıyor. Yugoslavya'daki kriz Avrupa güvenliğine ilişkin bu yeni kavram için önemli bir sınav oluşturuyor. Örneğin Avusturya ve İtalya, Yugoslavya krizini yatıştırmak için geçen yıl Paris'teki AGİK zirvesinde, Viyana'da kurulması ka- rarlaştınlan 'Bunalımı Önleme Merkezi'ni harekeıe geçirdiler. Bu merkez, bir AGİK üyesinin başvurusu üzerine, diğer tüm AGİK uyelerini toplantıya çağırabiliyor. Tophduk Dönem Başkanı Jacques Santer, geçen yıl Dublin'de ahnan kararlann geçerliliğini koruduğunu belirtti ÂT dorugu, Kıbrıs'ı gündeme almadıAvrupab liderler, Kıbrıs Rum yönetiminin Dublin belgesinin "güncelleştirilmesi" isteğine uymadılar. Dublin belgesinde Kıbrıs sorununun Türkiye-AT ilişkilerini kötü yönde etkilediği vurgulanıyordu. SABETAY VAROL LÜKSEMBURG — iki gün devam eden ve tu- müyle "Yugoslav bunalımı"nın etkisi altında ge- çen AT doruğu dün sonaerdi. AT liderleri, Yu- goslavya'da önceki akşam vanlan ateşkes anlaş- masını, buyük ölçude, "uluslararası politikada topluluğun artan itibanna" bağladı ve vanlan ateşkesi AT'nin diplomatik başansı olarak de- ğerlendirdi. Öte yandan topluluk doruğu, Kıbrıs konusu- nu gündemine almadı. "Siyasi birffit" konusun- da ise Avrupa Topluluğu ulkeleri arasında ge- çen yıldan beri devam eden muzakerelerde "önemli sayılacak ilerleme kaydedildigi", bu yıl sonunda Hollanda'nın Maastricht kentinde ya- pılacak dorukta büyük ölçüde nihai sonuca ula- şılacağı vurgulandı. Önumüzdeki pazartesiden itibaren görevini Hollandalı meslektaşma devredecek olan Lük- semburg Başbakanı ve Dönem Başkanı Jacques Santer, topluluğun Kıbns konusunu yeniden gündeme almayışını geçen yılki Dublin doruğun- da, "Aynı konuda ahnan karann geçeriiligini ko- ruraası"yla açıkladı. Santer bu konuda şöyle konuştu: "Bu yılki dorukta, Dublin deklarasyonu ge- çeriiligini koruduğu için herhangi bir tarlışma gündeme gelmedi. İki hafta kadar önce aynı ko- nuda Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a bir mektup gönderdim ve bu mektupta sorunun bir an önce çözüme ulaşması gerektiğini ifade ettim. Çiın- ku Avrupa Topluluğu'nun gelişmesini, bu ko- nu yiizündeo ipotek altına almak istemiyoruz". Geçen yılki Dublin doruğunda "Kıbns konu- sunun Türkiye ile topluluk arasındaki ilişkileri kötü yönde etkilediği" vurgulanıyordu. Guney Kıbns Rum yönetimi, Dublin belgesi- nin bu dorukta 'guncelleştirilmesi'ni resmen Lüksemburglulardan istemişti. Ancak gerek Yu- goslavya olaylarının yol açtığı çahşma yoğunlu- ğu gerekse 17-19 temmuz tarihlerinde Yunanis- . tan ve Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Ge- orge Bush'un olası girişimlerini önceden 'bağlamama' arzusu Avrupalı liderler arasında ağır bastı ve Vasiliu yönetiminin isteğine bu aşa- mada uyulmadı. Öte yandan Yunanistan'ın bu, dorukta yeni bir karar çıkması halinde, "bu karann Dublin donığunun gerisinde olacağı" endişesiyle Kıb- rıs konusunun guncelleştirilmesi hususunda ıs- rarlı olmadığı ifade edildi. 12'ler arasında bu aşamada görüş aynbğı oluş- turan "ortak savunma", "(ek para birimi" gi- bi konular Lüksemburg'da karara bağlanmadı. Arçelik'ten Bahar Müjdesi Hepsi kablolu mükemmel Arçelik televizyonlar Televizyonunu ne olursa olsun kablolu yayınları alan Arçelikvideolar Sesine şapka çıkarhlan Arçelik müzik setleri Kısa bir süre için çok kolay taksitlerle, hemen teslim. Vakit geçirmeden bir Arçelik Yetkili Satıcısı'na uğrayın. "Bahar Müjdesi'nden siz de yararlanın... ARÇELİK Hemen Teslim ARTV-1S6 UK 56 EKKAN ARTV655 UK 55 BKRAN ARTV-151 UK51 EKRAN AKTV140 UK40 EKKAN AJtTV-137 UK 37 fKMN J.SEÇENEK PEŞİNAT 5 TAKSİT PCŞİNATve TAKSİT 610.000, 650.000- 535.000, 490.000, 430,000, AKTV 155 UKS5 EKKAN 670.000, AJHV-45I UK51 TtUTBCT ( 600.000.- ABVD983 UK VHS VİDEO AKVD872 UK VHS PİAYEK 535.000, ABMS-821 UK MİDİ MÜZİK SETİ — AKMS-822 MlNİ MÜZİK SOİ AKMS-823 MİNİ MÜZİKSETİ — KDVDAHİL TOPLAMftYAT 3A6O.OOO.- X9OO.OO0.- 3310.000.- 3.940.000.- Z58O.OO0-- 4JB2O.0OO.- 3.6O0.00O, 3310.000. — — — ~ 1 ~ 2.SEÇENEK PEŞİNAT 10 TAKSİT PEŞİNAT ve KBVDAHİl TAKSİT TOPLAM FtYAT 370.000, 4.070.000. , 39SM00, 4.345.000.- ' 325.000- 3J75.000.- 295.000, 3.345.0OO.- 260.000, 2.86O.OOO.- 406.000, 4A66.0O0.- 364.000, 4.004.000.- 325.000, 3J75.0O0.- 205.000- 2.255.000.- 215.000, 2.365.000.- 145.000, 1.595.000.- 175.000, 1 1.925.000.- ABD DışişleriBakanlığı müsteşarı Wolfomtz*in demeci Büyük söz vermedîk Paul Wolfowitz, "Ankara'nın Körfez savaşmda izlediği politika, Amerika'nın Türkiye'ye ilgisini arttırdı mı" sorusunu şöyle yamtladı: "Bardağın dörtte üçü dolul' ler verilmedi" diyor. Bu yanıtıy- la bir bakıma Türk kamuoyu- nun Amerika'dan ek ilgi beklen- tisine de dolaylı olarak karşılık vermiş oluyor. Türk resmi ma- kamları, Körfez krizi sırasında izlenen politikalann zaten çok fazla alternatifi olmadığı, Ame- rika herhangi bir şey vermese de bu politikalann izlenmesinin ka- çınılmaz olduğu inancında. Oy- sa Türk kamuoyunun bir bölü- mu bu politikalar sadece Ame- rika oyle ıstediği için uygulandı gibi bir izlenim içinde görünü- yor. Bu da Amerika'ya dönük beklentileri yükseltiyor ve Turkiye'nin izlediği politikalar sonucunda Amerika'dan hiçbir şey alamadığı gibi bir yaklaşım doğmasına yol açıyor. Oysa o dönemin poÜtikalarının oluştu- UFUK GÜLDEMİR WASHINGTON — Ankara'- nın Körfez savaşı sırasında izle- diği politika Amerika'nın Türki- ye'ye ek bir ilgisini getirdi mi? ABD Savunma BakannğYnın si- yasi işlerden sorumlu iki numa- rası Paul Wolfowitz, bu soruya, "Kimisi bardağın yansı boş der, kimisi de varısı dolu. Ben bar- dağın dörtte üçü dolu diyorum" yanıtını veriyor. Türkiye'ye hareketinden önce Washington'da bir grup Türk gazetecisinin sorulannı yanıtla- yan Wolfowitz, savaştan sonra sadece Türklerin değil, herkesin beklentilerinin yukseldiğini kay- dediyor ve "Kimseye büyük söz- KKTC Denktaş'tan uluslararası konferansa koşullu evet LEFKOŞA (AA) — KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, sadece dörtlü konferansa değil, "KKTC hükumetinin tanınma- sı şartıyla" uluslararası konfe- ransa da hazır olduklarını söyledi. Denktaş, BM Genel Sekrete- ri Perez de Cuellar'ın Kıbns ko- nusunda gönderdiği mektubu cevaplandırdı. Rauf Denktaş, daha sonra bir basm toplantısı düzenledi. BM Genel Sekreteri'ne, Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın dort- lü konferans onerisini kabul et- tiklerini bildırdıklenni kaydeden Denktaş, bir soru üzerine, "Rumlarla eşit şekilde lemsil edilmek kaydıyla uluslararası bir konferansa da bazır olduklarını" açıkladı. Denktaş bu konuda şunları söyledi: "Genel sekreter, rapornnda, dörtlü konferansı, Türkiye ile Yunanistan'ın da bu işe kanşmış olması dolayısı>la uluslararası bir konferans olarak niteledi. sa- nıyoruz. Eğer boyle değil de uluslararası konferansa da kapı- yı açmak istemişse, yani 'ister- seniz o da olur' demek istemiş- se, tabii bizim yeniden düşün- memiz lazun. Ve tabiaüyla böyle bir konferansa gideceksek, Rumla eşit statüde gitmemiz la- zım. Yani onlar o konferansa Kıbns hükumeti olarak otura- caksa, bu hükumetin hudutları Ledra Palace'da biter. Onun öte- sinde bir KKTC hükümeti var- dır. Bırnu kabul ediniz, öyle ge- lelim dememİ7 lazım." rulmasında birinci derecede rol oynamış ve Özal yönetimine faz- la sempati beslemediği bilinen Türk resmi makamları dahi "Fazla alternatifımiz zaten yok- tu, başta Özal olmasa da üç aşa- ğı beş yukan aynı politikalar uygulanacaktı" diyor. Bu durum gözönüne alındı- ğında, Amerika'dan gelen cüz- zi katkılara Turk resmi makam- larırun yaklaşımının, kamuoyu- na egemen olan havadan neden- daha olumlu olduğu daha iyi kavranıyor. Örneğin Wolfowitz^ in savaş sırasında Araplann Türkiye'ye söz verdiği 4 milya- rın bir program içinde Ankarai ya verilmesi yönünde gösterdiği çabalara "ne kopanlabilirse v kârdır" gözuyle bakılıyor. Was- hington BüyUkelçisi Nttzbet Kandemir bu atmosferi Türki- ye'ye daha fazla somut girdi sağ- İamak için zorluyor. ABD Savunma Bakanlığı Müsteşan Wolfowitz bu değer- lendinneye katılmıyor. VVölfo- witz, "Bizim, çok yakın mütte- rığimiz ve stratejik işbirliği bel- gesi imzalanuş olduğumuz İsrail ile de aramızda büyük sorunlar var. Bundan sonra da oltnaya devam edecek ama bu, ilişkile- ri mizin bütunü içinde bir şey ifade etmiyor" diyor. Uluslara- rası ilişkilerde sorunsuz ittifakın mümkün olmadığını kaydeden Wolfowizt, İsrail'in stratejik iş- birliği belgesini imzaladıktan sonra Golan tepelerini ilhak et- tiğine dikkat çekiyor ve bunun buyük sorun doğurduğunu söy- lüyor. Wolfowitz, "Önemli oian ortak çıkarları tanımlamaktır. Bu yapıldığı zaman, ne sorun doğarsa doğsun bu sorun ile ug- raşmak mumkündür" diyor. Wolfowitz, Türkiye ile ABD arasında da bir stratejik işbirli- ği muhtırası imzalanıp imzalan- mayacağı sorusuna "Buna iki başkan karar verir, ama bence önemli olan biçimden ziyade özdür" karşıhğını veriyor. —Bİ1Tİ—
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog