Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makale



Katalog


«
»

29 HAZİRAN 1991 YARİŞMA 'Dünya yalnız biziın değil' • KiUtiir Serrisi — Türkiye'de hayvan sevgisini teşvik etmek amacıyla Vakkoraraa tarafından düzenlenen "Bu dünya yalnız biziın değüdir" ba$lıklı Ukokullararası resim ve gençlerarası fotoğraf yanşması sonuçlandı. Resim dalında seçici kurulu Mustafa Pilevneli, Ergin tnan, Gülper Refığ, Prof. Dr. Haluk Yavuzer ve Istanbul Hayvansevenler Derneği Başkanı Suna Develioğlu oluştururken fotoğraf dalında seçici kunıl üyeleri Ara Güler, Ahmet Kayacık, Ersin Alok, Ajda Pekkan ve Doğal Hayatı Konıma Derneği'nden Nergis Yazgan'dı. Değerlendirme sonucunda bu yıl resim dalmda birinciliği yanşmaya Izmir'den katılan 1984 doğumlu Yasemin Ekinci kazandı. Fotoğraf yanşmasmda ise birinciüğe 1966 doğumlu Rafet Altun değer görüldü. Iki yanşmacı da birer yakınlanyla birlikte bir hafta Vakkorama tarafından ABD'de San Diego'da ağırlanacaklar. SİNEMA Ulııslararası 'Altın PortakaP • ANTALYA (AA) — 28. kez yapılacak Antalya Film Festivali, uluslararası niteliğe kavuşturuldu. Festival Yürütme Kurulu Başkanvekili Hüseyin Şanlı, bu yıl ilk kez uluslararası nitelik kazanan festivale baa Sovyet cumhuriyetleri ve Uzakdoğu ülkelerinin de katılacağım açıkladı. Şanlı, Antalya Film Festivali'nin bugune dek Tttrk sinemasına soluk verdiğini ve Türkiye'nin en köklü film festivali olduğunu belirterek festivalin bu yıldan itibaren uluslararası niteliğe kavuştugunu bildirdi. İSTANBUL BUYUKSEHIR BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 1991 KÛITÜR ETKİNÜKLEIIİ KÜLTÜR-SANAT 19. ULUSLARARASIİSTANBUL FESTİVALİ CUMHURİYET/7 ATATÜRK KITAPLİĞI 5-29 Ttmmuı Giriş * Anadolu Kültüründe Ev II Fotoğraf Sergisi Açılış Saat 18.00 11 Temmuz Perşembe Toplantı Salonu Konferans - Prof. Mustafa C«zar Saat 16.00 "Ayasofya Restoratörü Mimar Fossati" 11-29 Temmuz Sergj Salonu Atatürk Kitaplığı Koleksıyonundan Fossati - Ayasofya Albümü Sergısı Açılış Saat 18.00 * Bu etkınlık Sanat Tarıhi Mezunları Derneğı ışbırtığı ıle düzenlen- misttr. Tüm Etkinlikler Ücretsizdir. Adres Mete Cad. No 45 TAKSIM Tel: 149 09 45 - 149 56 83 KADIN EŞERLERI KUTUPHANESI VE BİLGİ MERKEZİ Sergi Salonunda Kütüphane Koleksıyonu sergilenmektedir. Kütûphane Ternmuz ve Ağustos ayiarında Çarşamba ve Pazar günlerı dışında her gün zıyarete açıktır. Adres Fener Mah. Abdülezelpaşa Cad. Bulgar Kilisesı Yanı HALIÇ Tel 523 74 08 KARIKATÜR VE MIZAH MUZESI 5 Temmuz Cuma Uluslararası Nasreddin Hoca ödülleri Sergisi Açılış Saat 18.00 6/20 Temmuz Cumartesi Suda Yüzen Resımler (Ebru) Happenıng Çalışmaları Saat 14X30-17.00 13/27 Temmuz Cumartesi Gravür-Baskı Göstensı Saat 14 00-17.00 Giriş Ücretsizdir Adres Kırıkçeşme Mah Kovacılar Cad No 2 FATİH Tel- 521 12 64 ATATÜRK MUZESI 9 Temmuz Salı * Panel^'Atatürk Uygarlık, Dıl ve Tarıh" Saat 14.30 Katılanlar Prof. Dr. Şerafettin Turan, Prof. Dr. Suna Kili, Meriç Velidedeoğlu Yöneten: Sami Karaören Her Pazartesı ve Çarşamba günü saat 14.00'te Film Gösterilerı yapılacaktır * Bu etkınlık Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı işbirliğı ıle dü- zenlenmiştir Gınş Ücretsizdir Adres. Halaskârgazi Cad. No: 250 ŞİŞLİ Tel: 140 63 19 Herbie Hancock, Wayne Shorter, Stanley Clarke, OmarHakim Açıkhava'da Bu akşam siz ealıyorsıımızPiyanoda Herbie Hancock, tenor saksofonda Wayne Shorter, basta Stanley Clarke, davulda Omar Hakim. Ve siz. Evet, siz de varsınız. Çünkü bu topluluğun dışında kalmanız olanaksız. SADETTtN DAVRAN Antonioni'nin Blow Up'ı to- pu soyutla somut arasında gidip gelen bir tenis maçı ile biter. Emek Sineması'ndan çıkanların kafası kanşıktır. Henuz restoras- yon görmemiş Bab Cafeteria'run önünden htiklal Caddesi'ne doğru sessizce yürurler. Oyle miydi, böyle miydi? Parkta ne olmuşru, arsız Lond- ralı fotoğrafçı David Hem- mings'in kamerasına mı ınana- caklardı, yoksa gorduklerine mi? Ne öyleydi ne de böyle... Blow Up, bana kaJırsa onümüzdeki yuzyıla ilişkin ipuçlannı en er- ken veren sanat ürıinlerinden bi- ri idi. Insaru acımasızca kendi kendisi ile baş başa bırakan, id- diasının da üzerinde tedirgin edici bir filmdi. Ayrıca Bayan Redgrave'in benzerine bazı yan tanrıçalarda da rastlanan sırtı, Hemmings- in üstü açılabilen fildişi renkli Jaguar'ı, bu filmde sinemaya başlayan Jane Birkin, yine Hemmings'in bir antikacıda rastladığı ahşap uçak pervanesi gibi bir dizi canlı cansız görsel lezzetin de iç içe geçtiği filmin pek çok bölümünde fonda mü- zik yoktu. Bazen aJıcıriın çevre- sinde öten ruzgâr, bazen tenis topunun sesi gibi sedalar eşlik ediyordu Antonioni'nin çektik- lerine. Müziğin olduğu bölüm- lerde ise Antonioni'nin görüntü- lerinin altına genç bir caz mü- zisyeninin yazdıkİarı döşeliydi Herbie Hancock'un. Herbie Hancock (1940, Chi- cago, ABD), her şeye olduğu gi- bi film müziği yapmaya da çok erken başlamıştı. Blow Up'ın müziğini yaptığında yirmi altı- sında var yoktu. Gozluklü, dal- gın bir genç. Istanbul'a gelmeye ise biraz geç başladı. İlk kez 1988'de gelmişti. Basta Buster VV'illiams, davulda Al Foster. Hatta Pat Metheny bu üçluyu aynı yıl New Ybrk'ta dinledikten sonra "O kadar derin çalıyorlar ki bu baaa çok uzun zaman yeter" demişti. HERKESE YETER — Herbie Hancock (sağda) bericese yeter. Hancock, yaşayan en yeterli caz muzisyenlerinden biri. Tttrkiye'ye ilk kez gelen Wayne Shorter (solda), ülkemizde en çok VVeather Report'taki çalışmalanyla tanınıyor. Herbie Hencock herkese ye- ter. Muzisyenlere de, dinieyenle- re de, kendisiyle Ugili yazı yazan- lara da. Daha açık konuşmak gerekirse, Herbie Hancock yaşa- yan en yeterh caz muzisyenlerin- den biridir. Geçmiş, bugün, ge- lecek, teknoloji... Hepsi Han- cock'un parmaklarının ucunda- dır. Herbie Hancock'un par- makları tıpkı Blow Up'taki tenis topu gibi insanları yanılsamala- nn icine çeker. O bir müzik priz- masıdır. Bu akşam Açıkhava Ti- yatrosu'ndan onun kimbilir kaç yüzu geçecek. Tenor saksofon- da Wayne Shorter, basta Stan- ley Clarke, davulda Omar Ha- kim. Ve siz. Evet siz de varsınız. Çunkü bu topluluğun dışında kalmanız olanaksız. Siz ne kadar aralan- na girmemeye çalışırsanız çalı- şın, onlar bir yolunu bulup sizi de sahneye çekerler. Wayne Shorter ile Herbie Hancock 1960'larda Miles Da- vis'le birlikte çalıyorlardı. He- nuz çok gençtiler. Miles Davis amlannda onlardan çok söz eder. Özellikle Shorter'ın beste- ci yam onu hâlâ heyecanlandır- maktadır. Wayne Shorter (1933, New Jersey, ABD>, Türkiye'ye ilk kez gelıyor. Ülkemizde kurucusu ol- duğu Weather Report'taki çalış- maları ile de bilinen Shorter, Hancock'un V.S.O.P. adlı toplu- luğunda da yer almıştı. Wayne Shorter, günümüz. müziğinin geldiği yeri en erken görenlerden biridir. Miles Davis topluluğuna geçene kadar Art Blakey'in Jazz Messrengers'ının müzik direk- törluğünü yapan Shorter, 1964'ten 1970 yılının başına ka- dar Miles'ın kendi deyişiyle "fî- kir adamlığını" yapmıştı. Shor- ter'ın fıkir adamhğı günumüzde de suruyor. Joe Za»inul'la peş- peşe İstanbul'a gelişleri ilgınç bir rastlantı. Basçı Stanley Clarke, İstan- bul'a iki yıl önce George Duke'la birlikte gelmişti. Stüdyo müzis- yeni olarak da son derece meş- gul olan Clarke, gunümüzün en FESTİVALDE BUGÜN Soyyet Filarmoni Orkestrası (AKM Büyuk Salon, 18-50) tTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvan Halk Müziği Topluluğu (AKM Konser Salonu, 21.30) H. Hancock / W. Shorter / S. Clarke / O.Hakim (Açıkhava Tiyatrosu, 21.30) , Âşıklar Şöleni (Gülhane Parkı, 17.00) FESTİVALDE YARIN Sovyet Filarmoni Orkestrası (Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon, 18.30) Gençlik-Çocuk Koro ve Orkestrası (Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu, 16.00) Âşıklar Şöleni (Gülhane Parkı, 17.00) tanınmış basçılarından biridir. 1972'de Chick Corea'nm retarh To Forever topluluğundaki çıkı- şından başlayarak ilgiyi uzerin- de tutmayı başaran Clarke, bir basçı için pek alışılmadık solo kariyerini de yakınlara kadar ge- tirdi. Çıktığı solo turnelerin ya- nı sıra tam on iki solo album yaptı. Ve Omar Hakim. Weather Report'un son davulcusu. On- dan önce Gil Evans'ın orkestra- «ında çalmıştı. Sonra David Bo- wie. Bir iki yıl önce Sting. Son- ra David Sanborn. Bilakis Mi- les. Dire Straits? Dahil. George Benson? O da kınlır mı? Omar Hakim, New Yorklu, Queens'ten. Marcus Miller'm sı- nıf arkadaşı. Çocuk yaşta davul çalmaya başlamış. Babası müzik öğretmeni. Onu Coltrane'in evi- ne bile götürmüş. "Miıziği" di- yor, "entelektüelize etmiyorum. Anı yaşamaya çalışıjorum. Me- sela reggae çalma>ı oğrenmenin en iyi yolu bence bir reggae ku- liibüne gidip reggae dansı yap- maktır, yaşamak gerek. Gövde- nizin bir parcası haline getirmek gerek." Evet, sonunda sırahız geldi. Bu akşam çahyorsunuz. Redfordldan çevreci fîlm • MONTANA (Reater) — Ünlü Amerikalı sinema oyuncusu Robert Redford, insanlarda çevre bilincini uyandırmak amacıyla kamera arkasına geçti. Redford'un filmi, Chicago Üniversitesi emekli öğretim görevlilerinden Norman Maclean'in yazdığı otobiyografik roman "Içinden Irmak Geçiyordu"ya dayanıyor. 1976 yılında yayımlanan kitap, olumlu eleştiriler almış ve üniversitelerde okutulmaya başlanmıştı. tlk kez 1980 yılında "Ordinary People-Sıradan Insanlar" ile yönetmenliği deneyen Robert Redford, "Umanm bu fılm insanlara doğayı rahat bırakmaları gerektiğini gösterir" dedi. Fransalda müzik bayramı • Kültür Servisi — Fransa'da müzikseverler büyük bir coşkuyla 'bayramlannı' kutladılar. Fransa Kültür Bakanı Jack Lang tarafından 1982 yılında kutlanmaya başlanan 'Müzik Bayramı' bu yıl onuncu yaşına bastı. Gece boyunca rap konserlerinden operalara kadar çeşitli müzik gösterilerine katılan Fransızlar sokaklan doldurdular. AFP'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Françoi» Mitterrand Bakan Lang ile birlikte Loife Valley kasabasındaki rap konserini izlerken Orange kentinde 7 bin çocuğa Mozart'ın 'Sihirli Flüt'ü çalındı.. Çalınan PicassoTar • PRAG (AFP)— Geçen mayıs ayında Prag'daki Ulusal Galeri'den çalınan dört Picasso tablosu Çekoslovak ve Alman polisinin işbirliğiyle bulundu. Çalınan tabloların 30 milyon dolar değerinde olduğunu açıklayan bir polis yetkilisi, geçen günlerde tutuklanan hırsızlann kim olduğu ya da tabloların nerede bulunduğu konusunda ise henüz bir acıklamada bulunmadı. Dört tablo da Picasso'nun 1910-1922 yıllan arasmdaki kübist dönemine rastlıyor. ILAN KAHRAMANMARAŞ KADASTRO HÂKİMLİĞİNDEN Davacılar Orman Genel Mudurlüğu'ne ızafeten K. Mataş Orman Işletme MUdurluğu, Sıdıka Cesur ve 10 arkadaşı, Durdu Mehmet Çe- tinkaya, Yasar Mustafa Çetinkaya, Mehmet Çetinkaya \e Yılmaz Çe- tinkaya tarafından davalılar Hatice Baloğlu ve 51 arkadaşı aleyhıne ikame etmiş oldukları K Maraş Yenicekale Yenıkoy'e ait 360, 361 ve 362 nolu parsellere ılişkın mahkememizin 1988/428 esas sayılı da- va dosyasında davalı olarak gözuken Mehmet kızı Hatice Baloğlu. Mehmet kızı Fatma Yardımcı, Ali oğ. Hasan Demir, Ali kızı Fatma Demır, Ali oğ. Ahmet Demır, Ali oğ. Huseyın Demır, Ali oğ. Hanı- fi Demır, Ali kın Zimriye Karabiber, Suleyman kızı Emıne Akpı- nar, Suleyman kızı Ayşe Akprıar, Suleyman kızı Ragibe Akpınar, Suleyman kızı Melek Akpınar, Mehmet oğ. Hamdı Kocaoğlan, Meh- met oğ. Durdu Mehmet Kocaoğlan, Mehmet oğ. Abdulkadır Koca- oğlan, Mehmet kızı Mesrure Kocaoğlan, Mehmet kızı Fatma Kocaoğlan, Abdurrahman kızı Fatma Kocaoğlan'ın adreslerı zabı- taca meçhul olduğundan bu şahıslann duruşma günunun gazete ıle ilanen tebligatının yapılmasına karar verilmiş olduğundan mahkeme- mizin 1988/428 esasında kayıtlı iş bu davanın 7.8.1991 gunu saat 9"da yapılacak duru$masmda bızzat hazır bulunmaları veyahut da bir ve- kille temsıl olunmalan ve ayrıca bu dava ıle ilgılı ıbraz etmek istedı- ğiniz belgeleri duruşma günune kadar gondermelen, aksi takdırde yargılamaya yokluklannda devam edıleceği ve karar verıleceğı hu- susu dava dilekçesi ve duruşma günu yerıne kaım olmak uzere ıla- nen îebliğ olunur. Basın: 47721 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAVAS KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ lli: Denizli llçesi: Tavas Mahallesi: Yaka Mevkii: Haaseydullah Ada no: 93 Parsel no: 48 Cinsi: Tarla Itırazın konusu: Kadastro tesbitine itiraz. ltıraz eden: Mehmet Avcı, Abdurrahman oğlu. Tesbit nuüikleri Pay» Emın Yakup Oğlu 4/6 Yusuf 1/6 Veli 1/6 ltirazcı Mehmet Avcı; Abdurrahman oğlu, tarafından tesbit ma- likleri aleyhine müdürlüğümüze yapılan itırazın komisyonca yapılan incelemesi sonucu Yâka Mahallesi 93 ada, 48 no.lu parsel olarak sı- nırlandınlan gayrimenkulun komisyonun 02.10.1990 tarih 1990/149 sayılı karan ger^ince Abdurrahman çoeuklan Adil Avcı, Mehmet Av- cı, Yakup Avcı ve Tevekkule Kuçükyumuk adlanna verasette işıirak halinde mıllkiyet olarak Tapu Siciline Tesaline karar verilnıiş. Ven- len bu kararın tesbit maliklerine tebliği 3402 sayılı yasa hukümleri gereğı zorunlu olup, ancak adresleri tesbit edılemedığınden 7201 sa- yılı Tebligaı Kanunu'nun 28 ve muteakip maddeknne göre ilanen tebbğ olunur. Basın: 29240 tSTANBUL 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ Esas No: 1990/998 Karar No: 1991/436 C. Sav. No: 1990/17534 Davacı: K.H. Mudahil: Maliye ve Gumrük Bakanbğı lst. Defterdarlığı adına Mu- hakemat Mudurluğu. Vekıli: Av. Hurıye Topçuoglu. Sanık: Mahmut Baş, Osman ve Emine'den olma, 1935 D.'lu, Sı- vas Hafik Çınarlı köyu nüfusuna kayıtlı, Çamlıca Ferah Mah. Ku- ral Sok. No: 36'da ikamet eder. Suç: 213 sayılı V.U.K. Muh. Suç Tarihi: 16.2.1990-4.4.990 Karar Tarihi: 3.5 991 Sanığın ışyerınde yapılan denetlemede satış bedeli ile ilgıli belgele- rı bir takvim yılı ıçinde iki kez duzenlemediği ve böylece vergi ka- çakçılığı ışledığinden mahkememizde yapılan yargılamalar sonunda eylemine uyan 213 sayılı V.U.K. 358, 360/1-2 maddeleri gereğince 3.375.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı yasa- nın 6'ncı maddesı gereğince cezasının ertelenmesine, masraf hükttm- luden sonradan tahsil edılmek üzere keyfiyetın lstanbul'da yayımlanan bir gazetede ılanına, 100.000 TL. maktu vekâlet ûcretinin sanıktan alınarak mudahile verilmesine, 3.300 lira yargılama giderinin sanık- tan tahsilıne, sanığın yuzünde, mudahil vekilinin yokluğunda, C. sav- cısının huzurunda açıkça okunup anlatıldı. 19.6.991 Basın: 29560 Sinema • Tiyatre • Gösteri BETTE MIDLER H'OODY AILE\TOM SELLECK 2. HAFTA Bir PETER HYAMS FOml Horuktaki Kadın "Narrow Margin'' Deborah ve Nick, 16. evlilik yıldönumlerind*, oralarındaki butün sorunkınn muhasebesini yapmaya karar verdiler... J36C682'- Htt)-13»16»raOO-2' «5 • 1416203ı 12-00-1415-1630-18 45-2' 30 '1437576ı 12D0-1415-1630-1» 45-21 -5 ı5720444ı 1100-13 00-1500-1700-1900-21 30 •25717! 1215-143O-l7!»-i9!X!-21-5 14S996 12-0IM4 15-1645-19 00-21 'a Ahşverif ırverkezinin orto yerinde! ANNEABCHES Gene Hackman t J0 '3 0C 15 15 ' T 3Û 1945 2145 200 14 13 1630 1845-2100 200 T la '630 1900 2- 30 1 00 '330 '600 1830 2' 00 MANZARALARI•SCENES FROM A MALL" "5 Temmuz'da Sinemalarda" Iste annemlz bu. tom ıçin dua edin DENÎZKIZLARI B«yaSluEMEK (144 M 39) 12 00-14 15-16 30-18 45-2115 KMıköyREKS (336 0112) 1200-14 15-16 30-18 45-2115 CbfŞAFAK (5162SS0) 1100-13 30-16 00-18 30-2115 İDHİr İZMİB (214261) 12 15-14 30-16 45-1900-2115 Htftay* Bakırkfiy 74. Ankjn AKÜN SlnemMannd* TEL 130 40 41 Kadköy KSM (337 80 82ı 11.00-13.30-16.00-19 00-21 30 146 97 38 • 132 64 26 < B£RN«R00 BERTOtUCC) ft« THE SHELTERING SKY D a U «flNGEft JOHK MALKOVICN CÖLKCAT Cinıyd içtn kıralanmiftı ı n Onun daha iyl bir fikrı vsrılı_ BACKTRACK "KAÇI5" JOOIE FOSTER DENNIS HOPPER Yönetmert DENNIS HOPPBl Bakn-köy KABYA (542 11 72) 12 00-14 1&-16 30-18 45-21 00 Yöru Simon Wincer UdlUly KAOIKOV (337 74 00) 1 00 13 3O--6 00 "8 30 21 30 BtyoÇHı OONYA (149 93 61) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 '5 Osmnbey GAZI (147 » 65) 1- X) 13 00 15 M 17 15-19 30 21 45 Müthiş. 1 'Alice' Woody Allen'ı o hanka komedilerine dondürüyor" RI4 HARDV_HkkU TIMt 2. HAFTA YAZANveYÖNETEN WOODY ALLEN "'Alice' birkomedı. 'Alıce' bir laşlama. 'Alice' parlak bir sınema olayı Filmler dunyasında bir hankalar itlkesı. Smemanın buyıilu pen masatıf" HltLMrt.ll -İ.*M)H MOKMV. AMfRH *" \LECBALDWI>, BLYTHE DAJNNER JIDYDAMS MI\ F\RROW \\ ILL1AM UVKT KEYE LlkE JOE VL\NTEGNA BERN\DETTEPETERS CYBILL SHEHIERD G>\EN HarbiyeAS (147 63 15) 12 00-14 15-1630-1845-2130 Ç.las ŞAFAK (5162660) 1100-1330-1600-1830-2115 Pek yakında Kadıköy MODA, Ankara BATI Slnemalannda RUMELI HISARI KONSEULER1 ZERRIN OZER 5-14 Temmuz Bılet Sanş Yerleri: Rumeli Hisarı Gışesı, Tel: 157 75 50 Bostancı Gösteri Merkezi, Tel: 384 72 10 Vakkorama Taksım, Tel: 151 15 71 M9İT PROOUCTION REKUM FİLMİ DAGlTIMINO* FİDfl FîLfTI149 50 33 Sinema Tiyatro Gösteri | D«yurvlannu ifin 146 97 M 132 «4 26
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog