Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

,29 HAZtRAN 1991 HABERLER CUMHURÎYET/3 1 9 9 0 - 1 9 9 1 Y U N U S N A D I O D U L L E R I 14 dalda 15 ödül belli oldu"Yunus Nadi Ödülleri'ne bu yıl 622 kişi, 920 yapıtıy- la katıldı. Seçici kurullar 14 ayrı dalda düzenlenen yarışmada 15 kişiye ödül verdi. 1990 -1991 Yunus Nadi Ödülleri'ni kazananlar ödüllerini 1 Temmuz - 1991 Pazartesi günü saat 19.00'da Malta Köşkü'nde yapılacak törende alacaklar. Ödül kazanlar şöyle: • A F İ Ş ( K O N U : YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ) KISA METRAJLI İ L M O Y K U K I T A B I • Ş I I R K I T A B Ülkü Tamer Alleben Öyküleri Kemal Özer Insan Yüzünün Tarihinden Bir Cümle • YAYIMLANMAMIŞ • YAYIMLANMAMIŞ Ö Y K Û K I T A B I Ş İ İ R K 1 T A B I Almudena Lopez Öyküler Dost Körpe Gölge Seçici kurul (Her iki dalda) Füsun Akatlı, Melih Cevdet Anday, Prof. Dr. Cevat Çapan, Gürol Sözen, Celal Üster. • YAYIMLANMIŞ R 0 M A N Tank Dursun K. Ağaçlar Gibi Ayakta T • YAYIMLANMAMIŞ :H 0 M A N : (Hiçbir yapıt yeterlı oyu sağla- i yamamıştır.) Seçici kurul (Her iki dalda) Sabahattin Kudret Aksal, Konur Ertop, Vedat Günyol, Sami ÎKaraören, Hilmi Güven Turan Bir Albümde Dört Mevsim Seçici kurul (Her iki dalda) Fazıl Hüsnü Dağlarca, Refik Durbaş, Okay Gönensin, Doğan Hızlan, Alpay Kabacalı, Zeyyat Selimoğlu. • F O T O Ğ R A F Mustafa Kocabaşı Cavit K. Emültay Seçici kurul Yurdaer Akıntaş, Metin Deniz, Bülent Erkmen, Mengü Ertel, Sadık Karamustafa, Tan Oral. "İ Ö Z Ü N METRAJLI FİLM Orhan Oğuz İki Başh Dev Seçici kurul Lütfi Akad, Oktay Akbal, Atillâ Dorsay, Şeref Gür, Ismet Kurtuluş, Nur Sürer. Yeşim Ustaoğlu Düet Hakkı Mısırhoğlu Onlarla Pek Sık Görüşmedik Seçici kurul Müjde Ar, Süha Arın, Nesli Çölgeçen, Doç. Dr. Dursun Gökdağ, Onat Kutlar, Ersin Salman. • R Ö P O R T A J Zeynep Ankara Güneşi Vurdular (Seçici kurul bu dalda Nadir Paksoy'un Vardö'den Niçin Kaçtım? adlı yapıtını övgüye değer bulmuştur.) Seçici kurul Prof. Aydın Aybay, Aydın Boysan, Hikmet Çetinkaya, Muzaffer İlhan Erdost, Zeynep Oral, Ali Sirmen. • UZUN METRAJLI FİLM SENARYOSU Ali Ulvi Hünkâr Karşılıksız Aşklann Mitolojisi (Seçici kurul bu dalda; Cemal San'ın Dönenen Isltk Çalarsın, Yıldınm Türker'in Gece, Melek ve Bizim Çocuklar, Zafer Yavuz'un Sürgün ve Mubarrem Özabat'ın Dizpn adlı yapıtlartm övgüye değer bulmuştur.) Seçici kurul Tarık Akan, Necati Cumalı, Macit Koper, Ziya Öztan, Memduh Ün, Kadri Yurdatap. 1 B A I 1 R S L AŞ 0 1 T S M IR Y L M A E A L R SI Prof. Dr. Gönül Tankut Bir Başkentin İmarı Ankara: (1929-1939) (Seçici kurul bu dalda: Teoman Ergül'ün Kurtuluş Savaşı'nda Manisa, Reşıt Yasın Gülseven'ın Yıldvz Savaşları ve Türkiye ve Elıf Aröz • Rüveyde Erdem'ın Istanbul'daki Üniversitelerde Okuyan Öğrencilerin Sosyal ve Kültürel Konumlanyla îlgili Bir Araştırma adlı yapıtlartnı övgüye değer bulmuştur.) Seçici kurul Prof. Toktamış Ateş, Prof. Taner Berksoy, Korel Göymen, Şirin Tekeli, Gencay Şaylan, Prof. Zafer Toprak. Seçici kurul Tülin Altılar, Mehmet Bayhan, Ergun Çağatay, Gültekin Çizgen, Sabit Kalfagil, Paul McMillen. • K A R İ K A T Ü R Muhammet Şengöz Seçici kurul Semih Balcıoğlu, Savaş Dinçel, Ferruh Doğan, jYavuz, Prof. Tahsin Turhan Selçuk, Nehar JYücel. 1» Tüblek, Ali Ulvi. YUNUS NADt'Yt ANDK — Gazetemiz kurucusn Yunus Nadi'yi ölümunun 46. >ılında mezan başında andık. 28 Haziran 1945'te aranuzdan aynlan Ynnus Nadi'nin Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezan başında Müessese Mudürumuz Eraine Uşaklıgil, Genel Yayın Müdüriımüz Hasan Cemal, Yazı tşleri Mtidürümuz Okay Gönensin, Haber Merkezi Mttdurümüz Yalçın Bayer, tdare Müdürümüz Hüseyin Gürer ile gazetemiz çalışanlan, saygı duruşunda bulundular. (Fotoğraf: Uğur Gunyüz) İEski Genelkurmay Başkanı, siyasi gerginliğin azaltılması gerektiği görüşünde jTorumtay: Gidiş seçîme doğruZ. DATÇA/AKTUR (ANKA) — ^Genelkurmay eski Başkanı emekli Oıgeneral Necip Tonım- tay, Türkiye'nin iç siyasal orta- mında yankılannı halen sürdü- ren istifasınm altı ay ardından !ilk kez iç politika konusunda ge- niş bir değerlendirme yaptı. Dat- ;ça, Aktur'daki yazhk evinde ANKA ajansı dış yayınlar yo- netmeni Varlık Özmenek'le İco- nuşan Torumtay, Cumhurbaş- kanlığı seçimi ile ilgili olarak Ankara Bayram Gazetesi'nde yer alan "Özal, Demirel, Torum- itay yanşı" başlıklı haber konu- .sunda, "Hiçbir tasan ve planım yok. Araa bazı temenniler oldu- gunu duyuyorum, okuyonım, taissediyorum" dedi. "Sade bir yurttaş olarak gördüğüm kada- nyla siyasi ortam her zamanki gibi gergin" diyen Torumtay, si- yasi mucadelenin gidişini "erken genel seçim" yönunde gördüğü- nü söyledi. Torumtay, siyasal partilerle herhangi bir ilişkisi olmadığını, kendisine herhangi bir başvuru yapılmadığını bildirdikten son- ra "şimdilik siyasal hayata atılmayı" da düşünmediğini vurguladı. Yapılacak genel seçimlerde hangi parti işbaşına gelirse gel- sin "siyasi gerginliğin azaltılması" gereğine işaret eden eski Genelkurmay Başkanı To- rumtay, "Millet olarak bizi zor günler bekliyor. Türkiye ancak gerçek bir demokrasi ile yiikse- lebilir. Butıin >ol, yönlem, ku- ral ve kurumlarıyla gerçek bir demokrasi... Başka bir çıkış yo- lu gözükmüyor" şeklinde ko- nuştu. Torumtay, aynca tstanbul Bayram gazetesinde, "Ordu er- ken seçim istedi" başlığıyla ya- yımlanan ve Genelkurmay Baş- kanlığı ve Turgut Özal tarafın- dan yalanlanan haber konusun- da, "Cumhurbaşkanı Turgut Özal, bazı gazete ve çevreleri kastederek mudahale ve muhtı- ra hayalcileri suçlaması yaptı. Sizce Özal'ın bu endişeyi dile ge- tirmesi için bir sebep var mı" şeklindeki bir soruya da şu ya- nıtı verdi: "Bilemiyorum, şahsen de gö- remiyorum. Görev siirem bo- yunca 3.5 y, ıla yakın zaman zar- fında çeşitli olaylar oldu. Hâlâ da olmaktadır. Tiirk Silahlı Kuvvetleri gerçek demokrasiye inanır, demokrasiden başka bir çıkıs yolu yoktur. Bunun altını çizmek isterim." Eski Genelkurmay Başkanı Torumtay'ın cumhurbaşkanlığı, erken genel seçim, demokrasi gi- bi iç politik konulardaki soru- lara verdiği yanıtlar şoyle: TORUMTAY — Biraz önce söylediğim gibi geleceğe dönük hiçbir tasanm, planım yok, şu anda hayatıma yön vermeye ça- lışıyorum. Biraz başımı dinleme- ye çalışıyorum. Geçen altı ay içinde evimizde değiidik, Ordu- evinde otumyorduk. Tabii deği- şik bir yaşam tarzıydı, rahattık, ama evden değişik bir yaşam tarzıydı. İyi bir misafirperverlik gordük, ama evimize henuz ta- şındık. 15-20 gun oldu, sorun- larımız çıktı, yerleşme bakımın- dan. Şimdi bunlarla meşgulüz. — Şimdi sade bir yurttassınız. TORUMTAY — Evet sade bir yurttaşım. — Günlük gazetelerden, radyo-TV'den iç politik ortama ilişkin haberler okuyorsunu/., tz- liyorsunuz, ne düşünuyorsunuz? lerle ilışkim olmadı. Bana her- hangi bir muracaat da vaki de- ğil, ama bazı temenniler olduğu- nu duyuyorum, okuyorum, his- sediyorum. — Peki size bu konuda bir muracaat olursa, örneğin ortak bir oneri gelirse? TORUMTAY — Teşekkur ederim, ama şimdilik siyasi ha- yata atılmayı düşunmediğimı söylerim. — Bu arada cumhurbaşkanı- nın halk (arafından seçilmesi öteden beri tartışılıyor. TORUMTAY — Bu konuda kesin bir duşunceye, daha doğ- rusu bir yargıya varmadım. Ta- bii ikisi de bir ahernatif, ama her şeyden once bir seçimden sonra anayasa değişikliği lazım. — Biraz önce dediniz ki iç po- havayı sürdürmek halkı, ekono- miyi sarsıyor, tedirgin ediyor. Şimdi sade bir vatandaş olarak benim de arzum, seçim yapıldık- tan sonra, mılli irade tecellı et- tikten sonra, partilerin demok- ratik bir anlayışı paylaşmaları. Önumuzde millet olarak büyuk bir yük var. Bayağı zor günler bizi bekliyor. Elbirliğiyle bunu halletmek lazım. Bunun formu- lü nedir? Bunu tecrübeli, usta si- yasiler çok iyi bilir. — Cumhurbaşkanı Özal, 'Or- du erken seçim istedi' başlıklı haberi yalanlarken muhtıra ve darbe söylentilerini yapmak is- teyenlerden söz etti. Cumhur- başkam'nın bu endişeleri dile getirmesi için sizce bir sebep var mı? TORUMTAY — Bilemiyo- Eski Genelkurmay Başkanı Torumtay, Cumhurbaşkanhğı seçimi ile ilgili olarak Ankara Bayram Gazetesi'nde yer alan 'özal, Demirel, Torumtay yarışı' başhklı haber konusunda, 'Hiçbir tasan ve planım yok. Ama bazı temenniler olduğunu duyuyorum, okuyorum, hissediyorum' dedi. İstanbul Bayram Gazetesi'ndeki 'Ordu erken seçim istedi' haberini değerlendiren Torumtay, 'Görev sürem boyunca 3.5 yıla yakın zaman zarfında çeşitli olaylar oldu. Hâlâ da olmaktadır. Türk Silahh Kuvvetleri, gerçek demokrasiye inanır, demokrasiden başka bir çıkış yoktur. Bunun altını çizmek isterim'dedi. — "Erken seçimle birlikte cumhurbaşkanhğı seçimi de gündemde deniyor ve munalefe- tin Özal'a karşı sizi destekleye- bileceginden söz ediliyor. TORUMTAY — Önce şunu söyleyeyim. Herhangi bir partiy- le ilişkim yok. Gerek cumhur- başkanhğı konusunda gerekse diğer konularda ne bir tasanm ne bir planım var. Şu anda ben özel hayatıma bir yön vermeye çalışıyorum. — Politik vaşamı düşünebilir tnisiniz? TORUMTAY — Şu anda du- şünmüyorum. — Peki bir gıin düşünebilecek misiniz? TORUMTAY _ Siyasi ortam her zamanki gibi gergin. Siyasi mucadelenin gidişi öyle görünü- yor ki bir erken seçime gidiyor. Tabii zamana ilişkin bir tahmin benim için kolay değil, ama bu siyasi mücadele ve son olaylar siyaseti belki de bir erken seçi- me göturüyor. Benim uzaktan intibam bu. — Peki efendim, cumhurbaş- kanının gerek toplumla. gerek- se siyasal partilerle diyaloğunu, iletişimini nasıl gorüyorsunuz? TORUMTAY — Bu konuda bir şey söyleyemem. — Siyasi partilerden bugune kadar bir oneri geldi mi? TORUMTAY — Siyasi parti- litik ortam öteden beri gergin, bunun kısa vadede, uzun vade- de alınması, daha doğrusu de- mokratikleşmesi loplum tarafın- dan arzulanıyor. Bu konuda ne gibi önerileriniz olabilir? TORUMTAY — Sorduğunuz soru usta bir siyasinin vereceği cevap. Bu konuda siyasi bir for- mül sunacak düşünceye ve ince- lemeye sahip değilim. Çok uzak- tan görduğum kadarıyla, tabii hangi yönetim gelirse gelsın, hangi parti gelirse gelsin, bu si- yasi gerginliği seçim bittikten sonra azaltıp, bir tarafa atıp işe yönelmek lazım. Diğer demok- ratik ulkelerde gordüğumuz gi- bi, seçim bittikten sonra, gergin rum, şahsen de goremiyorum. Ben ordunun siyasete karışma- sını hiçbir zaman tasvip etme- dım. Boyle bir endişe de şahsen goremiyorum, görev surem bo- >unca bu konuyu açıkça her ve- sıleyle belirttim. Benim bildi- ğim, Turk Silahlı Kuvvetleri de- mokrasiye butün komuta kade- meleriyle inanmaktadır. Boyle bir şeyi ben düşunmüyorum. Türkiye mutiaka gerçek demok- rasiyle yukselebilir. Butun yol, yöntem, kural ve kurumlarıyla demokrası... Başka bir çözüm yolu yoktur. Olamaz da. Son gorev surem boyunca, 3.5 yıla yakın zaman zarfında çeşitli olaylar oldu. hâlâ da olmakta- dır. Ben bunu açıkça belirttim. Turk Silahlı Kuvvetleri demok- rasiye inarur, demokrasiden baş- ka bir çıkış yolu yoktur, bunun altını çizerek belirtmek isterim. — 12 EylıU'iın onbirinci >ılın- da acaba efendim terazide artı- lar mı eksiler mi agır basıyor? TORUMTAY — Bunun hük- münü bugun yaşayanlar değil, daha sonra tarih verecektir, ama 12 Eylül ortamını hatırlayan bir kimse olarak, o günleri gayet iyi gozumde canlandırarak soyleye- bilirim ki, keşke olmasaydı. Ama o gun için bir zaruret var- dı. Milletin desteklediği bir mu- dahale oldu, ama hiçbir askeri mudahale özellikle askerler ta- rafından arzu edilmez, ama mil- letçe o zaman bir zaruret halini almıştı. Terör malum günde yir- minin üzerinde can alıyordu. Daha birçok sorunlar ortaya çıkmıştı. Artılar, eksiler konu- sunda ayaküstu bir değerlendir- me yapmak ve hele hele böyle- sine önemli bir konuda, ayaküs- tü açıklama yapmak bence uy- gun oLmaz. Bunu sadece bu ko- nuda söylemiyorum, memleke- tin, milletin kaderini ilgilendiren konularda ayaküstu konuşmayı şahsen ben uygun görmem. — Ama faili meçhul cinayet- ler yine gündemde. Kamuoyun- da biiyük kaygüar var. Benzer olaylar gözleniyor ve kuşkular dile getiriliyor. TORUMTAY — İyi bir ince- leme, iyi bir istihbarat gerekiyor. Bu gibi olaylar millet üzerinde güveni sarsıcı bir etki yapar. Şüphesiz sorumluların bunun üzerinde durması gerekir, dura- cakları konusunda da hiçbir şüphem yok. Yeni hükumet de zannediyorum, buna oncelik ve- riyor. Bu bütün milletin üzerin- de durduğu, milli güvenlik açı- sından, aile, şahsi guvenlık açı- sından çok önemli bir sorun. DUN^ADABUGTIN AU SIRMEN Akbulut'un Hizmeti Mesut Yılmaz kabınesınin güvenoyu alıp göreve başlama- sını beklerken, hâlâ resmen Başbakan olsa bile, çoktan sa- bıklar safına geçmiş bulunan Yıldınm Akbulut, son çıkışla- rıyla büyük bir hizmet yapmaktadır. Sayın Akbulut'un hizmeti ile kışısel dramı iç içe girmiş bu- lunuyor. Yıldınm Bey'in dramı başçavuşken kişisel ayak oyunlany- la birden yarbay, sonra da daha garip bir operasyonla orge- neral yapılan garibin, oyun bittikten, herkes yerli yerine dön- dürüldükten sonraki kişisel isyanı ve şaşkınlığıdır. O başça- vuş ki. orgeneral iken, itin önüne koysan yenmeyecek şaka- ları ve davranışlan salt getirildiği yeri yitirmemek için sineye çekmıştı. Hıç de hak etmediği bir doruğa paraşütle indirilmiş olan saf adam, şimdi düşün sona ermesinin şaşkınlığıyla, kendi zekâ düzeyine uygun demeçler verıp, ortalığı karıştırmakta- dır. Yanlış anlaşılmasın, Yıldınm Bey'in demeçlerı zekâsının dü- zeyine karşın, gerçekleri yansıtıyor. Montaıgne'nin de dedi- ği gibi, zaman zaman doğru soyleyen de yanlış söyleyen ka- dar zekâdan yoksun olabilıyor Ama açıklamalarındakı doğruluklara karşın, Yıldınm Bey'in hizmeti, doğruları dile getirmesi değil, kışiliğinde somutla- şan siyasal sefaleti gözler önüne sermesıdir. Yıldınm Bey, hanedanın ANAP'a Genel Başkan seçtirdı- ğini, küçük ayak oyunlarıyla kongre sonuçlarının etkilendi- ğıni söyterken haktı olabilir. Ama bu gerçekleri Yıldınm Bey'in dile getırmiş olması siyasal sefaletin örneğidir. Çünku Yıldı- rım Bey'in kendisı de hanedan tarafından seçilmiş ve ANAP'a tepeden emirle kabul ettirilmistir. Üstelik Yıldınm Bey kong- relerde ayak oyunlarına kendisı de alet olmuş, harta bunlara kendisı de tevessül etmiş bir kişidır. Yıldınm Bey Semra Ha- nım'ı seçtirmek için dolaplar çevirmış, kendi bakanlarını az- letmış, kışiliksiz bir başbakandı. Doğrusu, Mesut Yılmaz ile Yıldınm Akbulut karşılaştırılması yapıldığında Mesut Bey'in de genel başkanlık ve başbakan- lık koltuğuna gelişındeki desteğı kabul etmekle birlikte, yeni genel başkanın kişiliğinin çok daha ağır bastığını görmemek olanaksızdır Adı kımsenin aklında bile olmayan, harta kendisı bile boy- le bir görevı düşleyemeyen Yıldırım Bey, hanedan adını or- taya atmadan kendi başına genel başkanlığa soyunmuş ol- saydı. geçmişte acaba kaç oy ahrdı? Yıldtnm Akbulut, Çankaya'dan hazırlanan sıvil darbenin bir öğesi olarak seçilmiş ve görevini eksiksiz yerine getirdikten sonra buruşturulup bir köşeye atılmıştır. Hak etmediği doruğa paraşütle indinlen Yıldınm Bey, iş- levını tamamladığında gerı çekilince, isyan edip, bağırıp ça- ğırmaktadır. Yıldınm Bey'in adı ve kişıliği öylesine kullanıl- mış ve olaylara bulaştınlmıştır ki, artık doğrular bile ağzın- dan çıktığında önemını yitirmektedir. Bütun bu soylediklerımizden sonra gayet haklı olarak şu soru sorulabilır: "Peki öyleyse, Yıldınm Bey'in büyük hizme- ti nedır?" Yıldınm Bey'in büyük hizmeti, polıtikacımızın siyasal tut- kusunun kişisel yükselme çabasının çirkinlığini bir kez da- ha bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermesidir. Yıldınm Bey siyasal oportünizmin, siyasal sefaletin somut örneğidir. Burada bir noktanın altını çizmek gerek. Politikacı kişisel tutkular taşır. yukselmek, en büyük görevlere aday olmak is- ter. Bu davranışı kınamak anlamsızdır. O tutkular, o yüksel- me çabası olmasa, insan kolay kolay politikacılığa soyunmaz. Ancak, politıkacının dağarcığında, eğer bu tutkudan baş- ka bir şey yoksa, politikacı eylemıni belirlı ılkeler ve ana doğ- rular üzerine oturtmuyorsa, politikacı zaman zaman o doğ- rularta çelişen yükselme olanaklannı geri çevirmeyi bilmiyor- %a. o zaman tıpkı Yıldınm Bey gibi siyasal sefaletin somut örneğıne dönüşür. Kullanılmış, örselenmiş, yıpratılmış, gülünçleştinlmiş Yıl- dınm Bey, aleti olduğu oyunu kendisı alan dışında bırakılın- ca eleştirirken, bende yalnızca bulantı duygusu uyandınyor. Toplum Yıldınm Bey'i iyi izlemeli ve bu tür politikacıları na- sıl, hangi nedenle ürettiğini kendi kendine sorup, yanlışının nerede olduğunu bulmaya çalışmalıdır. Unutmayalım Kı, Yıldtnm Bey politika sahnemizde saydı- ğımız nıtelikleri taşıyan tek politikacı değil. Bu türun örnek- leri çoktur ve ne yazık ki, bunlara bütün siyasal partılerimiz- de rastlanmaktadır. KlSA KISA • Gaziarrtep'te bölücü örgüt üyesi bir terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Suriye'den Türkiye'ye bir gnıp teröristin geçeceği haberi üzerine bölgede arama- tarama çahşmalannı hızlandıran güvenlik güçleri, Islahiye ilçesine bağh Kerküt köyü yakınlannda bir grup terörist ile karşılaşü. Çıkan çanşmada bir terörist ölü olarak ele geçirilirken ötekiler kaçmayı başardılar. Bu arada Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, biı çiftçinin, tarlasmda gömülü olarak Kalaşnikof marka otomatik bir silah ile 7 mermi bulduğu bildirildi. • Aksaray'da Ahmet Baykan (19) adlı bir genç, kötü yola düştüğu iddiasıyla annesi Sultan Baykan'ı (39) öldürdü. • Gaziarrtep'te bir bakır fabrikasından 500 milyon lira değerinde bakır ve alüminyum çalındığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre örnek Sanayi Sitesi'nde Mahmut Ayçın Kaymaz'a ait bakır fabrikasına giren hırsızlar, 8 ibrik, 20 tepsi, 4 vazo, 6 ton alüminyum ev eşyası, 10 bin adet bakır darbuka, 25 ton işlenmiş alüminyum ve 10 ton külçe bakır çaldı. Çalınan maün nasıl kaçınldığı henüz öğrenilemedi. • Adana'mn Osmaniye ilçesine bağh Zorkun yaylasında, kaçak ekildiği belirlenen 4 bin kök hintkeneviri yakılarak imha edildi. • Aydın'ın merkeze bağh Dalama Bucağı Kasımlar mevkiinde, Talat Karadoğan'ın işlettiği kömür ocağında çahşan işçilerden Aslan Sançam (56) ile Şükrü Yümaz'ın (23) önceki gece ocaktan çıkmadıklan belirlendi. Yapılan aramada, 50 metre derinlikte iki işçinin cesedi bulundu. Maden işçilerinin havasızlıktan öldüğü belirtiliyor. • PTT 8 yerleşim merkezini daha şehirlerarası ve uluslararası tam otomatik telefon görüşmesine açtı. Görüşmeye açılan merkezler, telefon kod numarası ve mevcut numaralann başına getirilen rakamlar şöyle: Ortaköy/Antalya (4/3216), Yapalı/Konya (5/3489), Kepiç/Kayseri (6/3584), Emirali/Kırklareli (3/1833), Danışment/Baükesir (6/6786), Ovaakçay/Bursa (10/24), Küre/BUecik (3/2287), Okçular/KırklareU (5/1879). • İzmlr'in düşman işgalinden kurtuluşunun 70. yıldönümü törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Turgut özal, TBMM Başkanı Kaya Erdetn ve Başbakan Mesut Yıhnaz, Vali thsan Dede'ye birer kutlama mesajı gönderdiler. • Zonguldak ve ilçelerinde meydana gelen selden 400 ev ve işyeri zarar gördü. Zonguldak Valisi Saim Çotur, hasar tespit çahşmalarının sürdürüldüğünü belirterek, şu ana kadar 5 milyar lira dolayında zarar belirlendiğini söyledi. ÜSKÜDAR 2. SULH CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN 1989/517 Esas 1990/374 Karar Gıda maddeleri tüzüğune muhalefet suçundan sanık Ahmet ve Sa- diye'den olma 1958 doğumlu. trparl nüfusunda kayıtlv. Üsküdar Mu- rat Reis Mah. Duduoğlu Sok. No: 13'de oturan Bekir Kızıldere'nin 22.5.1990 tarıhinde yapılan duruşmasında suçu sabit görülduğünden TCK.'mn 396, 3506, 647/472, 402/1, 2 maddeleri uyarınca 465.000 TL. ağır para cezası üç ay süre ile cürme vasıta kıldıği meslek sanat ve tıcaretinin tatılıne ış yerinin 7 gun sure ile kapatılmasına karar ve- rilmiştir. Basm: 29400
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog