Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

29 HAZÎRAN 1991 •*•• KENT^AŞAM HURÎYET/15 Yugoslavya Balkanlaşırsa. (Baştarafi 1. Say/ada) iktidara. Federal hükümetinin reform prog- ramını kesin olarak çoğulcu demokrasiye oturtmuş ve açıklamıştı: "Avrupa'yı Balkanlaştırmakyerine, Yugos- lavya'yı Avrupalılaştıracağız." Çarpıcı bir slogandı bu. Bilindiği gibi Balkanlaşma diplomaside yaygın birdeyimdir. Kökü, Osmanlı tarihine uzanır. İmparatorluk döneminde esen milli- yetçilik rüzgârlarıyla birtikte Balkanlar, birbi- riyle sürekli didişme içinde olan, bölük pör- çük birçok devletin kurulmasına sahne ol- muştu 19. yüzyılda. Bölgenin çok milliyetli yapısı, istikrardan yoksun bir ortamın uç ver- mesine yol açmıştı. Nitekim, Birinci Oünya Savaşı da barut fı- çısından farksız böyle bir ortamda, bugün- kü Yugoslavya'nın Sarajevo kentinde -eski adıyla Saraybosna- atılan bir kurşunla pat- lak vermişti. İşte Balkanlaşma deyimi, Balkanlar'ın bu karmaşık, çok parçalı yapısından gelir. İkinci Oünya Savaşı'ndan sonra Yugoslav- ya'da büyük devlet adamı Josip Broz Tito, ülkesinin birliğini komünist partisi diktasına dayalı federal bir sistemle sağlamaya ve rerv gârenk etnik mozayiği böylece bir arada tut- maya çalıştı. Sovyetler'inkine göre daha az merkeziyetçi bir özyönetim modeli de ge- liştirdi. Soğuk savaş boyunca uzun yıllar bu mo- delin yürüdüğüne inanıldı. Hatta kimi zaman, etnik ayrılık ve çatışmalar söz konusu oldu- ğunda Yugoslav modeli örnek olarak da gös- terikji. Ama özellikle soğuk savaşın sonuna doğ- ru, bu modelin Yugoslavya'yı "Balkanlaş- mak"\an kurtaramayacağı acı biçimde orta- ya çıktt. Ekonomik model iflas etti. Komünist Par- tisi'nin variığı, milliyetçi rüzgârların şiddet- lenmesini durduramadı. Tarihin derinliklerin- den gelen düşmanlıklar canlanmaya yüz tut- tu. Şovenizm tırmanışa gecti. Gelişmişlik dü- zeyi açısından bölgeler arası uçurumlar da işin tuzu biberi oldu. Böylece Yugoslavya kendini parçalanma süreci içinde buldu. Slovenya ve Hırvatis- tan'ın bağımsızlık ilanları ise ülkeyi iç sava- şa doğru rtti. Yugoslavya'daki gelişmeler, Batı Avrupa'- da şaşkınlığa yol açmış durumda. Dünyanın başka yörelerindeki ayrılıkçı akımlara, milli- yetçiliğe daha hoşgörülü yaklaşımlarıyla dik- kati çeken odaklarda ilginç bir tedirginlik dik- kati çekiyor. Yer yer çifte standart kokan tutumlar uç vermekte. Londra'da yayımlanan The Independent gazetesinin başyazısında örneğin şu satır- lar var: "Yugoslavya patçalanırsa Makedonya ne olacak? Burada Bukjaristan ve Yunanistan'm emelleri var. Kosova 'ya halen Sırplar dört e/- le sanlmış durumda; ancak burada da Arna- vutlar çoğunlukta. Slovenya 'nın aynlması, bu kez komşu ÇekosJovakya'da Slovak bölge- sinin de bağımsızlık iştahını kabartacak. Top- rak bütünlüğû ile oynamak anarşiyi davet eder. Milliyetçi duygularla hareket eden lider- ler, ekonomik gerçekleri görmeyebilir ve ya- şam azınlıklar için ansızın zorlaşabilir." Bir Avrupa ülkesinin parçalanma süreci- ne girmiş olmasının yarattığı kaygıları anla- mak zor değil. Soğuk savaşın sona ermesiy- le Avrupa'da kurulmak istenen yeni düzeni altüst edebilecek bu patlamanın bir yerde denetim altına alınması ve barışçı bir çözü- me kavuşturulması gerekiyor. Onun için, "Avrupa'yı Balkanlaştırmak ye- rine, Yugoslavya'yı Avrupalılaştıracağız" slo- ganıyla ortaya çıkan Yugoslavya Başbaka- nı Markoviç'in özlemini çok iyi anlıyoruz. İnşallah geç kalmamıştır. IRMEKTUP Seyyar satıcılar • Sahaflar Çarşısı'nın Beyazıt Meydanı çıkışındaki tarihi Çmaraltı çaybahçesi neden yeniden yaşatılmıyor? Bölgeyi işgali altına alan seyyar satıcılar yoldan geçenlere engel olurken, belediye zabıtası bu seyyarlara izin veriyor. Eminönü Belediyesi tarihi çay bahçesini tekrar canlandıracağını söylemesine karşın bugüne kadar bir girişimi olmadı. SÜLEYMAN COŞKUN Ulaşımda tek kart • İSTANBUL (AA) — İstanbul'da, tünel ve tramvay ulaşımında, tek kartla yolculuk uygulamasına geçiliyor. İETT'nin tünel hattı ile Taksim-Tünel arasında çalışan tramvaylarda tek kartla yolculuk uygulamasına 1 temmuzda başlanacak. Jlk etapta, tunel ve tramvaylarda geçerli olacak aylık kombine karta ek olarak, daha sonraki günlerde bu hatlarda tek bilet uygulaması yapılacak. Belirlenen kart ücretleri şöyle: Sivil yolcular 80 bin, öğrenci-er 40 bin, emekli ve diğer indirimli tarife 50 bin lira. Esenyurt Befediye Başkanı Beytikdüzii Konut Yapı Kooperatifleri Kr- tigi'nin altyapı çalışmalannı başlattı. (Fotograf: AA) Esenyurt Toplu konut atağı tstanbul Haber Servisi — S.S. Esenyun Beylikdüzü Ko- nut Yapı Kooperatifleri Birliği tarafından Beylikdüzü'nde 200 bin metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanan toplu konut projesinin altyapı ve yol çalış- malarına başlandı. Çalışmalann başlaması nedeniyle yapılan tö- rende konuşan Esenyurt Beledi- ye Başkanı Dr. Gündüz Çapan, çarpık kentleşme ve gecekondu- Iaşmanın önlenmesinin bu tur yapılarla giderilebileceğini belir- terek başlatılan projelerin dev- let tarafından desteklenmesi ge- rektiğini söyledi. 8 kooperatifin ortaklaşa kur- duğu birliğın başkanı Melih Gü- ler ise amaçlarının vatandaşı ucuz konut sahibi yapmak ve modern şehirleşmenin güzel bir örneğini yaratmak olduğunu söyledi. Altınyıldız Beymen, Atabey, Beylikdüzü Esenyun, Tezyuva, Beylikkent, Tezmesken ve Orta- köyluler Konut Yapı Koopera- tiflerinin oluşturduğu birlik, ça- hşmalarına mayıs ayında başla- dı. Proje tamamlandığında 6 bin 500 aile ev sahibi olacak. Sosyal tesisleri, park ve bahçe- leri, alışveriş merkeziyle modern ve planlı bir kent görunümün- de olacağı biJdirilen yerleşim bölgesi projesinin 1993 yılının sonbahannda bitirilmesi planla- nıyor. EREKLI TELEFONLAR • Prife Imdıt: 055 •tttatye:000 • Jaıriamıa: 056 • Zabıta MMûrtâti: 527 57 00 • MtzaMdaı MMJrtiji: 172 13 73 -74-75 ve 088 • RKİ wua: 068 • SA&JK. Hızır Acil: 077 Sa|hk MMarHji: 511 89 18 C p Tıp: 588 48 00 Ivf. 534 00 00 (100 hat) T*: 340 01 00 Haytapşa Umme: 345 46 80 SW Etfal: 131 22 09 Takstaı İNcyarftat: 152 43 00 SSK Sanatya: 588 44 00 SSK OkneydMi: 132 30 00 SSK Gtetape: 358 67 60 • TRAFtK: Trafik Sabe M.: 176 24 14 (Ist). 356 04 85-86 (Kadıköy) Bö4f« Traflk: 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şehınci), 314 36 (B Çekmece) • THY: İç HaBar 573 13 31 Dış Hatbr 574 23 00 (25 hat), Smtnl: 574 73 00. RezOTKyMt: 574 82 00 (45nat) • DOY: Sbfctci Damfaa: 527 00 50. H.P*a D » p ı : 336 20 63 H.Paşa Sartnl 348 80 20 • VAPUR: StMr tatlar: 526 40 20 144 42 33, DMb Yoflın (ACMIB): 145 53 66. 144 25 02, 149 18 96 DMb Otefeisfc 149 15 58 • GAZMUZA: i: 585 19 90 -91, •: 152 10 15 kal*6r: 339 46 48 • SU ARIZA: İstMM: 522 97 03. Beyafta: 147 51 10 KaftUy: 345 03 04. • kTT 6 M . M.: 145 07 20 (17 hat) 011 (Bılınmeyen numaralar ve nöbetçı eczane sorma). HABERLERIN DEVAMI 6 ayda 9 cinayet (Baştarafi 1. Sayfada) kadaşlarunız cinayetkri çözmek için yogun biçimde çalışıyoriar" dedi. Psikolog Doktor Haydar Diimen ise saldırganlann psiko- lojik oç alma ve amaçlarına çok çabuk ulaşma isteğiyle yaşlı ka- dınları seçtiklerini söyledi. Büyuk kentlerde son aylarda yalnız yaşayan insanlara yöne- lik saldırılarda an 15 olduğu dik- kat çekiyor. Geçen şubat ayın- da Göztepe'deki evinde başı ezi- lip boğularak öldürülen 23 ya- şındaki 1Ü Edebiyat Fakultesi Arkeoloji Bölumü öğrencisi Balgın Ertin'le başlayan cina- yetler dizisi, halk arasında kay- gıya yol açtı. Istanbul Cinayet Masası dedektifleri Göztepe'de bıçaklanarak öldürülen pilot Orhan Ulusman'ın 43 yaşında- ki eşi Mihriban Serap Ulus- man'ın sanık veya sanıklarını yakalamak için yoğun çaba har- carken önceki gece de Küçük- çekmece'de Vasfiye Selma Ka- rabolat (64) adlı yaşlı kadın bo- ğazlanarak oldurüldü. Konuya ilişkin görüşmek is- tediğimiz Istanbul Asayiş Şube Müdürü Metin Ömeroglu, bil- gi vermekten kaçınırken Cina- yet Masası Amiri Celal Zengin, yalnız yaşayan insanlara karşı son günlerde saldınların arttığı- nı doğrulayarak şöyle konuştu: "İstanbul'a öteki şehirierden gelen ve işsiz kalan kişiler son zamanlarda yaşlı, savunmasız ve yalnız yaşayan insanları he- def alarak saldırı yoluyla so>u- yorlar. Diger senelere bakıldığı zaman bu tür cinayetlere çok sık rastlanmıyordu. Büyükşehirde yaşamanın verdiği stres. işsizlik ve akli denge bozukluğu. iki bi- lezik, bir kolye için cinayet iş- lettiriyor. Bazı cinayetleri ger- çekleştirenlcri yakaiadık. Celal Zengin, vatandaşlan bu tür olaylara karşı önlem alma- ları yolunda sık sık uyardıkla- nnı ve özellikle kapılara zincir takılması gerektiğini belirterek "Saldırganiar daha çok posta- cı, siitçii ya da çopçü kılığında geJiyorlar. Valandaşlar bu ko- nuda çok dikkatli olmalılar, kuşkulandıkları kişileri derhal 055 nolu telefonu arayarak po- lise bildirmcierini istiyonız" de- di. Hunharca öldürülen insanla- nn yakınlan, polisin sanıkları yakalayamamasından yakınır- ken Istanbul Emniyet Mudüru Mehmet Ağar, olayların büyu- VEUEFENDİ^DEN FİKRET DAĞUOĞLU 1. Koşu: F. Moryo - San (3), P. Paçika |5), S.Uğursel (4). 2. Koşu: F. Patron (4), P.Nurbey (2), S.Sıdıka (8) 3. Koşu:F Zorbey (8), P. Shakazulu ı2), PP. Zeytin (5), S. Latifşah (3). 4. Koşu:F. Baby Villa (4), P. New Hılo (2), PP. Top İmage (9), S. Şansım (8) 5. Koşu: F. Tara (8), P. Bu- se (9), PP. Gev Gev (2), S. Öz- canbey (7) 6. Koşu: F. Şansbalonu (1), P. Shetland(8), PP. Gungadin (7), S. Hayola (2) 7. Koşu: F. Kıvılcım (14), P. llkşans(ll), PP. Bozkurt (2), PP. Tesadü(16), S. Doğangü- neş (4) 8. Koşu: F. Akgün (7), P. Ersanbey <c ), PP. Kavçinbey (2), S. Türlay (3) H j | 14} i 1 tülmemesi gerektiğini beliniyor. Ağar şoyle dedi: "Asayiş Şubesi'ndeki arka- daşlanmız çalışmalannı çok iyi sürdürüyorlar. Kısa siirede so- nuç alacaklar. Bunlar münferit olaylardır. Üst iiste denk geldi. Kamuoyunu (elaşlandırmamak gerekir. Arkadaşlar ipuçlanm değerlendiriyorlar. Çözülunce açıklayacağız." Saldınların ekonomik bozuk- luklarııı getirdiği ^orlamayla gerçekleştiğine değinen Psikolog Doktor Haydar Diimen, "Elin- de silah ya da belinde bıçak ta- şıyan insan, ilkel dürtülerinin et- kisiyle bir refleks olarak bunla- rı kullanacaktır. Gizli sadizmi- ni, bitmez liıkenmez öfke ve hıncını da bu gereçlerle gidere- bilir. Bu ofkenin altında genel- likle aşağılık kompleksi, onun motivasyonuyla sadizm yalar" dedi. Psikolog Doktor Dümen, sözlerini şoyle surdurdu: "Çağdaşlaşma sıirecinin kıyı- sından geçmemiş erkeklerimiz, insanlarımızın ekonomik bo- zukluklann zorlamasıyla ken- dileri için kolay yem gbrdükle- ri kadınlan tercih etmelerinin iki nedeni vardır. Psikolojik 6ç al- ma ve istedikleri amacı çok ko- la> sonuçlandırma. Heterojen bir toplumda bu kıiltür karma- şasında, ekonomik bozuklukta, ozelükle yalnız yaşayan insanlar çok dikkatli olmaiıdır." 1991 'in ilk altı ayında buyük kentlerde öldürülen yalmz yaşa- yan genç kız ve yaşlılar şunlar: 12 şubat: tstanbul Üniversite- si Edebiyat Fakultesi Arkeoloji Bolümu'nde okuyan 23 yaşın- daki Balgın Ertin, Göztepe'de- ki evinde başı ezilip boğularak öldürülmuş rialde bulundu. So- ruşturmada cinayeti kimin ve neden işlediği kesin olarak be- lirlenemedi. iki kişi Ertin'le ilış- kiye girdikleri gerekçesiyle tu- tuklandı. 15 şubat: Hulya Özel adlı bir fotomodelin başı kesilmiş cese- di, Etiler Levazım Sitesi çöplü- ğünde bulundu. 35 yasındaki Ozel'in olümune ilişkin mahke- me soruşturması süruyor. 26 şubat: Kartal Maltepe Ümit Kaptanoğlu Caddesi 6. Sokak'ta yalnız yaşayan Hanım Taştan (25), kimliği belirsiz ki- şi veya kişilerce tabancayla ol- durüldü. 2 çocuğu bulunan genç kadının cesedini yakınlan bul- du. 6 mayıs: Beyoğlu'nda yalnız yaşayan 63 yasındaki Şefika Çi- men adlı kadının evine giren kişi veya kişiler, ziynet eşyalarını alarak öldürduler. Yakalanan olmadı. 14 mayıs: Merih Karasel (65), Cihangir'deki evinde ölu bulun- du. Cinayet Masası elemanlan yaptıkları incelemede Karasel'- in boğularak öldurüldüğünü be- lirledi. 29 mayıs: Kartal Gulsuyu'n- da oturan Ayşe Aktaş (20) ve eşi Varol Aktaş (26) evlerinde saba- ha karşı kimliği belirsiz kişi ve- ya kişilerce tabancayla öldürül- dü. 24 haziran: Turk sinemasının tanınmış adlanndan Filiz Akın'- ın babası Sami Akın ve üvey an- nesi Meliha Akın, Izmir Hatay'- daki evlerinde Kurban Bay- ramı'nın ikinci günu öldu- ruldu. Cinayetin telefon kablo- su ve eşarpla işlendiği belirlen- di. 26 haziran: Göztepe'de yalnız şaşayan 43 yasındaki Mihriban Serap Ulusman. evinde bıçakla- narak öldürüldü. Kuşkulu göru- len apartman kapıcısı Mehmet Ali Eser gözaltına alındı. 27 haziran: Küçukçekmece Deniz Koşkler Mahallesi'nde oturan 64 yaşındakı V'asfiye Sel- ma Karabolat, evinde sabaha karşı boğularak oldüruldu. Oı^üt evine baskın: 1 ölü (Baştarafi 1. Sayfada) şilerin çağnya ateş ederek karşıhk tihbarat üzerine, SiyasıŞubeekıp- vermeleri üzerine silahlı çatışma leri, operasyon gerçekleştirdi. çıktı. Görgü tanıklannm ifadesi- 19.30sıralanndabinanınçe\resi- ne göreçatışmasürerken daireden ni kuşatan polisler, "teşlim olun" dışanya seslenen bir kadın, "Yara- çağnsında bulundular. İçeride bu- lıyım, teslim oluyorum" diye ba- lunan ve yasadışı bir sol orgute ğırdı. Bunun üzerine güvenlik mensup oldukian iddia edilen ki- güçlerinin dairenin kapısını kıra- rak içeri girdiği, çatışmanın kısa süre de içeride devam ettiği belir- tildi. Polisle çatışan 20 yaşlanndaki kadın militan, yaralı olarak Tak- sim llkyardım Hastanesi'ne kaldı- rılırken yolda oldü. Bu arada ça- tışma sırasında dairede bir kişinin daha bulunduğu beürtilirken, po- lis yetkilileri bunu doğrulamadı. Mahalle sakinleri, çatışmanın çıktığı dairenin, 5 ay kadar önce evliolduklannı söyleyen birçift ta- rafından kiralandığını ifade etti- ler. BÜYÜKGARANÎİNİN M İSİMUİFADHİ: AHÇllİKGAHANTİSİSatmaldığmızArcelikürünlerinde,4büyükgarantiyibiraradabulursunuz. Arçelik ürünlerinin, Tûtk Standartlar Entfitüsü'nce yayımlanmıs sîandartlara uygun olduğunu onaylayan JSiBelgesi Standartları henû'zya Arçelik'in uluslararası standartlara uygun olarak belirleyip garanti ettiği kalite faktörlerinin sürekliliğinionaylayan TSEKBelgesi, Arçelik gamnfi belgelerininyayımlanmıs tebliğlere uygunluğunu ve satış sonrası hizmetservislerininyetkinliğini onaylayan IX* Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi. Törkiye'de bu belgeye sahip en fazla ürün Arçelik'tedir. Ve bütü'n bu garantileri kendisinde toplayan; ilerifeknolojiyle öretilmiş östön nitelikli ürünlerin, û'lke çapındayaygın yetkili servis ağının ve milyonlarca evdeki Arçelik sevincinin güvencesinisize yaşatanArçelik Garanti Belgesi.,. JtBHt»!! *, .ı. -ıı ııWM «*««.-N^J.^l.*«'ül »^^^^ll ARÇELİK Polis, hamile kadınla kocasını öldürdü BURSA (Cumburiyet Büro- su) — Bursa'da bir polis dün sa- baha karşı bir eve baskın yapa- rak dokuz aylık hamile bir ka- dınla kocasını öldürdü. Polisin olaydan sonra kaçtığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay dün sabah 03.00'de meydana geldi. Emirsultan Karakolu'nda görev yapan polis memuru Ramazan Sezer (45) Kuruçeşme mahalle- sindeki eve birinci kat pencere- sinden girdi. Evde bir süre Ah- met (41) ve Naile Akkan (37) çif- tiyle tartıştığı öne sürülen polis memuru daha sonra tabancası- nı çekip karı kocayı vurdu. Ak- ^an çiftinin olay yerinde ölduk- leri bildirildi. Emniyet yetkilileri cinayetin kız isteme yüzünden işlendiğini belirttiler. Verilen bilgiye göre Ramazan Sezer bir süre önce amcasının oğluna Akkan ailesi- nın, geçen ay yuksek gerilim hattma kapılarak ölen 17 yasın- daki kızı Serap'ı istedi, ancak ai- le bu isteği geri çevirdi. Daha sonra Serap Akkan'ın ölümün- den Akkan ailesini sorumlu tu- tan Ramazan Sezer yetkililere göre surekli olarak, "Kızınızı verseydiniz bu ölüm olmazdı" diyerek çifti rahatsız etmeye baş- ladı. Akkan ailesinin komşulan ise emniyet yetkilileriyle çelişen bil- giler verdiler. Komşulara göre Ramazan Sezer Naime Akkan'la bir süre "dost hajatı" yaşadı. Ancak kadın Sezer'i terk ederek evine döndü. Komşular cinaye- tin bu nedenle işlenmiş olabile- ceğini belirttiler. iki çocuk babası Ramazan Sezer'in ise olaydan sonra eşini de yanına alarak kayıplara ka- rıştığı bildirildi. Soygunda 1 polis şehit (Baştarafi I. Sayfada) besi'ne saat 15.30 sıralannda, gasp edildiği belirlenen 34 CRB % plakalı otoyla geldiler. Sanık- lardan biri banka önündeki bu- yük çöp bidonunun arkasında çevreyi gözetlerken ikisi otoma- tik silahlı 3 kişi, güvenlik görev- lisi Necdet Coşkun ve çalışanlan etkisiz hale getirdiler. Soygun- cular, bankanın kasasındaki yaklaşık 700 milyon lirayı iki ayrı torbaya doldururken, çalı- şanlardan biri alarm ziline ba- sınca banka şubesi içinde panik çıktı. Sanıklar, güvenlik görev- lisi Coşkun'u tartakladıar. Alarm sesini duyan Bahçeliev- ler polis karakolunda görevli Şevket Aydın, Şeyhmus Polat ve Hikmet Yaman adlı polis me- murları bankaya girecekleri sı- rada çöp bidonunun arkasında gizlenen dördüncü saldırgan otomatik silahla ateş açtı. Çıkan çatışmada yaralanan polis me- muru Şevket Aydın kaldınldığı Bahçelievler Yaşam Hastanesi'n- de öldü. Şeyhmus Polat aya- ğından, Hikmet Yaman da yü- zünden yaralandı. Yaralılar Haznedar Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Soyguncular, kasadan aldık- ları paraları iki torbaya doldur- dular. Ancak bunlardan içinde yaklaşık 300 milyon olduğu öğ- renilen torbayı alarak gasp et- tikleri 34 HBM 24 plakalı kır- mızı Ford marka otoyla uzak- laştılar. Istanbul Emniyet Mü- dürlüğü'ne bağh Asayiş ve Siya- si Şube ekiplerince bölgede ge- niş çaplı arama başlatıldı. Gün- gören Belediyesi'nin önünde sa- at 15.40 sıralannda polisle kar- şılaşan saldırganlar ekip otosu- na ateş açarak kaçtılar. Bir po- lis helikopterinin de katıldığı arama sırasında soyguncularm izine rastlanılamadı. Kayıp muhabir Ofa geldi mi? Rosanne heyecanı ÖMER GÜNER OF — Kuzey Irak'taki olay- lan izlemek üzere Türkiye'ye gelen, ancak yaklaşık 3 aydır kendisinden haber alınamayan ve bu arada "Tiirk askerleri ta- rafından öldiinildüğü" one su- rülen BBC muhabiri Rosanna Della Casa'mn Ofta görüldüğü haberi heyecan yarattı. Rosan- na Della Casa'nın 16 gün önce Of'taki Çaykent Oteli'nde kal- dığı haberîeriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Trabzon Valiliği soruşturma aç- tı. Of Emniyet Amirliği, otel personelinin ifadelerine başvu- rurken çeşitli uluslararası basın kuruluşları da olayı gazetelere aktaran, resepsiyon görevlisi Giircan Altay'dan bilgi aldılar. Of Kaymakamı Mevlüt Kur- ban, olayı gazetelerden öğrendi- ğini, yapılan araştırmada, Ro- sanna Della Casa adlı bir müş- terinin 11 haziran günü Çaykent Oteli'nde bir gece geçirdiğinin belirlendiğini söyledi. Çay-- kent Oteli'nde kalan Rosanna Della Casa'nın, anılan BBC muhabiri olup olmadığının ise kesinlik kazanmadı Memunın ipi Özal'ın (Baştarafi 1. Sayfada) 64.91'e geriledi. Ücret ve maaş- lardaki bu aşınmanın giderile- bilmesi ve bu yıl için de ortala- ma yüzde 5 civannda ek refah payı sağlanabilmesi için memur- ların ikinci yarıyıl maaş zammı- nın yuzde 190, asgari ücret artı- şının yüzde 200 civannda olması gerekiyor. Yetkililer, maaş ve ücretlerde- ki 10 yıllık enflasyon aşınması- nın bir kerede giderilebilmesinin olanaksız olduğunu, bütçe ve kamu gelirlerinin buna elverme- diğini beliniyorlar. Maaş iyileş- tirmesinin kademeli bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden yetkililer, henuz kesinleşmeyen bu yılki maaş artışının yüzde 40-50 civa- nnda olabileceğini ifade ettiler. Bu arada kamu kesiminde ça- lışan yaklaşık 600 bin işçiyi kap- sayan toplu iş sözleşmelerinde- ki açmazların çözümü için bu defa da yeni hükümetin güveno- yu alması bekleniyor. Türk-Iş Genel Eğitim Sekre- teri Mustafa Başoğlu, güvenoy- lamasından sonra Başbakan Mesut Yılmaz ve ilgili bakanlar- la yapacakları görüşmelerde, kendilerine anlaşmazhk konula- rının da aktarılacağını ve kısa sürede çözümünün isteneceğini söyledi. Toplu iş sözleşmelerin- deki açmazların sonuçlarının ancak bu görüşmelerden sonra belli olabileceğini belirten Ba- şoğlu, "Ne var ki, hükümette sa- dece vücutlar değişti, kafa aynı kafa. Bu koşullarda sonuç ne olur, bilinmez" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog