Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

29 HAZİRAN 1991 CUMHURİYET/13 ANKARA HAVASICumhuriyet Ankara Bürosu Hoş geldiniz - Siz de hoş geldiniz.. TBMM BAHÇESINDEN HALEF SELEF Bayramda boğa belgeseli Başkentin bayram sessizliğini boğanın teki bozdu. YıkJız'daki hayvan pazanna götürülmek üzere kamyonete bindirilen iki boğadan biri, tam TBMM'nin önünde aşağı atlayıverdi. Rivayete göre boğayı harekete geçiren "kırmızı" trafik lambasıydı. Ancak boğa, trafik lambasına saldırmadı. Çünkü ışık "yeşil"e donmüştü. TBMM bahçesine dalan boğa, polislerin de peşine takılmasına yol açtı. Meclis bahçesindeki kovalamaca hayli heyecanlı geçtı. Özellikle polislerin boğayı kovalaması, daha sonra tersine dönüşünce. Polislerden biri boğaya yakalanmaktan kurtulamadı. Boğa, boynuzlarını taktığı gibi havaya fırlattığı polisin sonra da üstüne çıktı. İşte o anda silahlar ateşlendi. Ancak vücuduna saplanan iki kurşun boğaya "sinek ısırığı" gibi geldi. Boğa, daha sonra belediye ekiplerince atılan uyuşturucu iğnelere hedef oldu. Ama hiç de oralı değildi. Uyuşacağına, Meclis'in bahçesini dümdüz etmeyi sürdürdü. "Kement taktiği" işe yaradı. Kementle yakalanıp bir köşeye kıstınlan boğa, uyuşturucu iğnelerin de etkisiyle birdenbire kendinden geçti. Fakat bu durum kısa sürdü. Birkaç dakika içinde toparlanan boğa, bağlandığı iplerden kurtuimaya çalışınca "kesin cözüm" uygulamaya konuldu. Belediye ekiplerinin "dom dom" kurşunlarına boğanın güçlü vücudu dayanamamıştı. Boğa, hemen oracıkta kesilip kurban edildi. İki saat süren mücadeleden geriye kalan, TRT'nin yaptığı kaset dolusu çekimdi... Aksu-Kalemli Bayram sırasında eski ve yeni bakanlar devir-teslim jşlerini de tamamladılar. İçişleri Bakanlığı'ndaki tören, tam "iade-i bakanlık" merasimiydi. Günün özetıni, 1989'da Aksu'ya devrettiği İçişleri Bakanlığı'nı yeniden devralan Mustafa Kalemli yaptı; — Halef-seleftik. Selef-halef olduk. BILKENTTEN Sevgi içmedinlzse siz yaşamıyorsunuz Bilkent Gazetecilik Kulübü'nün çıkardığı "Bus" dergisınin son sayısındaki konulardan biri de flört. Bilkentlilerin flörtle ilgili bazı saptamaları şöyle: — Rört ettıniz mi hiç? Sevdığinizle birlikte gözlerden ırak, baş başa mutlu saatler geçirdiniz mi? Sevgi içerek, coşkunca sarhoş oldunuz mu hiç? Cevabınız "evet" ise ne nutlu size. Ama yanıtınız "hayır" ise size söyleyecek bir çift sözümüz var: "Siz yaşamıyorsunuz." — Acı çekersek deyip flörtten korkmak ve kaçmak anlamsız. O zaman güzellikleri de yaşayamayız Ama flörtten en çok korkanlar anne babalar kuşkusuz. Ya çocukları flört ederse?.. Flört, "öcü" değildir. — Bazılan flört etmeyi sever. Bazıları sevmez. Ve bu bazılan, ülkemizdeki yasaklar listesine onu da katmaya uğraşıyorlar. insanların en temel ihtiyacı olan "sevgi"yi onlara yasaklamak istediklerini düşünmeden, kimbilir belkı de düşünerek. Yıldırım Akbulut: "özal, MSP'den geldiğini unuttu." Ama halk unutmadı!.. • Vazar Hasan Pulur soruyor "Mesut Yılmaz'ın muhafazakârtıktan anladığı ne?" Sadece kâr!.. • Mesut Yılmaz: "TRTyi kendime bağladım." TRT, Özal'a bağlıdır!.. * Ekrem Pakdemirti: "Ekonomi mutlaka canlandırılacak." Bu enflasyon varken mümkun değıl' Şinasi Nahit Berker TC ALAÇAM ASLİYE CEZA MAHKEMESİ (KARAR) ESAS NO: 1989/104 KARAR NO: 1990/85 HÂKİM: Salih Aytekin-20627 C.ŞAVC1SI. Mustafa Alıcıoğlu-23823 KÂTİP: Nuray Tekin DAVAC1: K.H. MÜŞTEKİ MÜD.: Alaçam Malmudurlüğu SANIK: DURSUN ZAMA / Dursun ve ŞerifeMen olma 1947 Klu Alaçam Etyemez Köyu nuf. kayitb evli 8 çocuklu okuryazar Türk, îslam sabıkasız tüccar. SUÇ: VERGİ KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS SUÇ TARtHl: 20.6.1989 KARAR TARİHİ: 17.5.1990 Yukanda suç ve açık kımliği yazılı bulunan sanık hakkında mah- kememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda: GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ: Sanık hakkında Alaçam C.Savcılığı'nın 24.8.1989 tarih ve 1989/312 esas sayüı ıddianamesiyle vergi mukellefı olduğu gerçek usulde maliyeye kayıtlı olduğu oderae kaydedici çıhaz 1 Nisan 1989 tarihinden ıtibaren kullanması gerekirken haziran 1989 tarihinde kullandığı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıy- la V.U-Kînın 258 maddesi delaletiyle 360. maddesi uyannca cezalan- dınlması için kamu davası açıldığı yapılan açık yargılama sonunda Samsun Defterdarlığı sözlü duşuncesinde sanığın zamanında yazar kasa takmadığını Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ettiğini beyan ey- lediği müdahil Hazine temsilcısi sanığın vergi mukellefı olduğu hal- de yazar kasa geç taktığını Vergi Usul Kanunu'na aykırı davrandığını şikîyetçi olduğunu beyan eyledığı sanık savunmasında yazar kasa kul- lanma zamanı geldiğim bilmediğini yıllık cirosunun kaç lira olduğu- nu unuttuğunu yazar kasayı iki ay geç taktığını savunarak suçunu ik- rar eylediği Alaçam Malmudürluğü'nün Samsun Gelir Mudurlüğü- nün yazısmda sanığın Ga. 4597 numarasında, kayıtlı vergi küllefı ol- duğu dosya içerisınden tutulan zabıtlardan Alaçam Malmudurluğu- nün yazısma göre bir yıl evvelki hasılatı 27.727.494 lira olduğunu bil- dirildiği 1 Nısan 1989 tarihinden ıtibaren yazar kasa kullanmak mec- buriyetı olduğu halde yazar kasa takmadığı ve kullanmadığı yazar ka- sayı haziran 1989 tarihinde taktığı musnet suçu işlediği dosyada mevcut tutanaktan anlaşıldığı ayrıca tutanağı tanzım eden tanık Adil Yaprak dunışmadaki beyanında sanığın yazar kasayı iki ay geç taktığını tu- tanağın doğru olduğunu beyan eyledığı Bafra Ticaret ve Sanayi Oda- sı'nın başkanlığınm verdığı 7.2.1990 tarihli cevabında suç tarihinde asgari ücret sanayi kesimindeki işçınin aylık ücreti 126.000 lıra oldu- ğunun bildirildıği sanığın yazar kasayı geç takarak Vergi Usul Kanu- nu'na muhalefet ettiği sabit olduğundan üzerine atılı suçtan eylemi- ne uvan 3100 sayılı yasanın 8'inci maddesi delaletiyle 213 sayılı yasa- nın 360'ıncı maddesi gereğince cezalandırılması uygun düşmuş Yar- gıtay 9. Ceza Dairesi'run yerleşik ictihatları da bu yönde olduğundan asağıdaki şekilde huküm verilmiştir. HÜKÜM: Yukarıda izah edilen delil ve gerekçeye göre sanığın iş- yerinde yazar kasayı iki ay geç takarak Vergi Usul Kanunu'na aykın davrandığı anlasıldığından üzerine atılı suçtan eylemine uyan 3100 sayılı yasanın 8'inci maddesi uyarınca 213 sayılı yasanın 360 maddesi ge- reğince takriben 1 ay muddetle hapis ve bu kadar muddetle meslek sanat ve ticaret ıcrasından men cezası ile cezalandınlmasına. Sanığın ikrarı dunışmadaki hal ve tavrı leyhine taktiri hafifleticı neden kabul edilerek TCK 59. maddesinin tatbıki ile cezasmdan tak- tiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 25 gun hapis ve bu ka- dar muddetle meslek sanat ve ticaret ıcrasından mahrumiyetine. Başkaca kanuni ve taktiri ağırlaştırıcı ve hafifletıci nedenlenn tat- bikine yer olmadığına. Sanığın kişiliğine sahir hallerine suçun işleniş biçimine göre sanığa verilen kısa süreli hurriyeti bağlayıcı cezanın 213 sayılı yasanın deği- şık 360. maddesinin son fıkrası gereğince 1 gunluğü taktiren sanayi kesiminde çalışan işçınin suç tarihinde aylık asgari tutarı olan 126.000 liranın yarısı 63.000 liradan paraya çevrilerek sanığın 1.575.000 Lİ- RA AĞIR PARA CEZASI İLE CEZALANDIR1LMASI.NA. 647 sayılı yasanın 5'inci maddesi uyannca birer aylık sure ile 18 ayda 18 eşit taksitte ödemesine taksitlerden biri odenmediği taktirde geri kalan tamamının muacceliyet kesbedeceğinin ve tahsili gerekeceğirün sanığa ihtaratına (Ihtarat yapıldı). Sanığın geçmişteki hallerine ahlaki temayüllerine duruşmadaki tu- tumuna göre verilen cezanın tecili halinde ileride bir daha suç işle- mekten çekineceği yolunda mahkemeye olumlu yönde kanaat gelme- diğinden 647 sayılı yasanın 6'ncı maddesinin tatbikine yer olmadığı- na. Iş bu kararın kesinleştiğinde usulüne uygun ilamnın gazete yoluy- la masrafı bilahare sanıktan alınmak üzere ve bu ilanın 213 sayılı ya- sanın 360. maddesi gereğince yapılması için C.Savcıhğı'na yazı yazıl- masına. Mahkeme masrafı tutarı (4060) liranın sanıktan alınmasına dair is- teme uygun olarak verilen karar kanun yolları açık olmak üzere mü- cahil Hazine Temsilcisinin ve sanığın yüzüne karşı iddia makamında C.Savcısı Mustafa Alıcıoğlu huzuru ile açıkça okunup usulen anla- tldı. 17.5.1990 1— Iş bu karar Mugıtay 9. Ceza Dairesi'nin 7.3.1991 tarih ve 1991/542 esas ve 1991/857 karar sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmiştir. 2.4.1991 Basın: 29163 TÜBKÎYE YÖNETtMİNDE KARMAŞA Prof. Dr. Iütftt Daran 10.000 lira (KDV içinde) Çağekf Yoyınlon Türkocagı Cad. 39-41 Cağaloğlu-htanbul ödemdi gönderilmez. ORTA DOĞU TEKNtK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞtTtMİ VE SPOR BÖLÜMÜ'NE ÖN KAYIT VE YETENEK SINAVI tLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR Beden Eğitim ve Spor Bölümü, lise ve ortaokullara beden eğitimi ve spor öğretmeni yetişürmekte ve arzu edilen bir spor branşında uz- manlaştırarak o bransta III. kademe antrenör belgesi almasına ola- nak sağlamaktadır. Basvanı KoguUan: 1) T.C. ve K.K.T.C uynıkhı olmak. 2) 1989-1990 veya 1991 ÖSS sınavmda en az 125.000 veya daha yüksek puan almış olmak (Milli Sporculann ÖSS sınavuu IraTanmı; otmalan yeterlidir.) Bafraın Tarihi ve Yeri: Basvunüar bizzat ya da posta ile 8-19 Temmuz Tarihleri arasında ODTÜ öğrenci tşleri Dairesi Başkanhğı-Ankara adresine yapdacaktır. Postadaki gecikmeler ve belirtilen tarih dışında başvunı kabul edil- meyecektir. BaşTurn için Gerekli Belgder: 1) Bölüm adım içeren başvunı dilekçesi. 2) Adayın 1989-1990 veya 1991 yıllanndan birine ait ÖSS Sonuç Belgesinin onaylı kopyası (aslı gösterüerek ODTÜ öğrenci Işleri Da- iresi Başkanlığı'nda onaylatüabilir.) 3) Bir adet fotoğraf (6 ay içinde çekilmiş olmalı). 4) Devlet Hastahanesi veya Hükümet Tabipliği'nden "Spor yap- masmda sakınca joktur" ibareli belge. 5) Milli Sporcular için Milli Sporcu Belgesi (T.C. Uyruklular Genç- lik ve Spor Genel Müdilrlüğu, Sportif Eğitim Daire Başkanlıgı'ndan, K.K.T.C. uynıklular K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan almak zorundadır.) 6) 20.000 TL basvunı ücretinin yatınldığına dair makbuz. (tş Ban- kası ODTÜ Şubesi 339319 no'lu hesaba yatınlacak) Basvunı ücreti iade edilmez. 7) Tüm basvunı belgderi Beden Eğitimi ve Spor Bolümü'nde onay- latıldıktan sonra öğrenci Işleri Daire Başkanlığı'na tesUm edilecektir. Yetenek Sınan ve Tarihi ve Uygulaması: Basvuran adaylann sayısı (Milli Sporcular hariç) 600'ün üzerinde olduğu takdirde puan sıralamasında en yüksek ÖSS puanı alan 600 aday sınava ginneye hak kazanacaktır. Sınava şiına^if adaylann isım- leri 22 Temmuz 1991 günü saat 12.00'de ODTÜ Kampusu A-l kapı- sında ilan edilecektir. Başvurusu uygun görillen Miüı Sporcu adaylann famamı yetenek sınavına ginneye hak kazanacaktır. Başvurular sonunda yetenek sınavına girmeye hak iraranan 600 aday ve Milli Sporcular 50.000 TL sınav ücretinin yatınldığına (yukanda- ki hesaba yaurüacaktır) dair makbuzu 23 Temmuz 1991 günü mesai bitimine kadar (fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaport ile birlikte Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanhğına getirerek yetenek sına- vı evraklannı ve sınav klavuzunu almak zorundadırlar. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Fiziksel Yetenek Sınavı 24 Tem- muz 1991 günü saat 09.00'da baslayacak ve dört gün devam edecek- tir. Adaylann belirtilen gün ve saatte ODTÜ stadyumu tribünlerinde hazır bulunmalan gerekmektedir. Sınavlar, fiziksel yetenek testleri- ni içermekte olup 12 dak. koşu (Cooper) testi ile başlayacaktır. llk testte 12 dak. koşu barajınıgeçen (kızİar-1800m., erkekler-2600m.) adaylar diğer testlere girme hakkını elde edeceklerdir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav günü yanlarmda geçerli ve fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) ve spor kıyafeti (son, T-shirt veya eşofman ve spor ayakkabısı) bulundunnak zorundadırlar. Geçerli kimlik belgesi geOrmeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Bütün elemeler sonucu 70 aday kayda hak kazanacaktır. Adayın sınav tarihinde ÖYS sonucu herhangi bir programı kazan- mış olması, yetenek sınavına girmesini engelleroez. Aynı biçimde ada- yın yetenek sınavına gırmiş olması da kazandığı programa kayıt olma ortadan kaldırmaz. Not: Eksik belgeli başvurular dikkate aunmayacaktır. KİM KİME DUM DUMA BEHtç AK İLAN T.C. MERİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1989/245 Davalı: Hidayet Mankır. Osman oğlu, Hanife'den olma, 1961 D.'lu Hidayet Mankır'ın Devrek ilçesi Muharremler koyunde aynı yer nu- füsuna kayıtlı olup yapılan tahkikat ve tum aramalara rağmen adre- sinin tespit edilemediğinden davalı Hidayet Mankır'ın Meriç Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1989/245 esas sayılı dosyasının duruşması- run bırakıldığı 15-7-1991 gunu saat 11.00'de mahkemede hazır bu- lunması veya kendısini bir vekılle temsil ettirmesi, gelmediği veya vekil göndermediği takdirde duruşmalara gıyabında devam olunacağı ve gıyabında hüküm verileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üze- re ilan olunur Basın: 47795 ESKİŞEHİR İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 991/106 SSK Genel Mudurlüğü vekili Av. Özen özçelik tarafından Erhan Köprülü, Erdal Köprulü, Kemal Taluğu aleyhine açılan rucuen taz- minat davası nedeniyle; Adresı tespit edilemeyen davalılar Erdal Köprülü, Erhan Köprülu ve Kemal Taluğu'nun duruşmarun yapılacağı 16.7.1991 günü saat 10.00'da mahkememızde hazır bulunmalan veya bir vekille kendile- rini temsil ettirmeleri, aksi takdirde yargılamaya yokluklarında de- vam edilip huküm verileceği dava dilekçesi ve davetıye tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 47797 ûknce, ivbpbmvn. en j,trı PİKNİK PİYALE MADRA HIZLI GAZETECİ NECDET ŞEN KEUME &L6 Adl)«?UM SAKlM E K/*1ILEI?JNE. . V&NETlCl'NlN ALIN6AMU6I AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES W0AŞ DMVâUSU? l ÖA 5o&*K AIAStOîSiNiN MtnHOMi; İNSA GARFIELD jm DAVIS TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 29 Haziran İLK SENDİKACJLIK YASASI / 1971 'DE BU6ÜN, MJC SENOİKACILIK VMSASI, İH6U.TEBE PAg- LAMEMTOSU'NOA ONAHAMM. BBNTAUIN USBAEU UÜKÜ- METİ ZAUAUIUDAU SV KARARLA, SBNOıKAaUK SüÇ _ A4UCTAH ÇlKIYOeOU. İN6İLT6RE, MODEBN &tOÛŞ_ . iiNiH öHcüuiK. erriiı &/e ÜLKE OLMASI NEOC- NİriE, l'ÇÇi HAREKETlBtyUlN llK ÖgNEKUE&He OE TANIKLItC ETMİÇTİ. EA/PÜSrS/i£ÇMENW BAŞLACH- ğf 18- YÛZ/tCOAAJ BU YANA, ÖRGÜTLENMEYE ÇA- LIŞMI İŞÇİLES, YÖNETİM rAeA&UDAM CMJŞM4A/. CA TEPKJ GÖBMÜfTU. HATTA, BÖYLE Blg. SeuP, 183+'TE AVUSTKALYA'Y» SüeeÜN EPfLMlÇTi.. SONUUPA, YÖMETİtm.OAHA FAZLA PtBEHMEUlN SeHEKSlZLIĞİNİ 6ORAAÜÇ VE SENDİtZACJUĞt YASAL UALE Gert'eMİŞTİ. ANCAK, İÇIM OAHA ZAAAAU İLAN ANTAKYA ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1990/447 Muhittin Çelik vekili Av. Meryem Erdoğan tarafından davalılar Yaşar Beyazıt ve Fehmi Çolak aleyhine açılan satış senedinin iptali davası dolayısıyla; Davahlardan Yasar Beyazıt'ın Kahramanmaraş-Göksun ilçesi Ka- raömer köyiındeki adresine tebligat yapılamadığı ve adı geçenin za- bıta marifeliyle de adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye teb- liğine karar verilmiştir Durusma gunu: 17.7.1991 çarşamba günu saat 09.00'da. Yukan- da belirtilen gun ve saatte Yasar Beyazıt'ın belli edilen gun ve saatte mahkemede hazır bulunması veya bir vekil tarafından temsil ettiril- mediği takdirde HUMK'un 213-337. maddeleri gereğince tahkikat ve yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hukum verileceğine da- ir davetiye yerine kâim olmak uzere ilanen tebliğ olunur. 24.5.1991 Basın: 47634 İLAN T.C. SAMSUN ASLİYE 4. HUKUK MAHKEMESİ 1990/559 Davaa Hamide Çiftlik vekili avukat Adem Güney tarafından da- valı Selim Çiftlik aleyhine mahkememize açılan boşanma davasımn yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karan gereğince, Davalı Selim Çiftlik'in tebliğe yarar açık adresi bütün aramalara rağmen tespit edilemediğinden adına ilanen tebligat yapılmasına ka- rar verilmiş olmakla, Samsun ili merkez Beypınar koyü cilt: 048/01, sayfa: 43 ve kütük sıra No: 13'te nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu Hasi- be'den olma 1.3.1954 doğumlu Selim Çiftlik'in duruşma gunü olan 8.7.1991 günü saat 10.40'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yok- luğunda devam olunacağı HUMK.'nun 213 ve 217'nci maddeleri ge- reğince dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11.6.1991.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog