Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURİYET/8 DIŞ HABERLER 28 HAZÎRAN 1991 Keşmir'de eatışma: 3 ölti I SRtNAGAR (AA) — iindistan'ın Keşınir «üetinde, Israilli turistler endilenni kaçıran silahlı uşilerle çatıştı. Olayda biri arist 3 kişi öldü. Silahlı ıışilerin elinden yaralı darak kuıtulan 3 Israilli uristten biri, silahlı iaşilerin elindeki bir aoraatik tufeği kaptığını ve tu kişilerden ikisini ddurduğünü söyledi. 3 Lrailli, Snnagar polisine 3 AK-47 Kalaşnikov otomatik ufek ve bir el bombası Eslim ettiler. Israilli 8 uristten iki kadın daha cnce serbest bırakılmıştı. Papa davası • SOFYA (AA) — lalya'dan 3 sorgu hâkimi, Papa'ya suikast gırişimindeki Bulgaristan bağlantısı konusunda soruşturma yapmak üzere sılı günü Sofya'ya geldi. Hâkim Antonio Marini, Sofya Havaalanı'nda yıptığı açıklamada "Buradaki ziyaretimiz sırasında doğruyu ortaya çıkaracağınuzı sanıyoruz" dedi. Hâkimler, olayla bağlantısı olduğundan kuşkulandıklan çok sayıda Bulgarı sorgulayacaklannı, aynca ltalya'nın II Giorno gazetesinin geçen hafta verdiği ve suikast girişiminin ardında Sovyet gızli servisi KGB'nin olduğu iddiasını araştıracaklannı kaydettiler. Yeltsin'in maaşı 4 bin ruble • MOSKOVA (AA) — Rusya Yuksek Sovyeti, 12 haziranda yapılan seçitni, kullanılan oylann yaklaşık yuzde 58'ini alarak kazanan Boris Yeltsin'in "4 bin ruble maaşla işe başlamasım" kararlaştırdı. Rusya Parlamentosu'nun dünkü oturumunda kabul edilen, cumhuriyette devlet başkanlığı uygulamasına geçişle ilgilı yasaya göre Rusya Devlet Başkanı, seçim sonuçlarının resmen açıklanmasından sonra en geç bir ay içinde, cumhuriyetın en yüksek duzeydekı yasama organının onunde bağlılık yemini ederek görevıne başlayacak. Yasada Rusya Devlet Başkanı'nın maaşuun 4 bin ruble, başkan yardımcısının maaşının ise 3200 ruble olması hükme bağlanıyor. Kuveyt'ten geri adını • KUVEYT (AA) — Kuveyt Adalet ve Adli Işler Bakanı Gazi Obeid El Samrnar, sıkıyönetim mahkemesi tarafından verilen tum ölüm cezalarının ömürboyu hapis cezasına çevrildiğini açıkladı. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberinde, cezaların hafıfletilme kararının Kuveyt Veliahtı ve Başbakam Şeyh Saad El Abdullah El Sabah tarafından verildiği kaydedildi. Washington endişeli • VVASHINGTON (AA) — ABD hükümetinin kısa bir süre önce imzalanan Suriye-Lübnan işbirliği anlasmasını endişeyle karşıladığı bildirildi. Beyaz Saray Uluslararası tlişkiler Komitesi Sekreter Yardımcısı John Kelly, ABD'nin söz konusu anlaşmanın Lubnan'ın ilhakı ya da en azından hissettirmeden kontrolünün ele geçirilmesi için bir tuzak olmasından kuşkulandığıru söyledi. Walesa'dan ikinci veto • VARŞOVA(AA) - Polonya Cumhurbaşkanı Lech Walesa, parlamentonun kabul ettiği 6eçim yasa tasansını yeniden veto etti. Walesa, parlamentonun komünistlerin çoğunlukta olduğu millet meclisi kanadına (SEJM) gönderdıği mektupta, "Bu yasayı imzalamayı reddediyorurn ve yenilenmesini istiyorum" dedi. Walesa, parlamentonun yasa tasarısında ısrar etmesi halinde parlamentoyu feshedeceği yolundaki tehdidinden de vazgeçti. Cumhurbaşkanı Walesa, Varşova'da bir fabrikada düzenlenen yüruyüş sırasında yaptığı konuşmada, tasarıyı veto etmeyi düşündüğunu belirterek "Şunu da belirteyim ki bundan sonra bu tasarıya karşı bir girişimim olmayacak" dedi. Bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetinyerelsavunma güçleri, federal ordu birliklerine karşı direnişe geçti Slovenya orduyla savaşıyorSlovenya'nın başkenti Lyubliyana çevresinde Yugoslav ordu birükleri ile yerel savunma güçleri arasında şiddetli çarpışmalar olduğu bildirildi. Slovenya Savunma Bakanı TV'dekı konuşmasmda, "Kısaca savaştayız" diyerek her iki taraftan da 100'ün üzerinde ölü ve yarah bulunduğunu tahmin ettiğini açıkladı. Dış Haberler Semsi — Yugoslav- ya'da Hırvatistan \e Slovenya'nın ba- ğımsızlıklannı ılan etmelerı>le baş- layan gerginlik, yerini çatışmalara bı- raktı. Slovenya'nın başkenti Lvubli- yana'nın çevresinde lederal ordu bır- liklerıyle yerel savunma güçleri ara- sında şiddetli çaıışmalar olduğu bil- dirildi. Slovenya Savunma Bakanı ordusunun Slovenya'dan sonra Hır- vatistan'dakı bırliklennın de harekete geçtığinı gösteriyor. Markoviç'in önerisi HIRVATtSTAN'DA TANKLAR — Hırvatistan'ın bagımsızlık ilanının üzerine, Hırvat kentlerinde Yugoslav tank- lan boy gostenneye başladı. Federal ordunun giiç gösterisiyle cumhuriyette gerginlik artarken, halk çatısma bölge- lerinden kaçmaya çalısıyor. (Fotoğraf: Reuter) \ Janez Jansa, Slovenya'nın savaşta ol- duğunu soyledı. Hırvatistan'da bulu- nan federal birlıklerin de harekete geçtiği haber verıldi. Savunma Bakanı Jansa, Yugoslav federal ordusuna bağiı bırliklenn Slovenya'ya girmesınden sonra Slo- venya televizyonuna kamuflaj uni- forması giymış olarak verdiği demeç- te, cumhuriyetın en az 20 bolgesin- de çatışmaların surduğunu ve her iki taraftan da 100'un üzerinde olu ve yaralı bulunduğunu tahmin ettiğini açıkladı İçinde bulundukları durumu "Kı- saca. SJovenya savaşta" dı>e ozetle- yen Jansa, Slovenya savunma birlık- lennın Yugoslav ordusuna ait 6 he- likopter duşurduğunu ve IS tankı im- ha ettiğini soyledı. Jansa, açıklamasında, federal or- duya ait 30 naklıye aracının Hırva- tıstan'ın Karlovac kentıne doğru yol aldığını, iki kolun ıse Zagreb'den ıkı cumhurıyet arasındakı sınırda bulu- nan Bragena kentine doğru ilerle- mekte olduğunu kavdettı. Bu arada Hırvatistan televizyonu, Hırvatıstan'ın Osijek kentinde dola- şan Yugoslav ordusuna ait tankları ve tankların onlerinde panık içerısın- de kaçışan Osijeklilenn goruntulerinı ya>ınladı. Goruntuler, Yugoslav ya Yugoslav ya Başbakanı Ante Mar- koviç, Slovenya ve Hırvatıstan'a, ba- ğımsızhk kararını uç ay için askıya almalannı onerdi. Yugoslavya'dakı durumu goruş- mek uzere toplanan federal hukume- tin toplantıdan sonra basına verdiği demeçte, ulkedeki koşulların "çok kritik" olduğu ve kotuye gidebilece- ği vurgulanarak "Avrılma, kopma, iç ve dış sınıriardaki değişiklikler, yeni ozerk bolgelerin kurulması, silah kullanımı, jasadışı ordu oluijturulması" gıbi konularda son zamanlarda alınmış kararlann tumu- nun, uç ay için erteienmesının öne- rıldiğı bildirildi. Başbakan Markoviç, bu uç aylık surenin, normale dönuş ve krize gö- ruşmeler yoluvla demokratik bir çö- zum bulunması için fırsat yarataca- ğını söyledi. Federal hukumet, aynca, ulkede ıktıdar boşluğu doğuran baskanlık seçimi sorununun derhal çozumu için çağrıda bulundu ve Yugoslav halkını sukûnete davet ettı. Yugoslav ordusunun, Slovenya'yı da içine alan 5. bölge komutanı Ge- neral Konrad Kolsek, Slovenyalı yet- kılilere dırenişte bulunmamalan çağ- rısında bulunarak "her tıirlü direni- şi ezeceklerini" açıkladı. General Kolsek Slovenya Başbakanı Lojze Peterle'e dun gonderdıği ve Tanjug tarafından da yayımlanan mesajm- da, "Savaş kurallanna görc hareket edecegiz. Bütün direnişler ezflecek- tfr" dedi. Slovenyalı yetkilıler ise, merkezi yönetime karşı sonuna kadar diren- me kararında. Slovenya Devlet Baş- kanı Milan Kucan dun Sloven tele- vizvonundan yaptıfc konuşmada, fe- deral ordunun müdahalesini "işgal" olarak niteledi ve federal orduya kar- şı diğer beş cumhuriyetten yardım is- tedı. Kucan televizyonda yaptığı do- kunaklı konuşmada "bağımsız Slo- venya devletine karşı saMınya, elde- ki tiım olanaklarla direnecekkrini" söyledi. Slovenya Cumhuriyeti'nin Avus- turya ile olan sınırı, dün Yugoslav ordu birlikleri tarafından kapatıldı. Slovenya radyosunun haberine gö- re Yugoslav ordusuna bağh 30 tan- kın sının kapatması sırasında çatış- ma çıktı. Yugoslav ordusunun Ma- caristan sınınndaki Ormoz sınır is- tasyonunu ele geçirmek istemesiyle başlayan bir başka çatışmada ise bir Yugoslav subayın Slovenya birükleri tarafından öldürüldüğü bildirildi. Tepkiler ~ Hırvatistan ve Slovenya'nın ba- ğımsızlık ilanı dünya kamuoyunu kaygılandınrken iki cumhuriyetin kararlannı henüz hiçbir devlet tanı- madı. ABD yönetimi Yugoslavya'- nın parçalanmasının 'trajik sonuçlar' doğuracağını belirtirken Sovyetler Birliği, Hırvatistan ve Slo- venya'nın bağamsızlığıru tarumadığı- nı duyurdu. NATO ve Batı Avrupa Birliği (BAB), bagımsızlık ilanlannı üzüntüyle karşıladıklanm açıklaya- rak Yugoslavya'daki durumdan kay- gı duyduklaruu beurttiler. Polonya ve Belçika, bagımsızlık ilanlannı ta- nımayacaklaruıı açıkladılar. Avrupa Parlamentosu Siyasi Komitesi ise AGÖC üyesi ülkelerin dısişleri bakan- lannı, Yugoslavya sonınunu göruş- mek üzere derhal toplanüya çağu-dı. 12'ler doruğu Lüksemburg'da bugün başlıyor Balkanlar'daki kriz AT gündeminde SABETAY VAROL BRÜKSEL — İki gün sürecek AT do- ruğunun en önemli konusunu Yugoslav- ya'daki son gelişmeler oluşturacak. Top- luluk içinde olası bir çatlağı önlemek üzere "ortak savunma" ve "parasal birlik" gibı duyarh konular, aralık ayın- da Hollanda'nın Maastrich kentinde ya- pılacak doruğa bırakıhyor. Atina'nın bir "son dakika" gjrişimi ol- mazsa, Kıbns sorununun bugün başla- yacak Lüksemburg doruğuna getirümesi ön görülmüyor. Türkiye ile ilişkilerin temmuz sonundaki dısişleri bakanlan toplantısına bırakılması kesinleşti. Bir yıldır devam eden ve topluluk te- mel yasası olan Roma Anlaşması'm re- vizyondan geçirmeyi amaçlayan "hükii- metler arası konferans"lann yeterince ilerleme kaydedememesi, bugün ve ya- nn Lüksemburg'da yapılacak doruğun önemli kararlar almasını engelliyor. Bu koşuüarda AT'yi haklı olarak ya- kından UgUendirmekle beraber, toplulu- ğun bir iç sorunu olmayan Yugoslavya'- daki son gehşmeler, doruğun "et yeme- ği"m oluşturacak. Yugoslavya Birliği'nin tehlikeye duşmesi, öteden berı Avrupa 1 da buyük bunalımlar başlatabüecek bir konu olarak gönlluyor. önumuzdekı gunlerde dönem başkan- hğını Luksemburglulardan devralacak olan Hollanda Dısişleri Bakanı Bruksel- de yaptığı bir basın toplantısında, top- luluğun Yugoslavya'mn birliği için çalı- şacağını ama "Ne pahasına olursa olsun birlik" gibi bir tutumun ıçine duşmeye- ceğini söyledi. Hollanda Dısişleri Baka- nı Hans Van Den Broek, "Yu- goslavya sorunundan yalnızca Sloven ve Hırvatlan sonımlu tutmanın da miim- kün olmadığını" sözlerine ekledi. Ortadoğu'da bir bans konferansı top- lanması halinde, AT'nin de tıpkı ABD ve SSCB gıbı bu konferansa taraf ola- cağının diğer taraflarca benimsenmesi yuzunden, Ortadoğu'nun son siyasi ge- lişmeleri de konferansın "dış politika" konulanndan bir dığerini oluşturacak. Bu aşamada, ABD'nin girişimlerine des- tek vermekle yetinileceği tahmin ediliyor. Kıbns konusuyla ilgili, önceden tasar- lanrruş bir gündem maddesi olmadığı ge- ne Hollandalılar tarafından açıklandı. Türkiye ile topluluğun ilişkileri daha ön- ceden karar altına alındığı gibi temmuz sonunda Brüksel'de yapılacak Dısişleri Bakanlan toplantısına bırakılacak. 12 ül- kenin topluluk nezdindeki daımi delege- leri Dısişleri Bakanlan Konseyi'ne tem- muz sonundan önce Türkiye Ue iUşkiler konulu bir rapor sunacak. Parasal birlik ve Avrupa savunması gi- bi konular, Londra ile Paris'in vardığı centilmenlik anlaşmasma göre, daha sonraya bırakıhyor. Buna rağmen, "sl- yasl birlik" ile "parasal ve ekonomik birlik" Lüksemburg doruğunda her za- mankinden fazla "hazır" olacak. Nite- kim, geçen pazar günü yapılan bir "gayri resmi" dısişleri bakanlan toplantısı, do- rukta ele alınacak üç dört önemli nok- tayı saptadı. Bunlar, "az gelişmiş bölge- ler"e yapılacak kaynak aktarımı, siyasal birliğin mekanizmalan ve Avru- pa parlamentcsunun gelecekte sahip ola- cağı yetkileri şeklinde sıralanıyor. SSCB'ye parasal yardım da doruğun önemli bir başka konusu. LlTVANYA Siyah Bereliler çekildi Dış Haberler Servisi — SSCB Savunma Bakanlığı'na bağh 30 'siyah berdi* askerin, onceki gun Litvanya'nın başkentinde buiunan telgraf \e telefon merkezini işgal ettikten iki saat sonra geri vekildiği bildirildi. AFP'nin haberine göre siyah berelilerin, Vilnius'ta bazı silahların depolandığı iddia edilen merkezde yaptıkları aramada, "birtakım patlayıcı maddeler" ele geçirdikleri eri surüldu. İşgal sırasında unya ile tum bağı kopan ıtvanya Devlet Başkanı ~> itaulas Landsbergis, ordunun son eylemınin Lit\ > anya halkını kışkırtmaya ve Batı'nın tepkisini ölçmeye yonelık olduğunu ileri sürdu. Landsbergis, Le Figaro'ya verdiği demeçte de Batı'ya Litvanva'ya tanksavar silahlar sağlaması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Reuter) Galeri • 146 97 38 • 132 64 26 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Ataturk Egıtım Fakultesı Resım Bolumu ögrencıterı GENÇLER SERGtSİ 7 Haziran - 31 Temmuz D E R İ M O D K Ü L T Ü R M E R K E Z İ S a h ı l y o t u B e s k a r d e ş ı e r D u r a k K a [ l > ; e ; m e I S T A N B U L 547 16 04-6 * t 0SMANU KUMAŞ VE İŞLEMEURİ SERGİSİ KATAIOGU 6ELMİŞTİR ATİUA EKŞJNOZLUGİl KOUfKSlYONU 19 Haziran - 25 Temmuz S»N»T GALERtSI TEL 524 35 92 RÖNESANŞ SANAT EVİ Öğretiriz, kazandırırız. 1990 yılı Süper eğitimle Gercek hocalarla, 24 birincilik ikincilik ve ilk sıralar RÖNESANŞ SANAT EVİ Caddebostan Tel: 368008» ADALET BAKANLIĞI'NDAN MÜNHAL NOTERLtKLER Aşağıda 1990 yıb gayrisafl gelirlen ve ısımleri yazılı buiunan üçuncü sınıf noterlikler münhaldir. 1S12 Sayılı Noterlik Kanunu'nun Z2'nci ve müteakip maddeleri ge- reğince bırinci sınıf, ikinci sınıf ve uçdncü sıruf noterler ile noterlik belgesi sahiplerinden bu noterliklere atanmaya istekli olanlann ilan tarihinden ıtibaıen bir ay içinde bakanhgımıza veya bulunduklan yer Cumhuriyet Başsavcılıklanna, dilekçelerine ekleyeceklen mal bıldi- rimi ile başvurmalan gerekmektedir. Posta ile doğrudan doğruya bakanlıga gönderilmiş olan dilekçeler başvurma sOresi içinde Bakanlıga gelmediği takdirde atama işlemin- de nazara alınmaz. Ayru kanunun değişik 30'uncu maddesi uyarınca, atama emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi ıstifa etmıj sayüacak ve belgelen geçersiz olacakur. İlan olunur. Sıra no Münhal Noterliğin adr 1- 2- 3- 4-. 5- Durağan Noterliği Dursunbey Noterliği Erganı Noterüği Karacasu Noterliği Yomra Noterliği 1990 yıh gayrisafı geliri: 48.937.023.00 Lira 99.600.637.00 Lira 74.334.491.00 Lira 63 341.920.00 Lira 30.896.471.00 Lira Basın: 29363 N'ufus cuzdanıraı kaybettim. Geçersızdir. NESRtN UYANIK Nüfus «.uzdanımı ve ehüyeüraı kaybettim. Hükümsüzdur tSMAİL TERZt DlŞBASIN THE INDEPENDENT Ayrılıkçı akımlar tehlikeli Dunya kamuoyu, Yugoslavya'da gerçeklere dayanmayan bir biçimde, bir ulusal birlik kavramını destekleyerek ülkede bir iç savaş çıkması olasüığını körükledi. Avrupa Güvenük ve tşbirliği Konferansı'nın ilk büyük sınavı, 'Avrupa'nın kalbinde patlamaya hazırlanan bir saatli bomba'ya benzeyen Yugoslavya olacak. Bombanın fiüli Hırvatistan ve Slovenya Ue yakıldı. Avrupa ve Kuzey Amerikalı liderler bu konuda şimdiye kadar yapmalan gerekeni yaptıkları kanaatinde olabilirler. Ancak verdikleri kararlann koşullan Ue ya ilgisi yoktur ya da ters etki yapmaya adaydır. AGÎK'te verilen karar, 'ülkenin toprak bütünlüğü ve tekilliği' esasına dayanıyor. Nitekim Amerikan yönetimi de bağunsız bir Slovenya ya da Hırvatistan'ı tanımayacağını açıkladı. Oysa Slovenya'mn karannın memnunıyet yaratması beklenirdi. Yugoslavya'nın en gelişmiş ve varlıklı birimi, gerçek bir demokrasi, benzeşik bir halk kitlesi ve bagımsızlık fikrini destekliyordu. Oysa sorun sadece Slovenya değil, burada başlayacak bir zincirleme tepkinin tum ülkeye yayılmasıdır. Hırvatistan ise daha farkh bir yapıda. Hem 4.5 milyon nüfusun içinde 600 bin Sırp var, hem daha katı tutumlu bir yönetim, hem de serbest piyasa ekonomisine daha az egilimli. Yugoslavya parçalanırsa Makedonya ne olacaktır? Burada Bulgaristan ve Yunanistan'ın emelleri var. Kosova'ya halen Sırplar dört elle sanlmış durumda; ancak burada da Aroavutlar çoğunlukta. Slovenya'nın ayrüması, bu kez komşu Çekoslovakya'da Slovak bölgesinin de bağımsızhk ıştahıru kabartacak. Toprak bütunluğü ile oynamak anarşiyı davet eder. Milliyetçi duygularla hareket eden liderler, ekonomik gerçekleri görmeyebilir ve hayat azınlıklar için aniden zorlaşabilır. (26 haziraıı) The Economist'ten Yugoslavya ve milliyetçilik Yugoslavya, korktuğumuzdan daha hızlı parçalanıyor. Hesaplanamayan açık bir süreç başladı. Bu surecin motoru ise milliyetçilik. Yalnız Yugoslavya'da değil, SSCB'de ve başka Doğu Avrupa ulkelerinde aynı sureç başlamıştır. Eski Komünist Parti merkeziyetçiliğine tek yanıt olarak milliyetçilik görulüyor. Milliyetçilik seçim sandıklannı doldursa bile zorunlu olarak demokrasiyle sonuçlanmayabılir. Milliyetçilik çoğurüukla karşımıza bir dogma olarak v'ikı>or. Eskı duzene karşı nıucadele ve yeni rekabetın getırdığı koşullar halkı birbirine kenetlıyor. Yeni düşmanlar yaratılıyor. Demokratik eleştiri, yeni liderler tarafından ihanet olarak damgalanabiliyor; kutsal davanın sulandınlması olarak görülebüiyor, halklann kendi kaderini tayin hakkına karşı bir şey söylenemez. Ama gerek kendi devlet sınırlarının dışındaki, gerekse içindeki başka halklann haklarımn da çiğnenmemesi gerekir. Yoksa çokuluslu dev'letlerin küçük ulusal birimlere bölünmesı tahammulsuzluğü körukler ve son kertede silah tuccarlarınm kesesini doldurmaktan başka bir işe yaramaz. (27 haziran)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog