Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURİYET/6 TELEVtZYON-RADYO 28 HAZİRAN 1991 07.00 Açdış-Haberier 07.05 Gün Başiiyor Akış içerisinde 08.0'de haber bülteni yer alacak. 09.05 Çocuk Kuşağl Merhaba 09.35 Kadın Saati Hanımeli 10.00 Haberier 10.15 Arkası Yarın: Kuğu Valentin kim olduğunu hâlâ haürlayamamaktadır. Herkes ona yaıdım etmeye çalışır. 10.40 Okul TV'si ve Televizyoo Dershanesi Akış içerisinde 11 -OO'de haber bülteni yayınlanacak. 11.25 GorillaForge 11.50 Grimtns Fairy Tales 12.15 Haberier 12.20 Denver 12.45 Stop VVatcn and Play 13.10 Haberler 13.15 Der Shatz Im Nimanos Land 14.05 Charlotte 14J0 Fun House 14.55 Haberier 15.00Pok>chon 15.15 Canısel 15.35 Çizgi Film 16.00 Haberler 16.05 Bir Vannış Bir Vannış 16.30 Bu Toprağin Sesİ Kısa söyleşiler yapıüyor. 17.00 Haberler 17.15 Arkası Yann: Aİkler Justıne Mike hakkında şüphelerc kapılmaya ve annesı için endişelenmeye başlar. 18.00 Haberier 18.10 Genclik 18.40 A Stûdyosundan 19.10 Festivalde Dün, Bugün, Yann 19.20 Bilimde Damlalar (Bugün köşesinde) 20.00 Haberler ve Hava Dorumu 20.40 Spor 21.00 Eğlence: Bir Başka Gece Aynntılı bılgı yandaki sütunlarda (Akış ıçensınde 23.00'de haber bülteni yayımlanacaktır.) 23.35 Avmpa Basketbol Şampiyonası Yarı Finalleri 23.55 Akdeniz Oyunlan Açılış Töreni 01.35 Haberler - Kapanış 18.00 Açılış - Arkası Yarın: Yalan Rüzgân Cricket. Phillip'in içki aüşkanlığı olduğu, bunun tedavi gerektirdığı konusunda ısrar eder. 19.03 Haberler 19.20 Islam ve Insan 19.45 Aİk Babası ltfaıyeye yeni bir ıtfaiyeci gelecektir. Jack ve arkadaşları bir erkek beklerken karşılannda bir kadın bulurlar. 20.10 DİZİ: Bir Tür Sihir Bu bölümde Wayn Dobson, ilk bölümde yok ettiği helıkopten bu bölümde ortaya çıkarüyor. 20.30 Yarışma: Turnuva (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) 21.00 Belgesel: Bir Masal Ülkesi Programda Uludağ'ın dört mevsün boyunca güzellıklen sergılenıyor. 21.30 TRT fstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası 22.00 Haberier ve Ingilizce Haberier 22.35 Festivalde Dün Bugfin Yann 22.45 Belgesel: Uzayın Fethi Güneş sistemimizin nasıl oluştugu ve uzay araçlannın gerçekleştırdiği ıncelemeler anlatılmaktadır. 23.10 Toplu Gösteriler. Tess (Aynntüı bilgi yandaki sütunlarda) 02.00 Kapanış 20.00 Açıltş - TV Filmi: Yeni Bir Bebek (Bugün köşesinde) 21.35 DİZİ: Glass Babies Kocasının ölümünden sonra bebeğini de kaybeden Sally'i tescllı etmek isteyen kayınpeden ona Joan'dan söz eder. 22.25 Belgesel: Great Journeys Hawaü. Yeni Zelanda ve Paskalya adasımn oluşturduğu Polınezya adalan tanıtıbyor. 23.25 Caz 23.55 Dizi: Dedektiflik Bürosu-Kapanış Laura. Remington ve Mildred Fransa'nm guney sahılme gelmışlerdır. 13.59 Açıhş-OkulTVveTV Dershanesi 19.01 Arkası Yann: Yıldıza Ulaşmak Horhe, babası erupta olduğunu öğrenince evi terk etmek zorunda kalır. Kuzen Rene'nin gelmesi Luca'yı heyecanlandırraıştır. 19.25 Mûzik: Melodi 19.40 Arkası Yann: Hayat Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programlan 21.30 DİZİ: Major Dad Binbaşımn bolümünde çahşan Çavuş James, bir raslantı üzerıne radyoda sunuculuğa başlamıştır. 21.55 Belgesel: 2000'e Doğru Yosunun yakıt olarak kullanılması, helikopterlerde kuyruk pervanesinin kaldınlması, saç dökülmesi sorunu konu ediliyor. 22.40 Iron Maiden Konseri (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 19.00 Açıhş - Haberler 19.20 Susam Sokağl Programın hedefleri; doğal çevre, ilişki terimlen, alçak ve yüksek, özürlü çoCuk, parça bütün ilişkisi, 1-7 sayma, duygular. 1930 Tfirkçe Dil Dersi: Okuyahm Konnşalım 20.15 Yaşadlkça Aile içi ilişkileri konu alan program. 20.35 Geçmişten Geleceğe Müzeler 21.00 Balkan Ulkeleri Birinci Kültfir Senhği 22.00 Haberler ve Ingilizce, Almanca Haberler 22.45 Konser: Samime Sanay 23.35 Tnrizm 23.45 Yerii Drama: Beybaba Tekrar program 00.35 Turnuva Tekrar program 00.05 Sanat tnsanlan: Semiha Berksoy -Kapanış 13.00 Açıhş-Haberler 13.05 Çizgi Film: Thunder Cats 13.30 Çizgi Film: HoUywood Yaramazlan 14.00 Pembe Dizi: Bütün Çoeuklanm 14.55 Starl Haber 15.00 Pembe Dizi: Hastane Günlûğü 15.50 Pembe Dizi: Komşular 16.20 Hot Clip 17.15 Çizgi Film: Taş Devri 17.45 Çizgi Film: Tıny Toon Maceralan 18.15 Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 19.15 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Haberier 20.10 Komedi Dizisi: Tatlı Dertler 20.40 Star Dizi: Uzay Yolu 21.40 Vay Canına (Bugün köşesinde) 22.40 Haberier 22.40 Dizi: Simon ve Simon 23.45 Polfanye Dizi: Miami Vke 23.45 Polisiye Dizi: Mc Gyver 00.45 Sinema: 300 Yıllık Haftasonu (Bugün köşesinde) 02.25 Gece Jimnastiği-Haberler TV2 TOPLU GÖSTERİLER: TESS 23.10 Polanskfnin 3 Oscarlı fibııiTess Yönetmen: Roman Polanski / Senaryo: Gerard Brach, Polanski, John Brovmjon / Görüntü: Geoffrey Unsworth, Ghislain Cloquet / Müzik: Philippe Sarde / Oyuncular: Nastasia Kinski, Peter Firth, Leigh Lavvson, John Collin, Tony Church / Fransız-îngiliz yapımı. TV Servisi — Thomas Hardy'nin Tess'i Victoria çağı lngilteresi'nin tam görkemini ve sefaletini tüm zengjtüik ve acı- masızliğını kendinde ansıtır. Po- lanski'yi bu Fransız yapımmda klasik bir lngiliz yazannı uyar- lamaya iten Batı kültürünün en- gin bir dünya olduğu gerçeğidir. lngiliz taşrasında yoksulluk içinde yetişen, babasının, bir rastlantı sonucu, aslında "soylu" olduğunu öğrenmesiy- le başlayan bir dizi rastlantıyla gitgide daha trajik bir yazgıya doğru süriiklenen bir genç kız- dır Tess... Her şeye sahip soylu- larla hiçbir şeye sahip olmayan köylülerden oluşan bir toplurn- da Tess gençliğini, guzelliğini, ailesüıe biraz daha iyi bir yasam sağlamak için kullanmayı dene- yecek, ama yıllar önce unvanla- rını "satın almış" olan ailenin oğlu tarafından iğfal edilerek ge- be kalacaktır. Çocuğunun ölü- münden sonra çeşitli zor, yıpra- ücı işlerde bedenini harcarken bir papaz oğlu olan Angel'de gerçek sevgiyi bulur gibi olacak- tır Tess... Ama Angel'e düğün gecesi gerçekleri itiraf etmesini buyuran dürüstlüğü, dinsel eği- timin katı ilkelerinden kurtula- mayan genç adamı itecek, mut- lulukian başlamadan bitecektir. Tess, önce ağır beden izierini ge- ri dönmek, sonra dayanılmaz hale gelen yoksulluktan kendi- sini ve ailesini kurtarmak için, yenıden karşısına çıkan "ilk erkeği" ile "kuzeniyle" evlen- mek zorunda kalacaktır. Yıllar sonra Angel, hoşgörüsüzlüğü- nün onu sürüklediği uzak diyar- lardan pişman ve akıllanmış ola- rak döndüğünde ve Tess'e geri geldiğinde ise genç kadının vü- cuduna ve ruhuna sinmiş olan pisliği temizlemek için yapaca- ğı tek bir eylem kalmıştır. O da onu yapar... Polanski'nin lngiliz yazınının doruk noktalanndan birinin emrine koşulmuş, dizginlenmiş, ama usta işi sineması, Geffrey Unsworth'un başlayıp (ölümü üzerine) Chisiain Cloquet'nin bitirdiği benzersiz kamera çalış- ması, Philippe Sarde'ın filmin en duygulu anlannın altını us- taca çizen gösterişsiz, ama etki- li müziği. Evet, ama belki bun- lardan da öte "Tess" kuşkusuz bir oyuncunun, Nastasia Kins- ki'nin filmidir. Genç oyuncu, 1940'lardaki haliyle lngrid Berg- man'ı olağanüstfl anımsatan fi- ziğiyle kuşkusuz benim kuşağım için ayrı bir etki gücü taşıyacak tır. Ama bunun dışında, Kins- ki'nin dönemini aşarak tüm ıs- tıraplann kötü yazgüann ve tra- jedılerin ortak kahramanı kıl- mayı bildiği Tess'le, sinemanın günUmUzdeki en büyük kazanç- lanndan ve izlenmesi en zevkli oyuncularından biri olduğu da kesin. NASTASİA KINSKİ— Polanski'nin bu dev filminde kinski basanlı bir oyuoculuk çıkanyor. TV1 BİR BASKA GECE 21.00 TV4 IRON MAİDEN KONSERİ 22.40 Spor bolümündeyaz okulları Metalcilere Iron Maiden TV Servisi — "Bir Başka Gece" bu kez Nukhet Dunı ve Fanık Tınaz'ı konuk edecek. Çetin Çeki, Ceylan Palay ve Ya- semin Alıç'ın birlikte sunduklan programda sanatçılar dörder parça seslendirecek. Nukhet Duru, "Mahmure", "Deli- kan", "Yaralım", "Aç Gözü- nü Adamım", Faruk Tınaz ise "Kırkbeş Yaş", "Yunus Gibi", "Hasreti Yıllara Sor" ve "Seni Nerede Bulacağım" adlı şarkı- lanyla ekrana gelecekler. Programın sürekli bölümle- rinden Mesela Dedik'te "Bek- lemek" konusu işleniyor. Kan- demir Konduk'un yazıp Aram Gülyüz'ün yönettiği bu bölü- mün oyuncuları arasında Yase- min Yalçın, Şemsi tnkaya, Kay- han Yıldızoğlu, Ertuğ Koruyan, Ayşen Gruda ve Asuman Arsen yer alıyorlar. Çetin Çeki'nin yönettiği tiyat- ro söyleşisi bölümünün konuğu Tevfık Gelenbe. Sanatçının çe- şitli oyunlanndan görüntüler de ekrana gelecek. Gecenin Konu- ğu'nda Aziz Üstel, Mustafa Ta- şar'la söyleşecek. Müjdat Gezen her zamanki gibi Darbukatör Bayram, Ter- sine Dünya Komiklip ve Fıkra- cı tiplemeleriyle ekrana gelirken Hıncal Uluç ise Aydın Ors'ü ko- nuk edecek. Bu bölümde yaz okulları konu edilirken çeşitli okullardan da görüntüler ekra- na gelecek. Bir Başka Gece'de son olarak amatör kamera şa- kalan yer alıyor. TV2 YARIŞMA: TURNUVA 20.30 Türnuva'da final gecesi Engin Cezzar TV Servisi — Ocak ayından beri devam eden ve üç aşama- da gerçekleştirilen yarışma "Turnuva"nın finali bu akşam ekrana gelecek. Yanşmanın bü- yük ödülü "Dnnys Torn", Zi- ya Öztan, Giilriz Sururi, Firn- zan, Timur Selçuk, Semih Bal- cıoglu, Halnk Şahia, Ümit Ser- daroğlu, Abmet Turhan Alb- ner. Gokhan Akçura ve Haydar Do^an'ın konuk olacağı son bö- lümle sahibini bulacak. Istanbul Tdevizyonu A Stüd- yosu'nda yapılacak olan büyük fınalde 6 aydan bu yana yan- şan, birinci ve ikinci turları ka- zanan Betül Başyiğit, Filiz lvriz ve Talay Tokgöz, şimdiye kadar TRT kurumunun vermiş oldu- ğu en büyük odül olan 2 kişilik ve 2 haftalık "Dünya Turu"nu kazanmak için yanşacaklar. Programı her zaman oiduğu gibi Engin Cezzar sunacak ve soruları ise konuklar soracak. Yanşma sonucunda sahibini bu- lacak dünya tunınun rotası Sin- gapur, Tokyo, Los Angeles, Pa- ris ve Roma olarak çizilmiş. SİNA KOLOĞLU "Eğer bugün rock adına ya- raşır, kirienmeden, teıiemiz sü- rebiliyorsa bıınu "metal'e borç- ludur". Bu akşam 80'li yıllardan başlayan büyük bir ivme kaza- nan metal'in mihenk taşlanndan biri Iron Maiden'nın konserini izleyeceğiz. TRT'nin böyle "gereksiz programlarla" ilgili içerik yolla- ma adeti olmadığı için grubun hangi konserinin yayınlanacağı- nı bilemiyoruz. Geçen ağustos ayında 10. yılını kutlayan grup bu arada çeşitli değişimlere de uğradı. Gitarist adrian Smith- in ayrümasından sonra bocala- ma geciren grup yeni gitarası Janick Gers ile oldukça uğraş- tı. Ve yine gecen ocak ayında es- ki gücüne kavuşamıyacaklannı zannedenlere nazire yaparcasma yeni albümlerini çakardılar. "Na Prayer, For The Dying" adlı ye- ni albümü ile ilgili olarak gru- bun basçısı Steve Harrisile yapı- lan bir söyleşide (söz konusu söyleşi Boom müzik dergisinin ocak 91 sayısında çıktı) Smith- in çok iyi bir gitarcı olduğunu belirtirken "Onu Ian Gillian'nııı grubunda calarkea görmiistük ve sonuçta iyi bir gitarist oldu- ğunu biliyorduk. Ondan reper- tnanmızda yer alan dört parca- *yı öğrenmesini istemiştik. Onu tanıtraak için düzenkdigimiz toplanüda hayranuk uyandırdı" dedi. Iran Maiden yeni albümünde daha sert çahyor ve onlara göre hayranlan ne kada hayal kınk- hğına uğrarsa uğrasınlar mutla- ka avlanacak balık bulunacak- tır. Yorumlannda rock'ın deği- şik zamanlanna imza atmış gruplardan esintiler bulunan (Deep Purple, Led Zeppeün, Free, Wishbone Ash) Iron Mai- den'nm hangi konserini seyrede- ceğimizi merakla bekliyoruz. Ye- ni albümlerinden sonra çıktıkla- rı taze gitarcıları ile gerçeklesen turne mi? Yoksa "eskilerden bi- ri demet"mi? TRT'nin TV3 ve TV4'te yayınlanan müzik prog- ramlan ile ilgili içerik yayınlama zamanı geldi geçiyor. RADYOLAR R A D Y O 1 04^5 Açüış, program. «5.110 Ha- berier. 95J0S TOrküler geçidi. 05.30 Şarkılar ve ovun havalan. 06.00 Yurttan haberler ve deniz. hava raporu. 06.15 Cuma sabahı. 07.00 Haber- ier. 07.05 Her şey bizler için. 07J0 Haberler. 97.40 Gunle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Istek- leriniz, seçtiklerimiz. 09J5 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 1105 Reklamlar. 1110 Gunü yaşarken. 1155 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haber- ler. 13.15 Reklam programı. 13J5 Hafıf müzik. 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar (I). 17.00 Ha- berler. 17.05 Çocuklarla baş başa. 18.00 Haber- ler. 18.05 Hayatın içinden. 18.55 Bölgesel yayın ve reklamlar. 194» Haberler. 1930 Türküler ve oyun havalan. 20.00 Türkçe sözlü hafıf müzik. 20.15 Gençlik korolan. 20J0 Besteleri yaşayan- lar besteleri yaşalanlar. 21.00Haberler. 21.05 Sizın için sizlerle. 2100 Kadınlar toplulugundan türkü- ler. 22J0 Çağdaş Türk sanat müziği. 23.00 Ha- berler. 23.15 Cumadan cumartesiye (2). 00^5 Günün haberlerinden özetler. 01J0 Program ve kapanış. 01.05 - 0435 Gece yayını. H A U T U £ 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 0730 Haberler. 07.40 Turküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve Solo Şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05Türküler. 09J0 Oyunlarla yasa- yanlar. 09J5 Çeşitli Müzik. 10.00 Halk müzi- ğinde turler. 10.20 Dunden Bugüne Anadolu. 10.40 Türkçe sözlu hafif müzik. 11.00 Haber- ler. 11.05 Fuat Köprülü'nün 25. ölum yıldönü- mü özel programı. 11.20 Sazlarla Türk sanat mü- ziği. 11-35 Hafıf müzik. 12.00 Beraber ve solo türkülcr. 1230 Dünden bugüne ses ve saz dün- yamız. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgıla- rından ezgüer. 13JO Kalkınmanın güçlü loko- motifi: Sanayi. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 14^45 Turkuler. 15X10 Haberler. 15.05 Gelin taruş olalım. 15J5 Saz eserleri. 15.40 Arkası ya- nn. 16.00 Hafif müzik. 16.30 Yurttan sesler. 17.00 Haberler. 17.05 Kadmlar topluluğundan şarküar. 17J0 Küçük konser. 18.00 Ferahfezâ fas- lı. 18J0 Bilim ve teknoloji dünyasmdan. 1830 Türk halk çalgüanndan ezgiler. 19.00 Haberler. 19J0 Hafıf müzik. 20.00 Yabancı dü dersi. 20.45 Hafıf müzik. 21.00 SoUstler geçidi (TSM)JIJO Türküler geçidi. 2100 Klasik koro. 22J0 Türk- çe sözlu hafif müzik. 22.45 Bir roman / bir hi- kâye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo türküler. 23.45 Hafif müzik. 2335 Opera saati. 0035 Günün haberlerinden özetler. 0038 Prog- ram ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne baslarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Muzikü dakıkalar. 11.00 Ögleye doğru. 1100 Ha- berler. 12.15 öğle ve muzık. 13.00 Günün kon- seri. 14.00 Haberter. 14.15 Müzik magazin. ISM Konserlerden. 16J0 Caz ve hafıf muzik dünya- sından. 17.00 Haberler 17.15 Sizler için. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Gelenek, gö- renek ve müzik 20.00 Pop-caz. 21.00 Muziğin düi. 2100 Haberler. 22.15 Müzik paleti. 23M Eskiden yeniye. 24.00 Gece ve müzik. 0035 Gü- nün haberlerinden özetler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07M Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07J0 So- Ustler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 08J0 Turkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09J0 Türküler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Şarkılar. 11.20 Türküler. 11J5 Tasavvuf musikısi ve saz eserleri. 1100 Ha- berler. 1105 Muzik bahçesi. 13.00 Solistler ge- çidi. 13J0 Yurdun dört bucağmdan. 14.00 Ha- berler. 14.05 Beraber ve solo şarküar. 14J0 Türküler. 14.45 Saz eserleri. 15.00_Sizin için seç- tiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Â$ıklar ve ma- halli sanatçılanmız. 16JO Devlet korolan. 17.00 Haberler. 17.05 Turküler ve oyun havalan. 17JO Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18J0 Türk sanat mü- ziği dinleyici istekleri. 1838 Program ve kapa- nış. POLİS İS1ANBUL * ram. 08.00 Güne Baslarken. 08.45 Sabahın Ko- nuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. İ9M Her Cu- ma Sizlerle. 11.00 Kayıp Haberleri. 1U5 tste Su Işte Soz. Solıst: Nursaç Doğaruşık. 11J0 Bir So- Ust: Kenny Rogers. 1100 tstekler. 13.0» Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. Solist: Cumhur. 13.15 Haf- tadan Haftaya. 14.15 Bir Tbpluluk: The Time. 14^5 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Gönül Ya- zar. 15.10 Nalan Altınors'ten Şarkılar. 15-25 Ka- yıp Haberleri. 15J5 Türkçe Sözlü Hafıf Muzik. 16J»Pop Stereo Programı. 17J» Müzik Dağar- cığı. 17J0 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. İ Û 063. A ^ g ram. 07.00 Gtee BsşlarkaL 07^5 Enstrüman- tal Müzik. MJ0 Sabahın Konuklan 08J0 Yol Durumu. 08J5 Işte Saz tşte Söz. Solist: Nursaç Doğanısık. 09J0 Solistler Geçidi. 09J0 Yol Du- rumu. 09J5 Kemal öncan'dan Şarkılar. 0935 Hava Durumu. 10.00 Her Cuma Sizlerle. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Gönül Yazar. 11.25 Ali Rıza Gündoğdudan Turküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Seçtikkriniz. 1235 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. Solist: Ayşegul Aldinç. 13.15 Haftadan Haftaya. 14.15 Türkuler Geçidi. 14^5 Yol Durumu. 1430 Ayşegul Durukan / Aslan özşahin'den Şarkılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Dağarağı. 1445 Fatoş Cal'dan Turkuler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.» Prog- ram ve Kapanış. Tur*p*troi/ Castrol Sunar: j ^ P ^ OTDKROS YARIŞINDA BACIOĞLU'NUN SÜRPRİZİ Turfcpetrol/Castrol şrketı ıçın Ka/acan TV taratmûan hazırlanao STABT programının bu hafıa yaymlanacak otan 56. bolumu Ingritere Açık Railı Şaınptyonaa'na d a M Galier ralhsı ı(e başlıyc^ Şampıyonanui bu 3 yanşında Subaru Legacy RS ile yanşan Co4ın McRae ve Ford Sıerra Cosworth tle mucadele edeo Russel Brooks ı!k eıapla bıriıkte lıderl* savaşına gırıştıler CoNn McHae gençlığı ve Hırsı ile Brooks un lecrjbeane karşı mucadele ederken oldukça başarılıydı Etaplann çcgunda "best-tıme" yapan McRae yanşın ıkıncı bolümünde takla a! nca kayttethgı zamanlarta oldukça genlere dûştu Dahâ sonra yaptığı ataklar kendısını dokuzunculıığa kadar çıkardıysa da. Bınme uç etap kala baş gosteren fren arızası McRae ıçın yanşm sonu oldu Boylece Russel Brooks mucadetoyi kofay t»r gaiıbıyetle kapatmış oldu Ayşe Gurzap ın sunacağı haberlenr ardından Otomobder ve Varışiar adlı dızmm ts bolumu yayırdanacak Son gorunluler ise Istanbul Bakırkoy Olokrosu nu kapsıyor Super Şampryona'run ilk kros yanşma. Mustafa Koç Ercan Kazaz ve cezali olan Serdar Bostancı gıbı ıddıalı pılollaf kalılmadı Guzel mucadelelenn ızienOıgı yarısta ozeılıkle Ali BacıoğKı ve Iskender Alakan arasmdakı çekışme buyuk ılgı lopladı Bırkaç kez bırbırlenne çarpan bu ıkı pılolun mucadelesını Ali Bacıogıu kazararken Alakan ıloncı. Ali Karacan da uçuncu oldular Boylece AJı Baooğiu 1987 yılından bu yana ilk kez i»r yarış kazanmış oldu İLAN PERTEK KADASTRO HAKİMLİĞÎ'NDEN Dosya No: 1991/18 Davaa Orman Idaresi tarafından Davalı Fevzi Keşkek aleyhine mah- kememizde açılan tapulama tesbitine itiraz davasının yapüan açık du- nışması sırasında verilen arakaran gereğince; Fevzi Keşkek'in açık adresinin tüm aramalara rağmen meçhul ol- duğu anlaşılmış, davalıya duruşma gününden bahisle ilanen bildiril- mesi için tebigat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 3402 sayılı kadastro kanununun 28. maddesi gereğince dava, se- bep ve delillerinizi dilekçe ile veya 25.7.1991 tarihli duruşmaya gele- rek büdirmeniz, aksi takdirde davanın açılmamış sayümasına ve tes- bit gibi tescilioe karar verileceğı hususu tebliğ olunur. Basın: 29419 KARS KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 988/228 Davaa Hazine vekili tarafından davah Hacı Ülker aleyhine açmış olduğu tespitin iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda davanın reddine dair karar verilmiş karan davacı Hazine temyiz et- mekle dosya Yargıtay'a gönderilmiş. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi'nin 13.5.1991 gün ve 14067/7089 sayıli üamı ile onanarak geldiğinden )ütr- gıtay ilamı davalıya tebliğ edilememiştiı. Yargıtay ilamının davalıya ilanen tebliği ile 15 gün içerisinde diyeceginizi mahkememize büdir- meniz ilanen tebliğ olunur. Basın: 29422 SERİN AU-PAİR ACENTESt (Ücretsiz scrvis) Ingiltcre'de Au-Pair olmak isteyenler başvuru formu için aşağıdaki adrese yazın. SERİN AU-PAİR ACENTESl 47 Svdney Road Haymards Heat West Sussac RH16 10D ENGLAND Tel: 9944114441809 K A D 1 K O Y LİSKUR SURUCU KURSU T A K S İ T L E Devrater: HallaŞoou: 29Haziran Hafta İçi: 1 Jemma SabahjLAksam KADIKÖY (S4öüt)ûç8sm« Camn yan) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 Reklam verenler toplantısı • ANKARA (Mak Ajus) — TRT Reklam Dairesi tarafından İstanbul'da yapılan "Relamverenler" toplantısı sona erdi. lstanbul Sheraton Oteli'nde yapılan toplantıya 40 kadar reklam veren fırma katıldı. Reklam verenler, TRTden 4 somut istekte bulundular. Bunlar; reklam ücretlerinin peşin değil, kredili olarak ödenebilmesi; aylık TV yayın kalıbının önceden temin edilebilmesi; özellikle TV-l'de yayunlanan 10 dakikaiık reklam kuşaklannın 2-3 dakikaya indirilmesi; reklam jeneriğinin değiştirilmesi. Buna karşılık Reklam Dairesi'nin mart ayında baslattıgı promosyon uygulamasmı son derece basanlı bulan reklam verenler, bu uygulamanın reklam vermeyi teşvik ettiğini belirttiler. Kuşak programiar • ANKARA (Mak Ajans) — Televizyonun birinci kanalında yayına giren 5 kuşak programından biri yaz döneminde tatile girerken, dördü yayuuna de\r am edecek. Devam edecekler: "Kadm Saati" kuşağı yine 2 gün Ankara, bir gün lstanbul, bir gün lzmir TV'si yapımı şeklinde yayınım sürdurecek. "Tatil Ekranı", "Çocuklar İçin" kuşağı dış kaynakh yapımlar ağırlıklı olmak üzere yayınına devam edecek. Yine canlı olarak ekrana gelen "A Stûdyosundan" programı temmuz, ağustos, eylül aylannda seyircilere sunulacak. Canlı kuşak programı "Gün Başlîyor" yaz döneminde devam edecek. Temmuz ayında Ankara'dan, ağustos ayında Izmir'den, eylülde de ıstanbul'dan hazırlanacak. Haftada S gün yayunlanan Bu Toprağin Sesi ise yaz döneminde tatile girecek ve ekim ayı için hazırlık yapacak. Sözleşmeli yönetnıeli^i • ANKARA (Mak Ajaas) — TRT, Istisna Sözleşmesi Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yaptı. Müzik, eğlence, kültür, sanat, söz, haber, açıkoturum ve drama programlannda kalitenin arttırılması, telif ücretlerinin günün şartlanna uygun hale getirilmesi amacıyla bazı maddeleri değişen bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayunlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yeni yönetmelik TRT Genel Müdürü'nun de kurum içi ve kurum dışı drama programlannda ücret yetkisini arttınyor. Yani genel müdür isterse bir yapımın ücretini Yönetim Kurulu'na sunmadan arttırabilecek. Müzik eğlence programlan na katıIan solist, orkestra sefi, caz topluluklan, çocuk korolan, TSM, THM, hafıf müzik sanatçılanmn ücretlerine de yüzde 150*ye varan zam yapıldı. TSM, THM, hafif müzik sanatçılanmn ücretleri 22.500 TL'den 60 bin TUye yükseldi. UGUN • Blllmde Damlalar TV1 19.20 Programın bu bolümünde ileri teknoloji ürünü seramikler ve ortakulak iltihabuun yol açtığ] kemik erimesi hastalığınm tedavisi konu ediliyor. • TV Fllml: Yenl Bir Bebek TV3 20.00 Waris Hüseyin'in yönettiği 1980 yapımı TV filminin oyunculan Colleen Dewhurst, Warren Oates ve Devon Erickson. Filmde yirmi beş yıldır evli olan Michael ve Anna'mn üç çocuklanmn ardından dünyaya gelen yeni bebekleri aile içinde pek çok kanşıkhğa neden olur. • Vay Canına StaM 21.40 Yalçuı Menteş ve Atilla Arcan'uı hazırlayıp sunduklan programın konuklan Ayşe Mine ve Ersan Tekin. Sanatçüarla yapılan söyleşiden sonra Mine ve Tekin ikişer şarkı seslendirecekler. • Sinema: 300 Yıllık Haftasonu Stari 00.45 Victor Stolotrun yönetip William Devane, Michael Tolan ve Sharon Loughlin'in başrol oynadıklan 1971 yapımı bilim-kurguda, bir grup arkadasın 300 yıllık bir zaman dilimindeki fantastik maceralan konu ediliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog