Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

28 HAZÎRAN 1991 HABERLER CUMHURÎYET/3 MilliEğitim Bakanı AkyoVun yeniplanında, lise mezunlan meslek ya da sanatsahibi olacak Lîselere kampus modeli HAKAN AYGÜN Egitim idare bölgeleri Akyol, önümüzdeki öğretim yılmda asıl atağı teşkilat yasasını değiştirerek yapacak. Buna göre, "eğitim idare bölgeleri" oluşturulacak. Genel ve mesleki teknik liseler "kampus" biçiminde örgütlenecek. Derslerinde başarısız öğrenciler sınıfta bırakılmayarak, lise bölgesindeki fen, sosyal, sanat veya spor gibi başka bir programa kaydırılacak üniversitelerdeki öğretim üyelerinin mevcut sta- tüsü korunurken mütevelli heyet "sörteşmeli" olarak göreve alınacak öğretim üyelerinin ücret- lerinin belirlenmesi, görevlerinin sona erdirilmesi gibi konularda söz sahibi olacak. Bakanlar Ku- rulu'nca özel statü verilebilecek üniversitelerin ODTÜ, Boğaziçi, tTÜ, KTÜ ve Çukurova ola- cağı ifade ediüyor. Akyol'un önümüzdeki öğretim yıbndaki en önernli hedefı ise il bazında "efitim idare bölgeleri" oluşturulması olacak. Akyol'un pilot olarak seçilecek bazı illerde uygulanacağını be- lirttiği model, yetkilerin merkezden taşra örgüt- lerine aktanlmasına Uişkin çalışmalann ikinci ba- samağıru oluştunıyor. Halen TBMM Genel Ku- nılu'nun gündeminde olan MEB Teşkilat Yasa- sı'ndaki değişiklikle, bakanlık eğitim-öğretim hizmetlerinin sadece gözetim ve denetiminden so- rumlu olacak. Diğer eğitim ve öğretim görevleri "yetki genişligi" esasına göre ülere devredüecek. Böylece il bazında farkh yapılanmalara gidile- bümesinin yolu açüırken ayn bakanlık ve genel müdürlüklerin çatısı altındaki genel ve mesleki teknik okullann "egJtim idare bölgeleri"nde bir- birleriyle koordineli faaliyet göstermeleri sağla- nacak. Genel ve mesleki teknik liseler "kampus" bi- çiminde örgütlenecek. 8 ydlık zonınlu eğitim so- nunda "fea, sosyal, bflim, sanat ve spor yetenek- ANKARA — Milli Eğitim Bakanı Avni Ak- yol'un yeni dönemdeki hedeflerinin başında her ilde "eğitinı idare bölgeteri" oluşturulması ge- liyor. Böylece eğitim kuruluşlarımn yönetimin- de daha fazla etkinlik sağlanırken genel ve mes- leki liseler de "kampus" biçiminde örgütlenecek. Derslerinde başansız öğrenciler de sınıfta bıra- kılmayarak, "lise bölgesT'ndeki fen, sosyal, sa- nat veya spor gibi başka programa kaydınlacak. Lise mezununa yukseköğretimini sürdürememesi halinde yaşamını kazanabileceği bir meslek ya da sanata sahip olma olanağı sağlanacak. Akyol'un önümüzdeki öğretim yılında gerçek- leştinneyi düşündüp uygulamalar arasında 8 yü- lık zorunlu eğitime geçilmesi, smıf geçmenin ko- laylaştınlması, Kuran kurslanna okul statüsü ve- rilmesi başı çekiyor. Söz konusu yasal düzenle- melerin TBMM'den önümüzdeki yasama yılın- da geçmesi bekleniyor. Yeni Bakanlar Kurulu'nun, mütevelli heyet- ler tarafmdan yönetilecek "özd statü"lü üniver- siteleri de yaz sona ermeden belirleyeceği ifade ediliyor. YÖK'ün mütevelli heyetin görev ve yet- kilerine Uişkin yönetmeliği hazırlayarak yayım- lamak üzere Resmi Gazete'ye gönderdiği öğre- nildi. Yönetmeüğe göre mütevelli heyet mali ko- nularda tam yetkili olacak. Özel statü verilecek Egitimde yeni dönem Yılmaz kabinesinde de kalmayı başaran Milli Eğitim Bakanı Akyol'un gerçekleştirmeyi düşündüğü uygulamaların başında, 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilmesi, smıf geçmenin kolaylaştırılması, Kuran kurslarına okul statüsü verümesi geliyor. Mütevelli heyetleri tarafından yönetilecek ve özel statüye geçirilecek üniversitelerin de önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor liler" gibi gruplara ayrılacak öğrenciler ilgileri- nin olduğu ortaöğretim kurumlanna yönlendi- rilecekler. Derslerinde başansız olmalan duru- munda sımfta bırakılmayacak öğrenciler aynı "lise bölgesi"ndeki başka bir programa kaydı- rılacaklar. Ayrıca mevcut uygulamada birbirle- rinden kopuk olan okullar birbirlerininolanak- lanndan yararlanacaklar. Akyol'un damşmam ve Bolu'daki Gazi Üni- versitesi'ne bağlı Iktisadi ldari Bilimler Fakül- tesi Dekam Prof. DT. Yahya Kemal Kaya'nın ha- zırladığı "kampus modeli"nin ana hatlan şöyle sıralanıyor: — Üçe ve bucak duzeyinde (ya da belediye çev- releri dikkate alınarak) her yerleşme birimi, bir "bse bölgesi" olarak kabul edilecek ve çeşitli or- taöğretim kurumlan, o yerleşme birimindeki li- senin bölümleri olarak yeniden örgutlenecekler. — Her bölümün başında "bölum başkanı" adım taşıyan bir müdür muavini buhınacak ve bölümler arasındaki koordinasyon yerleşme bi- rimindeki "lise müdüru" tarafından sağlanacak. — Her yerleşme birimindeki lise, çevre koşul- lanna göre açılmış bulunan ve gereksinmeye göre yenileri açılabilecek olan en az dört bölümden ohışacak. (Fen, sosyal, sanat, spor vb.) — Her bölümün teorik ve uygulama dersle- rinde başanlı olan öğrenciler, yükseköğretimin ilgili alanına yöneltilecekler. Bunu sağlamak için öğrenim gördüğü dalda ytıkseköğretime devam edeceklere üniversite sınavında "özendirme pnanı" verilecek. — Bütün bölümlerin ilk iki yüda alınması zo- runlu olacak olan dersleri, Türk düi ve edebiya- ü, tarih ve coğrafya ile inkılap tarihi olacak. — Her öğrencinin, "zorunlu alan" dersleri ile "seçmeli alan" ya da "yardımcı alan" dersleri olacak. Böylece lise mezunu, yukseköğretimini sürdüremedrgi takdirde, yaşamını kazanabileceği bir meslek ya da sanata mutlaka sahip kıhnacak. — öğrençilerin ilgi ve yeteneklerine uygun li- se bölümlerine yerleştirilmesinde, temel eğitim okullarından getirecekleri karteks ve dosyalar esas alınacak. — tlk iki yılda; hangi bölümde olursa olsun, resim, modelaj, sanat tarihi, müzik, beden eği- timi gibi seçmeli derslerde üstün yetenekli oldu- ğu anlaşılan öğrenciler, bu bölumlere sahip ol- duğu öteki liselerin üçüncu sınıflanna parasız ya- tılı öğrenci olarak gönderilecek. — Zorunlu derslerde ısrarla başansızhk gös- teren öğrenciler, ilgi ve yeteneklerine uygun baş- ka bölumlere kaydınlarak sımfta bırakrna ve bel- ge işlemlerine son verilecek. — Lise bölgesinde, imam-hatiplik meslek eği- timi "din bölümiTnde sürecek. Din bölümü öğ- rencilerinin diğer dallardan seçmeli ders alma- lan özendirilecek. Meliha-Sami Akın cinayeti Filîz Akıırin acıgünü tZMtR (Cumhuriyet Ege Biirosu) — Sinema sanat- çısı Flliz Akın'- ın babası emekli yargıç Sami Akın ile uve> annesi Meliha Akın'ın _. , „ öldürulmesi FüizAkın-O- o j a y ı y l a ü g i U Mieyelcüld,. s o r u ş t u r m a sürdürülüyor. Emniyet Müdür Yardımcısı Bedrettin Acar, olayla ilgili olarak 4 kişinin göz- altına alındığını söyledi. Kurban bayıamımn birinci günü gece Hatay İnönü Cadde- si'ndeki Aydın Apartmanı'nın 23 numaralı dairesinde oturan emekli yargıç Sami Akın ile eşi Meliha Akın kimliği belirlene- meyen kişi ya da kişilerce tele- fon kablosu ve eşarpla boğula- rak ölduruldu. Bayram nedeniyle aynı apartmanın 22 numaralı dairesinde oturan Bedia Berber, ablası Meliha Akın'ı gormeye gitti. Dairenin zilini birkaç kez calan Bedia Berber, ablasının kapıyı açmaması üzerine duru- mu polise bildirdi. Olay yerine gelen guvenlik guçleri kapıyı kı- rarak içeri girdiler. Oturma oda- sında ağzı tülbentle bağlı Sami Akın'ın telefon kablosuyla bo- ğularak öldürüldüğü saptandı. Evde araştırmayı sürduren cina- yet masası dedektifleri, Meliha Akın'ın da mutfakta aynı yön- temle öldurülduğunü gördüler. Ablası ve eniştesinin cesetleriy- le karşılaşan Bedia Berber sinir krizi geçirdi. Soruşturmayı surdüren cina- yet masası dedektifleri, cinaye- tin gasp amacıyla işlenmiş ola- bileceği olasılığı üzerinde dur- duklarını vurguladrlar. 1 ÖLÜ, 9 YARALI— Akıncüar Mahallesi'ndeki olaylarda 1 kişi öldü, 4'ü polis 9 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Mefamet Aka) Cono aşireti üyeleriyleyurttaşlar arasındaki olaylarsabaha kadar sürdü Adana'da meydan savaşıMEHMET AKA ADANA — Akıncılar Mahallesi'nde yurttaşlarla Cono aşireti uyeleri arasın- da bayramın ilk gunu başlayan ve 1 kı- şinin ölumu, 1 kişinin de yaralanmasıy- la sonuçlanan olaylar dun sabaha kadar sürdu. Conolara ait evler, bazı kişiler ta- rafmdan yağmalandıktan sonra yakıldı. Olaylar sırasında 4'u polis, 8 kişi taş ve sopalarla yaralandı. Aşiret uyeleri "ırk ayrımı \apan kişilerin kendilerini göçe zorladığını, guvenlik guçlerinin ise ken- dilerine yapdan baskıya seyirci kaldığı- m" öne surduler. Cono aşireti ile aynı bolgede oturan mahalle sakinleri arasında 4 gun önce başlayan gerginlik onceki gece yaşanan olaylarla doruk noktasına ulaştı. "Co- nolara öliim", "Conolar defolun" slo- ganları atarak yüruyuş düzenleyen ma- halle sakinlerinden bazı kişilerin Akın- cılar Mahallesi 524. sokakta bulunan Cono aşireti üyelerinin evlerine girerek televizyon, video, teyp ve diğer elektro- nik eşyalarla altın, tapu ve kimlik bel- gelerini aldıktan sonra ellerindeki mo- lotof kokteyllerini atarak evlerde yangın çıkardıklan bildirildi. Guvenlik guçleri- nin yağmacı gruba mudahalede bulun- mak istemesi uzerine taşlı, sopalı çatış- ma çıktığı, bu sirada dordu polis sekiz kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Yağ- macı kişilerden 20 kadarının da yakala- narak gozaltına alındığı belirtildi. Olaylar sırasında aşiret üyelerinin ev- lerini boşaltarak daha guvenli kesimle- re çekilmesi yuzunden can kaybının ol- madığı bildirilirken S yaşındaki Burhan Dıcı adlı çocuğun kaybolduğu one surül- dü. Akıncılar Mahallesi'ndeki 15 kadar evde çıkan yangına yolun dar ohnası yü- zünden itfaiye ekipleri guçlükle muda- hale edebildiler. Bazı evlerdeki yangın dun sabaha kadar sürerken zararın bu- yük boyutlarda olduğu gözlendi. Dün sabah mahallede yakılan evleri Cumhuriyet muhabirine bildiren Cono aşireti uyeleri, bazı mahalle sakinlerinin ırk aynmı yaparak çok sayıda kişiyi ör- gutlediğini ve kendilerini göçe zorlamak istediklerini söylediler. Aşiret üyelerin- den Eylem Gezici. Habeş Yıldız, Resmi- ye Gezer, "Bize Saddam'ın /ulmünden daha fazlasını yaptılar. Polis bize >apı- lan baskıya seyirci kalarak saldırganla- n teş>ik ediyor. Polis islemiyoruz. na- musumuza saldırataklarını so>le\enle- re karşı kendimizi kormabilmek için as- ker istiyoruz" dediler. Evlerini yağmalayan ve yakan kişile- rin para, mucevher ve altınlanyla işe ya- rar eşyalannı aldıklarını, diğerlerıni de ya yaktıklarını ya da tahrip ettiklerini bildiren Conolar, "Madem sürgün edil- mek isteni> oruz, o zaman hükümet bu- radaki evlerimize, arsalanmıza bir fiyat versin, biz de başka bir >ere gidelim" de- diler. Conolara ait otomobillerin de camla- rının kırıldığı ve tahrip edildiği olayla- nn ardından bazı aşiret üyelerinin eşya- lannı at arabalanna yukleyerek evleri- ni terk ettikleri gözlendi. "Cono aşireti üyeleriyle mahalle sakin- leri arasmda yıllardır süren gerginlik, bir aşiret uyesinin kullandığı otomobille Sa- bahattin Kaplan adlı yurttaşa çarparak ölümune yol açması uzerine çatışma noktasına gelmişti. BTJGTJN ALtSİRMEN 0 Zaman İyiydi de... Hamdi ile Nuri, Kadıköy'den çocukluk arKadaşianmdılar. Yatılı okuduğum için birı cin gibi görünen, öbürü biraz saf izlenimı veren, ama ikisi de kendilerince açıkgözlük peşin- de koşan bu kafadartarı ancak hafta sonlarında veya yaz din- lencelerinde görebiliyordum. Aradan yıllar geçti, onlann ızlerini yitırdim. Sonra bir gün mahalle arkadaşlarıyta toplandığımızda gördüm onları. Ga- riptır, bu kez çocukluğumuzun geçtiği yerlerde değil, başka Kadıköylü arkadaşlarla birlikte Ankara'nın bir meyhanesın- de bir araya geldik. Daha kafalan tütsülemeden önce baktım bizimkiler, kıs kıs gülüyorlar. Hamdi masanın ortasına içı mayonez ve karides- le doldurulmuş bir şey koymuş, herkese tattırıyor. Tadan da bayılıp, bizim kafadarlara "Pek güzel olmuş" deyip teşekkür ediyor. Ben de alayım diye hamle ertım. Hamdi kolumdan çekti. — Boşver sen bırak, dedı. — Ne oluyor Hamdi, dıye sordum. Hamdi bir an ortağı Nurı'ye kaçamak bakıp gülümsedi. Sonra da açıkladı: — Bülent'e ve arkadaşlarına oyun oynuyoruz. — Ne oyunu Hamdi? — Abi bu Bülent hiç avokado yememiş, "nasıl şeydir" di- ye sordu. — Eee? — Eesi abi, bu bizim Nuri Erzıncanh ya, o oranın acura benzer hıyarlarından getırmiş, ben de hazırlayıp içini doldur- dum. $imdi bizim avallara Erzincan'ın hıyannı Ankara'da avo- kado diye yutturuyoruz. Bir kahkaha daha attı — Yerlerse abi, dedi, yerlerse... Bizim saf Nuri'ye baktım, onun da keyfi yerindeydi. Bön bön gülerek oyuna katılıyordu Sonraları bir yıtdan uzun bir süre, Hamdi ile Nuri birlikte çalıştılar. Kurdukları şirkette Hamdi, Nuri'yi güya öne çıkar- mış ardından olmadık işler çeviriyor, kimi ortakları küçük ayak oyunlanyla birlikte saf dışı ediyorlardı. İş tıkırında gıdiyor görünüyordu. Ne var ki uyanık Hamdi aradan bir süre geçince Nuri'yi de devre dışı bırakt. Bayramda Nuri'ye rastladım, baktım öfkeden köpürüyor. — Ne oluyor Nuri, ne bu şıddet! dememe kalmadan, açtı ağzını yumdu gözünü. Süreklı Hamdi'den yakınıyordu Hamdi kendısini küçük bir ayak oyunu ile tasfiye etmıştı Zaten kendisı de üç kez Ham- di ile kavga etmişti. Hatta bir keresinde ışçilerin paraiarı öden- mediğinde işi bırakmayı bile düşunmüştü. Nuri konuştukça açılıyor, Hamdı'ye bindirdikçe bindiriyor- du. — Yapma Nuri! dedim, eski kader yoldaşısımz, böyle gi- derse bir gün Hamdi bütün bu söylediklerini duyar. — Umurumda değil, diye kestirıp attı. Sonra da ekledı: — Zaten kulağına gitsin dıye her yerde açık açık konuşu- yorum. Bu kez dayanamadım. — Ayıp oluyor, Nuri dedim, ayıp oluyor. Bir zamanlar Er- zincan'ın hıyannı Ankara'da avokado diye birlikte yuttururken her şey iyiydi de şimdi mı değışti? Bu kez de ben ekledim: — Sonra bütün o ayak oyunlarında, Hamdi'ye sen destek olmadın mı? Hatta karısımn kaprısi yüzünden kendi kadron- daki adamlann tasfiyesinde rol almadın mı? Gülmeye başladım — Nunciğım, kusura bakma ama, bız bunların hiçbirini ye- mechk-. 4JsteW<-de yaptıklannızi arkadaşlar aracılığıyla «zle-. dik. İstanbui otetlerınrn duvarlannın dili olsa da anlatsa yap- tığtnız ayak oyunlannr. -' """ Saf Nuri hetnen yamt verdi: — Abi o numarayı ben hanımefendi için yapmadım, ken- dim için yaptım. Biliyorsun bızde sözde seçim düzeni var, ben hanımefendiyı desteklemeseydım, başkalan seçilecekti. Uzatmaya gerek görmedim. — Nurıcığtm dedim, o zaman da böyle şıkâyete hakkın kal- mıyor. Durmuş saf saf yüzüme bakıyordu, bir kez daha güldüm: — Ama Erzincan'ın hıyarını, Ankara'da avokado dıye yut- tururken iyiydi değil mi? Başka bir şey soylemeden yürüyüp gittim. A7&4 KISA • Yargıtay hakaret suçunun işlenmiş sayılması için karşı tarafa söylenen sözlerin tasarlanarak ve kasıtlı olarak söylenmesine gerek bulunmadığına karar verdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Bor Aslıye Ceza Mahkemesi'nin "O halde sen hırsızsm" şeklindeki sozlerini kasıt bulunmaksızın öfke ve kızgınhk sonucu söylediği gerekçesiyle sanık hakkında verdiği beraat karannı bozdu. • Zonguldak ve çevresinde dün sabah saatlerinden başlayarak gün boyu etkili olan şiddetli yağışm neden olduğu selde iki kişi yaşamını yitirdi. Çatalağzı kasabasında sel sulanna kapılan özcan Gönültaş ile Sivriler köyünden Engin Cengiz'in cesedi bulundu. Yağış sonucu meTkez ve bazı ilçelerde 150'ye yakın ev ve işyerinde zemin katlan su bastı. Kayseri'de de yağış nedeniyle büyük hasar meydana geldi. Sinema • Tîyatro • Gösteri 146 97 38 • 132 64 26 Yön: Simon Wincer KadıkSy KAOIKÖY (337 74 00) •1 00 13 30 1€00 1830 21 30 Btyothı DUNYA (149 93 61) 12 00-14 15-1S 30 '8 45 21 15 Onmnt«y GAZİ (147 96 (S) 1 00-13 00-15 00-17 15-19 30-21 45 BETTE MIDLER PODY ALLE\ Deborah ve Nick, 16. evlilik yıldonumlerinde, oralanndaki bütün soruntann muhaseb«sini yapmaya karar verdiler... Alı>verif merkezinin orta yerinde! B*PWLHAZURSKYYapnt MANZARALARI"SCENES FROM A IV ! "5 Temmuz'da Sinemalarda" IAAOT TEL. 130 40 41 Kadbköy KSM (337 80 (2) 11.00-13.30-16.00-19.00-21.30 > BERMAROO BERTOtUCa THI SHELTERING SKY Bir PETER HYAMS Fllml RUA\ELI HİSAKI KONSERLERİHoruktaki Kadtn "Narrow Margin" AHNEARCKER Gene Hackman Şı5l.-Ü«T 14162S3IIÜ-0C-H1S-16X-18-4S-2130 B*,o4lu-*TUU (1437576) O00-U15-KX-1!45-21 15 ko^ 74 ıSHUtil 11 0tl3-00-1SO0-*7 00-»00-21JO ANKABA-«€T«)f«. Iİ2S747JI 12 15-14 30-rOC- 90O-J1 15 (146996ı 1!OC 4 15-164> 90O-; 15 (147 t» 47) 1' 00 1300 15 1S-1T30 19*5-21 * (143 70 71) 1200 1415 1630 1H45-21DO (33701 M) 12X14 15-1630 1900-2130 MtO) 11001330160015 3^ 2i 0C Cinıyet için kintennu^ı um. OnunılılaiyiMrlikrivırdı.- BACETRACK "KAÇ1J" JODIE FOSTER OENNIS HOPPER Yonelmeıt DENNIS HOPP» Bakırköy KARYA ZERRINOZER 5-14 Temmuz Bilet Sanş Yerleri: Rumeli Hisan Gişesı, Tel: 157 75 50 Bostancı Gosten Merkezi, Tel: 384 72 10 Vakkorama Taksım, Tel: 151 15 71 'Miithiş! •Alice' Woody Allen'ı o hanka komedilerine döndürüyor" ?Alice' birkomedi. 'Alice' bir laşlama, Alıce' parlak bir sinema ulayı. Filmler dünyasında bir hankalar ulkesı. Sinemanın büyiîlu peri masalu 1 ' M9IT PROOUCTION Işte annemu bu. Bizim için dua edın Y4ZA\»eY0\ETEN W00DY ALLEN REKUM FİLMİ DA6ITIMINDA DEMZKIZLARI ML\F\RROW JOE MA>TEGNA BERNADETTE PETERS CVTMLL SHEPHERDB*yo4lu EMEK (1448439) 1200-14 15-1630-18 45-2115 KldıktyREKS (336 0112) 12.00-14 15-16 30-18 45-2115 Ç.lafŞAFAK (51« M 60) 1100-13 30-16 00-18 30-2115 IzmlrlZMİR (214261) 12 15-1430-1645-1900-21 15 H»(t,y. BakııkSy 74. Ankm AKÜN Sln.matonndı HarbiyeAS (147 63 15) 12 00-14 15-16 30-1845-2150 Ç.taşŞAFAK (516 26 60) 1100-1330-16.00-18 30-2115 Pek yakında Kadıköy MODA. Ankara BATI Sinemalannda Sinema Tiyaffro Gösteri DwyiHrularwH 146 97 38 132 64 26
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog