Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

28 HAZİRAN 1991 CUMHURİYET/13 BVSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN GÖRÜŞ Kompliman Gönül okşayıcı sözler, kılık değiştirmiş yalanlardır. Jean de la Brayere İKTİDARIELİNDE TUTAN ZÜMRE VE AİLELERIN TANIMI Oligarsi cesitlemeleriW 9 9 9CUMHURBAŞKANI Tnr- gml özai, Genelkunnay Baş- kanı'nın erken seçim istediği yolundaki haber üzerine şöy- le diyor: "BuHİar oMgarsinin temsil- dsi. Banian yazabilmek için insanın bu gibi bir ödem için- de olması lazıın." Ne demek oligarsi? Ansiklopediler şöyle tanım- lıyor bu sözcüğü: "Gerçek iktidann birkaç Id- şflik köcük bir gnıbun veya bir aiklcr grabunun veya sosyal bir suufın eUnde buionduğu rejim." Şimdi bu tarif kime uyuyor? Haber yazan gazetecilere mi yoksa iktidan elinde tutan ai- leye mi? Oligarsi ile ilgili ansiklope- dik bilgiler şöyle sûrüyor: "CHigarşi, aristokratik yö- Detimin darahümış bir biçimi- dir. Iktidardaki kimseler bü- tÖB aristokrat sunfınm degü bu iktidan kı&kanclıkla elinde tu- tan, paylaşmak istemeyen ve kendi çıkarian yolunda kulla- nan birkaç aitenin temsilcile- ridir." ISTANBUL SHP'DE ÇOK YONLU HESAPLAR Kan temizliği Mesut Yılmaz, alnına sürülen kurban karundan armmaya _ çaüşıyor. Bu konularda çok fazla deneyimi olmadığı için şim- dilik yardım alıyor. Daha sonra kurban kanlannı alnından çaktırmadan temizlemeyi de öğre- necek. (Fbtoğraf: Banş BU) ALIN TERİ DEGIL Çalkalama taktiği mi? ERCAN Karakaş, SHP'nin Istanbul il başkanı olarak ba- şarılı ve temsil kabiliyeti olan bir kişilik. Almanya'da da uzun yıllar politika yaptığı için hem yabancı sosyal demokrat partiler ve politikalar konu- sunda bilgi sahibi, hem iyi iliş- kileri var hem de "ilkeli politika" yanlısı. Ancak ilkeli politika tutku- su başına iş açmışa benziyor. Politikada ilke değil de kendi gücünü göstermek isteyen ve bu alışkanlıkla hareket eden gmplardan tepki topladı. Üs- teük de seçimler yaklaşırken Istanbul'da aday olacaklar seçim hesaplarına girişti. Genel merkez ekibinden Er- tugrul Günay ile hareket etme- si de özellikle Karadeniz ekibi- ni kızdırdı. Karadenizliler ön- ce "Karakaş Genel Sekreter Çetin'i de yıkmak istiyor" di- ye kulislere başladılar. Daha sonra Karakaş'a karşı Altan Öymen adı ortaya atıl- Karakas dı. Bu da tutmayınca bu kez ince pazarlıklarla yeni oluşum- lar hazırlandı. CHP'u eski politikacı Metin Tüzttn bu gelişmeleri izleyince şöyle dedi: "CHP'de başanyı devam et- tirme ilkesi vardı. Karakaş ve ekibinin desteklenmesi, CHPden gelen başanyı devam ettirme ilkesinin SHP'de de var olduğunu gösterecektir. ANAP'a yakışan pazarlıklarla ve görev baskısı ile oluşacak kurullaria SHP seçime gidecek parti olmamalıdır." Karakaş'a karşı kurulan cep- henin arkasında ne gibi oyun- lar var pek bilinmiyor. Ancak Genel Sekreter Hikmet Çetin- in ve genel merkezden bir eki- bin de "Ercan'ı bir siire sarsıp hafif havasını almak ve sonra kongrede durumu toparla- mak" gibi bir "çalkalama politikası" yaptıktan sonra Ka- rakaş lehine devreye girdikleri de "taktisyenlerce" belirtiliyor. Çalkalama sonu toparlama- yı da aynı gün Ankara'da hü- kümetin güvenoylamasına rağ- men sabah kongreye gelerek bir konuşma yapacak olan Ge- nel Başkan Erdal İnönü'nün yapacağı tahmin ediliyor. tSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI 1 — Istanbul Eayük Şehir Belediyesi Demolcrasi Parkı 1. ve 2. etap düzenkmesi inşaat işi 8.000.000.000ı— TL. + KDV muhamraen beddle ihale olacakıır. Geçici teminatı: 24O.0O0.00Or- TL. Şartnamesi: 78O.OO&— TL. bedelle Yalırım Planlama Müdürlugü'nden salın aJınabilir. 2 — Karaköy, Azapkapı arası Haliç Sahıl düzenlemesi (eski Perşembe Fazan yrrı) inşaal işi 1.978.349.200?— TL. + KDV muhammen bedclle ihale olacaktır. Geçici teminatı: 59.350.476:- TL. Şannamesi: 360.000^- TL. bedelle Yatırım Planlama Müdürlugu'nden salın alınabilir 3 — Beyoğlu eski Evlendirme Dairesi'nin kültür merkezi haline geürilmesi onanmı inşaat i$i 1.500.000.000:— TL. + KDV muhammen bedelle ibale olacaktır. Geçici teminatı: 45.000.000^ TL. Şannamesi: 360.000^ TL. bedelle Yatırım Planlama Müdürlüğü'nden satın alınabilir. 4 — Fatih Arpaemini Mah. Dr. Ahmet Paşa sok. 427 pafta, 1845 ada, 10 parsel sayılı yerde kat karsıbğı konut inşaat işi 750.O0O.O0Or— TL. muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçici teminatı: 22..C 00.000^- TL. Şannamesi: 240.000r- TL. bedelle Yatırım Planlama Müdürlügu'nden satın alınabilir. Yukanda yazılı işler 16 Temmuz 1991 günü saat ll.OCde Istanbul Büyük Şehir Belediye Encümeni'nde, 1, 2, 3'ncü işler 2886/36'ncı maddesine göre kapalı zarf eksihme usulü ile 4. iş 2886/51 (g) maddesine göre pazarlık usulü ile şartnameleri uyannca ayn ayrı ihale olacaktır. Ihalelere kaulrnak isteyenlerin ihale tarihınden en az 5 (beş) gün önce belediyeye müracaat etmeleri gerekmekte olup şannamelerinde vazılı belgelerle birlikte (1, 2, 3 no.lu işler için tekliflerini içeren kapalı zarflannı saat 10.00'a kadar) yukanda yazıh ihale gün ve saatinde tstanbul Büyük Şehir Belediye Encümeni'nde hazır bulunmaları gerek- mektedir. tlan olunur. J A Z Z C L U B & C A F E PAT METHENY GROUP, JANİS SİEGEL (MANHATTAN TRANSFER) MC COY TYNEK ûçlûsâ Gccen hafta NAİMA'd» çaldı ONDER FOCAN 6İTAH SEÜM BENBA PİYANO İLKİN DENİZ BAS SELİMSELÇUK OAVUL PAZARTESİ JAMSESSION 2İ0O BAHÇEMİZ AÇILMIŞTIR «Ç1LIS 17.00 KAPANIŞ 01.30 ARNAVUTKOV DlflESI S0KAK N0 1 ARNttVUTKOY T H 163 05 78 SATILIK 8 parça KENVVOOD müzik seti dolaplı 2X120 W 6.500.000 TL. Tel.: 512 05 05 / 485 - 486 İNGİLİZCE'yi 8 AYDA konuşun. Sizi Amerikalı dostlarımızla tanıştıralım. 349 59 38 MUDANYA Güzelyalı'da satılık yazlık Telf: 354 92 51 325 86 49 Demek ki Türkiye'de bir oligarsi varmış. Bunu en yet- kili ağiz olarak cumhurbaşka- nı söylüyor. Vaktiyle Türkiye'nin bir oli- garsi tarafından yönetildiğini solcular söyler ve yazardı. Bu yüzden de yakalanıp hapse atı- lırlardı. Pek çok savcı iddiana- meleri ve mahkeme kararlan oligarşik yapıdan söz ettiği için 141. maddeden içeri tıkılan in- sanlann isimleri ile doluydu. O zaman iddianamelerde şu söylenirdi: "Türkiye'de oiigarşi oldo- ğunn iddia ederek bir sosyal a- nıfın diger sosyal sımflar üze- riade lahakkümüııü knrmak amacıyla sınıf kıskırtmacüıgı yapügı..." Zaten Türkiye'de oligarşi- nin varbğı bir yana, sosyal sı- nıflann varlığı da kabul edil- mezdi. "Sımf" sözcüğü tehli- keli sözcükler arasındaydı. Hele bir de "oligarsi" sözcü- ğünü kullananlar mazallah po- lis ve savcının elinden kurtu- lamazlardı. Bu uygulamalar sayesinde öğrendik ki "imtiyazsız sınıf- su kaynaşmış bir kitleyiz, öy- le oligarsi falan da yok ülke- mizde." Ama şimdi inançlanmız al- lak bullak oldu. Meğer oligarsi de varmış temsilcileri de. Bu- nu da söyleyen cumhurbaşka- nı.. Neymiş, kimmiş bu oligar- şi? Bilimsel yanıt: "İktidan kendi çıkarian yo- lunda kullanan bir ailenin temsilcileri. " YENİ BAŞBAKAN YILMAZ'IN GORUŞU Demokrasinin ortalarındayız MESUT Yılmâz, ANAP ge- nel başkanbğını kazanmadan önce çeşitli toplantılarda ko- nuşmalar yaparak görüşlerini açıklıyordu. Ankara'da Yaşar Okuyan tarafından düzenle- nen Başkent Toplantıları'nın da 27 şubat akşamındaki ko- nuşmacısıydı. Yılmaz'a konuşmasından sonra tarihçi Rüstem Güllügil bir soru yöneltti: "Size göre demokrasinin neresindeyiz?" Mesut Yılmaz bu soruyu ya- nıtlarken "demokrasi" konu- sundaki görüşlerini de net bi- çimde özetledi. Şunlan söyle- di: "Demokrasinin neresinde- yiz? Ne iyimser olacak kadar ilerisindeyiz ne de kötümser olacak kadar gerisindeyiz. Or- talarda bir yerdeyiz. (Gülüş- meler ve alkışlar) Çttnkii demokrasi sadece bir yönetim biçimi değil artık. Bugiin diinyada demokrasi bir yönetim biçimi olmanın çok ötesine geçti. Bugünkii diinyada demok- rasi bir yaşam biçimidir, bir hayat tarzıdır ve bu hayat tar- zını eger, sadece Ankara'daki temsilciler için degil, U genel meclisindeki temsilciler, bele- diyelerdeki temsilciier için de- ğil, mahallelere, apartmanla- ra, kat yöneticüerine götürme- dikçe, apartman yönetim ku- rullarına, okul aile birlikleri- ne götürmedikçe tıayata geçir- diğimizi iddia edemeyiz. Ve eger bunu yaparsak, evde, ai- lede, işyerinde, partide, toplu- mun her kesitinde demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak ger- çekleştirebilirsek, kurabilirsek, işte o zaman demokrasi, aynı zamanda bir iktisadi verimli- lik şartı haline gelir. Yani eko- nomide de dinamizm kazandı- ncı bir unsur haline gelir, ama daha bundan uzaktayız. Ümi- dimizi kesmemizi gerektirecek bir durum yok. Biz bu yola daha 1950de başladık. Henüz 40 yıllık bir geçmişimiz var. Ama rebave- te kapılmaya da hakkımız yok. Yani bu liiksiimüz de yok. 2000 yılına önümüzde 9 sene kaldı. 9 sene sonra Türki- ye'de demokrasi, bugünkii Batı nonnlanna uygun bir bi- çimde gerçekleştirilmis olma- lıdır. Bütün eksUderimizi gi- dermek zorundayız. 9 senede, 40 senede katettigimizden da- ha fazla mesafeyi katetmek zorundayız." Yeni Başbakan Mesut Yıl- maz işte demokrasi konusun- da bunları düşünüyor. tlk iş olarak şu Devlet Terörii Yasa- sı'nı kaldırmakla demokraside ilerleme konusunu hızlandırsa fena olmayacak. HAYVANLAR İSM.4İL GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHÎç AK HIZLI GAZETECİ PiECDET ŞEIS Kı Bif? 5lRKeTıM ÖENEL MÜPÜRÜSÜNÜZ ELEMANLARI Meı?pe OUJRLARSA AIİSİMıZ PİY6LİVI Kİ SİZ 'ORANİNİ" MÜDÜRÜSLmZ ... YlLLARplR. &İRUKTe ÇALIŞTıĞlNMZ ELEMANUVRLA DıYÂLOöuNUZ, VALLAMİ NUMARA OLDUM. SEMıMLE İFT/HAI? epiy Ü SC&VAL MAtftAR M&JZOU U DlİLi O M A R A OURSON AĞAÇ YAŞKEN EĞİIİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES GARFIELD jm DAVIS TARİHTE BUGÜN MİİMTAZ ARBiAN Hazimn VERSAILLESBARfS AN7IAŞMASI A BUGÜN, ( y ) LAŞMASI, FBANSA'DA AYNt ADLA AMILMJ SA- BAYOA İMZAUMOf. r-PÜNYA SAVAÇl'HI 8£S- MEU SOfJA EfpİRBN ANTlAŞMA, SAl/AŞtfJ BAŞLA&Ğ' GÜUÜH SEŞ/MCİ Y/lPÖNÜMÜN- PE fM2ALAM/YOeDU. İTttAF O£VL£7ZjSe/ İL£ ALMANYA AeASfUDAtO Bu AUTlAŞtoA, YENİK TAGAF AÇISINDAAJ AĞf* KOŞUUAH fÇBRMEPTEYPf. ABD 8AŞKAH/ V/ILSOKl'iM f4 İLJCESİ IŞIĞIMOA YAPlLAN GÖKÜÇME- LE&De, BİR. 'MİLL£Tt£K CSM/yer? ' KURUL- MASl Fİ*Xİ OMAYLAAJP/. YEUİK ALMAKjyA SİLAHStZLAMPIIZIUYOIS, ACKE&. SAYiCt AZAL.TIUYOZ, YÜKLÜ SAVAS TA2MİAJA- Tl İSrBAJİYDBPU ALMAUYA, IÇ6AL ETTİGf VERLe&İ SB- a ve&YOi£, TOPBAKLAKMN sin MM KAYBE0İYOG, SAZl 8Ğt££- DE, KURULAAI A*ıLL£rt£B. C£- MİYETİ'MİU eÖZETİM VE uiue BiPAKiUYoepu. Bu AFSJICA t/eASYA'Mki 7ÛM KOU3- MİLE&Uİ 7&B££TMEK ZCBÜUDA KALIYOepU. RU TOPRAKLA&. OA 6A- LİPLEfS. AeAS/HCtf PAYLAÇrUYOBPO. VERSAILLES ANTLAÇtAASt, ALMAAJYA TTUZAFtNPAU ONAyLANMlŞ OLMASMA HAR.SIUK, ÇOK seer eoşuLOve/ HEOEU'tYLe HİÇgie. £AMAA/ OLAGAK UVGUUMAMIYACAKT1R.. Resitnde l/erutitks Sarayt görülûyor. KOVANCILAR KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1989/51 Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Fahrettin Apaydın aley- hine ikame edilen kadastro tesbitine itiraz davasının yapılan duruş- ması sırasında verilen ara karan geregince; Davalılardan Fahrettin Apaydın'ın adresi meçhul olduğundan da- va dilekçesi tebliğ ediimemiş olmakla hazine tarafından Kovancılar ilçesi Y. Kanatlı köyünde bulunan 38S nolu parselin kadastro tesbiti- ne itiraz edilmiş ve buna dair dava mahkememizin 1989/51 esas nolu davası ile devam etmektedir. tş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren davalı Fahrettin Apaydın'a 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı da- valının duruşma günü olan 14.8.1991 günü saat 9.00'da Kovancüar Kadastro Mahkemesi'nde bu davada kendisinin hazır bulunması ve- ya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi taktırde yokluğuna baş- vurulmaksızın duruşmaya devarn olunacağı ve karar verileceğı dava dilekçesi tebliğ yerine kaım olraak üzere Fahrettin Apaydın'a ilanen tebliğ olunur. Basın: 29427 AMASYÂ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1991/178 Davacı: Orman Işletme Müdürlüğü/Amasya Vekili: Av. Firdevs Göztaş, Amasya Davalı: Ali Tokmak Dava: Kadastro Tesbitinin Iptali Parsel No: Ormanözü Köyü - 1901,1902 Davacı ıdare vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açı- lan davanın yapılan açık >-argılaması sırasnıda: ölü Davalı Ali Tokmak mirasçüan Hafıze, Keziban, Meryem, Fat- ma, Hikmet, Ayşe Tokmak'lann tüm aramalara rağmen tebligata ya- rar adresleri tesbit edilemediğinden dava dilekçesi tebliğ edüememiştir. Adı geçen davalı mirasçılannın 3402 S.Y.nın 28. maddesi geregince duruşma günü olan 12.7.1991 günü saat 9'a dek bir dilekçe ile ya da oturuma gelerek dava sebep ve deliilerıni bildinaez iseler yoklulda- nnda davanın kaıara bağlanacağı hususu tebligat yerine kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 29407
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog