Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makale



Katalog


«
»

27 HAZİRAN 1991 BVSANLAR FÜSUN ÖZBİLGEN BAYKAL, TOPUZ, SÖZEH VE GÖK CUMHURİYET/9 G Ö R Ü Ş t Talihsİzlik Talihsizliklehmin suçu hep kendimdedir. Birçok insan yaşlandıkça bunu anlamaya başlarlar. Dale Carnegie Karakaş'a karşı cephe mi? KAMER Gok, SHP'nin Is- tanbul politikasında şimdiye dek yenilikçi sol kanat içinde hareket eden bir avukat. Tun- celili olan Kamer Gök, Kar- tal'da ilçe başkanlığı yaptı, an- cak son ilçe seçimlerinde a>iu bölgenın Milletvekili Mehmet Mogultay ile ters duştu ve se- çilemedi. Kamer Gök, yine de il kongresinde şu andaki SHP İl Başkam Ercan Karakaş'ı des- tekleyeceğini delege toplantıla- rında söylüyordu. Birkaç gün önce baa göruşmeler yaptı. Is- tanbul SHP pazarlıkları için- de Deniz Baykal taraftarlan ile Ali Topuz - Ibrahim Cevahir'- in önderlik ettiği Karadenizh- ler, Kamer Gök'ü aday goster- meye karar vermişlerdi. Gök de bu durumu benimsedi. Böylece yeniiikçi kanat delege- si iken yeni sol destekli bir aday haline geldi. tstanbul Belediye çevrelerı- nin adayı Beyzade Özkahra- man da Bakırköy'de yeniiikçi sol kanat listesinden delege se- çilmişti. Özkahraman'ın da il başkanhğına adaybk gibi te- masları vardı. Ancak yeniiik- çi kanat kendi delegeleri ara- sında bir nabız yoklaması ya- parak Karakaş eğiliminin ağır- lıklı olduğunu saptadı. Bunun uzerine Özkahraman, aday ol- Karakaş ve Gök şimdi raldp oldular maktan vazgeçtı. Bu gelişmeden sonra beledi- ye çevrelerinin ve Sözen'in de Kamer Gok'un adayhğına sı- cak bakrnaya başladığı belir- tildi. Gök, son gunlerde İsmail Cem, Ibrahim Cevahir, Ali Topuz, Cavit Savcı gibi isirn- lerle biılikte hareket ederek Ercan Karakaş'a karşı adaylı- ğını güçlendirmeye çauşıyor. Bayram suresince SHP ls- tanbul il kongresi ile ilgili ku- lisler, temaslar ve pazarlıklar da hiç durmadı. Baykal - Gür- kan, Gurkan - Sözen, Sözen - Baykalcılar, Kamer Gök - İs- mail Cem, Gürkan - Karakaş arasmda goruşmeler surdu git- ti. Karadenızüler, önce nıtelikli bir aday arayışına gırdiler \e Ercan Karakaş'a karşı ağırlıklı bir aday ismi aradılar. Ancak bu arayışlan sonuçsuz kalınca Tuncelili Gök'iı desteklemek uzere Baykal ekibi ile işbirliği- ne giriştiler. Geçen kongrede Karakaş'ı destekleyen Karade- nizlilerin neden bu kez Baykal- SHP'DE KIM DAHA YENİ, KIM İSkT Yeni sol ve yeniiikçi kanatESKİDEN siyasi yelpazenin sol kanadında yer alan parti- lerde bir yarış vardı: — Kim dataa soku? Son yıllarda solculuk yarışı bir ölçude duruldu. Şimdi de yarış var, ama bu kez konu de- ğişik. — Kim daha "yeni" yanşı. Bu yanşı yapanlar da yine aynı bildığimız kışiler, ama sloganlar yenıliğe ayarlandı. Şimdi SHP içinde iki grup car- pışıyor. Birini adı "Yeni Sol", diğerinin adı "Yenüikçi Ka- * nat." - • Kimse "yeni" olmayı baş- kasına kaptırmak istemiyor. Yani eskı köye "yeni" âdet- ler geldi. Kendilerine Yeni Sol diyen grup öteden beri bildiğımiz Deniz Baykal grubu ile bu gru- ba geçen kurultayda son daki- ka golu olarak katılan İsmail Cem ve arkadaşları... Yeniiikçi Kanat ise Ertuğrul Gunay, Ercan Karakaş ekse- nınde şekillenıyor. Yeniiikçi Kanat bir broşur çıkararak go- ruşlerinı açıkladı. Broşurun adı "Yeniiikçi Sosyal Demok- ratlar." Yeni Sol da bir broşur çıka- rarak göruşlerini açıklıyor. Broşurun adı "Değişim." Yeniiikçi Ka'nat, "Yeni bir Turkiye yaratmanın" yolunu araştırdığı broşurlerinde, "De- mokratik bir anayasa. özgiir seıyiikal haklar, ozerk univer- site, özgiır basın, bağımsız TRT, bağımsız yargı, kapsam- lı genel af" diyor. Ayrıca ANAP rejıminden hesap so- rulmasını, DYP ile ilişkiye gi- rilerek ve tum demokrasi güç- leriyle ortak demokrasi mi- tmgleri öneriyor. Yeni Sol ıse SHP'nin yeni- lenmesmi isterken demokrasi programı olarak şunları soylu- yor: "Anayasadaki ve diger >a- salardaki tum demokrasi dışı hiikumler tek tek belirlenip hukuk sisteminden atılmalıdır. Turkiye işkence tartışmalann- dan, iddialanndan artık tü- miiyle kurtulmalıdır. Turkiye demokrasinin en güzeline la- yıktır. En gelişmiş demokrasi- lerde ne varsa Türkiye'de de olacaktır. Resmi devletin ve organla- nnın dışında yer alan sivil top- lum, yani okul aile birliklerin- den sendikalara, tüketiciyi ko- ruma hareketine, guzelleştinne derneklerine kadar > urttaş be- raberlikleri ozendirilmeli >e geliştirilmeli, ulkenin kararla- rına her duzeyde katılabilme- li..." Yeniiikçi Kanat ile Yeni Sol işte kendilennı broşurlerle boyle ifade ederken pek de fazla farklı şeyler söylemiyor- lar. Her iki grup da yenilenme- yi istiyor, yenilenme konusun- daki gorüşleri de fazla fark et- miyor ama kadrolan değişik. Yeni Sol şimdiye kadar yapı- lan il kongrelerinde delege sa- yılannın daha fazla olduğunu iddia ediyor. Yeniiikçi Kanat ise bugün- den sonra yapılacak İstanbul, Ankara gibi buyuk illerin de- lege seçimleri ile arayı açacak- larını hesaphyor. Bu arada Yeni Sol ile Yeni- iikçi Kanat içinde yer almayan SHP'liler de iki grup arasında- ki tercihlerini belirlemek veya "yeni" olmadıkları için "eskilerden" mi sayılmak ge- rektiği konusunda derin du- şuncelere dalmış görünüyor. MEMURLARIN PROTESTOSU satılık ADANA Buyükşehir Belediyesi sağlık ve eğitim işyerlerinde çahşan memurlar geçen hafta bir protesto gosterisi duzenledi. Maaşlarımn azlığından yakınan memurlar boyunlanna geçirdikleri dövizlerde "açız, aç" diyorlardı. TÜM-BEL- SEN'li bir memur da "Memunım, açıra, bobregim satılıktır" yazan dövizi boynuna geçirmiş, gömleğini de çıkarıp eline almış, protesto gösterisine katılıyordu. Güçlenmiş ortadirek ve çağ atlayan Turkiye edebiyatının son göruntüleri böyle.. BAŞBAKANUK GENEL6ESI Gözaltındaki gazeteci GAZETECt arkadaşımız Deniz Teztel gunlerdir gozal- tında tutuluyor. Bir geceyansı İstanbul'daki e\'inden gözaltı- na alınarak Ankara'ya goturu- len Teztel için savcılığa çıkanl- madan emnıyette bekletilirken ne gibi işlem yapıldığı merak konusu. Yıllardır sıkıyönetim, aske- ri mahkeme ve DGM davala- nnı izleyerek insan haklan ko- nusunda uzmanlaşan Teztel'in, yazıları ile bazı işkenceci polis- lerin de rahatını kaçırdıği bili- niyor. Bu nedenle kendisine yonelik bir hırs ve işkence gös- terısinden kuşku duyuluyor. Bu kuşkulan ortadan kal- dırmak uzere tstanbul Barosu Başkam Turgut Kazan, Başba- kanlık genelgesine dayanarak Teztel gözaltındaki avukatlar ve De- niz Teztel ile göruşmek istedi, ancak Ankara DGM Ba-savcı- sı Nusret Demiral, Turgui Ozal'ın başbakanlığı zamanın- da ımzaladığı bu genelgeyi dik- kate almadı. Gözaltındaki sa- mkla avukatının görüşmesi konusunda bir hak bulunma- dığı yanıtını \erdi. Bunun uze- rine Turgut Kazan da Adalet Bakanlığı kanalıyla gelen Baş- bakanlık genelgesini pratik bir değer taşımadığı gerekçesiyle iade ettı. Bayramda gazete çıkaran Gazeteciler Cemiyetleri ve bay- ram gazetelerinin muhabirleri de gerek yeni Adalet Bakanı 1 na gerekse yeni Başbakan'a bu genelgenin bir değer taşıyıp ta- şımadığı konusunda nedense tek bir soru sormadılar. Dünyaya ilan ettiğimiz ve iş- kence iddıalarına karşı kanıt gosterdiğimiz bu genelge aca- ba geçerlı mi Sayın Adalet Ba- kanı ve Sayın Başbakan? cılarla birlikte hareket ettiği konusunda ise çeşitli rivayet- ler ve goruşler ileri süruluyor. Kurultayda ağırlık kazanmak, Istanbul'da etken olmak gibi. Baykalcılann ise yeniiikçi sol kanattan bir ismi aday gös- termelerinın arkasında Kara- kaş'ın oylarmı bölme hesabı yatıyor. Sözen'in ise il yöneti- minde kendi desteği ile seçil- miş ve sözunü dinleyecek bir isme ihtiyaç duyduğu, bu ne- denle Kamer Gök ismine sıcak baktığı belirtiliyor. SHP İstanbul il kongresin- de kartlar yeniden karılırken SHP gibi iktidara aday bir partinin yaklasan seçimlerde etkin olabilecek bir il başkanı- na sahip bulunması gerektiği, politikada ilkeli hareket edil- mesi gibi siyasi kultur gerek- tiren konular bu toz duman ve pazarlıklar içinde havalara savruluyor. KADIKÖY'DE KÛPEK İTLAF1 TARTIŞMASI Sorumlu aranıyor KADIKÖY Belediyesi ekip- lerinin kedı-köpek gibi hay- vanlan öldürdüğu yolundaki iddialardan sonra Dr. Cengiz özyalçın Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Hayvan-lnsan llişkilerine Güncel Bakış" panelinde ko- nuyu Kadıköylüler önünde tar- tışmaya açtı. Hayvanlann Ya- şam Haklannı Koruma Derne- ği Başkam Eva Aksoy, İstan- bul Hayvan Severler Derneği Başkam Suna Develioğlu, Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Başkam Zafer Murat Çctintaş, veteriner hekim An- kan Gttrel, veteriner hekim Os- man Şahin ile Prof. Dr. Mu- ammer Uğur, Prof. Dr. Hüse- yin Tan ve Prof. Dr. Oktay Deprem'in konuşmacı olarak katıldığı paneli İstanbul Ku- duzla Savaş Derneği Başkam Prof. Dr. Esen Özalp Dural yönetti. Kedi ve köpekleri kat- ledilen bazı Kadıköy sakinleri- nin de katıldığı toplantıda Cengiz özyalçın iddialan şöyle yamtladı: "Metrekaresine 1 insanın düştiiğii Kadıköy ilçesinde be- lediyemiz hayvanlar için 40 bin metrekarelik bir kompleksin inşaatını tamamladı. Kısa bir süre sonra hizmete girecek bu kompleksi gördiiğiiaiızde o za- man 'Biz bu insanlara biraz haksızuk etmişiz' diyeceksiniz. tnsanlar tüfekletaayvanöMttr- memelidirler. Yalnızca zevk için insanlar sırtlanna körk giymemelidirler. Fransız bir dostumun anlattığına göre Fransa'da 30 bin kedi-köpek var. Hepsinin nüfus cüzdanı var. Bu bilinç bizde de olmalı. Benim de kangal kopeğim var, ben hayvanları çok severim." Dinleyiciler arasından bir hanım Ozyalçın'a "Sayın Baş- kan, ben sizin ağzınızdan Ka- dıköy'de hayvan katüamı yapı- lıyor mu, yapümıyor mu? Bu- nu duymak istiyorum" dedi- ğinde özyalçın konuşmisına şöyle devam etti: "1985 ydmda itlaf edflen ko- pek sayısı 3489,1986'da 3504. Geçen yıl ise bu rakam 2000 dolayındadır. Kadıköy Belediyesi teftiş müfettişlerine kedi-köpek kat- liamiüi soruşturmalan için yet- ki verdim. Araştırma sonunda sorumlu ve suçlu varsa ortaya çıkanlacak ve görevinden alı- nacaktır." BİR KİTAP Tiraj nasıl artar? BUGÜNUHDE basın krizi, gundemde birinci sıralarda yer alıyor. Herkes basında tirajı arttırmak için önerilerde bulu- nuyor. En değişik öneriyi Can Ozan'ın "Kelek Çıkanlar" ki- tabında bulduk. Şöyle: "Valla aabi, aslında bu dert- ten üç asşaa beş yukarı bütün gasteler mustarip. Amma vela- kin çaresi yok diil. Çünkiım demokrasilerde çare tüken- mez. Şimdi gelelim sadede. Efendim, bu iş için önce herkeslere haybeden bir ehliyet dağıtacaksın. Ehliyetlerin ya- , nında da hediye olarak bir ara- ba vereceksin. Soona, bu hay- be ehliyetlerle hediye arabala- rın dıreksiyonlanna kurulmuş şofor fotokopilerini yollara sa- lacaksın. Gerisini merağ etme sen aa- bi. Her araba 50 kişiyi Tahta- sız köye yollasa ve her 50 kişi- nın üstüne yuz gaste örtülse... Üüuuuu, dunyanın tirajı..!' HAYVANLAR İSM.4İL GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHİç AK 0en oHtk senın v P</A/yACi HIZLI GAZETECİ NECDET IŞSlZlM CANIM. H£J? MUPURLÛK ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI » r i GARFffiLD jm DAVIS TARİHTE BUGUN MİMTAZ ARIKAJS 27 Haziran SOKOLLU MEHMET PASA SADtiAZAMOLDU[ 1S6S'T£ &U6ÛU,UNLÜ OSMANLI CevtSTADAUI SO/COUÜ toEUM£r PftŞA, PAütpiH I.SÜLEyMAN(**HUNİ°) T74RAFIN DAH SAOeAZAMUĞA 6EnRıLDİ. BOSNA 'NIN SOKOLOVfy KÖVUMDEH(&MC»la YUGOSIAVYA') BİZ UhltSTıYAN ÇO- CUGU OLASAK OEVŞI&LEU "BAYO% , MUSLUMAN ' yAPILARAIC MEHMET A&Nf ALMIŞT7. EPıRNE SA- RflYI 'NOA EĞıriM VE ÖSG£UlM GÖBPÜÜTEH SON- RA 7OPKAF* SAgAYf'NA YOUAA/MlfT/. OHAM SUL- TAN SÜLEYMAAI'IN &KKA7TNI ÇEKEBEK.,6ITTHCÇE YÜKSeLEM GÖ&EVL£e£ ATANMlÇn- SAORAZAM OIA- RAK OÇ PADlŞAHri.SULEYMAtJ.E-SeUM^M ISAT') ZAhAAMINDkHIZMET VE&&CEK OLAN SOKOLLU MEHMET PA$A, A£KERLf6lA/- DEN ÇOIC, POUTtKACJ rÖNÜnS 8AÇA- T.C. KONYA EREĞLİSİ SULH CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ Esas No: 1990/152 Karar No: 1990/656 C.M.U.: 1990/216 Hâkim: Hamza Aydın 23128 Katibe: Şerife tkiz 99 Davacı: K.H. Sanık: lsmet özden, Abdülcelil ve Hatice oglu 1930 d.lu Karaman merkez Akçaşehir Köyü nüfusuna kayıtlı olup Gulbahçe Mah. kara- lar Sok. No: 8'de oturur. Evli, 7 çocuklu, okur yazar, sabıkasız, T.C. Islam, esnaf. Vekili: Av. Hüseyin Tayyar Ereğli. Suç: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet Suç tarihi: 5.3.1990 Karar tarihi: 7.11.1990 Yukanda suçu ve açık kimliği yazıh sanığın cezalandınlması iste- mi ile mahkernemize açılan iş bu kamu davasının yapüan açık yargı- laması sonunda verilen hüküm gereğince düzenlenen hükütn özeti- dir. GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ: Gıda maddeleri tuzüğune muhalefet su- çundan sanık hakkmdaki müsnet suç subut bulduğundan eylemine uyan G.M.Tnin 412. maddesi delaletiyle TCK'nun 398, 647/4, TCK'nun 72. maddeleri gere&nce NETİCETEN 490.000 LİRA AĞIR PARA CEZASIYLA CEZALAND1RILMASINA, Sanığın cezasırun ertelenmesine yer olmadığına, TCK'ıun 402. maddesi gereğmce cUrme vasıta kıldıjı meslek ve sa- nat ve tıcaretinin uç ay süreyle TATlLİNfE, sanığın işyerinin 7 gün süreyle kapatılmasına, Karar özetinin C. Başsavcüığı'na bildirilerek, Ankara, tstanbul ve Izmir'de vayınlanan ve tirajı yüzbinin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede ve aynca bir mahallı gazetede derhal İLANINA, Aynca karar özetinin C. Başsavcüığı kanalıyla Sağlık ve Sosyal Yar- dım Bakanlığı'na göndenlraesine dair kanun yolu açık olmak uzere karar verildi. Basın: 28809 T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI ERENKÖY GtRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜGÜ İLANEN TEBLİGAT Sayı: Muafıyetler: 436/104-6513 Konu: llanen tebligat hk. İstanbul Giriş Gümrük Müdüılüğü'nün Mehmet Demir-Payas Ti- caret fırmasına ait T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilau Müs- teşarbğı Teşvik Uygulama Başkanhğı'nın 3.11.1988 günlü 41610 sayılı ve 1.8.1989 günlü 43484 sayılı yazılan ile iptal edilerek fırmaya Güm- rük Kanunu'nun 149. maddesine göre müeyyide uygulanması istenil- mıştir. İptal edüen thıacatı Teşvik Belgesi ile müdurlüğumuzden ithali ya- püan eşyalara ait aşağıda sayı ve tarihleri kayıtlı giriş beyannamele- rinde tahakkuk eden gümrük vergi ve resimleri ile firmanın müdür- lüğılmuzde mevcut ve arastırmalar sonucu tespit edüen adreslerine yapılan teblıgatlarda, firmanın bu adreste bulunmayışı sebebiyle tebüğ ve tebellüğü yapılamamaktadır. Mudurlüğümüzce tescilli aşağıda sayı ve tarihleri kayıtlı giriş bc- yannamelennde Gümrük Kanunu'nun 149. maddesi hükümlenne göre tahakkuk eden 466.648.802. TL.nin eşyalann fiili ithal tarihlerinden itibaren faız ve gecikme zammı tutarlan saklı kalmak uzere 7201 sa- yüı Tebligat Kanunu'na göre ilanen tebliğine karar verildi. FİRMA ADRESİ: (1) Yenişehir Mah. 9 Sok. No:46 İSKENDERUN (2) Dumlupmar Mah. 214 Sok. No: 10 Iskenderun / HATAY BE^ANNAME SAYI VE TARlHÎ: 19405/13.4.1988, 12447/9.3.1988, 47330/23.9.1988, 44703/6.9.1988, 42812/24.8.988, 34322/30.6.1988, 33464/24.6.1988, 29942/8.6. 1988, 29243/6.6.1988, 29296/6.6.1988, 26525/24.5.1988, 26521/24.5.1988, 26527/24.5.1988, 23908/4.5.1988, 23154/29.4.1988, 23152/29.4.1988, 23146/29.4.1988, 23144/29.4.1988, 20531/19.4.1988, 19406/13.4.1988, 19407/13.4.1988, 19408/13.4.1988, 13013/11.3.1988, 9689/24.2.1988, 9687/24.2.1988, 1319/12.1.1988 Basın: 28640
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog