Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

'HURİYET/8 KENTOAŞAM AZİRAN 1991 TELEFONLAR EKTUP Otobüsdurağı istiyoruz • Bizler Şirinevler'de aturan vatandaşlar olarak nrunuınuzu çözecek bir Ktkili anyoruz. tETT'nin bir süre önce otobüs katlannda yaptığı iüzenlemeden sonra Şirinevler - Eminönü oattında çalışan 82B otobüslerine Şirinevler'de bir durak yeri yapılmasını stiyoruz. Her sabah işimize pderken belırli bir durak yeri olmaması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu karmaşaya artık bir son rerilmesi gerekiyor. Sayın tETT ve belediye yetkililerinin sorunurauzla ilgüenmelerini istiyoruz. Kadir Güven Mezbahadan şikâyet • PENDtK (AA) — Tüzla'da kurulu tstanbui BUyükşehir Belediyesi'ne aıt rendering ve mezbaha tesislerinden çıkan çöplerin, yerleşim alanlan yakınına dökülmesinin ve bazı artıklann yakılmasmın önlenmesini isteyen çevre halkı Pendik Belediye Başkanı Burhan Köseoğlu'ndan yardım istedi. Bayram ziyareti nedeniyle Tuzla lçmeler mevkiine giden Başkan Köseoğlu, burada vatandaşlann şikâyetleriyle karşılaştı. Beledıyenin rendering tesislerinde yakılan kemik ve pisliklerin, çevreye çok kötü bir koku yaymasından ve mezbaha çöplerinin, yerleşim alanı yanındaki bir boş arsaya dökülmesinden yakınan vatandaşlar, Başkan Köseoğlu'ndan bu dunımun engellenmesini istediler. Başkan Burhan Köseoğlu da tstanbui Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak vatandaşlann şikâyetlerini ileteceğıni, çöplerin yerleşim alanlan yakınına dökülmesini ve kemiklerin yakılmasmı önleyeceğinı söyledi. MUDANYA'DA Satılık yazlık Tel: 354 92 51 İNGİLİZCE'yi 8 AYDA konuşun. Sızı Amerikalı dostlarımızla tanıştıralım. 349 59 38 5 günlük tatilhtanbulb "terk edürrüş kenf görünümünü vertii îstaııbıü bayramda daha güzelTrafiğin oldukça rahat olduğu kentte seyyar satıcı bolluğu yaşandı. Bayramı Istanbul'da geçirenier Gülhane Parkı, Sarayburnu ve plajlara hücum etti. Denizcilik Işletmelerinin mdirimli Boğaz turları ilgi gördü. FLORYA PLAJ1 — Kolibasilinin yüksek oimasına karşın Florya plajı dolnydu. (Fotoğraf: Suat Kozluklu) tstaobui Haber Servisi — Sı- cak hava ve 5 gunluk tatil dola- yısıyla "terk edilmiş kent" gö- rüntüsüne bürünen tstanbui, Kurban Bayramı'nda seyyar sa- tıcılara ve dar gelirli vatandaş- lara kaldı. Denetimin de az ol- duğu tstanbui, bayramda âde- ta seyyar satıcı işgaline uğradı. Bayram süresince kent içindeki dinlenme yerleri ve özellikle Gulhane Parkı yoğun rağbet gördü. Denizcilik lşletmeleri'- nin bayram dolayısıyla Boğazi- çi gezi seferlerinde yaptığı indi- rim de ilgi gördü. Azalan ken- tıçi trafiğı de bayramı Istanbul'- da geçiren suruculere 'keyifli' yolculuklar yaşattı. Bayramın birinci günu tstan- bui Valisi Cahit Bayar, vilayet- te bayram tebriklerini kabul et- ti. Daha sonra Cahit Bayar, Bu- yükşehir Belediye Başkanı Nu- rettin Sözen ve 1. Ordu Komu- tanı tsmail Hakkı Karadayi, Harbiye Orduevi'nde bayram- laştüar. tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, Kur- ban Bayramı dolayısıyla Darü- laceze'yi ziyaret etti. tki kurban kestırerek kuruma bağışlayan Sözen, Darulaceze Vakfı Başka- nı Cahit Özden'den kurum hak- kında bilgı aldı. Sözen, özden'- in kurum çalışanlarının ÎETT otobuslerınde ücretsiz seyahat etmeleri komısundaki onerisini olumlu karşılayarak belgeyi im- zaladı. 2 bomba Bayramın üçüncü günü iki banka şubesine bomba konul- du. Tahtakale, Finçancı Yoku- su'ndaki Akbank Şubesi'ne yer- leştirilen bombamn 20.15 sıra- larında patlaması hasara yol açarken can kaybı ve yaralanma olmadı. Patlamadan sonra kentteki banka şubelerini kont- rol eden güvenlik guçleri Bakır- köy, tncirli'deki Akbank Şube- si'nde patlamaya hazır bir bom- ba buldular. Bomba imha uz- manlan kontrolunde, patlayıcı etkisiz hale getirildi. Aynı gün Avcılar'da Serattar tthalat ve ihracat Sanayi TAŞ'de saat 13.00 sıralannda meydana gelen yangın, hasara yol açtı. Çıkış nedeni araştuılan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Bayra- mın uçüncü gunü denize giren iki kişi boğuldu, bir kişi kaybol- Sinema • Tiyatro • Gösteri TOM SELLECK 'Alice'.bır komedı. 'Alice' bir taşlama. 'A/ıff' parlak bır sinema alavı. h ılınler dıınvasmda hır harikalar iî/Afsi. Sınemanın btıyıılıı perı masalı." llltl MH.H ı,ıi"HMıHMV. (Mtlll V \\OODY ALLEN BLVTHE rHNNER J i m MM.S kEVELlkE .K)EM\>TErAV ("\BHX SHEPHERP C.\»E\ >EMX»N HarblyeAS (1476315) 12 00-14 15-16 30-1845-2130 ÇtaşŞAFAK (5162660) 1100-1330-1600-18 30-2115 Pek yakında Kadıköy MODA, Ankara BAT1 Sinemalannda 146 97 38 • 132 64 26 Kattmoy S U « i m (3360682111 00-13 30-16 00-19 00-21 45 Ş.5I1KEMT (1416203) 1200-14 15-1630-1645-21 30 Beyoğlu »Tl»S 11437576i 1200-H 15-16 30-1845-21 15 Baknkoy 74 (5720444ı 11 00-13 00-15 00-17 OO-ttOO-2130 METBOML (1257478) 1215-14 3O-17 0O-190O-2115 KETSO 1-469*112 00-M 15--6 45-19 00-21 15 Q XTIGIJEY Yön: Simon Wincer Kadıköy KADIKOY (337 74 00) 1' 00- 3 30 1€ 00 8 30 Ji 3f Beyoghı DÜNYA (149 93 61) •2 00 14 15 16 30 '8 45 21 15 Osmanbey GAZİ (147 96 65) 11 00-13 00-15 00-17 15-19X-2I J5 •Sh Katıe'nm yenihobisi oğlonlordı! Onun kendif» kaybertıçjmi j p ^ dişüniyorsanıı, bır de bobosını görün! # CEP (149 01 S«) 1 X 4 M -30 1343-2 Kadıkfty YILDlZ (W6 51 24) 11 15 13 I5-'S 5 17 15 19 Ankara BATI <1T8I323)12 5 M 30 1645-1900 2' r 74 »ınmaanda f CHER BOB HOSKINS WINONA RYDER Işte annemız bu Bizım ıçın dua edın "Mermaıds" DENlZKÎZLARİ Beyoğlu EMEK (144 84 39) 12 00-14 15-16 30-1845-21 '5 Ş ÇlaşŞAFAK (5162660) 1100-13 30-1600-18 30-2115 ; Izmır İZMİR (214261) 12 15-14 30-1645-19 00-21 '5 | Haflaya Kadıköy REKS BakırkBy 74. Ankara AKÜN Sinenulannda PUMl I I HISARI ZERRINOZER 5-14 Temmuz Bilet Satış Yerlen: Rumeh Hisarı Gişesi, Tel: 157 75 50 Bostancı Gosterı Merkezi, Tel. 384 72 10 Vakkorama Taksım, Tel: 151 15 71 M9IT PRODUCTION > BERNARDO BERTM.UCCI'«.» THE SHELTERING SKY İ ÇKTIN! IK3rıai-«JU.IYUm 353377811?ıjfr14 30-16 30-19 00-2100 120O-«30- 700-19 15-213C 40S.N«»RI 113B0J112 »••> 15-16 45-19 00-J1 - Cınayel ıqın kıralanmıstı ama. Onun daha lyı bır fıkrı vardı. BACKTRACK "KAÇIŞ" JODIE FOSTER DENNlS HOPPER Yonetmerc D€NNIS HOPPER Bakırköy KARYA (542 11 72) 1 2 C 0 1 4 1 ^ 1 6 3 0 1 6 4 5 2 1 0 0 REKUM FİLMI OAfilTIMINDA 1 OSCAR ÖDULU 10 CESAR OOULU ZCANNES ODULU B.yofllu BEYOĞLU (151 32 4OI m^TM UflHJT 11 30 1400 1630 190021 30 ^ ^ mOBT YanndonitibarenKadık6ySanotMerkeı.nde rEL 130 40 41 1 0O-130O 15 1S-TT30 1945 21 45 2 00 M15 '630 1645-21O0 200 M15-16X '900 2130 1 00 1330 160O )63O 21 00 T O M HANKS BRLCE WILLIS GRIFFITH «» BR1AN DE PAL\L\ ŞENÜKATEŞİ ^ "The Bonfire of the Vanıtıes" * Kadıköy HEKS P36 01 12) 12 00-14 15-16 30-1845-21 15 Ankara AKÜN (127 76 56) '2 15 14 30 16 45-19 00-21 15 BalıkesırŞAN (116 50) "2 00 14 30 '800-21 00 3 H A F T A Sinema Tiyatro Gösteri Dvyurularınız if 146 97 38 132 64 26 du. Büyukada'da deruze gıren ve boğulduğu tahmin edilen Ay- dın Çelikel (19) butun aramala- ra karşın bulunamadı. Yeşilkö) Yat Limanı'ndan denize giren Şahin Uykusever (16) ile Kadı- köy Rızapaşa Moda Çıkmazı Polat Apartmanı bahçesindeki havuza giren Ismail Özkan bo- guldular. Kumkapı sahilinde, üzerinde Dobra Enjel (31) adlı bir Romen vatandaşına ait pa- saport bulunan bir ceset kara- ya vurdu. Sular aktı Bayram süresince Istanbul "terk edilmiş kent" göriintu- sundeydi. Yaya ve araç sayısın- daki büyuk boyutlara ulaşan azalma, tstanbul'un trafık gibi 'bilinen' sorunlanna geçici de olsa 'çozüm' getırdı. Ancak, bu kez başka sorunlann ortaya çık- tığı gözlendi. özellikle zabıta denetimlerinin azalmasuu fvrsat bilen seyyar saucılar kenti âde- ta işgal ettiler. Eminönü, Kadı- köy gibi işlek bölgelerde bazı yollann seyyar satıcılar tarafın- dan, neredeyse trafığe kesildiği görüldü. Bayram süresince kent genelınde su sorunu yaşanmadı- ğı da bildirüdi. 172 13 73 -74-75 « 068 Itar Ae*077 511 89 18 588 48 00 Ç*Vi T * 534 00 00 (100 hafl M T 340 01 00 Ş 131 22 09 Tatata tHmtm: 152 43 00 m Tittn: 588 44 00 SSK « H | t e 132 30 00 m Um*. 358 67 60 • TMftt: THk* «*• «*.: 176 24 14 (tst). 356 04 85-86 (KadArjy) Utm TnMc 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şetnnp,, 314 36 (B Çefcmece) • TNT: k*Mİ*r. 573 13 31, 574 23 00 (25 hat), 574 73 00, 574 82 00 (45haQ • M Y : 527 00 50, 336 20 63 fthH t « M 348 80 20 145 53 66, 526 62 74, Mak* 526 62 74 150 83 50. ttMtt. 348 71 40 • TBt 069 mUUBA: 522 97 03. 147 31 10, 345 03 04, • fcTT BM. Hi.: 145 07 20 (17 hat) • PTT: H 1 (Brikimeyen numaraJar ve nobetçı econe sonn»), •21 (anza). f 526 40 20, 144 42 33, PMb T | ) 144 25 02, 149 18 96 149 15 58 ABC°*ABC™ABC BODRUM'DA TATİL Ayda 75.000 TL taksitle "Bodrum'da deniz ve yeşüyok diyenlere" Bodrum'un en güzel koyu Karaıncir'de, özel plajı, yüzme havuzu.büfe kahvaltı ve akşam yemekleriyle MANASTIR KARA NCIR OTEL 7 gece / 8 gün yarım pansiyon Kişi Başına 495.000 TL. (9 ay vadeli 75.000 TL./ aylık ödeme) Tek yatak farkı 250.000 TL. İlave yatak 250.000 TL. O • 4 yaş çocufc ücretsiz ABG~ bır EMLAK BANKASl Şener TunTm A Ş kjruluşudur tSTlKLAL CAD. BALYOZ SOK.BEYOĞLU 151 80 98- 15180 99 AÇK ZARF USULÜ ARTIRMA İLANI TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESt GENEL ŞARTLAR Madde 1: Aşagıda tapu kaydı ve rütehğı belirtilen belediyenin mül- kiyetinde bulunan taşınmaz mal belediye encümenınde 11.7.1991 ta- rih Perşembe günü saat 14.00'de yapılacak ibale ıle saolacakur. Madde 2: Satılacak ta$ınmaz rnalın: İLÇESt MEVKİ1 CÎNSİ Kâğıthane MÜLKÎYETÎ Osmanpaşa Çiftliği PAFTA Arsa ADA PARSEL Kâjıthane Beledıyesı ALANI HİSSESİ 1/1 9701 5 TAPU TARİHİ 15356 m 1 SINIRLAR1 Tam NİTELİĞI 17.10.1990 Plam gibi Arsâ lmar durumu: 29.6.1988 tasdik tarihh 1/1000 ölçekliimar planın- da konut sahasında kalmaitadır. Madde 3: Ihale BelediyeEncümenince 8.9.1983 tarihli 2886 saydı devlet ihale kanunu hükümleri çerçevesinde pazarlık usulü ile yapı- lacaktır. Madde 4: Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 1.919.500.000.— TL (bınnılyardokuzyüzondokuzmılyon beşyüzbin) TL + KDV ve ge- çici teminatı 57.585.000.— TL (ellıyedimılyon bcşyuzseksenbeşbin) TL'dir. Madde 5: Sanşa söz konusu gayrimenkul plan amacı dışında kul- lanıldığı takdiıde aynı şartlarla geri alınır. Madde 6: İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirunek suretiy- le ihaleyı yapıp yapmamakta serbesttiı. Komisyonun ihaleyi yapma- ma karanna itiraz edilemez. Madde 7: İhale saoş bedelinin tamamı Ozerinden hesaplanacak KDV arsa satış bedeli ile birlikte alıcıdan peşın olarak aynca tahsil edile- cektır. Madde 8: tleride bu satıstan dolayı doğacak ihtüaflarda merci olarak Istanbul lcra Daireleri ve Mahkemeleri yetküi olacaktır. Madde 9. Bu satış şartnamesi bu madde dahü olarak 9 tnaddeden ibaretur. Basın: 29383 MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Maliye ve Gümrük Bakanbğı Tefnş Kurulu BaşkanlığVnea 20.08.1991 Salı günü başlamak üzere Ankara ve Istanbul'da Maliye Müfetuş Yar- dımcütğı Giriş Sınavı yapılacaktır. I — SINAVA KATILABİLME ŞAKTLARI: 1. Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yazıh nitelikleri taşımak, 2. 01.01.1991 tanhinde 30 yaşını doldurmamış olmak, 3. Üniversitelerin Iktısat, Maliye, Işletme veya Kamu Yönetimi ko- nulannda en az 4 yıllık eğitim veren Sıyasal Bılgiler, Hukuk, tktisat, Işletme, Iktisadı ve Idarı Bılımler Fakültelerı v.b. gibi dallarından ya da aynı konularda öğretun yapıp bu fakültelere denklığı Yüksek öğ- renım Kunımu'nca kabul edilmiş yerü ve yabana yüksek ogrenim ku- rumlannın bırinden en az lisans diploması alrruş olmak, 4. SağJık durumu Turkiye'nın her yerinde görev yapmaya, her tür- lu ıklım ve yolculuk koşullanna ve her türlü taşıt araçlanyla yolcu- luk yapmaya elverişli olmak, 5 Askerliğmı yapmış veya erteletmiş olmak, 6. Maliye Müfettışhğı karakter ve niteliklerinı taşımak, 7. Daha önce bir defadan fazla Maliye Müfettış Yardımcüığı Giriş Smavı'na katılmamı; olmak. II — SINAV KONULARI: Yazüı smavlar, Matematik, Iktisat, Muhasebe, Maliye, Hukuk ye Yabancı DU (tngılizce, Fransızca, Almanca ve ttalyanca dillerinde bi- ri) olmak uzere 6 grupta yapılacaktır. Yanlı smavı kazananlar aynca Ankara'da sözlu sınava tabi tutulacaklardır. lstekliler sınavlarla ılgili aynntılı bilgi içeren broşür ve müracaat formlannı Maliye ve Gtımruk Bakanhğı Teftiş Kurulu Başkanlığı- ndan ve Ankara, lstanbul ve tzmir'deki Maliye Müfettışlıklermden temin edebılırler. III — SON BAŞVURU TARİHİ: Sınavlara kaulabılmek için ısteklilenn gereklı belgelerle birlikte en geç 02.08.1991 gunu mesai saatı bıtımıne kadar Maliye ve Gümrük Bakaniığı Teftiş Kurulu Başkanlıga'na bızzat veya bu tarihte Teftiş Ku- rulu Başkanlığı'na ulaşacak şekilde posta ıle başvurmalan gerekmek- tedır. Postada vaki gecıkmeler nedeniyle bu tarihten sonra Teftiş Ku- rulu BaşkanhğYna ulaşan muracaatlar dikkate alınmayacakur. tlan olunur. Ra<!iıı- 29280
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog