Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 27 HAZÎRAN 1991 06.58 Açılış-Haberler 07.05 Gün Başliyor Akış ıçerısinde 08.00de haber bültenı yer alacak. 09.05 Çoeuk Kuşağl Merhaba 09.35 Kadın Saati -AıieÇevresı" 10.00 Haberler 10.15 Arkası Yarın: Kuğll Natıvıdad. Sılvana ile Franchescanın konuşmalanna kulak mısafirı olmustur ve Beatriz'in alevhıne bır plan kurduklannı anlar Duyduklarını Mercedes'e anlatır. 10.40 Magical World Of Dİsney Akış ıçerısinde 11.00'de haber bültenı \a\ımlanacak 11.35Robotan 12.00 Haberler 12.03 3-2-1 Başla 12.30 Operation Mozart 12.55 Haberler 13.00TallTales 13.50 Peter's To\ Box Naklıyatın anlatıldığı bu bölümde. Peter pazardan aldığı balığın karnında altın bulur 14.15 Charlotte 14.40 Alvin and Chipmunks 15.05 Haberler 15.10 Carusel 15.30 Çizgi Film 16.00 Haberler 16.05 Çitlembik 16.30 Bu Toprağin Sesİ Balıkesırın örnek kö)u lamtılıvor 17.00 Haberler 17.15 Arkası Yann: Aileler Mike. Ingillere'dekı garajında duran arabaları A\ustral\a"da satmanın \ollarını aramakladır 18.00 Haberler 18.10 Gençlik Konserleri 18.30 A Stüdyosundan 19.00 Festivalde Dün Bugün Yarın 19.10 Merhaba Çocuklar 19.20 tnanç Dünvası 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Motiflerden Olgunlajma Enstitusü'ncegelıştırilerı kıyafetlenn >er aldığı bır program ekrana geliyor 21.40 Belgesel: Altaylar 22.10 Açikoturum Bugun koşesınde (Akış içerisınde 23.00. 24 OO'te hdber bültenı yayımlanacak) 00.35 DİZİ: Kurtarma Operasyonu Maru adında bir kadın. Harrv nııı kurtarmaya çalışlığı Bennet'ın olduğünü ıddıa eder. Benn'el ı /orla başkd'sı olduğuna ınandırma>a çalışmaktadır 01.00 Haberler - Kapanış 07.58 Açılış - Okul Televizıonu 18.00 Açılış - Arkası Yarın: Yalan Küzgârı Cnckel Dann>'e kımseve sö\lememeM şartıvla kaza sırasında araba\ı kendısınin değıl. Phıllip'in kullandığını ama onun hapse gırmesım önlemek ıçın bunu üsllendığını sövler 19.03 Haberîer 19.20 Akdeniz Ovunları 20.10 Azerbavcan Kültür Derneği Dans ve Müzik Şenliği 21.00 Haftanin Sohbetİ (Bugün kö>esindei 21.30 Gençlerle Beraber (Avrıntılı bılgıyandakisütunlarda) 22.00 Haberler ve İngilizce Haberler 22.35 Festivalde Dün Bugün Yarın 22.45 Sahneden (Bugun köjesinde) 23.25 Gece Konseri - Kapanış (Bugun koşesınde) '9.59 Açıhş 20.00 Dizi: Ruth Rendall Hikâyeleri Wexford un karibi Dora'nın tanıdığı müzik adamı Manuel. evlenmesıne rağmen eskı kansnla ılışkısini sûrdurür 20.55 Müzik: VVired Show 21.25 Belgesel: Mavi Devrim 22.20 Sinema Tarihinden Bir Yaprak: Sarsılan Temel (Avnntılı bılgı \andakı sutunlarda.l 00.10 Kapanış iı/7 18 -5 , * 7 l 1 9 - 0 1 A r k a s ı Varın: Yıldıza l laşmak Klaudıa Rıko " ^ ^ j \u?unden annesı\le tartiimıştır Horhe ıse her zamankı gıbı babası \u7unden"sıkıntı çekmektedır \u?unden annesı\le tartiimıştır Hor babası \u7unden"sıkıntı çekmektedır 19.25 Müzik: Melodi 19.40 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 20.00 Lisans Tamamlama Programları 22.10 Belgesel: Doğa>a Açılan Pencere 22.35 Komedi DİZİSİ: Sydney Jıll S.vdney'e çözmesı ıçın bır da\a getırır Gold adlı bır arkadaşı. ufdk bır kaza geçırdıkten sonra hafızasını kaybetmıştır Kım olduğunu hatırlamamaktadır 23.00 Kapanış 19.00 Açıhş-Haberler 19.20 Susam Sokağl Programın hedeflerı: mesleklen tanım. doğa. (,-e\re. büyük-daha büyük-en bu>ük. kalıp !>6zcükler."ıyı volculuklar". 19.50 Türkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım 20.15 Bir Konu Bir Konuk 20.30 Karşı Karşıya 21.25 Gönül Sohbetleri 21.30 Inanç Dunyası 22.00 Haberler ve İngilizce, Almanca Haberler 22.45 Spor 23.15 Belgesel: Bir Damla Su İçin 23.45 Bizim Eller 00.15 Köroğlu Bolu'va gelen bır tuccar. Bolu Beyı ve Kıçel Hamza'\a bır gun tufeğı tanıtır 00.50 Türk Sanat Müziği 01.15 Devlet Sanatçıları - Kapanış 13.00 Açılış-Haberler 13.05 Çizgi Film: Thunder Cats 3.30 Çizei Film: Hollyvvood Yaramazfarı 14.00 Pembe Dizi: Bütün Çocuklarım 14.55 Starl Haber 15.00 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 15.50 Pembe Dizi: Komşular 16.20 Hot Clip 17.15 TaşDevri 17.45 Ninja Kaplumbağaları 18.15 Cesur ve Güzel 19.15 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Haberler 20.10 Komedi Dizisi: Çocuklarla Evlilik 20.40 StarİMzi: Zavallı Küçük Zengin Kız 21.40 Orhan Boranlı Dakikalar 22.40 Haberler 22.40 Dizi: Simon ve Simon 23.45 DİZİ: IkİZ Tepeler (Dmnın ^ n ıkı bölümü lekrar yayımlanıvor ı 00.25 Sugar Ray Leonard ve Boks 01.45 Gece Cimnastiği-Haberler Ingiltere'de BBC dışındaki ticari televizyonlarda merkezi denetim kalkıyor Ingiliz televizyonlarında kan değişimi Ticari televizyon programlarını yayına uygunluğu açısından önceden denetleyen merkezi birim ortadan kalkacak. Programlan yapımcı şirket kendisi denetleyecek ve program hakkında şikâyet olursa Bağımsız Televizyon Komitesi (ITC) tarafından soruşturma açılabilecek. EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — BBC dışında kalan İngiliz "Independent Televizior" (ITV) ve "Chan- nel-4" televizyon şirketleri son- bahardan itibaren yeniden yapı- lanacak. Kırk yıla yakın bir siı- redir, BBC dışında kalan "ticari televizyon" programlannı yayı- na uygunluğu açısından önce- den denetleyen merkezi birim de ortadan kalkacak. Programla- n, yapımcı şirket kendisi denet- leyecek ve program hakkında yayından sonra şikâyet olursa, ITV şirketlerinin hukuki şemsi- yesi olan "Bağımsız Televizyon Komitesi" (ITC) tarafından so- ruşturma açılabilecek. Komite, şikâyeti haklı görürse, yapımcı şirkete ağır para cezası verebi- lecek. Bu belirsizlik, yaprmcılan şimdiden tedirgin ediyor ve gün- deme oto-sansür konusunu ge- tiriyor. Thatcher döneminde temeli atılan bu "deregüJasyon" ile ITV bünyesindeki 16 şirket ile "Channel-4" olmak üzere top- lam 17 televizyon yapım ve ya- yın şirketi, birbiri ile daha reİca- bete açık duruma getiriliyor. Yeni düzeniemeler çerçevesinde, BBC dışında kalan televziyon şirketlerini denetleyen ITC, özel sektörü ve yapımcıları, yeniden dağıtacağı yayın izinleri için ay- rıntılı program ve işletmecilik onerisi yapmaya davet etti. Ko- mite, izinleri açıkarttırma usu- lü ile "en yüksek sermaye ve en kalileli program" planı ile baş- vuran yapımcılara dağıtacak. Reklam yayımlamayan BBC, gelirini, hane baştna odenen te- levizyon ruhsatlanndan ve diğer yan gelirlerden sağlar ve hüku- metin merkezi butçesinden pay almazken, 1955'te kurulan ITV, gelirini reklamdan sağlamakla yukümlüydu. ITV'yi oluşturan 16 şirkete yayın izinlerini hükü- met vermiş ve 36 yıldır bu izin- ler sadece 1967 ve 1980'de ye- nilenmişti. Medyada genellikle "dost-ahbap ilişkisi" içinde ko- rumacı yöntemlerle yürutüien yayıncılık, 1989'da Rupen Mur- doch'un Sky-TV yayınlarını In- giltere'de başlatmasıyla sarsıldı. O tarihe kadar reklam tekelini elinde tuıan ITV şirketleri bir anda reklam pastasını Murdoch ile bölüşmek zorunda kaldılar. Ardından, dönemin Başbakanı Thatcher, ITV için, "Özel giri- şime karşı duran son kale" de- yişini kullandı. Hükümet bu du- ruma bir son vermek üzere ha- zırladığı yasa önerisinde, prog- ram yapım ve yayın izinlerinin, "en yüksek sermaye ile en kali- teli yayın vaadinde bulunan" şirketlere verilmesini ongördü. Buna göre 1955'ten beri ITV- de yayın hakkını elinde tutan bütün şirketler, dısarıdan teklif getirecek diğer girişimcilerle bir- likte, yayın ve program hakkı için "yeniden degerlendirme"ye gireceklerdi. Nitekim oyle de ol- du. "Bağımsız Televizyon Komitesi" şimdi bütun başvu- rulan inceliyor. Büyük sermaye- ye kapılan açan bu yeni girişim sonucunda, daha küçük serma- ye ile çalışan şimdiki bir çok şir- ketin ekrandan silinmesi müm- kün. BBC dışmda kalan televiz- yondaki bu "yeniden yapılan- ma", sadece teknik ve yönetsel dıizeyde kalan bir uygulama de- ğil. Yeni yasa, tüm görsel haber- ciliğin esaslarını, temel ilkeleri- ni de ayrıntılı biçimde düzenli- yor. Yeni düzenleme ile prog- ramların içeriği, niteliği ve her türlü özelliği, yayından önce ar- tık denetlenmeyecek. Yayınalar programlarını karmaşık bir yö- netmelik uyarınca kendilerı "denetleyecek" ve yayımlaya- cak. Eğer, yayın İconusunda halk ya da ;curumlardan şikâyet gelirse, ITC, program hakkın- da soruşturma açacak. Şikâyet haklı görülurse, şirkete para ce- zası verebilecek. Buna gore şir- ketin net gelirinin yüzde 3-5'ine el konabilecek. Denetimin şirketlere bırakıl- ması, kendi kendini sansür so- rununu gündeme getiriyor. Londra ve yakın çevresi için cu- ma gecesi - pazar gecesi üç gün yayın yapan "London VVeekend TV" Başkanı Greg Dyke, oto- sansür konusundaki sorumuza, "Bu, Thatcberci bir çözüm. Sa- vunacak kimse bulmak zor. an- cak yasa kabul edildi. şimdi uy- gulanması gerek" dedi. ITC Programlar Müdürü Robin Du- val ise daha açık bir ifade ile "Prograrncılar şimdi daba ihti- yatlı ve iirkek olacaklar. Çiin- kii denetim, yayından önce de- ğil, artık yayından sonra. Dene- tim, tıpkı küçük çocuklar için her seye karar veren bir dadı gi- biydi. Şimdi dadı olmayacağı için otosansür onun yerini tuta- cak, orta yoldan şaşmayan, çok sorgulamayan programlara gi- der bu yol" dedi. TV2 GENÇLERLE BERABER 21.30 Istek parçalar TV Servisi— tstanbul Tele- vizyonu'nda Ttargut Masatçı- nın hazırladığı ve Ümit Tun- çag'ın sunduğu programa tzmir Kız Lisesi öğrencileri katıhyor. Programda lisenin kısa bir ta- nıtımından sonra öğrenci istek- lerinden hazırlanan parçalar ekrana gelecek. Ekrana gelecek istek parça- ları sırasıyla şöyle: A Ha "Crying In The Rain", Sting "Al This Time", Vaya Con Di- os "Nah Nah", Jon Bon Jovi "Miracle", Santoa "Black Ma- gic Woman", Soul II Soul "Mis- sing You", New Kids On The Block "This One's For The Children." Santana İzmir'detelevizyon dokuzkanalİZMtR (Cumtanriyet Ege Bürosu) — Konak Belediyesi'- nin, uydu yayınlarını yaygın- laştırdığı sisteme eklediği üni- teyle İtalya'nın özel televizyon kanalı İtalia-L'no yeniden iz- lenmeye başladı. İzmir'de yurt- taşlann normal antenlerle izle- yebildiği televizyon kanalı sa- yısı da dokuza ulaştı. Anakent Belediyesi'nin Ma- gic Box'la işbirliği yaparak Bal- çova Atatepe ve Buca Evka'ya kurduğu sistemlerle Star-1 ya- yınlannın yaygıniaştınlmasına devam ediliyor. Konak Beledi- yesi'nin Balçova Atatepe'ye kurduğu sistemle Lüksem- burg'un RTL Plus yayınları iz- lettirilirken sisteme bir unite daha eklendi. *-»--»»•. -- Ek üniteyle Konak Belediye- si'nin uydu yayınlannın yay- gınlaştınldığı sistemde RTL Plus'un yanında, İtalya'nın özel televizyon kanalı Italia- Uno'nun yayınlan da yapılma- ya başlandı. Böylelikle normal antenlerle İzmirlilerin izlediği televizyon kanalı sayısı doku- za çıktı. lzmirliler, kimi bölgelerde yükselticiye gereksinim duyul- makla birlikte, TRT'nin TV-1, TV-2, TV-3, TV-4, Yunanis- tan'ın ET-1 ve ET-2, Magic Box'ın Star-1, Lüksemburg'un RTL Plus ve İtalya'nın İtalia- Uno kanallannı normal anten- lerle izleme olanağına sahipler. TV3 SÎNEMA SARSILAN TEMEL 22.20 'Sarsılan Temel'in başanlı üçliisii Kari Malden, Angela Lansburv ve Brandon de Wilde. Frankenheîmer'den aile üzerine •laa T< (All Fall Down) / Yönetmen: John Frankenheimer / Senaryo: VVilliam Inge / Kamera: Lionel Lindon / Müzik: Alex North / Oyuncular: Warren Beatty, Brandon de Wilde, Angela Lansbury, Karl Malden, Eva Marie Saint / 1962 ABD yapımı / Süresi: 111 dakika. TV Servisi— Amerikan stan- dartlarına bir an önce ulaşma cabasındaki ailesine aldınnayan, başınabu>Tuk, özgürlüğüne düş- kün ve sürekli başı derde giren Berry'yle ağabeyine hayran ku- çük İcardeşi Clinton'ın ilişkileri etrafmda gelişen tipik Amerikan ailesi öyküsü. Orta smıf Amerikan ailesini yansıtan, iyi cekilmiş, iyi oynan- mış bir John Frankenheimer fıl- mi olan "Sarsılan Temel", Atil- lâ Dorsay'ın seçip sunduğu "Si- nema Tarihinden Bir Yaprak" bolümünde ekrana geliyor. Hoüyvvood'un hızlı çapkınlann- dan VVarren Beatty'nin parlak döneminde oynadığı filmde, or- ta yaştaki bir kadınla yakışıklı genç ilişkisine yer veriliyor. Se- yirciyi gittikçe daha da saran ve ağır bir tempoda seyreden film- de yeniyetme dönemindeki Brandon de VVİIde, Eva Marie Saint, Kari Malden ve Angela Lansbury gibi oyuncular da hayli göz dolduruyor. Küçük kardeşin giderek genç bir kızın ölümüne neden olan yakışıklı ağabeyinden nefret et- tiği, hatta öcünü dahi almak is- tediği "Sarsılan Temel", James Leo Herlihy'nin romanından oyun yazarı VV illiam Inge eliyle sinemaya uyarlanmış. Orta sınıf Amerikan ailesin- den portreler çizen film sinema tarihine iyi bir bakış. RADYOLAR R A D Y O 1 04^5 Açılış program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Türkuler geçidi. 05J0 Şarkıiar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hara raporu. 06.15 Günaydın. 07.90 Haberler. 07.05 Her şe> bizler için. 07J0 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 lstekleriniz, seçtiklerimiz. 09J5 Reklamlar, 09^0 Arkası ya- nn. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncıı saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Gunü yaşarken. 12JS5 Reklam- lar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 Din ve ahlak. 17J5 Saz eserleri. 17.40 Çocuk bah- çesi. 17^5 Haftanin çocuk şarkısı. 18.00 Haber- ler. 18.05 Hayatın içinden. 18.55 Bölgesel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Solıstlerden seçmeler. 20.00 iyi uykular çocuklar. 20.10 Tiirk- üler geçidi. 20.40 Atnalör topluluklar. 21.00Haberler. 21.05 Hafıf müzik. 21.30 Bera- ber ve solo şarküar. 22.00 Erkekler topluluğun- dan turküler. 22J0 Küçtık konser. 23.00 Haber- ler. 23.15 Gecenin içinden. (2). 00.55 Gunün ha- berlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 0455 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solıstlerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 Türküler ve ovun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Iki solistten şarkılar 09.00 Ha- berler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Edebi>-atçı- lanmızdan gezi notlan. 0935 ÇeşitU müzik. 10.00 Musiki dünyamızdan seçmeler. 10.20 Bir bebek buyuyor. 10.40 Türkçe sözlu hafif muzik. 11.00 Haberler. 11.05 Şaıkılar. 11.20 Turk halk çalgı- lanndan ezgiler. 11J5 Hafif muzik. 12.00 Ku- çük koro. 12J0 Türküler geçidi. 13.00 Haber- ler. 13.15 Hafif müzik. 1330 İyi insan iyi vatan- daş. 13.45 Şarkılar-14.00 Yabancı dil dersi. 14.45 Gençlik korolan. 15.00 Haberler. 15.05 Turizm deyınce. 15.30 Turk halk çalgılanndan ezgiler. 15.40 Arkası yann. 16.00 Hafif müzik. 1630 Yurttan sesler. 17.00 Haberler. 17.05 Solistler ge- çidi.fTSM) 17J0 Minyatür müzik. 18.15 Bir ya- zar yetişiyor. \9M Haberler. 19.30 Hafif mu- zik. 20.00 Yabancı dil dersi. 20.45 Türkçe sözlü hafif müzik. 21.00 Açıköğretim. 21.50 Hafif mu- zik. 22.00 Gece konseri. 22.30 Şarküar. 22^45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Turku- ler geçidi. 23.40 Hafif muzik. 23.55 Muziğe o\ - gü. 8055 Günün haberlerınden özetler. 00.58 Program ve kapanış. K A D Y U 3 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Gune baslarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Öğleye doğru. 12i» Ha- berler. 12.15 Latin dünyasından. 12.45 Gunün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Atmosfer. 15.00 Konser saatı. 16-30 Caz dunyası. 17.00 Haber- ler. 17.15 Disko dunyasmdan. 18.00 Haftanin plaklan. 19.00 Haberler. 19.15 Arya. 20.00 Turk pop muzığı. 20J0 8. Uluslararası Ankara Sanat Festivaü'nden.2İOO Haberler. 22.15 Perşembe- nin getirdiklen. 23.00 Genç solistler. 24.00 Ge- ce ve müzik. 0055 Gunun haberlerinden özet- ler. 0058 Program ve kapanış. R A D Y O A 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Turküler ve oyun havalan. 07J0 So- listler geçidi. 0840 Türküler. 08.15 Şarkılar. 08J0 Turkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 09.30 Turküler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. 11J5 Beraber ve solo türkuler. 12.00 Haberler. 1245 Muzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi. 13.30 Yurdun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo sarkılar. 14.30 Türkuler. 14.45 Hafif Turk ınuzıği. 15.00 Sizın için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Kadınlar topluluğundan türküler. 16.30 Şarkılar ve oyun havaları. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 1730 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18J0 Solistler geçidi. 1858 Prog- ram ve kapanış. POLIS ISTANBUL 0758 Açılış, prog- ram. 08.00 Güne Baslarken. 08.45 Sabahın Ko- nuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.60 Hayatın İçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 Işte Saz Işte Söz. Solist: Seyit Al. 11J0 Bır SoUst: Ma- donna. 12.00 Istekler. 13.00 Turkçe Sözlu Ha- fif Müzik. Solist: Aysun ve Alı Kocatepe. 13.15 Ögleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Miami So- und Machine. 14^5 Bir Sanatçıyla Beraber. So- list: Yasar Özel. 15.10 Gönül AJcdikmen'den Şar- kılar. 15^5 Kayıp Haberleri. 153S Türkçe Söz- 10 Hafif Müzik. 16.00Süpenonic Programı. 17J0 Müzik Dağarogı 17J0 Gun BHerken. 18.15 Mü- zik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLIS TURKIYE 0658 Açıhş, prog- ram. 07.00 Ginc Boşlarkea. 07.45 Enstrüman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 08J0 Yol Durumu. 08J5 Işte Saz Işte Söz. Solist: Seyit Al. 09.00 Solistler Geçidi. 09J0 Yol Durumu. 09 J5 Uğur Çınar / Zuhal Eğilmez'den Şarkılar. 0955 Hava Durumu. 10.00 Hayatın içinden. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Yasar Özel. 11J5 Sey- han Tütün'den Türküler. 11.45 Kayıp Haberle- ri. 1150 Sizin Seçtikleriniz. 1255 Turkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Cantekin. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Duru- mu. 1450 Güler Tacer'den Şarkılar. 15.10 Mü- zik Dunyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Mu- zik Dağarcığı. 16.45 Mehmet Özbek'ten Tur- küler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. iUi İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ • ^ J g Ğ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ \W\\\ ^W GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ^M İHALE DUYURUSU M ^Sfîî«^ e U İSS?Y b e İ i r t i l e n kA ? a1 ' z a l f J e I e k U f a l m a yöntemindekı ihale Ue Ugilenenler, ibgle dosyasını tSKI GE- n f İ i ^ F R L Ü , Ğ Ü T l C A R E T ' Ş L E R t D A İ R E BASKANLIÛrNDAgörebilir vTdoSya bejeüni ÎSKİISENİL MÜ- DURLÜGÜ merkez veznesine yatırarak aiabijirler. J^^™!? " " ^ S S Î U E£^}?fâ% la ?!£?* h t e k W •nektuplannı ihale tarihinde saat ll.OCe kadar asagıda bekrtılen adreste GENEL EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ'ne giris, tarih ve numarasını içeren alındı makbuzu karsultada teslım etmelerı gerekmektedir. Teklif zarflan saat 14.00'te ihale Komisyon BaskanugTnca açılacak. tSKİNa İŞİNAD1 KEŞİFBEDELİ M H ^ B K I T.9224 100 000 Ad. 3-4 Ana "nıusluJc 4.440.000.000 2.7 991 222 000.000 1300000 22.000 Ad. 1" ana musluk Y.9638 Yemek tasıma işi -272.800.000 3.7.99. 13.640.000 100.000 Y.9665 Personel taşunak uzere 100.000.000 4.7.991 5.0O0.0O0 30.000 1 mınibüs kiralama işi V.%75 Çeşitli cap ve miktarda 429.000.000 5.7.991 21,450.000 130.000 sürgülü vana Not: 1- Postadaki gecikmeier dikkate aiınmaz. 2- 1SKİ 2886 sayıü Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyı yapıp yapmamakta, diledığıne kısmen veya ta- mamen yapmakta uygun bedelın tesbit ve ukdirinde serbesttir. ADRESt: İSKİ GENEL MCDÜRLÜGÜ Aksaray Meydanı 34410 Aksaray-tSTANBUL TEL : 588 38 00 (35 Hat) TELEX . 23923 ISU-tr FAX : 588 38 83 KURTARMA VE SUALTI KOMUTANLIĞINA MEMUR ALINACAKTIR 1. Kunarma ve Sualtı Komutanlığı bünyesinde mevcut boş devlet memuru kadrolanna 657 sayüı Devlet Memurlan Kanunu'na tabi ola- rak çalıştınlmak üzere sınavla memur alınacaktır. Suufı Kadro/UnvanıMiktan Aranan nitdikler GNİHİZ Şoför 8 Asgari Ukokul mezunu olmak, erkek olmak, 35 yaşından büyük ol- mamai, E sınıfı trafîk ehliyetine saiüp olmak. 2. Diger şmrtlar: a. 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddesinde belirti- len şanlan tasımak, b. Herhangi bir devlet kuruluşunda halen çahşıyor olmamak, c. Askerlik görevini yapmış olmak. 3. tlk müracaatta istenilen belgeler a. Dilekçe, b. öğrenim belgesi, c. Nüfus cüzdanı sureti, d. 3 adet fotoğraf, e. Trafîk ehüyeti fotokopisi. 4. Adaylann 20 Temmuz 1991 tarihine kadar Uk müracaatta iste- nilen belgelerle birlikte Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı Çubuklu- tstanbul personel kısım amirliğine şahsen müracaatlan halinde sınav tarihini belirten sınav giriş belgeleri kendilerine verilecek olup, mek- tupla başvunı ve belirtilen tarihten sonraki müracaatlar kabul edil- meyecektir. Basın: 27756 Hükümet • ANKARA (AA) — ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz tarafından oluşturulacak yeni hükümetin programı ile ilgili olarak TBMM'de yapılacak oturumlarla güven oylaması TV'den naklen yayımlanacak. TBMM Başkanhğı, muhtemelen 30 haziran pazar günü genel kurula sunulacak hükümet programının naklen yayımlanması için TRTye başvurdu. Başvuruda, 3 temmuz çarşamba gunü hükümet programı üzerindeki müzakerelerle, 5 temmuzdaki güven oylamasının yapılacağı toplantının da TV'den naklen yayımlanması istendi. TRT yöneticileri, TBMM BaşkanlığVnın başvurusu üzerine naklen yayınlar için gerekli çalışmalan başlattıkiannı bildirdiler. 'Gecenin Konuk]an' • ANKARA (Mak Ajans) — Geçen yıliarda "Gecenin Konuklan" adlı bir programla ekrana gelen Aziz Üstel, bu bölümü cuma günleri yayımlanan "Bir Başka Gece" içinde sunmaya başlamıştı. Aziz Üstel'in Gecenin Konuğu, Bir Başka Gece"den ayrılarak müstakil bir programa dönüştü. Televizyonun yaz döneminde (temmuz ayından itibaren) yeniden ekrana gelecek. Yine "Gecenin Konuklan" adıru taşıyan program 13 temmuzdan itibaren her hafta cumartesi akşamlan yayına girecek. THM Damşma Kunılu • ANKARA (Mak Ajans) — Türk Halk Müziği dalında anonim ezgiler dışında kalan, ancak türkü formunda yapılan bestelerin TRT yayınlarmda değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen özel Danışma Kurulu'ndan olumlu sonuçlar alındı. Bunun için aynca TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nda beste-türkü repertuar ve denetleme kurullan oluşturulacak. | Herhangi bir halk müziği ' sanatçısı, kurum dışında M yaptırdığı kayıtta her türlü enstrümanı (Batı sazları dahil) serbestçe kullanabilecek. Teletekst : toplantısı , • ANKARA (Mak Ajans) l — Avrupa Yayın Birliği ' "EBU"ya üye ülkeler, geçen , hafta 13 haziranda Teletekst konusunda bir toplantı yaptı. Kuruluşlann Teletekst ve Data Servis gnıbu üyelerinin katılımıyla 2. kez yapılan bu toplantı, Isviçre'nin Montreux ; kentinde gerçekleştirildi. ' Türkiye dahil 19 ülkeden, Teletekst yayım yapan yayın ; kuruluşları ile TV seti üreten fırmalann bir araya ? geldiği toplantıda ' teletekstin geleceği " konuşuldu, ya>ın ' kuruluşlannın talepleri ortaya konuldu. Toplantıya TRT'den Bilgi fşlem Dairesi ' Başkanı Ahmet Tarakçıoğlu *. katıldı. » BUGÜN \ • Sahneden TV2 22.45 Son bölümü ekrana gelecek . programda, Ankara'da ; faaliyette olmayan açıkhava "„ tiyatroları, Ankara Çocuk Tiyatrosu'nun kendi çabaları ile hazırladığı tiyatro oyunu, Saddam'h Kabare ve Altındağ Belediyesi'nin düzenlediği 3. Tiyatro Gençlik Şöleni' konu ediliyor. ı • Gece Konseri TV2 23.25 Turgut Masatçı'mn hazrrladığı programda Izmir Devlet Senfoni Orkestrası, şef Iosif Conta yönetiminde George Zamfir eşliğinde Albinoni'nin "Adagio" Ivanoviç'in "Tuna Dalgalan Valsi" adh eserlerini seslendirecek. , • Haftanin Sohbetİ TV2 21.00 Ayla Erdemli'nin hazırlayıp Mete Akyol'un hazırladığı programın » konuğu avukat ve doğa •; yazarı Raif Ertem. ( • Açıkoturum TV1 22.10 Canlı olarak yayımlanacak açıkoturumda işçi sorunları, ücretler ve toplu- sözleşmeler konu edilecek. Tartışmaya ilgili devlet bakanı, ANAP adına milletvekili Ibrahim öztürk, SHP adına Eskişehir milletvekili Cevdet Selvi, DYP adına Zonguldak milletvekili Köksal Toptan katılacak. Açıkoturumu Prof. Dr. Sulhi Dönmezer yönetecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog