Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

' 27 HAZİRAN 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 Demirellere hırsız girdi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — DYP Genel Başkanı Süleyman Demirerin kardeşi, işadamı Hacı AIi Denüreİi'in evine bayramın birinci günü hırsızlık yapmak amacıyla giren bir kişi yakalandı. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgilere göre Güniz Sokak'ta, Hacı Ali Demirel'e ait 42 numaralı apartmanın 5. katındaki daireye hırsızlık yapmak için giren Altay Kıîıç (18), evde bulunan Demirel'in hizmetçisi tarafından fark edildi. Hizmetçinin yardım istemesi üzerine hırsız, karşı binada oturan Süleyman Demireri korumakla görevli polislerce yakalandı. Altay Kılıç'ın üzerinden oyuncak tabanca çıktı. Altay Kılıç gözaltına almarak sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne göturüldü. Aynı apartmanın 9-10 numaralı dairesinde oturan Hacı Ali Demirel'in bayram dolayısıyla Isparta'ya gittiği öğrenildi. Kıbrıs'a siyasi çözüm • ANKARA (AA) — DYP Genel Sekreteri Gökberk Ergenekon, Kıbns'ta çözümü iki toplumun kendi aralarında bulmaları gerektiğini bildirerek "Aranan siyasi çözüm, yeniden kan dökülmesine ve huzursuzluk çıkmasına engel olmalıdır" dedi. Ergenekon, yaptığı yazılı açıklamada Körfez krizi ve Kıbrıs konulanm değerlendirdi. Körfez bunalımından Türkiye'nin kârlı çıkacağmın söylendiğini, sonuçta Türkiye'nin 15 milyar dolar zarara girdiğini iddia etti. Bu zarara halkın girdiğini, 20 bin kamyon sahibi ve lskenderun - Habur arasında 150 bin insanın işsiz kaldığını savunan Ergenekon, "Mal satan parasını, mal alan malını alamadı. Müteahhitlerimiz parasını alamadı. Bu mu kârh çıkmak" diye sordu. DYP gençliğe yöneldi • ANKARA (ANKA) — DYP, üniversitelerde yaptırdığı anketlerle ı gençliğin siyasal eğillnrfni" îbelirlemeye çalışıyor. DYP Genel Başkan Yardımcısı, Kadın ve Gençlik Işleri Başkanı Ali Şevki Erek 5 üniversitede 3 bin öğrencinin katılımıyla yaptıklan anket sonucunun, gençliğin eğiliminin DYP'ye olduğunu gösterdiğini söyledi. Ali Şevki Erek yaptığı açıklamada, ankette yöneltilen 40 soruyla gençliğin siyasi, ekonomik ve sosyal eğilimlerini belirlemeyi amaçladıklanm belirtti. Anket sonucunun bayram sonrasında kamuoyuna açıklanacağını bildiren Erek, "Seçim olsa hangı partiye oy verirsiniz" sorusuna gençlerin büyük bölümünün "DYP" yanıtım verdiğini anlattı. OzaTdan §üt kampanyası • ANKARA (ANKA) — UNICEFin ana sütü kampanyasının açıhşını yann Cumhurbaşkanı Türgut özal yapacak. Kampanya döneminde yayımlanacak bildirilerle ana sütünün çocukların ilk altı ayındaki önemi belirtilecek. Ana sütüyle beslenmeyen çocuklardaki ölüm oranlannın yüksek olduğunun da vurgulanacağı kampanya süresince bu konudaki bilimsel raporlar açıklanacak. Ayrıca ana sütü yerine ilk altı ayda özellikle pirinçunu ve inek sütü ile beslenen çocuklarda başta ishaller olmak üzere öldürücü hastahklar görüldüğü de kampanyada incelenecek konular arasında yer alıyor. DYP Temsilciler Meclisi • ANKARA (AA) — Doğru Yol Partisi Temsilciler Meclisi 10 temmuz çarşamba günü toplantıya çağrıldı. DYP'den verilen bilgiye göre temsilciler meclisi toplantısı bir gün sürecek ve toplantı sonrası bir bildiri yayımlanacak. Yurt gezilerini sürdüren DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de 4 temmuz perşembe günü Konya'ya giderek "Milletin Sesi" mitinginde halka hitap edecek. Demirel, 6 temmuz cumartesi günü Isparta'da açıkhava toplantısında konusacak. Demirel, Isparta gezisi sonrasında Bucak ve Ağlasun'da halka hitap edecek. SBP GenelBaşkanı Aren, Cumhuriyefin sorularınıyanıtladı Tabularda Özal farkı'KLASİK SAĞQ' ÖZAL 'HER OY DEĞERLENDİRİLSİN' 'Özal, klasik sağcılığın bütün olumsuzluklarırun yanı sıra Türkiye'de bazı tabulann yıkılması bakımından etkili olmuştur. Mesela Kürt sorununa daha bir sıcak yaklaşmış, eksik olmakla birlikte bir af yasası çıkarmıştır' 'Her partiye verileH oylarm değerlendirilebileceği bir seçim sistemi, hem hakkaniyetin gereğidir hem de siyasal istikrarın temel koşuludur. Eskiden burjuva olan her şeyi kesin şekilde reddederdik. Oysa şimdi işbirliğine hazırız'. YILMAZ GUMUŞBAŞ ANKARA — Sosyalist Birlik Partisi (SBP) Genel Başkanı Prof. Sadun Aren, Cumhurbaş- kanı Turgut Özal'ın, "klasik sağcılığın bütün olumsuzlukla- ruun yanı sıra Türkiye'de bazı tabulann yıkılması bakımından olumlu yanlannın da bulun- duğunu" söyledi. SBP Genel Başkanı Prof. Aren, Cumhuriyet'in son siya- sal durum ve olası gelişmelerle, partisinin beklentileri konusun- daki sorularını yanıtladı: " — ANAP'ttki son genel başkan ve kadro degişikliği, ye- niden yapüanma olarak nitele- niyor. Cumhurbaşkanı Özal'ın bu aşamadaki konumu ve ANAP'taki olası gelişmeler hakkında ne düşiinuyorsunuz? AREN — ANAP'taki son kadro değişiklikleri ve olası ye- ni yapılanma için fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu ken- dilerinin iç sorunları. Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki ANAP'ın ruhu mesabesinde olan kişi Turgut Özal'dır. Özal, klasik sağcüığm bütün olumsuz- luklannın yam sıra Türkiye'de bazı tabulann yıkılması bakı- mından etkili olmuştur. Mese- la, Kürt sorununa daha bir sı- cak yaklaşmış, eksik olmakla birlikte bir af yasası çıkarmıştır. Ceza yasasmdaki 141-142-163. maddelerin kaldınlması da bu arada sayılabilir. Ekonominin dışa açılması konusunda da çok etkisi olmuştur. Özal'ın ya da Özal'da somutlaşan ANAP ik- tidannın temel gücü, uluslara- rası fınans kurumlan ve özellik- le de ABD'dir. Dışa açılma çok büyuk ölçüde alınan kredilerle gerçekleşmiştir. Bu durumun devamı da bu kredilerin deva- mıyla mümkündür. ANAP'ta- ki son değişiklikle işbaşına ge- len Mesut Yılmaz ve kadrosu, bu dış desteği Turgut Özal'dan bağımsız olarak sağlayabilirse özgün bir anlam taşır. Bu yapı- lamazsa fazla bir anlamı olma- yacaktır. — ANAP'taki yeni kadrolaş- ma Ue birlikte erken seçim ko- nusu da gündeme geldi. Bu aşa- mada SBP olarak durumunuz nedir? AREN — Bu konu partimizi çok yakından ilgilendirmekte- dir. Çünkü biz çağdaş bir sos- yalist parti olarak en kısa za- manda TBMM'ye girmek ve işçi-emekli tüm çalışan insanla- rımızın görüşlerini yansıtmak, çıkarlarını savunmak istiyonız. Ne var ki partimiz kurulalı da- ha 5 ay olmuştur. Hemen yapı- lacak bir seçime katılmaya ha- zır değiliz. Erken seçim olduğu takdırde biz parlamentodan se- çimlere girmemizi sağlayacak yasal düzenlemelerin yapüması- nı bekliyoruz. Yine TBMM'den beklediğimiz, seçim sisteminin değiştirilmesidir. Bugünkü sis- temle seçime girilmesi en iyi ih- timalle bugünkü dunıma benzer çarpık bir temsile neden olur. Önun için her partiye verilen oy- larm değerlendirilebileceği bir seçim sistemi hem hakkaniyetin gereğidir hem de siyasal istikra- nn temel koşuludur. — Yani bugünkü seçim siste- mi bütün bunlan sağlayamıyor mu? AREN — Bugünkü seçim sis- temiyle bir siyasi iktidar olunur, hükümet olunabilir, ama siyasi istikrar sağlanamaz. — Sizin önerdiginiz seçim sis- temiyle de yeni bir koalisyonlar dönemi gündeme gelmez mi? AREN — Ben çağımızın ar- tık bir mutabakatlar çağı oldu- ğunu düşünüyorum. Yani, tek bir parti büyük bir çoğunlukla iktidara gelse bile diğer partile- rin görüşlerini de dikkate alarak icraat yapmalıdır. Bunu yapma- dığı takdırde istikrarsızhk olur. Nitekim ANAP bunu yapmadı- ğı için bugünkü bunalımlar ya- şanmaktadır. Bu nedenle koalis- yonlarla yönetimin mahzurlu olacağım sanmıyorum. — Ancak 1980 öncesi yıllar- da bu yöntemler denendi ve ba- şarüı olamadı? AREN — Doğnıdur. Ancak o zamanlardan bu yana dünya- da ve Türkiye'de politik atmos- fer çok değişmiştir. O zamanlar çatışma kültüru egemendi. Eskiden burjuva olan her şeyi en kesin şekilde reddederdik. Oysa şimdi SBP olarak, halkımızın çıkarlanna hizmet edebilecek her konuda diğer partilerle işbirliğine hazı- rız. — Bu yaklaşım elbet sosyalist partiler ve gruplar için de birie- şebilmeyi geçerli kılıyor. AREN — Elbette. Bu durum sosyalist partiler için de geçer- lidir. tşbirliği ve karşılıklı hoş- göru kültürunün bütün sosya- listler için geçerli olduğundan kuşku yoktur. Artık monolitik (tek parça), hiçbir farklı ses çık- mayan sosyalist partiler tarihe kanşmıştır. SBP böyle bir par- tidir. — Bu yaklaşımla örgütler ba- zında yeniden bir topaıianma, birleşme olabiür mi? AREN — Yukanda sözünü ettiğim gibi birbirlerine yaklaş- ma süreci devam etmektedir. Bu yaklaşma gönüllülük bazında, karşılıklı ve herkesin özgün se- sini duyurma hakkım tamyarak olmaktadır. Yani sosyalistlerin çok sesli birliği söz konusudur. Üç aday ve üç liste üzerinde çahsmalarsürüyor SHP'de lstanbul tangosuYALÇIN ÇAKIR Olağan bü- yük kurultayı- nı 27-28 tem- muzda yapa- cak olan SHP'de tem- muz ayının 10'una kadar tüm il kongreleri tamamlanıp 900 de- lege seçilmiş olacak. Bu ana ka- dar 56 kongrede 5% kurultay delegesi belirlenen SHP'de önü- müzdeki hafta sonu aralarında îstanbul, Samsım, Kayseri, Di- yarbakır gibi delege sayısı yük- sek yerlerin de bulunduğu 8 il- de daha sandık başına gidilecek. Istanbul'da İI Başkanı Ercan Karakaş'ın adaylığiyla birlikte şu anda 3 aday ve 3 liste üzerin- de çahsmalar sürüyor. Büyük- şehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Beyzade Özkahra- man taban araştırmasıru sürdü- rürken Baykal yanlısı "Yeni Sol"un kurmayları bu birlikte- liğe karşı sol kanattan Kartal es- ki İlçe Başkanı Kamer Gök'e destek vererek "ittifak" arayış- larını sürdürüyorlar. Cumartesi günü Diyarbakır, Yozgat, Hakkâri ve Siirt'te; pa- zar da Kayseri, Samsun, Ağn ve lstanbul'da il kongreleri yapıla- cak. Bu illerden Diyarbakır'da 16, Yozgat'ta 10, Hakkâri'de4, Siirt'te 6, Kayseri'de 14, Sam- sun'da 18, Ağrı'da 8 ve lstan- bul'da da 88 kurultay delegesi seçilecek. Samsun'da özellikle merkez ilçede meydana gelen görevden alma ve soruşturma gibi olaylar nedeniyle artan çe- kişmenin kongreye de yansıması bekleniyor. İl başkanhğı için 3 adayın çekiştiği Samsun örgü- tünde son anda yapılan görüş- meler sonunda genel merkezi destekleyen adaylardan tlhami Çetin, yine genel merkezi des- tekleyen Ersoy Üstay lehine adaylıktan çekildi. Samsun İl Yönetim Kurulu'nun, halen il SHP'DE BAYRAMLAŞMA— lstanbul tl Baskanhgı'ndaki bayramlaşma törenine eski genel başkan Aydın GSven Güriü» da ka tıldı. Törene partililer 30 haziranda yapüacak tstanbul il kongresi nedeniyle büyük ilgi gösterdiler. CÜNEYT ARCAYÜREK YAflYOfi başkanlığı görevini sürdüren Suat Binki'yi destekleme kara- rı almasından sonra Merkez İl- çe Başkanı Aydın Şahin de, di- ğer aday Ersoy Üstay'ı destek- leyeceğini açıkladı. Bayramı kulis çalışmalan ne- deniyle lstanbul'da geçiren par- tililer arasında yoğun bir trafik yaşandı. Daha önce 7 olan aday sayısı bu görüşmelerden sonra 3'e düştü. Edindiğimiz bilgilere göre uzun süredir genel merkez birlikteliğine karşı "ittifak" arayışı içinde olan Yeni Sol'u destekleyen partililer daha ön- ce genel merkezcilerle birlikte hareket eden Kartal eski İlçe Başkanı Kamer Gök'ü destekle- yeceklerini kulislerde duyurdu- lar. Gök'ü ayrıca lstanbul Mil- letvekili Ali Topuz ve Büyükşe- hir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in de destekleyeceği söy- lendi. "Karadenizliler Gnıbu" olarak tamnan ekipten Şişli de- legesi tbrahim Cevahir'in de Topuz'la birlikte Gök'e destek verdiği bildirildi. Eski Genel Sekreter Deniz Bay- kal'ı destekleyen ve yeni solun kurmaylan arasında olan lstan- bul Milletvekili tsmail Cem'in de yakından ilgilendiği kongre kulislerinde Yeni Sol'un "ittifak sağlanamaması durumunda aday göstermeyi planladıklan', eski il yönetim kurulu üyelerin- den Cavit Savcı'nın da, Gok'- ün adaylığmı resmen açıklama- sı durumunda aday olmayaca- ğı kaydedildi. İl Başkanı Ercan Karakaş, delegeiere gönderdiği mesajda "önümüzdeki dönem seçim dönemidir. Partimiz bu seçimden iktidar olarak çıka- cakür. Biz lstanbul il örgütü olarak partimizin tüm çalışma- lannı bu hedefe yönelleceğiz. Üyelerimizin tümünün birikim ve deneyimlerini barekete geçi- receğiz" dedi. Bu arada geçen haftalarda Gök'ü desteklediği duyulan Aydın Güven Gürkan bugüne kadar hiçbir il kongre- sinde adaylar arasında taraf ol- madığını belirterek "Bence mutlaka kaçınılması gerekli so- nuç, tstanbul il kongresinin par- ti içindeki yapay kutuplaşmayı ve cepheleşmeyi besleyici bir bi- çimde sonuçlanmamasıdır. Çünkü partimizin bugün bir nu- maralı sorunu, yapay bir kutup- laşmanın tuzaklanna düşerek temel sonınlanmızı tartışma fv- satını yitirmemizdir" şeklinde konuştu. Yetkililer, lstanbul il kongresinin pazar günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Spor Sa- lonu'nda yapılacağmı, 630 il kongre delegesinin yam sıra mil- letvekilleri ve parti, sendika, dernek, meslek örgütü yönetici- lerinin kongreye katılacaklannı bildirdiler. Umut Tazelemeyen Siyasal Değişiklikler ANKARA — Taze Başbakan'ın pazar günü Meclis'te oku- yacağı programı, başlarında bakanlar bakanı, ekonominin patronu Pakdemirti olan altı bakandan kurulu bir komisyon hazıriıyor. Mesut Yılmaz'ın programla ilgili ana ilkeleri komisyona duyurduğu söyleniyor. Program hazıriığında ANAP hükü- metlerinin sürgitliği ana ilke olarak dikkate aiınıyor. Ama Başbakan asıl, "yüzde 45 oyla iktidara gelen bir parti he- yecanını yansıtan bir program hazırianmamasını" istiyor. Programda büyük vaatlere yer verilmemesi anlamına ge- len bu mesajın içeriğinde "hükümetin bir seçim sonrası de- ğit, bir partide ilk kez bir liderin demokratik yoldan değişi- miyie işbaşına geldiğinin" anımsatılması görüşü yatıyor. Bu programın dokuz yıldır toplumu derinden sarsan kimi olumsuz uygulamaları düzeltmeyi ana hedef yapacağı öne sürüiüyor. Zaten Başbakan Yardımcısı Pakdemirli, bir bakıma ikti- dar hesabına günah çıkaran, bir bakıma itiraf niteliginde de- meçler veriyor. Bayramdaki kısa demeçlerinden birinde hal- ka ve muhalefete koşut bir siyaset çiziyor. Dokuz yıldır çe- kilen ıstırapların gerçek kaynağı TÖ ve hükümetleri ileters düşüyor. Ekonominin patronu, "Üretimi düşmüş, hayat pahalılığı artmış, gelir dağılımı bozulmuş, halkı geçim sıkıntısı içinde bulunan bir ülkede iktidarın devam etmesi imkânsızdır" diyor. Geçmiş hükümetlere egemen olan zihniyeti böylece ka- ralıyor Pakdemirli. Kuşkusuz, geç de olsa ekonomiden so- rumlu bir ANAP'lı bakan artık yılların kanıtladığı gerçekleri kabul ediyor. En az beş yıldır muhalefet ve basın Pakdemirli'nin soy- lediklerini yineliyor, ik- id i i d TÖeiinde tutan TÖ Ekpnominin patronu, ise kös diniiyordu. Ne "Üretimi düşmüş, hayat çare, Pakdemirli'nin pahalılığı artmış, gelir ıtırafma karşın ınandı- CjaA,ıırT,7 K«-»I ı/n?» ıo hoiist ncıiık hâiâ dağm arka- dağılımı bozulmuş,halkı sında. Toplum; deney- Oeçim SlkintlSI IÇinde lerden geçmiş, 1983'- bulunan bir ülkede iktidann te iktidarahazıriandığı devam etmesi imkânsızdır" diyor. Geçmiş hükümetlere egemen olan zihniyeti böylece karalıyor Pakdemirli. Kuşkusuz, geç de olsa ekonomiden sorumlu bir ANAP'lı bakan artık yıllann kanıtladığı gerçekleri kabul ediyor. lemiş, özellikle enflas- yonu çözemeyen bir iktidarın yaşamaya hakkı olmadığını yine TÖ'den dinlemişti. Alttlar, çeşitli seçe- nekler içeren programı cuma gecesi ya da cu- martesi sabahı Yıl- maz'a sunacaklar. Ne var ki memurlara zam, çiftçiye yük- sek taban fiyatı tartışılırken söz dönüp dolaşıyor erken se- çime geliyor. Yeni hükümetin, hele kendi grubundaki olum- suz eylemlere karşı kullanmaya çalıştığı seçim sözcûğünü, üstelik tarih de saptayarak programa alması elbette bek- lenmiyor. Başbakan'ın ağzından gazetecinin zoria aldığı duygusu- nu veren bir iki cümlecik seçime 16 ay kaldığını söylerken erken seçim olasılığını da gündemde tutuyor. Fakat yeni Başbakan da erken seçimi, ülkeyi düştüğü açmazdan kur- taracak etkili ve yetkili bir demokratik araç görmüyor. O da gruptaki 90 milletvekilli birtik hareketinin güvenoyu verme- mesi ya da zayıf sayıda -örneğin 20 muhalif oy- güvenoyu alması olasılığma karşı bir tehdit silahı olarak kuJlanıyor er- ken seçimi. Ote yandan ara seçimin akıbeti saptanmadan erken genel seçimi tarihe bağlamak; bu eylül, gelecek ha- ziran diyebilmek oldukça güçleşıyor. Hükümet ve parti çevreleri Mesut Yılmaz'la 'yeniden di- riliş'i yaşıyor sanki. Orneğin yeniden diriliş partinin perde- lerini temizlikçiye göndermekle başlamış. Ayrıca Yasar Oku- yan gibi eski bir MHP'li de Başbakan'ın siyasal danışmanı olarak bayram ziyaretlerinde öteki partilerle önemli söyle- şiler yapıyor. Kimilerinin başı bulutlarda. Bir de ayağı yere basan ba- kanlar var. Ne acele ediyor ne de umut basıyorlar. Bayram tatilinde gördüğümüz gibi. Halkımız ne umut ta- zeliyor ne de önemli bir değişiklik bekliyor. Cumhuriyet Kitap Kulübü Adapazarı Temsilciliği BARIŞ KİTABEVİ SAPANCA BELEDİYESİ İMZA GÜNÜ AZİZ NESİN TARİH — 28/06/1991 YER — İNSAN HAKLARI PARKI SAAT— 15.00 Gürkan SHP'deki her kesimle 'aynı doğallıkla' görüştüğünü söyledi Parti içi ayrımcılık kırıhııalı ŞENAY KALKAN Uzun bir aradan sonra yeni- den SHP'ye dönen kurucu Ge- nel Başkan Aydın Güven Gür- kan, "Eski deferierimizi, yak- laşımlarımızı, alışkanlıklanmı- zı ve ilişkilerimizi aynen sürdü- riirsek parti olarak bugüne de- ğin ulaşabildiğimizin daha ço- ğuna ve büyüğüne ulaşamayız" dedi. "Baykal'ı destekliyor" id- dialarım "Kesinükle böyle bir sey yok" diye yanıtlayan Gür- kan, parti içinde her kesimle "aynı doğallık içinde" görüştü- ğünü, görüşeceğini, bunun dı- şında ne kimseye destek verdi- ğini ne de kimseden destek iste- diğini belirtti. tstanbul İl Kong- resi öncesi kulislerde adının geç- mesinin kendi dışında olduğunu ve bundan da mutluluk duyma- dığını söyleyen Gürkan, Kurul- tay'da da tek seçeneğin iki ekip- ten birini seçmek olması halin- de "boyle bir yanşma içinde ol- mayacagını" vurguladı. Gür- kan, kurucu genel başkan ola- rak "partide bugüne degin kı- nlamayan aynmcı yaklaşımla- nn egemenliğini kırmak için ça- ba sarfedecegini" bıldirdi. Aydın Güven Gürkan'a yö- nelttiğimiz sorular ve yanıtlan şöyle: — Son zamanlarda ' Baykal- cılar' diye bilinen 'Yeni Sol' gnıba destek verme egiliminde olduğunuz söyleniyor. Bu doğ- ru mu? GÜRKAN — Hayır. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bu söy- lentiler küçük politikacılann ufuk darlığının ürünleridir. An- cak Sayın Baykal'la da Sayın Cem'le de ve onlann ekip arka- daşlanyla da tıpkı Sayın İnönu ve genel merkezci arkadaşlanm- la olduğu gibi ve aynı doğallık içinde görüşuyorum, görüşece- ğim. Bunun dışında ne kimseye destek veriyorum ne de kimse- den destek istiyorum. Ancak partimizin var olduğuna inandı- ğım büyük sorunlannı partimi- zin bir yarısını ve orada küme- lenmiş önemli politikacılarını dışlayarak çözebileceğimize de inanmıyorum. Partide bugüne değin "ayrımcı" yaklaşımların eğimenliğini bir türlü tam ola- rak kıramadık. Ama hiç değil- se şimdi bir seçim öncesinde bu- nu iyi niyetle denemek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Partinin kurucu genel başkanı olarak bu yolda harcadığım ve harcayacağım çabaların partili- lerimiz tarafından doğru anla- şılacağına inanıyorum. Bu anla- >ışı görmezsem doğal olarak ça- balarımı durdurmak gereğini duyarım. — Bugünkü parti genel mer- kezine nasıl bakıyorsunuz? Sa- nıyonım sizin partiye yeniden dönmeniz konusunda genel merkez çok islekli davranmadı. Hatta partiye dönmeniz konu- sunda ilk girişimin Baykalcılar- dan geldiği duyuldu. GÜRKAN — Evet. Öyle gözüküyor. Politikaya yeniden dönmenin genel merkezdeki ekipte hoşnutluk ve mutluluk yarattığına ilişkin en ufak bir belirti almadım. Ama ben poli- tikada dar ufuklu ve dar kadro- cu yaklaşımlara artık alıştım. Ama şimdi istiyorum ki hep bir- likte bütün bunlara bir çizgi çe- kelim. Partimizin büyük gerek- sinim duyduğu "y^nilenme" bir anlamda hepimizin de yenilen- mesini gerektiriyor. Eski değer- lerimizi, yaklaşımlarımızı, alış- kanlıklarımızı ve ilişkilerimizi aynen sürdürürsek parti olarak bugüne değin ulaşabildiğimizin daha çoğuna ve büyüğüne ula- şamayız. Oysa ulaşmayı hedef- lemeliyiz ve ulaşmak zorunda- yız. — Kurultay da alacağınız ta- vır çok merak ediliyor. Ne yap- mayı düşünüyorsunuz? GÜRKAN — Bir tavrım ve kararım kesindir: Eğer birileri çıkıp "Işler mükemmel gidiyor. Parti bir büyük başarıya doğru koşuyor. Ciddi hiçbir sonınu- muz yok. Ufak tefek iyileştir- melerle statükoyu olduğu gibi sürdürmeliyiz" diyecekse ben bu görüşün karşısında olaca- ğım. Bence bu kurultay bilinen grupların parti içi iktidar yarış- masından çok "statükocular" ve "hayal pazarlayıcılan" iie "değtşimcUer" ve "gerçekçiler" arasında bir düşun çekişmesinin platformu olacak. Sanıyorum parti kadroları da bu yeni ölçü- te göre yeniden tavır geliştirip yeniden harmanlanacaklar. Eğer bu kurultay böyle bir kur- gu içinde geçerse inanıyorum ki bundan uzun sürede parti de Türkiye siyaseti de çok yarar görecek. Diliyorum ki yeniden bir tanıma, yapılanmaya ve kadrolaşmaya gereksinimi olan "politika" SHP kurultayı ile bu yolda ilk adımını atmış olur. — Kurultayda görev talep edecek misiniz? GÜRKAN — Eğer kurultaya sunulacak tek seçenek " A " ya da " B " ekibinden birini yeğle- mek olacaksa böyle bir yanşma- nın içinde ohnayacağım. Türki- ye'nin ve partinin çok önemli ve artık ertelenemez saydığım so- runları üzerinde önyargısız ve kutuplaşmasız bir tartışma, sen- tez oluşturma ve ortak çözüm bulma sürecini başlatamıyor- sak, benim partiye yapabilece- ğim herhangi bir katkı olamaz. SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ GENEL BAŞKANLIĞFNDAN DUYURU Sosyaldemokrat Halkçı Partfnin (SHP) 3. Olağan Kurultay'ı 27-28 Temmuz 1991 tarihlerinde, saat 10.00'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gü - -lem maddelerini görüşmek üzere toplanacakbr. Sayın delegclerimize, üyelerimize ve halkımıza saygıyla duyururum. ERDAL İNÖNÜ SHP Genel Başkanı GÜNDEM: 1- Kurultayın açılısı. 2- Saygı duruşu. Isriklâ] Marşı. 3- Başkanhk Divanı seçimi. (1 Başkan, 2 Başkanvekili, 4 Yazman) 4- Genel Başkan'ın açış konuşması. 5- Kurultay komisyonlanna üye aynmı. a) Tüzük Komisyonu, b) Temel Hedefler ve Bildirimi Komisyonu c) Program Komisyonu 6- Çalışma Raporu'nun ve Hesap Raporu'nun sunuluşu, görüşülmesi ve Parti Mec- lisi'nin aklanması. 7- Parf organlannı oluşturmak için adaylann saptanması. 8- Komisyon raporlannın görüşülüp karara bağlanması. 9- Seçimler. a) Genel Başkan seçimi. b) Parti Meclisi üyeleri seçimi. c) Merkez Disiplin Kurulu üyeleri seçimi. 10- Kapanış.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog