Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 27 HAZİRAN 1991 "'Makyaj tazelediler" • ANKARA (AA) — SHP 3enel Sekreter Yardımcısı fiğit Gülöksüz, iktidar jartisinin, halktan ve parti abanından gelen baskılar KMHicu, çareyi "makyaj azelemek"te aradığını savundu. Gülöksüz, dün iüzenlediği basın »plantısmda, kırk yıldır ilk tez bir başbakanın, parti congresinde başbakanlıktan iüşürülmesinin, Başbakan Mesut Yılmaz tarafmdan îarti içi demokrasinin şlerliğine bir örnek olarak fösterildiğini haturlatarak, *özü itibanyla hükümetin başansız politikaları ve lygulamalan sonucu düşurüldüğü gün gibi ortadadır" dedi. Görüntü değişikliklerinin bir jararının olmayacağını kaydeden Gülöksüz, "Yeni Mikümet, ANAP hükümetlerince başlangıçtan beri Sayın özaTın doğrudan yönlendirdiği ekonomi politikalarını değiştirmeden, ortadireği güçlendirme ve enflasyonla mücadele amaçlarını nasıl gerçekleştirecek" diye konuştu. Çetin: Çözüm seçimdir • ANKARA (AA) — SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin, "ANAP'ın halkın desteğini yitirdigini, kim hükümet kurarsa kursun sorunlara çözüm getirilemeyeceğini" öne sürerek, "Kişilerin değişmesiyle sorunlara çözüm getirilmesi beklenemez. Halkın isteği yeni bir iktidardır, bunu sağlayacak olan da erken seçimdir" dedi. Çetin düzenlediği basın toplantısında, yeni kabineye ilişkin bir soruyu cevaplandınrken, kabinedeki üyelerin büytik bir bölümünün, değişik yülarda hükümette görev yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu. "önemli olan arkasında halkın desteğinin olacağı bir hükümet olmasıdır. Bugünkü ANAP'ın arkasında halk ' desteği kalmamıştır. Konu kişilerle çözülecek konu değildir. önemli olan politika değişikliğidir. Bunun da sağlanması için iktidarın degişmesi gerekui' Ortak mücadele çagrısı • İZMİR (Cumburiyet Ege Bürosu) — SBP Genel Başkan Yardımcısı, îzmir Milletvekil Kemal Anadol, son günlerde yoğunlaşan işten çıkarmalan kınayarak sendikalan, emekten yana siyasal partileri, tüm demokrasi güçlerini bu konuda ortak mücadele vermeye çağırdı. SBP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Anadol, "Milliyetçi, muhafazakâr ANAP iktidarının bayram arifesinde işçi kıyımını sürdürdüğünü ve buna hız kazandırdığmı" belirterek, "THY'den 421, Havaş'tan 200, Aydın Tekstil'den 800 işcinin işine son verildi. Aydın'da ortalama hizmet süresi 15 yıl, öğrenim durumu orta öğrenim ve yaş ortalaması 35 olan 800 işçi bayram arifesinde kapı dışan edildi. Tariş'e bağlı Aydın Tekstil Fabrikası'mn özel sektöre satılacağı ve toplu işten cıkarmanın bu senaryonun bir parçası olduğu söyleniyor" dedi. "Adnan Hoca" parti kuracak • ANKARA (UBA) — Bir zamanların hızlı Atatürk düşmanı şimdilerin ise bir numaralı Atatürkçüsü Adnan Hoca (Adnan Oktar) Milli Egemenlik Partisi (MEP) adıyla bir parti kurma hazırlığında. Parolasını "milli birlik ve güçlü bir Türkiye için tek çözüm Atatürkçülük" olarak belirlediği partisinin 1992 seçimlerine gireceğini kaydeden Adnan Oktar, partinin programmın "uzman bir kadro" tarafmdan hazjrlandığını söyledi. Kadının stattisü • ANKARA (AA) — Kadırun Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Başbakanlığa bağlandı. Çaiışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olan Kadının Statüsü ve Sorunlan Genel MUdürlüğü'nün Başbakanlığa bağlanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Tlırgut özal tarafmdan imzalanarak dünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Yılnıaz hükümetinin anatomisiAktif taralsızlar Liberal ağırlıklı Kırşehir'den ilk bakan Yaş ortalaması hükümette, "aktif tarafsızlardan" 6 isim yer 48 olan hükümete îstanbul'dan 6, aldı. Akbulut'un yanında yer almayan muhafazakâr gruptan da Pakdemirli ile birlikte Dinçerler, Ancı bakan oldular... Ankara'dan üç bakana karşıhk İzmir'den kimse giremedi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kırşehır bakan çıkafdı. Yılmaz'ııı karmaylan Yılmaz, ANAP Genel Başkanlığı'nı kazanmasında önemli rol oynayanların çoğuna hükümette yer verdi. Pakaemirli Başbakan Yardımcısı olurken Arıcı da Enerjı Bakanlığı'na getirildi. ANKARA (Cumburiyet Bü- rosu) — Akbulut yanlılarının tasfiye edildiği Yılmaz kabine- sinde ağırlığı liberaUer'oluşturu- yor. Yılmaz kabinesinde "nktif tarafsıziar" diye adlandınlan ve son anda Yılmaz'a destek veren gruptan 6 bakan yer alırken Ak- bulut'a karşı olan muhafazakâr- lardan 5 isim bulunuyor: Btrem Pakdemirli, Vebbi Dinçerler, Mazaffer Ancı, Eyüp Cenmp Gilpuımr ve tlker luncay. Yaş ortalaması 48 olan hükümette Îstanbul'dan 6, Ankara'dan 3 milletvekilinin bakan olmalan- na karşüık Izmir'den hiçbir mil- letvekili yer almadı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kırşehir Gökhan Maras ile ka- bineye bakan verme şansını el- deetti. Yümaz'm ANAP genel baş- kanlığım kazanmasında önem- li rol oynayanlar, hükümette yer verilerek ödiülendirildi. Pakde- mirli Yılmaz'a desteğine karşıhk başbakan yardımcıhğına getiri- lirken, yakın arkadaşı Muzaffer Ana'yı da Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanı olarak kabineye soktu. Son anda Yümaz'a destek verme karan alan aktif tarafsız- lann 6'sına da kabinede yer ve- rildi. Yılmaz hükümetinde yer alan bakanlann siyasi anatomisi şöy- le: Ekrem Pakdemirli (Ba»bakan Yanbmosı): Muhafazakâr eği- lim içerisinde yer alıyor. Kong- rede genel başkan adayı olup ol- mamak konusunda uzun süre tereddüt gecirdi, yeterli desteği bulamaymca son anda Yılmaz'a destek vermeyi kararlaştırdı. Fahrettin Knrt (Devlet Baka- •ı): Akbulut hükümetinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanlığı görevini uzun süre yürüt- tü. Yümaz'm ANAP genel baş- kanlığı için ilk bayrak açanlar arasında yer aldı. Yılmaz için Akbulut hükümetinde de kavga vennekten çekinmedi. Akbu- lut'un isteği üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığYn- dan istifa etti. ANAP teşkilat başkanlığının yam sıra devlet bakaniığına da getirüerek Yıl- maz'ın "öncü" kadrosu içersin- de yer aldı. Mustafa Tasar (Devlet Baka- nı>: Yılmaz'ın genel başkanlık mücadelesini uzun süre perde gerisinden yurüttü. Istanbul il kongresinde Semra özal'ın ya- nında yer aldı ve kongreyi divan başkanı olarak tartışmaİı bir bi- çimde de olsa iptal etme beceri- sini gösterdi. tmren Aykul (Hukümet Söz- cüsii): Baştan beri Yılmaz'a karşı olan grup içerisinde yer aldı. Akbulut hükümetinde de Yıl- maz'a eleştiri yöneltmekten ge- ri durmadı. Yılmaz'ın karşı çık- masına rağmen Semra Ozal'a vakınlığı kabinede yeniden yer almasını sağladı. V*bi Dincerter (Devlet Baka- nı): Muhafazakârlar içerisinde yer alıyor. Akbulut'un meclis başkan adayı gösterilmesine karşı adaylığını koyarak özal ile karşı karşıya geldi. Ancak, mu- hafazakâr gruptan bağımsız ha- reket etmesi ve parti tabanında- ki etkinliği nedeniyle yine Ak- bulut hükümetinde devlet baka- nı olarak görev aldı. Kamran İnan (Devlet Baka- aı): AP'nin kapatılmasından sonra siyasi kariyerini 12 Eylül sonrası yeni kurulan MDP'de sürdürdü, bu partinin feshedil- mesi uzerine ANAP'a transfer oldu. Bakanlığı öncesinde özal ailesini "hanedan" olarak nite- ledi. Bir saatle kurulan Akbu- lut hükümetinde adraın listeye yazılması unutulunca, Doğulu milletvekillerini bir araya topla- yarak tepki gösterdi. bban Aküzüm (Devlet Baka- nı): Pohtik çizgisini özal'a ya- kınlığı belirledi. Parti içi çekiş- melerde perde gerisinde kaima- yı başardı. ANAP içinde liberal ekipte yer aldı. Kongre öncesin- de de Yılmaz'ı destekleyen ba- kanlar arasında yer aldı. Cengiz Itancer (Devlet Baka- nı): ö^l'ın cumhurbaşkanı se- çilmesinden sonra, genel baş- kanhk için adı ge^nler arasın- daydı. Liberal ekipte yer aldı. ANAP Teşkilat Başkanlığı da yaptı. Özal'ın istekleri dışına çıkmayan bir politikacı tipi çiz- di. Ulaştırma Bakanı olmasına rağmen, seçim bölgesi olan An- talya'da kongre kaybetti. özal ile birlikte Uzakdoğu gezisine gittikten sonra ANAP genel başkanlığma adayhğını açıkladı. Çankaya'dan gelen sinyaller farklı olunca son haftada Yıl- maz lehine adayhktan çekildi. Sabahattin Aras (Devlet Ba- kanı): "Aktif tarafsızlar" gru- bunda yer aldı. Hükümete gir- mesinde bölgesel dengeler etki- li oldu. Kurt'un istifasından son- ra Akbulut, Erzurum Milletve- kili Togay Gemalmaz'ı enerji bakaniığına getirince, bu ilden miUetvekili olan Aras da Yıl- maz'ı destekledi. Ersin Koçak (Devlet Bakanı): Liberal eğilimli. Adana kongre- sinin Yılmaz lehine sonuçlanma- smda MAli Bilici ile birlikte et- kili oldu. Adana'dan bir kişinin hükümete alınması olasılığı doğduğunda Yılmaz'a, "Bilici problem çıkarır" mesajı iletilin- ce, bakanlığı garantilemiş oldu. Mekmet Çevik (Devlet Baka- nı): Olağanüstü kongre sırasm- da Hasan Celal Güzel'in yanın- da yer aldı. Daha sonra Mesut Yılmaz'ın yanında yer aldı. Cenap Gttlpınar (Devlet Ba- kanı): ANAP içerisindeki eği- limler arasındaki kavgada ön plana çıkmadı, ancak muhafa- zakâr eğilim içerisinde yer aldı. Bakanhğa getirilmesinde bölge- sel dengelerin rol oynadığı beiir- tüiyor. Biısel Sönmez (Devlet Baka- nı): Liberal eğilim içerisinde yer aldı. Niğde MiUetvekili Haydar özalp'in önerisi uzerine 1983'te ANAP'tan miUetvekili oldu. Genel başkanlık mücadelesinde Yıhnaz'ın yanında yer aldı. Ali Talip Özdemir (Devlet Ba- kanı): özal ailesine yakınlığı ile biliniyor. 1987 seçimlerinde özal'ın isteği uzerine Konya Ereğli Belediye BaşkanlığYndan sonra miUetvekili seçildi. özal'ın isteği uzerine Çevreden Sonım- lu Devlet Bakanlığı görevini üst- lendi. Şakir Şeker (Adalet Bakanı): Politikaya kapatüan MHP'de başladı. 80 öncesi MHP'nin Sı- vas 11 Başkam, ANAP'ın kuru- luşu ile birlikte politik yaşamı- m ANAP'ta sürdürdü. Sıvas'ta da ANAP'm il başkanlığı göre- vini yürüttü. 1987'de miUetvekili oldu. Akbulut ile ailesel yakın- hğma rağmen kongrede Mesut Yılmaz'a destek verdi. Barias Dof u (Milli Savunma Bakanı): ANAP'm kuruluş yıl- lannda özal ile tanıştı ve Anka- ra'nuı ilk il başkanı oldu. 1983 seçimlerinde TBMM'ye ginnesi- nerağmen,ANAP yönetiminde ve kurulan hükümetlerde aktif görev alamadı. Olağanüstü kongrede Hasan Celal Güzel'i destekledi. Kongre öncesinde de Akbulut'un yanında tavır aldı. Ancak özal'ın isteği uzerine Yıl- maz hükümetinde görev aldı. Mustafa Kalemli (tçişleri Ba- kanı): ANAP kuruculanndan. İlk özal hükümetinde Sağhk Bakanı oldu. Liberal eğUimin önde gelen isimlerinden, daha sonraki yülarda tçişleri Bakan- üğı görevini de yürüttü. Safa Giray (Dışişleri Bakanı): ANAP kuruculanndan. özal hükümetlerinde değişmez bakan olarak kesintisiz yer aldı. Libe- ral eğilimin önde gelen isimle- rinden, Akbulut hükümetinde de uzun süre Milli Savunma Ba- kanlığı görevini yürüttü. Bakır- köy ilçe kongresı sırasında Yıl- maz yanlısı delegelerin salona ahnmamalan nedeniyle Başba- kan Akbulut ile çatıştı. Akbu- lut'un olaya müdahale etmemesi uzerine Milli Savunma Bakan- lığı'ndan istifa etti. Adnan Kahveci (Mata'ye ve Gümrnk Bakanı): tlk özal hü- kümetinde başbakanlık danış- mam olarak calıştı. Adı, döne- min Devlet Bakanı lsmail öz- dağlar'm rüşvet olayının teyp bandı ile saptanmasmda ön pla- na çıktı. özal ailesine yakınlığı ile tanındı. Avni Akyol (Milli Egitim Ba- kanı): Politik yaşantısı AP'de törenler kaidvrMı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Başbakan Mesnt Yılmaz'ın ilk icraatı başbakan ve bakanları karşılama ve uğurlama törenlerinde sınırlama yapılmasım istemek oldu. Yılmaz, dün bir genelge yayınlayarak bu tür uygulamalann getirdiği maddi yük ve devlet vasıtalannın kullanılmasınm, çıkanlan tasamıf önlemleri genelgesine ters düştüğünü büdirdi. Içişleri Bakanı Mnstafa Kalemli de bir genelge yayınlayarak ikinci bir emre kadar tüm izin, atama ve yer değiştirmelerin durdurulduğunu açıkladı. Yümaz'm genelgesinde, karşılama ve uğurlamaların kamu görevhlerinin, zaman israfma ve bir kurala bağlanamayan karşüama ve uğurlama törenlerinin, kamuoyunu rahatsız edecek bir biçimde gündeme geldiği kaydedildi. Başbakan Mesnt Yılmaz, Pakdemirli, Kalemli ve Giray ile sık sık bir araya gderek httkümet programı üzerinde görüsmeler yapıyor. (Fotofraf: Bans BU) YENİ HÜKÜMETNASIL KURULDU? başladı. Demirel hükümetinde Kültür Bakam oldu. Daha son- ra politik yaşantısını ANAP'ta sürdürdü. Hasan Celal Güzel'- in aynlmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi. Liberal eğilim içerisinde yer al- dı. Hisamertin Örüç (Bayındır- lık^ ve İskan Bakanı): ANAP Bursa il başkanlığından millet- vekilliğine, Akbulut hükümetin- de devlet bakaniığına getirildi. Liberal eğilimde. Ydmaz'ın ya- mnda yer aldı. Yaşar Eryılmaz (Saglık Baka- nı): Liberal eğilimde 1987 seçim- leriyle Ağn'dan miUetvekili ol- du. ANAP içerisindeki çekişme- lerde aktif rol oynadı. Kongre önesi Mesut Yılmaz'ı destekledi. tbrabim Özdemir (Ulaştırma Bakanı): Politikaya özal'la bir- likte ANAP'ta başladı. 1983 se- çimlerinde Îstanbul'dan miUet- vekili seçildi. Liberal eğilimin önde gelen isimlerinden Semra özal'ın lstanbul İl Başkanlığı na seçilmesinde de önemli kat- kılarda bulundu. Üker Inncay (Tanm Orman ve Köyisleri Bakam): ANAP'm kuruluş yülannda muhafazakâr eğilim ile birlikte davrandı. Metin Emiroğlu (Çaiışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı): ANAP'ın kuruculanndan. 1983'de Malatya'dan miUetveküi seçüdi. Liberal eğüim içerisinde yer alan Emiroğlu 2. özal hükü- metinde Milli Eğitim Bakanı ol- du. Rnştü Kaam YüceJen (Sana- yi ve Tkaret Bakam): Politik bir aileden geliyor. 1983 seçimlerin- de Içel'den miUetveküi seçildi. Mustafa Taşar'ın yardımcüığını uzun süre yürüttü. Olağanüstü kongrede de Hasan Celal Gü- zel'i destekledi. Daha sonra Yü- maz'ın yanında yer aldı. Mnzaffer Ancı (Enerji ve Ta- bii Kaynaklar Bakanı): 1983 se- çimlerinde Denizli miUetvekili olarak parlamentoya seçildi. Muhafazakâr eğüim içerisinde yer aldı. Pakdemirli'nin Maliye Bakanlığı'ndan istifasınm ardın- da ANAP grubu içerisinde Pak- demirli'ye destek veren tek kişi oldu. Gökhan Maraş (KiUtür Baka- nı): Kapatüan MHP davasına avukat olarak katüan ANAP'- ın "hareketçi" eğüimdeki miUet- vekülerinden. 1987 seçimlerinde Kırşehir'den miUetvekili seçildi. Olağanüstü kongre Hasan Celal Güzel'i destekleyip kongrei ön- cesinde Yümaz'a destek verdi. Bttlent Akarcalı (Turizm Ba- kanı): 1983 yılında Özal'ın iste- ği uzerine ANAP'ta politikaya başladı. Îstanbul'dan miUetveki- li seçildi. Genel başkanhk yan- şında Yılmaz'ı hiç yalnız bırak- madı. 1987 seçimlerinden sonra kurulan özal hükümetinde sağ- hk bakaniığına getirildi. Meh- met Keçeciler'e yönelik ağır söz- lerinden dolayı bakanlıktan ay- nlmak durumunda kaldı. Bakanlar bu kez radyodan öğrenmedi CANAN GEDtK TURAN YILMAZ ANKARA — ANAP'm yeni lideri Mesut Yılmaz, hükümeti kurarken ANAP'taki "hü- kttmet kurma geleneğimıı" dışına kaydı. Bu kez hükümet listesinden birinci derecede bil- gi sahibi olan yalnız Cumhurbaşkanı Turgut Özal değildi. Hem Yümaz hem de onu yalnız bırakmayan Ekrem Pakdemirti ve Mustafa Ta- şar'dı. Kabine üyeleri, bakan olduklannı da- ha önceki ANAP hükümetlerindeki gibi rad- yodan değü, Yümaz'dan öğrenmişlerdi. MKYK'nın Uk toplantısmda Taşar ve Pak- demirli dışında kimlerin bakan olabüeceğinin Uk işareti de verildi. Yümaz, Başkanlık Diva- m üyelerinden en fazla 2-3 kişiye kabinede yer vereceğini söyleyince salonda buz gibi bir ha- va esti. Bu isimlerden biri Mustafa lasar, öteki Fahrertin Knrt'tu. Bunu herkes hissediyordu. En fazla yüzü asüan Genel Başkan Yardımcı- sı Halil Şrrgm oldu. Düş kınkhğma uğrayan- lar o kadar çoktu ki... özal'ın Yümaz kabinesi üzerindeki etkisi, 20 haziranı 21 hazirana bağlayan gece ortaya çıktı. özal, isim vermiyordu, ama "nitelik sayarak" kabinede yer alması gerekenleri ta- nımlıyordu. özal'a göre parti icindeki denge- r gözetümeliydi, bir grubu tasfiye izlenimi verümemeliydi, Doğu-Batı dengesine dikkat edilmeliydi, parti içerisindeki kişisel kavga ve çekişmeler geçm-jte kalmaüydı. llerleyen sa- atlerde isimler de ortaya döicüldü. özal bas- bnyordu. Yümaz, kendisiyle bakanlığı sırasın- da ve genel başkanhk mücadelesinde çekişme içerisine giren tmren Ayknt ve Kflmran tnan gibi isimlerle birlikte çalışacaktı. Kâmran tnan'ın "Kttçiik motora fazla gaz vermeyin, patlar", "Mesnt Bey'm biberon dip- lomasisi ile bu mesetelerin üstesinden gekme- yiz", Tazla Rize cayı içmeyin, midenize do- kunar"; tmren Aykut'un, "Pacalanna hiç ca- mur bulasmadı, yüzü terii bir ldşiyi bile öpmedi" sözlerini sineye çekmek zorundaydı. özal, MiUi Savunma Bakanlığı için "Bar- las Dofu" diyordu. Çevreden sorumlu devlet bakaniığına Ali Talip özdemir'i öneriyordu. Adnan Kahveci, Ekrem Pakdemirli Ue çaiış- ma zorluğundan bahsetmesine karşm, yerin- de kalmahydı, Avni Akyol Milli Eğitim Ba- kanlığı'na devam etmeüydi. önenüi icracı ba- karüıklar için sablon ortaya konulduktan son- ra gerisi Yümaz'a kalmıştı. Yümaz, o gece ancak bir saat uyuyabüdi. 7aman Taman PakdemirU ve Taşar'a danışa- l i ş ş rak Bakanlar Kurulu Ustesi üzerinde çalıştı. özal, cuma günü Mardin ve Gölcük'e gider- ken Yılmaz'ın evi yoğun bir trafik yaşadı. Yümaz kabinesinde, Lötfullah Kayalar ve Cengiz Altınkaya'nın ohnaması, ANAP'ta "saşkuüık" yaratü. LütfuUah Kayalar'ın "po- tansiyel genel başkan adayı" görüntüsü, bu yöndeki spekülasyonlar, bakarüık koltuğunu yitinnesinde rol oynadı. Akbulut hükümetin- de yer almasına rağmen Yılmaz'ın toplantüa- nna katüan Altınkaya'nın kabine dışı kaima- sında, bakanlığı dönemine ilişkin bazı usul- süzlükler rol oynamıştı. Hatta bir Aydın mü- letvekilinin Altınkaya'nın adımn geçtiği usul- süzlük ve yolsuzluk dosyaiannı Mesut Yü- maz'a ilettiği ANAP kubslerine yayümca, Yıl- maz hiç tereddüt etmeden Altınkaya'yı liste- den südi. Bayram öncesi cuma günü Bakanlar Kurulu ustesi son biçimini aldı. Marmaris'e geçen Cumhurbaşkanı özal'a fakslandı. özal da onayını Ankara'ya önce faksladı, sonra da özel kurye ile Yümaz'a üetti. 1. Yılmaz kabi- nesi onaylanmıştı. Cumhurbaşkanı özal'ın onayı ulaşır ulaş- maz Taşar harekete gecti. önce ANAP Genel Merkezi'ne el attı. Bütun odalar, eski yöneti- min izlerinden anndınldı. Bir gece içerisinde perdeler yıkandı, telefonlar değistiriJdi, kol- tuklar atüdı, yerine yenüeri getirildi, kapüa- rın üzerindeki isim levhalan söküldü. Taşar- ın ük taUmatlan şöyleydi: "— Giriş kapumda zivaretcilere verilen kart uygulaması luüdınlmıştır. Burası devlet dai- resi değil. ANAP Gend MerkezL ANAPTı- lann evidir. tnsan evine kartla girer mi? — Genel merkez 24 saat açık olacak. Par- tinin ışıklan sürekli yanacak. — Partide muüaka bir yönetka katecak. Te- lefonlann hepsine cevap verflecek. Vatanda- sın tüm basrurulan ile flgüenilecek. — Gend merkez yönetkfleri partiyi lerk et- meden ilgfli personel çıkamayacak." Taşar, genel merkezdeki düzenlemelerden sonra Başbakanlık binasına el attı. Gece geç saatlerde eski Başbakanlığa geçerek devlet ba- kanlıklannın yer aldığı iki katı gezdi. İlk işi kendisine bir oda secmek oldu. Yümaz ken- disine "Ban« yakın bir oda sec" dediği için Bakanlar Kurulu salonunun tam karşısında- ki Güneş Taner'in odasına el koydu. Sonra da Fahrettin Kurt'a Mehmet Kececi- ler'in, Cengiz Tuncer'e Işın Çelebi'nin, llhan Aküzüm'e Cemü Çiçek'in, Ali Talip özdemir'e Vehbi Dinçerler'in, Mehmet Çevik'e Ercument Konukman'm odalannı uygun gördü. Pakde- mirli için de Başbakanlık Müsteşan odasuun yanındaki oda ayrüdı. Devlet bakanlannm ye- ni odaları da o gece tümüyle elden geçti. Taşar, devlet bakarüannın plakalanna da el attı. Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemir- li'ye 0005 nolu plaka verilirken Mehmet Ke- çecüer'in kuUandığı 0006 nolu plaka da Kurt'a tahsis edildi. Taşar, kendisine de eskiden Kâm- ran Inan'ın kuUandığı 0007 nolu plakayı ala- rak Inan'a 0010*u uygun gördü. Fülen siyasi işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı görün- tüsü veren Taşar, böylece Inan'dan Yıhnaz'a yönelik eleştirilerinin "öcünü" de almış oldu. Taşar, tüm bu işleri sabaha karşı tamamla- yabildi. Sabah 05.00'te evine gidip bir duş alan Taşar, aynı gece yalnız 1 saat uyuyabüen Yü- maz'ı evinden alıp Küçükesat Camisi'nde bay- ram namazı kılniaya götürdü. Taşar, namaz- dan sonra önce Yümaz'm, ardından da kendi kurbanının kesilmesine refakat etti. Oradan genel merkeze giderek Yılmaz'ın yeni kabine- yi açıkladığı basın toplantısına katüdı. Taşar'ın bu yoğun çalışmalanna tek tepki, yeni diktirdiği pantolonundan geldi. Koşuş- turma nedeniyle pantolonunun arkasındaki yırtığı, ancak öğle saatlerinde fark edebüen Taşar, korumasıyla evinden sağlam bir takım getirtti ve genel merkezde üzerini değiştirerek çalışmalannı sürdürdü. Marmaris koylarında 'Özal buraya 9 sloganları özal, bayramın ikinci günü Dinç Bilgin'in yatma çıkarak gazeteci Güneri Civaoğlu, Mustafa Özkan ve Bilgin'le görüştü. Gazeteeilerle sohbetinde işten çıkarılmalar konusuna değinen özal, "İşten çıkarılmaların yarısı bizde olsaydı, büyük olay çıkardı" dedi. TUNCAY ÖZKAN nan Evren'in bayramını kutla- mayı da Oımal etmeyen özal, MARMARİS — Cumhur- heükopter ve yat gezüeriyle ta- başkanı Turgut özal, bayram tiline renk kattı. süresince Ege'nin serin sulann- Cumhurbaşkam özal, bay- da yuzdü ve Kıbrıs sorunu üze- ram tatilini geçirmek üzere eşi rine KKTC Cumhurbaşkam Ra- Semra özal ile birükte 20 hazi- uf Denktaş'la yoğun temaslar ran günü özel uçağı ile Dalaman yaptı. Eski Cumhurbaşkam Ke- Havaalam'na geldi. Buradan Marmaris Okluk koyundaki Cumhurbaşkanhğı Konutu'na geçen özallar'a, Cumhurbaş- kanhğı Genel Sekreteri Kemal Yamak ve eşi de katüdı. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 21 haziranda Cum- hurbaşkanı özal'ın daveti Uze- rine Cumhurbaşkarüığı'nın özel uçağı TC-GAP ile Dalaman Ha- vaalam'na, oradan da Marma- ris'e geldi. Denktaş, aynı günün akşamı Okluk koyuna geçerek özaUar'la birlikte yaklaşık üç saat süren akşam yemeği yedi. Yemeğin başlangıç kısmına ba- sm mensuplan, ısrarlara karşın ahnmadüar. Yemek sonrasında da resmi açıklama yapılmadı. Denktaş, yemek sonrası KKTC üe Türkiye arasında Kıb- ns sorununa ilişkin problemle- rin bulunduğu iddialanmn doğ- ru olmadığını söylemekle yetin- di.Bayramın ilk günüArmuta- lan Camisi'nde birlikte bayram r ımazı kılan özal ve Denktaş, vatandaşların bayram tebrikle- rini de kabul ettiler. özal, Denktaş'ı makam arabasına alarak Içmeler ve Mannaris'te halkı selamladı. Daha sonra "Ludwick" adlı yatla denize açılan Denktaş ve Özal'ın gezi- leri iki saat sürdü. özal ve Denktaş, bayramın ük günün- de, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i Armutalan'daki evinde ziyaret ettiler. Gazetecüerin ıs- rarlan uzerine özal, Denktaş ve Evren foto muhabirlerine poz verdüer. Görüşme, basma kapa- lı gerçekleştirildi. Aynı günün akşamı Kenan Evren, Rauf Denktaş onuruna yemek verdi. Yemeğe özaUar yerine, Cum- hurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Yamak ve eşi geldi • Bayramın ikinci günü Denktaş-özal görüşmesi devam etti. Öğleden sonra askeri heli- kopterlerle iki Cumhurbaşkanı, Gökova, Dalaman, Bodrum kı- yı şeridinde gezdiler. Denktaş gezide bol bol fotoğraf çekti. Bayramın üçüncü günü, Özal-Denktaş görüşmelerine ye- ni Dışişleri Bakam Safa Giray ile yeni Turizm Bakanı Bülent Akarcalı da katüdı. Okluk ko- yundaki konutta yapüan görüs- meler 6 saat sürdü. Giray Ue Denktaş'm aynı otelde kalmala- n, görüşmelerin gece de devam ettiği yorumlarına neden oldu. "Çok gezmeyecegim. Siz de rahat edersiniz" diyen özal, Okluk koyundaki temasların- dan arda kalan zamanı bol bol yüzerek ve yatlarda gezerek de- ğerlendirdi. Cumhurbaşkanı, sabah ve akşam saatlerinde dü- zenli olarak denize girdi. özal, bayramın ikinci günü gazete sa- hibi Dinç Bilgin'in Mila-3 adlı yatına çıkarak gazeteci Güneri Civaoğlu, Mustafa Özkan ve Dinç BUgin ile görüştü. Okluk koyunun bitişiğindeki tngUiz koyunda mevzüenen yirmi gaze- teci, özal'ın fotoğrafını çekebü- mek için koydaki yat sakinlerin- den "Özal buraya" diye bağır- malannı rica ettüer. Gazetecüe- rin de katümasıvla, koydaki tüm yatlardan "Özal buraya" sesleri yükseldi. Bunun uzerine, yanında Güneri Civaoğlu, Can Pulak ve bir koruması ile vatan- daşlara selam veren özal, Süa-2 adlı yata çıktı. Bayramın üçün- cü günü akşamı eski Cumhur- başkanı Evren, Okluk koyuna gelerek, özal'ın bayramını kut- ladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog